Goudsche Courant, vrijdag 22 februari 1901

Zaterdag S3 Februari 1001 398 e Jaargang No 8435 JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No 89 ADVERT E NTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd lelefoan o 83 De Uitgave dezer Courantgfeschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CEWTEIS o o k 5 mm mm Ondergeteekende bericht bij deze bet geachte Ooudscbe Fnbliek dat bj dagelijks bier ter stede de gemeente bezoekt met versche Zeevisch als TARBOT TONG GEIET SCHELVISCH en KABELJAUW VERSCHE en GEPELDE GARNALEN Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd Briefkaart wordt vergoed Achtend en aanbevelend Roggestraat SCHEVENINGEN QekoedersSTEENSMA Bloemisten Tiirfiingel 77 eu 7S Struik en Stamromen OP BOTTEL PRACHTWAAR steeds voorhanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No lli FEANSCHE STOOMYEEVEEIJ cheniiscbe W sscberij Ti II OPPElllEIMEK 19 Kruiskade Botterdam GebreTeteoid door Z M den Koning der Belgen Hoofddep6t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az dp cialiteit voor het itoomen en verven T aD alle Heeren en Uameagarderoben aUook alle Kindergoederen Special inrichting voor het toom n van pluchemanteU veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enz worden naar d nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voOr de gezondneid volgens staal bewerkt Kieuw onoverlroSen Prof Dr Liebers welbekend zsivw saAcsT iLixsa UUmh eobt met Fibrtekimerk tot voortdurende radicale en zekere geipezing van alle zelfs iWiWI de meest hardnekkige xenuwIJSflBI itiekten vooral ontstaan door QSyi afdwalingen op jeugdigen leeftyd Tokale genezing van elke zwakte Bleet j zucht Benauwdheid Hooldpön l Migraine Hartklopping Maagpan I slechte spflsvertering Onvermogen Impotenz PoUntione enz Uitvoerige prospectussen rrjspcr fe ob li fl 3 dubbel flewh fl CV Cf n nnlDep6l Mstth v d Veste Zaltbom mei üipüti M Cléban Co Eotterdam F Happel s Glaienbage J Ilslmmaaa de Jong J Can Eotterdam Wolff Co Oouda en bfi alle drogisten Paiti Expeller 5 E 3 Dertig juï wordt dit mid del met Tsmseead noaes sti pjjnstiUeiide iowr ring aangewead tegen Rheunetiek Jfoh t Terkoodl ieid pqn in dól I M i iMjlrnf eis Dit be ySL praetde a I o Hnumld l 4 i At t a I ook leden TertionwenTMen lette op het hbnikuserk Ankert jLdA i l o enBOadefl Indemeeeteiliotliekeii Te Amiterdem bil THotli CUbin vu Tutu i Saaden lï J UltB l ttntiim 11 Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Turisingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 O u s a Kort overzicht onzer Prijscourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af £ 16 60 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 16 12 MADEEA S droog en zoet 1 12 VERMOUTH la Turin 1 60 flesch BODEGA CHAMPAGNE 1 75 i COGNAC è f 1 75 f 2 25 1 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 j s u O o SCOTCH WHISKY e 26 v § Per Fl Per Ank 45 Fl I g S LISTKAC f n 65 Nto f 27 76 K IJ CHATEAU VALROSE 0 75 31 S g 00 St ESTEPHE 0 85 36 g St EMitlON 189i i 1 42 i g PAUILLAC 1893 1 25 53 h 2 I GRAVES Witte Bordeauï 0 8 34 S Cl f SADTEENE 1 42 ng s S ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 oS 5 BOURGOGNE 1 10 47 2I 2 De flesschen ztjn in de prezen begrepen en worden ft 3 ets per stuk teruggenomen B i elke hoeveelheid verkrflgbaar bj De flrma T CREBAIS Gouda f tirtn o n liodcmeeitkracMlgeen riterkendeKINA W JNt E5nfw kli b Uina l irU llC toowel bi kinderen volwassenen gebrek eap eetlust slechte i p j erlerlng zenuwhooMpiin ter versterktae na nekte of kraambed koorts en h re C le OUINALAROCHE FERRUGINEUX in bet bijroiider tegen Eloedgebrek BleekmcM kwalen van Kritlichen leeftijd eni Verkniebaur in Hacon i a 1 90 ea X ViWroX or afl voedraam verstcrkend aangen8amvanimaak voordai elijl chgcb uik Cl KC l V qwavF vooral voor kinderen swakken en klieracbtlgc gestellen zeer aan te bcvelen AU eeneeskrachtlge drank bi jtoornissen der spijsverteringsoiganen en dlarrhie ook oriu elingS en kleine kinderen l r B per busa t Kj A VO 4 Ker O BO H Kgr ƒ 0 60 Chemlsoll MollrctlSL Speciaal voor Kindervoeding in bassen 1 Kgr O BO lulvere IVIClK UlK Cr ij Kgr ƒ 0 60 yi Kgr 0 36 A oilerrso Cttt Xr C Ht n H = rooken eener lialve Cigaretle is voldoende ter bestrijAainnia IgnlCitCII ju g de bevlgite aanvallen van Astbma etc In r doosjes a ƒ ü iiü en ƒ 6 öu ZZH b TatriQritlH Rr tlhni1 FKUIT PURGATBDF tei en Verstopping Aamr 1 amannUC PU nOUna i eien Migraine Conge tlescl v or locital la ana f voor kinderen kewlj en de Tamarinde bonbo ns van KKAEPEI IEN HOLM l l S lk = d daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de maak aangenaam u Triji per doosje ƒ 0 00 eny O OO ColmioL DoctillAC Igenieen erkend als li t BESTE huismiddel jaim iaKl aaMlICa J Hoest Verkoudheid en Keelpijn bet is een alljmoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitslmtend m 141 □ neschjes verkrij gbaar Trijs ƒ 0 20 Jiei nesd ije snera stpoihtktrt en JJrogulin KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST y jy LevensYerzekering laatsctiappij JOKDRECHT Goedgekeurd bj Kon besl van 10 No 1873 No 21 MaatiChappeiyk Kapitaal 2 0ÜO OD geheel pplaalsl VERZEKERD BEDRAG 86 800000 30 September 1899 RESERVE 6 196 000 j Sluit AI I K soorten van verzekeringen op levens en sterftekansen gegrond De Tarieven zijn volgens de laatste sterttetafels berekend Inlichtingen te bekomen voor Nederland aan het HOOFDBUREAU te Dordrecht en de BIJKANTOREN te Amsterdam en te Rotterdam bj den Hoofd en de Provinciale Inspecteurs en bij de Agenten ia alle plaat sen van Nederland ADYEETENTIlN in alle CouraEteE worden aangenomen door het Adverleiitle Burean vao A BKINÜMAN ZOON Geen Engelsch maar EcM BOEEEÏÏBEOOD 145 cent ile K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 TMeny s Wondnbaltim wereld bekend en geroemd Onovertrotfen middel tegen alle Korst L ouit Lei rMaaczlf kten ent Inwendig I zoowel als ook uitvrendig in bijna lUe ziektegevallen met goed eevolg ian te wenden PrlJS per flaCOn t 1 per post t 1 16 Tlüsny s Weadantlf bezit een alsnog ongekende geneeekraoht en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke n gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 14 jaar ond voor ongeneeslltk irehüuden heenicezwel en onlanaa een bijna 2S jaar kankerlijdeii irenezeu Uiengt genezing en verzaiihting der pynen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs por pot f 150 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker IIEIVKI S4NBEIIS Eokin S Amsterdam Waar geendepfit is tiestelle men direct aan die chutEena K thekfl des A IHM KiiY in Pregt8d bel llohitacll ÜMtarraioli Gelieve proapectua te ontbieilea bij het Centrasl llepAt binden RokinS Anutetdam Wil aeker zijn wu i Echte Eikel CllCao te ontvangen taumengesteld en na vele prisEnemingen in den handel gekomen ondei des num dea uitvindns Dr Miohaelis Temudigd op da best machines in het ireraldMtounde étahhlissement van Gebt Stollwarok te Keulen itclM Eikel Cacao In vlerkaDten bonic Des Eikel Ctcao is met melk gtlnokt o aangename gezande drank voor dar g lijksoh gebmik een 4 2 theeltpals vaa t poeder tooi een kop ChoooUta Als geneerioacbtige dtank by gaval van diarrhee slechts met water t gabnlkeD Verkrijgbaar b de VMnaasial H 1 Apothekers ens Prü i Ko V Ik iwaftiniea TWa a a o o s5 G lieraalv rtGgeDvoordi ar tmt Vaderland Julius Mattenkltdt Amriterdam Ealverstrast 103 Vtf Wie werkelp prijs stelt een liCCEI IJIK te hebben laat zich fotografeeren in de Fotografttclte KanHtnricMing STTJIDIO Tan P V D TAALI Fl SINGEL 661 GEEN BETER adres voor alle soorten SCHOENWERK dan het Noordbraliantsch Schoen en Lameninagazijii Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPnUIMIKCi van alle Winter Arti kelen in ongesorteerd SCHOENWERK Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk Drnk van A BRINKMAN Zn Qonda BuiteQlapdsch Overzlchl Een proclamatie van Steijn en de Wetvan den veertienden Januari gedateerd is gevonden op een vei leden week gevangen genomen Boer De proclamatie beschuldigtde Engelschen dat zü met terzydestellingvan de beschaafde oorlogsgebrniken en deconventiën van Génève en Den Haag neutralen gevangen nemen den bizonderen eigendom der burgers plunderen verbranden envernielen en kleurlingen tegen de Boerenwapenen De proclamatie verklaart verderdat de soldaten eerbare vronwen beleedigenop bevel van hunne officieren en dat daarenboven moeders en vrouwen zjjn onteert en dat bijna alle huizen in de beide republieken vernield zijn De proclamatie komtop tegen de beschuldiging dat de Boerenmisbruik van de witte vlag hebben gemaakten noemt dat gestadig terngkeerende lasteren zegt dat het niet waar is dat de republieken reeds zyn veroverd of dat de oorlogis geëindigd De strijdmacht der burgersvan de twee republieken wordt nog doorverantwoordeiyke leiders aangevoerd Deproclamatie waarschuwt de Engelschen dat tonzy zy ophouden den eigendom te vernielen de Boeren den eigendom der Engelschen zullen vernielen maar zg zullen vronwen en kinderen ongemoeid laten verder doet zjeen beroep op de broeders in de Kaapkolonie en de wereld hen by te staan om in naam van beschaving en Christelijkheid een einde te maken aan de barbaarsche wgzeTan oorlogvoeren der Engelschen Natuurlijk groote teleurstelling in Engeland want noch tegenover De Wet noch tegenover Botha is de groite slag geTallen Waar De Wet nn eigenlijk is weten de Engelschen niet precies Zjj zoeken hem ten W van Hopetown maar zjj zien dat de Morning Post onze verwachting deelt dat hjj naar Frieska en Kenhardt trekt en de vrees koestert dat een opstand hem gelukken sal De spoorweg van De Aar werkt ten N van BeaufortWest niet meer Maandag hebben de Boeren ten W van De Aar een kolentrein aangevallen zooals Reuter geseind heeft Ook uit andere deelen der Kaapkolonie ziJn de berichten niet gunstig voor de Britten In het district Prince Albert Z der kolonie namen zij al wat van hun gading was Daar evenals bij Steynbnrg en in de Zuurbergen hebben vele kolonisten zich bij FEViLLËiOX WILSKRACHT 54 Graat von Felsburg antwoordde Egon ik neem uw voorstel aan Morgenavond komen wij hier weder bij elkander In zijne oogen lag eene uitnoodi ing tot elk alzonderlijk gericht wmaar met u wilde ik voorafnog een onderhoud hebben lik blijt den geheelen voormiddag op mijne kamer antwoordde Graai Waldemar groette vriendelijk legde zijn arm in dien van den predikant en verliet de kamer Zonder een woord meer te spreken volgden hem de overigen ZESTIENDE HOOFDSTUK Marie die op verlangen van deu Graat ditmaal bi uitzondering langer dan gewoonlijk op het kasteel vertoefde en Justina kwamen den volgenden morgen in den tuin samen om te overleggen in hoe verre zij Angelica met hetgeen besproken was in kennis moesten stellen en om te beraadslagen oi de beleefdheid ook eischte dat zij tot een langer verblijf op het slot werd uitgenoodigd Te midden harer overwegingen voegde de Gravin zich bij haar zij vroeg op schijnbaar onverschilligen toon naar den afloop van het gesprek den vorigen avond en deed aUof zij de verlegenheid hen gevoegd Nu en dan wordt als bijSteynbnrg Zaterdag een Britsche patrouilleuitgekleed Ook zamelen de Boeren paardenop in het uiterst N W bij de Daitsohebezittingen jn Wat de toestaqn in Transvaal aangaat de Boeren zijn nog in vrij groot getal vlak bij Pretoria Een commando van 600 stak Zondag den spoorweg over bij Olifantsfontein en trok naar Zwartkop ten N van Krngersdorp Eindelijk blijkt Zeernst nog steeds omsfageld een telegram van 11 dezer zegt dat de Boeren niet opnieuw aanvielen Wat het Oosten aangaat de zeven kolonnes kunnen nog niet op veel succes bogen Uit Standertott wordt aan Central News geseind Botha volgt den Zuidelijken oever van de Pongola ten Zuiden van Piet Retief oogenschijnlvjk naar Zoeloeland oprukkend maar velen golooven dat Botha zjn plan om in Natal te vallen nog niet heeft opgegeven Van een omsingeling is dus geen sprake De colonne Colville is met de kous op den kop te Standerton teruggekeerd En Smith Dorrien schijnt duchtig in het nauw te zitten want sedert den 6 Febr toen hij bij Bothwell 1 off en 23 man aan dooden verloor heeft men niets van hem vernomen De eerste opgaven van de verliezen door generaal French geleden op zijn tocht tegen Botha vermelden een gesneuvelde i2 gewonden waarvan 21 zwaar of levensgevaarlijk Verder worden vermeld 2 man gesneuveld en 4 gewond Ten slotte vermeldt de verliezenlijst 25 zieken die overleden zjjn en een lange rg van zware zieken De Oostenrijksche Rijksraadhad tot WoeoB dag een week rust gehouden Van die winiyi stilte badden het ministerie de presidemwi sommige partijaanvoerders gebruik gemkfcpt om gezamenlijk te overleggen hoe er mef de niet in het Duitsoh gestelde interpellatién zou moeten worden worden gehandeld Maar tot overeenstemming in deze moeieiyke kwestie was men niet geraakt zoodat de presédent graat Vetter aan zich zelf waa overgelaten om te ijordeelen wat hij doen moest Gisteren nn kwam de eerwaardige Ryksraad weder bijeen By de opening van de debatten zyde Vetter dat hij van zijn recht om de aauneembaarheid van de interpellatien te bcoordeelen op de meest vrijgevige wyze zou gebruik maken Deze woorden brachten groote opschudding teweeg onder de Dnitsch radicalen Wolf stelde voor da zitting op te heffen Vetter ging voort en zeide dat de inter der beide dames niet bemerkte Justina zeide zij een oogenblik later tot dcice wi hebben plan annstonds naar huis te rijden mama heeU hootdpijn en ik moet een paar brieven schrijven Zoudt gij denken dat ik Graaf Waldemar sloor als ik thans afscheid ging nemen Zeker niet Angelica hij ontvangt gaarne bezoek op zijne kamer Maar heden morgen Wat is er heden morgen vroeg het meisje reeds door deze bedenking beleedigd Met schrs ra antwoordde Justina Mijnheer von Bernsdoif zou een onderhoud met den Graaf hebben doch ik weet niet hoe laat Het ligt natuurlijk niet in mijn plan de heercn te storen hernam Angelica gekrenkt De reden van mijn bezoek is bovendien zoo erg gewichtig niet Misschien wilt gij Justina wel zoo vriendelijk zijn namens mijne moeder u allen uit te noodigen morgen den geheeleo dag bij ons te komen doorbrengen f Wij nemen ge n weigerend antwoord aan daar wij onze reis misschien vroeger vast stellen dan eerst het plan was Justina bemerkte dat Angelica zeer opgewonden was en kreeg medelijden met haar Zoudt gij van daag nog niet bij ons blijven vroeg zij hartelijk 0m als er straks belangrijke dioden verhandeld worden naar eenq andere kamer 1 pogen gaan met de zekerheid dat men in den vTÏCTidenkring overtollig is vroeg Angelica met eeraliitterheid die alleen eene plaats vindt in een moed dat zich zeer teleurgesteld acht Verschrikt sloeg Marie den arm om Angelica s schouders en riep droevig r Angelica wij begrijpen pellatiën die in een andere taal dan het Dnitsch waren opgesteld in het Dnitsch vertaald en ingeschreven zonden worden maar zoo de steller dit verlangde ook een afschrift in de oorspronkelijke taal zouden ontvangen Nu was het lieve leven gaande De Jong Tsjech Klofac liep met gebalde vuist naar de banken der regeering en begon in zijn moedertaal tegen haar een reeks van bedreigingen te uiten Toen dit nog geen indruk genoeg maakte verscheurde hy het reglement van de Kamer verfrommelde het tot proppen en bombardeerde er de regeering mede Zyn landslieden volgden met spoed zijn voorbeeld Onderwijl regelde het scheldwoorden tusschen Duitsch radicirlen en antisemieten Het was hier volstrekt niet te plat gezegd een echte pan Dit begon den Eoemeensoben baron Wassilko te verdrieten Met zyn reuzengestalte wierp deze zicb op den nog altoos dóórkryschunden Klorac en het zou den schreeuwer kwalyk vergaan zyn waren hem niet zes van zyn landslui te hulp gesneld De vechtende hoop hotste en botste dan hier dan daar en kwam eindelyk te land vóór de verbijsterde regeering die hij in letterlijken zin dreigde om te werpen Nu sloot Vetter de plechtige vergadering en verliet hy met de ministers de zaal De Tsjechen deden hun uitgeleide met een laatste salvo proppen zü grepen zelfs de papieren van Vetters schrijftafel toen hun eerste voorraad werpgeschut verbruikt was Een telegram uit Peking aan de Engelsche bladen doet plotseling licht opgaan over de plannen van Waldersee en over de gevolgen er van De Doitsche gezant baron Mumm von Schwarzenstein bezocht Zaterdag Li en Tsjing de Chineesehe gevolmachtigden en deelde hun mede dat Waldersee voornemens was op 23 Fbbruari een groote expeditie uit te zenden naar Sin gan foe indien de Chineesehe Regeering niet vóór dien datum de eischen der mogendheden volkomen had ingewilligd De Chineesehe gevolmachtigden vroegen Hoeveel soldaten afgezonden zouden wordenf De gezant weigerde een aantal aan te geven doch verklaarde wel dat de expeditie groot genoeg wezen zou om het doel te bereiken Li en Tsjing zonden dadelyk een dringende dépêche naar de keizerin weduwe En toen later de Eugelsche gezant den gevolmachtigden zoo ter loops mededeelde dat de Britten wachtensmoede waren en vol geestdrift voor de groote expeditie die Zaterdag zou vertrekken zonden Li en Tsjing een tweede telegram elkander niet Laat ons uwe vriendinnen mogen zijn Spreek met ons in ons hart dat liefdevol u tegen ktopt zal alles wat gij ons zegt trouw bewaard blijven Eén oogenblik werd Angelica s gemoed zachter gestemd met tranen in de oogen omarmde zij Justina en Marie en zou misschien door te spreken zich zelve van een zwaren last hebben bevrijd als niet op eenigen afstand Egon von Bernsdorf te zien ware geweest Eene doodehjke bleekheid overtoog haar gelaat fier richtte zij zich op alle gevoel was uit haar oog verdwenen koud als marmer met een somberen blik sloeg zij den jongen man gade en sprak Vervoegt u bij hem hij komt u zijne vertrouwde vriendinnen acker aihalen om bij het onderhoud met Graaf Waldemar tegenwoordig te zijn Haastig wUde Angelica zich verwijderen met waardigheid en ernst hield Justina haar tegen Ga met zoo heen Angelica zeide zij eer dit misverstand uil den weg is geruimd moogt gij ons niet verlaten Door argwaan te koesteren misdoet gij jegens ons en jegens den heer von Bernsdorf Gij hebt hem gisteren gekrenkt beleedigd j moet gij het zelve niet erkennen vroeg zij teeder bijna smeekend Marie was Egon tegemoet geloopen zij hield hem met opzet door hare vragen slaande en verzocht hem ten slotte wel denkende dat Justina s onderhoud met Angelica niet zoo spoedig zou rijn afg ioopen met haar een bezoek te brengen aan de ka el Het was reeds meer dan eens het geval gewee doch dimaal kon hij de gedachte niet van ich zetten zij wil u niet met Angelica in naar Sin gan foe Een gesprek met den Japanschen attaché had het afzenden van een derde bericht aan de keizerin ten gevolge En zoo hebben de Chineezen dan de voorwaarden der mogendheden byna ongewijzigd aangenomen Of de expeditie nn niet vertrekken zal De Times verneemt dat de expeditie op 1 Maart zal uitrukken onder leiding van Waldersee zelf en dat de E rsnsche generaal Voyron onder ziJn commando zal staan De expe iitie zou bestaan uit zes afdeelingen die uit Peking Tiensin en Pao ting foe zullen oprukken Maar daarnaast staat dat da Vereenigde Staten Rusland en waarschijnlijk ook Japan volgens de Times zullen protesteeren tegen de expeditie en dat blijkens Temps en Figaro ook in Frankrijk niet vesl sympathie voor Waldersee s plan bestaat De Figaro zegt zelfs dat de plannen van den generalissimus in Enropa met verbazing en ongerustheid vernomen zijn en dat het militair en staatkundig prestige van mogend bedeu er onder moet Ijjden zoo de expeditie doorgaat Rusland en Frankrijk zyn voornemens tegenover China niet overdreven streng op te treden en zullen dat volhonden Verspreide Berichten Bbloib Niet den veertienden zooals gemeld doch den vierden Maart zal de Belgische deputatie president Kruger te Utrecht het album ter hand stellen bevattende de wenschen van 370 Belgische gemeenteraden en de moties der Kamers ten gunste van arbitrage Van Brussel uit zal de reis in den namiddag van Zondag den derden Maart aanvaard worden terwyl in den voormiddag een feestelijke samenkomst zal plaats vinden te Brussel De kosten voor belangstellende deelnemers zullen bedragen 18 80 of 12 10 francs naar de klasse De Vlamingen hebben een nieuwen stap gedaan om de Nederlandscbo taal in België te handhaven Reeds heeft de wet die naar De Nriendt heet het Fransch en het Nederlandach op één lijn gesteld Thans hebben eenige leden der Kamer een voorstel ingediend volgens hetwelk in de Vlaarasche gewesten elke wet voortaan allereerst in het Nederlandsch zal worden afgekondigd en bij de behandeling van wetsontwerpen die in het bijzonder voor die gewesten van belang zijn diezelfde taal den voorrang zal hebben aanraking brengen omdat zij de trouwe vriendin nieuwe beleedigingen voor u vreest Zonder den schijn van onrust te verraden zag hij de dames die hare wandeling voortzetten na en zeide toen Zoudt gij zoo goed willen zijn Marie Gravin Angelica uit mijn naam uit te noodigen om aan ons onderhoud heden avond deel te nemen Al stelt ZIJ geen belang in myne toekomst toch ben ik haar deze beleetdheid schuldig daar wij eiken avond met elkander hebben doorgebracht en Graaf Waldemar op dit punt niet van veranderingen houdt Als ij het de moeita waard acht kunt gij haar den inhoud van de bri s mededeelen Is dat uw wensch Egon j Mijn wensch hernam hij door de vraag verrast Neen ik wilde de Gravin daardoor alleen het recht toekennen tot den kleinen kring van s Graven vertrouwden gerekend te worden Zou hij ons gesprek gehoord hebben dacht Marie en ietwat verlegen antwoordde zij Misschien spreekt Justina reeds met haar daarover Dat geloot ik niet Justina denkt veel te edel is te fijngevoelig dat zij over de omstandigheden van anderen al waren het de meest onverschillige personen spreken zou Marie zag met deernis en deelneming den zielestrijd en de aandoening op EgortV fraai gevormd gelaat van genegenheid voor den vriend van Hermann vervuld zou zij gaarne met hem over Angelica gesproken hebben doch al wilde zij het toch bekroop haar de twijfel of zij wel deed als Zij over dat onderwerp begon eene inwendige stem waarschuwde haar daarvoor Wordt vtrvolge J