Goudsche Courant, donderdag 21 februari 1901

30ste Jaargang Vrijdag 23 Februari 1901 No 8434 fiOÜDSCHE COHANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TaierMl Ut ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefseo u f De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommprs VTJF CEKTEN Geen Engelsch maar Eclit BOEREÏTBROOD ÊM eent de K O k SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Gel ro8ders STEE2JSM A Bloemisten Turrslngel 77 en 78 Struik en Stamrosen OP BOTTEL PRACHTWAAR Htceds Toorbanden Bloemen uil t Zuiden TEIjEPH No 114 Tc Huur or Te Koop om terstond te aanvaarden tvee naast elkander staande prachtige Fakhuizen gelegen te Qonda aan de Tarfsingel Te boTragen Lange Tiendoweg D 29 meeting Hongrtiten Mijflê H ette ter bctenKi lifi ran bet SBAMMISBItïïIE voortaan overbodig 1 öowopend mot oni beilmlddel mi HKUM kan iedereen zyn eigen familie van de drankellende bevrijden 2ell bnitcn medeweten der Ijjders Nadere inlicbtingen verstrekt gratia en iranco de Firma J JOSEPHIIS Men Haag ZmmMM Slager TIEWIIKIWEG II 73 EKKSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concurroerende Prijien BIEFSTUK 55 et pr 5 Ons Aanbevelend A D BERG TIENDEWEG D 78 FEMSCEE STOOMVEEVEEIJ ehMnlsche WtsseberlJ TAK H OPPËUnEIMEU tv KruUkatU Kotterdam tiebrevetMtd door Z M dan EoniuH dar Bal t D aoofddaptt voor QOUDA da Heat A VAN OS Az épaoialitait voor hat itoomen an varvan Tan lla Uaaranen Uameigardaroben alaook alle Kindergoaderan Spaeiala inriobting voor bat atoom n fan plnéba mantala vaeran bont ane Uord neu talelkleeUeu ens worden naar da iauwata en Iwitate métbode gerartd AUa goedaran hatsy geitoomd of geverfd worden onachadeiyk voor da gasondnaid volgaua ataal bewerkt ttOjPjb fUIKS OUD f SCHIKDAMMEH GENEVES Merk NIGHTCAF Tarkriigbau bijl M PEETERS Jz N B Al bawiji ra eahth iil ii eKihat ea kurk twHii roor ian ran dan aaua dar Ktnn F HOBPC Voor Maaglijders A AN allen die zicb door het vatten van konde of overlading van de maag door bet gebmik van elechte moeieiyk te verteeren te warme of te kondc spijzen of door onregelmatige Icvenswjjie een maaglijden al Wanghatarrh Slnagkramp Mnngpijnen mitelelijke kiiO vertering ol verUIJmlng op den hals gehaald hebben zg hiermede een goed hnismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds j sedert vele jaren bewezen zjjn Het is iXuBzri UricR tcRa fXruióensDiJn Deze Krnjdenwijn is nit voortreffelijke geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wgn gemaakt en versterkt de spjjs verteeringsorganen van den menscb zonder een laxeermiddel te lijn Kraidenwön geneest storingen in de bloedvaten znivcrt het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op jnisten tijd gebruiken van Krnidenwp worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dns niet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen znnr in de maag opzetting misselükbeid met braken die bij chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls ni eenige malen drinken genezen Voretrtnnfnir onaangename gevolgen daarvan als w Cl D r Jff fti l benauwdheid koliekpynen hartkloppingen klnpflQO ïbiid niimbeien worden door KKUIDE NWUS dikwijl snel genezen KRUIDEN WIJN heft verstopping op bevordert do spijsvertering en verwijdert door een zacbten stoelgang onbruikbare stoften uit maag en darmen I Schraal bleek uitzien bloedaimoedet verval van kraccten zijn meestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelijke toestand van do lever Bj gebrek aan eetlust evenels herhaalde hoofdpijnen slapeloozo nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KKUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KKUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke altetten en dankbetuigingen bewijxeu dtlt F KEUIDENOTJN is te verkrijgen in flesschen 4 Fl 1 60 en 2 in de Apotheken van Gonda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Qravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gonda 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gewaaracbawd llen Terlange uilèiteud WT iluberi IJlricJi srlie Kru i ll VlJll MiJn Kruidenwijn ia geen gebeimmiddel zijn bestanddeelen zfjn Malagawijn 460 0 Wijngeest 100 0 Slycerine 100 0 Roode W jn 240 0 Atlas bessensap 160 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoesworlol 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd Geen Kinkhoest Geen Influenza voninkluke kTXbf Om ISiukhoesl Influenza Borst en lteelaanÜ9ening binnen den kortst mogelpen tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract ifl E L I A W T II E uit de Koninkiyke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM ri i mé H N VAN SCHAIK C l a SOIAII DEN HAAG Hofleveranciers KN nkkm Flacons i 1 70 ets 40 et bij J Th TÜBKEN Boitoop B V WIJK OudewaiT M KOLKMAN Waddmxvien U mUMhi Modêgnmn A BJJMMI lrwAl P Firma WOLFF Co Westhaven 198 Goiwia D MIEBIBS Kleiweg B 100 Oouda E H VAN UILU VeeraUl B 12 S te iouda h BOÜMAN Moordrteht PIN K8E Ni u erk rk o d JJni A N v N ZB8HEN SdumilKmm I Autisepll§clie Tandpoeder en Anilseptlseli Mondllucluür van K ASSVTO Tandnrtn te Gouda OVERAL VERKRIJGBAAR AgeiU voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gonda Standaard Hypotheekbank MaalschappelUk Kapitaal EKN MILLIUË Gl LUË DIxHttonn Mi E B C SJlSTUSUE a B DB UST In De Bank verstrekt op zeer billijke voorwaarden gel4 jl eerête linpatlteelt en geeft onder contrdle van het Mtgemeeu Mamtui traHe enif rtalkamtnmrte Rottertmm en Vt l FXHUatlili¥KX Ml Coupons 1 Januari en 1 Juli X CorrMposdenten voor Oonda de Ueeren U J OOIEB Co TUtR7 i WoBdirbalim in de geheele wereUl bekend m seroemd Oooverüttffini middel tfl alle U O r i t i O n r L c i V ft ar lick ten ens loweodig 4 zoovel all ook uitweodig in bijm ilte ziektegeraUeo met goed wrtig tan te wenden PrÜB pCf flftCOft t 1 per poM f llfi TUsrry i Woadirialf bezit een aUno oaxekeude geneeikracht en beilzame werkiuK Maakt nieeatal elke p nlijke Q gevaarvolle operatie eheel overbodi Het deze zalf werd een H jur OBd voor uiireaec8lt k rchooden bcenrezwet en onlaniis een byna se jftftr kankerlUden genezen BrenKt genezing ea verzachting der p nen bg wonden ontatekingen eu ran allerlei aard Prys per pot f 60 per post f 1 80 Centraal Depot voor Nederland Apotheker IIC KI SlIhUKKü Rokm 8 iiQBterdam Wur geeo JepAt u buwllemendimtuii dia hntwnipa da d A THII KKY ib Pregradi b l KobttMli OuUmick Beiicn protpKtm te ontbiwlea b lut Castrtal ttopAt l nim Rokitt 8 AnuterdaB GEKIN BETER adres voor alle soorten SCHOENWERK dan het NooriibntbanLsch üchoen en Laanenmajaziji Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPHtllMIlWO van alle Winter Arti kelen in ongesorteerd SCHOENWERK Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Wie eker a n wu d Eoht Eikel CaeOO t ootrongan taiamengastald ao na vals prcBbamingen ia den handel gekomen nder des ntaii dea oitvindsrs Dr Ulohaella vemudigd p d beat maohinea in het iranldMriBmd étabbliaaemant van Oebia BtoUwnrok t Emlan tltclM J rTQlef2 en9 Bikel C actio is vtorkinteD b u ii u Den Sib l C aa ia nut malk k okt na aangeiuin gazMide intk roor ttr niykMh hniik yn t 2 lliedapdi m t poeder row een kop Chooolili geneeakmcbtiga drank by gmi durrhee ibcèta net watar t labrafkgn Terkrljgbut bjj ia tommmmM H BApothaksn u i M Aw bM OMMTulvirtagenwootdliar Mr IMk land JuRu MattenklMR Amntordam Kalvetatraat 103 Zenuw en Maaglijders wordt lit overtuiging als aan warkalijka hulp ia dan nood bat l k aanbevolen Na ontvangst van adres par briefkaart wofdk dit boekje iranco par poet ioagatonden door BCOKPOEL S Boelcli Zaltbommel tonik TM A REINKHAN Zn Goud Bullenlaadsch Overzlcbt Lord Kitchener is weer naar Pretoria teruggekeerd I e meening van de Times dat bij de bewegingen tegen De Wet in de Kaapkolonie zeil wilde leiden bleek dns onjuist Maar wellicht heelt hij reeds gezien dat er niets meer te leiden viel Want zijn telegram uit Pretoria toont duidelijk dat De Wet niet alleen er weer uit is maar er nooit heelt ingezeten De opgewonden berichten over De Wet s aanstaande gevangenneming waren dus al ïeer voorbarig De Wet werd achtervolgd maar slaagde er iu zonder zells op veel tegenstand te stuiten in noordelijke richting te trekken naar Hopatovn au van daar westwaarts Telegrammen uit Britstown westelijk van de Aar gelegen melden dat de Boeren Vosburg bezet hebben en dat de verbinding met die plaats verbroken is en dat tjtrijdenburg en Houwater eveneens door de Boeren ziJn bezet Hieruit blijkt dat de westelijke marsch van De Wet s troepen uitnemend geslaagd is Lord Kitchener verwacht nu dat hij in zuid westelijke richting dus naar Carnarvon zal oprukken en heelt daarvoor maatregelen genomen Uet is echter zeer de vraag ol do onberekenbare De Wet wel op die berekening van Kitchener zal ingaan Opmerkelijk is het zeker dat oostelijk van de Aar tnsscben die plaats en Naauwpoort een trein door de Boeren werd aangevallen Hieruit blijkt dat het gebeele gebied om de Aar door de Boeren onveilig wordt gemaakt en dat zjj zells in de onmiddellgke nabgbeid dier plaats de communicatie lgnen bedreigen Dit lykt nog niet heel veel op insluiting van de Boeren 1 Wv hebben al dikwerl de opmerking gematii dat het zoo vreemd was dat de reg flug en de correspondenten in Znid AIrika maar altijd konden voortgaan met het zenden van rooskleurige en verdraaide telegrammen Immers het publiek moest ten lange leste toch leeren hoe weinig waarde die talegrammen hebben Thans komt eenige verbetering De Echo bevat een beschouwing waarin het blad schrijft Ontdaan van bet optimistisch omhulsel waaraan wjj nn al zoo lang gewoon zijn geven de telegrammen uit Zuid Alrika reden tot ernstige ongerustheid Ten spöt van do krachtige pogingen om hem in de Transvaal ot inden Vrijst at tegen te houden is De Wet naar de Kaapkolonie getrokken FEVlLLE iOX WILSKRACHT 53 Toen dit eschiodr was begon hij i Egcïi deie brjef is beslissend voor uw rolgend leven Blijkbaar slaat hij in verband met de brieven die ik uit de residentie ontving in elk geval is van uit Stlezie in dr residentie onderzoek gedaan naar uw tegenwoordig verblyf Mijne vrienden krijgen al sedert jaren nu en dan berichten aangaande mij en mijne tamilie natuurlek heb ik in mijn laatste brieven over u gespten en dus wai uw vterblijt ten mijnent hun niét onbekend Dientengevolge werden deze brieven geschreven Neen het kan niet missen Ëgon s belanWteUing Egon s opgewondenheid nam elk oogenbïïk toe eindelijk zeide hij bijna norsch Waardoor ben ik op eens zulk een gewichtig personage geworden i Zou men mij belasterd hebben Neen Egon stelde Graal Waldemar i hem gerust tik draaide zoo lang om u mct n inhoud vin den brief bekend te maken omdat ik u op iets geheel onverwachts wilde voorbereiden doch eens moet gij het toch weten ftp dus Egon dcia brief roept u om onmiddellijk na zijne ontvangst u bij uwen oom aan te melden i Nooit II riep de jonge man innlist nooit breng S hem een beuekU Giliaf Waldamai met een macht sterker dan die welke wjj tegenover hem kunnen stellen Met toenemend wantrouwen lezen wij de berichten over deze groote guerillaaanvoer der en diens mannen De oogen gaan dns open en zullen nog wel wijder geopend worden Trouwens er ziJn meer personen die trachten het publiek beter in te lichten Zoo b v het parlementend Piri een kapitein die in 1899 als vrijwilliger naar Zuid Alrika ging Deze gaf de vorige week in bet Lagerhuis een levendige bescbrijving van wat in Johannesburg plaats greep na de bezetting der stad en verklaarde dat hj zijn stem niet geven nou aan verdere oorlogskosten om onvoorwaardelijke overgave te eischen Het is een geluk dat het eerste parlementslid die dit manuelgk protest doet hooren in het Huis der Gemeenten zelfs als vrijwilliger in het geregeld leger hoeft medegevocbten en op gezag van eigen aanschouwing en ervaring pfcekt En het is opmerkelijk hoe de Army and Navy Gazette het offlcieele militaire en marineblad dat oneindig veel menscheiyker en eerlijker schreef al deze maanden dan Times en Daily Mail reeds weken geleden een brief aanhaalde van een distinguished veteran waarin deze veteraan het vernielen eu verbranden dat de Britscbe troepen doen scherp afkeurde De regeering van Mc Kinley schijnt met sommige landen een tarievenoorlog te willen beginnen Zooall men weet behelst het Amerikaansche tarief een bepaling dat de uitvoerende macht de bevoegdheid heeft de rechten te verboogen op invoeren van die landen die hun uitvoer door exportpremiën bevorderen De regeering is dit nu gaan toepassen tegenover den suikerinvoer uit Rusland en België door hoogere rechten overeenkomende mot de uitvoerptemies door die landen betaald Rnsland heelt onmiddellijk geantwoord met verbooging der rechten op Amerikaansche ijzeren staalwaren mot 50 pCt wat voor de Amerikaansche industrie een groote slag is daar zjj wel voor 150 millioen R aan machines in Rusland invoert De Russische gezant te Washington heelt dan aan den Minister van financiën verklaard dat Rnsland geen tariefoorlog wil maar zjjn handelsbelangen wil handhaven en waarschijnlijk de verhooging zal terugnemen als Amerika niet langer extra rechten t eft voor Russische suiker Zeker een curienae verklaring ala dat geen tarievenoorlog is wat is dan met dien naam te noemen Het is niet te denkrn dat Amerika aan t kortste legda tijne hantf op Egon s achoudcT ala om hem tot kalmte Aan te manen en wide Ala gi den ganachen inhoud van den brief kent zult gij mts schien anders oordeelen in elk geval u njpeltjk beradctV eer gij beslist Op waardige toon vervolgde hij Uw oom ichrijft t Hij laat mij schryven vtel Ëgon hem bitterin de rede Met een ernst eene fierheid die allen iust om hem weer in de rede te vallen deed vergaan ging de graaf von FSIsburg voort Deze brief deelt u raede dat u oom rich houdt aan de bepalingen in de oorkonden uwer familie vastgesteld raarbij de bezitter van het lamiiiegoed verplicht wordt in geval iekte of overlijden de natuurlnke erfopvolging onmogelijk maakt daarvan kennis te geven aan dengene die het naast Voor de opvol ing in aanmerking komt De zoon uws ooms jn eenige is op de jacht van een stcilen rotswand neergestort hij werd door een trouwen hond gevonden en is door het jachtgezelschap en zijne zuster zoo spoedig mogelijk naar huis gebracht Dit ongeluk 19 een paar weken geleden gebeurd de geneesheeren konden aanvankelijk niets beslissen omtrrnt de gevolgen Van den vreeselijken val Het leven van den jongen man is buiten gevaar doch hij is io zijne hersens zöó gekrenkt dat de ongelukkige als een idioot van zijn ziekbed zal opstaali Zoo mogcl kwil zyn vader hem by zich in huis houden rmimtc zoo lang hij leett en vocfr hem zorgen kaïn ot hetgeen naar het oordeel der geneesheeren te vreezen is tot de zieke wooact wordt en Eqne sekte in waauin overgaat eind zal trekken De in de laatste jaren kolossaal tnogeRomen uitvoer is voor de Amerikaansche industrie van te veel belang om lulk een belemmering te kunnen dragen Verspreide Berichten Fbasicbijk Tot militair attaché van Daits Aland te Parijs is nu benoemd in opvolging van luitenantkolonel Von Süszkind de majoor van den generalen stal Von Hugo te Munster in garnizoen die onverwijld zal optreden De paleizen van de me des Nations op het Tentoonstollingstorrein verdwijnen bet een na bet ander Voornamelijk de paviljoenen van Engeland Spanje en de Voreenigde Btalen zijn deerlijk onttakeld en men weet ondertusschen nog niet wat er moet gebeuren met de galerie des machines waarover de gemeenteraad zal hebben te beslissen DtrrrscuLiKD Engelands koning komt nu toch in verband met den wankelen gezondheidstoestand van ziJn zuster keizerin Frederik utr Dultschland welllcbt Zaterdag a b doch misschien ook vroeger geheel alleen de koningin bljjtt in Engeland Het is nog niet zekor waar koning Edward zijn intrek zal nemen te Homburg of op het kasteel Friedrichsbof Itiue Met de electrische verbinding tuaachen Rome en Napels over Marino Quagliano zal de reis kannen gemaakt worden in drie uur 0boot Bbittab ie Het heet nu dat de civiele lijst van koning Edward niet zal verhoogd worden doch dat in het Parlement zal aangodronger worden op toekenning van een toelage aan de koningin Japis De uitgaven die v66r een tiental jaren 82 125 403 yen bedroegen een yen is ongeveer f l 5 liJn nu onder den Invloed van het militaire en de Westersche beschaving gestegen tot bijna 250 millioen waarvan 136 millioen voor legerdoeleinden Uw oom is een man op hoo e jaren sprak de Graaf eroerd hij na t zijn huis bevelen geven j ziju wettelijke opvcrtger als bezitter van het famihejjoed tijt gtj Ëgon von Berns O H ik u gelukwenschen mijn vriend i In sHemcU naara neenl riep Ëgon verrast sells in hooge mate verschrikt ik kan ikkan niet naar mijn oom gaan t Met waardigheid stond thans de predikant op en trad op Egon toe Geachte vriend sprak htj welwillend maar besUst wil een man van ondervinding veroorloven zijne meeninR in dit raoeielijke geval Ie zeggen Als trouw vriend van deze ons beiden dierbare familie meen ik mij het recht tot spreken te mogen aanmatigen Wees zoogoed in mij cïn oud man te zien die het wel toet u meent en houd et mtj ten goede als mijne racening mij noopt il9 te zeggen dat u onaangenaam ia en overbodig vooikonit Eene beleefde buiging met het hQofd gal den predikant het teeken der vergunning om voort t gaan Mijnheer von Bernsdorf dus ving hij aan de loop der omsundigheden de wending in uw lot js geen menschen erk maar is Gods werk gij moet u buigen voor den wil des Almachtig Met de waardigheid van bezitter van uitgestrekte familiegoederen aanvaardt gij plichten waarvan gij den omvang in de versfe verte nog Aiiet berekenen kunt I Het welzijn van duiïcnden allen kindden vin Iféén God berust voor een groot deel in uweiiand eens zal u daarvan rekenschap worden gevraagd Vergetft niet hoeveel goeds gij lult ktumen doen BINNENLAND STATEN GENEUAi L rm E K K u M ¥ lik Zitting van Woensdag 2Ü Febréift Het algremeea debat orer de legerwetten werd voortgezet De heer Verhey betreurt dat in de militiewet de mogelijkheid ontbreekt om mft minder dan normalen odeningstyd te volstaan Vele oeleaingen kondon batten bet leger plaats hebben waartoo hy eo amendement zal voorstellen Hjj wtjat op wanverhonding van het groote kader tegenover bet gering aantal manschappen acht bepalingen nuudig om de waarburgen hot benoodigde aantal miütieofflciüren en bot vrywillige opgeven van adbpiranten voor het kader Omtrent de landweer zal hy waar8 chgniyk vooretellen de bereden corpsen ook in te deelen Tegen de organisatie ontwikkelt hy bedenkiogen Omtrent verdediging der stellingen is meer zekerheid noodig Verder weoscht hy meer beweegbaarheid der vestingartUlerie Uet bewaken der stellingen zal door de landweer kunnen geschieden In t algemeen vreest by te zwaren drak om alles van dei jpl vang af te veel by de Unifin te brengen Ook de zeemUiciens weuscbt hy by landweer iu te deolen 8pr is niet enthousiast voor regeeringavoorstellen die hy beschouwt als compromis Hy staat niet vyandig daartegen maar hoopt op wyzigingen De beer Seret wyst op de noodwoudigheid der regeling daar verder stilzitten onvurantwoordeiyk zon zyn juist omdat wy een kleine Btaat zyn Spr hoopt dat de oplossing van het vraagstuk zal gelukken en zal rekening houden met de uoodzakeiykheid van de handhaving der onafbankelgkheid on de minste lasten Hy zal getrouw biyven aan b stelsel door de antirevol party vaak met gevaar harer positie volgehouden om hot land verdedigbaar te maken Geen politiek mag wegen slechts volksbelang Het stelsel der Begeering jai ht by toe al zou hy liever geen kazeraeering hebben gezien wat echter een ideaal is evenals volksleger en algemeene oelenpüclit Spr acht de voorgestelde porsooniyke eu flnancieeU lasten niet te zwaar De diensttyd ia niet te drukkend in vergeiyking met andere landen ook erkent hy dat do ontworpen veel verbeteringen aanbrengen maar als schaduwzyde noemt hy korten oeteniagstyd éü onvoldoende oefening der militie de in de lucht hangende kader Behalve de onmetelijke rentegevende bezittingen ran uw toekomstig eigendom verkrijgt gij groote uitgestrekte goederen op wier onbruikbaren bodem en beuvelen arme zeer arme menschen wonen die bij de grootst mogelijke inspanning ternauwernood droog brood voor zich en hun gezin kunnen verdienen Welk een arbeidsveld I welt eene gelegenheid tot weldoen en zegenen biedt zich daar aan voor uwe jeugdige krachten I een taak die uwe gansche persoonlijkheid zoo in beslag moet nemen dat gij uwe neigingen en uwe wenschen zelfs uwen billijken alkeer gewillig ten ofTer moet brengen aan de u duor God op den schouder gelegde plirhten Ten slotte doe ik u noR opmerken dat gij terwille der nagedachtenis van uwen hooggesohattcn vader ij piicht zijt zonder eenig voorbehoud het eigende van zijne voorvaderen te aanvaarden daar de Jmmetelgke bezittingen nooit verkocht mogen worden maar bij het tiitsterven der tot het beztt gerechtigden alleen in dat geval voor zoo ver mij bekend ia aan den regeerenden vornt en zijn and vervallen Egon von Bernsdorf bedenk wel of gij het re ht hebt om het eigendom uwer voorvaderen te vergeven Bescheiden trad de predikant na ditjcezegd te hebben naar zijne plaats terug Graaf Waldemar vitte de hand van den jongen man en sprak vriendelijk Mijn vriend beslis op dit oogenblik niet ov zoo iets ffewichtigs Uat ons er morgenavond nog eens over spreken En zich tot alle oanwesigen wendende besloQt hij LaAt ons thans ter ruste gaan C f rrfr vtrvoigd