Goudsche Courant, zaterdag 23 februari 1901

No 8436 Maandag 2 5 Februari 1001 39ste Jaargang mimm tomtuiT I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lelefaaaAo De üitg ave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 trAnco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VTJF CENT £ Telefoon o sa ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere reigel meer 10 Centen Groote letters woi den berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd MAATSCHAPPIJ TOT M W T ALGEMEEN Departement GOUDA küsieüTatohii OP Donderdag ZS Februari e k s avonds te 8 uren in de Zaal NUT ËN VLKMUK Oosthavco Dr B 1 H O Gouda Pian 1 De Heer A H BEÜSEKAMP Alt Do Heer S C G Violonccl 1 De Heer CARL NOLTE Eotterdam Viool 1 en de Heer J H B SPAANDEEMAN Zang hebben hunne medewerking toegezegd 1 Een beperkt aantal toegangsbewSzen zijn 1 voor niet leden van het Sut adlO TS 1 per persoon te verkrijgen bfl de H H A 1 BRINKMAN Zn Tiendeweg en A H TEEPE Apotheker Gouwe C i9 1 De toegang s avonds aan de Zaal is be1 paald op i 1 per persoon Leerlingen der 1 Stedelijke Muziekschool hebl n toegang ad 1 1 o so I HET BESTUVB Të Koop aangeboden in een welvarende stad in Zuid Holland 1 een 1 WASGHBLEEKERM met 40 i 50 klanten annex WOONHUIS OPEN GEOND en daarachter gelegenWASCHINEICHTING met DEOOGZOLDEEen WATEEFOENIJIS Is voor stoom in te richten 1 Brieven letter B burean dit blad 1 GeTjroedersSTEElTSMA Bloemisten Turrsliigel 77 enlsA Struik en Stamro en OP BOTTEL I PRAOHTWAAR Steeds voorhanden 1 Bloemen uil l Zuiden TELEPH No 114 Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast 1 elkander staande 1 pracMige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Tnrjsingel I Te bevragen Lange ïiendeweg D 29 FEAUSCEE STOOMYEEVEEIJ BS chemische Wasscherij 11 OPPENIIElMEIt 10 Kruiskade Botterdam QebTeTetet rcl door Z M den Koning der Belgen aoolddepót voor GOUDA de Heet A VAN OIS Az Specialiteit voor het stoomen en verven vao olie Ueeren en Dameagarderoben aUook alle Kindergoederen Hpeciaie inrichting voor het atoom n van plachemant l8 veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar da nienwBte en laatate methode geverfd Alle goederen hetzfl gestoomd of geverfd worden onaohadelijk voor de gezondceid volgena staal bewerkt Geen Engeïsch maar EcM BOEHEÏTBIIOOD M2 cent de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Geen Kinkhoest Geen Influenza 4 ni Kinl hoesl Influenza Borsten Keelaandoening binnen den kortst mogeiyken tyd te doen genezen neemt onmiddellijk de loevlacht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruiYenBorst lionig Extract nit de KoninkliJkeStoomlabriek DE HONINGBLOEM H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij J Th TORKEN Boêk iop B V WI JK Oudewai T M KOLKMAN Waddinxveeii n UOLLMAN Bodegraven A SCUEBK Haaetrecht P W V EOK Oudewater J m E L I ill T II E Firma WOLVF Co Westhaven 198 Gouda D MIEBIBS Kleiweg E 100 Oouda E H V N MILb Veerstal B 12B te flmda A BOUMAN Moordrecht PINKS E Nieumrkerkad IJttl A N VIN ZESSEN Schoonhoven Voor Maaglijders I 1 AN allen die zich door hot vatten van koude of overlading van e A maag door het gebruik van slechte moeieiyk te verteeren te war e 1 of te koude spQzen o door onregelmatige levenswijze een maaglijd n 1 als Maiif katarrh Mnagkramp MwiapLIneH nioeielijke iiii I verterliiff of rerslijnilng op den hals gehaald hebben zy hierme e I een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelpe werkingen re s I sedert vele jaren bewezen zijn Het is I i3CuBsri l£llrioR so i ruiÓQnmjn IWI 1 Deze Kruidenwijn is uit voorlrefteltjke geneeskrachtig bev n Idene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de sp s I verteeringsorganen van den mensch zonder een laxeermiddel te I1 zijn Kruidenwijn geneest storingen hi de bloedvaten zuivert et I I bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt e I I vorderend op de vorming van gezond bloed I I Door het op juisten tiJd gebruiken van Kruidenwp worden maagkwa en I meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene pr of I medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen znur in de maag opzetti g II misselplieid met braken die bjj chronische maagziekten des te heviger 1I optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen I I VAwc+rt n nïnir na mKename gevolgen daarvan Is 1 I V CrSbw J lUg benauwdheid koliekpijnen hartklopping n I I slapeloosheid aambeien worden door KEUIÜEN WIJN dikwijls snel genez tl I I KEUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en v r I I wpert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darm n I IScliraal bleek uitzien bloedamoede verval van kracct n 1 I zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende blo d 1I vorming en een ziekelijke toestand van de lever B j gebrek aan eetlust II evenals herbaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend 1I ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrach en I op KEUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsverteri g II prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikke de II zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust I Talrijke attenten en dankbetiilylngeu bewyxen ilU 1 I M KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen 4 Fl 1 50 en 2 I i in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bode 1 I graven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Eotterdam 1 I s Gravenhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van de I provincie Noord Holland en geheel Nederland in de Apotheken I Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda I 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prjzen naar alle plaat en I van Nederland I Voor namaak wordt gewaarschuwd iHcn verbqe uilsluilenil IV lluhcri lllricirsclic Kl UldcilWiJll I Mijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zijn bestanddeelen zijn MalagaI wiJn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roede wijn 240 0 Atlas bessenI sap 150 0 Kersensap J20 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amenk I krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestauddee en I worden vermengd Sbs Patent H Stollen MI ii irt iTotiitrln DIS mm mi UiclKiiniiiu rtiriiiixi Warmng lier groftêe Errolff aw an ete l atent H ÜtoUen errunien hat Anlm Zë lêr I iotiltdênw werihlosen Nachxthntungfm g S Uui Uaft aaher umert at itë scharfen H WöM t nur rtn uiH Jiraet otttr iit talchtn ilamHndlwi n tf wi uafr flekat wh Mbemtetmd autgüiAngt M S FreialMen nrf ZeitgniMn gntü irnd frmm ADVEETEITIM in aüe Couranten worden aangenomen door het Adverlentle Barean v 1 BRW MJN ZOON mm wm t Ondergeteek nde bericht bü deze het geachte Goadsch Publiek dat hy dageljks hier ter stede jie gemeente bezoekt met versche Zeevisch als TARBOTJ TONG GRIET SCHELVISCH en KABELJAUW VEESCHE en GEPELDE G4ENALEN Bestelliugen worden ten spoedigste uitge voerd Briefksjart wordt vergoed Achtend en aanbevelend Eoggestraat SCHEVENINGEN I 4 WH DEN BËKG LEESCH klager I TIEIDEWEG n 73 j Concïjrreerende rryzen UIEFSTUK 55 et per 5 Ons Aanbevelend A M D BERG TIENDEWEG d 73 Wie zeker zün wü a Eclite lElliel Cacao te ontvangen teumenI gesteld en na vela proefnemingen in den I handel gekome endet de sum des I nitvinders Sr Miobaelis verrsardigd I 1 da besta muhines m het veraldbeI nsmda itabbliaaemant van Qebt StoUI v rok te KanleD clscha Cikel eaqao I la vierkuilSB tjunan I De Eikel Cux is met melk gdwokt I ma aangensme gezande drank toot 4aI gelijkaoh gebruik em Ik 2 thealapb nm I t poeder voor een op Choodlat Ala I geneealracbtige drank b gaval t b I diarrhee aleeiit met water t cabralkei I Verkrijgbaac bij de ToaniaüMl B 1 I Apotbeksn m f 130 e O 0086 Pr i G neraalT rt4 e vowdi Sr vaar Haderlaod Julius IJlBttenkttdi Thliny Wondirbaltim Amnterdatai Kalveistraat 103 do geheele wereld beleend geroemd Onovertroffen middel tegen flUe Borst Lonit LeverHt arziekten enz Inwendig oo wel als ook uitwendig in bijna tlle ziektegevallen met goed Revolg nte wenden Hrü per flaCOU per post i 1 16 liUirry s Wo dinalf bezit een alsnog o igekeude geneeBkrachi en heÜBame werkibg Maakt meestal Ike pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd eei 14 jaar oud voor oas eneesUlk Kehonden bernglezwel en onlamtB een bijna 2 faar kuikeriydeu g enezea Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen eox van allerlei aard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apothek llËNKt S4NDERIS Eokin 8 Amsterdam Vm geeDdepfit ii bMi lle men direct lan dieSchntieiiapothA des A THIKKRY ia Pregnida bel Rohitwh Owtemich Gelieve proipectus td ontbieden by bat Centriri Oepöt tMnim Rokin 8 AnutenUm Drnk van A BRINKMAN 2n Gonda Bultenlandsch Overzicht üit de Kaapkolonie is het niei WB ook niet bijzonder belangrijk Een Heuter telegram van Donderdag geeft een soort van overzicht van den toestand dat alle blgken draagt van eeik oiflcieel rapport der Kaapkolonische regeering te zjjn Zelis ip enkele feiten onjnist voorgesteld Toch zullen wg dit bericht het eenige overzicht dat te onzer beschikking staat hier overnemen Het Inidt aldas Nadere bijzonderheden over het trekken van de Boeren over den spoorweg ten noorden Tan De Aar doen zien dat slechts een kleine afdeeling tnsschen Hanover Road en De Aar de lijn overstak De hooidmacht onder persoonlijk bevel van De Wet stak te Baartman s stopplaats de Ifju over Na lat bjj den spoorweg had losgelaten marcheerde De Wet eerst vlak westwaarts naar De Pnt daar echter zijn achtervolgers hem djcht op de hielen zaten wendde hij tich noordwaarts in de richting van Strijdenbiirg en den 19en Februari bevond hj zich wederom bj de Oranje rivier met het klaarblfkelgk voornemen om Qrinqnlando West binnen te vallen ZJjn commando was in talrijke troepen gesplitst Hij wordt hard l to tBk L 4e r kolSBsi Hmapri die nog Hertzog zet ziJn terugtocht naar het noorden voort Zjjn commando trekt in twee aldeelingen Een daarvan nam bij den tocht door Yosburg twee politie soldaten gevangsn en plunderde de winkels Een deel van zijn macht vertoonde zich later te Houwater maar verwijderde zich naar het Noorden toen de Engelschen uit Britstown oprukten Volgens de laatste berichten zijn beide colonnes op korten afstand voorbij Houwater nog steeds noordwaarts trekkende waarschijnlijk met het plan zich bij De Wet te voegen Kruitzinger trekt evenzoo naar het Noorden terng achternagezet door kolonel Haig die Murraysburg bezette om te beletten dat faet in handen van den vijand kon vallen Een vroeger Reuter bericht meldde dat Murraysbrng door de Boeren was bezet waarschijnlgk ziJn zij er slechts doorgetrokken en heeft kolonel Haig er een garnizoen achtergelaten voor het geval Krnitzinger weer eens naar het Zuiden mocht willen trekken Het Boerencommando rukte eerst in de richtmg van Richmond maar trok later Oostvaarts op Bethesda aan Men heeft het laatst van Ernitzinger gehoord bü Tweelentein ten noorden van den weg van öraaff FEVILLEIOX WILSKRACHT 55 Daarenboven scheen Egon von Bensdorf haar anders dan te voren uit geheel zijne persoonlijkheid sprak eene rust en eene beslistheid die zij vroeger nooit bij hem had opgemerkt Schuchter bijna dralend oeg zij den blik tot hem op en Jde hare gedachte onder woorden brengend Was zij was Clara er nog maar dan zou aUes zich nog ten beste schikken c Egon luisterde en las in de ziel van het beminnelijke meisje wat iij niet durfde uitspreken Lieve Marie sprak hij fluisterend wheb dank voor uwe deelnemmg die ik alleen staande in de wereld met groote erkentelijkheid aanvaard Met God s hulp zal dit schoone edele gevoel aan geen zwakke aan geen onwaardige gewijd zijn Houd u overtuigd Marie de lange weken van droefheid rijn mij ten regen geworden die tyd heeft mij geleerd de toekomst met meer ernst met meer toewijding tegen te aaan er is een ander mensch in mq geboren Ik heb verlaDgcn naar den arbeid en dat verlangen zal ik niet onderdrukken opdat datgene wat mij aanvankelijk op geluk en zegen doet hopen ook in zijne volle ontwikkeling mij voldoening schenken moge Ten hoogste verbaasd over hetgeen lij hoorde bleef het jonge meiqe ttun om gon von Benu Keinet naar Murraysburg Kolonel Corringe drijft hem noordwaarts in d richting van de Sneeuwbergen In het Engelsche Lagerhuis heeft HicksBeach gezegd dat het tot dusver uitgegeven bedrag tot dekking der oorlogskosten £ 81 500 000 beliep Wekelps bedroegen de oorlogskosten 1 000 000 tot 1 250 000 pond Brodrick zeide dat naar de jongste schattingen er thans 19 000 of 20 000 Boeren te velde stonden Het aanfal krijgsgevangen Boeren was in Janaari 16 000 maar in den laatsten tgd was dat getal nog vergroot De Franschen honden van hun leger maar honden er niet van te dienen De wet van 1872 voerde algemeenen dienstplicht in maar schonk den rj ken het voorrecht van eenjarigen vrijwilligen dienst De wet van 1889 trok dat voorrecht in maar stond sommigen toe om korten tiJd te dienen indien zij konden bewijzen zekere stndiën te beoefenen Door familie en anderen invloed op de afgevaardigden in de Kamer uit te oefenen werden zoo veel mogelijk certihcaten uitgereikt aan hen die zich xan den volledigen dienst willen onttrekken De mindere man bemerkte dat en begon zich te verzetten Thans gaan in het geheele land Btemmon op voor verkorting van diensttijd en een voor allen gelijken dienstplicht De afgevaardigden kunnen nu niet anders dan aan het verlangeh hnnner kiezers te voldoen Generaal André heeft zich reeds er voor verklaard een tweejarigen diensttyd met afschaffing van alle voorrechten in te voeren De afgevaardigde de Montebello beeft echter een voorstel gedaan dat de plannen van generaal André geheel dwarsboomt Hjj wil dat er 300 000 man beroepssoldaten zgn die minstens 4 jaar moeten dienen en dat verder de gewone dienstplichtigen bi de infanterie ingedeeld 10 maanden en die bü de cavalerie en de artillerie minstens i jaar dienen De beroepssoldaten zullen hoogere soldij en grootere premie ontvangen en tevens later aan burgeriyke betrekkingen worden geholpen Hoe wil men echter elk jaar 30 4 35000 man een betrekking bezorgen De regeering kan dus dat voorstel niet aannemen In de volgende Kamerzittingen kunnen wü dus interessante debatten verwachten tnsschen de nationalisten die een diensttüdvan 10 maanden en de radicalen die een van 2 jaar wenschen dorf in de van verrukking stralende oogen te zien haar gelaat betrok en droevig vroeg zij i En de kunst 1 Uwe heerlijke gaven en talenten f Vol geestdritt antwoordde hij Zij zullen de schitterende ster de heldere zonneschijn worden waaraan ik in het moeilijkste tijdperk van mijn leven uren vol licht te danken zal hebben Tot in de ziel bewogenstonden zij daar Egon s diepe zuchten deden vergeefsche moeite om de woorden tefug te houden waartoe het hart hem drong Eindelijk ontsnapten zij aaa zijne trillende lippen Marie fluisterde hij innig geliefde van mijnen vriend mijnen broeder ontferm u over h4ir Verlaat de koude de trotsche niet voegde hij er kalmer bij Er kan een tijd komen dat zij een hart in zich voelt kloppen Wees gij dan Marie hare vriendin en trouwe zuster Ik heb een voorgevoel dat die tijd komen zal Beloof ray dat vroeg Kij dringend Zij reikte hem beide handen keek hem glimlachend door hare tranen heen aan en zeide tDat beloof ik u by mijne liefde tot Hermann Daarop sprak zij met neergeslagen oogen Gij hebt Clara dus niet bemind Egon Met een diepen zucht liet hij Marie s hand zachtkena los en antwoordde Nooit op die wijze Geliefd vereert aangebeden heb ik haar en zal dat immer blijven doen zooals men God s engelen mint f En Clara kon zij hoewel fluisterend niet nalaten te vragen Egon von Bernsdort kon het gevoel dat hem bestormde om ten minste éénmaal zijne droefheid en vreeze onder woorden te brengen niet da Je offlcieuse Norddeutsche Allgemeine Zejtung bevat het volgende stnkje iZ M de Koning van Engeland is voornepens dezer dagen een reis te maken naar Diatsehland Dat de reden voor deze reis vaji den Britseben monarch gezocht moet w den in de ernstige ziekte zijner doorluchtige zuster keizerin Friedrich is helaas zeker Hoewel dus het bezoek aan Kronberg al een uiting van broederlijke genegenheid enkel een familiezaak is hebben eenige DmtBche bladen er toch een staatkundige gebeurtenis van trachten te maken om venü ige aanvallen te kunnen doen welke ook Z M den Keizer uiterst pünUik moesten aandoen Dat verraadt een gebrek aan fijngevoeligheid dut de scherpste afkeuring verdient Indien het de bedoeling van het ministerie van buitenlandsche zaken geweest is in dezen vorm wereldkundig te maken dat de reis geen politiek karakter draagt en koning Eduard vooreerst nog niet naar Berlün gaat dan geschiedt dat in een wel zeer eigenaardigen vorm die echter misschien te verklaren is door de moeilykheden waarmede v Billow als rükskanselier persoonlük te kampen heeft De Belgische Kamer heeft Donderdag U $ frissohen moed de beraadslaging over het wetsontwerp op het spelen hervat De rapporteur Hoyois oordeelde di t de wet ook moet verbieden het houden vau weddingschappen bü wedrennen bü wedatrüden met duiven en dergelüken sport Het gelukte minister Van den Heuvel art 11 volgens zgn lozing te doen aannemen zoodat de wet niet toepasselgk wordt gesteld op de weddingschappen bü spelen die de oefening van het lichaam beoogen Hoyois maakte bedenkingen tegen dit artikel dat volgens hem een achterdeur openzette voor al degenen die onder de bepalingen van de reeds aangenomen artikelen vielen Aanstaanden Woensdag zal de Kamer in tweede lezing over de wet stemmen In een onderhoud dat een medewerker van de Figaro gehad beeft met vorst Nicolaas van Montenegro heeft deze kleine potentaal allerlei verteld over den toestand op het Balkanschiereiland dat niet veel nienws brengt Van een Bulgaarsche Mon tenegrünsServisch verbond wist hg niets de drie staten wenschten niets liever dan den toestand te behouden zooals hg is de verhouding tnsschen deze drie mogendheden die dan een verbond zouden hebbeo gesloten met de hoogste inspanning tegengaan Hij dacht aan de woorden van Graat Walderaar bij het sterfbed van zijne eenige dochter om het geheim van het meisjemat nooit gesproken had te eerbiedigen en zweqf Nadat hij nog eenige oogenbhkken der inniaste broederiietde aan de nagedachtenis der doode gewijd had wendde hij zich weer sich zelven volkomen meester tot Marie Deze onder den indruk van het verwijt dat iij vragen had gedaan waartoe zij feen recht had was verlegen en wenschte niets liever dan dat zij den tuin had kunnen verlaten De beste de voortreffelijkste menschen hebbeohunne fouten en ook Marie was niet vrij vangebreken Nadat zij een klein eind met Egon wasvoortgewandeld keerde de wensch in haar hartterug om nauwkeurig bekend te worden mot Egon sgevoelens voor Angelica Wat hij als uit het hartvoortkomende tot haar gezegd had kon toch ookwel niet meer dan een teeken van zijn edel karakter zijn dat ieder kende en waardeerde Zijhield zich overtuigd dat hij Angelica beminde maar zekerheid in dit opzicht kon toch alleen zijneeigen bekentenis haar geven t Gaat vaak wonderlijk in het leven ah een hart in de uitstorting van zijn innigst gevoel gestoord wordt keert de behoefte daaraan zelden zoo spoedig weer terug Het verlangen daarnaar is bevredigd en heeft tijd noodig om weer opgewekt te worden Toen Egon van Marie afscheid nam om naar s Graven kamer te gaan ten einde er het afgesproken onderhoud te hebben keek hij haar nog eens diep in de oogen om haar als t ware hare is zoo goed mogelgk met name sedert koning Alexander een andere politiek volgt dan zgn vader Milan ook de verhouding van Turküo is uitstekend en vorst Ferdinand van Bulgarge denkt er niet aan zich onafhankelgk te verklaren en zich koning te laten noemen Zoo verklaart vorst Nicolaas tegenwoordig zooals men weet Z K H Maar eek vertelde do vorst dat er ernstig gedacht wordt over een groote spooriyn dwars door het Balkanschiereiland Men had van zulk een spoorlün al wel eens iets gehoord maar bg die geruchten altgd meer gedacht aan Panslavistische wenschen dan aan werkelük bestaande plannen Maar nu deelt vorst Nicolaas mee dat er gewerkt wordt aan een ontwerp voor een spoorweg van de Ruisische grens door Rumenië Bulgarüe en Serviè naar de Adriatische Zee Aan het einde zal de Ign zich in tweeën splitsen een gedeelte naar Antivari het andere naar de Tnrksche haven aan de Adriatische Zee San Giovanni di Medua Verspreide Berichten Feankkuk De pastoor van Sexfey les Bois is door de correctioneele rechtbank te Toni veroordeeld tot vgltig francs boete omdat hg zich ongunstig heeft uitgelaten in een predikatie den 28 October 1 1 uitgesproken over een besluit van den minister van oorlog terwgl hü aan het slot verklaarde dat de vrgmetselarij de eenige toegelaten vereeniging was der lenze vrüheid gelükheid en broederschap ten spgt De scheidsrechterlüke rechtbank inzake de tentoonstellingsconcessiën welke alleen den gebroeders Guillanme 25 000 francs heeft toegekend van bet millioen dat oorspronkelgk gevraagd is heeft nu alle verdere eischen van exposanten en concessionarissen afgewezen en op die van den restauranthouder Cailac na die tweehonderdduizend francs vroeg en zesduizend francs krügt De staking te Pargs der ihodenaaisters en dameskleermakers duurt voort gisternamiddag werden gedelegeerden nit de stakers door de vertegenwoordigers van de patroons ontvangen doch tot eenig resultaat hebben dezen samensprekingen niet geleid de werkgevers willen zich tot niets binden belofte in de ziel te prenten Marie zocht Justina en Angelica in den tuin daar het gevoelig koud was en zij haar beiden niet vinden kon keerde zij nrar de huiskamer terug Hier vond zij Angelica alleen Justina was aan hare huishoudelijke bezigheden In t eerst gedachtig aan haar gesprek met Egon ietwat verlegen herwon Marie toch dra hare gewone onbevangenheid want de schoone Gravin zag er zoo koud en onverbchillig uit dat het haar gemakkelijk viel zich van Egon s opdracht in den vorm van een verzoek te kwijten Aan Angelica kon men zelden bespeuren dat zij verrast was een verhoogde blos op het gelaat was bij haar het eenige teeken van de aandoeningen baars harten Op spijtigen toon bij onbeleefdheid af antwoordde zij Lieve Marie zulke gesprekken vervelen mij als mijnheer von Bernsdorf het evenwel verzoekt mogen wij den schijn niet aannemen dat wij jegens den gast van Graat Walderaar onbeleefd zouden zijn Wij kunnen blijven en morgen samen naar het slot mijner moeder rijden om den geheelen dag en den avond bij elkander te zijn On te toonen hoever hare onverschilligheid ging voegde zij er bij Wij hebben morgen veel te doen lieve Marie want er zijn nieuwe toiletten voor mij aangekomen die mijn tijd en raijne belangstelling eischen Marie s onderzoekeode verwijtende blik ontging Angelica want zij sloeg de oogen neder en verliet onder een niets beduidend voorwendsel de kamer