Goudsche Courant, donderdag 21 februari 1901

teer goed is algeloopen Een heer Thon kwam op een smal gedeelte van den weg voor een paar rjjtuigen willende uitwijken in aanraking met den berm van den weg waardoor zijn kar kantelde en in een diepe greppel neerkwam De heer Thorn en zgi bediende werden nit het rgtuig geslingerd waarbij eerstgenoemde vrjj ernstig boven het rechteroog en aan een der schonden gewond werd De bediende kwam er met een paar lichte kneutingen Donderdag is te Louren o Marqnez weer een konvooi met 20 patiSnteo aangekomen die terstond aan boord van het hospitaalschip Orcana zgn gebracht Het transportschip Ulstermore is in de Delagoabaai aangekomen met militairen voorraad Dit schip zal na zjjn lading gelost ta hebben alle zieken van de Orcana overnemen en deze naar Natal overbrengen Tevens wordt op dit vaartuig overgebracht alle ammunitie die de Boeren hg Komatlpoort aan de Portugeezen hebben overgegeven en die zich nu op de lichters in de baai bevindt De ammunitie voor de groote helft kanonnen en en in t algemeen alle bommen zullen overboord worden geworpen wanneer het schip ju volle zee is De Daily Mail verneemt uit Lissabci dat te Louren o marquez opgsloten uitge weken Boeren in opstand gekomen z u es vruchteloos gepoogd hebben te ontsnappen De overheid heeft teven belhamels gepakt en aan boord van de Albuquerque overgebracht koopt en dat bgna al de ingevoerde koeian nit Nederland afkomstig ziJn minder bekend is het echter dat België ook io andere landbouwartikelon jaarlöks met ons land een levendige handel drjjlt Zoo kocht BelgiS in 1900 bij ons 50 414 schapen en 30 175 lammeren Door de hooge prijzen der Engelsehe en bijzonder der lersche paarden met het oog op den Transvaaischen oorlog zocht België iu 1900 een groot deel van zjjn lichte weifkpaarden in ons land en verkochten vij het vorig jaar een goede duizend paarden meer aan onze znidelgke buren dan andere jaren In het geheel voerden wij uit naar België 3 466 paarden en 1 104 veulen terwijl België aan o is verkocht 1 992 paarden en slechts 103 veulens Bovendien voerde België in 1900 262 532 kilogram dood wild in waarvan de hellt door Nederlandsche jagers geschoten was Zeer belangrijk was onze handel in boter Wij zonden ondanks bet invoerrecht van 10 et per kilo 2 848 426 kilogram naar België terwijl wij slechts een 2000 kilogram in dit land kochten Vroeger kocht België zijne margarine bijna oitalnitend in ons land in 1896 en 97 o a wel een 6 i 7 raillioen kilogram In 1899 bedroeg die slechts 9 918 kilogram en in 1900 was zü niet meer dan een paar duizend Dit komt wvjl in de laatste jaren vele margarinetabrieken nit ons land naar België zijn overgebracht om de invoerrecjiten te vermpen België vervaardigt nu zeil zijn marnarine In 1900 niet minder dan 11 403 737 kilogram waarvan slechts een klein gedeelte 271 824 kilogram uitgevoerd werd Onie invoer van kaas was in 1900 weer grootrr dan vorige jaren olscboon er tegenwoordig in België veel werk gemaakt wordt van kaas maken Van de 8 880 850 kilogram welke in België ingevoerd werden kwam 7 090 294 kilogram nit ons land In 1900 worden ruim een millioen kilogram versche appelen circa 28 millioen kilogram aardappelen en 185 millioen kilogram beetwortelen nit ons land naar België gevoerd Nederland heelt het ieeuwenaandeel van den invoer in België van wortelen kooien rapen enz welke het vorig jaar bedroeg 20 718 628 kilogram Een levendigen handel is ook in de laatste jaren in kunstmestatollen voornamelijk snperpbospbaten gedreven Belj ie voerde in 1900 nit ruim 248 millioen kilogram chemische vett en en ruim 14 millioen kilogram guano waarvan ook een aanzienlijk gedeelte naar ons land verzonden werd Oiatermorgen ign twee schippers vadeïl en zoon dood gevonden in hnn vaartuig liggende in de vaart nabij het Qeodesiogebouw te DeKi Dr J Thomee verklaarde dat ziJ door kolendamp gestikt zijn Te Veendam had een ventje van 6 jaren de school verzuimd wegens flnancieele omstandigheden schreef de vader Na lang vragen van den onderwijzer gaf het kind ten antwoord We hadden geen brood in hnis Moetje kon ons geen eten geven Men kent de manie van den Duitschen Keizer om alle vreemde woorden ook dia eenmaal burgerrecht verkregen te verdiitichen De politie helpt natuurlijk ijverig mede Een handelsman te Mttlfaausen wilde boven zijn vensters een uithangbord plaatsen met het opschrift Filiale Succursale der Mannenbeimer Oummie Guttapercha nnd Asbest Fabrlk Edoch de politie verbood hem bet woord filiaal te gebruiken zg kon alleen vrede hebben met Zweiggeschalt en Succursale wilde z j in het geheel niet dulden De handelsman deed een beroep op het kreitsbestunr dat uitmaakte dat Filiale er er wel door kon maar het handhaafde het verbod van de politie ten aanzien van het woord Succursale ATJEH Ann een olScieel telegram ia het volgende ontleend In een vuurgevecht bij Paja Keubee sneuvelde de inlandsche luselier kalijo en werd levensgevaarlijk gewond de Europeesche luselier van den Bogerd die sedert aan de bekomen wonden is overleden Verder werden de Ënropeesche sergeant van de Vijvere de Ënropeesche fnseliers Bakker en Lips benevens twee Araboineosche marechaussees niet legensgevaariyk gewond Als een vervolg op bovenstaand bericht deelde generaal van Uenti nog het volgende mede Troepen van Padang Tidji vermeeaterden De EC iilder Dall Oca Bianca t Veront ontving van iemand te Triest het volgende schrijven Oeachte heer I Ik hoop dat gij mijn vrijmoedigheid wel zult willen verontschnidigei Ik ben bezig eeu verzameling van gescliilder Directe SiWorwegverblBdlngen mei ÖOIDA VMotenlIeBSt 1900 AangevangeD 1 October Tüd vai öreeiwlcl OCUt ROTTiKDili tei nm 9 17 10 81 11 01 11 19 11 18 f 11 09 1 1 01 11 19 1 10 8 11 11 18 1 17 1 18 10 10 11 88 11 10 11 84 1 88 1 89 8 11 4 0S 1 87 1 4 8 89 11 18 1 81 8 10 11 81 l Ot 4 80 8 81 8 40 S iO 1 17 9 08 9 19 9 41 9 14 Ml 10 11 10 08 All l m ktaï ïlto Hj Wttl y Op 4 t l m ig tmitt Ifam O t aam r iirMl tl o r 4 8 M CTTMiil Mf t W TtnHfrgt B HolUatoU Bpw J tiln n nil i l wiii l AUi OTTlKDAM SOODa Tin nm g 18 80 1 M f 18 88 1 64 11 81 11 41 11 10 I SS 1 14 Mi i 4 08 Ir 48 1 88 f 11 81 ll os ll ll l o9 1 09 1 11 4 t 4 i 4 14 9 40 9 41 10 18 10 8S 10 88 10 48 l M9 8 89 l lt 9 47 S 84 9 00 9 89 10 08 10 19 flMlWK f 4u l p ta W k l w i S Ballutak fm l lltn WHJ h ü w 4 Pa 9ffS to W M IJ U 80UD4 ÜÉSHatill rM U 91110 00 10 19 10 89 11 81 11 18 ll i 18 81 1 1 Ml M8 4 19 4 80 Ml 5 49 8 81 7 19 ll U 110 M Uil Ml M 1118 l M 9 18 9 4i 10 88 10 48 11 41 18 01 U 48 11 11 1 40 8 10 1 48 4 11 4 48 8 11 1 18 8 18 8 49 7 87 4 X Uan 8 81 8 04 7 01 7 18 7 19 8 1S 1 88 9 03 l 4 10 11 11 18 11 81 18 01 1 80 1 40 1 17 4 00 4 18 4 17 MU lt 7 01 7 41 7 81 8 18 9 81 Voorburg 1 18 l j lO lT l l 4 48 Vt lS 9 87 Ei m Z g 8 81 10 88 l tO L 18 8 4J 10 11 Ztieali Uo 8 08 10 4 1 01 i il 14 10 18 amid 8 14 17 18 7 48 07 0 9 tl 9 10 10 11 n 4 H SMI 18 U 8H 11 1 O 8 84 4 17 4 48 S 11 1 4 7 01 7 81 8 09 8 18 8 48 0 8810 89 h lwi t p8 U ftaml 4 mtal w fc t Itonroltalrri U 1 1 Mi oüf Min V B tJw w MIM 1 M miflMMt Wtiji Uoudft Oldtw Wowd Utiwht a Ml III i 1 1 I a t 10 10 11 00 11 87 1 18 u ir i si IU 1 11 47 IM8 l 09 8 118 S ia 4 88 1 81 S B9 7 10 7 88 sJl Jl 7 S8 8 4 8 04 8 80 7 00 7 84 8 01 ID U M 774 til i Il l a4 10 49 u7 lM8 109 8 il 8 4 4 MO 7 0 0 7 84 8 01 89 1 11 11 4 1 tl Il 7 47 9 7 1 104 n 8 IM l 8 0H 8 1 4 8 4 8 1 JJ J i ± Jl J j 1 07 8 44 8 09 9 87 10 18 IMS U J J T Z 1 Z i J ïiJ 7 liï mV 9 M 9 78 Im 11 7 1 11 18 81 LH l ♦ ♦ W OKOOT BBITTAniR Het boet dat koning Victor Emmannel Tan Italic Toornomeiu ia in Mei a 8 koning Edward een bezoek te brengen waarbij en Italiiantch eskader hem tot Portsmonth loa rergezellen terwgl koning Edward zelfa Toornemens wordt geheeten telkenjaren eenige maanden te Dublin te gaan vertoeren met het geheele bof om te trachten aldns de harten der Ieren te winnen BINNENLAND STATEN OENEUAAL T m K K n K u M im K u Zitting van Dinsdag 19 Febrnari By de aanvang der vergadering vraagt en verkrijgt de heer Drucker verloj om naar aanleiding van bet arreit van den Hoogen Raad inzake openbare slachthnizen tot de Uiniators van Binnenl Zaken en Waterstaat eeu vraag te richten omtrent hetgeen thans io deze te doen staat Bjj de voortzetting van het debat over de liotie Van Baatte tot reorganisatie van het coninlaatwezen sloot de heer Mees zich meer aan bjj de beschouwingen van den Minister dan l i die van den voorsteller bepaaldelijk betrellende de eiscben aan consuls te stellen Z heelt de heer Van Kaalte geen duidelijk beeld der door hem gewonschte organisatie gegeven Zeker is t dat zü veel tal kosten en de coninU te lang op een bepaalde standplaats houdt daargelaten dat de regeling der bevordering zeer rekbaar tal moeten zjjn Spr achtte de motie weinig beduidend maar vjirwernlng toch onraadzaam daarom gal hij de Ministera in overweging de commissie voor de consulaire examens to verzoeken een duidelijke organisatie te ontwerpen en inmiddels de behandeling der motie te schorsen De heer Hchaper is in het belang der indnstrie voor de verbetering van het coninlaatveien met uitbreiding der beroepsconinl mits de diplomatie worde ingekrompen De heer Fokker wilde het departement van bnitenlandsche zaken maken tot intermedinair terwijl de heer Van Bjlandt de gevoelens van den heer Mees deelde De heer Ilarto wilde versterking van het ambtenaarspersoneel hg het departement van buitenlandsche taken voor eeu krachtiger conanlair optreden De heer Van Baalte betoogde dat do motie bedoelt den wensch alt te prekeu dat sleur eindige en een speciaal onderzoek worde ingesteld van regeeringswege Mlmster De Bonuton verklaaróle een wetsontwerp te zullen indienen betrellende eifiloratien van consulaire taken en eene consnaire examencommissie te zsllen uitnoodigon hare denkbeelden in den vorm van een wetsvoordracht te loriflnfteroB Op voorstel van den hoer Mees is daarna met 47 tegen 14 stemmen besloten de behandeling der motie Van Kaalte te schorsen Daarop ia het algemeea debat ver de legerwetten aangevangen 9 8 Omla 7 11 T 8I 1 11 lleordiMht dooi 7 11 SimwOTlrerk 7 18 i 0 all 7 t Mltriut M 7 4 EoltwdMBD P 8 9 8 84 KoUsrdtm B tM Bottardua Brnn Rotterdsm D P Botlardtm U OapelU Kiaewwkuk Hoordnekt Soala t lllMI 7 4 4 41 8 10 8 07 7 18 4 81 1 41 8 01 8 81 8 11 04 8 17 10 8 18 7 8 1 04 to 1 Ui i H Wlita 7 18 7 18 7 7 18 7 88 8 87 1 41 8 8B V ttl 9 140 01 9 19 Qoada E mh Hoeio Boelaiawi Zeg Voofbug slUg t 9 07 4I4 7 41 8 18 10 8 1 1 4 8 08 7 4 Uirwhl Wo rdM Qü Ooid Het is van algomeene b $ ke9 lheid 4at België bijna al fijn rundvee in onsi laad de vijandelgke stelling in Paja Renbee waarbij de vöand 83 gesneuvelden 2 lilla s 2 beaumonten 60 voorlaadgewcrcn benevens blanke wapens en munitie achterliet Onzerzijds werden een inlandseh onderotflcier en twee inlandsche mijideren niet levensgevaarlijk gewond Eergister ving de concentratie der troepen aan voor de expeditie naar Samalanga De eipeditionnaire troepen marcbeeren inéchalons naar Meureudoe Een Decauville spoorbaan is gelegd naar den Glé Nangroe terwijl aldaar marinegescbnt opgesteld is Bij de inrichting van het bivak ff deifölé Nangroe werden onze troepen van nit Tjot Panaih door den vijand beschoten welk vn ir evenwel door het marine snelvnur geschat dadelijk tot zwijgen werd gebracht De Java Bode schrgit naar aanleiding van bovenstaande telegrammen Paja Keubee is een moerassige landstreek op de grens van de VII en de V mookims van l idië gelegen waar das een actie onzerzijds steeds met bezwaren moet gepaard gaan Wat de actie tegen Samalanga betreft schrijft het blad Een voordeel moet het worden geheeten dat het adathoofd toekoe Tji zg het ook tor elfder ore onze zgdo koos Dat bij een oogenblik geweifeld heelt en thans de krachtige arm tegen zgn land moet worden aangewend biedt ons een ander voordeel en wel dat thans op deze feiten kan worden gewezen na beëindiging van de expeditie om ook hier een registratie als elders noodzakelijk te verklaren wat zoo toekoe Tji eli zijn volk niet schuldig waren geweest niet zonder ontevredenheid te wekken had kunnen geschieden Gemeng de Berichten De heer W N v d Pol gezagvoerder van het op 28 Januari verongelukte stoomschip Holland heelt gisteren aan den Hoek van Holland een zilveren remontoirhorloge met dito ketting geschonken aan elk der mannen die hem toen hij voor dood aai strand spoelde uit het water hebben o vicht en zgn levensgeesten weder hel opgewekt Ook aan mejuffrouw Tebbenhof bij wie de kapitein op zoo menschlievende wijze ia opgenomen is een geschenk aangeboden Men schrgft aan de N E Ct Verveners in de venen van Nieuwe Pekela Alteveer Stadskanaal Nieuw Bninen enz hebben nu ook eene vergadering gehouden ter bespreking van loonen die gedurende de aanstaande campagne zullen worden uitgekeerd Deze vergadering werd belegd na het besluit van de veenarbeidera om op de daggelden 15 ct verhooging te stellen De verveners hebben besloten gedeeltelijk aan die eiachen te voldoen In een automobielenwedstrijd te Pau Frankrijk is de Ie prijs f 1500 behaald door een 24 paardekrachts Maurice Farman die 340 kilomeiers afpnfte in nog niet 4 nur dus reed met een snelheid van ruim 77 kilometers in t uur Er kwam bg dien dollen wedren slechts één ongelok voor en dat betrekkelijk nog I 1 I II m ill a d 7 17 7 18 f 4t 8 14 8 17 8 81 1 14 10 19 10 11 18 4 11 88 4 J 10 19 8 84 S 10 80 f 8 41 J 10 87 7 47 8 07 r 8 10 8 88 9 8 S 10 80 10 41 11 01 11 47 7 8 8 41 11 81 7 87 11 48 X 9 11 iDi l I 4 19 I 4 47 4 84 I U 4 44 4 81 a ii 8 07 8 18 8 41 8 17 8 17 8 19 7 01 8 89 8 48 8 81 1 41 8 04 7 89 8 11 9 88 9 48 9 88 10 08 10 1 9 48 10 81 14 7 11 7 18 S lO 8 41 9 47 10 09 lO U 1L 8 10 18 10 48 UJ9 t X 9iS8 10 08 10 17 10 19 10 84 8 01 8 19 9 17 9 88 8 18 8 14 1 1 88 E 8 48 8 1 44 10 19 10 46 li U 11 I7 9 81 lO SOi e O U U 4 4 H s 1 I ioadt 8 S9 i U 8 81 tl U 10 80 10 19 11 08 1 10 1 88 8 88 4 07 4 48 8 19 4 1 I 4S 9 11 0 l9 10 87 11 08 AmikW 1 01 8 88 O Si 10 10 11 04 11 48 11 87 1 17 8 18 4 11 4 17 l tt 8 0 J 8 44 9 81 IO S 11 08 11 89 ABU a 8 111 9 18 9 87 10 18 11 1 08 l lll 1 18 8 40 4 17 11 08 8 38 10 87 10 81 8 48 11 01 59 l 11 I 1 8 41 8 8 9 i8 10 0 11 18 fi l4 U l C 8 11 H 8 1 18 9 j 11 11 11 17 11 81 1 1 S li 8 84 4 4S 1 11 11 7 09 8 1 9 81 au W 8 H 8 47 7 80 8 1 8 4t 9 80 48 11 8 11 411 01 1 40 8 18 1 4 I 8 0 8 88 88 7 88 8 18 10 08 louii J OI J H 8 18 9 11 9 19 l US 10 8 4 11 111 18 M 1 18 4 18 4 84 1 47 7 18 7 14 8 09 9 11 11 11 1 de briefkaarten aan te leggen en ion mij zeer vereerd gevoelen ahi gij mg een bgdrago zondt willen zenden Het zal ongetwijfeld de meest gewaardeerde briefkaart zün van mijn collectie omdat ik steeds zal kunnen zeggen dat gtj tot de eeraten behoorde die mj op deze wijte wilde eeren Het antwoord luidde Geachte heer I Ik hoop dat gij mgn vrijmoedigheid wel zult willen verontschuldigen Ik ben bezig een verzameling bankjes eau f 500 aan Ie leggen en tou mg zeer vereerd gevoelen als gjj mij een bijdrage zondt willen zenaen Het zal ongetwijfeld het meest gewaardeerde bankbiljet tgn in mijn collectie omdat ik steeds zal kunnen zeggen dat gjj tot de eersten behoorde die mjj op deze wijze wilde vereeren Beide brieven eindigden met dank bjj voorbaat Te Brncbsal zon onlangs een dr Simoni nit Oelsenkirchen een openbare voordracht houden voor de Boeren Het entree was drie stuivers en het stroomde menschen die voor de Boeren graag wat over hadden Eindelijk begon Simoni tgn voordracht Die achteraan stonden slopen naar voren om geen woord te verliezen maar na eenige zicnen keek men elkaar verbaasd aan De spreker hield een voordracht over zenuwziekten Spoedig liep de zaal leog de meeste Boeronvrienden verwijderden zich mopperend en met de deor slaande een 50tal bleven over die nog hoopten dat de redenaar met een sprongetje van de zenuwen op de Boeren zon k men Maar ook deze geduldigen gaven het tenslotte op en maakten een vroegtijdig eind aan de vergadering De spreker wilde propaganda maken voor een inrichting tot genezing vun zenuwzieken en had daarvoor een krachtig aantrekkingsmiddel gekozen STADSNIEUWS s OOÜDl 20 Februari 1901 VERGADERING van den GEMEENTERAAD op Vrijdag 22 Februari 1901 des namiddags ten li ure Aan de orde De benoeming van vjjf leden der Commissie tot wering van schoolverzuim Ing St No 16 De benoeming van een onderwijzer aan de Tweede Burgerschool voor jongens Ing St No 10 8 Het voorstel tot herziening van de bg de Penaioenverordening behoorendo Ijjatvan gemeenteambtenaren Ing St No 9 i Het voorstel tot wijziging der gemeentebegrooting voor 1900 Ing St No 14 6 Het voorste tot wijziging der gemeentebegrooting voor 1901 Ing St No 13 0 Het voorstel tot goedkeuring van het plan voor een ophaalbrng tnsschen den Winterdgk en de parkgronden ten Oosten van dien weg Ing St No 8 7 Het voorstel tot verhuring van een tukje grond aan E Arends Ing St No U S Het afwijzend praadvies op bet verzoek van W van Bokknm om uitpad op een ziji achter den Groenendaal Ing St No 15 9 Het afwijzend preadvies op het verzoek van H J Nederhorst Jr om uitpad op het Plantsoen aan den Kattensingel en afstand in erfpacht van een deel van dat Plantsoen ten behoeve van twee te bonwen huizen ffag St No 12 10 Het voorstel betrellende de verbouwing van bet Sint Catharina Gasthuis Ing St No 17 Zooals onze lezers zich zullen herinneren werd vroeger door de afdeeling Gouda van Volksweerbaarheid het initiatief genomen den Staatspresident der Znid Afrikaanscbe Republiek Paul Kruger op zijne doorreis naar sGravonhage eene hulde betooging te brengen aan bet station alhier Na die betooging gebracht te hebbon werd ook besloten den president een hnlde blijk aan te bieden bestaande in een album Gisterenavond wa dit album ter bezichtjging geiteld voor de deelnemende vereenigingen een teer ruim gebruik werd daalrvan gemaakt Het album van fijn leder bewerkt waarop van buiten bet wapen der Gemeente is aangebracht bevat op het titelblad de volgende opdracht Aan eboden aan den Staatapreaident der ZnidAIrikaansche Republiek Paul Kruger namens de hierin vermelde vereenigingen ah aandenken aan de hnldebetuigingen beta op zijne doorreis naar s gravenhage aan het spoorw station te Oondtf gebracht Op de volgende bladzijde is het TranavaaJsche Volkslied gesteld p de volgende pagina 8 ijjn de besturen der deelnemende Tereenigingén geplaatst die wij in volgorde laten volgen Vereeniging Volkiweerbaarheld de Nedarlandsche Hervormde Gemeente KerkelUd der IineUsüaobe aemoeote Het Ne Ij derlandsehe Roode Kruis IsraSlietiach Armj bestuur Ned Roomsch Kathol Volksbond Scherpschutteravereeniging Burgerplicht Vereeniging van onderoMcieren korporaals en scherpscbnlters der dd schutterij Schietvereeniging Paul Kruger Nederlandsche Protestantenbond Algemeen Israeiietisch Verbond Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium Roomsch Katholieke Gildenbond Christelijke Werkmassbond Nederlandsche Aannemersbond Metselaarsvereeniging Onderling Hulpbetoon Schoenmakersvereeniging In tgds gezorgd Maatschappij tot Nut van t Algemeen De leerlingen v h Goudsche Gymnasium Vereeniging voor Christelgk Nationaal Sehoolonderwga Christelijke Jongelingivereeniging Daniël Vrgzinnige Kiesvereeniging Plaatselijke AntiRevolutionaire Kiesvereeniging Vreest God eert den Koning Hollandsche Maatschappij van Landbouw Ned Maatschappij ter bevordering van Nijverheid Vereeniging Floralia Dames Zangvereeniging Arnold Spoel Spoorwegpersoneel Station Gouda Vereeniging tol bevordering der HomoSpatische geneeswijze in Nederland Gymnastiekvereeniging Excelsior Gymnastiek en Schermvereeniging Gouda Goudsche Cricket en Footballclub Olympia Kollclnb Gouda Diletantonclub Gouda Goudsche Tooneelvereeniging Nut en Genoegen Lawn Tennisclub J G T Goudsche Zwemclub Christelijke Zangvereeniging Crescendo Schietvereeniging Gouda Vereeniging Tot Heil des Volks Militair Tehuis IJsclub Goudsche Slagersvereeniging De overige pagina s van het album zijn voorzien van fotograflën uit Gonda als van het stadhuis de Markt 2 sinks de Tiendeweg de Gouwe met Vischmarkt de Haven de Tnrlmarkt de Kattensingel 2 stnks deIjBsel 2 stuks en de Gouwe buiten de gemeente Bet album is geleverd door den heer J T Swartsenburg terwijl de heer R N van der Pool de opdracht en de verschillende namen der vereenigingen enz daarin heeft geplaatst Wjj brengen den heer van der Pool hulde voor zjjn fraai penVerk en niet alleen wg maar naar wjj vernamen alle bezoekers waren vol lof over het werk door den beer van der Pool verricht De juiste datum waarop het album zal worden aangeboden is nog niet bekend daar dit afhangt of de President Kruger de deputatie van Volkwoerbaarheid kan ontvangen Twee kinderen van 12 en 10 jaar van de wed van Triet zijn in de Platleweg op hot ijs gegaan er doorgezakt en jammerlijk verdronken Ten 1 nur heden middag werd onder toezicht van den heer Ovorbosch en den dislrictsveearts een paard van A Schoonderwoerd afgemaakt als lijdende aan kwade droes Gisteren middag ten ongeveer 5 uur is de 10jarige A P Achter de Vischmarkt door zich op het ijs te begeven er door gezakt hg kwam er gelnkkix zeil weder uit zoodal hij met een nat pak er af kwam Wegens het bedanken van den heer T Van Uer Heijden als adj secretaris van de afdeeling Krimpen aan den IJsel der Hollandsche mij van Landbouw is in diens plaats benoemd de heer t Versluis te Krimpen a d IJsel PoLSBBOBK In de j l Vrijdag gehouden vergadering van den raad is de commissie tot wering van schoolverzuim aangevuld met de hoeren A Boere en C Scheer die verklaard hebben de benoeming aan te nemen OoDEWATEB Door het bedanken van de hoeren A F Derkaen en P J Rahma als leden der commissie tot wering van schoolverzuim ziju door den gemeenteraad in ziJn laatstgehouden vergadering in hunne plaats uit een dubbeltal benoemd de hoeren A P J 6ngs en J A Ueij Rechtszaken Door de arrondi sements rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a veroordeeld G S 29 jaar werkman te Jaarsveld wegens vernieling tot 14 dagen gevangenisstraf H P 29 jaar werkman te Bergambacht wegens vernieling tot f 10 boete subs 3 dagen hechtenis L De H 43 jaar en A De W 35 jaar arbeiders beiden te Benschop wegens verzet tegen twee ambtenaren in functie ieder tot 14 dagen gevangenisstraf P V 28 jaar honwman en P V 30 jaar zonder beroep beiden te Ouderkerk a d IJsel wegens beschadiging eerstgenoemde tot f 20 boete anbs 10 dagen hechtenis no 2 werd vrggesproken B K 21 jaar arbeider tè Onderkei k a d Jlsel wegens verzet tegen den veldwachter C J Laman te Capglle a d IJsel tot 10 datten gevangenisstral A H 32 jaar en P L H 81 jaar viaachera beiden te Gouda wegens mishandeling ieder tot f 10 boete subs 10 dagen hechtenis nienire Parapliiies Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Hoeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOCVEAÜTE S A VAN os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOÜDA lelepAMia Xu 3t AiiislerdHin Vrkn ülatkrs 8l 98 98 1001 88 8S V as Iteurs 81 98 98 81 M l 4 88 4 9 V 101 67y 98 l4 l4 10 84 900 91 99 881 488 81 108 804 11141 19 ÏEBR LSD Uan MihI W S 8V1 dilu dtio ilttc 9 dito dito dito 8 Honat üM Oouill lBSl 98 4 iTjLUl Inaflbr riDft 1888 81 8 Oonna Obl a papier 1888 8 duo io M t 18 8 8 PoansAi Oht mtit ooupou 8 dito tioliol 8 17 Sdiuxii Obl Binnenl 1894 4 d o Oeooni 1880 4 dito biiRothi 1889 4 dito bq Hop 1889 90 4 dito 10 KOud leeu 188S 8 dito dito dito I8H4 8 SriSJl Perpot obuld 1881 4 TOMSIJ Gepr Conv leeu 1890 4 Ge Itfeniug aeTie D Geo leenin serie C 2oiiiAf Kp T obli 18 4 HllIOO Ub It Sob 1890 8 Vwaoau OM 4 ontwp 1881 VV4TlaD4ii Obligetien ISbl 8 BoniuiAM aieil leeu 1894 8 SiD N Afr UindeUv uud Anndib Teb Mij Certifir ef en Deti Maiil4obBppy dito Aru Hypotbeekh pHudbr 4l Outt Mü tterVontoul eiiud 4 Or Hypolbmkb paodbr 4 i NederlaiidBi he baiiti aaod 1 Ked Haudelmaatwib mio t N W 1 Pao Hjp II pandbr 8 Itotu llyiiotheiikb pandbr 4Vi Utr Hjpotheekb dito 4i i Ooarisa O ist Honit bank aanil aoiL Hypotbeakbaok pandb 8 18 uov iMltlsi Equl h potb pandb 4 90 M W L G Pi Li n rert 8 801 S D Holl U 8poor w Uij fMid 114 Mij tot Kip 1 81 Spw aind 10 Ned Iiid Spoorweg m aaed 914 ma Zuid Afr Spm aaod 188 dito dito dito 1891 duo 8 100 InuiSpoorKl 1887 89Aliobl 8 18 1 Zuid Ilal Spiimij A H vbl 8 I 88 oL N Warubau W iiueD aaud 181 gDal Gr Hu iLap MlJl iihl 4 7 Baliache ito na d I 7 Ka iowa dito aattd 8 Iwaiig nombr l tu aand A 98 KontOk Azo Üp kap iibl i lOO illto dito obliK 1 100 ilciuiA Ceni Po SpHIJobl S 114 Oh o k Nortk W pp i ï n l Hitn dito Win St eter obl 7 141 Denier k Rio Gr Spin lart a 88 Illinoia Geolral oii i i oud 4 108 liOaiiT fcNahtilliOori unl 74 Uaiico N Spu Mi Ie hvp a 104 Uiu Kanna 4pCl pre aaod 87 N York OutH o k Weet aud 88 PanD dto Obio obhit 8 Oregon Calif Ie bjrp iu good ü 99 at Paul Minn k Manil obl On Pao Hoof lun obig 8 48 dito dito Line Ooi Io byp O 8 Ouinv Can Boutb Ohart r aand 18 Tn C Bali k Na Io b d 0 0 ADilerd Omnibui Mü aand 180 Sottonl Tramireiiitaau aand 110 imr 117 lOl 14 Hio Btad Amiteidam aand I 108 Stad Boiterdam aand 8 i JOI BlLOn Stad Antwerpen 1887 8 9y Slad Bruuel 1888 S 100 Hom Tbeiia Begullr 0 el4oh 4 OoiTin StaaUiMnin 1880 8 iCK Oost B Cr 1880 8 SPM 8tadHadri l 8 1198 N D Vef B l ATh Spoel eert OPRUIMING der RESTEERENDB MANTELS COSTUMES Blousen Peignoirs en Pelterljeii fir Tot veel verminderde prijzen ö SAMSOM VERSCHEIDENHEID E n huwelijk met bindernissen De kerkelijke inzegening van het huwelijk vanden heer PaS Descllanel voorzitter der Eranscjia Kamer beeft Zaterdag te Parijs oen stremming gebracht In het verdeer op een der breedste stralen den onlevard St Germain De plechlighdid had plaats in de Iraaie onde kerk aan die straat galogen Er waren ongeveer 5000 kaarten uitgegeven en da kerk biedt slechts ruimte voor 2000 personen Vandaar een groote opstopping vó6r den ingang de politie kon de orde niet handhaven daar telkens meer houders van kaarten en hun dames toestroomden Ds jonge vrouw de geeslelijko sprak haar die reeds sedert Donderdag voor de wet mevrouw Deschanel waa nog toe ala mademoiselle moeat met haar vader 20 minuten vö6r de kerk in haar rgtuig bljjven omdat ds toegang versperd was en evenzoo de jonge man van 46 jaar in het zjjne Eindelijk waagde bet de president geholpen door een agent zich een doortocht te banen achter hem kwam de prefect van politie met de jonge vrouw baar vader en don gouverneur der bank van Frankrijk en de boeren wisten ton slotte door den dichten drom van buitengesloten genoodigden zich heen te worstelen en toen kostte hot in de kerk eveneens moeite naar voren te komen Zoo werden eindelijk ook met moeite de oude professor Deschanel en ijjn vrouw binnengeloodst Do overige familie moest haar toevlucht nemen door een zjjdenr waar bet minder vol was en reeds de president der republiek was binnengekomen Buiten waren intusacheu eenige dames door het gedrang flauw gevallen en moeaten worden weggevoerd Buiten bleven inlusschen duizenden waaronder de oudminisl s Meline en Cavaignac een aantal Kameiteden Jdenatoren generaals enz geduldig in de kou wachten hel sneeuwde gelukkig niet tot de plechtigheid waa afgeloopen om toen ds plaats der vertrekkenden in te nemen en bet echtpaar geluk te wensnhen Die optocht duurde niet minder dan twee uren Of de jongelui bljj geweest zullen zijn toen zjj in hun l upé konden stijgen De bladen doelen nog mode dat de beer Deschanel evenzeer hoofd van do heerenmode als van de Kamer zoowel in do kerk ala hy bj het burgerlijk huwelijk bad gedaan in gekleede jas verscheen evenals de bruidsjonkers De rok heeft hel dus afgelegd De oude Legouvé een der getuigen had twee overjassen nan oen willen doek om don hals en een rood flnweelen kapje naluulijk op het hoofd Een oerwaardig roodkapje ADVKItTKNTIl IN ÜPIlBffl ililSCM TOELATWC VAM LB ERLINCEH Do t OMMISSIE VAN TOEZUBT OP HET LAGER ONDERWIJS alhier maakt bekend dal de ISHCHRlJVtSG van LEERI ISQEN wier plaatiing mon giet 1 APRIL 19Ö1 verlangt zal geschieden op Dinsdag 26 Februari a s des n m te ƒ ure Voor verdere bizonderhedon wordt ver wezen naar do aanplakbiljetten Nvnens de Commissie R MOERKERK Secretaris Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelon binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net 48 aangesloten aan het Hjjks latercommnnaalbnrean Op 1 November 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan hot Bureau ACHTER DE VISCHMARKT RUIMK KKÜZË i LAÜE PRIJZE Goedkoopst adre voor degeiyke Qasgloeilicht Artikelen bs M VAV L0 Iu De Avondster HM beeta ooachailelrkMa aa maUuIrkala poelamlddal Toor Heeras en TOoraJ danaa en Klnderaeboeowerk UdaAppntuarvanCII Millar fcC lerlla leitk Slr 14 Man latte ioe4 M6ü op naam en fahflakamerk 4 r SMmNrMfüèntatafeHnwt ialaaliHia i 4ai aM ul 0tH r MaMaa HMM DUBBELE BUÜBT Tel No 117 Gasfittorü