Goudsche Courant, dinsdag 26 februari 1901

No 8438 Woensdag 87 Februari 1901 30ste Jaargang mimm cohaot JMieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd i clefvon o SV De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CEJNTEN III TOEIATIMG VAN LE ERLISGEN De COMMISSIE VAN TOEZICHT OP HET LAGER ONDEKWIJS alhier maakt bekend dat de ISSCHBIJVING van LMEBLISOEN wier plaatsing men met 1 APRIL 1901 Terlangt zal geschieden op Dinsdag 26 Februari a s des n m te vijf nre Voor verdere biionderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten JÜamens de Commissie R MOERKERK Secretaris GekoedersSTEEirSMA Bloemisten Turf§l ngel 77 en 78 Struik en Stamrosen OP BOTTEL PRACHTWAAR steeds voorhanden Bloemen uil l Zuiden ÏELEPH No 114 FEANSCEE STOOMVEEYEEIJ eheniiséhe Wassoherij TAM H ÜPPEIBEIMER 19 KruUltade Rotterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepfit voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het itoomen en verven van alle Heeren en Daraeigarderoben alsook He Kmdergoederen Special inrichting voor het toom n tsd placBemanteU veeren bont eni Gordjnen taielkleeden eni worden oaar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetïfl gestoomd of aevertd worden onschadelp voor de geïondr eid volgens taal bewerkt Tc Huur of Te Roop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande pracMige Pakliuisen gelegen te Gonda aan de Turfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 TUiny i Wosdnbaliis ia dü geheele wereld bekontl on geroemd OnoTOrlroffen middel tegen alle Borst Iour le ernaigclekten eni Inwendig ioowel sl ook uitwendig in bijnii nlle iiektegeTallen met goed gerolg an te wenden PrUS per flacon h 1 per post I 1 15 Thlirrj j Wondenalf beiit een alsnog o n g e k u il e g e n e e 8 k ra e h t en heUiame werking M a t meestal Ike pijtilyko en gevaarrolle operatie gebeel orerbodig Met deze Mlf werd een U ar oud vooF OBiteHeeslJk rehoudeu heenjeiwel en onlang een b na 82 laar kankerlUden genewn Brengt genezmg en roraaehting dor pijnon bij wonden ontstekmgen eni ran allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Dop t voor Nederland IIEJiKI SlKDEBS Hokm 8 Amstenlam w irm a p t il boiMlleUn direct d S ehat i lli l ta 4 rHl KKÏ in Prrgr l b l Uohiteh 0 Mrr ch tSier pruptet t rotbf i ii bli h t Ciitr Ml ii t b ndiff okin B anutudun Geen Kinkhoest Geen Influenza tm lïinkhoesl Influenza Borst en lïeelaaijdoening binnen den kortst mogelijken tfld te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlacht tot de van onda bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dniivei Borst honigExtract fl e L I A M T H E nit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VAN MILIJ Veerstal B 120 te Goitda tl BOÜMAN Moordrecht PIN K8E Nitaaerkerk o d JJttl A N vi ZESSEN Sdwonhovm i Tb TORKEN Botkoop B V WIJK Oudtwalrr M KOLKMAN Waddinxvêet ü ttOLLMAN Bodegraven A 8CHEEK Haattrecht P W 7 EDE Oudewattr VANDENBERGHLS VITELLO JJ Hanbwolenaoordt KOOk etl BUlSDOUaSCDOleil 401 per Carton van een halve Kilegrara mmmÊimmKKUtÊÊim 0etl 4 1i letm n nnbevoltn Jf f HTIfT ï l lT Met Ecre Dlptoma en Goud Dckroomlt PRAEPARATEN VAN rk ilna I ftrnrht dem illcr clitlse ii er erkend KINA WUNtfEeniwakU tJUinaL a rU IIC 1 i w dtrm 1 olwusen lebreltaap eetlust ilechte Ullia M1 w loowcl bu kinderen ls ïolwaïsenen Bcurcfcaa ecv spllsverterlni leDuwhooHplJn ter versterking na riekte of kraambed koorts en liare Eejolcen ÓUINA ÏAROCHE éRRUCINEUX m bet b jiondcr tegen Bloedgebrek Bleekiucbt kwalen van Krltischen leeftijd eni Veikriiebaar in ll eon 4 1 80 en 1 nt rt i f naf ïosdiaam ersterkend aangenaam van ima l voor dacelijkittl Beb uik CIKei CaCavJ ooral oot kinderen jwakken en kllerachtlge gestellen eer aan te bereien AU geneeskrachllw drank bij toornissen der spijevertertagsorganen en diarrhéc ook riulgeïiSgen en kleine kinderen rnisperbu a Kjrr A 70 a X K r 0 90 i Kgr O SO Chemisch MallrCIlSk fr Speciaal voor lündervoeding in bu en 1 Kgr O GO suivere jVieiKSUiKer Kgr 0 60 M Ker O ÏB AMXt n S V4 a44An Het rookcn eencr halve Cifjarette il voldoende ter beitnjAStnma V lgareilCn j de hevigst aanvallen van Asthma etc In JA o i lt i i = f doosje 1 0 80 cii ti fcu doosjei 1 0 80 en U 6U T n in AaVlnnVtnne FRUIT PURGATIEP It en Verstopping Aam 1 amarinUC DOnUOna belen Mlgraine Congeitiesetc voTOalo kal8laians VOO kinderen bew en de Tamarinde Bo 5ïïon van KKALPEl lEN H LM b l n n l e M daar de vonn voor het kind begeerlijk e jnbons van Kni rci ici t iiw ÊA d e iiiaak aangenaam is l nis per doo e ƒ 0 00 en ƒ 0 6O CnImaoV Dac illoC alcemeen erkend als h t BESTE huismiddel aalniiaKl aSllUC Hoest VerkoudhaW on Keelpijn bet ia een sMmoplossend en veraachten d middel bU uitnemendheid uitsluitend m p Beschjes vetkriJ Ebaar Tril ƒ 0 20 per fleicb KRAEPELIEN HOLM H ofleveranciers ZEIST ÉilAa Let vooral op d ECHT JiandteeJceniiiff met roode letterst Oberlahnslein OIRICTEUHDIK VICTORIABRO I OBCRIAHHSWH Overal Maatsehappij tot EktploUatie van de fietoria Bron KanMtr toor XederiauA Boompjea éO Sotterdam lAATSCHAPPIJ TOT Nl T VAN T AlGEIEES Departement GOUDA OP Donderdag 28 Februari e k s avonds te ft nren precies in de Zaal NDT KN VbRMAiK loslhaveo Dr B J H OVINK Gonda Piano De Heer A H BEUSBKAMP Alt De Heer G C GEEFE Violoncel De Heer CAEL NOLTE Rotterdam Viool en de H J H B SPAANDERMAN Zang hebben hnnne medewerking toegezegd Een beperkt aantal toegangsbewijten xSja voor niet leden van het Nut adtO fS per persoon te verkrjjgen bjj de H H A BRINKMAN Zs Tiendeweg en A H TEEPE Apotheker Gonwe C 49 De toegang s avonds aan de Zaal is bepaald op 1 1 per persoon Leerlingen der Stedelijke Muziekschool hebben toegang ad f 0 50 BET BESTVDR ieeii Kiigeïscli maar Echt BOEEEHBEOOD t cent le K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 tieu uuierlrufli H rof Dr XAebers welbakend Alleen echt met habrKkimerk toi V OU rt l arende radicale en zekere geaeziug tad alle zelfs WlWI Ae meest hardoekkigu xenuwfiflRI tiekten vooral ontstaan duor VSQI afdwalingen op jeugdigen leeftijd ötale genezing van elke zwakte Bleel i dcht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spÖBvertering Onvermogen Inipotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectcsaen rryapcr iesoh flll fi I fl S dubbel flewli fl 6V CentnnM ep5t Mattli t d VeRte Zaltbommel Depots M Cléban 5t Co Kotterdam P Happel 8 Gra enhage Ualmmans He Jong J Czn Rotterdam Wclff Co Rouda on bi alle drogisten Zenuw en Maagflijders wordt nit overtaiging al een werkelpe hnlp in den nood het boek Na ontvangst van adres per briefkaart ordt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL 8 Book h Zaltbommel GEEN BETER adres voor alle 80 rten SCHOENWEBK dan het Noonibrakntdi Schoen en Laanemnagazija Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPIIUIIUING van aUe Winter Arti kelen in ongesorteerd SCHOENWEBK Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk I Druk van A BRINKMAN Zn Gonda Bultenlandsch Overzicht De berichten nit Z Afrika zjjn zeer ongnnstig voor de Boeren en al moet men ze komende van Engelsche zjjde wantrouwen zÜ zijn ernstig genoeg om bü hunne vrienden bezorgdheid te wekken De inval in de Kaapkolonie van de Wet is geheel mislukt hij zelf over de Oranjerivier teruggejaagd met verlies van geschut Botha aan het onderhandelen o er algemeene overgave daar hij geheel in het nauw zitl Met belangstelling wordt nitgezien naar nadere berichten en men zal wel doen daarop te wachten voordat raen zich al te ongerust maakt De cijfers door den Engelschen minister van financiën als kosten van den oorlog opgegeven 81 millioen pond geven slechts aan wat de schatkist uitbetaald heeft De schade aan het land toegebracht laten we er buiten dit zgn geen oorlogskosten in den engeren zin van het woord maar waarom zijn de achterstallige soldijen de toegezegde geldelijke belooningen en schadeloosstellingen niet mede gerekend Die vormen toch 66k een aanzienlijk bedrag Deskundigen spreken dan ook van 125 millioen pond alles te zamen In de begrooting van 1901 1902 wil de minibter om in de stygende uitgaven te voorzien de rechten op thee verheugen en een heffing op suiker invoeren in verband met de uitvoerpremies op suiker die andere landen verleenen De vertegenwoordigers van den theehandel te Londen hebben al aan den onderkoning van Engelsch Indië getelegrafeerd dat zulk een maatregel een zwaren slag aan die kolonie zou toebrengen en er op aangedrongen dat de onderkoning zich by de Eegeering in het Moederland tegen zulk een heffing zou verzetten Het Fransche budget is eindelijk gereed Aan feingen om verwarring te veroorzaken heeft het te elfder ure weer niet ontbroken Kamer en Senaat waren het eindelijk naar jarenlang gedebatteer eens geworden over een hervorming der successierechten op den grondslag van progressie in dien zin dat de belasting toeneemt naar de grootte van het bedrag dat men erft Men dacht dat de zaak eindelijk in orde was nu de wet met het budget van den Senaat terugkwam Maar daar stelt nu plotseling een afgevaardigde weder een nieuw artikel voor om de progressie niet biJ 1 millioen te doen ophouden maar na 3 mil FEVlLLEkOX WÏLSKEA€1T 57 Het kleine gezelschap liep verbcheidene goed verwarmde vertrekken door en werd aan do vleugeldeur die toegang gaf tot de feestzaal door een paar van het dienend personeel opgewacht Zoodra lij nader waren gekomen werden de breede hoogc deuren opengeworpen en een stroom van licht heette de binnentredenden welkom Onder luide kreten van bewondering en verrassing bleven zij staan Met keur van bloemen en heesters wa ren de hoeken der zaal gevuld alsof zij in priéelen herschapen waren om de lichtkronen waren btoemfestoenen gesHngerd vaandels van allerlei grootte en kleur waren aangebracht op tal van plaatsen waar zij een goed effect konden doen groote portretten in vergulde lijsten waren uit de riddertaal hierheen gebracht en hier opgehangen om de wanden te aieren De stijve heeren en dames nit vroeger eeuweii schenen de binnenkomenden met ernstigen blik naar de reden hunner komst te vragen In het midden van de rijk gedekte tafel stond een stoel die iets grooter was dan de overigen daarvóór stond een couvert met een servet ontdekt Graaf Waldemar geleidde het gezelschap naar een der prièelen en zorgde er voor dat zijn gasten een halven cirkel om hem votmden Niemand I lioen het bedrag met 1 10 na 5 millioen met V na 10 millioen met de helft te doen stijgen en na 20 millioen te verdubbelen Verzet van de Regeerir g die voorziet dat de geheele zaak nu weer schipbrenk zal Ijjden Onmiddelli k is een ander algevaardigde klaar om van het amendement een nieuw wetsvoorstel te maken waarvoor de urgentie wordt gevraagd Weder verzet van de Regeering omdat de behandeling van het budget op die manier niet klaar komt Toch besluit de Kamer om C uur do behandeling van het budget te schorsen en onmiddellijk over te gaan tot de behandeling van het nieuwe wetsontwerpKlotz waarvan de tekst nog niet eens gedrukt is Met 123 tegen 60 stemmen wordt tot behandeling der artikelen besloten en in een minimum van tjd is het ontwerp aangenomen met 375 tegen 101 stemmen waarna men verder het budget gaat afhandelen Nn was nog aan de orde een motie waarin het vertrouwen wordt uitgesproken dat de Regeering het nieuwe ontwerp voor den Senaat verdedigen zal Besloten werd daarover Maandag te steramen maar op de mededeeling dat de Regeering er op stond Maandag üet debat over de wet op de vereenigingen te hervatten waarin een manoeuvre werd ge Sen om van de zaak af te komen werd besloten na een pauze van 10 minuten een nieuwe vergadering te honden om eventjes de motie t behandelen die daarop met groote meerderheid aangenomen werd De Regeering liet er zich niet over nit Voorloopig heeft men er iti niets anders door bereikt dan dat de successiewet is losgemaakt van het budget en niet definitief is vastgesteld En daar de Senaat zich niet zal laten vinden voor de nieuw aangenomen regeling dreigt weer de heele hervorming schipbreuk te lijden WiJ hebben meegedeeld hoe donker de correspondent te Weenen van het Berliner Tageblatt den toestand van het parlementair leven in Oostenrijk inziet Volgens dezen correspondent zon men voor een nieuwe sterke uitbarsting van obstrnctionisme staan en zon er weldra niet anders op overschieten dan het parlement naar huis te zenden Anderen zijn echter niet zoo pessimistisch als deze schryver De Voss Ztg meent b v dat men de berichten over wat in den Oostenrijkschen Rijksdag gebeurt lezende wel den indrnk zou krijgen dat wij in dezen Rijksdag een tweede uitgaaf zullen vindeh van dien van 1897 maar bij nauwer toezien meent het blad zal men toch bemerken dat het lawaai en de opstootjes in den Rijksdag begreep wat hij daarmede bedoelde Egon stond tegenover hem aan weerskanten hadden de anderen zich geschaard Thans eerst bespeurden zij dat de Graaf von Felsbutg in schitterende galauniform gekleed was Vol verwachting waren aller oogen op hem gevestigd men kon het hem aan2ien dat hij zijn gevoel bijna niet meester was en zijn uiterste best deed om kalmer te worden Enkelen begrepen wat er bij hem omginj het was sinds lan n tijd de eerste feestelijkheid na den onspoed die zijn huis had getroffen de eerste avond die ten gevolge eener bijzondere aanleiding in den ouden trant gevierd werd Met eene stem die aanvankelijk hare gewone volheid miste met ernst en waardigheid sprak Graat Waldemar von Felsburg zijnen nast E on voö Bernsdort aan en begroette bein als aanstaand bestuurder der groote bezittingen die sedert eeuwen het eigendom zijner voorvaderen geweest waren en nu wellicht reeds binnenkort hem den rechtmatigen erfgenaam ten deel zouden vallen De verrassing der aanwezigen kon bijna met grooter zijn dan die van Egon zelven want hij had geen oogenblik kunnen vermoeden dat Graaf Waldemar op deze wijze zijn toestemmend antwoord openbaar zou maken hij zag in deze bcschikkmg de hartelijke genegenheid van zijnen vaderlijken vriend in de ongeveinsde belangstelHng der aanwezigen hunne liefde en aanhankelijkheid Met tranen in de oogen maar tevens met een gepast gevoel van eigenwaarde sprak hij zijnen dank uit en genoot een oogenblik in zijn leven dat volkomen helder en zonder eenige scha niet zoo van harte komen als vroeger De een of andere Tsjech mag eens een halt nur lang of zelfs een uur lang een scheldrede hinden en aan het eind den president de agenda tot een prop ineengeknepen in be t gezicht gooien dat is een kleinigheid dat maakt geen indrnk meer en als niet het een of andere Duitsch radicale heethoofd zoo mal was zich aan een discussie met don schreeuwer te wagen dan zou het geschreeuw en geschel zelfs heelemaal niets beduiden De andere partijen willen werkelijk wel wat uitvoeren en als de regeering zich maar kalm houdt en geen dwaasheden doet dan is er wel eenig uitzicht dat het tot werken zal kunnen komen Er is wel iets te bespeuren van een streven om door het kreupelhout van interpellaties en voorstellen tot dringendverklaring heen te dringen Dat zal niet gaan zonder schrammen en kleerscheuren maar wanneer het lukt er door te komen kanjifen die kleine onaangenaamheden wel op den koop toe nemen Het krachtige optreden van Rusland bü de Porte en by de Boelgaarsche regeering inzake Macedonië heeft in Boelgarjjè veel ergernis gegeven De bevolking is niet alleen teleurgesteld over deze van Rusland niet verwachte houding en vooral over het feit dat de Boelgaarsche regeering onder den indruk ran Rusland maatregelen tegen de woelingen nam Men is vooral ontevreden over het besluit tot ontbinding der Macedonische schietvereenigingen Versehillende bladen betoogen dat dit een binnenlandsche aangelegenheid is waarin Rusland zich niet heeft te mengen Andere sporen aan tot verzet terwjjl 2000 leden een oproeping tot een protest verspreidden Geheel onmogelijk is het dns niet dat nit deze zaak binnenlandsche moeilijkheden kunnen voortkomen Tegeliik treedt de ïurksche overheid krachtig op Te Konstantinopel en Salonika hebben vele arrestaties plaats terwijl in laatstgenoemde stad een mooie vangst is gedaan Een leerling van de Boelgaarsche schoof te Kalkutsch is den Griekschen metropolitaan te Salonika gaan mededeelen dat hö zoo men zjjn veiligheid waarborgde een groot geheim zon onthullen De knaap vertelde daarop dat in de Boelgaarsche Sint Georgeskerk onder het altaar geweren patronen en dynamiet verborgen was Dit alles stond in verband met een plan om verschillende Grieksche instellingen te doen springen o a het weeshuis en een paar consulaten De politie heeft daarop duw was want zelfs Angelica had hem in hare verrassing door haar gevoel overweldigd hare fraai gevormde hand gereikt Toen na de eerste verbazing de kalmte was teruggekeerd nam de Graat von Felsburg andermaal het woord en zeide dat hij het zijn plicht achtte Kgon ook op de bezwaren van zijn toekomstigen rang opmerkzaam te maken Daartoe behoorde in de eerste plaats zijn algeheele onervarenheid in dergelijke aangelegenheden die evenwel minder nadeel zou doen indien en daarvan hield hij zich wel overtuigd oude en getrouwe ambtenaren hem ten dienste stonden Graaf Waldemar roerde nog verscheiden andere onderwerpr n aan doch mocht zich met beroemen op veel belangstelling bij zijn gehoor Glimlachend beloofde hij er later wel op terug te zullen komen en geleidde Egon von Bernsdorf naar tafel naar den grooten stoel waarvoor het geheimzinnig couvert was geplaatst De gasten wilden in hunne opgeruimde stemming terstond weten welk geheim Egon wachtte Zij werden steeds vroolijker hoewel Graaf Waldemar ernstiger werd Eindelijk deed Hubert de deur open voor de knechts die de spijzen aandroegen Het oogenblik was daar thans thans mocht men zijn servet openvouwen en moest Egon lijn toegedekt couvert ontblooten Aller oogèn waren op zijn bord gericht teleurstelling lag op aller aangericht In het midden van het bord lag een klein onoogelijk schilderijtje in een eenvoudig zwart lijstje Eén blik had hij er op geworpen toen riep Egon en weemoed en verrukking beiden spraken uit xljne stem een onderzoek ingesteld en bevonden dat de opgave juist was Deze ontdekking heeft tot vele nieuwe arrestaties geleid Volgens de Temps is het in de buurt van Salonika reeds tot een ernstige botsing gekomen tusschen de Boolgaren en de troepen waarbij de Boelgaren 6 doeden en 3 gevangenen verloren en de troepen i dooden en 9 gekwetsten De toestand is dns alles behalve gunstig De Russische bladen waren trouwens de vorige week reeds zeer ongerust en vreesden ernstige verwikkelingen zoo de Boelgaren voortgingen en door de regeering niet onder den duim werden gehouden Verspreide Berichten FniNKEljp Ondanks de ongunstige beschikkingen der rechtbanken ten aanzien van het optreden van sommige gemeenten tegen de geestelijkheid en derzelver kleed gaan enkele gemeenten toch kalm op den ingeslagen weg voort nn is het weer de gemeente Saint Egreve naar Grenoble welke het besluit heeft genomen dat voortaan de geestelijken geen soutane meer mogen dragen en dat er geen processies meer mogen plaats vinden op het grondgebied der gemeente Op het banket van de Vrienden van den vrede te Parijs zjjn naar nader wordt bericht heildronken ingesteld op de Koningin van Nederland en op den czaar terwijl in fraaie bewoordingen werd geoordeeld over het recht dat in de toekomst behoort te zegeileren over de macht To Rochefort heeft zich een kwartiermeester der artillerie van het leven beroofd toen hem de weigering tot goedkeuringvan zijn bnwelijksplannen door de militaire autoriteit werd medegedeeld waaruit men zon opmaken dat de bepalingen van den minister van oorlog nog niet zoo heel mild worden toegepast DCITSCHLAÜD Te Mttlhausen is het vroegere lid van den Rijksdag Bneb tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld welk misdrijf hÜ gepleegd zou hebben te Bazel in een redevoering De regeering van het vorstendommetje Reusz oudere linie heeft plan bjj den Landdag aan te houden om de noodige gelden tot oprichting van arbeiderswoningen tot een totaal van vijfhonderd duizend mark Hoewel de particuliere mededeelingen aan iMiJn vader I Mijne moeder Mijn broeder 1 Hij sprong van zijn stoel op en drukte Graaf Waldemar met buitengewone hartelijkheid de hand Aandoening teekende voor een oogenblik aller houding Graaf Waldemar was zich het eerst weer meester en zeide Vergeef mij dat het mij niet eerder mogelijk was er van te scheiden Meer dan eens heb ik het in mijne hand gehad ik meende dat het mijn plicht was u die beeltenissen at te staan doch mijn vriend uw vader gat het mij in zijn laatste levensuur Hij had het op lijn borst gedragen van het oogpnblik af waarop de oorlog begonnen jjwas Zijn breltend oog zocht mij de hand was eeds koud waarmede hij het mij toereikte hij sprak een woord van vergiffenis voor zijn broeder en fluisterde vBehoud dat portret Ik had het herhaalde malen gezien en wij hadden vaak hartelijk om de fouten gelachen Hy heett het zelf geschilderd Mtjn vader vroeg Egon verbaasd Ja uw vader I antwoordde de Graaf een jaar voor wij uittrokken Laat ona thans weer gaan zitten Hij richtte het woord tot zijne gasten Laat dezen avond niets onze vroolijkheid storen sprak hij t zal aan onze vreugde geen afbreuk doen als ons hart gedachtig is aan diegenen die van ons gingen Hubert reikte Graaf Waldemar een groote gouden bokaal met krachtigen vungen wijn gevuld de Graaf hield hem in de hoogte en stelde het welzijn in van Egon von Berpsdorf den man die straks tot zulke groote dingen geroepen werd