Goudsche Courant, dinsdag 26 februari 1901

en Prins Hendrik zal worden aangeboden behoort zeer zeker tot t schoonste wat tot hiertoe op dat gebied en in t algemeen in de faienceindastrie is voortgebracht De vorm van t zeer lichte dunne doorzichtige porselein is smaakvol de tekening van t met de hand bewerkte servies onder het glazuur uitgevoerd zeer artistiek Op het theeblad prgken de vereenigde wapens ran do Koningin en van den Prins in heraldieken mantel die wapens sieren ook de groote stukken van t servies terwijl aan de tegenovergestelde zijde een monogram W H is aangebracht met een kroon er boven die gekroonde naamcijfers vindt men overigens op de kopjes en schotels terug Voor het overige zgn alle stukken fraai met een ia grootte verschillende maar in vorm en kleuren streng volgehouden bouquet van teedere kleuren groen geel bruin en wit die verrassend mooi doen en vooral door de leliën en andere witte bloemen de donkerder kienren van de wapens en monogrammen des te fraaier doen uitkomen Op het theeblad is aan de achterzijde een eerbiedige opdracht in eenvoudig zwart geschreven met het fabrieksmerk van Rozenburg GemeiiËfde Berichten Het stoomschip City ot Bio do Janeiro van de Pacific Mail Steamship Company te New York kwam Donderdag uit Hongkong aan de Gouden Poort haven van San Francisco aan en ging wegens den mist tot 5 uur in den morgen voor anker Toen het schip daarna de haven binnenvoer liep jhet op een klip en zonk binnen een kwartier Er ontstond groote verwarring terwijl de booten werden uitgezet Vele perèonen sprongen over boord drie booten kwamen behouden van het schip Hoevelen verdronken ziJn is nog niet bekend Men schat hun aantal op 7 blanken en 172 Japanners en Chineezen De bemanning telde 140 koppen ten en van bet Algemeen Reglement voor den Dienst op de Spoorwegen een en ander met opneming van al de wyzigingen en aanvullingen die daarin tot heden gebracht zijn Een diplomatieke stryd van een zonderlinge soort wordt sinds eenige maanden te öenève gevoerd De consul generaal van Turkge is verleden jaar afgetreden en toen heeft de Duitsche baron von Ricbthofen eenigen tgd dien post vervuld geheel ondershands echter zonder te voldoen ook maar aan eenige formaliteit tegenover de Zwitsersche regejring Dat gaf al dadelgk vbel geschrgf en gewrgf Maar toen nu de in alle vormen rechtmatig benoemde nieuwe consul generaal Haidar Boy kwam verklaarde de heer von Eichthofen dat hg hem niet erkende en zgn papieren niet eens wilde zien En hg weigerde hem zegel wapenbord en consulaire akten af te staan v66r Haidar Bey hem een officieel stuk van den Turkschen gezant tevens te Bern geaccrediteerd liet zien waarin deze de rechten van den nieuwen consul erkende Maar toen dit gebeurde beweerde von Eichthofen dat de Turk sl i Bche regeering hem f 4000 moest zenden als piP vergoeding voor zgn politieke bemoeiingen De Zwitsersche regeering heeft daarop in een officieele nota de bnrgery van Geneve meegedeeld dat de beer von Eichthofen geen officieel ambt bekleedt Zg beeft bovendien den baron aangeschreven dat hg uit het land zal worden gezet als hg voortgaat handelingen te verrichten waartoe hy niet bevoegd is De baron antwoordde dat bg dit niet meer doen zou maar dat hg toch zegel wapenbord en de consulaire akten behield Hiermee echter kan de Zwitsersche regeering zich niet inlaten omdat Haidar Bey noch de geaccrediteerde gezant haar tot nu toe hun geloofsbrieven hebben aangeboden Een vreeselgk spoorwegongeluk is Vrgdag gebeurd op den Pennsylvania spoorweg bg Bordentown Twee personentreinen liepen er tegen elkaar 11 Personen werden gedood en 18 gewond BMen ichryft nit Friesland De veenarbeiders bielden reeds tal van vergaderingen met het doel tgdens de aanstaande campagne hoogere loonen te bedingen Ook de arbeiders die in den zomer gaan maaien en hooien zgn begonnen pogingen aan te wenden tot loonsverhooging Te Oldeboorn is eene vergadering gebonden om in overleg met de werkgevers de loonen hooger te stellen Besloten werd de volgende loonen voor het maaien te vragen per mad Voor binnenland dat is land in den polder en dus bemest f 3 50 voor buitenland hooimaden f 3 voor het etgroen tweede snede f 2 75 Gemiddeld zyn deze loonen circa 50 ct hooger dan verleden jaar Een flinke maaier kan als het land vlak is en het gras niet taai per dag een raad neerleggen Voor het hooien word een weekgeld van f 9 bepaald voor een fiinken arbeider de werktijd zal zjn van s morgens 4 tot s avond 8 uur Het uurloon voor een hooier werd vastgesteld op 15 ct In het land der vrpeid Bü een begrafenis in een Daitsch plaatje had iemand een krans op het graf neergelegd met de woorden Ik leg dezen krans hier neer uit naam van de vereeniging van houtbewerkers Op grond van een politieverordening van 7 Augustus 18 78 werd dadelijk tegen den man een aanklacht ingediend omdat hö zonder vergunning van een geestelpe een li krede had gebonden De strafkamer sprak hem vr aannemende dat de beschuldigde slechts gezegd Uad wat bij deed e n geenifeigenlijke lijkrede had gehouden Het O M liet het er ecbter niet bö en bracht de zaak voor hot Kammergericbt Maar ook dit hof stelde den halsstarrigen officier van justitie in hot ongeluk en besliste dat er geen lijkrede was gehouden In Indié wordt over de preventieve bechtenis voortdurend geklaagd Haast elk jaar zegt het Soer Hbl worden er bü de behandeling der Indische begrooting klachten over geuit en meer dan eens heeft de procureur generaal de hoofden van gewestelijk bestuur aangeschreven om met het bevelen van preventieve hech ülrecte Spoorwegverbindingen met GQUDA Wlnterdlenst 1900 Aangevangen 1 October TUd van Cfrewwieh STADSNIEUWS GOUDA 25 Februari 1901 Heden morgen om 9 i uur werden de bewoners van de Varkenmarkt opgeschrikt door een hevige slag Het halve dak de eeoe helft van het huis van den heer J v 9tita bleek plotseling ingestort De klerk der posterijen en telegraphie W S Tuinzaad alhier is geslaagd voor het poBtradicaal Ten rudhnize dezer gemeente werden gisteren rechtstreeks van het kalf 193 kinderen gevaccineerd ot gerevaccmeerd INOESONDEN EEN STORM Qouda heelt enkele dagen geleden een sneeuwstorm gehad Behalve hier en daar enkele lekkages en een paar uur extra werkens voor de hoofden der scholen die hunne absenten moesten opgeven heeft deze storm niet veel moeite verschaft Maar onze goede stad ondervond in de laatste dagen een ander soort storm een prikkaartenstorm Toen deze eenigszins scheen te bedaren vertoonde zich eeno nieuwe depressie waarvan nnhet centrum lag in de Keizerstraat school van den heer Slop Op nieuw stak de storm op en vooral de hnieschellen moesten het ontgelden Deze sto rm To rwekte ook hier en daar schade en oyÊÊ kfÊ Terwijl de meid uit de keuken nj nBSIrdeur moest loepen voor een JpSmlffV kookte de melk ver ol brand4l P vleesch aan I Menige ODDA ROTTXRDAMfiw r B 4 7 11 7 7 44 8 14 8 17 8 88 14 1 8 1 H 10 4 ll 8 84 jj 10 1 1 86 8 81 8 8S 08 84 9 88 9 67 10 86 11 0 U li lS 18 63 1 87 8 18 8 80 TI 4 89 4 64 6 8 8 18 H 11 09 1 f 6 01 J 11 19 1 10 I 6 11 a 11 86 17 t 6 18 4t 10 18 10 68 11 86 11 60 18 84 1 8 8 61 4 08 6 7 6 4 1 8 7 47 8 07 11 16 1 88 6 10 7 8 10 08 11 86 iUu 1 m U klun ïilrt kijlrtdiii Oj dm tr in njo liai MuDai ei DiM d gl adiignh t toiicbil tt n oar i 8 H mbjgbnr teg im a m TiioH irji H HulUiilwI n Spow L Siln niipleont bawiji 1 tllm Divlif BOTTKKDiM SOUDi fiea rmn 18 80 18 88 1 48 1 64 36 8 14 46 1 18 8 08 1 09 8 09 8 8 40 48 6 41 6 04 11 81 11 46 18 10 8 89 3 9 18 9 47 10 16 10 86 10 88 10 48 10 49 ll SJ 1J 06 18 11 8 04 8 84 9700 9 89 10 08 10 19 i iU l 8 U ö b Ul tWIUUrt i P b r PP i 0 flODDl DKN KtAO 10 69 11 88 18 16 18 86 18 68 1 68 8 S1 8 4811 11 1 10 U 88 1 81 11 36 1 8B 9 88 9 41 10 88 10 46 11 41 18 0 11 46 18 66 1 40 1 90 1 48 4 16 87 l 6 49 6 11 7 89 8 01 8 8 9 17 9 68 8 18 8 84 Z 88 e == 8 48 M 41 11 19 9 11 9 1 10 00 10 1 6 16 6 49 7 67 Sl Vle H 6 31 6 04 7 08 7 16 7 8 8 86 8 66 9 03 9 44 10 11 11 96 11 86 18 06 1 80 8 40 3 7 4 00 4 16 4 17 6 8 82 7 01 7 41 7 66 8 18 61 lO SOl Voorburg 6 38 j 10 17 1 86 4 48 6 98 67 Zoiletm Ztg 6 6 10 8J 1 50 4 58 6 3 10 11 Zerenh Mo 6 08 10 48 8 01 6 1 l 6 64 10 88 Gnndi 6 14 6 S1 7 88 7 48 R 07 11 0 1 9 18 9 80 10 11 10 B4 11 6 18 118 U 84 3 U 09 8 8 4 7 4 49 6 91 6 4 7 06 7 81 8 09 8 88 8 46 10 88 10 69 rMolMul f dm 1 P tan list pnkni worln J Hmnairilatralii ilWn Ie m 8 kliM e tr h t l ii X B 6jTiie m tiljtt lijkl e an fawjji I GOUD k i VI 1 T t R D t M lerH touiU 1 8 11 8 31 9 J3 10 80 10 6 li 08 1 10 86 8 88 67 4 48 6 9 86 8 48 9 61 0 19 1 37 11 06 A nut W 8 01 8 68 lt 10 10 11 04 11 48 18 87 1 67 8 88 4 IS t 67 6 8 6 03 6 44 9 36 10 8 11 08 11 69 lAmlt 0 8 1 9 13 9 8 10 86 11 1 1 03 l l l 8 18 8 40 4 87 6 1 6 46 6 8 9 i8 10 0 11 16 18 14 9 1 U 1 D U 1 am H 1 iteeiem 10 14 10 69 18 00 18 87 8 16 S 18 4 39 11 16 i 11 84 40 8 10 49 11 47 19 88 109 S lS 8 4 6 04 M 8 i 68 6 11 6 30 K mtt 0 8 81 7 14 8 10 9 18 t 11 18 11 17 1 6 f 8 10 8 84 4 41 6 116 917 09 8 10 9 61 Anu W 84 6 47 7 80 8 15 8 4t 9 80 V 46 11 80 18 41 l Ot 8 t 3 88 8 49 6 0 18 6 S4 7 86 8 86 10 08 l iir U 7 81 8 18 9 19 I I IS 10 3 11 61 118 1 1 8 88 4 18 4 34 6 47 7 18 7 4 8 01 l 11 81 10 14 S a si r K a f ï j i i s a i K iS 1 S il T i uS lui iu 1 nog niet heeit knnnen bgwonen d nkt bg to ii heden weer loover te zjju opgeknapt dat hg in de Kamer kan verschijnen waardoor dan de beraadslagingen over de wet op de vereenigingen welke sinds een tweetal weken onderbroken ign hervat zonden kannen worden De kantonrechter te Villejail bee t vrijgesproken een priester tegep wien een vervolging was ingesteld wegens overtreding van een besluit van den burgemeester van Kreralin Bicêtre verbiedende het dragen van het geestelijke kleed in het openbaar Het burgemeesterlijke besluit wordt onwettig verklaard als gaande de aan de gemeentebesturen gegeven macht te buiten Het Italiaansche eskader dat in hetaanstaande voorjaar den president der Fransche Eepnbliek bij gelegenheid van diensreis naar het zuiden te Tonlon zal begroetenzal onder bevel staan van den hertog vanGenua oom van koning Vittorio Eraannele III Daartoe zal volgens de Figaro hetcommando van den hertog dat lan heteind van deze maand afliep voor eenigentijd worden verlengd BULOM Zooals indertijd reeds is gemeld beeft de geraeemte Antwerpen ongeveer 17000 iranos moeten betalen voor de verzorging der schutter tijdens de jongste staking der bootwekkers Daarb j komen dan nog schadeloosstellingen aan mishandelden schadeloostoUingen voor vernielingen gratiflcatiën aan de politie enz alles te zamen vijftig dnizend francs komende ten laste der gemeente tegen een bedrag van meer dan een half millioen in 1893 alleen voor schadevergoeding Groot Brittankib In het Hoogerhnis heeft de premier Salisbury naar aanleiding van een protest tegende handhaving van een formule in de troonrede wat afzwering van gebruiken uit hetRoomschKatholieke geloof aangaat verklaard dat do vorm der formule wel tebejammeren was doch dat men maar moestbedenken dat de verklaring reeds tweehonderd jaar bestaat en dat de opheffing eerst zon knnnen geschieden na rüpe overweging 1 BINNENLAND Ook de heeren mrs Van de Werk en Crena de Jongh hebben de benoeming tot bestuurders der Liberale Unie ni t aangenomen De Zutpb Ct meldt nu dat de vmzinnige kiesverecnigingen Arnhem te Arnhem en Eendracht maakt Macht te Middelburg aan verschillende personen oproepingen hebben gezonden tot het bewonen van eene vergadering op Zondag 17 Maart te Utrecht teneinde tot het organiseeeen van eene vrijzinnig democratische party over te gaan 1 Uoud 8 6 Xoordmbt door Sieuwerkerk vOapelle 7 11 7 18 7 88 7 8 S 40 8 60 8 67 9 G 9 K 6 7 44 aotterdun M EotlerdamD P Sottgrdsm B 8 09 8 64 9 03 7 88 Batt rdam Beun Rotterdm D P Botterdaii U Oapelle Kieuwerknk Uoordracht Boida 7 4 4 41 8 80 6 07 7 18 4 6 6 41 6 01 6 61 6 11 6 04 6 17 6 10 6 88 7 8 8 87 8 41 8 68 9 01 9 14 9 03 9 19 7 16 7 88 7 8 7 68 7 68 Ooild Zevonh Moero SoetermMi Zeg Voorbarg Hage 07 t 0 84 7 46 8 16 6 86 6 48 6 08 7 04 8 18 toadt Ottdow Woerd UtrMht 8 88 8 68 9 89 Ulreoht Woeidea udev Het theeservies theeblad waarop pot melkkan en suikerpot met zes kopjes en schotels dat door de Kon porselein en aardewerklabriek Rozenburg aan H M de Koningin tenis bedachtzaam te werk te gaan en er alleen dan gebruik van te maken als er vrees mocht bestaan voor ontvluchting intimidatie of bewerking van getuigen zoekmaking van overtnigingsstukken of Eoortgeljjke benadeeling van het rechterlijk onderzoek Bij de openbare behandeling van de overtredingszaak van den beklaagde Oeij Bian Swie te Kediri dezer dagen voor den rtad van justitie te Soerabaia is weder eens een afkeurenswaardig machtmisbruik als bovenbedoeld aan het licht gekomen De man was schuldig aan het clandestien vervaardigen van arak en kon voor deze overtreding gestraft worden met 1 tot 3 maanden krakal of een boete van hoogstens 100 gulden Nu mag men alleen de voorloopige inhechtenisstelling van een verdachte gelasten indien het gepleegde feit strafbaar is met een van de straffen omschreven in artikel 5 nr 1 tot en met i van het Strafwetboek voor inlanders nl doodstraf dwangarbeid in den ketting van 6 tot 20 jaar dwangarbeid in den ketting van 5 tot 15 jaar en dwangarbeid in den ketting van 5 tot 10 jaar Van geen dezer straffen was hier zooals boven aangegeven sprake en het preventief gevangen houden van den beklaagde van 8 Januari tot 23 Maart dus twee en een halve maand is derhalve machtmisbruik geweest van het betrokken hoofd van het gewestelijk bestunr Naar wij hooren behoefde men buitendien geen vrees te koesteren dat de verdachte zich uit de voeten zou maken of iets zou doen in het nadeel van bet rechterlijk onderzoek Dr Lingbeek heeft biJ zijn vertrek van Louren iO Marquez dd li Januari de volgende dankbetniging ontvangen WelEd Zeer Gel Heer Wij meenen zeker in den geest van alle hier vertoevende burgefs van de Z A E en den O V S te handelen wanneer wij n bij uw aanstaand vertrek naar Europa onzen hartgrondigen dank betuigen voor de vele en gewichtige diensten welke u bun en ons gedurende uw verblijf steeds met zooveel welwillendheid en geduld bewezen hebt Bij uw terugkomst alhier in October 1900 vondt gij ons in groote ongerustheid omtrent het lot dat den burgers hier te wachten stond met bet naderende koortsseizoen dank ziJ uw doortastend optreden is toen een verder verblijf der Nederlandsche treinambnlance verzekerd heeft vervolgens de verhuizing naar een grooter en geschikter lokaliteit plaats gevonden en is ten slotte de inrichting thans zoo aanmerkelyk uitgebreid dat naar wij hopen nu alle zich dagelijks aanmeldende patiënten zullen kunnen worden opgenomen Wij mogen zeggen dat wat menschelijker wijze voor de bui gers in dit opzicht gedaan kon worden verricht is Tot dusver bleef het aantal noodlottige gevallen onbeteekenend en meenen wjj dit naast God te mogen danken aan n en uwen staf die onder uw leiding met volharding onder vaak z lo bezwarende omstandigheden bun menschlievend werk beeft voortgezet alsmede aan de milddadigheid der Nederlandsche vereeniging het Eoode Kruis 4 89 4 47 4 84 6 86 4 44 4 61 6 I 6 07 6 18 5 41 1 46 3 4S 4 08 KOt 4 l6 4 84 riM Tona 4 19 4 60 6 88 6 08 6 18 6 87 4 46 6 39 6 66 a 6 80 7 10 7 8 86 10 87 11 08 i 5 lO Si 7 88 S 4S 11 01 7 00 7 64 8 08 6 l I 11 4e De afgeloopen maanden van moeiljjkeu vaak afmattenden arbeid zullen zeker be hooren tot de best bestede van nw leven hetwelk wiJ innig hopen nog lang voor nw gezin en dierbare betrekkingen gespaard moge worden Wij wenschen u een voorspoedige reis en dat gij nw gezin in gezondheid moge wederzien Een Beiersch onderofficier schrijft dd 16 November uit Paotingfoe een brief waarin o a voorkomt 0p Allerheiligendag rukten wü van Tientsin op naar Paotingfoe om winterkwartieren te betrekken De marsch duurde 9 dagen We werden altijd ingekwartierd in huizen van manderijnen Niemand kan zich voorstellen hoe wiJ met meubels zijden stoffen pelterijen huishoudelijke artikelen enz omspringen Voor het poetsen van den helm voor bet schoonmaken van den veldketel s nachts als dek voor de voeten en al zoo meer scheurt men eenvoudig van een rol zooveel zijde af als men noodig hoeft Meubels die wel f60 waard zijn worden verbrand Ik ben met mijn korporaals dat zijn 18 man in èén buis ingekwartierd de compagnie ligt in negen huizen Hoe fiJn ik alles voor mjj heb ingericht kunt ge n niet voorstellen De mandarijn aan wien bet huis behoort geeft geen kik Ik leef als een graaf slaap in bontwerk en zijde de ge beele inrichting is duizenden waard en we eten alleen wat ons smaakt Chineeschen wijn heb ik zooveel dat ik mijn twee muildieren kan laten meedrinken Als de winter nu maar lang duurt Het loon is ook hoog In die viermaanden heb ik al f120 overgehouden Ik ga zoo gauw niet naar Duitschland terug Bij Koninkiyk Besluit van den 4en Januari 11 is een nieuw Algemeen Reglement voor het Vervoer op de Spoorwegen vastgesteld dat den len Maart in werking treedt Zoo voor het vervoer van reizigers als van goederen zijn daarbjj bestaande bepalingen gewijzigd of nieuwe gemaakt Elk reiziger en elk die goederen te vervoeren heeft zal dus in ziJn eigen belang wel doen van h t nieuwe Reglement kennis te nemen Onder goederen zgn hier in het byzonder ook te verstaan paarden en vee De bepalingen omtrent het vervoer daarvan hebben o a wat den leverin styd betreft niet onbelangryke wijzigingen ondergaan De bepalingen omtrent goederen waarvan het vervoer per spoorweg verboden of slechts voorwaardelijk toegestaan is zyn meer in overeenstemming gebracht met die welke in internationaal verkeer gelden De lijst van laatstbedoelde soort goederen is daartoe belangryk uitgebreid Ook zon nieuwe modellen van vrachtbrieven bg dit Eeglement vastgesteld Eene uitgaaf van het nieuwe Eeglement met bladwgzer bewerkt door den heer K H Beijen Afdeelingschef bg de Maatschappg tot Exploitatie van Staatsspoorwegen verschenen by de firma J G van Terveen Zn te Utrecht is voor 50 ets in den boekhandel verkrggbaar 8 8I 10 80 8 41 X 10 r 8 S 8 68 8i 10 80 10 46 11 01 U 4T 8 46 11 81 U X 6 17 9 18 lt i 17 10 81 6 9 7 06 7 69 8 t i 9 86 6 89 9 46 46 f 68 6 61 10 08 t 7 08 7 88 l tO 8 48 9 47 10 09 10 16 U a 10 18 10 48 11 89 9 66 10 08 10 17 10 8 10 34 10 46 11 11 11 67 Dè heer Bogen heeft bij deze gelegenheid bg dezelfde firma tevens een nieuwen druk doen verschgnen van de reeds vroeger door hem bewerkte spoorwegwet van eenige uit die wet voortgevloeide Koninkiyke Beslni zucht zoo niet erger ontglipte de borst naar verademing Nu een loopje naar de bel is niet a 1 1 ij d prettig t Gebeurt vry wel eens dat ik s avonds den gang naar de schooldeur afloop en als ik dan de denr open klinkt bet sarcastisch een paar huizen verder Kaik kaik Piet daar heb je ze Dit is werkeiyk onaangenamer dan wanneer men naar de deur moet voor jongens of meisjes die eene prikkaart aanbieden Ik begrgp bet dat het te erg kan hopen Verleden week langs de Haven gaande zag ik vier jongens die aanbelden om een prikje te krggen I Terwgl ik daarover zoo liep nadenken schoot mg oogenblikkeiyk een schryven te binnen van een vriend onderwgzer nit Transvaal Deze moest ook dat land verlaten en reisde daarom per spoor naar Natal Hg schreef o a het volgende tZal wel haast onnoodig zyn u de ontzettende ellende te beschrgven waarin dit arme diep beklagenswaardige land verkeert Mgn hart bloedde toen ik de vele afgebrande en hier en daar nog rockende hoeven aanschouwde met de daarnevens liggende verwoeste velden Waar vroeger vreugde en liefde heerschte waar vroeger de kinderen l het gras voor de deur zich vermaakten ên waar het vee rustig graasde het is nu eene woestyn geworden Zoo nu en dan heb ik de godsdienstoefening in het lager geleid te midden vanMausers in het gezicht van duizenden vganden het evangelie te verkondigen was geen gemakkeiyke zaak Ook mijn huis en huisraad en school zgn in de vlammen opgegaan Ziedaar een fragment uit den brief Welnu dames heeren dienstboden die prikkaarten dienen na om die diep ongelukkige menschen die van alles beroofd zgn nog eene verkwikking en steun te kunnen geven 1 Menige traan wordt door uwe gave gedroogd menig stuk brood wordt een hongerig kind uitgedeeld Wilt ge niet meer aan bet prikken doen en ik beken gaarne dat het eens zoo ver komt zet dan een stukske papier voor het raam met de voor ieder begrgpelijke woorden Wg prikken niet meer dan zullen de jongens en meisjes het onnoodige van hun schellen inzien N u bromt menigeen over dat schellen later verheugt men zich dat men ook iets heeft bggedragen tot leniging der vreeselgke ellende Dan aan den tgd van de prikkaarten terugdenkende zal men slechts dit kunnen zeggen Wat waren die jongens toen toch dol Later hoop ik myne stadgenooten in te lichten wat ik ontvangen heb van die prikkerg Geven dan de andere heeren en dames die ook inzamelen het hunne eveneens op dan zal dit waarschgnlgk nog niet zoo n prikje zgn J VAN DE PUTTE PoslerUen en Telegraphic Bg het laatst gebonden examen voor het postradicaal zgn geslaagd de commiezen der telegraphie K Roodzant te Rotterdam C A Leibbrandt te Arnhem en F M Boeterink te Amsterdam de telegrafisten F K J deBrayn P van den Tol en E den Ouden allen te Rotterdam de klerken der postergen en telegraphie mej J Kampman W Kruyt R van Sluis K T Beetstra J E van der Zalm H F Kohier mej W P de Stigter mej G C des Bonvrie H D Dade mej E Zuikerberg J de Boer H Meyer L Geusebroek J Pannekoek allen te Amsterdam C A J Zentgraaf J F Besier D A vanEingeleslein C H Merx H Zimmermann D G van Eek H de Goederen T P E Sperna Weiland mej C de Vaèl mej M E van Meekeren allenTe Rotterdam M van der Hal E E Prenger J Siemelink K R Klaasesz allen te Groningen G S W J van Rossum te Terschelling B H Blommers te Werkendam E P Asselberghs te St Oedenrode mej J C Boogaard te Schiedam E C van Dodewaard te Zetten J H Halm te IJsselstein W L A van Heuven te Doesburg A Bremen E Huizing beiden te Almeloo H A Doewes te Veendam C Hutten te Bokstel J W H M Meyer te Ngmegen R Korff te Ravestein H Bartstra te Sappemoer A N Visser te Leiden P H van Waveren te Hillegom G H van der Ploeg te Willemstad C Buys te s Hertogenbosch W van der Weele te Middelburg J Abresch te Noordwgk en J Eisen te Vlissingen Benoemd 1 Maart Tot adsistent te Rotterdam A F Wouters thans kantoorknecht aldaar Bevorderd 16 Febr Tot klerk der posteryen en telegraphie 1ste klasse do klerken 2de klasse D G van Eek te Rotterdam telegraafkantoor en H F Kohier te Amsterdam telegraalkantoor Verplaatst 16 Febr De klerk der postergen en telegraphie 2de klasse D Jonker van Rotterterdsoi telegraafkantoor naar Wageningeu 1 Maart De commies der telegraphie 3de klasse F Bouwman van Leeuwarden naar Amsterdam de commiezen der posterijen en telegraphie 4de klasse M A J J Blankert van Hengeloo naar Vlissiugen postkantoor onder intrekking van zgno verplaatsing naar Meppel A W de Vrieg van Vlissingen postkantoor naar Meppel en J de Wit van Winschoten naar bet spoorwegpostkantoor No 3 te Zwolle de surnumerairs der postergen en telegraphie H F HubeKs naar Breda telegraafkantoor F Scherpenhuyzen naar Winschoten beiden van Rotterdam telegraafkantoor de klerk der posteryen en telegraphie 1ste klasse J G de Graaf van Schoonhoven naar Driebergen de klerken der postergen en telegraphie 2de klasse de Jong van Tilburg postkantoor naar Amsterdam telegraafkantoor en A C van der Weyst van Amsterdam telegraafkantoor naar Tilburg postkantoor Een jaar verlof verleend onder stilstand van anciënniteit aan 15 Febr De telephoniste mej S Maykels te Amsterdam Ontheven van het beheer 1 Mei Van het bgtelegraafkantoor Rozengracht te Amsterdam dB commies der telegraphie 2de klasse G TO Falk en hem geplaatst aan het hoofdtelegraafkantoor aldaar 1 Maart Ingetrokken op verzoek do werkzaamstelling by bet Hoofdbestuur van den klerk der postergen en telegraphie 1ste klasse J W Rotten en hem verplaatst naar het bgpost en telegraafkantoor Watergraafsmeer te Amsterdam Werkzaam gesteld voor één jaar 1 Maart By bet Hoofdbestuur de commies der telegraphie 3do klasse S Nooitgedacht te Harlingen üeurt vitii Aiiihlerdéiia 96 ÏEBB Vikrs ülotkrt HlDMllBD Üarl Nod W S V SW 98 dilü üito lllc 5 92 V duo dilo dito S i 91 i H0NQ1B UI1I Goudl 18S1 98 4 n li iTAllB Inwlir fing 1889 81 5 90 OoBTM Obl m papier 1888 81 j duo in iil erlB88 6 81 i PORTIIOAI Obl met coupon 8 duo tiolcet 3 I 24Vg aoaLAND Obl Biunenl 1894 4 60 duo Qeooni 1880 4 96 dito bi Botlis 1S89 4 BI dUo bij Hop 1889 90 4 961 dUü la i oud leeu 1B83 6 dvto duo dito 1884 6 VlB 98 S4 97 100 so i 88 88V ariurt Perpet Bohuld 1881 4 ToRKMJ Qepr Oonv leen 1890 4j Ge leemng utie D Gec leemn ïeneG Zou Afi Ep T oblg 189 S M il00 Üb it Sch 1S90 6 VwfizDBLA Obl 4 onbep 1881 AvsTKAD u Obligstien 1896 8 EoTTK Diu Sted leou 1894 8 K D N A fr Uudel und Arendeb Tsb Mg Cerliflcateo 676 DeliManteeliappg dito 460 Arn Hjrpotheekb pandbr 4V Oult Mij derVotstenl aand 66 Or Hypolbwkb pandbr 41 101 Kedsrlandsnhe b uk aand 194 Ned HandelmaatBcb mto 91 627 110 111 1 917 158V 100 104V 98V 100 SU 140V 87 108 N W It Pao Hyp I pandbr 8 98 Bott Hyi otheekh pandbr 4i Utr Hypotbeekb dito 4 101 OosTBNE 0 8t Hong bank aand j BtJSL Uypotheekbauk pandb 6 Ahbbik Equt hy poth pandb 4 Maiw li G Pr Lien i en 6 Vbd Holl IJ Spoor w Mjj aand Mij tot Eip V 8t 8pw aand Nod lud Spoorweg m aand Nod Zuid Ah Spm aand 6 dito dito dito 1891 duo 4 iTiUB Spoorwl 1887 89 A Bobl S 66 Zmd It 1 8p nni AH obl 8 661 PoiRN War ohatt Weenen aand SllsL Gr Bttn Od Pao Hoof l n obig dito dito Lino Col Ie hyp O 6 1 HlD Stad Amsterdam aand 8 108 Stad Boiterdam aand 3 108 Biwn Stad Antwerpen 1887 S l 99 Stad Bruasel 1886 81 100 H0M8 Thena Begullr Gi Bolaoh 4 II71 OoBIIN StaatBleenig 1860 6 117 K K Oo8t B Cr l880 3 101 Siuln Stad Madrid 8 11 8 34 Nn Tei B ATb Spoel oert I Ulenvre Parapliiles Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAUTE S A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepkaen Mo 3Ê Veemarkt te Rotter iam Maandag 25 Februari 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwaliteit 33 2e kwal 30 3e kwaliteit 27 cent per half Kilo Vette Kalveren red aanvoer ie kwaliteit 30 ade kwaliteit 28 3de kwaliteit 26 cent per halt K 1 Vette Varkens goede aanvoer iste kwaliteit 25 2de kwaliteit 24 3de kwaliteit 23 cent per half Kilo Schapen weinig aaavoer De handel was voor alles flouwer iets minder in pnjs OPRUIMING der RESÏEEEENDE MANTELS COSTUMES Bloiisen l elgiiolr § eii Pellerljeu Tot veel verminderde prgzen O SAMSOM ADVEIITENTIKN V Heden overleed tot onze diepe droefheid in het St Catharine Gasthuis onze innig geliefde Zuster en Nicht CHmTlK4 GL4RIM SLIEDREGHT in den ouderdom van 32 jaar H J J SLIEDRECHT C C VAN DEE ZWALM Sliedbbcht G V D ZWALM Gouda 23 Febr 1901 lïedl Uaatsch ter bevordering van Nijverheid Departement Q O O D A WOENSDAG nr FBBBVABI in de Zaal NÜT EN VEEMAAK Oosthaven s avonds S uur VOORimACHT van den Heer Dr A O GEITEL over Z er lioogo temperaturen en de toep ssingen daarvan in de praktijk Introductie kaarten voor belangstellenden zjjn kosteloos verkrijgbaar bü het Bestuur en de Firma J vas BENÏÜM ZOON De Secretarie J W MOLIJN N B Ter beveiliging der oogen wordt bet medebrengen van donker gekleord glas aanbevolen Ondergeteekende bericht bji deze het geachte Gondscho Publiek dat hü dageljjks hier ter stede de gemeente bezoekt met versche Zeevisch als TAKBOT TONG GllIET SCHELVISCH en KABELJAUW VEESCHE en GEPELDE GARNALEN Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd Briefkaart wordt vergoed Achtend en aanbevelend Eoggestrant SCHEVENINGEN V Hit beiti on h delykrte in 1 maklulyklte poeumUdil yaai H r IrlH en vooral damn in KindirKhMnwirk i 3J Is de Appntuar an C II MUIItr k Ct Sf rlla Blltll Slr l4 Mral tte oel ihiJ op naam en fabriekameric Mtryitav fty 1 H ir i WUkaUw Il ilhiMwirk iJiilirtM InfirirMiM Bm n i l B i M km W IN M Anriim