Goudsche Courant, vrijdag 22 februari 1901

1 1 a 8 8 4 33 1 83 6 33 7 10 7 31 8 13 10 87 i t 10 51 9 3 11 7 S3 1 43 11 01 4 8 04 3 30 7 00 7 4 3 03 M l Torming te gerinK itorkte der inluUrie in actieTOB dienot Mocht in dit opiicbt geen w ii iging komen dan zon bf liezvaar geroelen voor te Btemnien Hg komt op tegen bet Tooj ntellen Tan den oeleningitüd op 3 maanden zonder de nitkomiten der proef al te vacbten Borendien is het oordeel der antoriteiten oTer de proef bepaald ongunstig Spr acht de proef miilnkt en zal elk vooritel tot rerbetering stennen terwgt hg beiliit tegen zal Htemmen indien de oeteningstgd op 8 maanden in de wet wordt Tastgesteld Hjj If Toor opheffing van het reservekader en behond van bet bigvend gedeelte De beer Tydeman meent dat de regeling der levende atrijdkracbten niet wel mogelijk il dan in verband met de regeling van bet vestiogüteliel en de verdediging der teegaten Hjj verdedigt bet denkbeeld eener permanente commissie voor de landsdelensie toch zal men genoodzaakt zijn deze organisatie tot itand te brengen omdat zg noodig ia en de noodige elasticiteit moet hebben De beer Van Kamebeek achtte het veldleger te zwak den korten oeteningstijd verkeerd en kadervorming onmugelgk Hg verdedigde eene andere organisatie opleverende 310 000 man met een lichting van 16 000 Dan Met het ingediende voorstel tot legerorganisatie kan hy niet meegaan zoo daarin oeene wijzigingen worden aangebracht Hot wetsontwerp omtrent de toelating van tcbippers op de koopvaardijvloot is aangenomen bonden el dotfr den president hartelgk beantwoord Jhr C R F Krayenboff voorzitter van de commissie voor de ontvangst bood den President e n album aan bevattende de handteekeningen van degenen die voor eenigen tgd op verschillende Igsten hebben geteekend om presi4ent JCmger te verzoeken ook Utrecht met een bezoek te willn vereeren Tegen het einde der receptie hield dr H F Jonkman een korte kernachtige toespraak tot den President die met enkele woorden zgn dank betnigde aan de Utrechtscbe bnrgery en aan allen die het hunne tot regeling der receptie bgdroegen Onder daverende toejuichingen van eene groote menigte die zich voor het gebouw bad verzameld vertrok de President hierop met zgn gevolg naar het hotel des Pays Bas Tot nadere toelichting van een bericht aangaande de Weigering tot vrgstelling van den leerplicht voor een jongen te Dinxperloo deelt de Zntph Ct nog mede dat het hier gold een geval waarin ten onrechte gemoedsbezwaren werden aangevoerd als reden van vrgstelling De bedoelde jongen had vroeger schoolgegaan op de christeiyke school t Dinxperloo Daar was nu evenwel geen plaats meer open De moeder wilde hem niet naar de openbare school te Diniperio zenden en beriep zich op gemoedsbezwareo De beide schoolopzieners hebben geweigerd de verklaring door hunne handteekening te bekrachtigen omdat zich binnen een ravon van 4 Kilometer art 10 der Leerplichtwet 3 scholen waaronder nog twee cbristelgke aanwezig zgn op welke de jongen geplaatst kan worden Ëen dezer chr scholen is een school van Gereformeerd Ouderwgs de andere van Chr Nationaal Onderwgs das van geheel hetzelfde karakter als de Chr school te Dinxperlo M n ichrijlt nit Utrecht All gast van de hier gevestigde afdeelin gen van de Ned Znid Atrikaansche Vereeniging en den Bond van nit Zuid Alrika verdreven N ü A S y per8oneel loomede van het zich onlangs gevormd hebbende Comité van ontvangst hield president Krnger hier gisteren van U tot 1 en van 3 tot 5 nar receptie in bet Oeboow voor Kunsten en Wetenschappon Keedi vroeg woei gisteren de Nederland8ehe drieklear met de groene wimpel vvn Transvaal uit het gebonw en was men bezig d laatste hand te leggen aan de versiering Voor de hoofdingang links is een fraaie baldaquin opgesteld bordeaui rood met goud afgezet en aan de hoeken groene vaantjes Een breede looper bordeanx rood met bronzen rand voert langi een haag van groen en bloemen op kwistige wijze op portalen en bordossun aangebracht naar de op do eerste verdieping aan de straat gelegen balconkamer waar de leceptie wordt gnhouden Op oeno verbevenueid waarover een fraai AxminNtor tapijt staat de antieke lennstoel doch thans zonder kroon waarop Hare Majesteit by Haar jongste bezoek aan deze gemeente heelt gezeten gereed voor den President De bloemversiering is buitengewoon schoon Achter den President die met den rag naar het licht zit staat een ry fraai bloeiende witte seringen die een aangename gear verspreiden Tegenover ZHl d staan langKden wand paarscbe seringen terwgl vorder rondom overal bloemen on planton staan die do bi den linkerholik staande kachel welke bg de heorschonde temperatuur allerminst gemist kan worden geheel aan het oog onttrekken Omstreeks half elf komt de sierlijke equi Gemengpde Berichten Men schrgft aan de N E Ct i Goederen afkomstig nit het gestrande stoomschip Holland waren vanwege den rykswaturstaat te Hoek van Holland opgeslagen in een bergplaats aldaar waar zg Vrgdag door den burgemeester voor het rgk zoudon worden verkocht Gisteninmorgen bleek het dat er s nachts in die bergplaats was Ingebroken en verschillende zaken werden vermist De politie stelde direct een onderzoek in en gisteravond is bg een paar verdachten in tegenwoordigheid van den bnrgeraeester huiszoeking gedaan By een hnip waterwaarnemer te Hoek van Holland wonende te s Gravenzande zyn 18 flesschen whisky en 10 paar schoenen gevonden en in beslag genomen Tegen de verdachte is een bevel van voorloopige aanhouding nitgevaardi d Hg wordt heden overgebracht naar Rotterdam Op de grens van Örodno en Wolhinië in Rusland bestaat een klein Transvaal Het Nowoje Wremja ui etersburg beeft deze nit Holland alkomstigo kolonie ontdekt De kolonisten moete omstreeks 1820 of bg den Mrecle SpoorweKverbtndlngeD met tiUUDA Wlntnrdleist 19U0 AaDKefaogeo 1 October TUd vai ireMWlch I I I 1 flODOt nOTTIKDlMflaa nna 7 11 MUS t 0 Il 1 33 9 87 10 3 11 01 U 7I 18 1S 18 83 1 17 8 13 1 30 8 43 4 39 4 84 i 88 1 1 a 4 t I 11 0 1 01 f 8 10 11 19 I 1 10 8 11 I 3 11 11 88 lLU 6 18 M M t U 10 18 10 I3 11 38 11 80 11 34 VHi t 3 3 11 4 03 1 8 5 4 1 31 8 0 i w n u T bP lo 03 10 08 1 8 88 7 11 doof 7 18 7 81 t 7 38 18 7 44 tioudt XoonlnMht MieawarlTMrk Oapalla llottarilan U aoltarduiiD P Boltardam Allan la a 8a klaaaa iMa tgl UJw i O lalt kalan ig tailai Haulaa ai Diaalal alaagMka MaarbilialUa nar la 8a U fwbggbiar ta aB aakalaa naabtpf 1 Kallaaliaka Spaar L Eitra npplamaat kawvi 1 tUraa 0iarfi 90nDt daa 18 30 13 38 U 3I 11 41 13 10 T 83 Botterdam Beurt Rottardam D F Hotlatdam M OaptfUe Ricowtrkwk lioordroflht Ooada i Alli 1 3 3 04 8 1 4 9 00 S W 03 10 1 10 4 ll ti It OS 13 31 1 0 8 0 3 31 l ftl iM 4 34 8 07 6 U 8 48 VWaaltatH 4 laap ku aM t wa k a 4 a 4aa B Ballaalaaha apaar l Bltil aapplaanlhawlja fai la OaHpagaia 1 Wamu OUDa DëN Hiafinaa nrai 10 1 l l 11 33 13 18 13 38 18 81 1 83 3 31 8 48 4 1 4 80 8 38 U U 1 10 8 03 U 33 1 31 6 13 11 38 1 31 1 87 10 48 11 41 13 03 13 48 18 88 V 8 10 1 43 4 18 4 48 1 18 6 88 ji 10 00 8oada taveah MMro 8MlamMi Z g Voorborg Hag 4 10 88 W X iHaia 8 33 3 04 7 0 7 18 7 39 3 3 3 88 08 44 10 11 11 88 11 31 ll Oe 1 30 1 40 9 17 4 00 4 18 4 87 8 13 S ll 7 il 7 41 7 88 1 18 3 8110 30 Voortarg 8 33 j 10 17 1 38 4 43 1 88 1 67 toMtlB üeg 6 33 i 10 8 I SO 4 38 3 lO U nk Mfl 3 08 V 10 43 1 91 s l i 84 10 31 O iiila 3 14 8 S1 7 18 7 48 07 0 9 13 9 30 10 11 in 4 11 II t 3 11 34 1 11 109 8 84 7 1 41 B 11 8 4 7 08 7 31 0 8 8S 3 48 0 13 10 89 raaritaUat ly laap kaï llM ka l worta IA Hafaalkatwli Uaa la a la klaaaa ma t tela b Bikalra m ifiljat U aai lappliii kawija a M I U ras ll oo ii s I ll al 8 40 t II 1 09 8 18 f 1 a 3 Ï3 3 11 7 47 3 13 1 30 10 1 10 88 I S8 13 03 t 4l IM 9 1 4 I l 43 8 43 8 7 00 7 83 t 1 38 10 08 10 43 1 07 8 44 8 0 3J 10 33 U SS U 37 4 1 7 14 u o 8 13 I 13 8 17 10 41 138 183 t3 3 41 7 03 7 33 8JI0 9 03 I8 10 84 11 37 11 11 13 31 I ll 40 3 14 4 43 1 30 3 13 7J4 7 43 1 33 M 10 07 10 33 1143 9 07 8 30 3 34 7 31 8 13 8 38 1 43 3 3 3 03 8 13 3 83 oaaiu Oadaw Waard UtTMht 9 3 10 14 10 49 UirMkt Woonloa 4d v Qeada page van Z E dea Committaria der Koning welwillend door Z E ter beicbikking van den President gesteld voor het Hotel des Pa sBa9 waarvoor een groote menigte heeft post gevat Om kwart over elven kwam hel rgtnig met den President begeleid door dr Jonkman voorzitter der afdeeling Utrecht van de N Z Afr Ver aan het Oebonw voor K en W aan waar het propvol menschen stond Het gevolg van den President was in twee volgrgtnigen gezeten Bg het binnentreden in het gebonw werd door het Palestrinakoor onder leiding van los Vrancken een lied aangeheven en werd de President in den ontvangsalon binnengeleid Onder de personen die hunne opwachting maakten werden opgemerkt generaalmajoor Botlants mr G H van Bolhuis die een korte toespraak om den President een spoedig herstel toe te wenschen voorts de heeren Van Beich Calkoen en Van Baerle leden van Ged Staten van Utrecht het dagel bestnur der gemeente waarvan de burgemeester een korte hartelgke toespraak tot den President hield voorts de opperoffi cieren v Oudendgk Pietene Cramer Le tyon de Veiela en van Stein Callenfeli Mevrouw V Stein Callenfels bood den President een bouquet aan verder tal van kameraadsleden van verschillende gezindten De commissie voor het inzamelen van geiden voor Transvaal en Oranje Vrgstaat maakte een corps hunne verwachting Prof d Aulnis da Bourouill haar voorzitter hield evenzeer oen korte toespraak waarop de President antwoordde dat hg geen taal genoeg had om zyn dank te betnigen aan de personen die geld verzamelen voor die ongelnkkige menschen die lyden door dien vreeselgken oorlog Vervolgende zegt de President verder I ie regt moet gehandbaald worden en waar bg die inzameling hallie geen lolang hebben is dat voor mg bewgs gj rechtvaardigheid liethebt Een mooder met twee kinderen werd daarna voorgesteld Ken andere dame zei tot den heer Kruger President God zegene n Uit oen gesprek van den President met prolesior v Wgck bleek ook dat het de yronw van den President goed gaat dat er twee kleinzoons gesneuveld en drie gevangen genomen waren terwgl er nog zesendertig mede ströden Om kwart voor eenen was de morgenreceptie algeloopen an begal de President zich begeleid door jbr Krayenholf in het gereedstaande rgtolg van jbr mr Huydecoper van Maarssoveen en Nigtevecht stalmeester der Knningin Do President was niet vermoeid volgens mededeeling van jhr Krayenhofl Tegen drie unr gister namiddag zon de President zich weder onder geleide van jhr Krayenboff in het rytnig van jhr mr Huydecoper naar hit gebouw ïoor K en W begeven voor de middagreceplie Bij de middagreceptie werdon nog vele bloemstukken aangeboden o a door de leerlingen der iheisjes hoogere burgerschool en door de afgevaardigden van Duitsche en Hongaarsche stndenten die aan de Utrechtsche universiteit studoeren De Utrechtscbe Mannen zangvereeniging zong het Transvaalsche volkslied President Kruger scheen hierdoor zeer getroflon te zyn en betuigde zgu dank lOmtDAH to 9 43 1 13 1 47 10 13 10 18 10 83 10 43 111 14 10 89 11 13 11 14 11 4Ï Verschillende toespraken werden nog ge inval van Napoleon s Orande Armee uit Holland gekomen zgn en tellen nu WO ol 500 elen Zg hebben zegt de Russische krant geheel het voorkomen van de tegenwoordige Zuidalrikaansche Boeren zgn godsdienstig eeilgk werkzaam en matig Wat dit laatste betreft Igken zg dus inderdaad heel wat meer op de Boeren dan op de Hollanders of de Rossen Hun levensomstandigheden moeten weinig te wenschen overlaten zg bonden zich hooldzakelgk met de veeteelt bezig Braakensiek teekende deze week voor het Groene Weekblad keizer Wilhelm tegenover ontwerpen van standbeelden van zgn persoon in verschillende hoedanigheden imperiale Metamorfozen en voorts dei minister de Jieanfort aan koning Karel vaa Portugal vragend om consul Pott maar weer te laten terugkomen Hg heelt t ni4 gedaan maar hy zal t nooit weer doen De hoer J Schreuders van Utrecht ilacbtoffer van het spoorwegongeluk te Twelloo is in het ziekenhuis te Deventer overledeg De bevolking van Granada isinopenbib opstand in alle straten zgn Zondag barrier des opgeworpen van keien en omgeworpit rgtuigen üe geudarmens trachtten de ba ricades stormenderhand te nemen doch I aanval werd afgeslagen De gendarmerie loste daarop eenige salvo L waardoor een burger gedood en 37 gewond werden waarvan 18 ernstig Vgfgendarmei werden bniten gevecht gesteld De staat van beleg is afgekondig De Staatsconrant van gisteren bevat d goedgekeurde statuten dor vereeniging Nederlandscbe vrouwenbond voor Gebeelontbonding te Amsterdam zich ten doel stel lende propaganda te maken voor het beginsel der onthouding van alle alcoholischi dranken in het bgzonder onder de vrouwen De bond tracht zyn doel te bereiken door a perseonigke prograganda der ledop b het honden van vergaderingen en gezellige bgeenkomsten c het oprichten van clubjes voor meisjei waarop bet alcoholvraagstuk besproken worM d bet uitgeven en verspreiden fan g schriften o het samenwerken met vereenigingen die eveneens de beatrgding der alcoholische dranken beoogen f het uitlokken bg Staats ol gemeentebesturen van maatregelen die tot het bereiken van zgn doel bevorderlgk zgn Lid kunnen worden alle vrouwen die den leeltyd van 16 jaar hebben bereikt en zich ontbonden van bet drinken en aanbieden van allo alcoholhondende dranken voorstander zyn zy die zich verbinden tot eene vaste jaapl kscbe bgdrage Zg dio alB leden ol voorstanders wenïehen te worden aangenomen moeten zich daartoe aanmelden bg het booldbestnnr ol een der aldeelingsbesturen Het lidmaatschap wordt Verloren wanneer een lid handelt in stryd met deze statntea yyi ol meer leden knnnoni zich tot eene afdeeling Vereenigen 7 83 1 44 8 14 3 17 8 33 9 14 11 18 10 18 10 43 11 11 8 84 J 10 1 1 31 10 30 8 41 X 10 37 7 47 8 07 r 3 S0 8 86 3i 10 80 10 41 11 01 11 4T 41 11 11 11 48 7 8 7 81 L 9 13 Jaarlgks in de maand October wordt ♦ 3 17 8 37 8 1 7 08 8J 4 8 7 01 7 33 ♦ 4 39 8 41 8 0 4 l 9 33 9 43 9 58 I0v03 10 09 lO U 1 84 4 4f 7 69 8 31 88 3 14 1 48 SM 4 03 4 34 6 81 48 4 44 1 3 4 J1 3 03 S il 11 13 1 30 8 43 9 47 X 9 83 86 10 08 10 17 10 39 10 34 6 14 Ut 5 4 8 31 7 3 10 18 10 43 tU9 3 01 3 89 9 17 8 13 E lo l 8 34 ia 8 88 p 3 43 8 il 4 3 18 8 4 7 87 10 18 11 11 11 87 9 O D 11 k k MSTtRDiM Am tma raiila 3 1 I U 3 31 9 33 10 3010 8 13 08 1 10 3 38 3 18 07 1 43 S l 38 8 48 ll O l Kl 37 Il OO aui W 8 01 8 88 10 10 11 04 13 48 19 87 l S7 3 3l 11 01 4 1 4 87 8 3 03 44 9 38 10 3 11 08 11 89 AduLO 3 I 9 1T 37 10 38 11 1 1 03 1 1 3 13 3 i0 4 17 8 1 8 48 e 3 i3 10 0 11 18 11 14 MM V jtC 3 81 7 I1 3 10 OI W 11 13 13 3 13 83 8 1 S IO 3Jt 4 41 3 11 3 91 7 09 8 10 9 81 IDU W 1 34 3 4 0 8 IS 3 4 8 30 v t 11 30 13 43 M 3 111 8 38 lAÊ l 3 13 3 38 7 36 3 36 10 08 iiH 7 0S 7 n3 13 9 8 1 1 18 10 8t 13 11133 i lAllrfl 1 3 33 4 13 4 34 1 47 7 13 7 84 3 0 Il 11 33 ene algemeene vergadericg gehouden en verder zoo dikwgh als het hoofdbestuur ol een by bnishondelgk reglement te bepalen aantal leden dit verlangen De besluiten der algemeene vergadering moeten aan een relerenduffl worden onderworpen wanneer binnen 4 weken na die vergadering bet hoofdbestuur dit noodi oordeelt ol een aantal leden eveneens bg bnishondelgk reglement te bepalen hiertoe hunnen wensch hebben te kennen gegeven Op de algemeene vergadering hebhen alleen da lUgevaardigden stemrecht Voor het Broekbnizenlonds is sinds 31 Januari aangiften ingekomen l 1340 21 Het geheele ingekomen bedrag is nu 110209 66 STAbSNIEUWS GOUDA 21 Februari IMOl Gisterenavond werd op heeterdaad betrapt een Haagscb jongmensch die bezig was een lade te lichten Na onderzoek bleek dat bg reeds een vonnis van 9 maanden had ondergaan voor dergel gk feit Op den Kleiweg kregen heden morgen een paar kooplui in abnormalen toestand ongenoegen met het gevolg dat zy weldra handgemaen werden en de een door den ander tegen den grond werd geworpen waarbg hg een niet belangrgke hoofdwond verkreeg Beiden zgn door de politie in bewaring gebracht ten einde hun roes dit te slapen Heden morgen de Wilbelminastraat pasloerende trok een uitgestoken vlag met bet Metalen kruis onze aandacht wg informeerden daarna en toen werd ons medegedeeld dat Jacobus Schep gerechtigd tot het dragen van Let Metalen Kruis zgn 99n ver ardag vierde Bedoelde Schep ia verleegde in de Werkinrichting Een jongmensch nit Dortmnnd nog minderjarig en van fatsoenigke onders had de laatste dagen zooveel over Holland gelezen o a de leesten by het Huwelgk van de Koningin dat hg zich voornam ook daar eens oen kykje te nemen Zonder voorkennis van zyn ouders vertrok hy ging van stad tot 3tad totdaï hg te dezer slede werd opgemerkt en door de politie medegenomen die hoitf goed verzorgd in a wachting dat hg 4oor zgn ouders wordt teruggehaald die daarvan in kennis zgn gesteld Ned Opera te Rotterdam Zondag 21 Februari a s Troubadour Gelegenheid tot plaatsbespreking en bet Domen van Couponboekjes heden tivond van 7 8 uur in het Café Schaakbord J In lange heelt men ni ts gehoord van de stoomtram Gouda Schoonhoven Nn begint er weer wat leven in te kornet Niet alleen zal de onteidiningswet in de Tweede Kamer komen maar er zal met April eeif begin gemaakt wo rden met de uitbestedingen tot aanleggen der baan enz Daardoor is het bewegen van velen dat er toch niets zon komen van de stoomtram Qouda Schoonhoven gelogenstraft en zal voor Sfboonhoven toch eenmaal de tgd dagen dat bet per tram aan bet spoorwegnet verbonden zal zyn De te Bodeg rave gehouden vergadering Tan aandedthonders van den straatweg Gouda Bodegravo heelt de rekening over 1900 vastgesteld op I 6766 19 in ontvangst n I 5 37Vi in uitgaal met een batig do van 1170 71 Besloten werd evenals vrleden jaar geen dividend uit te keereo Stolwuk In de Staatsct vindt men de wgzigingen in de statuten der vereeniging De Ond Gerelormoerde Gemeente alhier thans genaamd De Geretormeerde vereeniging te Stolwgk KsiHPKK k D LliK Beroepen by de Ned Herv Kerk te Hedel ds Dekking alhier Volgens het Weekbla van de Commissiebank te Amsterdam zyn in de week geëindigd 19 Februari door tusschenkumst dier bank verhandeld de volgt nde minder courante fondsen 3 pCt Obl Natura Artis Mag 79 81 pCt Opr h OW Nederl Amerik Stoom vaart Mg I 102 Aaod Nederlandsche Bouw Maats 2 i Tabak Maats Ramboeug 60pCt Weat Java Kina Cultunr My 61 Billiton Maats le rnbriek f 1900 Amsterdamsche Chininefabr 116 pOt Nederl Scbetpsbouw Maats 110 Deutsche Distilleerderg Gist en Spiritus labriok v h t Meerten Zn 80 5pCt 0blig Fransch Hollandsche 01i lahri k C lïé Delft 96 4 Oblig BagmwoUspinnerei Ger mania 79 80 Aand Nederlandsche labriek vanWerktuigen en Spoorweg Materiaal Serie K 96 oude American Hotel Mg tot eiplnitatie Van het 104 Parkhotel Naamloozo Ven inootschap tot expl van het 35 5 pCt Oblig Maatach Stoomschip gendrika 95 Aand Babat Djombang Stoomtramweg MJ 55 Vennootschap Nederland Mg V verzekering O h leven 103 Prei aand Waterleiding Maats te Rotterdam 60 4pCt Oblig Vereeniging totjChristeiyke verzorging van Èrankzinnigen en Zenuwlgder te Utrecht 95 j Inzendingen voor de a s ellectenveiling der Commissiebank worden ingewacbt vóór 26 Februari a s ten haren kantore MAK TUSRICHTKM Gouda 21 Frbruari 1901 Granen Mar de binnenvaart rcder geheel gesloten is ging er in granen 200 weinig om dat de gewone ekelijksche noteenng achterwege blijft VaüMAKKT Melkvee aanvoer h indel en prijïen Vette varkens goede aanvoer handel vlug 13 k 24 ct per half Kü Higgenvoor Engeland red aanvoer handel vrijwel 19a 21 ct per half K G Magere Biggen red aanvoer handel vrijwel 70 85 i 1 25 per weckVette Schapen handel vao geen beteekenis i Lamschapen redel aanvoer handelvrij wel 4 Nuchtere Kalveren goedeaanvoer handel vlug f 8 a f 11 üraskalverengeen aanvoer handel iets beter ji Foktalvcren 8 i ƒ ij J Kaas aangevoerd 17 partijen handel matig ie kwal ik f 2ile kwal 24 A 27 zwaardere NoordHollaniische a Boter wciaig aanvoer handel vrijwel Goebotcr 1 30 k 1 40 Wciboter lio i 1 20 VERSCHEIDENHEID Het ziet er werkeiyk naar uit ol we nimmer uit dezen eeuwigen winter zullen komen en de eenige troost is dat ons landje niet alleen bezocht wordt door de poolkoude Te Parg s bijvoorbeeld is de vorst zóó hovig dat Maandag 10 personen tengevolge van de strenge koude op straat zgn doodgobleven Over het grootste gedealte van Engeland heescht eveneens streugo vorst waarvan de koude nog heviger gemaakt wordt door drooggure noorden en noordoosten Winden Het koudst is hot in Duitscbland en inZweden en Noor egen Rome ligt geheel bnder de sneenw een ongewoon schouwspel onder den zonnigen Italiaanschen hemel een schouwspel eehter dat dezen winter reeds eenmaal te zien is geweest Maandagnacht sneeuwde het maar aldoor lyne jachtsneenw die overal indrong Tot 1 uur den volgenden dag was het verkeer met rgtuigen traras en omnibussen volkomen gestremd De sneeuw lag 12 op sommige plaatsen 20 centimeters hoog en overal begonnen terwyi da goede Romeinen met wgd opengetrokken oogen toezagen sneenwballengevechten Op de voornaamste pleinan verrezen sneeuwpoppen en spoedig nam alles ond en jong man en vrouw deel aan het luidruchtig sneeuwvermaak Eerst te en den avond werd de sneeuw langzamerhand een modderige pap en t was uit met de pret Ook in tait overig Italië zyn hevige sneeuwbuien gevallen Het spoorwegverkeer ondervindt aanmerkelgke vertraging Op sommige Ignen staat het geheel stil Kort na den dood van den bekenden lei dor der sociaal democraten in Duitscblaild Wilhelm Liebknecht iesloten de overige partyleiders een gedenkteeken op te richten voor dïn socialistischea veteraan Do commissie welke mot dat doel werd gevormd besloot zich te wenden tot alle Dnitache schilders en een vrye mededinging nit te schrgven zooals dat de gewoonte ia Dat was echter niet i ar den zin van tal van Dnitsche sociaal demftraten Zy protesteerden tegen de plannen der commissie en VMklaarden dat de ititvoering van het monnaent moest worden toevertrouwd aan sociaaldemocratische beeldhonwers Reeds vroeger na den dood van den socialistischea rgksdagatgevaardige voor Neurenberg Grillenberger il een dergeIgke qnaestie gerezen Én het schynt nu dat de gverigste sociaal democraten onder geen voorwendsel zullen toestaèn datLiebknecht a conterleitsel zal worden gebeeldhouwd door een bonrgeois knnstenaar Men zegt dat de commissie reeds besloten heeft den wedstrgd alleen voor sociaaldemocratiscb beeldhonwers open te stellen IVIenwe Parapluies Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en vorder vele NOUVEAUTÉS A VAN os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Beurs van Anislerdaiii ülatkrs 81 93 83 Vrkra 31 f 93 Vii 93 lOOV Vi ♦ 38 9 931 101 V 93 u 1 10 84 900 91 99 881 488 88 108 S04 1641 9 80 7EBR ♦ il KuiausD Uart Nad W S 8V dito dito duc 3 dito dito dito 8 Hon a ültl Gou ll 1881 98 4 lTUll InMhr jVing 1888 81 8 Oonnt Obl m papiar 1838 I dito io silver 1161 8 Foavnaal Old met eoupoo 3 dito tioket 8 87 38 uov 90 81K U4 IJ ilSl l 100 8 iiiV 97 V 98 101 100 114 141 88 108 74 104 87 99 A J 6 831 33 130 310 I0 10 9 ll 100 U7 117 101 84 ftosum Obl Btnual 1894 4 dito OeooDB 1880 4 dito bil Bolhi 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito in iroud laoa 1883 8 dihi dito dito I8S4 8 irmn Perpet sekald 1881 4 roKBlu Uepr Cour loon 1890 4 Oe Ii euiog i tie D lloe leeain aariaO 2nioArBBp V oblg 189 Hsiloo Uli lUSch 1890 3 VtKFiiiiLA Old i oniwp t 81 V TI D 11 Obligatian 1898 3 BoniaOAIl 9l r laeu 1894 8 Nao N Afr Hmilela aand ArCBdih Tab Uy Üertifinatsn DeliHaalsohappy dito Kta Hypollieakb paodbr 41 Cult My liar Voratoul aaod Or Hvpoiht kb pfiidbr 41 Nwlerlalidai he aiik aaad Nsd Hniidelmaatsefa aito N W k Pac H p b paodbr 3 Rott Hy iothwkb paodlir 4i Utr Iljipotbeokb dito 4 OosTBNa U at HoDK bank aanil ReaL Hypotheekbank paudb 8 AHiBiKa Kqiu hy potb pno lb 4 Maxw L ii Pr l ifo rert 8 Nan Holl U 8poiir w Mij aaod Mij tot Eipi 1 Bi 8pw sand Nod lutt Spoorweg m aand j Nad Zuid Afr Spm Band dito dito dito 1891 duo 8 iTAUlSpoor l l887 B9A Kobl 8 Zaid Ual Bpwmy A H obl 8 Pol a Waraohau Woanen aand ixtk Or Rosa Spw Mij l oM 4 Bal isebe lito aai d Famowa dito aand 8 Iwang I lombr dito aaoil 8 Kurak Ob Azov Sp kap obl 4 ilito dito obliR 4 AMsaücA CoDi P o SpMij obl 8 Ohie k North W p U r aAndij ditrf dito Win St Peter ol l 7 Dmrer fc Rio Gr Spm eert v a IlUaols ÜODtral oiii iii goud 4 LouisT fc Na bvitli Oer v aanil Uexiro N Spw Mij le hvp a 8 Uiaa gan Bii r 4pCt prei aaad N York OulNS o k Weat aiiod Ponn dto Ohio ohhg 8 OretioD Calif Io hyp in goud 8t Paul Hiun k Maoit obl Ud Pao Hoofign oblg 8 dito dito Une Col le hyp U I OiNaOa Oan douth ühort r aao l VtH O Hallw k Na Il h d e O Amatard Ominbua Mij aand llott rd Tr mweu MaatB and Miu Stad AiDftordaai aand I A Roiterilam and 8 Busia Stad ADlwerpea 18 7 3 8 ad Brussar 1888 SI Uoaa Theiaa R iiallr O aelaoh 4 Ooaran Staaulaaolg 1880 8 I K K Ooat B Cr 1830 8 SriNja Stad Madrid 8 lt 8 Nio Vi r B Avli Hiiool tmti OPRUIMING der RESTEERENDE MANTELS COSTUMES Blousf n l el§iiolrg eii Pellerljeu Tot veel verminderde prgzon O SAiiSOM BnrEerlljka Stan d GEBOREN 18 Johannes Antonius onders A Hendriksen en M H Plak 19 Chriatiaan ouders G Brouwer an A Hogbndoorn Amoldina Jnlia ouders J B Timmerman en M L H Kagiei 20 Dina ouden L Koot en H Both Pietje Trgnlje Adriana onders T den Hoodyker en D 1 de Jong Alida onders W C van Oei en A Grendel 21 Martinns Johannes ood a J W de Boer en J A van Pruisen OVERLEDEN 18 W Zyistra 13 ra aji L Vermeulen 76 j A van dor zyde InaaTr van C nn Goed 66 j GEHUWD A Nolte in F de Beun H Leeuwenhoek en M A van dor Voldon BaeuwUk GEBOREN Abraham ouders S Bont on J M Bonefaas Engelbertha Theodora ouden D Mourits en E L de Jong OVERLEDEN J C Koster 9 d C van Triet 7 j T van Triot 6 j A C van Kats 3 w GEHUWD L de Boom on A Grootondorst ADVKHTHINTIKN VERHUISD J BREEBAAUT L naar ds OOUWE 0 175 Degene die iets te vorderen hebben of vertehuldtgd zyn gelieve daarvan opgaaf ol betaling te doan aan bovenstaand adres tsi h pi ij tot mi m i algeieen Departement GOUDA op V l önd r lai 28 Februari e k s avond8 te S uren ID de Zul NU T EN Vblt MtAK OostkaTCB Dr B J H O Gauda Piano De Heer A H BEUSEKAMP Alt De Hoor G C G Violoncel De Heer OIRL NOLTE Rotterdam Viool en do Heer J H B SPAANDERiJAN Zang hebhen hunne medewerking toegezegd N Een beperkt aantal toeg ngsbewyzen zyn voor nM leden van het Sut adlO fS per persoon te verkrygen by do H H A BRINKMAN Zn Tiendeweg en A H TEKPE Apotheker Gouwe C i9 De toegang s avonds aan de Zaal ia bepaald op f t por persooK Leerliagon dor Stedel o Muziekschool hebben toegang ad f o so BBT BESTUVB Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de hvering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS Toor Partijen Bruiloften enz Alsook atzonderlgke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd raet byievering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend jerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 A VA1 M BEBC Slager TIEWDEWEG l 73 EERSTE KWALITEIT Concnrreerendo Pryzon BIEFSTUK 55 ct per 5 Ops A V D BERG nENDEWEG D 78 Zenuw en MaagfJijders wordt uit overtuiging ali een watkalgka hulp in dea nood bet boek aanbevolen Na ontvangst van adraa per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKFOSL 8 Boekb Zalltbommei