Goudsche Courant, donderdag 28 februari 1901

te hebben dat het Taderland verdedigd moet worden Ns bet antwoord der Begeering was bet algemeen debat geëindigd Besloten is heden over te gaan tot het aectieonderzoek der schoolwet herziening daarna zjjn de interpellaties van den heer Van Bylandt over de kwestie Pott en van den beer Drncker over de abattoirs aan de orde Men meldt nit Den Haag Maandagavond is naar wj vernemen hier het bericht ontvangen dat de gouverneur van Atjeh Initenant generaal van Hentz door typhna is aangetast Te Nijmegen waar een zoon van den generaal op kostschool is werd een telegram ontvangen van het ministerie van kolonièn meldende dat de gouverneur generaal per draad beeft bericht dat de toestand van den generaal hoogst zorgelijk is N E Ct Gemeng de Berichten I Men meldt nit Amsterdam Door twee agenten z n naar het bureau St Pietershal gebracht twee personen die door een der agenten op heeterdaad waren betrapt op het oogenblik dat zjj zich door Inbraak toegang hadden verschaft tot een galaateriewinkel in de St Anthoniebreestraat Toen de agenten het perceel binnengingen ontvluchtten de inbrekers drie in getal achter door de ruiten Zjj werden door een agent gearresteerd in de Kotterdammersloot waarin zy waren gesprongen en zich in een riool hadden verborgen Den derde gelukte het te ontkomen WInterdienst 1900 AauKevaogeo 1 October Ti d van UreMVlcb GOUDA ROTTÜRDAMTiw vem Il i9 U ln 18 58 1 87 8 18 3 80 8 48 4 89 4 54 5 88 8 18 7 17 f t 1 5 01 f 1 10 r 5 11 8 81 10 80 1 17 6 1S 8 41 X 10 81 11 60 11 84 1 88 8 89 8 514 08 6 87 6 4 8 89 7 47 8 07 8 S0 8 56 9 8S 10 80 10 41 11 01 11 47 1 68 5 10 7 8 8 46 ll l 10 08 11 96 08 6 80 7 67 t t i 11 8 Allan U en ü Um Eitri bgl t l ii i Op dan B T tt 7 44 8 14 8 17 S SS 9 14 19 19 19 19 49 11 11 8 84 2J 10 19 R0TTÏKDA1I 90DD iee 18 80 U 38 6 41 6 04 ma 6 84 7 13 7 86 8 80 8 48 9 47 10 09 10 14 ll i AUaai la e 8a UaM aiti kaUlaa 8U 11 DA DEN HAAS 18 16 18 86 18 6 1 53 8 21 3 45 1 10 1 81 1 8t 9 56 10 18 10 43 11 89 10 08 10 17 10 89 10 84 10 16 11 11 11 67 49 6 J1 7 89 8 01 8 99 11 17 1 18 8 84 t 88 E 8 48 8 i6 41 4 10 88 10 46 11 41 18 08 18 46 18 66 1 41 8 80 8 48 4 15 6 16 6 4 7 57 m 4 16 4 87 88 6 8i 7 0U 4I 7 56 8 18 9 61 10 30 i 4 48 6 98 9 67 4 69 6 3 10 11 5 1 I 64 10 98 7 1 48 t 81 5 4 7 05 7 31 H 09 8 93 8 46 0 38 10 69 Bakalre m biljat la U tn npplaiant Wvjj O O U 1 A A S T K R D A 4 riaa wia omt 6 9 8 11 8 311 38 10 80 10 5918 08 1 10 8 88 8 96 07 43 6 19 86 8 48 9 51 0 l9 1 87 11 06 Am t W 8 01 8 68 9 8 10 10 11 04 18 48 18 67 1 57 8 86 4 1 4 67 6 li9 6 0J8 44 9 85 10 3 11 03 11 69 A mst C 8 1 V IS 9 87 10 86 11 1 08 l lo 8 19 8 40 4 8T 6 1 5 45 6 8 9 8 10 0 11 16 19 14 6 68 81 7 10 1 86 8 6 8 6 11 7 38 8 43 5 04 6 30 7 00 7 4 08 5 Vnit fl 6 8 7 15 8 10 8 9 18 9 81 U l 19 87 18 40 8 9 8 10 3 84 4 4S 6 11 6 81 7 09 8 10 9 61 A mi W 6 34 6 47 7 80 8 9 8 4 9 311 v 46 11 80 18 411 96 9 11 3 88 8 4 6 0 6 88 8 86 7 86 8 96 10 96 I l 7 0 7 318 189 9 9 89 1 1 18 10 31 18 61 118 1 1 3 18 4 18 4 S4 6 47 7 16 7 64 8 01 9 11 11 88 48 6 48 6 S 7 00 7 58 9 01 35 10 06 10 46 7 84 9 8 11 07 80 8 16 7 84 7 49 1 86 9 89 10 07 10 88 11 88 Op den huwelijksdag zelven zijn 4500 telegrammen ontvangen en verzonden daaronder waren er van 300 500 700 1000 2000 woorden Eene herleiding van wat op dien dag door de telegraflsten is gedaan tot telegrammen der normaal gemiddelde lengte geeft naar schatting van mannen van het vak de uitkomst dat men de drnkte van dien dag kan gelijkstellen met de behandeling van 115 000 gewone telegrammen H M de Koningin Moeder ten zeerste op prjs stellende de gevoelens die geleid hebben tot liet bl engen van eene serenade aan H M op 1 Mairt a s des avonds te 8Vi nnr bij bet betrekken van het Paleis in het Lange Voorhout heeft verklaard deze hulde gaarne te zullen i aannemen In den gemeenteraad van Groningen kwam aan de rde een voordracht van het dageIjksch bestuur tot het richten van een adres aan de Begeering in zake de abattoir qnaestie Men meldt uit Vlissingen De voor Cronjé bestemde pijp half December van het vorig jaar door leden der Bcherpschuttersvereeniging Vlissingen per stoomschip van de Ünion Castle Line naar St Helena verzonden bleek bj aankomst verdwenen te zijn B en W zeggen in hun voordracht dat bet arreét van den Hoogen Eaad van 11 Febrnari zonneklaar heeft aangetoond dat art 4 sub 2 van de hinderwet verduidelijking noodig heeft Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming werd overeenkomstig hun voorstel besloten aan H M de Koningin een adres te richten houdende bet verzoek met den spoed dien deze zaak eiscbt aan de wetgevende macht een voorstel van wet te zenden tot wijziging of aanvulling van genoemd artikel der hinderwet Door het arrest van den Hoogen Eaad zoo wordt in het adres gezegd is een rechtsonzekerheid ontstaan welke in haar gevolgen bedenkelijk kan zijn voor elke gemeente waar een gemeenteljk openbaar slachthuis bestaat of Wordt opgericht Naar aanleiding van veranderingen in het bestunr der weesinrichting te Neerbosch schrijft men ons van betrouwbare zijde In den nacht van Zaterdag op Zondag brak een vreeselpen sneeuwstorm over Odessa uU De van de Krim terugkomende stoomboot Sineus werd door den storm tegen een rots geworpen en is in de haven gezonken Verscheidene ter reede liggende schepen zijn zwaar geteisterd In de stad ligt de sneenw huizenhoog Tegenover zulke massa s sneenw staat het opruimingswerk machteloos Het spoorwegverkeer ligt geheel stil en niet vóór het begin van de volgende maand zal het ber Talrjke treinen op weg naar de stad zjin ingesneeuwd He reizigers op die treinen meer dan 1000 ingetal zijn van de overige wereld afgesneden en verkeeren in grooten nood Is er oen tjd geweest dat de weesinrichting te Neerbosch zich mocht verhengen in de sympathie van duizenden in den lando nu blijkt ook daar na den vloed een ebbe te lijn Ingetreden Naar wij vernemen zijn de iinancieele moeilijkheden groot en heerscht er een gedrukte stemming De predikant Van Hoogenhnyze te Njmegen voorzitter en de heer Dnys te Eist lid van het bestuur hebben ontslag genomen do overige hoeren blijven middelen beramen om de inrichting die zoovele jaren voor zoovelen tot zegen was te helpen Eene circnlaire onlangs verspreid ter verkiijging van buitengewone giften beeft veel minder gevolg geha djn Men schrijft aan de N R Ct In de week vah het huwelijk van H M de Koningin van Maandag 4 Februari tot Zaterdag 9 Februari zijn op het telegraafkantoor te s Gravenhage behandeld 17 306 telegrammen terwijl het gewone aantal per dag om en bij de 1500 bedraagt wat voor die zes dagen dns een totaal van 9000 zou hebben opgeleverd ding van die slechte resultatan schgnt verschil te ziJn ontstaan in de beschouwing over de wijzo van voortgaan op den thans bestaanden voet of het sterk verminderen van het aantal wezen waartoe immers niet dan noode zon worden overgegaan De inrichting met hare vele groote gebouwen werkplaatsen enz ia een dorp in t klein zal men nu door sterke ontvolking voor een groot deel althans dat alles ongebruikt daar laten staauf Als een uitvloeisel van de stichting van den Internationalen Bond van vrouwen te Parvis is een gedicht te beschouwen door mevrouw Meulmans opgedragen aan princes Directe Spoorwegverblodlngen met GuUDA I I I l t 85 8 11 8 88 9 08 9 84 9 88 1 6 68 7 11 door 7 18 7 88 7 86 6 86 7 44 11 08 11 09 11 19 11 86 11 86 Oouda Uoordr oht Nieawerkerk Okpelle aottgrdim H RotterdamD F Kotterdam B 8 40 8 69 8 67 9 C8 9 89 9 46 10 66 11 18 11 96 10 18 64 9 08 8 09 9 to 9 48 9 67 10 86 7 68 46 6 66 4 49 6 80 6 97 7 18 4 68 5 41 6 01 6 61 f 6 11 6 04 6 17 8 10 8 88 7 8 11 81 11 46 18 10 10 16 lo sn 10 88 10 48 1 49 8 89 3 9 18 9 47 11 68 1J 06 18 11 8 04 S 84 9 00 9 89 10 08 10 19 10 19 10 69 11 88 11 11 1H9 11 86 Bottardam Beun Rotterdam D F Sotterdam M Oapelle Klflttwerkuk Uaordreeht Soads 9 11 9 81 10 00 8 ST 8 41 8 6S 9 08 9 149 08 0 19 7 U 7 88 7 7 68 7 69 Qoada Zevonh Moei Soetermeer Zeg Voorburg Halte 6 8 6 04 7 08 7 16 7 89 8 8 8 66 9 0 41 10 11 11 86 U 86 18 06 1 80 8 40 8 57 4 aHage Voorburg Zoetetm Zeg Zovenh Mc ftiiida FaaalUUaf L L 10 1 1 86 10 88 1 50 l Z Z 1 48 8 01 M u I i h l au 11 I 10 10 69 18 00 18 87 8 16 S 8 11 16 S 11 84 8 40 S 9 9 89 10 14 10 49 11 47 19 S9 109 8 11S 3 4 aa T riA 4 H8 B 9 8 i 9 07 8 14 6 17 88 7 48 07 9l9 9 9 80 10 11 l B4il l 19 08 19 84 9 18 109 8 814 ip laa laap ta jat gatakii d ortaa J Hgm itatT K ril 1 a a Uu altr I1 I I L ioudft üudew Woerd Utreohl Utrecht Woardea Oudew Ooida 6 89 6 84 7 46 8 18 6 86 8 S8 8 6S 6 48 6 08 7 4 S 18 8 18 6 68 7 47 8 88 9 90 10 10 10 66 II S8 18 08 1 48 3 S 19 4 J 07 6 44 8 09 9 87 10 83 11 65 19 87 4 8 6 88 6 58 8 17 10 41 1 36 88 ij 7 08 ï 8 80 9 0 9 66 10 64 ll J 18 11 18 61 H 1 40 S 6t 6 F Wiszniewska Van de orde is een exemplaar toegezonden aan alle thans regeeronde vorstinnen Allen schier hebben de ontvanst bericht en sommige vorstinnen hebben daarbij haar gevoelens uitgesproken over het vredesideaal der toekomst Ook H M Koningin Wilhelmina heeft dit gedaan Mevrouw de barones Van Hardenbroek van Bergambacht antwoordde het navolgende Uw brief is in mijn bezit geko men en ik heb gelegenheid gevonden uw gedicht onder de oogen te brengen van H M de Koningin die uw verzen met belangstelling heeft gelezen Ik wensch u alle mogelijk succes mevrouw maar ik vrees dat men nog wel een langen tyd zal moeten wachten alvorens het gewenschte doel te bereiken De Eclair hiervan melding makende trekt daaruit de conclusie dat H M mèt de vrede bevorderaarsters is maar dat ziJ maar al te goed door het lijden van haar staragenooten in Afrika weet dat het sohoone denkbeeld nog slechts een ideaal is Een Hollaaèch ulographie van Ned O Intlie DOOE PAUL DU LOUVEE I A Goeie mórge meneer I Morge conducteur Lekker weer meneer Ja zeker bijzónder lekker weer enik veeg met mgn zakdoek t zweet af datme langs t gezicht parelt Zeker een weertje naar uw zin meneer t Is immers in Indié ook zoo warm f Ja daar heeft de man gelgk in maar de arme drommel vergeet dat we daar in Indié niet zoo gek zullen zijn om ons in die wollen kleedingstnkken te steken Piet Hein brug meneer Dag meneer en ik stap de tram uit steek destraat over en loop een schoenmakerswinkelbinnen en laat me aanmeten 0 hebt bjzonder kleine voeten meneer Is t waar dat de dapies in Indié looden schoenen dragen om de boeten klein te houden Hebt medelijdenj de arme man weet immers niet dat Noderlandsch Oost Indiö en t keizerryk China met één en t zelfde land zflu hij verwart slechts ons Indiërs met de Chineesjes t ii anders niet En ik breng hem aan t verstand dat die gewoonte alléén bü de Chineezen bestaat Hoelang i ü in Holland meneer zeker reeds een heelen tp Dria maanden Wat zegt u Drie maanden en ü ze daar in Indié dan ook Hollandsch P O mijn boenen jeuken om dien man enfin hebt medeluden met hem Dank U meneer Goddank do geleerde man is gereed en ik loop weer naar buiten en spring de voorbijgaande tram in Morge meneerrr Morge conducteur Eeu poos stilte jMeueer hebben ze daar in Indié ook trams f 1 48 1 6 SS I L4 48 l S 8 08 1 09 i 09 9 8 i 4 S9 4 47 4 34 5 854 44 4 51 6 1 6 07 6 18 5 41 MS Ui 4 08 1 08 4 i6 4 84 riaa vnt 4 19 4 60 5 86 6 08 6 18 6 97 4 45 6 88 5 66 Sakkerloot En ik vertel den armen drommel ilat zo in Indié behalve stoomtrams ook electrische trams en spoorwegen hebben O dat gezicht van dien conductenr metzgn waterige oogen Zó66ó dat wist ik niet Nou dan weet je t nu denk ik Ik werd biJ een familie in den Haag geïntroduceerd eeu zeer nette een beschaafde een deftige familie lezers Het eerste onderwerp na de gewone allervervelendste koetsiers en oude wjjven praatjes van mooi weer en n komt zeker uit India nota beua welke eene verrassing voor miJ was natuurlijk Indié 4 Hebben de steden in Indié ook straten Bijna had ik neen gezegd en verteld dat men daar tot aan de ooren in de modder moet loopen om van t eene eind der stad naar t andere te gaan en dat de bosschen daar zóó dicht zjn dat je over de boomen moet loopen om je vriend die een weinig verder woont op te zoeken O wat eon nonsens Maar toen ik vertelde dat men daar druk bezig was de straten die eerst keurige grintwcgen waren te veranderen in asphaltwegen zooals men in den Haag slechts in de Spuistraat en Veenestraat en hier en daar in de Scheveningsche Boscbjes beeft en zooals nergens in Gonda toen zaten ze me aan te k ken dat ik haast wegkroop van verlegenheid t Was alsof ik hun een sprookje rertelde En ook zj hadden t over miJn Hollandsch en ofschoon ik me in t eerst wel gevleid gevoelde begon t me later gruwelijk te vervelen en maakten de minne ideefin die de Hollanders over t algemeen over Indié en de Indiérs hebhen mg krekelig t Was om te bersten Ik moest verder vertellen t was zoo interessant zoo sprookjes achtig misschien I Ik moest daar als een schoolmeester over Indié zitten vertellen en ik stikte bijna in al de he s en hoe leak s Hé we dachten heel anders over Indié zeiden ze toen ik uitgepraat was en de storm van vragen die op miju hoofd neerdaalde beantwoord had Wat dachten ze dan Ja wat zal ik zeggen Ik geloof dat de familie dacht maar behalve zi denken tal van Hollanders ook zoo dat we daar in Indié nog rondloopen all Adam en Eva in t parades t schortje als eenig kleedingstuk dat we geen ander taal kennen dan t Maleisch dat werkelijk een prachtige taal is dat daar de tijgers en panters en allerlei andere verscheurende dieren zoo maar in je slaapkamer loopen te wandelen als de Hagenaars in de Spuistraat of als de Gouwenaars op den Kleiweg ofschoon men op Java op één of twe bergen uUgezonaeid uvor dag zelf met een lantaarntje wel zes vuurtoren lantaarns naar tjgers en panters kan loopen zoeken en zich dan eerder een krommen rug op den hals haalt dan een t jger ontmoet Kortom tal van dwaasheden kwam ik te hoeren I 10 81 9 46 10 31 8 n 6 17 6 87 8 89 7 05 7 69 3 81 8 8J 6 46 il 9 88 9 48 9 68 10 08 L 9 58 E 1U9 O arme Hollanders er ziJn er natuurlijk uitzonderingen ge zijt er trotich op Nederland aangeschreven te zien als de tweede koloniale mogendheid Uw borst zwelt van trots tegenover den buitenlander spreekt boeken vol met kennissen over Indië maar zegt nog geen visite kaartje vol waarheden en werkelijke kennis en denkt een hééle Piet te zijn wanneer ge op de onmogelijkste wjze een paar woorden Maleisch weet uit te stoo ten soms zelfs z66 mooi dat men U in Indië niet zou verstaan Maar enfin laat dit schetsje n voldoende zijn om te weten dat Ow Indië geen hel is dat daar geen naakte duivels wonen dat ze daar ook huizen hebben met deuren en vensters en dat de menschen daar niet in boomen wonen Ook daar weet men wat beschaving is on dit durf ik Ü te zeggen dat ik menig Indiër ken die wat beschaving betreft zijn HoUandschen broeder verre overtreft STADSNIEUWS SOODA 27 Februari WOl WiJ ontloenen aan de ochtendbladen enkele beoordeelingen van de eerste opvoering van Bonman s Meilief De N K Ct kleedt het libretto van Coenders tameljjk wel uit en het is van de meest conventioneele romantiek Van de première hedenavond mag dit blad constateeren dat het werk met warmte door een talrgk publiek is ontvangen uitgenomen de eerste acte die zonder indruk te maken aan de hoorders voorbijging voor een deel zeker tengevolge van de onvoldoende uitvoering Trouwens alle rollen van het tweede plan waren zwak bezet en de componist stelt zware eischen ook aan bet orkest dat er zich dank zij de energieke leiding van kapelmeester Raabe wel doorheensloeg maar over het geheel niet op de hoogte was van zijn taak Wat onzen eigen indruk over het werk betreft deze is dat het banale van den tekst ons in het zangdrama niet zoo gehinderd beeft Dit is geen geringe verdienste der muzikale behandeling waarvan het ons voor het overige toeschijnt dat daarin het Wagnersche princiep té zeer op de spits gedreven te veel tot systeem gemaakt is Geen ongewoon verschijnsel trouwens dat illustere voorbeelden in dé navolging worden overtroefd Slechts zelden laat Bonman zyne muziek opbloeien tot eene afgeronde melodie en het wil ons voorkomen dat ook in het met betrekking tot den zang doorgaans te zwaar behandelde orkest de melodische stroom niet van rijkdom overvloeit Maar wel is er dramatische gang in de muzikale behandeling Immers aan dat dramatische element dat ook in de handeling zoo sterk naar voren treedt is het toe te schrijven dat bet publiek tot bet einde toe de uitvoering met spanning volgde In de Nienwe Courant lezen wü Omtrent do eerste opvoering van de nienwe opera Het Moiliel van Gulpen door do Ned Opera seint onze Amsterdamsche correspondent De opvoering had hedenavond plaats voor een goed bezette zaal waarin als invites vele leden van het Ned Tooneelverbond Wat het eerste bedrijf dezer opera mist aan muzikale expressie bfl de hoofdmomenten b v bij Benno s verzuchting wordt eenigermate vergoed door de goede koren daarin en door de levendige actie Een climax in de goede richting wordt echter merkbaar in de volgende bedrijven waaraan vooral de harpmotie en hier en daar relief geven De melodiense gedeelten zijn in deze opera schaarsch Te roemen als zoodanig zgn een gedeelte der verlovings scène tusschen Benno en Olara in het derde bedrjjf en t landelgk koor achter de schelmen Het laatste tafereel met den meiboom en de galg maakte veel indrnk De vertolking der hoofdrollen geschiedde nitstekend door de dames Engelen Sowing als Olara en Bakels als Benno s moeder en door de heeren Tijssen als Benno Aloxanders als Kollo en Engelen als Beimar JfoOral do heer Tijssen kweet zich van de 6er zware soms zelfs vermoeiend zware t partij van Benno met glans Velen ontvingen bloemgeschenken en ook de dirigent de heer Saabe werd door een krans gehuldigd De heer Joh Brngman schrijft in de Telegraaf 0 a Men zou den sympathieken componist van D6 Tempeliers in Het Meilief van GulJen bona niet herkennen Voordat de opvoeïing van De Tempeliers bij deNederlandiche Opera plaats had 1 Maart 1898 werd lij in conccrtvorm opgevoerd te Gonda 10 Juli 1896 de woonplaats van den componist MeJiigeen herinnert zich nog bet succes dat de t eer Bonman en de tekst dichter Jac Phippi oogstten Toen ik gisteren het eerste tafereel bedrijf zouden we in de opera taal tan vroeger zeggen gehoord bad dacht ik onwillekeurig hoe zon het oordeel nu wel n als hier do mise en scène had ontbroken De beer Bonman is in Het Moilief Wagneriaao pur sang ten minste wat het niterIJke de behamdeling betreft doch het grootsche het pakkende wat Wagner bereikt ontbreekt ten eeuenmale Hij behandelt het orehest voortdurend symphonisch zoodat de stemmen een zeer ondergetchikte plaats innemen en deze ziJn daarenboven niet opgewassen tegen den veolal maehtigen klank van het orehest In het vierde tafereel i aar Tooit de heer van der Hoeck een vroolgk liod met het koor zingt op den Meigraaf komt meer afwisseling en dit tafereel is dan sok vetreweg het itont geslaagde t Schijnt mij toe dat de heer Bonman zich door verkeerde raadslieden heeft laten leiden want zij die altijd er op aansturen om in Wagner s stijl te schrijven kunnen toch weten dat het hoogstwaarschijnlijk niemand zal gelukken den meester nabj te komen en dan zelfs al gelukte dit ook den een of ander dan nog OU weinig gewonnen zjju want het publiek zou de climax missen Bonman s werk draagt zeker het stempel van door eeu hoogst kundig man te zgn geschreven maar wie naar een opera gaat doet dat r iet met de bedoeling om iemands talenten to waardeeren Een operabezoeker wil genieten en heeft hij genoten dan is hu gaarne bereid den kunstenaar aan wien hij dat middellijk of onmiddellijk dankt in den vorm van geestdriftig applaus zijn schuld te voldoen Die geestdrift nu openbaarde zich slechts bjj enkelen bij het begin van t vierde tafereel waren enkele loge zelfs eenigszins ontvolkt Het üandelsblad zegt De Muziekkroniek Het Meilief van Gnlpen bereikte ons hedennacht te laat om in het ochtenblad te worden opgenomen Van het werk heeft onze muzik le medewerker een gnnstigen indruk ontvangen en den vertolkers komt een woord van lof toe Met de hoofdpersonen deelde de orkestleider de heer Baabe in de bloemenhnide Dé ontvangst door het publiek was zeer hartoljk Het oordeel van dezen verslaggever de heer van Milligen geven wij morgen Het Algemeen Nederlandsch WerkliedenVerbond zal zijne algemeene vergadering dit jaar houden op 7 en 8 April te Amsterdam O a komen aan de orde verschillende voorstellen tot wijziging der statuten De afdeeiing Krimpen a d IJael stelt voor dat het centraal bestuur hj de regeering aandringe op bet tot stand komen eener wet welke verbiedt allen arbeid van vrouwen die in vergevorderde zwangerschap verkeeren en tevens nog werken in fabrieken of voor haar scbadeJijk zijnden arbeid De afd Moordrecht Öouderak wenscht dat het Verbond zich uitspreke ten aanzien van en zoo mogelijk biJ de bevoegde macht aandringe op afschaffing van allen mannelijken arbeid door gehuwde vrouwen De afd Gouda stelt de vraag Kunnen er vanwege het Verbond geen pogingen in het werk worden gesteld om bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te trachten den treinenloop te doen inkrimpen Vooral met het oog op den velen en moeilijken arbeid welke van het personeel gevergd wordt en ook ter voorkoming van ongolukkoD HiASTKBHt Zaterdagavond hield Ds HG Oldoman eene voordracht in de alhier bestaande afdeeiing van den Protestantenbond Voor de panze hield ZEw een prachtig uitgewerkte rede over den vooruitgang in de toekomst en na de pauze droeg h op meesteripe wijze voor Henoch Arden van Tennyson In langen tijd hebben de leden niet zooveel goeds kunnen genieten als van die lezing Jammer dat het weer zoo weinig leden deed tegenwoordig zijn Ouderkerk a d IJssxl In de jongste raadsvergadering is onderzocht en vastgesteld de rek ning van het burgerlijk armbestuur over 1900 bedragende in ontvangst f 1293 i3 en in nitgaaf f 1312 20 Tot lid van dat bestuur werd opnieuw benoemd de heer W Spoormaker Behandeld en vastgesteld werd het kohier van den hoofdeljjken omslag voor 1901 en dat van de belasting op de honden Het eerste kohier bedraagt f 2884 het tweede f 254 Krimpen a d Lek Op uitnoodiging vanhet bestuur der Anti revolutionaire kiesvereeniging alhier trad Zaterdag avond in eenepublieke veigadering in het sociëteitsgebouwals spreker op de heer L F Dnymaer va Twist te Gouda De spreker deelde mede dat het doel zjner rede was er op te wijzen om welke zaken het biJ de aanstaande verkiezingen gaan zal Daar de rede geen aaneengeschakeld geheel vormde en hoofdzakelijk bestond nit eene reeks van aanvallen op andere partijen op do wet op den leerplicht en het openbaar onderwijs welke aanvallen spreker door citaten van enkele personen trachtte te bewijzen om alzoo eene geheele partij verantwoordelijk te stellen voor de uitspraken van enkelen valt bet moeieljjk een geregeld verslag te geven Van de gelegenheid tot debat werd gebruik gemaakt door de heeren M Boogaerdt K Smit Jz W Verhoelf en Z de Jong welk heeren wezen op de vele onjuistheden en ongemotiveerde aanvallen in sprekers rede De heer Boogaerdt verdedigde in het bijzonder de wet op den leerplicht en het openbaar onderwijs Do heer Van Twist repliceerde de verschillende sprekers zonder bun rechtstreeks te antwoorden Nleaire Paraplnles Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN Toor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAÜTE S A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Am slenlaiii Vrkrs ülotkn 7 2 ü ïi 81 I Vu ♦ Vb US 6il Vw w 4 ï7 4 100 807 88 881 67S 50 5 lOl i 1 81 loiv 1 6S 1101 UI 817 158V 100 M 68 m 104V j 81 100 iU 1407 Al I0 94 1041 l l 31 6 103 104 Ileurs van 27 ÏEBK i SDl LAND 0 t Nöd W 8 Vidito dito aitL 8 dito dito dito Stlotfa R Ubl Ooa il 18S1 98 4 Itjllis Iti sehr Tiuif 18fiS 8I 5 OoBTiNK Obl m pApier 1868 6 dito ia E tverUfiS ftPofttVOAL Ohl met coupon 8 dito ticket 3 aURLAND Obl Bianeol 1804 4 dun Ghcods 1880 4 dito bi Ri tha 1889 4 dito bg Kop l8Htf U0 4 dito IQ ffoud Ifitiu 1883 6 j lito dito ditu 1884 I 4PAHJB Perpet schuld 1881 4 TvKXBiJ Oenr Couv leeu 18 0 4 Öe It eoiu serie D Gec leenin serie C Zu PApb Ap V obl 18 Umoo Ob lUSfih 1890 0 ViVEZGSLA Ob ou ep 18S1 AVBTKftDAH Obh Btion 18w5 3 RoTTSBDAM Striit teeii 18tf4 SNSD N Atr H niteisv SHDd Awndsb Tab My CariifiiateaDeli MaatsohBupg ditoAm Hypoiheekb paudbr 4 üuU Mij derVorateai aai da Sr Hypoihi ekb psnilbr 4i iN derlaiidsi he bank aand Ned Handeimaatsob oitoN W Pac Hyp t pandbr 3 Eott Ky Otlieükb paotthr i iUtr llypotbeekb dito 4V U iBTSNE 6 idt HotiKa bank aamt RUBL Hypotbenkbauk paudb 5 Ahirika Eqiu by poth paaib 4 Maxw L G Pr Liün ert 6 Xei Koll IJ apour w My aand Mij t t Ëxp v 8t Spw aandNTed Iiid S i ofweg m aftnd Ned Zuid Afr Spm aand fldito aito ttito 18U1 dito 4ValTAUB8poor l I887 8 A Eobl ZoidItal Spwmy A H t bl St oL N Warschau WnenPn aand Rust Gr Ru n Spw Mij obl 4 B l iaohe it i Ha d j f a lowa dito aand 5 Iwm g l ombr ditu Haiitl 5 lCur k CU Azo 8p knp obt tdit Jiii diliK 101 los 101 9 11 100 inv 117V 101 S4 Amürika Ct n P o Sp Mg obl 6 GhicatNo 11 Wp U T rtu dit lito Win St eter obl 7 De iTur Rmdr Sp ii cerl v a Utiitois Oeutral o i i uoud 4 LnuioT Na hfillïOerv aan l Mexi u N Spw Mij Ie hyp a 6 MiH K ia a v pGt pref aaad N York Ouirts o West a md Ptina dto Obio obli A Orrfton Oaiif hyp i goud St Pau Minii Si Manit obl ün Fdff 4ioof yn obig 6 dito dito Lïb Col Ie byp O OaMaua Oau SouthJ hert T aand Sm 0 Rallw fc Na loh d o O Arosterd Omnibus MyVaaad Rotterd Trsmwe Maais and NlD Stad Amsterdam assd 8tad Rotterdam aa id 8 BiLOiE Stad Antwerpen 1 Vï S i Siad Brusael 1 88 S s HoHe TheiflsRegullrGHiilsoh 4 j OuniKK Staatsleeuig ISO 6 K K Oost B Ür 080 3 Spanib Stad Madrid S 1888 Nbd Ver Bf z Avb apJal flert OPRUIMING dof EESTEEEENDE ELS COSTUMES Blbii§en Peignoirs en Pelterijen Tot yeel Torminderde prijzen ü SAM80M Rechtszaken Door de Arrondissents Rechtbank te Eotterdam word gisteren o a veroordeeld A V 32 jaar werkman te Jaarsreld wegens mishandeling tot drie maanden geTangenisstrai VerTolgen stond o a terecht B 7 22 jaar machinist te Ondewater die op 5 December 11 te Hoenkoop den veldwachter W van Loon zon hebben beleedigd Eisch f 10 boete sobs 10 dagen hechtenis Ka de pauze stond terecht J Th L W TL 26 jaar kaashandelaar te QoDda Op den 9en Jannari s middags omstreeks 3 nnr was beklaagde gekomen op de ijsbaan van de ijsclab Gonda onder Haastrecht met het doel daar schaatsen te gaan rgden Het reglement van de jjsclnb schrijft Joden voor het insigne zichtbaar te dragen Beklaagde droeg dit insigne niet hoewel de bnreanlist hem zulks verzocht Op de baan was toen tot hem gekomen het bestanrslid A G Coster die hem mede verzocht het insigne aan te doen hem aanzeggende hem anders van de baan te moeten verwijderen Beklaagde was echter doorgeloopen en beweerde toen door C van achteren bü den schouder te zijn aangevat en een stomp gekregen te hebben Over deze behandeling boos geworden had hiJ C met den schaats eon slag in het aangezicht gegeven waardoor hij drie verwondingen had bekomen Beklaagde gal op dat het steeds zijn gewoonte is het insigne aan te doen als hjj de schaatsen aan heeft Nimmer was het ziJn bedoeling geweest C te verwonden Geeischt werd veroordoeiing tot l 300 boete snbs twoe maanden hechtenis Mr M M Schim van der Loell wees er op dat op de plaats waar beklaagde verzocht werd het insigne te dragen dit niet noodzakelijk is Hjj bevond zich ook op het terrein toegang gevende tot de baan niet op de baan ell waar hot dragen voorgeschreven is Aanleiding tot het gebeurde is inderdaad gegeven door den mishandelde gelegen in diens optreden en het aanvatt n van den beklaagde Om verschillende door den verdediger opgesomde redenen word verzocht de oplegging van eene geringe geldboete Uitspraak 7 Maart Tolgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zijn in de week geëindigd 26 Febrnari door tnsschenkomst dier bank verhandeld de volgende minder conrante fondsen Opricht aand Nederlandsch Ind Exploitatie Mij 1 25 Opricht aand Nederl bewijzen van 10 stuks 260 Bew van Deelger Ned Amerik Stoomvaart MiJ 106 3J pCt Pandbriecen HoU Hyp Bank z p 94 pCt Aand Senembah Cultunr Maats Ie Serie 50 Widodaren Mü t Expl v h Land 40 Mijnbonw Mij Boekit Fondok 98 Prei aand Ned West Ind Expl ea Mijnb Mg 50 Aand Nederl Scheepsbouw Mij 112 SpCt Oblig Stoomschip Hendrika 96 Aand Ned Mjj voor Kunstmatige Oesterteelt v h de Meulemeester met winstbewijzen A 60 Al Vlj I TK TlK WEBmiXIAFMe De COMMISSIE brengt ter kennis van belangstellenden dat de Kekening en Verantwoording ter inzage ligt bjj den Heer P W KAMPHUIZEN Hooge Gonwe op 4 5 en 6 MAART van des morgens 9 tot s namiddags 4 uur Namens de Commissie voor Workverschalflng P V D END Voorz W ROEPERS Socr 7ER5CHE 2EE715CH Ondergeteekende bericht bij deze bet geachte Qoudsche Publiek dat hij dagelijks hier ter stede de gemeente bezoekt met versche Zeevisch als TARBOT TONG GRIET SCHELVISCH en KABELJAUW VERSCHE en GEPELDE GARNALEN Bestellingen worden ten spoedigste uitgevoerd Briefkaart wordt vergoed Achtend en aanbevelend Boggestraat SCHEVENINGEN V Hat iMatt Mucbadalyluti n ÊÊÊL makkaljrlule poetamlddil toot Haeroi en vooral dcmaa sn KlndarMboaowarlc U de Apprttuv tui C H NUlltr k Cft Barti B itti 8tr r4 Mm latte foai op naam en fabriaktmerfc srfcryftaar kyi Hatraa Hhiktllsrt ta ithMawwt alaalsrtn rvM M tnu Ownraal OsMt h r W tirdauuia AralM