Goudsche Courant, vrijdag 1 maart 1901

Vrijdag 1 Maart 1001 30ste Jaargang No 8440 mmm mium DlieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ho S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur d midd lelcfaoB Ho 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlyke Nommers VTJF CENTEN Helen Avonl OPCNIIVG vao de BANKETBAEEEillJ Lange Tiendeweg B 28 Mg ten zeerste in de gunst van mjjne etadgenooten aanbevelende Hoogachtend UEd dw dienaar L BOOGAEttBT GeliroedersSTEEIJSMA Bloemisten Turfil pgel yy eo 7H Struik en Stamrosen OP BOTXEL PRACHTV AAR steeds voorhanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No lU Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachüge Fakliuizen gelegen te Gonda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Geen Engelsch maar EcM BOEUENBROOD t cent de K 0 A SL GT NIEBWE HAVEN 28 FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ m eheniisoiie W sscherij TAB H OPl EflHElMËU 19 Kruiskade Botterdam Qebreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddep6t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az dpeoialiteit voor het itoomen en verven van alle Heerenen DameBgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het itoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordjnen talelkleeden enz worden oaar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of geverW worden onschadeljk voor de gezondneid volgens staal bewerkt er W SS I 2 S Paln ExpelUr c anouo aeu potheken Te Dloth Oé I 1 au Banden II fcl iHtt ttaill D rtig jaA wordt dit middel mêt T miMDd bucom ftte pijBitiUmd inTT Ting uaMirnid t gen Rhenmttiek Jiot t Vtrkoodl ieii pin il im TS mi t ilLiJ ITTI LÊïïïl aïumidl 1 n v ésnldmlsl H ook i dan T rtroQWWii ilw lette op het fabnekemerk AnkoT Ad l a6 76o en60o defl In da meeata apotheken Te AmBtardam hi b n Tan TTtyi iM t ttt l Zenuw en Maa jlijdeis wordt uit overtuiging als een werkelgke hulp n den nood het boek manbevolen a Na ontvangst van adres per briefkaart wordt d t boekie franco per post toegezonden door gLOKKQIUL B BoeHh ZaltbommeL é Auli§epll§ehe Tandpoeder en j Anli§epll§eli Mondtincluur V van E ASSVTO Tandarte te Gouda OVERAL VEBERIJQBAAR h xidteékeaing met rood lettara v f o Maatschappij tot ExploUeUie van de Fietorüt Bron Kantwr voor Nederland Bootnpjea éO Botterdam 9Xi Ktmentdl o a Bi o O s o t G 033 1 1 n a CS o o u s U S Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blauwstraat Gouda vCb Kort overzioht onzer Priiscourant 12 flesch SHEBRIES Pale en Gold Dry van al f 16 50 per 12 fless 15 18 1 50 1 75 5 2 25 KODDE en WITTE POEÏWIJNEN MADERA S droog en zoet VERMOUTH U Turin BODEGA CHAMPAGNE 9 i O COGNAC k l 1 75 l 2 25 I 2 75 i 3 25 t 3 75 enSCOTCH WHISKY Per Fl Per Ank 45 FlLISTEAC i n 65 Nto t 27 75 g CHATEAU VALROSE 0 75 31 St ESTEPHE 0 85 86 01 i s St EMILION 189i 1 2 PAUILLAC 1893 1 25 53 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 criH 3 P2I g S SAQTERNE 1 2 S ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 BOURGOGNE 1 10 47 De flesschen zvjn in de prjjzenbegrepen en worden 43 ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bü De flrma T CREBAfil Gouda Geen Kinkhoest Geen Influenza Koninklijke Om lünkhoest Influenza Borst en Keelaandoeniiig binnen den kortst mogelijken tp te doen genezem neemt onmiddellSk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst honig Extract M E L I A M T II E uit de Koninklijke Stoomtabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 11 70 ets 40 et bij Firma ïFoti J Co Westh ven 19Ö Gouda D MIEBIES Kleiweg E 100 r Tvi H vf MILD Veerstal B 12Ü te onrfa A BOÜMAN Moordrecht PINKSE l Ll J L A N vaTzESöBN Schoonhoven J Tu TORKEN Bo t p B TutS n EOLLMATBoi A 8CHEEK i aajJr cAt P W vEDE 0 d T K VA o HEMDEN te P v n SPEK MoercapeUe DV D STAR Waddingmen Wed v BOLST Waddmgneen ADVEETENTIÜN in alle Couranten worden aangenomen door het Advertentl Bureau van A BHI kMA ZOON Druk van A BRINKMAN Zn Gouda ïAATscBAPPiJ w m m T mm Departement GOUDA MEALTAÏOiri op Donderdag 28 Februari e k s avonds te S aren precies in de Zaal NÜ T EN VLR MUK oósthaven Dr B J H OVINK Gonda Piano De Heer A H BEÜSEKAMP Alt De Heer G C GREFE Violoncel De Heer CARL NOLTE Rotterdam Viool en de Heer J H B SPAANDERMAN Zang hebben hunne medewerking toegezegd Ëen beperkt aantal toegangsbewijzen zijn voor niet leden van het Nut adfO T per persoon te verkrijgen bij de H H A BRINKMAN Zn Tiendeweg en A H TEEPE Apotheker Gouwe C 49 De toegang s avonds aan de Zaal ii bepaald op f 1 per persoon Leerlingen der Stedelijke Muziekschool hebben toegang ad t o so HBT BESTUÜB BV Wie werkelijk prijs stelt een EeEMJK te hebben laat zich lotografeeren in de Votografltclte HuntUnrichUng STTJIDIO Tag P V D 1¥AALI§I Fl SINGEL 661 Nieuw onovertroSen Frof Dr Liebers welbekend ZMVW SBAGBT BLIXIB AtlMn eoht met Fibrielimerli tot Toortdurende radicale en lekere genezing ran alle zelfa de meest hardnekkige xenuw ifiekten rooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyd rotate gedezÏQg van eiüe zwakte BleeL tiicht öenaawdhoid Hoofdpgn Migraine Hartklopping v Maagpgn slechte spgsvertering OnTermogen Impotenz Pollntione enx Uitvoerige proapectnBsen t r j r each ü 1 H i 8 Si i dubbele fieach II V O riln Depot Mattb t d Vegte Zaltbomrael 1 pül M Cléban Co Kotterdam I Happel a GraTCnbage I tlalminaDs de Jong J C a Rotterdam W clff Co Gouda on bii alle drogisten Thieny s TToadnbtli m in do geheele wereld bekend ea j geroemd OnoTertrofFen middel tegea alle Uo r s t L o ng Le V erllaagzlrkten eni Inwendig i x owel aifi ook uitwendig in bijna lila ziektegöTallen met goed gevolg nan te wenden Prtls pcrllkCSB t 1 per post f 1 15 TUnry s Wiadinalf bezit een alsnog onKolceude geneeskraoht en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een U aar ood voor ODteneeslijk relioudeii beeiiicezwel en onlanne een bijna SU jaar kankerlüden fcaezeD Brengt genezing ea Terzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz Tan allerlei aard Prijs per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Dop6t voor Nederland Apotheker HEIVRI SiNUERS Rokin 8 Amsterdam Watr geen depdt u beitelle men direct un dis SolmtHnapotkeln dei A THIKRRY in Pregridt bel HohitKh Owtmrcicli Ocliere prMpectni te ontbieden bij bet Centrul üepM Skndtn ekin 8 Amitèrdun BultenlaMlsch Overzicbt Kolonel C do Wit schrStt aan de N E Ct Het antwoord op do vraag hoe het gesteld is in het oosten van Transvaal wordt geheel beheerscht door de waarde die moet worden gehecht aan het door de Weekly Despatch verspreide bericht dat door Kitchener telegrafisch zou zijn gemeld dat Botha erkennende in het nauw te zijn gebracht een samenkomst heelt verzocht ten einde de voorwaarde te bespreken van een algemeene overgave Kitchener zonde hierop hebben geantwoord dat bedoelde samenkomst zonde plaats hebben op 27 dezer om 2 uur n m Ons komt dit bericht voor geen geloof te verdienen In de eerste plaats rijst als van zelve de vraag waarom wordt hiervan niet gesproken in het telegram door den opperbevelhebber 24 dezer nit Middelburg verzonden Gewichtiger nieuws is toch waarlijk bijna niet te bedenken en zoude men dit verzwegen juist nu de volksvertegenwoordiging bijeen is f Zoude niet de gelegenheid met beide handen worden aangegrepen om dit den volke te verkondigen als een bewijs dat de oorlog zijn einde nadert en niet meer offers van menschenleveus en geld zullen worden gevergd En dan in de tweede plaats zoude Kit hener een dergelijk verzoek ontvangend niet zoo spoedig mogelijk in de gevraagde samenkomst toestemmen in plaats van die eenige dagen nit te stellen f En ten laatste is het niet vreemd dat wel het juiste uur woidt vermeld waarop het onderhoud lal plaats hebben maar dat niet de plaats wordt gemeld waar dit zal geschieden Twgfel blijft dns gerechtvaardigd en zelfs het bericht van French van 22 dezer twee dagen later door Kitchener nit Middelburg uaar Londen overgeseind is niet in etaat ons van het wanhopige van den toestand te overtuigen Dat de Boeren voor French uittrokken wisten wij allang ook dat zj zich in verschillende kleine afdeelingen hebben gesplitst Of zf gedesorganiseerd zijn zal nog moeten blijken in allen geval hebben zij tijd om zich eenigszins te herstellen nu French door zware regens in zijne bewegingen wordt belemmerd De opgave van de door de Boeren geleden verliezen aan manschappen wapenen munitie paarden vee enz is een recapitulatie van vroegere opgave en bü nitstek geschikt om indruk te maken op het groote publiek De Engelïche troepen bezetten de Zwazigren Het komt mij niet waarschijnlijk voor dat d Boeren zouden willen trachten die FEVILLEIOX WIL SKRAC HT 58 Gij gaat misschien liever eerst nog eens naar de kapel voegde zij er honend bij en komt dan met een makker paard wellicht achteraan ffin tegenwoordigheid van vreemden zulke woorden tegen mij f dacht Egon In den geest verwijlde hij een oogwenk bij de kapel Een sprank der aarheid viel In zijne ziel Hij maakte eene diepe buiging voor de jonge dame noodigde haar met een hoffelijk handgebaar in te stappen en antwoordde haar zoodat zij alleen het hooren kon Bang ben ik volstrekt niet Gravin von Amheim en in de kapel ben ik reeds geweest dat is eiken morgen mijn eerste gang Toen de stalknechts het paard losgelaten hadden rende het edele dier spoorslags het voorplein over den berg af de allee langs Bij de pastorie waar men den hoek om moest liep de lichte slede gevaar om te vallen Egon s ervarenheid in het rijden en zijne krachtige hand beletten het Gel kig zonder onheil bereikten zij het slot waar ij met name door de oude Gravin met ongeduld Terbeid werden Onderweg had geen van beiden een woord ge proken beiden waren voortdurend met hunne gene gedachten batig geveest Hoe beleedigd te overschrijden Wij weten al nit vroegere berichten dat een gedeelte zuidwaarts is uitgeweken en het dal van Pongolarivier heeft bereikt Nn wordt onder dagteekening van 25 dezer uit Pretoria bericht dat Louis Botha met 2000 man in de richting van Komatipoort dns noordelijk weggetrokken is Wü weten ook dat verschillende afdeelingen uaar het westen zijn doorgebroken zoodat zoover wjj er hier over knnnen oordeelen de zaken het verloop hebben genomen dat te voorzien was de Boeren zijn voor de Bngelschen teruggetrokken tot aan de Swazigrens en toen noordelijk en zuidelijk uitgeweken Tenzij dus Botha door verschillende omstandigheden geheel ontmoedigd is en alle hoop op een goeden uitslag van den strijd heeft laten varen is er o i geen reden om aan het bericht van de Despatch geloof te slaan en blijft nog altijd de vraag onbeantwoord waarom Smith Dorrien maar steeds niets van zich dost hooren Dat de inval in de Kaapkolonie mislnkt is schijnt waar te zijn Ten minste alle berichten wijzen er op dat Stejjn en de Wet terugtrekken en daarmede wordt aangegeven dat tot een algemeene ontruiming van het Engeliche grondgebied is besloten Niemand die de gebeurtenissen heeft gevolgd zal hierover verbaasd zijn De Afrikaners in de kolonie hebben de zaak niet aangedurfd moreel aansprakelgk voor den inval hebben zij den moed niet gehad openlijk party te kiezen voor hunne stamgenooten on hoe het ook met de republieken afloopt de zaak van de Afrikaanders in de kolonie is verloren De Fransche Kamer schoot eergisteren eenige artikelen op van de vereenigingswet Art 9 bad van de commissie een meer duidelijke redactie gekregen om aan alle leden van de vereeniging de teruggave van de gelden te verzekeren in geval van ontbinding Het art werd nu zonder bezwaar aangenomen Daarop volgde art 10 en 11 BiJ art 12 handelend over vereenigingen die geheel of gedeeltelijk nit vreemdelingen bestaan welke door den President der Republiek kunnen worden ontbonden werd het woelig Door Reille werd voorgesteld dat er in de wet zon worden opgenomen dat het bestuur van elke vereeniging uit Franschen moest bestaan Het doel was kennelijk aan den President niet zulk een groote macht toe te kennen maar tevens dat bleek uit de toelichting verwarring te stichten en de hartstochten op te wekken Reille kwam op de groote revolutie op den Koningsmoord Daar de Egon zich ook gevoelde toch minde hij het meisje te zeer dat hij lang boos op haar had kunnen blijven Zijn hart had haar reeds vergiffenis geschonkeo doch zij had zjjn gevoel van eigenwaarde zijne eer in tegenwoordigheid van het dienend personeel aangerand en dat eischte voldoening hij begreep dat er thans voor goed eene beslissing moest volgen Hij moest het gevoel zijns harten aan zijne eer ten oflfer brengen Reeds sinds lang was hij tot die overtuiging gekomen doch daar tot heden bij hem niet van ernstige plichten sprake was geweest had zijne Helde steeds de hoop in hem gewekt dat Angelica s trouw hem straks voor zijne aanhankelijkheid wel zou loonen Als Clara nog bij hem geweest was 1 Die tijd was de liefelijkste geweest die hij ooit had beleefd maar die tyd kwam nooit terug Hij 2011 het schoone meisje nimmer vergeten maar dat de edelste gewaarwording zijns harten ter barer beschikking een speelbal harcr luimen en grillen zou blyven dat kon dat mocht hij niet langer dulden Egon ervoer met smart maar toch ook met voldoening dat hij de rechte keuze had gedaan met bijzondere beleefdtieid ja niet zonder vriendelijkheid bood hij haar bij het uitstappen uit de slede zijne hulp en hij voelde zich volstrekt niet beleedigd door den plagenden trant waarin zij het voorgevallene aan het gezelschap verhaalde Schertsend verliet Angelica von Arnheim de zaal waarin de gasten bijeen waren om van kleeding te veranderen Op hare kamer gekomen deed tij behoedsaam de deur dichte onderzocht voorzitter den spreker bij dit woord niet tot de orde riep maakten de socialisten groot spektakel Het voorstel van Reille werd verworpen mot 366 tegen 170 stemmen Gonzy merkte op dat ziJn grootvader lid van de Conventie was geweest en voor den dood van Lodewijk XVI had gestemd Na eenig geredekavel werd de zitting verdaagd tot heden President Mac Kinley is niet tevreden met den toestand op Cuba hoewel de Cubaansche wetgevende vergadering bereid is om een verklaring te teekenen waarbij de toekomstige betrekkingen tusschen Cuba en de Vereenigde Staten worden geregeld Hj eiacht dat die verklaring in de grondwet lelve zal worden opgenomen in den vorm van een artikel dat hot werkelijke protectoraat der Vereenigde Staten over de groote Antillen erkent A n den gouverneur van het eiland generaal Wood is gelast pressie in dien zin op de wetgevende vergadering uit te oefenen Het wordt waarschijnlijk geacht dat de Vereenigde Staten een hevige oppositie zullen ontmoeten daar nog al erg antiAmerikaan sche gevoelens heerschen onder de leden van het watgevende lichaam van het eiland De nti Amerikaansche leiders der constituante waaronder de ex president Cisneros komem or openlijk voor uit dat ze liever weer den strijd zouden beginnen dan aan dezen wensch der Vereenigde Staten te voldoen Generaal Wood daarentegen zal niet rusten vóór het gewraakte mkkel in de grondwet is opgenomen en de Amerikaansche troepen zullen het eiland niet verlaten zoolang Mac Kinley op dit punt zijr zin niet heeft gekregen en niet een vertrouwbare regeering voor de handhaving van het protectoraat zorg draagt Te Washington doen de leiders der republikeinsche party in den senaat alle moeite om een buitengewone zitting van het Congres te voorkomen door met de hoofden der oppositie een vergelijk te treffen waarbij zou worden besloten dat een verklaring die duidelijk de staatkunde der Vereenigde Staten tegenover Cuba uiteenzet gevoegd zal worden bij de aattvfaag der militaire credteten Bij die verklaring zou Mac Kinley worden gemachtigd een besluit te nemen aangaande de Cubaansche grondwet zonder dat het Congres er zich mede te bemoeien heelt Verspreide Berichten Feankrijk Naar aanleiding van disciplinaire maat nauwkeurig ot zij wel alleen was en toen zij hiervan zeker was barstte zij in tranen uit Ik heb hem verloren I sprak zij snikkend voor de eerste maal van zijne liefde zeker weet gevoel ik thans dat ik haar door jaloerschheid hoogmoed en berekende koelheid verspeeld heb Jaloerschheid i vroeg zy zich zelve Clara vergeet mij bad zij op hare knieën ivergeef mij gij die rein zijt als een engel hebt gij zelve niet het kleine vonkje in mij aangeblazen dat mij verwarrade voor iets beters iets reiuers mij belangstelhng inboezemde O waart gij bij ons gebleven Gij hadt mii den weg gewezen mij vroom en goed doen zijn opdat ik zijner waardig ware geworden De bel werd geluid Voor de eerste maal Als zij de tweede maal luidde werden de gasten aan tafel verwacht Het was meer dan tijd zich te verkleeden Angelica riep hare kamenier niet om haar te helpen ten einde beter tot kalmte te kunnen komen Met bevende hand trok zij hare kostbaarste gewaden aan zij poogde zich te beheerschen en haren ouden verd rfelijken demon dien der fierheid riep zij tot haren bondgenoot op want dat het gezelschap aan haar uiterlijk hare verdeemoediging zou kunnen bespeuren was haar eene onverdra elijke gedachte Zeer waarschijnlijk zou niemand aan zou iets gedacht zoo iets volstrekt niet bespeurd hebben doch in haren zenuwachtigen toestand was zij bang voor iets dat zelfs de perken der mogelijkheid te buiten ging Eindelijk was zij gekleed voorden spiegel staande schrikte zij van de bleekheid baars geUutts zij poogde te lachen en huiverde voor regelen is het hommeles geworden op de school voor knust en ambacht te Ch lonssur Marne De leerlingen van de tweede afdeeling hebben zich in de slaapzaal verschanst en weigerden te gehoorzamen zoodat de gendarmes en de inlanteristen tusschenbeiden zgn moeten komen De tweede afdeeling is nn met verlof naar kuis gezonden door den minister van handel in afwachting van nader order De werkstaking der Parijacbe dameskleermakers en modenaaisters verloopt langzaam maar zeker Het heet opnieuw dat de regeering welke voorwaardelijke invryheidstelling van de Rnssische studente die op professor Deschanel geschoten doch haar vriendin getroffen heeft geweigerd heeft met het Russische gouvernement aan t onderhandelen is over de overbrenging der jongedame op Russisch gebied Beloie Conform aan bet votum van den gemeenteraad van Brnssel dat de geestelijkheid zich onder geen voorwaarde en tot geen enkelen prijs mag mengen in de school heeft het Dagelijksch Bestuur der hoofdstad besloten tot wering van zoogenaamde bidprentjes van de scholen ter belooning uitgereikt aan zoete kinderen Alleen de op de scholen gebruikte prentjes van algemeen nuttige strekking mogen nitgedeeld Worden PORTUGAL De anti clericale beweging uitgelokt door het incident met de dochter van den Braziliaanschen consul te Oporto neemt grootere afmetingen aan niet alleen beeft de Braziliaausche regeering zich tot haar diplomatieken vertegenwoordiger gewend om uitlegging aangaande het gebeurde doch te Oporto is het tot een klopparty gekomen tusschen de studenten en de politie Vyf studenten en één agent werden gewond en van beide partyen liepen verscheidenen builen op en een telegram uit Eio de Janerio meldt dat men den vertegenwoordiger van Portugal met steenen heeft geworpen wegens de gebeurtenissen in Oporto BINNENLAND Volgens het Utr Dbl zalien de Koningin en de Prins gemaal na ban bezoek aan Amsterdam Toor een 14 dagen naar Schwerin gaan en dan naar Het Loo terngkeeren hare verwrongen gelaatstrekken Arfgenca opende haastig een klein boekenkastje en greep het eerste boek het beste het was de Bijt l M eendievpen zucht zette zij het boek weer in de kast Er werd voor de tweede maal geluid nu moest zij naar beneden gaan haar hart bonsde zij bloeg een warmen doek om de schouders want zij rilde van koude en begaf zich met langzame schreden naar de eetzaal Zij was de eerste derhalve had bij nog enkele oogenblikken rust en kon zich ongehinderd inspannen om hare zelf beheersching terug te krijgen Opvoeding en gewoonte kwamen haar hierbij zeer te stade Zij werd op eene zware proel gesteld want Egon von Bernsdorf trad na weinig oogenblikken de zaal binnen De tegenwoordigheid van het dienend personeel hun tact en hunne bescha ving maakten voor beiden deze onverwachte ontmoeting niet onoverkomelijk toen de overigen binnenkwamen kon men enkel een woord zeggen over het bleeke uiterlijk der jonge Gravin en al was het iets ongewoons door het toe te schrijven aan koü vatten werd daarvan eene natuurlijke verklaring gegeven Hoe vaak Angelica ook eene poging deed om haren vroegeren luchthartigen toon van spreken m gezelschap aan te staan ditmaal wilde het niet gelukken Eene dikke sneeuwjacht bracht nog enkele ongenoode doch zeer welkome gasten naar het kasteel weshalve er aan stof voor tafelgesprekken geen gebrek was de heeren werden gaandeweg vroolijker en luidruchtiger zoo dat de dames vroeger van tafel opstonden H ffrdt vtrv9lig d J v li