Goudsche Courant, woensdag 27 februari 1901

verwoest en het dak van het aangrenzende perceel had nogal schade bekomen Middelerwijl was bekend geworden dat het jongste kindje van Van Dalen nergens te vinden was en begon men te vreezen dat het arme kind het slachtoffer van het vernielend element was geworden Zekerheid dienaangaande kon men eerst krggen zoodra de brandwachts bet verwoeste perceel zouden kunnen doorzoeken In spanning werd door de menigte dit oogenblik verbeid Eindelijk durfde de heer Boele brandmeester met zijne mannen een onderzoek mstellen en spoedig bleek dat het kind een meisje van acht maanden ongeveer verkoold was gevonden in den kinderwagen waarin het toen de brand was uitgebroken slapende was achter bij het raam Eenige oogenblikken later werd door de brandwachts de kinderwagen waarin het verkoolde Igkje lag voorzichtig de trap afgedragen en op last van den burgemeester naar het lijkenhnisje hg het Rechthuis gebracht Een andere treurigheid bij dit vreeselgkegeval is nog dat de bewoners der beidebovenhuizen niet tegen brandschade verzekerd waren zoodat zjj bg den brand allesWloren hebben Hbl Gelukkig begint er nu toch een einde te komen aan de lankmoedigheid en de vergevingsgezindheid der Vrgataters De order van generaal de Wet is ieder die deelneemt aan een voorgenomen of uitgevoerde brandstichting dood te schieten Bg Vrede is zoo een troep van 90 Engelschen in den morgen voorbggetrokken en óók uit wraak voor den Franfort schen moord neergeschoten Verder verneem ik dat Christiaan Botha in Natal reeds veertig hofsteden van Engelschen geheel vernield heeft Wanneer de brandergen hier niet bij onderiinge overeenkomst ophouden denk ik dat wg binnenkort dat voorbeeld in de Kaapkolonie zoUen volgen ü ziet de guerilla is hier al geheel ontaard Het mankeert er nog maar aan dat wg elkanders gevangenen gaan doodschieten en dat eens een hospitaal wordt uitgemoord om er een echten Cubaanschen guerilla van te maken Misschien kan dat er nog van komen De Engelschen hebben bg Frankfort reeds geweigerd een Vrgstaatschen dokter te laten gaan toen diens hulp verzoobt werd voor een man die 7 wonden had ontvangen STADSNIEUWS GOUDA 26 Februari 1901 Heden middag werd ten Raadhuize dezer Gemeente aanbesteed a het doen van verfwerken aan gemeentegebouwen en wel in 2 perceelen Ie perceel Weeshuis Gasthuis en Oude Vrouwenhuis Ingeschreven werd door W van Soest voor f 916 M Binnendijk voor 1 916 Schrave en vanAmstel den Haag voor f 900 A Nieuwveld voor f 730 en A Jansen voor f 644 66 2e Perceel school Groenendaal en school Turfmarkt Ingeschreven werd door Schrave en van Amstel den Haag voor f 400 M Binnendnk voor f 382 W van Soest voor t 382 A Jansen voor f 321 92 en A Nieuwveld voor f 305 Voor de beide perceelen werd ingeschreven door G J Schwaving te s Hage voor f 1260 b Het vernieuwen der hontbestrating aan den Langen Tiendeweg Ingeschreven werd door W Bokhoven voor f 2530 J J Duim voor f 2372 J en G Alblas te Waddinxveen voor f 2263 H J Nederhorst Jr voor f 2213 C W den Hoed Stolwgkersluis voor f 2210 en W A Verbruggen te Waddiniveen voor f 2187 Het programma der Kamermnziek Soirée te geven door de hoeren Carl Nolt violist te Rotterdam A H Beuickamp alt G C Grefe violoncel J H B Spaanderman zang en Dr B J H Ovink piano luidt aldus 1 Allegro en Andante con moto uit het Trio Op 100 Fr Schubert voor viool violoncel en piano 2 Fantasiestttoke Op 73 R Schumann voor violoncel 3 a Serenade Op 33 Chr Sinding b Valse fantastiiine Op 8 S van Groningen voor piano 4 a Früblingsfahrt B Schumann Die zwei Grenadiere MARKTBEBIOHT SteeukoleB en Cokes De Engelschs kolenmarkt is onveranderd eu velen gelooven dat de daling tot staan is gekomen De Duitsche kolen worden hooger genoteerd dank zü de zorgen van het syndicaat Hierdoor worden veel Engelsche contracten afgesloten zoodat het mogelijk is dat de markt haar laagste punt in Engeland heeft gehad Cokes bleef sterk dalende eu viel tot 16 sh de ton de Geref Vries te Nicniive Parapliiles Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAÜTlü S A vxiH os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Tele h on Mo 3i Omtrent de schipbreuk van het stoomschip City of Bio de Janeiro wordt gemeld Het stoomschip groot 3548 ton en behoorende aan de Pacific Mail Steam Ship Company te New York vertrok 22 Jan van Hongkong naar San Francisco met eene kostbare lading 29 kajaitspassagiers 7 blanke en een groot aantal Chineesche en Japansche tasschendekspassagiers te zamen meer dan 110 De bemanning bestond uit 140 koppen Onder de passagiers bevond zich ook de Amerik consul generaal K Wildman diens echtgenoote en 2 ïinderen die allen vermist worden Het SS arriveerde den 21en des avonds buiten de Golden Gate doch door mist bleef het dien nacht buitengaats Te 5 nren des ochtends van den 22en liep het binnen met een loods aan boord doch weldra stootte het op een klip gelegen drievierde mijl bezuiden Fostpoint en ongeveer 1000 yards van een met klippen bezaaide kust en zonk 20 minuten daarna De loods schijnt geroepen te hebben dat iedereen zich in de boot moest begeven waardoor eene ontzettende verwarring ontstond Slechts 3 booten zijn veilig weggekomen waarin de gezagvoerder de vrouwen had doen plaatsen en die vervolgens met een deel der bemanning de haven bereikten Spoedig kwamen echter vele sleepbooten en andere vaartuigen naar de strandingsplaats De gezagvoerder bleef tot het laatste oogenblik op de brug totdat hij door het water was omringd en met bet schip zonk Aan boord bevond zich ook eene waarde van 600 000 dollar in specie De loods werd ernstig verwond In het geheel werden zooverre bekend is gered 79 passagiers waaronder 12 kajuitspassagiers 11 officieren 15 Aziaten en 41 Chineezen van de equipage Men gist dat ongeveer 122 personen bij de schipbreuk het leven verloren Volgens sommigen der overlevenden heerschte aan boord na het ongeval de schromelijkste Verwarring terwijl anderen verklaren dat de orde onder de bemanning goed bewaard bleef ook wordt beweerd dat de gezagvoerder zich in het laatste oogenblik in zgn hut opsloot en zoo met het stoomBChip wegzonk Aan boord bevond zich eene mail voor Londen en Dnitschland die men in beschadigden toestand heeft geborgen Er zijn reeds vele lijken opgevbcht Een van de passagiers kapitein van de Duitsche marine Hecht genaamd sprong van oen reddingsgordel voorzien overboord en werd gered Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 16 Februari 1901 Vette Ossen en Koelen groote aanvoer priiKO waren voor ie kwaliteit 33 ie kwal 30 xe kwaliteit 36 cent per half Kilo Magere Ossen melkvee en Vaarkoeien groote aanvoer Vette Kalveren goede aanvoer ia kwaliteit 30 ade kwaliteit a8 3de kwaliteit 36 cent per hall Kl Stieren goed aangevoerd De handel was voor alles traag minderin priJB Vette Kalveren prijshoudend OPRUIMING der RESTEERENDE MANTELS COSTUMES Blousen Peignoirs en Pelterijen Tot veel verminderde prjjzen l SAMSOM Burgerlijke Stand GEBOREN 22 Febr Jan Hendrik Pieter Cornolis ouders C J Verschoor en C J J Boers 23 Wilhelmina Jacoba Mari ouders C W Lamers en C G Priusenberg Maria Willemina ouder D Neef en E J Pastoors Gerrit ouders J Groenendijken J Peek Helena Qnirina Maria ouders A J Dongelmans en H Q van der Geest 24 Pieter Gjjsbertns ouders H Hooimeger en J Babouw Hubertns ouders J J de Jong en S Trist Martihns Johannes Il Z rngge en J Schenk J 5 Willem ouders E Zandgk en C W van Dam Gerrit Cornolis ouders G van der Klegn en A S Krebs OVEBLEDEN 23 Febr C C Sliedrecht 32 j 24 M L J Lekkerkerk 5 w Directe Spoorwegverblndligen met GUlDA Winterdienst 1900 Aanpvaogen 1 October Tijd vai GreeiTtch c Die Meinacht Joh Brahms d Minnelied voor zang 5 Fantasia appassionata Op 35 H Vieuxtemps voor viool 6 Andante uit het Trio Op 99 Pr Schubert voor viool violoncel en piano 7 a Ein ernstes Wort Carl Bohm b Prage c Ter lustechen ta veerne G Mann d Maartje van Schalk wijk R Hol voor zang 8 Scène de Ballet Op 100 Ch de Bériot voor viool 9 Qnatnor Op 16 t van Beethoven Grave Allegro ma non troppo Andante cantabile Rondo voor viool alt violoncel en piano eonot ROTTIBniVTin mu 7 86 1 44 8 14 8 17 8 38 9 14 10 88 10 18 10 48 ll Mff 8 84 5J ff ff 10 19 ff ff ff ff 8 8i oa ff ff 10 80 ff ff ff ff 8 41 ff ff 10 87 ff ff 7 47 8 07 8 S0 8 56 9 85 10 80 10 46 11 01 11 47 ff ff 8 46 ff ff ff ff ff 11 81 ff ffffffffffffff ff 11 48 ff Hollandaaka Spo r L Gitra a piilaaa t kawiji 1 AUeaa DÜMdaf AI VEllTi iNTIi iN Heden overleed tot onze diepe droefheid in het St Catharine Gasthuis Onze innig geliefde Zuiter en Nicht mmim L m mmmi in den onderdom van 32 jaar H J J SLIEDBECHT C C VAK DEK ZWALM Sliedreout G V D ZWALM Gouda 23 Febr 1901 AUwn 1 ea 8 kLuae Eitn bgbflUlan f Op dan tninra nja Zondag HaandaK a Dlaadag jjndaagaelie rataarbiljatUn roor da Sa kl rwkr gbaar tagan aakalea maktpr a Luitenant Boldingh van de Vrgstaatsche artillerie schrijft in het Hbl in een brief van 10 October jl uit het veld nabg Heilbron o a Ik kan dexen brief niet besluiten zonder eenige voorbeelden van vemiellngon uit de laatste weken Generaal Campbell had kommandant Haasebroek nagejaagd en trok bij vergissing door naar Vrede toen zün tegenpartij in zuideljjke richting wegtrok In de omgeving van Frankfort beeft hü toen in zijn woede alles vernield BS mevronw de wed Smalberg word alles huis wagenhnis en scbnnr afgebrand hoewel de reeds bejaarde dame bij den generaal smeekte toch een kamertje te laten staan Haar dochter werd vergund een wagen nit het wagenhnis weg te trekken maar toen zij dat deed en met bebloede banden itm wagen een dertig schrede ver had ge braeht werd onder het gelach der omstaanden de wagen weer naar binnen gebracht en mede verbrand Bil dn Prsez een ouden ziekelgken man boven de 60 jaar die geen zoons heelt werd alles afgebrand en vee medegevoerd Bü Rasbenheimer eveneens iemand boven de 60 jaar geschiedde hetzelfde Toen zgn dochter generaal Campbell smeekte toch iets voor haar ouden vader te sparen werd zü door etn soldaat waggetrapt zondei dat de generaal iets daarover zeida 90U0A ff ff 18 80 ff ff 18 36 11 31 11 46 18 10 ff i 4S ff 1 64 ff 36 8 14 ff 46 ff ff 1 53 8 03 1 09 1 09 8 35 6 41 6 04 6 84 7 03 7 86 5 80 8 48 9 47 10 0 lO la ll Ot 4 AUaaa la en S klaaaa axtra kfftalan ff Taenltltiaf af dan loop kan niat gankaad warden B Hallaadaaha apoor X Extn anpplamantbawija aan da Compagnie der Wagona Lita O U D A O B N H A A nee mia d X 8 01 8 S9 U 9 68 8 18 8 84 t 1 88 E E 8 48 8 6 t 10 19 8 81 8 45 4 1 Voor dadelijk fevraagfd 8 80 8 48 4 15 4 45 Gisterenavond werd alhier aangehouden een Duitscher die het de inwoners lastig maakte met bedelen Hg is door de politie alhier aangehouden en nadat hjj in den atgeloopen nacht aan het politie bureau had doorgebracht op last van den Commissaris van politie over de grenzen des Rgks gebracht in de richting van zjjn vaderland Weder is beden middag een paard verdacht van kwade droes van A Schoonderwoerd onteigend en afgemaakt EENE FLINKE NOODHULP Bleekerssingel No 235 GKEIM BETER adres voor alle soorten SCHOENWEBK dan bet NMreraknldi Schoen en kanenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPnVIMIMCl van alle Winter Arti kelen in ongesorteerd SCHOENWEBK Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk 4 16 4 87 6 88 6 88 7 01 7 41 7 56 8 18 9 51 lO SOi 4 43 6 88 6J 4 68 i l 10 11 6 11 6 64 10 88 11 1 49 6 81 5 4 7 05 7 81 8 09 8 88 8 46 0 38 10 59 BakalTe een kiljet Ie kl een anpplesent kew JB 8 0 0 1 A A UITCRDAvi Tlee tacaa loude 6 9 8 11 8 8 11 38 10 80 10 6918 05 1 10 8 861 86 t 07 43 5 19 86 8 48 9 61 O i 1 87 11 06 Amat W 8 01 8 58 t ii 10 10 11 04 18 48 18 67 1 67 S U 4 13 4 57 6 aO 6 03 6 44 9 86 10 3 11 08 11 6 AmaUG 8 1 9 18 3I 10 85 11 1 1081 10 8 13 8 10 4 87 6 1 5 45 6 8 9 i8 10 0 11 16 18 14 4 38 6 68 6 81 7 10 7 86 8 6 10 87 86 10 5Ï 6 11 7 S8 8 43 11 016 04 6 30 7 00 7 54 8 08 6 1 88 Vaut n 6 81 7 15 8 10 t6 9 18 9 81 11 16 18 87 18 60 8 8 8 10 8 84 4 4i 8 11 6 81 7 0 8 10 9 1 i Vr 6 S4 6 47 7 80 8 85 8 45 9 80 46 11 80 18 48 l Oi 8 40 8 85 8 41 5 0 6 88 6 86 7 85 8 86 10 06 7 01 7 31 8 18 9 1 39 10 1810 8418 1 1 86 l i 88 4 18 4 84 47 7 16 7 4 8 09 18 11 81 Do le lnit der inl G C Grefe gedetacheerd bij het leger in West Indië is bestemd voor Suriname Hg moet 15 April e k zgn bestemming volgen 4 48 6 48 6 6 7 00 7 68 9 01 1 35 10 06 10 46 7 84 8 11 07 80 6 18 7 84 7 48 8 86 9 89 10 07 lO M ll Si gaande den toestand van keizerin Frederik bS voortduring uitent kalmeerend ja beslist hopeloos luiden de kanker zou niet alleen de nieren doch ook de rnggegraat aangetast hebben en de vorstin Igdt zwaar er is gisteren weder eens een olflcieel bulletin uitgegeven van gansch anderen inhoud B j Keizerin Friedrich zijn sedert den in October 1900 waargenomen acnten ziektetoestand zoowel de krachten als de algeineene toestand langzaam verbeterd De keizerin is voortdurend vrjj van koorts De voeding is voldoende doch de slaap wordt door pgn verstoord l e chronische kwaal is de laatste maanden blechts weinig toegenomen De keizerin is dagelijks verscheiden nren buiten het bed en kan bvj gunstig weer ook dagelijks korten tijd in de open lucht vertoeven Het Marine verordnungsplatt bevat nu den door den keizer aan de marine geschonken HoUandschen eeremarscU Allerwegen worden afdrukken heengezonden ven aan de hooge goedkeuring van Hare Majesteit onderworpen In verschillende Priesche gemeenten is men druk bezig urn de belahtmgschuldigen die nog niet betaalden en daarom volgens art 10 der kieswet door den Bijksontvanger aan hun verzuim werden herinnerd aan te sporen vóór 1 Maart a s aan hunne verplichtingen te voldoen willen Z j het kiesrecht niet verliezen De belangstelling is op sommige plaatsen z66 groot dat aan onmachtlgen het benoodigde geld wordt voorgeschoten De directeur van het kabinet der Koningin jhr P J Tegelin brengt in de tct no 47 ter algemeene kennis het volgende door hem ontvangen schrjjven van Hare Majesteit de Koningin Het Loo 23 Februari 1901 BINNENLAND Naar wij vernemen zal het nationaal geschenk aan H M de Koningin bestaan uit een diadeem met salSeren een collier en twee armbandefi uit dezellde blauwe steenen vervaardigd Aan het geschenk zal een album worden toegevoegd bevattende gezichten uit de hoofdsteden der verschillende provinciën en denamen der leden van alle commissies diezich met het verzamelen der bijdragen hebben bezig gebonden N B Ct Ter gelegenheid van Ons Huweljjk mocht Ik en Zijne Koninkljke Hoogheid de Prins der Nederlanden Hertog van Mecklenburg zoowel uit het Vaderland als uit de overzeesche bezittingen en van Nederlanders in het buitenland vertoevende zoo tallooze gelukwenschen en bljjken van gehechtheid en trouw ontvangen dat het Mjj tot Mijn groot leedwezen onmogelgk is geweest aan een ieder afzonderlijk Mijnen dank te doen overbrengen Ik verzoek U Hoogwelgeboren daarom ook namens Zijne Koninklvjke Hoogheid den Prins der Nederlanden Hertog van Mecklenburg Onze diepgevoelde erkentelijkheid te betuigen aan allen die Mij en Zgne Koninklijke Hoogheid in deze dagen biyken hebben gegeven van hunne liefde en gehechtheid en Onzen hartelijksten dank over te brengen voor de gelukwenschen en hnldebetnigingen die Wii van alle zijden mochten ontvangen Van goederhand wordt medegedeeld dat mr J G Gleiohman lid van de Tweede Kamer voor district IV van Amsterdam thans vast besloten heeft zich bg de a s periodieke Kamerverkiezingen niet meer verkiesbaar te stellen De groote belangstelling die Ik ook nu bij Mjn hnwelijk van Mijn Volk weder mocht ondervinden vervult Mg met groote dankbaarheid get WILHELMINA De bevolking der Residentie wenscht in den avond van 1 Maart a s op den dag waarop H M de Koningin Moeder het Paleis betrekt in het Lange Voorhout uiting te geven yan innige verknochtheid en van oprechte waardeering van hetgeen door Hare Majesteit ten allen tijde is verricht tot geluk Harer Doorluchtige Dochter en tot heil van het Nederlandsche volk Te dien einde heeft zich eene commissie gevormd van ruim zeventig ingezetenen vertegenwoordigende alle standen eu klassen der maatschappij waarin zoowel de adel als de werkman de generaal als de soldaat heeft zitting genomen om H M eene serenade aan te bieden als een hartelijk gemeend welkom in Hare nieuwe woning De kolonel F W J Buys commandant Tan het regiment grenadiers en jagers heeft de groote welwillendheid gehad voor dit te vraardeeren doel de Koninklijke Militaire Kapel ter beschikking te stellen van deze commissie In een schrijven onderteekend door den burgemeester mr J S baron van Harinxma thee Slooten als voorzitter en door den gepens kapitein der inf B H Driessen als secretaris is dit denkbeeld nader omschre Naar wiJ vernemen is er ernstig sprake van het invoeren van dienstpostzegels voor de verschillende rijksadministratiën doudk Moordreoht ifieuwerkerk Oipelle ftoftaidam M BotterdamD P EottQrdam B 6 68 7 11 7 85 8 81 8 88 08 9 84 9 88 57 10 86 11 08 11 S9 18 11 18 68 1 97 door 7 18 H 40 I 11 09 7 88 8 60 j 11 1 7 86 8 67 Z 8 86 7 44 9 06 9 89 9 46 10 18 10 66 11 86 8 0 8 64 11 16 08 10 08 11 86 1 1 10 1 17 1 88 1 68 1 06 lOTTSEDAH I0 48 7 88 Botterdam Beun t t a 6 46 Rotterdam D F ff II 88 Sotterdam U 4 48 5 10 6 07 7 18 7 48 Oapelle 4 58 6 41 Hiiawerkwk 5 01 6 61 Uoordreoht 6 11 6 04 Boad 6 17 6 10 6 88 7 8 8 04 10 16 10 86 10 8 10 48 114 8 3 a 9 18 9 47 11 58 H lld 19 81 8 84 9 00 9 8 10 08 lO l Het getnigschrift voor goed en duidelp leesbaar schrift met de Nederlandsche stenogralie systeem Biénts Balt ii uitgereikt aan Mej a H Arendsz Beets Fr K J v d Akker Berliknm Fr J G v Andel Arnhem Mej E M Beschoof mej H Begemann mej F Bosman mej M J C Beschoor allen den Haag P Braak Midwoud A de Boer Landsmeer J Brouwer Jr Amsterdam Th Brouwer Khedon J P Bruysten NederAsselt E Brandsma en H Brandsma beiden te Franeker F Breetvelt en mej P G Bocht beiden te Delft mej Anna Geulen Vlissingen A J Craaijo Zntfen H Demper Jr den Haag J v Deel Uithuizen C Ducheraal Jr Groningen J H F V d Eersten Amsterdam mej M A EiBses Groningen mej C A Frolich en G L M Frank beiden te Delft mej Math Floor en Frans Floor beiden te Vlissingen mej A Groosjohan en F W Geradts beiden den Haag J Hooijkaas 0 Hekkema E Th Harkink W Keiler allen den Haag mej K Hnizenga Groningen M v d Heide M Pz Wissekerke A W v Holtke tot ll 9 81 10 00 10 19 7 16 8 87 8 41 7 88 8 68 7 8t UI 7 68 14 7 68 9 08 9 1 Gouda ZeTOoh Moeio 8ooterme r Zeg Voorburg Hag 10 6 11 88 18 16 18 86 18 64 1 68 11 11 ff 1 10 ff ff 11 88 ff ff 1 81 ff ff 11 86 ff ff 1 8e 10 46 11 41 18 08 18 46 18 66 1 4 1 9 88 9 41 10 88 W X Hage 5 88 6 04 7 08 7 15 7 89 8 8 8 55 9 03 9 4t 10 11 11 85 11 86 18 06 1 80 8 40 8 67 4 Voorburg 6 88 j 10 17 1 86 Zoeteim Zeg 6 68 J 10 38 l BO Z T nl Mo 6 08 l 48 9 91 Gnuda 6 14 6 S1 7 88 7 48 07 0 9 19 9 80 10 1110 54 U 5518 03 1J 84 8 1 S 09 3 91 4 FMnltatiet p den leap knn aiet larekead wordaa fj Harmonikattela alleen Ie en 8e kleaee extra baUlen X Il n 3 18 B H i I ü e U l 8 15 3 31 8 to 3 118 6 90 8 84 7 45 8 16 9 07 6 86 6 48 8 98 Goadk Oudaw Wowdt Utrwkl 3 9 141 6 08 7 04 8 18 8 59 9 8 10 14 10 49 11 47 18 38 1 09 6 18 8 8 7 47 8 88 9 80 10 10 10 65 11 38 18 08 1 48 05 5 07 6 44 8 09 9 87 10 83 11 55 12 87 6 88 6 68 8 17 10 41 l 86 Mi 7 01 1M M 9 01 9 66 10 64 11 87 18 11 18 61 8 16 1 40 a 3 19 4 8 4 3 I 88 4 46 Utrwkt Woerden Oudow Qoid 9 8 10 14 10 69 18 00 18 8J 11 16 11 84 Echten Assen J de Haan Beets Th J A Hilgers Kramat Weltevreden J Hoven Gz Norg Ph A v Hensbergen Botterdam H J Hemmen Dieren J Janssen Naarden J Jalin Amsterdam W J Jense Delft mej N Kamps mej Betsy Kamps en mej B V d Kamer allen den Haag E E M J Kromme Groningen J O Kievit s Gravenpolder Fr B W Kwanten Gendt Ov Bet A H Kalis Arnhem mej L Leijder Havenstroom en mej A H M Lukas belden den Haag I Leons Rotterdam 1 V Leeuwen Amsterdam H Lok Oosterbroek K Mooiman Harlingen V Ooms den Haag A G v Poelje den Haag m E Polak Hoorn mej M H Prnmmel en H W Poort beiden Groningen Th Palmbo i M Palmbos en J T Palmbos Hz allen te Appelscha mej E J Pahud de Mortanges Arnhem J Eeinders Zeerijp A Th Babeling Dieren J Eijnink Amsterdam A J Eijnders Bergen op Zoom G Ph Eompelman Nijmegen J W Riddering Beesterzwaag Jacob Smelink J Siman W J Schouten A W Sgthoff mej A M Stolk en 8 J S Schipper allen den Haag mej K C W Sol Rotterdam D Saai en B Sasburg beiden te Wognum D B Streefkerk Naarden mej M Schuurmans LaagSoeren J Salomon en A Smit beiden te Amsterdam G Stoll Semarang mej C E Schappert Schiedam D Vijzelaar Hoorn P J L Vos Jr Groningen J H Verlenr en A Vos beiden te Amsterdam J van WiJk den Haag M v Wezel H Jz Hengelo O J W Wardenburg Amsterdam A V d Werff Zevenaar H M v d Zanden Rhoon P A Zeven Wildervank Gemeng de Berichten Uit Boek bg Nijmegen wordt van 24 dezer nadar gemeld Hedennacht hebben dieven zich door het openbreken van een vensterlnik toegang weten te verschaffen tot de partorie der E K kerk alhier Hoewel alle deuren op de gang uitkomend gesloten waren zijn zij toch in alle kamers gelijkvloers doorgedrongen na met breekgzers de sloten geforceerd te hebben Alle kasten schrijftafel enz waren mot geweld geopend de inhoud onderzocht papieren verstrooid een gouden horlogo en enkele kleine kostbaarheden zjjn uit de schrijftafel ontvreemd Op de brandkast beproefden zij bun krachten tevergeefs Wel is deze een paar cM verzet en de deksel er afgenomen waaruit blgkt dat meer dan één waarschijnlijk drie man bezig waren Een poedel die boven in een mand sliep werd beneden met doorgesneden hals gevonden en wel in zgn mand die de dieven dus naar benelen hebben gehaald In de gang kamers en keuken waren bloedsporen aanwezig De pastoor heeft het hondje wel naar beneden hooran loopen even blaffen heeft ook menschen hoeren loopen en een deor toegaan doch was in de meening dat de dienstboden opgestaan waren De dieven hebben wgn en vleesch uit den kelder gehaald en zich in de keuken te goed gedaan 8 18 3 80 8 48 4 89 4 64 6 88 8 18 f f 5 01 r g g t II g 5 11 a U H K 6 18 n y i S 8 61 4 03 6 87 5 4 8 8 w n I 6 10 f f ff ff B ff 6 80 ff ff ff 7 48 7 6J ff 4 S ff ff 4 47 ff 4 34 ff 6 86 4 44 ff ff 4 61 ff 8 J r 6 07 6 18 6 45 J 45 1 46 4 03 06 4 6 1 84 4 60 6 85 5 08 ff 5 18 ff 6 87 ff 5 88 6 56 5 49 6 31 7 89 6 16 6 49 7 57 11 08 11 4f A mB loilH Met de sleutels der sacristfe die op een verborgen plekje hingen doch die de in dringers toch hebben weten te vinden zgnze vervolgens op hun gemak de sacriitiebinnengegaan waar ze alles van waardemiskelken monstrans enz meenamen üit een en ander blgkt dat de dieven met de localiteit goed op de hoogte waren Te Santïliet aan de Belgische grens is de jongste der twee geiangengenomen zoons van den lanbouwer J Faos losgelaten nadat de oudste bekend had zjjn vader in drift den doodelijken messteek te hebben toegebracht De dader is zwaar geboeid naar de gevangenis overgebracht De winter doet zich in Zuid BelgiS nog geducht gevoelen Het Ardennerwond ligt m een dikke sneeuwlaag De bosschen zgn voor denmensch onbereikbaar terwijl de dieren er geen voedsel meer kunnen vinden By troepen komen de wilde zwgnen uit het wond te voorschgn en verspreiden zich over het veld Allerwegen worden klopjachten op deze ongenoode gasten gehouden In verband met het tlonderdag te Maassluis voorgevallen ongeluk den electricien van der Hoeven overkomen is een blokwachter met wien hg te Amsterdam en elders had vertoefd in verhoor genomen daar deze eerst om half 3 in den morgen heeft verzocht V d H op te zoeken terwijl de laatste trein reeds half 12 aan den Hoekvan Holland aankomt Ook het vinden van v d H s hoed op een andere plaats dan waar het Igk lag heeft kwaad vermoeden doen ontstaan Zaterdagavond heeft aan den Ringdjjk onder Watergraafsmeer bjj Amsterdam een felle brand gewoed in perceel 21 Het enedengedeelte van dit hnis werd bewoond door den heer Verheul dio daarin een winkel in verf waren en chemicaliën heeft het eerste bovenhuis werd bewoond door de familie Glegheek het tweede door het gezin van den bootwerker Van Dalen De brand ontstond in het achtergedeelte van het tweede bovenhuis De vronw van Van Dalen was de deur uitgegaan om boodschappen te doen de zorg der kinderen aan den vader overlatende Tgdens haar afwezigheid viel de petroleumlamp van de zoldering en zette dadelijk alles in vlam De kleeren vanden man geraakten in brand en hjj bekwam brandwonden aan de handen Door den schrik bevangen niet wetende wat hij eigenlijk deed rende hij de trap af zonder aan de kinderen te denken en brand roepende Bniten gekomen werd hg dadelijk geholpen en ondertusschen was zjjn buurman Glejjbeek na de zijnen naar buiten te hebben gebracht weder het brandende hnis ingegaan wetende dat de kinderen van Van Dalen nog boven waren Spoedig kwam hg met een der twee kinderen op straat doch het was onmogelijk nog eens naar boven te gaan want de trap had reeds vuur gevat Nochthans meende men in den aanvang dat het andere kind van Van Dalen ook reeds door anderen zou gered zijn en vermoedelijk bg menschen in do buurt was binnen gedragen 1 18 ff 10 88 46 ff 6 17 ff ff 6 87 ff 6 8 7 06 7 59 8 81 6 8 ff ff 6 46 ff ff ff 6 65 S8 g 46 6S 10 08 9 56 10 08 10 17 10 89 10 84 10 18 10 48 11 8 lOM 11 11 11 87 De brandweer had geen gemakkelijke taak om halftien was men den brand meester doch de bovenverdiepingen waren geheel i Aan de met do mail aangebrachte berichten uit Nederl Indie is het volgende ontleend De onderwijzer R Brons Middel heeft verzocht in een administratieve betrekking geplaatst te worden De officier van gezondheid Ie kl E C Costerman Boodt is overgeplaatst van Soerabaja naar Ngawi Den bij het Ind leger gedetacheerde Ie luit der inf G B Noothoven van Goor is opgedragen naar Nederland terug te koeren bij Bedankt voor het beroep kerk B alhier door J A Fijnaart Behalve mr C Pijnacker Hordijk te sGra venhage en mr P Tjeenk Willink te Delft hebben als leden zitting genomen in het voorloopig comité voor Nederland tot stichting van eene Internationale Vereeniging voor Handelsonderwijs dr H IJssel de Schepper alhier dr J H H Hulsmaan te Amsterdam dr D Boi te Winschoten en de heer H A van Beuningen te Utrecht Onder de leden van het Engelacbe comité komt 0 a voor onze voormalige landgenoot de heer P E J Hemelrijk vice president der Kamer van Koophandel te Liverpool en president voor de Handelsschool aldaar Het Meilief van Gulpen gezangdrama van Bonman gaat hedenavond voor de eerste maal te Amsterdam en morgen de 2e voorstelling in den Haag Ziehier in het kort de inhoud van het libretto van Coenders Toon een boerenarbeider in dienst van Reimar graaf van Gulpen bemint Marie een boerenmeisje dat echter sinds het laatste Meifeest slechts ooren en oogen voor Benno den scheper heeft Zgn haat niet kunnende bedwingen lokt Toon Benno door beleedigingen tot een strijd uit die door RoUo den zoon van graat Eeimar onderbroken wordt Toon weet het te doen voorkomen dat Benno de schuldige is waatop de graaf dezen tot acht dagen gevangenis veroordeelt Intnsschen heeft Eollo Marie opgemerkt en tracht haar te omhelzen Dat kan Benno niet verdragen hij rukt den graaf van Marie al Woedend beveelt Eollo zgn jagers Benno te binden en gevankelgk weg te voeren Plotseling ontstaat er een angstige spanning onder de toeschouwers het paard van Clara de verloofde van graaf Eollo gaat op hol en snelt naar de Geul toe Benno brengt met levensgevaar het paard tot staan In zgn armen draagt hij gravin Clara naar een inderhaast klaar gemaakte draagbaar Oraal Eeimar scheldt Benno de door Rollo opgelegde straf kwijt en zegt verder Vorder wat ge wilt ik sta in uw schuld Allen slaan den weg naar het kasteel in waarop Benno alleen naar huis wil gaan Eensklaps komt Toon te voorschijn en brengt Benno verraderlijk een messteek toe Slechte met groote moeite gelukt het Margareet Benno s moeder haar zoon in het leven te behouden Gedurende zijne ziekte komt Clara hem lederen dag bezoeken Op een van deze bezoeken treft zij den jongen alleen en verklaart deze haar daarop zijn liefde Ontsteld maar niet boos tracht Clara hem van dezen hartstocht af te brengen totdat zij hetnutt Iooze van haar pogingen inziende hem verlaat Bijna onmiddellgk daarop stormt graaf Bolle het vertrek binnen naar de gravin vragend die bij daar meende te vinden Nogmaals wordt de deur geopend en Toon sluipt met vier boerenarbeiders binnen allen zwart gemaskerd Toon werpt zich met een mes dat hij Benno ontstolen heeft op den graaf en doodt hem In wilde haast dringen daarop de gemaskerden de deur uit Natnnrlgk wordt naderha id Benno wiens mes bg den graaf gevonden wordt als de schuldige aangewezen Vergeefs betuigt hg zijn onschuld Benno wordt ter dood veroordeeld Op den ochtend van het Meifeest zal hg opgehangen worden Mets kan hem redden tenzij een reine onbesproken maagd hem in haar armen tot aan het schavot draagt en tot man verlangt Marie is bereid haar leven aan het zijne tr verbinden maar Benno weert haar af niet een die hg niet onbezoedeld acht dan liever sterven Dan komt Clara draagt hem tot ann het schavot en verklaart Benno tot haar echtgenoot te kiezen Op hetzelfde oogenblik komt graaf Reimar berichten dat Benno onschuldig is Toon bekent de misdaad te hebben begaan en dezelfde priester die Benno in zgn laatste oogenblikken moest bgstaan zegent thans het verbond van het jonge paar De rolverdeelmg Ib als volgt graaf vader en zoon Engelen en Alexanders BennoTgsen Toonv d Hoeck Clara mevr Engelen Margareet mej Bakels Marie mej Linden L PotSHKOBK Aangenomen het beroep bjj de Ned Herv kerk te Kampen door W van Sloten alhier