Goudsche Courant, woensdag 27 februari 1901

l o 8430 Donderdag 28 Februari 1901 30ste Jaargang S iS o o k ii a X 3 s n 3Ci S 3 O l ieuwS n Advemntieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ro Mt ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels èt 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte g Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teleroon a t De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CEJSTEIV Druk van A BBINKMAN Zn Gouds ASTS i C L EOPPM moet zijn Spreekuren wijzigen Werkdagen 1 niet meer van 1 3 behalve DONDEEDAGS waarop van 9 12 30 Voor minvermogenden MAANDAGS WOENSDAGS en VRIJDAGS 8 9 30 MAATSCBAPPIJ TOT NUT M T ALCEÏEEl Departement GOUDA müsiealTatond 01 Donderdag 28 Februari e k s avonds te S uren precies in de Zaal NUT EN VLHMAAK Üosthaveo Dr B J H OVINK Gouda Piano De Heer A H BEUSEKAMP Alt De Heer G C GBEFE Violoncel De Heer CAEL NOLTE Rotterdam Viool en de Heer J H B SPAANDERMAN Zang hebben hunne medewerking toegezegd Een beperkt aantal toegangsbewijzen zjjn voor niet leden van het Nut adlO 15 per persoon te verkrijgen by de H H A BRINKMAN Zs Tiendeweg en A H TEEPE Apotheker Uouwe C 49 Do toegang s avonds aan de Zaal is bepaald op l per pcrsooi Leerlingen der Stedeldke Muziekschool hebben toegang ad f 0 50 UBT BESTUVU 7EBSCEE SEE7 5CE Ondergeteekende bericht bij deze het geachte Gondsche Publiek dat hü dagelijks hier ter stede de gemeente bezoekt mot versche Zeevisch als TARBOT TONG GRIET 8CHELVISCH en KABELJAUW VERSCHE en GEPELDE GARNALEN Bestellingen worden ten spoedigste nltgevoerd Brietkaart wordt vergoed Achtend en aanbevelend Boggestrnat SCHEVENINGEN GelDroedersSTEElTSMA Bloemisten Turrsiiigel 77 eu 7S Struik en Stamrosen op BOTTEL PRAOHTWAAR Ste eds voorhanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No 114 Te Huur of Te Hooii om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Turlsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 GASORNEMENOT RUIME KEUZE LAGE PRIJZEN Goedkoopst adres voor degelpe Gasgloeilicht Artikelen bij M M VA L00 lu De Avond§ter DUBBELE BUURT Tel No 117 Qasfltterij w icrisrHi iNriDEL ï Eiisr Kort overzicht onzer Prijscourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af I 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 50 flesch u 5 o o BODE fA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC A f 1 75 I 2 25 1 2 75 1 3 25 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 o Per Fl Per Ank 45 Fl l § n 03 LISTRAC t a 65 Nto j 27 75 B ij CHATEAU VALROSE 0 76 31 ïï 5 St ESTEPHE 0 85 36 i l St EMILION 1894 é 1 42 g PAÜILLAC 1893 1 25 53 p £ GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 2 P o o SAQTEENE 1 42 l § U ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 g BOURGOGNE 1 10 47 Oz De flesBchen zijn in de prijzen begrepen en worden 43 ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De firma T € REIUi § Gouda Het groote aantal zenuwkwalen van Keni hoofdpijn iif tot de voorafgaande Senteekenen van apoplexifiCharienbaroerte toe trotseerMi nog RtepdH alle miadelun door de niediHi lie weteoBcbap aangewend Keret aan den nienwen tijd borat if eer toe dat ij door het gebniik maken vau den penvoudlijiten weg namalijk lanitH de liuid eena piiyeloIngiBclio ontdekkinegadaau lieeft die na hondeide proeEnemingen thuns ovei de k heple wei eld verbreid is en terwijl eij lu wetenHcliftpiiolMWe kringen do hougëte tjeianKstolliiig wekt teveüN i eue weldaad blijkt te aijn voor de aan enuwkwaleu lijdende raendclilield Deze geueeawijie U uittevondon door aen g weeen Offloler van Gezondheit Dr Koniiin Weisaniann te Vilaliofen n betnmou d on dorvrndiiiR opgedaun in eens K Jarige priikliik mu p wnHHrlilni an het lioofd eruniii il pi r lR c witrticiKliinrtoegpaehlkUMtfttreiiilunriti hiiiauiiiiilililfllitka iii lietKenuM KOHtel nt lru dt vM Met ile7e Beneeswijze werden werkelijk Hi hiUeroudo reanitatan verkreKen an KI mauta looveel opgang dat van een door den uitvinder gesohreveo werkje OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare vocrtomlng on p h niien korten t Jd ryidndeWedrnk veia lionen im Uit bu kj brvat niet alleen vor het rroota pnblu k vTHtimibaie v klmingeii omtrent iiet weten der nmtiwere Iherup e en de da irmede elf II laiilmi ip E WHlleii vrrkregeii uitwoikmg miiai onK vuidt iii n la mn wetenacluinpe llke ver liitLid iii ey nit de ni n eh lilft l ip dieutui doae gener mtli e cewijd im zoomede aftcUnft van al viii getui nelii irttii van liooggeplaatHte gHiiee kiiu tiK a oj der welke P Meniere mei dr profeiiaor ta t poiykl iiejk t i BPjg run R iu Eiinar t 1Ö Stameie ir ma di yran tSLBi end gono inenr aan hol krank iirnhcn tim i CKi enton Sni Wisrath Dr Co nla llUlu Q sm r od dr arrond a U UJoMii Baa O P ror Btier ps e h Er dciio PHr van iet he3pdi al te i G i imfith Dr bchurlnB Kastpel üutenfela Bad E i s Djraös niPd lir Baneiiilioer dlr B r dorBalv no lh r iif t s fti ior oht r e voor innuwliidBrii la Parila ruc St Honor 334 to isul t i Asrhenhanti mnd dr la Crrrfu Dr Siutt oti arprad aftt de Zlrknlti ObarItabt it l iQhi mad dr ijVeünen Dr C ongavfl tela farrüft Eure lid vso den Conj d Canlral tf ygiènl fik ei vele ui dereu Ann allen wier x nni f oI tiifer of mliiil r m Keiinnn lit t id lijden waarvan dekeiiteekeneii rllri dp i tloRiiiendra g irnatenrikiiuKBa he il nejBagdli i siapi ii in tari i vdider alle EK ken diadoor beroeita getioffen weid D enn lOoalsverlammlniicn o vdimoeenldtiprhkiin iwaro langval inoGi li k at k rdaan In nrnitii roeeimnmtlc a iche hooTdpiln ii rame jI IoIs hoof ha n ti ie onrust en oribi hm altjliB Iob ing iijdnn aun de pa ol en daarvan ltl fhel l derg w iii un mpt weort dur ndP r plaitselt twahte vfrïwatlttnn van geheugen em e beilmndeliDK g jveeat zijn maar door de bekeiide middelen i lip reeilH onder geuneBkandlga r r vi ala ontliou Imgapii en koudwaterkunr wuiven Ie trlaeeren atoomlooi of leebadeo geen geneïing of ieuiguiK hunner kwaal gevonden bebbon en ten alottazlj die vrpe gevoelen touf ltoroi rte en daaitoe reden hebben weireni ViTHchljuBelen ala iioh aanhoudontl angitig voWae ardoo iiiq la hal hoofd hoofdpiln met dul llaliQ ri flikkerlnoBo eii dorfcer worden voor do oogen drukkondB pl n enrtp hot voorhoofd iKiiiing ui de ooron het vo o van krlcbe ing In en dat ilapon van handen en voeten aan al dezfl drie oategorién van reniiTvIlttlprH au ook aan jonge mfiijo iljdnnde aan blrekïuoht en kraohtelootlieid ook an gozonde jelM aan ienaa personen die veel met het hoofd wark n fio g eBtelijkB reactie willen voorkomen wordt drineoud aangeraden rich hot boven vermelde weikje aan te achaffen hetwelk op aanvrage koitelou en franco ver Mnoen woTdt door AiiiMteraam door ïl CLRBAV A Vn Reilifreweg 42 Rotrerdam K v o SAMTE KOI FF Apotheker Korte Hoofeteeg L 1Jtr lit LOnRV ét POltTOV üudegraoht btj de Qaardhrne F aa Welaan MB n BC ha Ganaw Will i HnüKtiie hekro nd Op de Jongste brgleDmBoh medlolnale teotoonetellliig ia de i dsor ae MedUobe JotU mM ém Kllvrren Hndatiie hekro Standaard Hypotheekbank Naatschappelijk Kapitaal V E MILLIOEN GULUEN Cimtsvcsis Wt H 3 C CASTSHUMIS m B BB ES87 ba De Bank verstrekt op zeer billijke voorwaarden geld op eerêle hypotheek en geeft onder controle van het iloemeen itdmlnttttalte eu l rHulkanloor te Hotterdam 4 en 4 A IKfK l mH Coupons 1 Jannari en 1 Jnli Correspondenten voor Gouda de Heeren M J OGIER Co 4uliseptl§clie Tandpoeder en Anll§epli§cli lloudllneluur van B A3SÜT0 Tandartn te Gouda M OVERAL V£RKBUQBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blauwstraat Gouda I Nedl Maatsch ter bevorderiiu van Nijverheid üepartemenl G O O D A WOENSDAG vr FKBRUAHI m Zaal NUT EN VERMAAK Oosthai s avonds 8 uur VOOUIMttCIIT van den Heer Dr A C GEIT over i Zeer hooge temperature en de toepassingen daarv in in de prakty Introductie kaarten voor belangstelleni zijn kosteloos verkrijgbaar bjj het en de Firma J vak BENTUM ZOON j De Secretaris J W MOLIJN ill B Ter beveiliging der oogen wordthal medebrengen van donker geklenri glas aanbevolen FEMS ËFirÖÖMVEiYEEIJ SN theiiilsche Wassclierij VAH H OPPKHIIEIiMEK 19 Kruialia Ie Hotterdam Gebrevetet ni ii i r Z M den Koning der Belgen llooldilepót voor GOUDA de Heet A VAK lis Az Specialiteit voor het stoomea en verren W ille üeeren en Oamesgarderoben alsook lU Rindergoederen Speciale innchtini voor bet stoom n m plucheman tela veeren bont titiz Gord nen tatelkleedeu enr worden nau 4 üienwgte en laatste methode geverfd Alle goedereii hetz gestoomd of zeverfj worden ouBchndelijk voor de gezondtw rolgeuB staal bewerkt Lü do ebeole woruld bukünd 9 öroeiml Ouovertroffuu middel wgé aiiü i O r s t L 11 it I e ü tl a ji z i e k t e II enz Ii uuvml il 8 ook iiUwendif lie ziektugüvullon met goed ne an te wemlen I ilj8 per Üm t 1 per post f 1 lö TMsri y s Wo d £iftlf bezit een alsnog oaifokfliide geneeskraoli en heilzame wurkmg Maakt meestal Ike pijnlpl fln gevaarvolle operatie ffulieel ororbodig y deze zalf werd een Ujauruud lOor uiift euei irellOUdeu befliaezwel en onlannB een bijni Jaar kaïiUeriyden Kcuezen Brengt gonezmg verzachting der pijnen bij woncleu ontatekingeo ffli van allerlei aard Pr iB per pot f 150 per post f 1 60 Ceatraal Depot voor Nederland Apotheker IIKKICl ïilKDËUS Hokin 8 AmsterdM Waar geen depot ia beatelle men direct aan die bchntzonapotMl dee A l iïll ltHY in Fregradu bel KohitRch Oeaterreict OetieTo proBpectua te ontbieden bij bet Centraal Ltepót bindM kin 8 Anuterdam Wie ansiiüf ajn a d ikstate £ tKel Caeao te ontvangen tesamen gestold en na vele proofnemingen in den I handel gekomen ondei d t naam des j uitvinders Dr Michaelis vermrdigd 1 p dt beste machines is het vereldM j nsinde étabblisaement van QebiJ StoUwwrok te Kenlen Iscba J pT121e 2iLeIir Cikcl Cacao in TierkanteB bnvts Seee Eikei Cacao is met mdk g k okl n aangename gezande drank toot 4agelijksoh gebrnik een 1 2 Ihcalepds na t poeder tow een l p Chooidatq Ab geneeakracbtige drank by gml Tn diarrhee sWita met water to pHavSna Verkrijgbaar bij de votiDMaitt B 1 Apotbeksni uu i Kol V I fWrfbiMIJM f 1 80 a 0 90 cTPö Prij Oenéraalvertegmiroanligsr ter K dir I land lulius Mattankladt V H beste onBchadölykste en g maklcelykite poetsmiddel voor Ueeiel ea vooral damej en KindericboeQ werk 1 de Apprefirar T n C II NllUar fc U tfül f Berlin Beuth Slr 14 Men lette oel 4Ull op naam en fabriakamerk rferwbetr by HlM iii WInkelltn Ie Mkaeiwerk iiJaflaH em QBWraal Dflpol By W aareieiaew Areto Amnterdam Kalveistraat 108 Bnltcniaodsch Overzicht Volgens door de telegraaf gebracht bericht is het Botha werkelijk gelukt om aan French te ontsnappen Merkwaardig is hiorbfj dat de Boeren generaal zich in de richting Komatipoort beweegt d i van PietBetiet uit noordoostwaarts terwjjl volgens alle vroeger ontvangen berichten hij znidoostwaarts langs de grens van Zwazieland heette te trekken en men eigenlijk verwachtte dat hj een inval in Natal zou doen Omtrent de vervolging van De Wet door Finmer Knox en vele andere generaals en kolonels valt niets naders te melden een verwarde massa van kortere ot langere telegrammen vnllen de Engelsche bladen alle geven zg onder elkander zeer uiteenloopende lezingen van dezelfde feiten Het is moeielijk zich een denkbeeld te vormen van hetgeen op het oogenblik in de nabjjheid der Oranjerivier gebeurt Opmerkelijk is het dat die telegrammen het steeds rebben over het najagen van De Wet en een kleine afdeeling van niet meer dan 300 k 400 man Toen h j de kolonie binnentrok had hij naar luid der berichten altijd een 2 è 3000 man biJ zich Waar zijn al die overige manschappen gebleven f Een correspondent van de Daily Telegraph deelt mede dat Stegn Zaterdag een toespraak tot de Boeren hield waarbij hij mtirtelde dat nen oor tl die geen paar don en geen schoenen hadden voor zich zelf moesten zorgen en trachten de Vrijstaat weder te bereiken Daarop zouden biJ en De Wet 300 man op de beste paarden gezeten medenemende het hazenpad gekozen hebben Deze troep zon het ook wezen die bjf Kraanknil tusschen Oranjerivier station en De Aar de spoorlijn is overgestoken Wij moeten echter nog eenige dagen geduld oefenen aleer wj ons een opinie omtrent het gebeurde kunnen vormen Uit het overig deel der Kaapkolonie komt goenerlei bericht tot oas De Engelsche troepen rukken blijkbaar door het land heen noordwaarts trachtende de commando s der invaller te verdrijven De imperialistische pers te Londen en een deel der Dnitsche offlciense pers maken groeten ophef van de reis van koning Ednard VII naar Duitschland Natuurlijk wordt verband gezocht tusschen deze reis en de tegenwoordigheid van keizer Wilhelm aan het sterfbed van Koningin Victoria Alle moeite wordt gedaan om aan Eduard s reis belangrijke politieke gevolgen toe te schrijven zelfs wordt beweerd dat het FEVILLETOX WILSKRACHT 58 Hij dronk reikte Egon de Bokaal en toen deze gedronken had ging de beker rond Toevallig kwam hij het laatst bij Angelica Egon rag het en onthield nauwkeurig waar zij d n beker met haar heven mond had aangeraakt om te drinken Hij nam den beker uit hare hand lette snel de lippen aan dezelfde plaats in de hoop dat niemand het gezien had Ernst en luim wisselden in de gesprekken af allen dachten nog langen tijd met vreugde aan dezen avond ZEVENTIENDE HOOFDSTUK Toen Egon zich in zijne kamer bevond stak hg alle lichten aan ging bij de tatel zitten en plaatste het groepje vóór zich Hij haalde het hart op aan de dierbare trekken edele denkbeelden vervulden zijn geest en bevestigden in zijne ziel de beste de edelste plannen voor de toekomst Zoodra mogelijk morgen reeds wilde hij met Graat Waldemar spreken hy maakte een reisplan op de plaats zijner bestemming zelve wilde hij leeren n onderzoeken zijn oom de gedachte aan e m deed zijn hart sneller kloppen met gcjaagen blik vestigde hij het oog op het portret Daar de beslissende stap is voor een DnitschEn gelsch verbond Of dit alles maar zonder slag of stoot voor waarheid moet worden aangenomen blijft zeer de vraag Onmogelijk i let toch volstrekt niet dat Wilhelm inderdaad door zgn hart naar bet sterfbed zjjner grootmoeder werd gedreven Evenzeer gaat het niet op met stelligheid politieke oogmerken te verbinden aan de reis van koning Eduard Waarom zou de Britsche koning zij het ook op een slecht gekozen moment niet zijn zuster keizerin Frederik mogen bezoeken daar deze zeer ziek is Nadere afspraken vallen nadat de beide Vorsten zoo lang zjjn saam geweest natuurlijk niet te maken Bovendien kan een con trabezoek de verhouding niet inniger maken Door de reis van Wilhelm naar Engeland en zijn aanstelling tot Britsch veldmaarschalk is de nauwste band gelegd welke denkbaar is Engeland en Duitschland hebben het entente cordiale gehandhaafd dat den 16en October leidde tot hot teekenen der overeenkomst betreffende China Ook Italië begint op te komen tegen de verhooging van de graanrechten in Duitschland Zoowel de Tribnna als de Stampa beide officieuse bladen hopen dat de Italiaansche Regeering de Dnitsche zal weten i Tnff tö hi Anfl jr m T yg ders zouden Italië en Oostenrijk evengoed als Rusland represaille maatregelen moeten nemen en Duitschland zou zichzelf isoleeren Volgens berichten uit Madrid heeft de gouverneur der hoofdstad het Ministerie doen weten dat hü de gemoederen genoeg gekalmeerd achtte om den staat van beleg op te heffen De Minister president generaal Azcarraga zal heden de Begentes het ontslag van het Kabinet aanbieden Waarschijnlek zal hy met de vorming van een nieaw Kabinet worden belast In den Franschen Senaat had een scherpe uiteenzetting plaats over de Portngeeache flnancieele regeling waarbij de Fransche houders zich verkort achten De bondgenooten zullen Portugal nog meer moeten bespringen anders gaat het niet Volgens een telegram uit Lissabon maakt men zich daar ongerust over het buitengewoon lange verlof van den Franschen gezant De premfer Waldeck Bonsseau verscheen eergister weer in de Kamer van de vereenigingswet werd echter niet veel afgedaan want art 9 werd wegens beweerde ondui stonden ze vóór hera die onvergetel ijken zijn vader die beminnelijke vrouw zijne moeder ieder met een knaapje aan de hand en hij kon zich aan den aanblik niet verzadigen Het was hem als werd het viertal grooter als keek rijn vader ernstiger Egon gevoelde bchuld zijn oom I j Vader gij hebt mij iets te zeggen ilc versta u sprak hij hartstochtelijk Vader ik ga naar mijn oom Daarboven zult gij vreugde beleren aan uwen zoon ik beloof het u voor het oog van God met eene hedige belofte verzeker ik het u Hij kuste het schilderijtje feeder gevoelde zich kalm en maakte verdere plannen voor de toekomst Van uur tot uur werd hij meer ingenomen met hetgeen hem wachtte Reeds den volgenden morgen spoedde hij zich naar Graat Waldemar en maakte hem met zijne wenschen bekend om zoo spoedig mogelijk op reia te gaan ten einde op zijne toekomstige woonplaats alles in oogenschouw te nemen en an alles op de hoogte te komen en met de plichten die op hem zouden rusten bekend te worden Hij sprak zelfs over zijn oom altijd nog met eenigen tegenzin doch blijkbaar zich inspannende om zijn atkeer van hem te overwinnen De Graaf von Felsburg luisterde aandachtig toe terwijl Egon van zijne plannen sprak en versterk te hem door vriendelijke woorden in zyn voorne men om zoo spoedig mogelijk zyn nieuwen werkkrmg te aanvaarden Zeer voldaan verliet Egon s Graven vertrek en maakte lich voor de sledevaart gereed die volgens onderlinge afspraak en met het oog op de uitnoodiging die men had sAngenomen naar het JLm delijkheid van redactie naar de commissie teraggezonden Verspreide Berichten Fbinkbuk Het gevaar van een algemeene staking der mijnwerkers in Frankrjjk schjjnt toch niet zoo heel groot te wezen het te SaintEtienne genomen besluit aangaande de voorwaardelijke algemeene staking heelt in de bekken van Pas de Calais geen geestdrift gewekt men wil veel liever ee vergelijk door wederzijdsche concessiën Het verstand is bjj den niet gansch toerekenbaren patriottenhoofdman Panl Deroid de wel niet vóór de jaren gekomen doch nn doet zich toch zoo iets gelden in een lormeele verklaring dat de nationale partfi wel niet onverschillig is voor het Elzas Lotharingsche vraagstuk doch d t de aangelegenheid op het oogenblik maar niet op het verlanglijstje voor de bnitenlandselie politiek moet worden geplaatst GKOOT BElTTiSNIB Db Pali Mall brengt in herinnering dat Edward VII de eerste koning van Engeland is tóweest die te Vlissjngen geland is Wel konn de vroegere Hannoversche koningen vaak dien weg doch dan landden ze te Koning Edward heeft doen wetendat hij tot ziJn leedwezen dit jaar niet naarIerland kan gaan maar dat hü hoopte het volgende jaar zulks te knunen doen De hertog en de hertogin van Yorken Cornwall zullen op den terngweg nitAustralië ook een bezoek brengen aan Durban waar ze vermoedelijk van dentwaalfden tot den veertienden Augustus zullen vertoeven De geheele reis kost hetrp 20 000 pond sterling of bijna een kwartmillioen gulden BINNENLAND 8TATEN GENERAAL r W BS K n K u M m B H Zitting van Dinsdag 26 Februari Voortzetting van de behandeling der legerwet Het d t wordt voortgezet De Ireer Verhey bleef meer waarde hechten aan het oordeel der officieren die dageIpa mat de troep omgaan dan aan de rap kasteel an de Gravin von Arnheim ondernomen zou oiaen Langer dan Egon dacht had het gesprek met traaf Waldemar hem opgehouden en voor het eeist sedert hij gast op het kasteel was kwam hij na löen algesproken tijd bij het gezelschap Hij werd re ds geroepen door een der bedienden met de mededeeling dat allen gereed waren en er slechts op hem gewacht werd om te vertrekken Lachend met den vinger dreigend ontving hem de Graaf von Felsburg allen namen zijne verontschuldigingen aan behalve Angelica die hera zijn verzuim deed gevoelen door de veronachtzaming waarpiede zij hera bejegende Dne sleden elk voor twee personen stonden gereed het lot zou beslissen wie samen in ééne slede zouden plaats nemen Hermann verzette zich tegen deze bepaling hij wilde met Marie in eene slede zitten Vriendelijk gaf zijn vader hera rijn zin doch bemerkte dat Angelica over dit verlof verstoord was dit hinderde hem maar zoo beleefd mogelijk sprak hy Laat ieder de vrijheid hebben om naar welgevallen dit kleine eind te arren Dat beroep op elks vrijheid was der oude dame hoogst aangenaam zij gaf terstond aan een knecht bevel haar rijtuig te laten inspannen met de betuiging dat zij bang was in eene ar en niet dan reer ongaarne van de partij was geweest Men had daarop gerekend en tot hare groote voldoening stond het rijtuig al gereed Van onnoodig oponthoud was graat Waldemar geen vriend toen de oude Gravin goed ingepakt in haar rijtuig zat nam hij Justina bij de hand hielp haar in de slede sprong er zelt in en reed weg Angelica keek de ar na en keerde zich porten der divisiekommandanten Ook verklaarde hij volstrekt niet te weten het juiste aandeel der Marine b mobilisatie Hg constateert nit het antwoord van den Minister dat de wijziging der veatingwet die is aangekondigd geen werkeiyite verandering in pet defensieplan zal brengen De vraag is echter of zonder verandering in de Nieuwe HoU Waterlinie de verdediging geen deceptie zal opleveren Hij is niet overtuigd dat het voorgestelde organisatie ontwèfp niet ruimer had behooren te zgn De heer Tydeman verdedigt nader het permanent comité van defensie in het belang der continniteit van de gedragslgn en acht het zeer goed uitvoerbaar Hy is niet inconsepent door toch met deze organisatie tenslotte mee te gaan daar 1e mieux est l ennemi du bien Spr constateert dat gebleken is van den ernstigen wil van alle zödeu der Kamer om den minister te steunen in de hoofdeken wat de minister moet bewegen om in de onderdeelen tegemoetkomend te zyn En het blgvend gedeelte te laten voortbestaan wat ook nit een sociaal oogpunt gewenscht is De heer Van Vljmen bestreed de landweer als onvoldoende nit militair oogpunt en onbiliyk van maatschappeiyk standpnnt Naast bet staande leger is een volksleger noodig geoefend in vredestyd Hy zou wenschen dat men de militlewet alleen kon behandelen overleg De heer Van Bylandt zou met den he Lehman voorstaan een commissie om de Kamer in te lichten over bezuinigingen op oorlogsgebied Verder dringt hy ipet den heer Tydeman aan op overlegging der rapporten omtrent de gevolgen van den verkorten diensttgd bij bereden wapens De heer De Bas hield beswaren vol tegen korten oefeningstgd Waardeerende de conciliante houding van den Minister hoopt hg ook dat wijziging in het stelsel der oefening alsnog mogeiyk zal worden De beer Seret bleef voorstaan een vierde divisie op te nemen in de vredes sterkte Hg bestreed een volksleger en verdedigde een staand leger dat getuige ons Indische energie geest en zelfvertrouwen kan bezitten De heer Troelstra verdedigde namens zyne partygenooten het standpnnt der socialisten in de militaire kwestie zgnde de socialistische motie op het Amsterdamsche congres in 1898 aangenomen Door den heer Knyper werd zgn zienswyze volgehouden Door den heer Van der Zwaag word opgekomen tegen de inconsequentie van den heer Lieftinck die zünerzijds ontkende ooit betwist toen deze niet meer zichtbaar was naar de plaats waar Egon bij de derde ar staande reeds lang op haar achtte terwijl hij het paard schuw geworden door het heldere doordringende geluid der zilveren bellen haast niet meer kon houden De jonge Gravin keek met het grootste welgevallen naar het ongeduldige trappelende jonge dier dat telkens schuwer werd doordien bij iedere beweging van rijn sierlijken kop de bellen luider en luider begonnen te rinkelen Er kwamen een paar stalknechts aangeloopen Angelica lachte daarom en lachte het drietal uit dal met groote moeite het paard eindelijk tot staan bracht hetwelk van angst over het geheele lijf trilde De oude Hubert naderde eerbiedig Egon von Bernsdort en verzocht verlof om een ander paard te doen inspannen daar het niet zonder gevaar was dit voor de slede te laten nadat het zoo wild en opgewonden was geweest Bleek van ergernis over haar gedrag vroeg Egon de Gravin von Arnheim op koelen toon of zij bereid was nog eenige oogenblikken te wachten terwijl men een ander paard inspande Daar Egon von Bemsdorf nog nooit op dezen toon tot Angelica had gesproken was zij ditmaal verrast en beleedigd tevens Zonder er aan te denken dat zij alleen schuld had en zich zelve de meeat ernstige verwijten moest doen was zij zoo opgewonden dat zij Egon wilde beleedigen en hem ijlings toeriep j Als je bang zijt kaneender stalknechts doch met dit paard ik beveel het met dit paard wel meegaan I Wordt vrvolgd