Goudsche Courant, vrijdag 1 maart 1901

Directe SimorweKverblDdlnsen met ifuUÜA Intecdlenst 1900 AaogevaogeD 1 October TUd vae fireeivtcii l l OOUDI ROTTZROJMtI ntu B i Ooud 69 7 11 7 86 8 91 8 88 9 08 9 94 9 83 9 7 10 a 11 09 11 19 19 1S 19 8 1 97 9 18 3 S0 3 49 4 89 4 4 6 98 6 18 7 17 7 96 7 44 8 14 8 17 1 88 9 14 10 89 10 19 18 49 Uit MoordmcM door 7 18 40 11 09 1 6 01 1 94 J 10 19 KiauwsrViitk 7 98 8 60 j 11 19 1 10 6 11 8 81 10 80 7 86 6 67 ll IS 8 41 J 10 87 Oipelle Rotterdam M 6 96 7 44 9 06 9 99 9 46 10 18 10 66 11 86 11 0 19 84 1 96 9 8 8 61 4 03 6 97 6 4 6 89 7 47 8 07 r 8 it 8 66 9 8S 10 30 10 46 11 01 11 47 EotterdamD P 8 09 1 64 11 16 1 68 6 10 7 S 8 46 11 81 Rotterdam B 8 08 10 08 11 96 06 6 90 7 67 11 48 AUmd U n l Uwa ISitn kijbottUi g Op don tremoi ifja Zoodai UuDdit i Oinidig idu ioho ntoorbUietten noi do 9 kl nrbügbin te ai oikoloi rmlitpnji B HolUndulio Spon L Eitn pploiispl ktiriji 1 tllcn Diaid d Kt BOTTERDAM SODDi ri Tor E 1 1 6 4t 7 68 J 9 0 19 80 1 43 4 3 6 17 9 19 10 98 Botterdam Beur Rotterdam D P 6 66 48 19 38 1 64 4 47 6 41 6 97 9 46 10 81 AotterduB U 4 49 6 90 8 07 7 18 7 48 8 89 9 18 9 47 10 16 11 8111 46 19 10 1 36 9 14 9 46 3 45 4 08 4 84 6 96 6 04 6 89 7 06 7 69 8 91 £ 9 36 Jipelle 4 69 6 41 1 I 10 96 46 4 44 6 31 r 46 6 01 6 61 i 10 88 l S 4 61 6 46 68 Hienwerkerk Itoordreoht 6 11 8 04 J r 10 48 II 8 08 6 6 51 10 08 Bouda 6 17 6 10 6 98 7 89 8 04 8 84 00 8 10 08 10 19 10 49 11 69 IJ OS 19 81 1 09 9 09 9 85 I Ot 4 06 4 94 6 07 6 18 6 48 8 84 7 01 7 96 90 8 49 9 47 10 09 10 16 U M i Allen 1 9 Uun ntn dtaln FmltaUef op 1 1 loop ku ulet goltkmi wordnii S Bolliiid ih ipoor l Bxtr inppliiiitiillieari t di C mpwue der Wogou Lili QÜUOA DKMHAAOftoo roru i z Oouda 7 16 8 87 8 41 U 81 10 00 10 19 10 69 11 89 19 16 19 96 18 68 1 68 9 91 8 46 4 1 4 60 6 96 6 4 6 91 7 9 8 01 8 J 9 17 9 3 9 66 10 18 10 48 11 88 ZereDh Moero 7 98 8 68 11 11 1 10 09 8 13 10 08 Soetermeer Zeg 7 S9 9 09 11 99 1 91 6 18 8 84 10 17 7 6 9 14 11 86 1 86 6 97 88 E F 10 89 Voorburg Hag 7 68 9 08 9 19 9 88 9 41 10 98 10 46 11 41 19 09 19 46 19 1 40 9 90 9 48 4 1 4 46 6 39 6 66 6 16 6 4 7 67 8 43 8 S6 9 4 10 19 10 34 10 46 11 11 U 67 Hago Voorburg Zoeleim Ze Zo enh Mo Gnuda ranllaUo 6 39 6 04 7 09 7 16 7 89 8 85 8 66 9 03 9 44 10 11 11 96 11 86 19 06 1 80 9 40 9 57 4 0 4 16 4 87 6 S8 6 82 7 01 7 41 7 66 S 18 9 6110 80 5 88 10 17 1 86 4 48 6 98 67 6 68 3 10 89 1 60 4 68 6 43 10 11 6 03 10 48 9 01 6 11 6 64 10 98 6 14 6 117 98 7 49 07 019 19 9 80 10 11 10 R4 11 6619 08 19 84 9 19 8 0 8 94 4 t7 4 49 6 91 6 4 7 06 7 31 8 0 8 93 8 45 10 8310 69 6 0 U ü A A MSTtaDAll nao ar Joudk 6 19 8 11 8 8 9 33 10 80 10 69 19 08 1 10 9 36 8 95 07 4 43 6 19 6 96 8 4 9 61 lO i 10 37 11 08 Amst W 8 01 8 68 9 99 10 10 11 04 19 48 19 67 1 7 i 9 4 19 4 67 6 88 6 03 6 44 36 10 8 11 03 11 69 AmatO 8 1 13 S7 10 86 11 1 1 03 1 10 9 19 8 40 4 97 tiouda 4 B u u t I A U 1 a Z tl t eo vflfM B 6 90 6 84 7 48 8 16 9 07 9 89 10 14 10 6 19 00 18 87 9 16 3 19 4 89 8 68 6 8 7 10 7 88 8 96 10 87 1 06 6 86 11 18 9 39 7 96 10 §S 6 48 8 S8 11 94 9 40 S S9 6 11 7 38 8 48 11 01 8 08 7 04 8 18 8 68 9 89 10 14 10 49 11 47 19 89 1 09 8 03 S 4S 6 04 6 80 7 00 7 64 8 08 f 69 li 99 1 46 6 1 6 46 6 8 9 18 10 iO 11 16 13 14 Oudew Woerd Utraekt V nit a 6 81 7 16 3 10 8 16 9 13 9 3111 16 19 97 19 10 9 91 3 10 3 34 4 4 6 11 6 91 7 09 8 10 1 ütrooht Woerllea OudeT Qoidi t ♦ B Bi 6 18 6 69 7 47 8 88 9 90 10 1 10 66 11 88 19 09 1 48 3 08 3 1 4 119 4 48 6 4 6 5 7 00 7 63 9 01 9 36 10 06 10 46 6 07 6 44 8 09 9 37 10 88 11 66 19 97 4 9 V 7 94 9 8 11 07 6 6 69 8 17 10 41 1 86 4 83 9 26 48 7 01 7 4 8 30 9 01 9 i 10 4 11 17 l ll 1 1 3 40 8 4 4 48 6 80 6 18 7 84 7 4 8 16 9 89 10 07 10 18 11 1 40 3 9S 3 49 OU 6 98 6 36 7 8 8 96 10 06 londa 7 08 7 81 8 18 8 19 9 89 10 18 10 34 l tl 1 16 1 6 SS 4 18 4 34 47 T K 7 4 8 09 li 11 Z H de Hertog Eegent Tan Mecklenburg komt den 4en Maart des avonds te sÖra venhage aan en zal intrek nemen ten paleize Tan H M de Koningin Moeder met wie de Hertog den Tolgenden dag naar Arasterdam Tettrekt tot bijwoning Tan de leesten Het hooJdbestnnr der Vereeniging Volksweerbaarbeid heelt een adres aan de Tweede Kamer gericht waaien het onder herinnering aan ign vroeger gedaan verzoek om het beginsel van algemeene oelenplicht in de in behandeling z nde legerwetten op te nemen zegt dat een belangrijke stap in die richting ook al zonde kunnen worden gedaan indien in de aanhangige wijziging der militiewet een bepaling werd opgenomen waarbij zjj die bij ol vóór hun aflevering als milicien blijk gaven van Naar wiJ vernemen zullen ter verbetering van het snelTervoer van reizigers van on naar de Noordelijke provinciën bjj de invoering van de zomerdienstregeling op het midden van den dag worden ingelegd een tweetal sneltreinen voor de verbinding van Holland met Groningen en Leeuwarden N R Ct Het hooldbestuur van het Nut stelt voor om de organisatie der Mij te wijzigen in dezen zin a de departementen der Maatschappijbijeen te voegen in districten elk van ongeveer een gelijk aantal departementen welke districten elk hun bestuur kiezen tenminste elke 6 maanden in de voornaamstedistrictsmiddelpunten bij beurten vergaderen tot bespreking van onderwerpen doorde tot elk district behoorende departemententen minste 1 maand vóór de districtsvergadering bjj het districtsbestuur in te dienen alsmede tot bespreking van de circulaires de voorstellen voor de algemeene vergadering en van andere belangen der Maatschappij welke door het hooldbestuur aande orde worden gesteld b de algemeene vergadering der MaatschappB bij beurten te honden in de verschillende districten sub a bedoeld voorzoover deze dit wenschen en geschikte lokalen benevens gelegenheid voor huisvestingder algevaardigden kunnen aanbieden enaan deze algemeene vergadering te verbinden een openbare samenkomst ook voor nietleden der Maatschappij toegankelijlr strekkende om propaganda te maken voor deMaatschappij en haar werk c door tnsschenkomst van een algemeen persbureau openbaar te maken de door den algemeenen secretaris te redigeeren berichten omtrent de besluiten vergaderingen plannen eo wenschen welke door het hooldbestuur daartoe aangewezen worden alsmede de berichten welke hem tot dat doeldoor districten ol departementen worden toegezonden voor zoover deze aan het hooldbestuur voor publicatie geschikt en voldoende belangrijk voorkomen Het hooldbestunr van de Maatschappij tot nut van t algemeen heelt voor de twee vacatures in zijn midden aan de departementen toegezonden de volgende dabbeltallen door de daarvoor aangewezen commissie opgemaakt Toor de eene vacature 1 mej Joh ter Menlen woningopzichteres te Amsterdam 2 mr J C Post advocaat te Amsterdam en voor de andere 1 de heer Herman Snijders leeraar hoogere burgerschool en voorzitter van Ons Huis te Middelburg 2 mr D Simons hoogleeraar te Utrecht Gemengde Berichten Men schrijlt uit Arnhem Naar wjj vernemen heelt de samenkomstvan het looncomité in de bouwvakken alhier met de patroons de aldeeling Arnhem vanden Nederlandachen Aannemersbond enz bijeengeroepen door het comité om nog eensdoor het blootleggen van de toestanden hierter stede de patroons te bewegen loonsverhooging in de bouwvakken toe te staan evenmin als vroegere stappen door het comité in die richting gedaan tot eenig resultaat geleid N E Ct Men meldt nit Amsterdam Toen eene bewoonster der PieterNieuw landstraat eergisteren thnis kwam na even hare kamer te hebben verlaten ontmoette y bij de deur een man die zich vermoedelijk met een valschen sleutel toegang had verschalt Op hare vraag wat h j wilde vloog bil de trap al en de straat op doch werd op het geroep van Houdtdendiel door een sergeant majoor gegrepen die hem met behulp van een inmiddels toegesnelden politiëage it arresteerde In ziJn bezit werden gevonden acht loopers en een zilveren horloge Een kleermaker die zich vestigde in een groote Belgische provinciestad en op de hoogte wilde komen van den geldelijken toestand van zijn ventueele alnemers liet daartoe de volgende advertentie plaatsen Een zeer gelortuneerde jonge dame wenscht een huwelijk aan te gaan met eon jongraensch van goeden huize Z j zal desvereischt de schulden van haar aanstaande betalen en verzoekt dus haar die op te geven Brieven met portret onder L I P aan het bureau van dit blad De brieven op deze advertentie moeten als t ware toegestroomd hebben zoodat de kleermaker een nauwkeurige I jst heelt kunnen opmaken van de klanten wien het beter is niet te leveren Te Munneke4 is een alleenwonend man dood in zgn woning gevonden methethoold tegen de kachel liggende Iets uit de praktijk In 1898 was bj den Heer M L Majoor te Laren een proelveld aangelegd voor winterrogge met gebrnik van verschillende kunstmeststollen Hoewel de verschillende perceelen zeer niteenliepen in opbrengst wat aan verschillande omstandigheden bui ten de bemesting gelegen moet worden toegeschreven mnntte de proel in één opzicht uit n l wat aangaat de schitterende werking van Chilisalpeter Bracht het perceel bemest met stalmest en gier op 30 4 H L rogge en 5420 K G Thomasphoephaat 400 K ö kainiet en 300 K G Chilisalpeter bracht op 34 1 H L Eogge en 6160 K G stroo Spande dus de kunstbemesting de kroon voornamelijk was dat toe te schrijven aan de 300 K G Chilisalpeter wat uit een ander perceel ten duidelijkste bleek Dat was n l bemest met 2000 K G kalk 640 K G slakkenmeel en 400 K G kainiet De opbrengst was 23 7 H L rogge en 4280 K G stroo Voegde men aan voorgaande bemesting toe nog 300 K G Chilisalpeter dan bleek de opbrengst verhoogd met pi m 10 H L rogge en 1900 K G stroo waardoor de pi m I 30 aan Chili ruim beloond worden Natuurlijk was deze meststol in het voorjaar uitgestrooid STADSNIEUWS GOüDA 28 Februari 1901 Voor het examen nuttige handwerken zijn 0 a geslaagd da dames T van Eijn van Alkemade van Gouda en L A van der Voort van Jaarsveld Sedert eenige dagen was de weetgierigheid van vele stadgenooten geprikkeld door de aankondiging eener voordracht over hooge temperaturen en de toepassing daarvan in de praktik te houden door den heer Dr A C Geitel in eene buitengewone vergadering van het Dep Gouda der N Mg t b v Nijverheid Van de gelegenheid maakten zeer velen gebruik om kennis te maken met de nieuwste middelen die de industrie instaat stelt om het schijnbaar onmogelijke zeer gemakkelijk te volvoeren Bti alwezigheid door lamilieomstandigheden van den voorzitter opende de heer C W V d Velde de vergadering en gal het woord aan den heer Geitel die zich tot taak had gesteld aan zijn toehoorders duidelijk te maken hoe de wet van het behoud van arbeidsvermogen hier de grondslag vormt waarop alle verdere beschouwingen steunen hoe men zich een voorstelling kan maken van dat arbeidsvermogen hoe gewicht tiJd en val = druk hoogte de samenstellende lactoren daarvoor zijn en hoe het veranderen van één dezer lactoren de verandering der andere tengevolge heelt Wat geldt voor de mechanische energie geldt evcnioo voor de olectrische energie beide arbeidsvormen kunnen naar beboette in elkander overgebracht worden Als derde vorm wee spreker op de scheikundige energie die dikwijls het voordeel heelt in zeer beknopte vorm gebracht te kunnen worden Zoo kan bjjv 1 Kilo aluminium dat de mensch overal gemakkelijk kan meedragen evenveel arbeid verrichten als een gewicht van 10 millioen Kilo dat 1 Meter hoog opgeheven is Dr Geitel verklaarde voorts welk enorm verschil in prijs thans bestaat in de prodnktiekosten van dat alhminium zjjnde 1 1 30 per Kilo tegenover den pr js in 1855 a 1600 en dit tengevolge van het gebruik maken der groote waterkrachten in Amerika welke laatste hun arbeidsvermogen aan de zon de bron van alle kracht en leven ontleenen HiJ wees op het verband tnsschen warmte en arbeid en hoe de eene in de andere wordt omgezet en kwam daardoor steeds nader tot het eigenlijke verbranden met en zonder luchtnitstraling Met proeTen werd aangetoond hoe üjne Terdeeling en menging de snelle Terbranding bevorderen en men daardoor het middel heelt het Terbrandingsproces naar behoelte te leiden Dit nu is de groote verdienste van Dr Goldsohmidt die stollen zoo samenvoegde dat zeer hooge temperaturen verkregen werden zeer snel en zonder ontplolfing en door jarenlange proelnemingen met volkomen zekerheid het thermiet voor elk doel geschikt maakt De aanwezigen werd onder verblindend licht getoond het smelten van een staal jjzer het aaneenwellen van 2 stukken ijzer en van buizen Behalve voor deze bewerking van metalen heelt de vinding van Dr Goldschmidt het grootste belang voor het winnen van zeldzame metalen uit hunne ertsen vooral chroom en titaamijzer Door middel van lichtbeelden werd de samenstelling der gietvormen en het gieten verduidelgkt De heer Geitel besprak ook nog de misdadige toepassing van thermiet vooral voor het doorsmolten van brandkasten en overtuigde den aanwezigen van de ongegronde vrees ten dien opzichte Zeer juist vertolkte de waarnemende Voorzitter de gevoelens van dank aan den spreker vooral van de vele vakmannen die in de vergadering aanwezig waren en na afloop daarvan de giet en welproeven in oogenschouw namen Ten slotte een woord van dank aan het Ngvorheidsdepartement voor de leetrjjke avond en een ruime introductie aan nietleden verleend De heer S van Milligen die in het Handelsblad de Muiiekkroniek schrijft zegt over Bouman s Meiliel van Gulpen het volgende Wie Bouman s Tempeliers voor een paar jaar gehoord heelt zal zich eergisteravond verbaasd hebben over de hervorming die het talent va i dezen componist heelt ondergaan De opvoering van Het Meiliel is een daad van de Ned Opera die hoewel zij wat lang op zich heelt laten wachten daarom toch niet minder waardeering verdient Het deed miJ goed b j het publiek veel belangstelling te bespeuren voor de schepping van een Nederlandschen componist die met dit werk getoond heelt dramatisch talent te bezitten en die helaas door ziekte verhinderd was getuige te ziJn van den zorg die aan de studie van dit ziJn zangspel is besteed en de voortrellelijko wijze waarop de kapelmeester Peter Baabe de goede eigenschappen van deze parlitie heelt weten in het licht te stellen Bii ieder nienw dramatisch werk vaneen ernstig strevend musicus moet men zich m i in de eerste plaats alvragen Bevat het werk eigenschappen die een belolte voor onze muzikaal dramatische kunst inhouden en toont de componist voor die kunst de ader ol de vonk in zich te hebben f Na Het Meiliel te hebben gehoord gelool ik Bonman als een componist te mogen begtoeten van wien ik verwacht dat hij deze kunst op waardige wijze dienen kan Na een schets van het libretto waaroTer het oordeel van den heer v M blijkbaar veel gunstiger is dan dat van zijn collega in de N R C geelt de criticus zijn oordeel over tekst en opera aldus Van het dramatisch talent van den heer Coenders heb ik een hoogen dunk omdat hg zoo sterk gevoelt en weet wat de componist behoelt Wie het tekstboekje leest om den tekst te leeren kennen zal dikwijls in de lezing gestoord worden door zinvormingen en een woordenkeus die ons vreemd en stroel in de ooren klinkt en niet altgd gevoel voor schoonheid van taal openbaart Doch wie als componist zgn werk beoordwlt is verrast door het begrip dat de heer Coenders voor de muzikale eischen van een toondrama heelt Hij is vaak ruw maar hg voelt dramatisch hü geelt niet om den vorm maar hg schenkt den componist gelegenheid voor sprekende illustratie Hoe menig schoon vers dat men met verrukking leest is daarom alleen niet te coraponeeren omdat de dichter reeds alles gezegd heelt wat er in te zeggen viel Ik heb van den heer Coenders reedg betere libretti gelezen dan Het Meiliel maar ook in dit werk toont hjj een bijzondere persoonlijkheid te zijn met wien ik de lezer zal misschien wel begrijpen waarom veel op heb als dramatisch librettist In de behandeling ziJn voorzeker ouderwetsche dramatische ellecten zooals Toon de echte verraaier met rJod haar ook zou men de dronkenschap van Toon en zijn plotselingen dood een onderwetsch romantisclie oplossing van de intrige kunnen noemen doch het wordt tijd dat wij ons met de muziek gaan bezighouden rWanneer ik mjjn eerste indruk der muziek en meer kan men na een première niet geven samenvat kom ik tot de overtuiging dat de componist in het orkest het beste gegeven heelt Daarin volgt hij de handeling soms met krachtige kleuren en lijnen Het vocale heelt hg geheel in declameerenden stijl behandeld en kwam het mg voor dit meer instrumentaal dan vocaal gedacht te zgn De uitvoering er van is zoo bijzonder moeilgk dat een hier en daar meer practische schrijlwgze zeker ook grooter indruk zou hebbeu gegeven Vooral de eerste akte is zoowel in het orkest als op het tooneel te druk en daardoor onduidelijk Ook de motieven in het orkest die hier in elementairen vorm gelegenheid tot grooter stijging bjj het vorderen der handeling zouden kunnen geven zgn reeds wat veel onder oen drukke instrumentatie begraven daarom kost het den hoorder moeite ze dadelijk te vatten hetgeen toeh zoo noodig is om den sleutel voor al hetgeen volgt te geven In de tweede akte krijgt het orkest grooter beteekenis omdat de teekening daar duidelijker en ook expressiever is en in de derde akte heb ik van eenige gedeelten werkelijk een indruk gekregen In de vierde akte de scène van den Meinacht he lt Bonman eenmuzikaal talereel weten te schilderen dat zeer oorspronkelijk is Hierin heelt hy iets bijzonder sprekends weten te verkrijgen Sommige Iragmenten hebhen vooral in de derde akte en het slot der vierde den indruk gemaakt eenige bekorting te kunnen velen B j volgende opvoeringen moet dit echter blgken Want wie zal zeggen in hoeverre de uitvoering daar geen deel aan had Er zgn in Meiliel een aantal kleinere partijen te vervullen hetgeen wel leven en beweging doch niet altijd verhooging van het muzikaal genot geelt en ook waar de handeling eenigszins stilstaat kan de muziek en ook het spel niet altijd daaraan te gemoet komen De heer Tijssen verdient als vertolker van Benno bovenaan gesteld te worden Hg toch moest de groote scènes geheel dragen en heelt die ook schitterend gedragen zgn voortrelleIgke wgze van declameerend zingen heelt een schoon licht op die flguur laten vallen en mevrouw Engelen Sewing Claaa heelt de Iragmenten die zij te zingen had met veel glans uitgevoerd Hoewel Clara in dit zangspel eigenlgk meer de handelende persoon is dan Benno laten de librettist en componist op het punt van zingen toch Benno meer handelend optreden Do heer Van den Hoeck heelt van Toon een sprekend type gemaakt en vooral in het vierde talereel aan die scène veel karakter verleend door zgn expressiel spel Daar Toon vooral een speelrol is was die bij hem dus in uitstekende handen De heer Engelen heelt de rolvauEeimar over het geheel goed gezegd en met klankrijke stem gezongen Hoewel ik niet ondankbaar wil zijn zon ik toch daar hg de introductie van een nieuw Nederlandsch werk het fan zooveel belang is dat dit op de gunstigste wijze geschiedt gaarne de rollen van Marie en Margreet in andere handen hebben gezien daar die niet voldoende tot haar recht kwamen Het koor klonk in de vierde akte Irisch en opgewekt en het orkest heelt zgn zware taak met bgzondere toewijding vervuld en dikwijls iets zeer goeds gegeven Nadat de hooldpersonen bloemen badden ontvangen bespeurde ik met genoegen dat de heer Baabe ook gehuldigd werd Want zooals ik reeds zeide aan hem heelt men het vooral te danken dat de schoonheden die dit werk bevat ons in zulk een duidelijk licht verschenen Ik hoop van harte dat de beer Bonman spoedig in de gelegenheid moge zjjn zgn werk te hoeren want dan zal hij zeil kunnen waarnemen in hoeverre alles zooals hg het zich heelt voorgesteld hg de opvoering werd verwezenlijkt ol niet en zal dit hem voorzeker inspireeren voor een nieuw werk dat wanneer men den groeten vooruitgang tnsschen dit en zgn eerste opera in aanmerking neemt door ons met de grootste belangstelling zal worden te gemoet gezien De ontvangst door het publiek was over het geheel zeer hartelijk Moge dit der directie van de Ned Opera aanmoedigen ook anderen vooral jongere componisten eveneens spoedig gastvrijheid te verleenen Ik wil niet eindigen zonder den regisseur den heer Dibbern een woord van hulde te hebben gebracht voor de mise en acène die hem heel wat hooldbreken zal hebben gekost Voorzeker zal het hem ook wel eenige slapelooze nachten bezorgd hebben er iets op te vinden hoe mevr Engelen den heer Tijssen in haar armen den berg op zou dragen Hij heelt er echter iets zeer vernultigs op gevonden dat ik niet vertel om de verrassing niet te bederven De tooneelen zagen er goed uit en de directie verdient aller dank dat zg deze opvoering zoo goed heelt willen doen slagen temeer nu de moeielijkheden zoo groot en zoo vele waren grooter voorzeker dan m n eerst had vermoed Bij gelegenheid van den leestelgken intocht van H M de Koningin en Z K H den Prins gemaal worden in de dienstregeling der staatsspoorwegen op 5 en 6 Maart de volgende wijzigingen gebracht Op 5 Maart zal de dienst op station Weesperpoort worden gestaakt van 9 16 vm tot 1 30 nm en zullen alle treinen der S S alleen te Amsterdam Centraalstation aankomen en vertrekken Op 5 en 6 Maart wordt 6 20 s avonds tot den volgenden ochtend de dienst op den verbindingsweg te Amsterdam gestaakt Alle treinen richting Abcoude zullen derhalve op deze beide dagen van al 6 20 uur s avonds alleen van het station Weespefjioort vertrekken en aldaar aankomen Van RotterdamMaas en Gouda zal een extratrein loepen naar Amsterdam G S voor reizigers der drie klassen vertrek Rotterdam Maas 8 uur Gouda 8 24 en aaukonist Amsterdam C S 9 28 vm Voor dezen extratrein zgn geldig gewone enkele reis en retourkaarten gezelschapsbiljetten kilometerboekjes en abonnementskaarten Gisteren kregen twee kooplieden in de Wilhelminastraat ongenoegen welke zoo hoog liep dat de een den ander bg de keel greep en verwondde Proces verbaal is hiervan opgemaakt Hoe gevaarlijk het is gaskranen des avonds niet te sluiten ol aan de ondergeschikten over te laten ondervond een lamilie heden morgen De meid had namelgk het gaslornuis gebruikt en het uitgedaan doch scbgnt het daarna weder te hebben opengezet althans van morgen om 4 uur wordt de vrouw des hnisgezins wakker en wist niet waar zij het had onmiddelijk wekte zg haar man en daarop werden de ramen opengezet het geheele huisgezin man vrouw en 6 kinderen waren min ol meer bedwelmd doch kwamen gelukkig spoedig bij Boskoop In de gister alhier gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in de Stoomboot Maatschappij Boskoop Waddinxveen Gouda waren aanwezig 20 aandeelhouders vertegenwoordigende 63 aandeden te zamen uitbrengende 51 itemmen De vergadering besloot 4 pet als dividend uit te keeren Tot commissarissen zgn herkozen de hoeren A Koster Mzn J Maarschalk en A Vis De beoelenaars van het stenograflsch stelsel Groote Stenografie voor Iedereen een AUabetisch kortschrilt Amsterdam S L van Looij hebben een vereeniging opgericht met het doel de aandacht te vestigen op de hooge waarde van dit eenvoudige snelschrilt het alnemen va examens enz Het bestuur bestaat nit de heeren A W Groote onderwerper v h Kortschrilt Amersloort C Bondwijze recteur Naamlooze vennootschap vitrite works MiddeHinrg L G T W Fontein Kapitein der inlanterie Assen J J Meder leeraar Nederlandsch H B S Groningen J P Scheepmaker in specteur van politie Arnhem P J Prinsen Geerligs leeraar Kweekschool voor onderwijzers te Amsterdam A L W van Woerden landmeter bij het Kadaster Gorkum I OSTER IJ BTsr Postkantoor GoudaLijst der brieven en brielkaarten welkewegens onbekeadbeid van de geadresseerden niet konden worden nitgereikt 2de helft der maand Februari 1901 Brieven ö de Hartog Amsterdam A van Leeawen Botterdam Mej A Wiltenburg J W de Gruil De Directeur M C HENNEQUIN Nienwe Parapliiies Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOUVEAUTE S A VAN os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Teleithottn Xo 3t sterdam ïikrs lijlotkrt 8 lS y n u Cl 9ÏS i 60 81V u 1 6 Vu V8 U 3Tk 100 SO ll 8 rf 8 V 675 460 51 loiv m 1 as toil SI j 62 I 1 110 m 17 1581 100 I5 l tei 104V Vi 100 Vi 811 140 37 i 7 ii 108 94V 104 81 i 31 1081 4 104 ilt urs van Am 89 yEBU bÏKDiELiuu 0 rL Nod W 8 aVt dito dito dltc 8 dito dito dito S HoNa4E Ohl Goa tl 1881 9S4 Itaus Intohr riDg 1868 81 5 OoBTiHR Obl ID papisr 18S8 I dito Iq zilver 1888 i PoHTüOAL Olil niüt coupon 8 dito tinkel S RüBLAHD Obl Bionent 1894 4 duo Ohooqs 1B80 4 dito bi Roths 1889 4 dito bij Kop 188 0O 4 dito io KOud leen 1883 6 titr dito dito 8k4 S iÜPAMjB FeriH t schuld 1881 4 TuHKiiJ Qenr Couv leeii 18tfO i tie li eDinK shtih D Tflc eeiim sericG n iKvK Kp r oblfï LKW Meiioo OIi t Set 1890 S VïH ZPRLA Old Oll Hp 1881 AvsTsaDAM Obli ttieu I8u 3 BoTTBKUAM Sttt i Ie u 1894 S Nbd N Atr H ntlelBv wnd Arendh Tab Mij Certififaten üeliMaHtBchai fiij dito Ani Hypotheekb pniidbr 4V C11U M1J ter Vonteoi awnd l Or HvpoiU ekb pandbr 4Vi N dariaiidB he Sank aaod Med HHiidsimaattoh nito N W V Pac Hyp h pandbr 8 Hott Hy oiliettkb pamllir 4V Utr Hyi Otbeekb dito 4V UisTiNï O St HonK bank aana Kd l HynotbeHkbauk paadb 6 Ahrrika Eqnt hy poth paodb 4 Haxw L G Pt Litio ert ft N ïD Hoil IJ apoor w My aand Mij tot Eipi V 8t Spw BBDd Ned lud Spoorweg m aand I Ked Zuid Afr 8pm aand ft di to dito dito 1891 dito 4Vt Italik Spoorwl 1887 89A Eobl 8 Zaid Ital Spwmij A H obl 8 oI N Waraohau Weeneo aand RnaL Or Rubi Spw Mg i obl 4 Bal ÏBohs ito aai d 1 FttHiowa dito aBDd 6 Iwaiig liombr ditu aaad S Konk Ch Azo r Sp kap obl 4 dito dito obÜK 4 Amerika Cent Pi 0 Sp Mij obl 5 Ohio k North W p C T aaad dito dito Win 9t Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm oert T a Illinois Central obl ia goud 4 LouisT k NaebvilH Cer v aand Mexico N Spv Mij Ie hyp a 6 HisB KansBs t 4pGt pref aand N Tork Oittaaio k Weat a ind PoDQ dto Ohio oblig ft OregoD Calif I o hyp in goud St Paul Mian Ie Manit obl üii Pao HoofljjD obig fl dito dito Lino Col Ie hyp O S Cahaüa Can South Chert v aand Vin C Rallw k Na U h d e O 101 108 10 9ull 100 117V ii V 101 14 Amsterd Omnibos Mij aaad Rottord TramireL MaatB iBnd Nil Stad AmBterdam aand I tad EUxterdam aand 8 BiLöiE 8Ud Antwerpen 18ft7 8 S ad Bruaael 1888 8 HoNQ Thetaa RH uUr 0 sBlaah 4 OusTBHR StaatBl enig 1860 K K K Oost B Cr 1880 8 Spanjr 8tad Madrid 8 1868 N i V r B z Avtt Soonl wrt OPRÜIMIING der BESTEEEENDE MANTELS COSTUMES Blou§eii Peigiioir § en Pelterijen Tot veel Terminderde prezen U SAM80M IAHB TB8BICHTKB Ooada aS Februari 1901 Granen Hoewel er heden wel wat meer omging was er toch van geregelden handel nog geen sprake Tarwe Zeeuwsche 7 4 ƒ 7 50 Mindere dito i Afwijkende 5 5 4 5 75 Polder 75 50 i f 6 15 Rogge Zeeuw B f i 5 5 75 Polder 5 i 5 5 Buitenlandsche per 70 kilo 4 75 4 4 90 Gerst Winter 4 40 4 4 80 Zomer 4J0 4 4 85Chevalher ƒ 5 25 4 5 75 Haver per heet j 8o4 3 25 per 100 kilo 6 75 4 f 1 1 Hennepzaad Inlandsche ii 4 11 50 Buitenlandsche 6 50 4 6 75 Kanarieiaad 7 4 8 Kookaad 4 Erwten Kookerwten 8 50 4 9 50 Nielkoekende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 5 90 a 6 15 Boonem Bruineboonen 8 4 g Witte bonnen J V 5 4 la 5o Paardeboonen 5 7S4 6 J5 Dmveboonen 6 704 7 i5 Mais per ici Kilo Bonte Amerikaansche ƒ 4 40 4 ƒ s eo FoxanUn 6 25 4 6 50 Cinquantine 4 Veemarkt Melkvee red aanvoer handel en prgzen vrijwel Vette varkens red aanvoer handel vlug 23 4 25 ct per half KG Biggen voor Engeland red almvoer handel vrijwel ao 4 21 ct per half K G Magere Biggen red aanvoer handel vrijwel 0 85 4 1 25 per week Vette bchapen handel van geen beteekenis 4 Lsmschapen aanvoer handel 4 Nuch ere Kalveren goede aanvoer handel vlug 74 10 Graskalvcrengeen aanvoer handel iets beter 4 ƒ Fokkalveren 8 4 16 Kaas aangevoerd 9 partijen handel matig ie kwal 4 adekwal 23 A 5 zwaardere NoordHoUandsche 4 Boter goede aanvoer handel afloopend Goeboter 1 20 4 1 30 Weiboter 100 4 1 10 Burgerlijke Stand GEBOREN 26 Febr Anthonia AUd Elisabeth en Bastiaantja Neeltje ouders A Verbrnggen en S van Harten Anthoniufl Joseph Maria ouders A J Konwenberg en E A M Ooms Johanna Marie ouden J Blokland en C M den Haag Katharina Cornelia ouders W Haitsma en J Broer GEHUWD 27 Pebr H J Mays euN Verkerk Reenwijk GEBOREN Arie moeder I Stouthart Willem ouders I4 o8terllnK en P ran Dam Thoma ouders K PerdSk en M Oskamp OVERLEDEN P Tan Duiken 85 j AI VEllTENTIh iN V Heden overleed te Deventer in den ouderdom van bijna 75 jaren onze geliejde Vader en Behnwdvader de Heer ISAK BUSSEHAKBR JDNIOR Weduwnaar van Johahha Cathaeina VAN Heik E IJSSEL DB SCHEPPER BUSSSUAKIIB Dr H IJSSEL db SCHEPPER Gdüda 27 Februari 1901 De COMMISSIE brengt ter kennis van belangstellenden dat de Kekening en Verantwoordins ter inzage ligt bji den Heer P W KAMPHUIZEN Hooge Gohwe op 4 5 en 6 MAART van des morgens 9 tot s namiddags i uur Namens de Commissie voorWerkverschalfing P V D END Voorz i W ROEPERS Se cr GeljroedersSTEEITSMA Bloemisten Turf Si ngel yy en 1 Struik en Stamrosen OP BOTTEL PRACHT VAAR steeds voorhanden Bloemen uil t Zuiden TELBPH No 114