Goudsche Courant, maandag 25 februari 1901

No 8437 Dinsdag 36 Februari 1001 30ste Jaargang mimm mmmi ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lelefeon a H9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon Ko M AOVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TOELATlNfi VAN LE ERUNGEH De COMMISSIE VAN TOEZICHT 01 HET LAÖEK ONDERWIJS alhier maakt bekend da £ de ISSCBBljriNG van ÈEBBLINQES wier plaatsing men met 1 APRIL 1901 Terlangt zal geschieden op Dinsdag 26 Februari a s des n m te vléf nre Voor verdere biionderhedel wordt 1 verwezen naar de aanplakbiljettaA Namens de CommisC R MOËiptERK Secretaris il ELI van het hoogste Vetgehalte ien van FriffaOnvervalschte Kwaliteit woxdt met sternstoenemend saccep geleverd dwr De Goudsctie Mflk lirlchtiègi De VOliLE ZOETE MÈLk S ct p Lifer GEROOMDE MELK 4 1 ROOMKARNEKLK l l Pain Expeller Dutig jut urdt dit middat met T znHw kd taooM k pqaatiUmid i r TUl Mac w ul tanii Bb fiMtiak floh t V wotiidh w4 yqn ixd iMMnlrH iSssBJ Un T rtroair a ACm l tt op h t bbriakuuik A k i ldn ï6 7So B50 d fl in d niMiii wothaksn Te Am t T4juB lm Ulotb a bu TiB Tnrll m BtnderH GEPASTEURISEERDE ME K tO cent per Literflegch 7EE5CEE mmi Ondergeteekende bericht bij deze het geachte GoDdsche Pnbliek dat hij dageiyks hier ter stede de gemeente bezoekt met versche Zeevisch als TARBOT TONG QKIET SCHELVISCH en KABELJAUW VERSCHE en GEPELDE GARNALEN Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd BrieJkaart wordt vergoed Achtend en aanbevelend Roggestraat SCHEVENINGEN Roomboter nit GEPASTEURISEERDE ROOM gekarnd en van gelijkmatig fljne Kwaliteit wordt dagelijks versch geleverd door Dc Goodsche Melk Inrichting De TAFELBOTER i f per Kilogram NAJAARS GRASBOTEE voor kenkenge brnik è i 1 40 per Kilogram Beitellingen worden tweemaal daags aan huis bezorgd QetroedorsSTEENSMA Bloemisten Turf si ngel 77 en 18 Struik en Stamrosen OP BOTTEL PRAOHTWAAR steeds voorhanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No m GROOTË JAARl OPftOlMINfi eener cngeregeldi pa rtij WITTE GèEDEKEl EN Gemaakte Ondergoederen Zie prijasen lu Etalagel SCHE1 K Zn LAATSTE WEEK i HER I f 6R00TB niTVER OF tx DE ROODE LAARS EN lOijnetaéU 2 e Si Si I S ü O 1 B 5 DE GOEDKOOPE WI KEL aau üpotprljzeii J VAN ZONNEVELD s CS i S 9 Kort overzicht onzer Prijscourant SHERRIES Pale en Gold Dry van al 16 60 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin i 1 60 flesch ie u B mi i O a BODEGA CHAMPAGNE 1 76 COGNAC i I 1 75 i 2 25 l 2 75 1 3 25 I 3 76 en 5 SCOTCH WHISKY 3 25 BOK 3DE TJ2 § Per Fl Per Ank 45 FL g f n 65 Nto 0 76 0 85 l 1 25 0 80 1 0 90 1 10 LISTRAC CHATEAU VALROSE St ESTEPHE St EMILION 1894 PAUILLAC 1893 GRAVES Witte Bordeaux SAÜTERNE ZELTINÖER Moezel BOURGOGNE B B B o o u f 27 75 31 36 42 36 42 53 34 42 37 50 47 au a u PBj De flesschen zijn in de prijzen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen Bfj elke hoeveelheid verkr gbaar b De arma T CREBAI Gouda tQoedkoopste en soliedst adres voor Vervoer van Inboedel zoowel bioDen als bttiten de stad met gMloten wi og QRAVEiSTEIJN Bleekerssingel 287 AUen teordt tegen Tranapart aehacle venteHerd MAATSCHAPPIJ M SÜT TAN T ALGEIÏEN Departement GOUDA miEiLTAVOHl op I Donderdag 28 Februari el k 3 avonds te 8 uren in de Zaal NÜT ENVEftMAAK OostUavei Dj B J H O Gouda Piano De Heer A H BEÜSEKAMP Alt De Heer ö C G Violoncel De Heer GAEL NOLTF Rotterdam iool en de Heer J H B SPlAASDBJlMAN Zang hebben hunne medewerking toegezegd Een bepbrkt antal toegangsbew zsn zjjn voor niet lecÜfn van het Sut adlOJTS per persoon te verkrijgen bij de H p A BEINKlfAN Zh Tiende weg n H TEEPE Apotheker oiuwe C 49 j De toWng ƒ avonds aan de Zaal if bepaald op 41 per persooii Leerlinge dar Stedsli l e Muziekschool hebben toegang né i 0 0 BET BESTUOa I Gevestigd té Gouda HdteliDE ZALM S Imarkt ABTSiGjipFKAir s Heel CD D geneeskunde volgens de Bomoéopat che methode SPREEKUREN Werkdagen van 1 3 uur behalve Donder dt s waarop vaji 9 12 nar Voc minvermogenden Werkdagen van 8Vr 9V nur behalve Donderdags GOUDSCHE KAAS in diverse kwaliteiten van IS 40 cent per half Kilo LSIDSCHE KAAS S ceut per hall KUo en EDAMMEE KAASJES van 1 lO p ituk Zijn steeds verkrijgbaar bg De Guudsche Melk Inrlchtlng RUIME KEUZE LAGE PRIJZEN Goedkoopst adres voor degelijke Crasgloeiliclit Artikelen bü M M VAV LOON In De 11 woudster DUBBELE BUÜET Tel No 117 Gasfltterij II I F Wie werkelijk p r ü s stelt een UECiEl MK te hebben laat zich lotograleeren in de Ifotagrafiaehe liuu U rielM g STTJIDIO m P T D IVAALS Fl SINGEL 661 Ondergeteekende beveelt zich beleeld tan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderljjke schotels en alles wat tot het koksvak behoort dearerlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Piiikseii Cuisinier Westhaven 182 Druk van A BBINKMAN Zn Gouda Buitenlandscli Overzicht Volgens de Weel y Depatch is Zaterdag naar aanleiding van een telegram van lord Kitchener een zitting van den ministerraad bijeengeroepen opi belangrijke militaire aangelegenbeden te bespreken Lord Kitcheper seinde dat generaal Botha een parlementair zond met de mededeeling dat h j in het nanw gedreven is en vriagt om eene samenkomst ten einde te onderhandelen over een al emeene overgave Lord Kitchener bepaalde de samenkomst op Woensdag 27 Februari om twee uur des namiddags Niet ten onrechte tracht de Standard uit een proclamatie van gteyn en De Wet ruim een maand geleden uitgevaardigd de conclusie dat de Boeren zullen volhouden Bedoelde proclamatie die op gevangen gemaakte Boeren werd gevonden bescholdigt de Engelschen van schending der gewoonten van den beschaafden wrlog van schending der Conventie van s Gravenhage en van Geneve van het arresteeren van neutralen van plundering verbranden en vernieling van particulier eigendom van burgers en van het wapenen van Kaffers en andere inboorlingen tegen de Boeren De proclamatie beweert verder dat de Engelsche soldaten op last van officieren eerbare vrouwen beleedigden en vrouwen en moeders ontvoerden en dat bijna alle hnizen van de Republieken verwoest zijn Ontkend wordt de beschuldiging van het misbruiken der witte vlag door de Boeren wat een telkens herhaalde laster wordt genoemd De proclamatie zegt dat het onjuist is dat de oorlog geëindigd is en de Republieken veroverd zjn De burgermacht der beide Republieken wordt nog aangevoerd door verantwoordelijke leiders Zij waarschuwt de Engelschen dat zoo de vernieling van de eigendommen der Boereu niet ophoudt deze de bezittingen der Engelschen zullen vernielen doch zij zullen steeds vrouwen en kinderen ongedeerd laten Ten slotte werd een beroep gedaan op de Broeders in de Kolonie en in de geheele wereld om de Boeren bij te staan m naam van de beschaving en van het Christendom door een einde te maken aan de barbaarsche w ze waarop Engeland den oorlog voert De beschuldigingen hierin den Engelschen naar het hoofd geslingerd zun maar al tewaar dat is herhaaldelgk gebleken en menigooggetuige der schandelijke toonoelen heefter van gerept FEVILLEIOX WILSKRACHT 56 Marie was op dit oogcnblik alles behalve ingenomen met de jonge Gravin en sprak bijzonder opgewonden tot zich lelve lEn toch bemint ZIJ hem Dat Angelica s gedrag de mededeehng van hetgeen den vongen avond behandeld was onmogelijk maakte was niet Mane s schuld en kon haar geen verwijt van Egon berokkenen Van hoogst ernatigcn aard was het onderhoud tusschen Graaf Waldemar en ïijn hem hef geworden gast Met bewonderenswaardig geduld en bijzondere bezadigdheid sprak de Graaï een man van rijke ondervinding met den zooveel jofigeren E n die geheel anders dacht dan hij en geruimen tijd niet van zijne denkbeelden was al te brengen Egon von Bernsdorf had vast besloten afstand te doen Van het grondbezit zijner vaderen en zich voor te bereiden tot een of an jcr staatsambt Toen mén lang en breed over de zaak had gesproken en Egon s gronden oor zijne denkbeelden niet bestand bleken tegen s Graven ervaring en helder oordeel vroeg Hermann s vriend nogmaals tijd van beraad Met eene lichte buiging gal de Graaf von Felsburg zijne toestemmmg Egon liep de kamer door op den drempel gereed het vertrek te verlaten keek bij oog even achter zioh Hoe hoog de verbittering b j de Bnrgers reeds gestegen is blgkt wel uit de bedreiging die de proclamatie inhoudt de Boeren zullen desnoods de bezittingen der Britten vernielen Doch ridderlüker dan de gentlemanlike Engelschman zal de barbaarsche Boer vrouwen en kinderen ongedeerd laten in elk geval Die zinsnede der proclamatie bevat een zoo scherp verwyt dat al wat Brit is er zich wel door getroffen moet voelen Wat het beroep op de Boeren in de Kolonie betreft wji weten zeer wel dat al wordt er weinig gewag van gemaakt de bijval der Kapenaars steeds grooter en algemeener wordt In de zitting van den Oostenr jkschen rijksraad van Donderdag heeft de Tsjechische afgevaardigde Pai ale uit naam van de leden van zjn partj geprotesteerd tegen de houding door den presideut aangenomen ook de afgevaardigden Kramarh en Berzorad voerden op heftige w ze het woord de laatste dreigde de Regeering uit naam der Tsjechen dat de oorlog tegen haar zon worden verklaard Terwfli de Tsjechen het woord voerden haalden hun stamverwanten groote aanplakbiljetten voor den dag waarop met reusachtige gekleurde letters de inhoud van art 19 der grondwet gedrukt stond handelende over de geiykhetd der nationaliteiten in het Keizerrijk Zij legde daarop op eiken lessenaar zulk een biljet ook op de plaatsen der ministers doch de niot Czechische leden verscheurde de biljetten en de ministers slingerden ze naar den grond Een andere Tjecta een gymnast was als een aap langs een der pilaren van de zaal naar boven geklauterd tot boven de tribune van den president aar hg een der biljetten trachtte vast te plakken Doch de deurwaarders vlogen hem achterna en zijn politieke tegenstanders gingen hem aan de beenen hangen zoodat de klimmer niet hooger luin In dezen ongelgken strijd moest hij dan ook het onderspit delven en de afgevaardigde Glocknit veroverde de vlag door den Tsjech het biljet uit de handen te scheuren Het was zoo n kabaal dat de voorzitter niet langer in staat was de orde te handhavei zooJat hij de zitting ophief Het Berliner Tageblatt bevat een correspondentie nit Weenen waarin de toestand zeer ernstig wordt beoordeeld De correspondent zegt dat naar alle waarschgnIgkheid de parlementaire werkzaamheid weldra weder zal worden gestaakt zijn oog rustte op het ernstige mannelijk schoonc gelaat van zijnen vaderlijken vriend Hoe nietig boe onervaren voelde hij zich tegenover dien man Waar waren zyne goede voornemens de plannen voor zijne toekomst gebleven Hij stond een oogcnblik beschaamd vóór zich te kijken Toen hop hij weer tot Graaf Waldemar greep zijne hand en sprak Graaf von Felsburg ik kan tegenover de redeneenngen van uw helder verstand niets anders stellen dan mijne neiging voor het eene mijn tegenzin tegen het andere Wat moet ik doen iWat een man betaamt Egon handelen Waart gij mijn zoon dan zou ik zeggen denk eerst aan uwen plicht en vraag den naar uwe wenschen Zoo denkt een man van eer zoo doet een man van eer Doodsbleek met bevende stem antwoordde Ea on von Bernsdorf In God s naam dan Mijn besluit IS genomen ik volg uwen raad Hettig trok Graai Wajdemar aan de schel en beval den huisknecht twee paarden te doen zadelen daarop zeide hij zonder eenige aando ing te verraden Laat ons een uurtje rijden de irissche lucht za ons goed doen f Zal ik Hermann vragen mede te gaan Na zich een oogenbhk bedacht te hebben antwoordde de Graaf Mg dunkt van niet Egon gij zult hem misschien veel te zeegen hebben waarbij een derde persoon overbodig is Dat kunt gij wellicht ook wel doen als wij terug zijn Eene kleine buiging gaf den Graaf het teeken dat aan zijn verlangen voldaan zou worden Egon verliet de kamer na een paar woorden Het schiint dat sedert jaren de afgevaardigden der kleine nationaliteiten de gewoonte hadden aangenomen in het Parlement hun moedertaal te spreken de overige afgevaardigden vonden dit een welkome gelegenheid om een beetje in de couloirs te gaan of een sigaar te roeken en de stenografen konden hnn kennis van Poolsch Tsjechisch Eoemeensch of andere Balkan talen luchten Graaf Vetter heeft hieraan mot onverbiddelpe gestrengheid een einde gemaakt Het is bekend op welk een tegenstand van de zpe der Tsjechen dit optreden van den president stuit Maar nu komt er hg dat de Ai Duitschers vinden dat de president niet ver genoeg gaat De president staat toe dat voorstellen in de landstaal der afgevaardigden worden ingediend het bureau zorgt dan voor de vertaling in het Duitsch en voegt het oorspronkelak voorstel als bijlage hg het protocol De heer Schonerer dia dit de invoering van de Doppelsprachigkeit in het Parlement noemt stelde Doni rdag een motie van afkeuring tegen den president voor Hg verlangt dat in het Huis slechts Duitsch zal worden gesproken en dat het protocol in het Duitsch zal worden opgemaakt Deze motie van SohOnerer zal in een volgende zitting worden behandeld JQe toestand is dientengevolge kntieker dan ooit te voren Het parlement staat voor een nieuwe uitbarsting van obstructie De genomen maatregelen bevredigen de SohOnererpartiJ niet die zeer versterkt in het Parlement terugkeerde en zijn een doorn in het oog der Tsjechen En geen enkele der noodzakelijke maatregelen die op afdoening wachten is tot nogtoe genomen De delegaties zgn niet gekomen de qnotendeputatie is niet benoemd de begrooting niet behandeld de recrutenwet niet aan de orde gesteld en geen der sociale hervormingsplannen van het ministerie in overweging genomen De correspondent van het Tageblatt meent dat ondanks het optimisme van keizer Franz Joseph binnen enkele dagen zal blgken dat er niets anders overschiet dan het Parlement naar hms te zenden Dan begint in Oostenrgk weer de absolute regeering met § 14 als eenige dekking De delegaties zullen niet kunnen bijeenkomen en Hongarije zal door een zelfstandige wetgeving moeten trachten te voorzien in do nooden van de staatshuishouding Zoo blijkt het voortdurend meer dat de volken aan de zijde van de Leitha niet in staat zijn zichzelf te regeeren Zg moeten het zich dan maar laten wel van dank gestameld te hebben hij zag er alles behalve vroolyk uit Graai Waldemar had het bewustzijn dat hij zgn plicht vervuld had en hield zich ten volte verzekerd dat Egon von Bernsdorf hem eens dankbaar zou zijn hiervoor dat hy hem haast gedwongen bad om het beheer van zijne voorvaderlijke goederen te aanvaarden De beide heeren reden het voorplein over Hermann kwam hen in de oprijlaan tegen ook te paard Daar rijne verloofde hem wachtte reed hij hen snel voorbij maar met zoo snel of hij bemerkte dat Egon er bleek en somber uitzag Met deernis dacht hij aan zijn vriend zelfs in Mane s gezelschap kon hij hem met vergeten Langen tijd bleven de heeren afwezig wat nog nooit gebeurd was Graaf Waldemar vergat het uur van den mialtijd Eenigszms bezorgd derhalve stonden ij die thuis gebleven waren op den uitkijk aan het hooge venster van het kasteel eindelijk riep Hermann iDaar komen zij Zijne oogen zochten het eerst zijn vriend Vroolijk met den hoed wuivend om de wachtenden te groeten keek Egon naar boven iWat een flink knap man sprak Justina Allen stemden het haar volmondig toe altóén Angelica zweeg In lang was men aan tatel niet zoo vroolijk geweest als heden Er werd geen woord over Egon en zijne toekomst gesproken Hij had later op den dag een onderhoud met Hermann von Felsburg dat zeker tot beider genoegen was afgeloopen want beiden waren erg opgewekt en maakten plannen voor eene sledevaart den vol gevallen bestuurd te worden door een be ambtenministerie Ër is een soort absolute regeering ontstaan zonder dat de bezworen grondwet door de Regeering ia geschonden Zg is op zg gezet van onderen af door de vertegenwoordigers des volks En het zal de vraag zijn hoe lang deie toestand nog kan voortduren voordat de volken van Oostenrgk door schade en schande wijs geworden zijn Uit Finland komen berichten over een gansche reeks betoogingen in de stad Helsingfors en gericht tegen den Tsaar De gelegenheid daartoe werd geboden door het feit dat het juist een jaar geleden was dat de Tsaar het manifest aan de ïlnnen had afgekondigd waarbij aan Finland de autonomie werd ontnomen In een der straten had men in de breedte een zwart doek gespannen waarop de namen vermeld stonden van de senatoren die deze afkondiging met hun stem hadden bekrachtigd In de door Finsche families bewoonde huizen had men voor de ramen aan de straat zwarte gordijnen gehangen en in alle vertrekken bleven s avonds de lampen onaangestoken Door een deputatie van dames werd om hot grafmonument van Alexander II een zwart ronwlint gehangen Groepjes jongelui gingen rond en dwongen de Russische winkehers m hun winkels de lichten uit te doen tot zelfs in de binnenkamy werd doorgedrongen om ook daar de lampen te dooven Weer anderen hielden een serenade van ketelmuziek voor de woning van enkele senatoren wien men Ook dreigbrieven had gezonden die onderteekeningen droegen van een geheim genootschap tot instandhouding der nationaliteit Den vice president van den Senaat werd een adres overhandigd dat geteekend was door 850 dames uit Helsingfors welk adres een protest bevatte tegen het overbrengen van de archieven van het Finschesecreta riaat naar St Petersburg Het overbrengen der archieven heeft dan ook niet plaats gehad dank zij een bevel dat werd uitgevaardigd door den minister Plehwe staatssecretaris van het groothertogdom Finland Verspreide Berichten Fkaskruk Hoewel de premier Wa deck Roussean Zaterdag de zitting van den kabinetsraad genden dag Uit naam van Graat Waldemar werd aan alle leden van het gezelschap medegedeeld dat men den avond zou doorbrengen in eene kamer die niet dan bij feestelijke gelegenheid werd gebruikt Zelfs Justina wist mets van de toebereidselen die op bevel huns meesters door Hubert en zyne vrouw werden gemaakt Evenals de vorige avonden kwamen allen eerst in de huiskamer bijeen ieder trachtte op het gelaat van den andere de verkhnng te lezen van het buitengewone dat zou plaati vmden en de vroolijkheid steeg ten top toen allen hadden ontdekt dat niemand inlichtingen geven kon Eindelijk trad Graaf Waldemar binnen en noodigde den predikant fluisterend uit der oude Gravin on Arnheim den arm te bieden en haar naar de feestzaal te geleiden Deftig trad de predikant op de zeer verraste Gravin toe en bood haar met eene plechtige buiging den arm Sedert jaren was het op het kasteel de gewoonte geweest dat bij bijzondere gelegenheden Graaf Waldemar de bescheidene Justina naar tafel geleidde Ook thans volgde dat tweetal den waardigen predikant en zijne dame De bedoeling zijns vaders begrijpende reikte Hermann zgn meisje den arm en t kon wel niet anders Egon von Bernsdorf bood kaarsrecht voor haar staande als een oud mditair hooghartiger dan de fiere Gravmne zelve der schoone Angelica von Arnheim den arm f Boordt vervolgd