Goudsche Courant, maandag 25 februari 1901

I raad die ik toevallig ontmoette en er over I sprak het nu aan de orde te willen stellen hadden daar tegen geen bezwaar wanneer I er venwei ernstige omstandigheden tegen zyn dan zal ik het van de agenda afvoeren I De heer Straater De beer Tan öalen I wil de badgelegenheid voor particulieren I achterwege laten dat zou ik leer betreuren I deze badgelegenheid komt nu meer op zich zelf dus een afzonderlgke gelegenheid I De heer van Galen In deze zaak is meer een principieele kwestie wanneer daar weinig gebruik van wordt gemaakt dan hoort I het daar niet te huis het zou dan beter aan I de zwemscbool kannen gemaakt worden De heer Straater Ik moet dan heer van Galen opmerken dat hier juist personeel is I en dat is niet aan de zwemscbool en het is I daar moeilgk warm water te krggen en de I kosten zgn zoo groot niet De haer van Galen Ik stel voor debadI gelegenheid in het voorstel van B en W I te doe vervallen De ieer Noothoven van Goor Ik zou het zeer betreuren indien het voorstel van den I heer van Galen wordt aangenomen vooral I na hetgeen de heer Straater heeft medegedeeld De heer van Itera n Ik zal zeker niet voor het voorstel van den heer van Galen stemmen ik ben er zeer voor vooral met het oog op de zindelgkheid het is bepaald I nuttig dat de kinderen van minvermogenden van tgd tot tyd een bad te doen nemen de kosten zullen niet opwegen tegen bet genot I dat men daarvan beeft de kosten zullen niet I meer dan een goede f 200 bedragen I De heer van Galen Na hetgeen de heer I van Iterson daar gezegd heeft dat daar ook I wel schoolkinderen van gebruik knnnen ma I ken ben ik er nog meer tegen de heer van I Iterson zegt verder dat bet daar zoo n stil I boekje is en dat door vele ingezetenen prgs I daarop zal gesteld worden dan vind ik I wanneer daar zoo weinig gebruik van go I maakt wordt met noodig daarvoor geld uit te geven I De heer de Raadt Ik ben bet volkomen I met den heer van Galen eena dat er xear I weinig gebruik van gemaakt wordt die er I eenmaal geweest is wil er niet meer komen I zooals bet daar na is maar ieder is nieiiu I de gelegenheid een badkamer te hebben I De beer Dessing De commissie van bystand heeft gezien dat er juist by bet portierhuisje eene kleine ruimte over w s en daarom stelde zg voor dat daar te maken De beer van de Velde Ik zou het zeer betreuren wanneer het voorstel van den heer van Galen werd aangenomen ik vind het zeer goed wat de heer van Iterson daar zeide maar hg heeft nog niet genoeg op het belang daarvan gewezen De heer Herman Ik kan niet medeglian met het voorstel van den beer van Galen De heer Vingerling Ik zal mgn stem motiveeren ik zie de roeping niet in dat de gemeente een badinrichting moet oprichten ieder kan aan den raad wel vragen dit of dat op te richten De beer van Iterson Ieder heeft het recht zich aan te melden Regenten hebben gezien dat verbetering van de badinrichting voor de ziekeu noodig is en na kan men toch niet eischen dat een gezonde zich begeeft in een ziekenzaal wanneer men daar particulieren been zondt dan zoa men zeggen dat dat niet mocht Ik geloof dat het een onbiliykbeid Zou zgn wanneer wg daar geen badinrichting I zouden maken I De heer de Raadt Ik moet den heer Vingerling antwoorden dat ik het geen artikel van weelde vindt anders was ik niet mede gegaan ik vindt het voor Gouda een ware behoefte De heer van Galen Ik heb de gelegbubeid bezichtigd en gezien dat er toch van die eene gebruik wordt gemaakt en wat zon er tegen zgn deze voor particulier gebfuik te houden die inrichting is volgens mij Voldoende De heer Noothoven van Goor Met genoegen heb ik den heer van Galen gehoord waarbg hy verklaart dat het door de burgerg wordt gewaardeerd De heer van Galen Ik wil niet geacht worden myn standpunt te Verlaten ik zal geen namen noemen Ik aoht bet overbodig Het voorstel van Galen wordt In stemming gebracht en verworpen met 9 tegen 7 st Voor stemmen de hh Krook Vingerling Donker Lager van Galen Jaspers en de Lang Tegen de hh Bellaart van do Velde Jager Dessing Straater de Raadt Noothoven van Goor Herman en v Iterson Het voorstel van B en W wordt zonder hootdeiyke stemming goedgekeurd Niets meer aan de orde zUnde wordt de vergadering gesloten STADSNIEUWS GOUDA 23 Februari 1901 De Commissaris van Politie ftlbier waarschuwt de ingezetenen voor een persoon genaamd Boeseker oud 25 jaren die in deze gemeente rondzwerft en onder bedriarelijke BINN ENLAND voor de aanstaande illuminatie loor het gebouw der drnkkorg van het Nieuws van den Dag te Amsterdam is het touw gebroken Het gevaarte kwam naar benedea en werd verbrgzeld Oelnkkig stond er niemand onder Als bewys dat de oorlog in ZuidAfrikainvloed oefent op het bezoek door Engelschen aan ons land gebracht hoorden wghet volgende staaltje In de Nienwe Kerkte Amsterdam wordt een boekje verkocht waarin een beschrgving van bet gebouwvoorkomt Dit boekje wordt ook in de Engelsche taal verkocht Nu is het vorig jaareen aantal van ongeveer 300 dier boekjesin het Engelsch verkocht tegen ongeveer 2300 het jaar te voren Een sprekend cgfervoor bet bezoek van Engelschen aan de hoofdstad 1 Hbl STATEN GENERAAL Zitting van Vrjdag 22 Febrnarl i Aan de orde de Legerwet I Oe minister van oorlog herinnert aan de I woorden bjj liJn optreden gesproken da de 1 grondslag der defensie moet liJn Hoe zal Nederland een oorlog zoo eel 1 mogelijk knnnen voorkomen I Een antwoord is 1 door te toonen dat 1 wij onze neutraliteit willen en kannen er 1 dedigen en 2 dat wg duidelyk toonen by een I rechtstreeksehen aanval taaien weerstand te 1 zallen en te kannen bieden I Hiervoor is noodig een veldleger van be 1 hoorljjke sterkte en liniën en sterkten 1 Een defensieplan bestaat De tegenwoordige Ministers van oorlog en van Marine en I de Generale Staten zijn het daarover eensen de plannen zgn gezamenlijk vastgesteld 1 Wjj moeten in algemeenen zin verdedi 1 gend optreden maar waar details een aan 1 vallend optreden eischen dit niet verzuimen 1 In de verdediging speelt de Nienwe Hol 1 landsche Linie een groote rol De groote 1 kractit onzer linién is dat ze niet kannen 1 worden omgetrokken terwjjl ze bovendiendoor inandaties kannen worden beschermd I De verdediging slnit in die van kuste en 1 zeegaten ep men kan dus wel nagaan hoe 1 de Vestingwet die in bewerking is er al 1 uitzien Als men deze ontwerpen en verdere v or 1 stellen aanneemt zal men een barmon eas 1 geheel krjjgen tuse heu de doode en de 1 levende strijdkrachten en de Marine Een comité van verdediging loopt kans een comité I van reactie te worden 1 Wat legervorming betreft voor een vo ks 1 leger of het Zwitsersch stelsel is ons volk 1 niet rijp 1 De voorgestelde organisatie sluit zich ge 1 leidelijk aan hij den bestaanden toestand I verdeelt den militiedruk en beeft het voor 1 deel van groote elasticiteit Over het landstormvoorstel kan hg niet 1 uitweiden hij verzekert dat het geen land 1 storm op papier zal zyn 1 Zijue plannen stonden vast lang voor ziJn 1 optreden 1 Onjuist is de beweriirg dat de Mini ter 1 van Financien de geestelijke vader is Zgne 1 plannen acht hö voldoende maar tevens het 1 minimum van personeele en flnaneieele las en I Sprekende over de verhouding van veld 1 leger en bezettingsleger verklaarde de Minister nog dat ze overgaan in de landweer die niet nitslnitend aan de linièn gebonden zal zijn Wat de erste oefening betreft ontken hiJ in een of andere zin by overlegging der rapporten te hebben willen influenceeren Hg streefde steeds alleen naar nauwkeurige inlichting der Kamer Alle meeningen omtrent die oefeningen zjjn subjectief en hg stelt de zijne daartegenover dat acht maanden voldoende is niet als maximum maar als normaal Dat hij toch 18 maanden facultatief stelt geschiedt om een wapen te hebben tegen ben die wegens onwil of andere redenen niet met 8 maanden kunnen volstaan en tevens om elasticiteit te bevorderen De Minister wil geen band leggen aan zijne opvolger Mocht toch 12 maanden door eenig ministerie noodig worden geacht dan zal dit alleen zgn omdat het volk het wil en dan zal de Kamer het ook toestaan Maar men mag ook zooveel vertrouwen in hem stellen dat hg niet van de 8 maanden zal atwgken Tronwens daar de Kamer het geld moest toestaan is elke verrassing uitgesloten Hij streeft naar een minimum wachtdiensten en corveeën Omtrent kosten is zeide de minister gestreefd naar beperking Behandelrag van het militair strafrecht hangt van de Kamer af ook die van de militaire pensioenwet waaromtrent het regeeringsantwoord spoedig te wachten is De ontwerpen geven belangrijke verbetering voor onze defensie De minister van marine verklaarde ook dat er volkomen eenheid met zgn collega van oorlog omtrent de plannen der defensie bestaat De heer Lieftinck uitte de hoop voor de wetten te knnnen stemmen met handhaving van zijn beginselen daar hg in die wetten eene toenadering ziet De heer Van Kol bestreed de regeeringsplannen ook omtrent het behoud der nieuwe HoU waterlinie en verdedigde de bevordering der democratie in het leger De soldaat moet leeren marcheeron schieten en gehoorzamen Bg de replieken kondigde de heer Van Gilse een amendement aan strekkende om in de wet vast te leggen het flxum van achtmaandsche eerste oefening De heer De Savornin Lohman vroeg de noodzakelijke overlegging van volledige rapporten De stad Frankfort die reeds zooveel te danken heeft aan grootmoedige gevers heeft dezer dagen weer iwee meevallers gehad De familie van wglen Wilhelm Carl von Rotschild baron Willy heeft uit diens erfenis een millioen raark beschikbaar gesteld voor liefdadige inrichtingen en vereenigingen en Georg Speyer een nog levend burger van Frankfort heeft een even groote som aan zgn vaderstad geschonken oqi de rente te gebruiken voor wetenscbappelgke doeleinden en voor het verschaffen van gezoude woningen aan den werkenden stand Uit Arnhem meldt men Evenals de loonsbeweging der timmerlieden schilders en metselaars is ook die der stucadoors mislukt Op de circulaire der afdeeling Arnhem om loonsverbooging was geen enkel gunstig antwoord ingekomen VERGADERING V4 DEK aMËËNTËRiADl VEIJDAG 22 PEimUARI 1901 Vervolg Aan de orde I 3 Het voorstel tot herziening van de bg 1 de Pensioenverordening behoorende Igst 1 van gemeente ambtenaren Ing St No 9 I Wordt goedgekeurd I Aan de orde 1 i Het voorstel tot wgziging der gemeent 1 begroeting voor 1900 Ing St No U Wordt goedgekeurd Aan de orde I 5 Het voorstel tot wyziging der gemeente 1 begrooting voor 1901 Ing St No 13 I Wordt goedgekeurd I Aan de orde 1 6 Het voorstel tot goedkeuring van het i plan voor een ophaalbrng tusschen den 1 Winterdyk en de parkgronden ten Oosten 1 van dien weg Ing St No 8 1 Wordt goedgekeurd 1 Aan de orde 1 7 Het voorstel tot verhuring van een stukje grond aan E Arends lug S No 11 De heer van Galen M de Voorzitte I volgens dit voorstel vraagt de heer Arends 1 een stukje grond tegen een zekere recognitiein erfpacht te mogen hebben betkomt mg voor dat het beter is die zgl geI heel vrg te laten staan wg het verzoek toe I dan krggt men aan beide zgden een doode I hoek om vuil te werpen ik zou dit vrg willenhouden met het oog op brandgevaar deze I zgl loopt achter de huizen der Nieuwsteeg I en toen voor een paar jaar daar in een pakI huis brand was kon men daar een slang I langs leggen daarom zou ik er voor zgn I die zijl vrg te houden I De beer lager Door den heer van Galenworden een paar bezwaren opgenoemd die I naar het mg voorkomt nogal belangrgk zgn I ik kan daar die toestand niet zoodat ik I voorstel dit aan te houden tot een volgende I vergadering j I In stemming gebracht wordt het voorsteltot nitstel met algemeene steramen aangeI nomen I Aan de orde I 8 Het afwgzend preadvies op het verzoek t van W van Bokkum om uitpad op een zgl achter den Groenendaal Ing St No 16 De beer van de Volde Ik zoa ten opzichte van dit voorstel hetzelfde willen voorstellen wat de heer Jager daar zoo even beeft gedaan en ook dit aanhouden ik kan geen bezwaren zien ik zie er niets in dat daar een beest wordt overgevoerd en dat afval daarlangs wordt weggebracht vroeger heeft de gemeente meen ik daar een groote opruiming moeten houden en wanneer van Bokkum wordt attent gemaakt dat daar geen vnil enz mag worden neergegooid dan geloof ik dat het geen bezwaar zal zgn Ik vermeen dat het bg weigering voor van Bokkum een groot ongerief is en dat zon ik betreuren Met alg stemmen wordt ook dit punt van de agenda afgevoerd Aan de orde 9 Het afwgzend preadvies op het verzoek van H J Noderhorst Jr ojn uitpad op bet Plantsoen aau den Eattensingel en RLEraa 2 Spels übgels DÏÏ J 1 löü De meeat geliefde aoliedate OP DE DUUR BËVRËDIGEXDE en in billijken prijs wedijverende A M K R I K A A N 8 fl H E in voorraad tf N Ti 2ie Magazgn Markt No 97 C I nn i f van TEISCB MAY MOBS Co e a STEMMEN REPAREEEEN L C DE LANGi VERHUREN INRUILEN B0r Te beharen Strykstokken s v p in to leveren op den laatsten Zaterdag der maand Antisepllsche Taiidpoeder en ilnll§ep l§cli Jlloudlinetuur van E AS8VTO Tandarts te Gouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSEL STIJN Blauwstraat Gouda Gemeng de Berichten By het ophgschen van een groot verlichingstoestel met tal van gloeilampjes eraan afstand in erfpacht van een deel van dat Plantsoen ten behoeve van twee te bouwen I huizen Ing St No 12 De heer Herman Ik kan het niet ontveinzen dat bet preadvies van de Commissie van bgstand mg zeer speet vooreerst ishet een zekere waarheid dat er behoeftebestaat aan dergelijke woningen in deze gemeente en er is geen gelegenheid bouwgrondte krggen in bet centrum der stad volgensde teekening die ik er van gezien heb kunI nen deze huizen volkomen gerangschikt worden onder heerenhnizen het heeft mg verwonderd dat een der deskundigen in den I raad die vroeger was om aan Swanenburg I toe te staan daar een huis te bouwen zoo I van opinie is veranderd ik zou voor willenstellen dit voorstel weder naar B en W te reuvoieeren ten einde den heer Nederhorstonder zekere voorwaarden toch te laten bouwen I De heer Bellaart Ik heb het voorstel van den heer Herman ondersteund omdat ik meen dat B en W in bun toelichting wel wat ver zyn gegaan De boer van Galen Ik vind de motie nog al ingewikkeld de heer Herman verI bindt er de voorwaarde aan den heer Nederhorst toch te laten bouwen b v op deI zelfde voorwaarden als indertgd vergunning I is gegeven aan Swanenburg ik zou het werI kelgk een versiering acbten wanneer hier en daar een heerenhnis kwam het zou fraaier I zyn als wg daar een heele rg buizen badden I maar dat zal wel tot de onmogeiykheid bej hoeren want er zgn daar hofjes die nooit voor bouwgrond kunnen gebruikt worden I ik geloof evenwel dat die twee buizen geen I aanspraak kunnen maken op den naam van I boerenhuizen I De heer Herman Ik moet den heer van Galen opmerken dat den heer Nederhorst I door B en W met de Commissie van BgI stand geen voorwaarden zullen worden geI steld die bet ondoenlgk maken daar te I bouwen De Voorzitter De bedoeling is de beI handeling uit te stellen en den beer NederI horst toch vergunning te geven daar te I bouwen onder zekere voorwaarden maar I ik moet er den raad op wyzen dat iederhuis slechts é 84 Meter breed is dat dit I toch geen heerenhnizen zyn maar veeleer I flinke burgerwoningen I De beer Herman De vraag indertgddoor den heer Swanenburg gedaan om daar I te bouwen is toen wel toegestaan en dat huis I zou ook niet breeder geworden zgn 1 I De heer Donker Ik zon wel zy voor 1I de motie van den heer Herman indien hy 1I zyn motie wyzigt I De heer Vingerling Ik geloof niet dat f I de beer Nederhorst de kosten voor beharding II der weg enz daar bg berekent 1 I De Voorzitter Dal zgn 4 orwaarden di 1I door den Baad eerst later worden vastgesteld II De heer van de Velde Ik zon er voor j I zgn het geheel maar naar B en W te ren 1I voieeren I De heer Herman Wanneer er zooveel I tegen mgn motie is dan trek ik die in en zal stemmen tegen het afw preadvies va 1 B en W De Voorzitter De heer Herman trekt dus de motie in De heer Donker Dan stel ik voor het voorstel naar B en W te reuvoieeren om met den bouwer in nader overleg te treden De Voorzitter Dat gaat moeilgk dan moet dat toch bigken De beer Jager Wanneer ik goed heb geboord bestaat er geen bezwaar omtrent de beharding van den weg De motie Donker wordt iu stemming ge 1 bracht 1 Voor stemmen de bh Bellaart van de 1 Velde Krook Jager Vingerling Donker 1 Luger van Galen Herman Jaspers en d I Lang Tegen stemmen de hh Dessing Straater I de Raadt Noothoven van Goor en van Iterson 1 De motie Donker is aangenomen met U 1 tegen 5 stemmen 1 Aan de orde 1 10 Hetijvoorstel betreffende de verbonwin 1 van het Sint Catharina Gasthuis Ing St No 17 D 4feer van Galen M de Voorzitter 1 bg flit voorstel heb ik een klacht en wel 1 deze dat dit weder zoo spoedig aan de orde I wordt gesteld dit voorstel is eerst Dinsdag 1 avond in ons bezit gekomen en nu is het I weder aan de orde ik kan my met de ver 1 bouwing in hoofdzaak wel voreenigen en zou tevens willen vragen of op de privaten 1 de waterleiding niet kon worden aangebracht I en zou de badgelegenheid voor particulieren I willen laten vervallen ik geloof niet dat 1 het op den weg ligt van de gemeente en nog wel bet allerminst in een ziekenhuis I dergeiyke gelegenheid te hebbeu voor par ticiüieren en vooral daar er zeer weinig I gabmik van wordt gemaakt wordt er veel 1 gebruik van gemaakt dan vrees ik dat de 1 bedienden er te veel werk door zonden krggen De Voorzitter De heer van Galen klaagt dat dit voorstel zoo spoedig in behandeling I is gekomen maar het is nu juist de gun I stigste tyd daarvoor en de leden van de voorgevens geld zoekt Drachtig te worden I Hy is gekleed met lichte demisAison seqnahhoed Gisteren werd door de politie alhier inbealaggenomen een valsche Byksdaalder en heden een dito Gulden Men zg toch voorzichtig bg het ontvangen van geldl By Koninklgk besluit is o a met ingang van 1 April benoemd tot schoolopziener in het district Gouda W Middelveld Viersen schoolopziener in het district Middelburg uit welke laatate betrekking hem eervol ontslag wordt verleend Tydens het verblgf van H M de Koningin en den Prins Gemaal te Amsterdam zal ook een gedeelte van het garnizoen alhier van i Maart af daar zyn gedetacheerd Tot somi arts bevorderd aan de Universiteit te Utrecht de heer J T W S van Niel Schunren De machinist Ie kl A J Hoogenhoom en de macbiuiit 2e U F A Wenrman worden met 1 Maart in dienst gesteld op H M oorlogsvaartuig Utrecht i Benoemd tot kantonrechter te SchoofihoTen mr H J Carsten Ba advocaat en procnrear te Asion Vrgdagavond 11 vierde de afd Vlaardin en Nat Bond van Handels en kantoorbedienden haar 2 jarig bestaan in de zaal Harmonie aldaar De heer A C den Hertog nit deze Gemeente die uitgenoodig was verkreeg na opening der Vergadering het woord en bereidde do afd Yi ardingen een aangename verrassing namelgk eene tentoonstelling van eenige pryzen in de verloting ten behoeve van het onderatenningsfonds welke verloting op voor stel van genoemde heer is tot stand ge komen De pryzen zullen worden te samen gebracht door aan hh Leden Begunstigers en groote firma s hier te lande het verzoek te richten voorwerpen in natura of in geld voor dit doel te willen afstaan Woensdag werd te Haarlem op uitnoodiging van de Haarlemsche Bierhandelaars en Mineraalwaterfabrikanten Vereeniging in Café Brinkmann eene vergadering gehouden van Zuster Vereenigingen uit andere plaatsen Buiten vele Haarlemmers waren aanwezig biórhandelaars uit Leiden Oouda Alkmaar sGravenhage en Amsterdam Het hoof dvraagstnk dezer bgeenkomst was of een Bond zon worden gesticht waarby ieder vakgenoot in Nederland zich kon aansluiten met het doel om zoodoende den handel in zoek geraakte bier en kogelflesscben te kunnen tegengaan Na een geanimeerde woordenwisseling waaraan vooral door de afgevaardigden uit Leiden Gouda en Amsterdam werd deelgenomen werd met algemeene stemmen besloten tot het oprichten van een dergelgken Bond Als bewys van erkenteiykheid werd daarna aan bet bestuur der Haarlemsche Vereeniging opgedragen zich t belasten met bet samenstellen van statuten en huis hondelgk reglement Deze zeer goed geslaagde vergadering zal zeker eene aansporing zgn voor bierhandelaan en mineraalwaterfabrikanten welke nog niet den strgd tegen opkeopers van flesscbeu zHn begonnen om hunne vakgenooten in dezen by te staan Naar wy vernemen is onderstaande circulaire dezer dagen aan eenige onzer stadgenooten toogeiondeo terwyi anderen haar binnenkort zullen ontvangen Op verzoek van t Hoofdbestuur van bet Algemeen Nederlandsch Verbond richten de ondergeteekenden leden vitn dat Verbond ïicb tot U met de uitnoodiging D by dia Vereeniging aan te sluiten Het doel zooals t in de Statuten wordt omschreven is s a handhaving en verbreiding van de Nedarlandsche taal b behartiging van de belangen van den Nederlandscban stam de Bt teiyke zoowel als de zedeiyke In een tgd als de onze waarin t Nederlandsche nationaliteltsgevoel meer dan ooit levendig is en wel overal waar leden van onzen stam Noord of Zuidnederlanders of Afrikaander gevestigd zyn in een tyd waarin tevans een gedeelte van dien stam het Hollandscbe element van Zuid Afrika in de moeiiykste omstandigheden verkeert ia een vereeniging die een band wil vormen en da reeds beslaande banden wil versterken tusschen de Nederlandsch sprekenden over de geheele wereld zeker niet overbodig Engeland heeft in de laatste halve eeuw zgn invloed in alle werelddeelen ontzaglgk uitgebreid Frankrgk wil door de Alliance iran aise zgn reeds lang geoefenden invloed handhaven of uitbreiden de Duitschers vereenigen zich in den AUdeutschen Verband Willen de Nederlanders hun nationaliteit bewaren dan 11 in de gegeven omstandighe den haneensluiting zeker noodig voor ons Noordnederlanders bv is t niet onverschillig of onze taal door 5 of door 10 millioen menBcbeu gesproken wordt of er buiten onze grenzen alleen vreemdelingen wonen of ook lieden die zich met ons verwant gevoelen en sympathie koesteren voor ons volksbestaan Het is hier geen kwestie van chauvinisme maar van zelfverdediging Waar onze broeders in Zuid Alrika met de wapenen bun onafhankelgkheid verdedigen kunnen wg althans op vreedzame wyze voor onze nationaliteit opkomen En om op het toffelgke belang te wgzen boeveel uitbreiding zal onze handel krygen als Hollandscbe kolonieten in verschillende oorden der wereld met hun moederland in verbinding biyven 1 Zoo hebben took de mannen en vrouwen begrepen die als bestuurders of als leden van den Raad van Bystand bun krachten aan t Verbond s rgden en wier namen in het Januarinu nier van Neerlandia vermeld de degeiykheid der vereeniging waarborgen Het is ondoeniyk hier alles te vermelden wat het A N V reeds deed of in de toekomst doen wil wie daarvan meer wil weten leze t Maandblad Neerlandia dat kosteloos aan alle leden wordt toegezonden vooral het in Mei 11 daarin verschenen Jaarverslag Ondergeteekenden stellen gaarne hun exemplaar tot Uw beschikking Aangifte voor het lidmaatschap kan by den laatstondergeteekende of direkt bg t Secretariaat van het A N V te Dordrecht plaats hebben Moge ons vertrouwen op Uw steun niet vergeafsch zyn Gonda Februari 1901 B P VAK CITTERT B VAN DBE PEEN J G KROPMAN H LEOPOLD J H VAN DER VOORT De J HEINSIüS Wgdstraat 163 De eenvoudigste behandeling is dikwijls de beste Qy wordt ziek gg wordt bloedarmoedig bleekzuchtig bekomt last van rhenmatiek gg hebt al Uwe krachten verloren en gg neemt alsdan al de onaangenaamste geneesmiddelen en tot slot van rekening hebt gg veel geld uitgegeven zonder eenig waardeerbaar resultaat te bekomen Zulks gebeurt met vele personen en is ook gebeurd met den heer A Corpel 46 Laatste straat te Leiden hg schrgft ons en bevestigde hetzelfde aan onzen verslaggever die hem een bezoek gebracht had De heer Corpel volgens portret Lang heb ik gewacht om U bericht te zanden doch ik wilde eens zien of Uw heilzaam middel van blgvende kracht was ik leed nJ sedstt langen tgd aan hoofdpgn en duizeligheid thans na uwe Pink Pillen van Dr Williams gebruikt te hebben gevoel ik mg veel beter wist niet waar myn heil ta zoeken en zulks is thans oneindig veel verbeterd en kan ze een ieder met het volste vertrouwen aanbevelen zy hebben mg een groeten dienst bewezen Diegenen die gebruik maken van de Pink Pillen zulleq er de beste resultaten van bekomen Zg zyn krachtdadig voor bloedarmoede verlamming ruggemergstering rhenmatiek henpjicht zanawpgn St Vitus dacs hoofdpyo zenuwziekte kliergazwellen enz zg zgn een herniepwer van het bloed en een spierverstarkand middel Zg geven schoone kleuren aan de bleeke gelaatskleuren handelen in al de tgdparken der verzwakking by de vrouw en veroorzaken bg den man eene werkdadige werking tegen al de ziekten veroorzaakt door lichameiyke en geestelgke overspanning en door buitensporigheden Prys f 1 75 de doos f 9 par 6 doozen Verkrygbaar by Snabiii Steiger 27 Rotr terdam hoofd depothouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrygbaar voor Gouda en omstreken by Woltf Co West Haven 198 Men geve acht dat de aehteFinh Pillen van Dr Wüliame zich in een houten kokertje bevinden met rooskleurig papier omwikkeld waarop met blauwe letters gedrukt staat Piluhu Pink pour Personnet Pales du Dr Williams Verder moet zich op ieder uitwendig omhulsel bevinden een wit strookje papier over de lengte dar étui geplukt waarop staat Prijs 1 75 Gld de doos 9 Old per 6 dfiozm Eenig depothouder voor Nederland Snabilié Steiger 27 Rotterdam Voor de gehruikmijze raadplege men de ingesloten Hollandsche Circulaire nienwe Parapliiies Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAUTiö S A VAN IJS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TetelUKaw Xo 3i AmslenlMiii Vrkrs Mlotkri eurs van 88 ÏEBB 81 98 93 81 S V 3 lOOV 88 SSii Vu SiMiLiHD C rt Ned W 8 SVi dito dito dltc 3 diw diio dito S Holl6i OhI QoiidI 18 l S4 tTAI H IosoliraTm l9 81 6 Vi Oosnxa Obl m pupior 1868 I dito io zilver 1868 i PoaTDOAL Obl met coupon 8 M l duo ticket 3 aDsI AllD Obl Uinnenl 1894 4 et dito OeooDi 1880 t I ÜSVdito bi Roths 1889 4 96 dito bij Hop 1889 80 4 6l diUt ia goud leen 1883 8 17 dito dito dito 1894 i 101 b SUDJs Porpet lohuld 1881 4 6J j tvmu Gept Couf loen 1890 4 98 ösr leemng serie D 8 i Gec leenm serie C 86 i i I uid Afr Ep T oblg 189 6 Mllloo Ob it 9ob 1890 6 10 VaKEZüZLl Obl lonbop 1881 841 4 VWTUIAH Obhgsuen 189S 3 900 HolTtlDAll Stea leeu 1894 3 i 91 tID N ifr Hnndels annd S j Arendsb Tsb Mu Oertifioaten 831 DetiHaatscbappij dito 435 Arn Hypotheekb paodbr 41 Cult Mii d6rVorBtenl aand 1 65Vs s Or Hypolh 6kb pandbr 41 108 Nederlaudscbe bank wnd 804 Ned Haudelmaatsoh quo l U N W 4 Pac Hyp 11 pandbr 8 9 Rott Hy JOtheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4V I O08TBNB O jst Houg bank aand 1188 iluSL Hypotheokbaok paudb s IIOV Maiw L G Pr Lu rort 6 8 V ViD Holl IJ apoor Mij aand 114i Mij lot Eip St Spw aand 101 i Xe It d Smiorweg m land 884 OPRUIMING der HESTEERENDE MANTELS COSTUMES llloii§eii i elgiioir § en Pelterijen Tot veel verminderde prgzen O SAMSOM Burgerlijke Stand GEBOREN 21 Pebr Hendrik Wilhelmus ouder P B Snel en M van der Heiden 22 Willem ouders C de Graaf en A Romein 23 Johannes ouders J van Dam en M Koppendraaier OVERLEDEN 22 Febr A Kerrebgn 8 w ONDERTROUWD 22 Febr G Hoogervorst en T Zeegers te Rotterdam Moordrecht GEBOREN Pieternella ouders L Kol en G Mes Gerritje onder G Heikoop en H Blom Dirk Johannes ouders T P van der Stelt en H van der Zanden Ê0f STORY CLARK MASON HAMLIN CARPENTER NEEDHAM ANN ARBOR AMER ORG Co Al doze fabrikaten in voorraad ADVEIITENTIKN Voor de vele bewyzen van deelneming ondervonden bg bet overlgden van onzen bartelgk geliefden E chtgenoot Vader Behuwden Grootvader de Heer MARINUS KETEL betuigen wy onzen oprechten dank Namens de Familie Wed G A KETBL geb VAN OUDSHOORS Gouda 23 Febr 1901 EEN ZOO GOED ALS NIEUW re UOOB aangebttilen groote taille Brieven onder No 2500 bureau dezer Courant Nedl Maatsch ter bevordering van Nijverheid Departement O O D D A WOBNSDA6 H7 FEBRUARI in de Zaal NUT EN VERMAAK Oosthaven s avonds 8 uur VOOKDItlCIIT van den Heer Dr A C GEITEL over Zeer hooge temperatvireii en de toepassingen daarvnn in de praktijk Introductie kaarten voor belangstellenden zgn kosteloos verkrijgbaar by bet Bestuur en de Firma J vas BENTUM ZOON De Secretaris J W MOLIJN M B Ter beveiliging der oogen wordt het medebrengen van donker gekleurd glas aanbevolen Telepkonnet Gouda Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlegen onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ryks Intercommunaalbureau Op 1 November 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden vorkrggbaaraan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Te Huur of Te Hoop om terstond to auiivafirden twee naast elkander staande pracMige Pakhuizen l il u Htt tieate oiucliidtlykM ra n makkslylcstg poeunüddtl voor Heerea en Tooral damas in Kindtrsehotnwerk U de Appratuar van C M llUlltr k Ca Benin Seuth Str 14 Man Utte oel tüH v op naam en fabrlttkimerk Vvrkryitiur by HeerBn Wlntiellert In moi irk piliMfri irttmvi i a Hrail Dspiitby W aardtmann Arnbaa m gelegen te Gouda aan do Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29