Goudsche Courant, zaterdag 2 maart 1901

Zaterdag 3 Maart 1901 30ste Jaargang J o 8441 mirnm coirmt jyieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend cnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelefMa o 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderiijke Nommers VIJF CENTEN Koninklijk Goedgekeurde v VERLOTING DEK HoU Uaatscli van Landbouw AM GOUDA en OMSTREKEN bij gelegenheid der V orjaarspaarden markt op 17 MEI e k INSCHHIJVINGEN TOor de 30 000 loten nit te geven k SO et p Bt varden ingeweekt bjj den Seeretaria den Heer A J SCHILT te Gouda Tóór ol op den a UAABT Openbare Yerkooping TE GOUDA ten ouTerstaan van den Notaris G C FOETÜDN DROOGLEEVER op MAANDAG 18 MAAKT 1901 des morgens te elf nren in het Eotflehnia HARMONIE aan de Markt Tan No 1 Een op zeer goeden stand gelegen onlangs reruleawd en goed onderbonden Wli KËLflI l $ met afzonderlijke Bovenwoning en ERF aan de Wydstraat te Gonda irgk A Nrs 168 en 168a Te aanvaarden 1 Mei 1901 Het pand ran Oag en Waterleiding Toor ien bevat beneden den Winkel Binnenkamer met Alkoo nog een Kamer een Kenken met Plaata met uitgang naar het vater Achter de Vischmarkt 2 Zolders en een Kelder en boVen 5 Kamers Alkoof Keuken en Zolder Het is verder van vele gemakken voorzien Ho 2 Een hecht en sterk ruim ingericht GEBOUW en ERF waarin sedert onhengelgke jaren de Aardappelhandel met goed gevolg is uitgeoefend bestaande in Woonhuis ï akhuis ruime ZoMers Kenken Schuur en Plaats aan de Turfmarkt te Gouda wjjk H No 184 hebbende eon gevelbreedte van circa 6 Meters en een lengte van circa 30 Meters Te aanvaarden 1 Mei 1901 Door de groote ruimte is het Pand voorzien van Waterleiding tot velerlei doeleinden geschikt No 8 Een goed onderhosden Kantoor Pakluiis en Erf aan het Nonnenvrater te Gouda wfjk O No 2 groot 1 Are 4 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1901 Nes 4 en 6 Een enkele jaren geleden geheel verni d gunstig gelegen EOFFIEHÏÏIS waarin rSBOUNSIlfG annex WOONHUIS en Stalhoiidery tan den Bleekerssingel te Gouda v i R Nos 327 en 328 uitkomende aau de Boelekade groot 2 Aren 41 Centiaren T aanvaarden 1 Mei 1901 ol zooveel eerder als met den Eigenaar zal worden overeengekomen Het goed onderhouden ruim ingerichte van Gasen Waterleiding voorziene Pand bevat beneden de Gelagkamer Woonkamer Keuken en raimen Stal voor 60 Paarden een boven Voorkamer met 3 Slaapplaatsen en 2 Achterkamers elk met 2 slaapplaatsen het annexe Woonhuis bevat 3 Kamers Keuken en Zolder en is voor i 2 25 per week verhuurd De perceelen Nos 4 en 6 worden eerst ieder alzonderlgk en daarna gecombineerd geveild en algeslagen No 6 Een perceel uitmuntend WEILAND liggende in de Middelwillens te Gouda kadastraal bekend in SecUe K No 1442 groot 85 Aren 80 Centiaren met den weg en het water daarvoor Kadastraal bekend gemeente ReenwSk Sectie H Nos 1403 en 1404 groot 3 Aren 20 Centiaren Terstond te aanvaarden No 7 Een goed onderhouden net ingericht WOOITHUIS en EHP een VRIJE POORT daarnaast en een grooten van vele Vruchtboomen vooraienen met KOEPEL aan de Heerenkade te Gonda wgk P No 634 groot 5 Aren 65 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1901 No 8 Een HUIS en ERF met den GROND daarnaast in de Komgnsteeg te Gouda wjjk K No 66 Verhuurd bjj de week Toor l 1 80 No 9 Een HUIS en ERF met BLEEKVELD en SCHUUR in de Boomgaardstraat te Gouda w jk RR No 9 Verhuurd bg de week voor 1 1 50 En No 10 Een goed onderhouden ruim ingericht HUIS en ERF waarin met goed gevolg de BROODBAKKERIJ wordt uitgeoefend en afzonderlijke BOVENWONING ERVEN OPEN PLAATS en SCHUUR aan de Nieuwe Haven te Gonda wgk N Nos 21 en 21o Het pand omstreeks 21 Meters lang van Waterleiding voorzien is beneden verhuurd voor 1 3 per week en bevat boven 3 Kamers en Keuken en is te ajinvaarden 1 JuU 1901 De percielen z n te bezichtigen 13 14 15 ea 16 Maart aanstaande van 10 tot 3 nren en op den verkoopdag van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen en Notitiën zgn van af 11 Maart te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Ter voldoening aan art 28 van het Wetboek van Koophandel wordt bekend gemaakt dat bg akte den 26 Februari 1901 ten overstaan van den notaris LODEWIJK ALEXANDER VAN DIJK te 8 Gravenhage verleden de Hoeren JOHANNES MAETINOS van deb HABST zonder beroep JEAN CHARLES DE BOCK technisch administrateur en FEIKDRICH WILHELM FISCHER vormermeester allen wonende te s Gravenhage hebben aangegaan eene vennootschap van koophandel met het doel om voor gezamenlijke rekening te drgven een ijzer en metaalgieterü en te handelen in ijzer metaal en aanverwante artikelen en zulks onder de volgende bepalingen en voorwaarden De firma der vennootschap is v d lAEST en Co De vennootschap is gevestigd te Gouda en is aangevangen 1 Februari 1901 en eindigt met ultimo December 1910 terwjjl wanneef niet vöór 1 Januari 1910 door een dervennooten opzegging is gedaan de duur der vennootschap met drie jaren zal zgn verlèbgd Gelijke verienging van drie jaren heeft telkens plaats voor het geval niet van de eene of andere zgde opzegging is geschied ten minste één jaar vóór het einde van het dan loopende boekjaar Ieder der vennooten heeft het recht ten name der vennootschap te handelen en de teekening der firma te voeren doch uitsluitend tot het aangaan van die overeenkomsten en het verrichten van die handelingsn welke met het doel der vennootschap overeenkomen de flrmateekening van al do vennooten zal echter worden vereischt tot bet aangaan van verbintenissen van een booger jCedrag dan f 1000 en tot het aangaan van wisselverbintenissen Geen der vennooten zal het recht hebben om zijn aandeel in de vennootschap of en hare bezittingen over te doen aan wien het ook zgn moge hetzij geheel helzij gedaelteiyk noch om zjjn aandeel en de vennootschap of een daartoe behooreid voorwerp te verbinden of te verpanden dan met schriftelijke toestemming van de medevennooten behoudens hetgeen vereischt wordt tot het uitoefenen der vennootschap L A VA DIJK Notaris TESSGIE mWl Ondergeteekende bericht biJ deze het geachte Gondsche Publiek dat hü dagelijks hier ter stede de gemeente bezoekt met vec he Zeevisch als MHBÖff TONG GRIET SCHELVISCHNia ABELJAUW VEHSCHE en GEPELDÊluRNALEN B68tellingen Vorden ten spoedigste uitgevoerd Briefkaart wordt vergoed Achtend en aanbevelend k tj 2 t Roggestraat SCHEVENINGEN Maafehappy tof BaepImtUUIe tsan 9taia p urwe§en nmum intocht m H I de KniiuiiD ei Z K fl den Priiis lleiiiaal te AISTERD I EXTRATREll van Rotterdam Maas en Gouda naar Amsterdam C 8 op DlHahAQ S en WOSSSDAG 6 UAAUT 1901 voor het vervoer van reizigers te 9e en 3e klasse DIENSTREGELING Tgd van Greenwich ROTTERDAM MAAS vertrok 8 00 v m GOUDA JjL aank 8 21 8 24 AMSTERDAM C fB 9 28 9tr Voor dezen eitratrein zgn geTSg gewone Weelreis en jetourkaarten gozolschapsbilletten kilometerboekjes en abonnementskaarten MtuUêchmpptJ tot BaiphrUtfHe va Staatgêpooricegeu Feestelijke htoclitvan H M deKoningi enZ £ EdenPrins emaal TE AMSTKRUAM Extra maatregelen betrekkelijk het BBIZIOBRSVEBVOMB naar en van Alill TERDAAI op DINSDAG 5 en WOENSDAG 6 MAART 1901 WIJZIGINGEN in de DIEN STREGELINÓ A DINSDAG 5 MAART 1901 De toegangen tot het station Weeeperpoort worden van 9 1S voorm tot 1 30 nam afgezet In verband hiermede wordt gedurende dat tgdsverloop de dienst op het station Amiiterdam ffeeaperpoort gentaakt en znllen alle treinen der Maatachapp alleen te Amaterdam Centraalstatiun aankomen en vertrekken U DINSDAG 5 en WOENSDAG 6 MAART 1901 1 Om 6 20 a avonde en tot len volgenden ochtend wordt de dienst op den verbindingsweg te Ameterdam geataakt Alle treinen richting Abcoude znllen derhalve op dene beide dagen van af 0 20 uur aavonda alleen van bet station Weeaperpoort vertrekken en aldaar aankomen 2 De lokaaltfeinen 7S1I782 ütrecht Zeiat Driebergen en temg znllen op beide dagen SIET loopen 3 Eastratreinen Utrecht Amaterdam Ten 6 50 v m beginnen eitratreiuen te liopen 4 ExtratreinenAmaterdam Utrecht Van af 4 00 nam kunnen extratreinen beginnen te loopen ÊlaaUchafpy tot KoDploUatle va StaalMtpoorwege BEHICHT aan houders van Kilometer boekjes In verband met het te verwachten drukke reizigersvervoer naar en van Anuterdam op Dinadag S en Woenadag 6 Maart 1901 ter gelegenheid der f e e s t e n te Amsterdam worden houders van Kilometerboekjes in bun eigen belang verzocht too a op een dag heen en weer wenachen te reizen hun Kilometerboekje 6 hertrek ook voor de terugreia te doen a atempelen Het afstempelen van Kilometerboekjes en nemen van plaatsbewijzen s avonds te Atnalerdam Weeaperpoort op den 5den en 6den Maart zal bü den toevloed van reizigers veel tgd vorderen B i w w i ii mi i rL i r Lrs ir iwfnrffn ifww PRAEPARATEN VAN VgMIIig l amvil l j kinderen Ij olw s enen gebrek an eetlust ilecUe epllBVerterine zenuwhoofdpljn ter versterking na riekte of kraambed koorts en hare gevolgen OUINA LAROCIte iSrrUGINEUX in hel bijioncier te en Bloedgebrek Bleekiucht kwalen van KrlUschen leaflijd ene Verkrijebaar m Bsconj a 1 90 en L pll o fl voedzaam versterkend aangenaam van imaak voor dagelijkKh geb nH kinderen wakken en klierachtige geatellen teer aan te be velen Aid geneeskractitlge draak hij stoornissen der spijsverteringsorganen en tUarrbée ook voor wigelingen en kleine kinderen Vu i per bui i Kg ƒ 1 70 a i Kgr 0 90 S Ji Kgr O ÖO Chemisch jUallfCllilcAf Speciaal voor Kindervoeding in bu i Kfr 0 90 llvere fflCIKaUIKCr Kgr ƒ 0 60 Kgr ƒ O M AQ tltilSI icrfll l ff n Het rookcneener halve cigarette UvoUoend ter beetrijrtStllllld l tlCUCIl ji j j hevigste aanviUeo van Aathmi etc fa loosjej a Ö éÓ en O lö Tamarinde Bonbons S e r S= cI S irzilir ¥ oor Itinticren bewijien de Ttmuliule Boöbono van KKAEPELIEN HOLM belangrijke diensten 4ur de vorm voor het kind bef eerlijk n de sm ak aangenaam is l nji p rdoosje 0 00 cq O BO Qa1rtlSa1r Pac4l1lAC MgemKn erkend tls liet BESTE huismiddel J ï Verkoudheid en Keelpyn het U F een iyinoploa nd en veriachtend middel bij uitnemendheid uiuluitend in H n fleichjcs vo krijgbiar Prijs 0 20 per flcjchjt fcVZ T PrtiéparaléH ram KRAEFELIEN k HOLM t Zelat O atUm w or i H ram ssf s êlignuiÜH waarop dê maamt m éaHdtt lnunff m rtrkri thomr W dé wtfU KKAEPELIEN St HOLM Hofleveranciers ZEIST Ahtlllfl Te Huur of Te Hoop om terstond te auiTaarden twee naast elkander staande pracMige Fakhuizen gelegen te Gonda aan de Tnrlsingel Te beyragen Lange Tiendeweg D 29 Zenuw en ülaaglijders wordt nit overtaiging als een werkelgke hnlp in den nood het boek SSa a a greTrer aanberolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOSL S Boekb Zaltbommel Bmk van A BRINKAfAN Zn Gonda BuiteolaDdscb Overalchl De berichten omtrent De Wet ijn nog steeds in itrfid met elkaar Sommige correspondenten seinen dat de OranjeriTier nog hoog blgft en dat De Wet Steyn en Hertzog Tolkomen omsingeld zijn anderen melden dat het water lager wordt en de rivier weldra zal knnnen worden ovei getrokken Het departement Tan oorlog heelt geen beTestiging ontrangen lan het gerucht dat Botha zich OTergegeTen heeft De Morning Post geelt tos dat niemand weet waar fiotha is De minister Tan oorlog heelt een nppletoire begrooting Tan 3 millioen pond sterling ingediend De conservatieve bladen zgn niet best te preken over de eenstemmigheid Tan de liberale partg wat betreft de oorlogsstaatknnde zooals die gebleken is op de bijeenkomst der National liberal federation Het adres Tan antwoord is in het EngelBChe Lagerhuis aangenomen en nu zal weldra de begrooting aan de orde moeten komen Het flnancieele jaar loopt in Engeland tot 31 Maart en yiöt dien datnm zal dë begrooting moeten aangenomen zjjn Die begrooting wordt door de Daily News De begrooting voor het loopende jaar schat de Inkomsten op 127 millioen p st De Daily News wil aannemen dat de ontvangsten 2 millioen p st meer zullen beloopen en dus 130 millioen zullen bedragen Doch daartegenover staan de uitgaven die 179 millioen p st bedragen waanran 65 millioen Toor den oorlog Het tekort zal op 31 Maart dus minstens 50 millioen p st bedragen zoo niet meerl Voor de toekomst wordt de toestand nog ernstiger geacht De Daily News geeft een OTerzicht van de uitgaven Toor den oorlog en becjjlert dat die op 31 Maart zullen bedragen 85 millioen waarTan 62 millioen Tallen op de begrooting Toor 1900 1901 Het blad gaat dan na dat het leger in Znid Alrika Termeerderd zal worden met 75 000 man wat een Terhooging der uitgaTen met 50 pCt zal ten gevolge hebben Het blad schat daarom de kosten voor den oorlog in het aai staande flnancieele jaar op 80 millioen Pond De gewone uitgaven zgn in FEVIILEIOX WIL SKRAC HT 59 Het waa ot Angelica een steen van de borst riei toen Justina en Marie het verlangen te kennen gaven om de wijdvermaarde brocikassen der Gravin te bezichtigen en haar die er zoo bleek en vermoeid uitzag gaarne de vrijheid gaven wat in hare kamer te gaan maten Eerst ging zij naar de slaapkamer harer moeder de oude Gravin verlangde zeer naar haar gewoon middagslaapje doch gewend om hare dochter in alles toe te geven moest zij wel naar Angelica luisteren Dete eischte dat de Gravin onder het ronddienen van de kofhe zou mededeelen dat zij reeds over een paar dagen naar de residentie wüde vertrekken Met dit veer klaagde de oude dame wij blijven in de sneeuw steken Volstrekt niet lieve moeder antwoordde hare dochter Vleiend ging zij voort Voor dezen keer maar moedertje I Doe het om mijnentwil anders dat zult gij zien word ik ziek en ga ik misschien dood Verschrikt zag de goede vrouw thans hoc bleek Angelica er uitzag de angst deed haar opstaan uit hare gemakkelijke houding om haar kind te omhelzen Kind sprak zij zijt ge ziek I Ja ja gg zijj drie jaar tijds toegenomtn met b jna 18 millioen pond en de begrooting voor 1901 1902 moet minstens Toor de gewone uitgaTen 120 millioen pond bedragen zoodat de gewone en de oorlogsuitgaTOn te samen 200 millioen znllen beloopen Wellicht zal de onheldhaftige Regeering zooals de Daily News haar noemt niet den moed hebben om de oorlogsnitgaTon Toor 12 maanden te ramen Zji zal wel weer aankomen met het praatje dat de oorlog zoolang niet meer duren kan Maar zelfs als zg een gedeeltelijk krediet van 40 ot 50 millioen Pond aanvraagt zal het Termoedeljjk dedcit op de nieuwe begrooting toch nog 25 k 30 millioen Pond Sterling bedragen Voor den belastingbetaler is dit een hartTerheHend voornitzicht Voor een oorlog ondernomen met het doel een gondland te veroveren ten bate Tan een kleine groep kapitalisten moet de Engelsche belastingbetaler thans een bedrag Tan 50 millioen Pond voor 1900 1901 en minstens 1 maal zooveel voor 1901 1902 extra opbrengen Dit zal wellicht op de Jingo stemming in Engeland een zeer merkbaren invloed hebben In Ensland is de stemming jegens Dnitschland allesbehaWe gonstig nu men daar weer tot een Terhooging der graanrechten zal overgaan De olflcieuze bladen laten llch zeer scherp iiit en het opmerkelijkst ii el dat een ministerieel artikel van minister Witte zeU een krassen uitTal tegen Germanje bevatte t Scheen bij de olflciousen haast ol Dnitschland nu de vgand was geworden die op allerlei gebied moest worden weerstaan In de Bnssia werd zells betoogd dat Dnitschland overal er op nit is om Rusland te dwarsboomen in Klein Azië met de Bagda lgn in China ja zells in Turkije Een sterk staaltje van de minder goede stemming deelt de Oorrespondenz desHandolsvertragverrein mee Een groot ijzerinduitrieel schrglt aan dit blad Eene groote bestelling van de Bnssischa regeering tot een bedrag van H millioen mark is mij dezer dagen ontgaan hoewel ik het goedkoopste aanbod gedaan had en mjj geheel wat betreft den leveringstijd naar de wenschen wilde voegen Mgn aanbod werd geweigerd met de uitdrukkelijke opmerking dat tengevolge van bijzonder hooge beschikking een regeeringsbevel alzoo thans geen bestellingen aan Duitschland mochten worden gegeven Heel opmerkelijk ook dat deze bestelling niet in Rusland gebleven doch naar een ander land gegaan is ziek Reeds aan tafel waart gij niet zooab gewoonlijk zal ik den dokter laten halen Angelica schudde ontkennend met het hoofd maakte zich los uit de omarming harer moeder en zeide Ik ben terstond weer beter als wij maar eerst op reis zijn reeds het vooruitzicht over vie öf vijt dagen het kasteel te verlaten maakt m ij beter en wekt mij op i GoddankI antwoordde hare moeder dan maar niet getalmd geet Lizette dadelijk uwe orders ook Augusta kan helpen als u dat aangenaam is Volkomen voldaan over de bereidwilligheid harer moeder drukte zij een kus op hare lippen en zeide bij het heengaan nog eens Dus als de koffie gediend wordt niet waar mama Vindt gij het goed verlangt gij er ook naar wNu natuurlijk Angelica antwoordde de Gravin von Arnheim ik zag wel wat tegen de reis op doch wij kunnen vier paarden voor het rijtuig spannen dan zijn wij er spoedig en zijn wij eenmaal d r dan weet ik niets heerlijker dan het verblijf in de residentie Angelica voelde zich minder bezwaard bij de gedachte aan het vertrek zij hoopte dat verstrooiing een einde zou maken aan den strijd an haar hart afleiding zou haar doen vergeten en haar hare oude vroohjkhcid doen herwinnen Zij bracht aan hare ondergeschikten de orders harer moeder over ging naar hare kamer en legde al vast den geest met het reisplan vervuld een en ander voor de reis klaar dat zij eigenlijk volstrekt niet no wiig had Weer kwam Angelica de Bijlftl in de hand cooder dat zij het bepaalde voornemen Verspreide Berichten Fkinkrijk Te Marseille dreigt een groote staking van bootwerkers De leiders van het internationale syndicaat dat vier duizend leden telt voor de meerderheid Italianen hebben onder leiding van den sociaal democratiachen burgemeester dr Flassières een onderhoud gehad met den prelect van het departement Bouches dn Rhöné om dezan kennis te geven van ol juister hem te dreigen met een staking tenzij do firma s wier bazen vreemde arbeiders hebben ontslagen om er Pransche voor in de plaats te stellen alsnog mochten willen terugkomen op hun besluit in dezen Het ntwoorrl der betrokken firma s die zich klaarblijkelijk willen ontworstelen aan de macht van bet internationale syndicaat is niet tevredenstellend geweest en het syndicaat heelt nu de algemeene staking in bet havenbedrijl afgekondigd waarbj een achtduizendtal werklieden betrokken zouden knnnen worden De stakers zonden eischén acht unr werken per dag tegen negen unr in den winter en tien uur in den zomer nn tegen een loon van zes Irancs 0 es Pe sociaal democratische leider Jaurës e tt redenaar van enorm talent heelt een ontemak aan het strottenhoofd en moet voor maanden besliste rust gunnen aan zijn tekorgaan zoodat hij zich in geen enkele vergadering zal knnnen doen hooren en alle reeds aangegane verbintenissen moet verbreken Eergisternamiddag heelt de commissie van Fransche aandeelhouders in de Nederlandseh Zuidalrikaansche spoorwegmaatschappij oen langdurig onderhoud gehad met den minister van buitenlaudsche zaken Delcssse die kennis nam Tan hun eischen en Terlangens en hun zijn steun toezegde Duitschland Wegens een ongeval aan de machine is de uit Kleinen komende trein eergisteren in den voormiddag met een unr vertraging te Stettin aangekomen de stoker en de machinist kregeo lichte verwondingen In dezen trein bevond zich ook de hertog regent van Mecklenburg Schwerin die nit Willigrad kwam SpiirjB Te Salamanca is het ter gelegenheid van de opvoering van Electra tot anticlericale betoogingen gekomen Het publiek deed de vrpeid leven en liet de Marseillaise spelen had gehad hem te grijpen Peinzend staarde zij op het boek der boeken sloeg het open en las het schoone woord dat Clara von Felsburg een der laatste dagen baars levens met bevende hand op het schutblad geschreven had Tranen verduisterden hare oogen als parelen hingen de tcekenen der smart aan hare lange wimpers Het waren de eerste die Angelica na Clara s dood Khriede Zwijgend legde zij den Bijbei bij datgene wat voor de reis moest worden ingepakt Zal zij in het gewoel der wereld nog aan dien Bijbel denken De tegenwoordigheid der vreemde gasten oefende e n weldadigen invloed op de ons bekende vrienden Graaf Waldemar had Egon von Bernsdorl als de toekombtigc bezitter van uitgestrekte famiUegoederen in Silezid voorgesteld de jonge man werd met zijne vooruitzichten geluk gewenscht en oodervontl het weldadige gevoel dat het onze is wanneer wij niet over het hootd worden gezien Men ging in de aangenaamste stemming uiteen toen het reeds laat was gewor len met de afspraak waaraan niemand zich had onttrokken om overmorgen op den Felsenburg bijeen te komen en te blijven logeeren Ileze uitnoodigmg van den Graat had der Gravin von Arnheim aanleiding gegeven over hare reisplannen te spreken Angelica meende dat bij de medcdecling harer moeder een glans van vreugde zich over Egon s gelaat verspreid had Het deed haar leed te eer omdat zq weer het zelfverwijt gevoelde dat haar straks had gepijnigd De weinige dagen die de Gravin von Arnheim en hare dochter voor hare atreis met de familie BINNENLAND STATEN GEJSERAAL V W B K o K U M M B H Zitting van Donderdag 28 Februari Besloten is tot toelating van den heer Pastoors Aan de orde komt de interpellatie Fott De heer Van Bglandt Troeg wat de reden was van de intrekking van hot exequatur en wat de Minister verder gedaan heelt De Minister van Bnitenlandscbe Zaken herinnerde dat het exequatur ingetrokken is wegens de veroordeeling Tan ott wegens valsche aangilte en wat Pott etkend heelt het was wegens den invoer van heliographische toestellen voor Transvaalsche Artillerie onder een anderen naam De Portugeesche regeering had geklaagd over verkeerdheden met paspoorten doch Pott is zich daarTan niet bewust Pott heelt Tcrklaard dat zjjne verhouding tot de Portugeesche autoriteiten zoodanig was dat hij meende te moeten verwachten dat hem het verblijl te Loreni o Marquez zou worden ontzegd De gedachtonwisseling met Portugal die verzekerde nooit de bedoeling te bobben gehad het Nederland onaangenaam te zijn heeft geleid tot de verklaring van Portugal dat Fott als particulier beschermd zoa worden Ook de terugkeer van graaf de Selirwai tegemoetkomend Mot het oog ook op de gemeenschappelijke belangen die wjj met Portugal hebben meende de Regeering het incident gesloten te moeten verklaren Op de interpellatie van den heer Drncker over het arrest van den Hoogen raad inzake abattoirs verklaarde de minister Lely dat reeds by den Raad van State een ontwerp aanhangig is om ten aanzien van openbare slachthuizen den tekst der wet in overeenstemming te brengen met de kennelgke bedoeling van den wetgever van 1875 De hoofdstukken I en II van do wet op de legerorganisatie zijn aangdbomen Daarna is de behandeling van de wijziging der militiewet aangevanged De correspondent der N R Ct te Batavia seint onder dagteokeniug van gisteren Generaal Van Heutsz en assistent resident Von Schmidt zgn lijdende aan typhus naar Kotaradja teruggekeerd De heer Von Schmidt is overleden generaal Van Heutsz is gevaarlijk ziek Naar men nit den Haag meldt waren tot van Graaf Waldemar doorbrachten vlogen om Aan de uitnoodiging om op den Felsenburg te komen hadden alle gasten gehoor gegeven dat er meer dan anders genoodigd waren mocht een bewijs heeten van s Graven Waldemars welberaden overleg want de scheiding der aan hem en zijn huis zoo na verwante lamüie riep jarenlange herinneringen in den geest terug die aangrijpend waren door hare smart Door deze schikking vonden zij die daaraan het meest behoefte hadden menig oogenbhk om ongemerkt aan elkander te wijden Van zulk een oogenblik maakte Angelica gebruik om den Graaf de belotte af te dwingen dat hij in den loop van den winter een poos in de residentie zou komen doorbrengen waar hij een reer fraai huis bezat geheel naar den eisch van zijn stand ingericht Den tijd voor dat bezoek kon hij ten spijt van haar aanhoudend dringen met met zekerheid bepalen dit was eene onmogelijkheid want die tijd kon pas na Egon s vertrek worden vastgesteld Toen hij daarover verder zwijgen wilde deed zij hem schijnbaar ter loops de vraag Blijft mijnheer von Bernsdorf dezen winter met op den Felsenburg Tot mijn spijt moet ik deze vraag ontkennend beantwoorden hernam Graaf Waldemar iTen gevolge van het onderhoud dat wij van morgen gehad hebben kan ik niet anders dan zijn besluit billijken om zoo spoedig mogelijk op reis te gaan al zal ik hera erg missen Uit vriendelijkheid jegens ons zal hg de Keretdagen droeve Kerst dagen bij ons doorbrengen in elk geval verlaat hij ons nog vóör het einde des jaars Wordt vervolgd