Goudsche Courant, zaterdag 2 maart 1901

308te Jaargang Maandag 4 Maart 1001 No 8443 fioiDSCHE mmmi Nieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Telefeen Ne 9t AOVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd lelefaen a M De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT TF CENTEN VERHURING EB AANBESTEDING BUEGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA luUen op DINSDAÖ 19 MAART a 8 des namiddags 2 nar op bet Raadhnis lo bij enkele inschrijving VERHUREN A Het GBASGE fVAS Tan den HoogenSchielandschen Zeedgk strekkende vande Kaarsenfabriek Gonda at tot aande RoomschKathoUeke kerk te Moordrecht voor den tjjd van drie ot xe jaren ingaande 1901 B Hot LAND gelegen tnsschen denWinterdijk en de nieuwe geprojecteerdeVaart tot verbetering van de rivier deGouwe kadastraal bekend sectie G Nrs 1136 1137 en 1165 gedurende 1901 De voorwaarden liggen ter lering op de Secretarie bovenlocaliteit van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 uur en van 3 6 nor des namiddags 2 Bij enkele inschrijving in afzonderlijke perceelen AANBESTEDEN A Het maken van een TOEGANGSWEG van af het Stationsterrein tothet aanteleggen I ark met bijkomendewerken B Het maken van eene gedeeltelijkijieren OPHAALBRUG over de slootlangs de ooatijjde van den Wir terdjk toegang gevende tot voornoemd Park Inlichtingen geeft de GemeenteBouw meester Gel roedorsSTEEirSMA Bloemisten Torfslngell en 78 Struik en Stamro en OP BOTTEL PRAOHTWAAR steeds voorhanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No 114 aTvanWbërg Slager TIENDE WEG 1 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concurreerende Prpen BIEFSTUK 55 ct per 5 Ods Aanbevelend A T D BERG TIENDBWEÖ D 73 TUiiry i Wo dwbilinn in do gaheele wereld beltond en Keroemd OnoTertroffen middel tegen nlla Uorst Ion LeverMaagziekten eni Inwendig zoowel nl ook uitwendig in bijn I U ziektegeTallen met goed gevolg L i su te wenden l rUs per HaCOB U l 1 wr post I l is TUirry i Weadinalf beiit eenalmog ongek nde g o n oetk ra o h t en heiliame werking M kt mee t l Ike pgnlijke en gemarvollo operatie geheel o erbodig Mol deie alf werd een u r oud voor oneeneesli k rehouden l een e wel en onlange een bgna laar kankerlUden geneien Brengt genenng en lenachting der pijnen bij wonden ontstekingen ofu Tan allerlei aard PrUs por pot f 1 60 por post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker IIEKKI SINUEBS liokin 8 lm terdam W n Mnd pSt 1 l tell mcnairtcli B dl bthuU I loth k iwt k THU R1 ï in IVgrrii b l Hoh Uth üe mioh 0 11CT pr p tu l ontbltJ b bil CiBtr a ll p4l S dm a c in 8 Anutwduii Druk van A BBINKMAN Zn Gonda niaaUehapptJ tot BxpMtatte van UtmaUtpomrtcegen mmmn intocht van e H de Kigiogin en Z l H den Prins Gemaal Ie AiiSTEBDAI E iTRATREIll van Rotterdam Maas en Gouda naar Amsterdam CS op DlNSiiAG 5 en WOENSDAG O MAAJiT 1901 voor het vervoer van reisigerg f e e en 3e klasse DIENSTREGELING Tjjd van Greenwich ROTTERDAM MAAS vertrek 8 00 v m GOUDA aank 8 21 8 24 AMSTERDAM CS 9 28 Voor dezen extratrein liJn geldig gewone enkelreis en retonrkaarten gezelschapsbilletten kilometerboekjes en abonnementskaarten MaatMChapplJ tot KxploltaUe van ütaatêipoortnegen Feestelijke Intoclitvan H M deEoninginenZ iC H donFrins Gemaal TE AMSTKHIIAM Extra maatregelen betrekkelijk het BBIZIGBRSVEBVOEB naar nvan A M IS T E R D A M op DINSDAG 5 en WOENSDAG 6 MAART 1901 WIJZIGINGEN in de DIENSTREGELING M DINSDAG 5 MAART 1901 De toegangen tot het station Ween per poort worden van 9 1B voorm tot 1 30 nam afgezet In verband hiermede wordt gedurende dat tijdsverloop de dienst op het station Amnterdam Weenperiioort geataakt en znllen alle treinen der Maatschappij alleen te Amgterdam CentraalHtatlun aankomen en vertrekken B DINSDAG 5 en WOENSDAG 6 MAART 1901 1 Om 6 20 avond en tot den volgenden ochtend wordt de dienst op den verbindingsweg te Amiterdam geataakt Alle treinen richting Abcoude zullen derhalve op dexe belde dagen van af H tlO mir a avonds alleen van het station Weeaperpoort vertrekken en aldaar aankomen 2 De lokaaltreinen 7Sll7S i Otrecht Zeiat Driebergen en terng znllen op belde dagen NIET loopen 3 Extratreinen Utrecht Amaterdam Ten 6 50 v m beginnen extratreinen te loopen i ExtratrelnenAmaterdam Utrecht Van af 4 00 nam knnnen extratreinen beginnen te loopen iflaatiehaiipif tot tCaoptoUatle can HIaalttpoorwegen BERICHT aanjiouders van KilometerlDoekjes In verband met het te verwachten drukke reizigersvervoer naar en van Amaterdam op Dtnadag S en Woenailag 6 Maart 1901 ter gelegenheid der feesten te Amsterdam worden houders van Kilometerboekjes in hun eigen belang verzocht xoo ij op een d g heen en weer xoenaehen te reizen hun Kilometerboekje 6Ü vertrek ook voor de terugreis te doen afstempelen Het afstempelen van Kilometerboekjes en nemen van plaatsbewijzen s avonds te Amsterdam Weeaperpoort op den 5den en 6den Maart zal bjj den toevloed van reizigers veel tp vorderen S Kort overzicht onzer Priiscourant W SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless 2 ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 S MADERA S droog on zoet 18 12 wm VERMOUTH lo Turin 1 60 flesch £ BODEGA CHAMPAGNE i 1 75 B COGNAC il f 1 75 f 2 25 f 2 75 1 3 25 f 3 76 en 5 jr S COTCH WHISKY 25 jS Si Per Fl Per Ank 45 El I ff o C LISTRAC f U 65 Nto f 27 75 g £ 5 CHATEAU VALROSE 0 75 31 n 2 B St ESTEPHE 0 85 36 g a St EMILION 1894 2 j S 2 PAÜILLAC 1893 1 25 53 gi 5 S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 S fj O 1 SAUTERNE 1 12 i 5 © 5 ZELTIN6ER Moezel 0 90 37 50 S 5 JZ BOURGOGNE 1 10 47 = 2 w De fiesschen zijn in de prijzenbegrepenenwordeniScts per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bS De Orma T CRERAIS Gouda Aulisepllschc Tandpoedcr en Aiiti§cpli8cli Moiidtlnctuiir Z van E AHSÜTO Tandarts te Gouda W OVEBAL VERKRIJOBAAB L Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda P ADYEETEIfTIilN in aUe Gouraiiteii worden aangenomen door het Adverteiitle Rurean vao A UKI KMAK ZüOK Te Huur of Te Koop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gonda aan de Turfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Aieuw onovetrroflen Prof Dr Liebers welbekend UKUW 2ACBf UtZn UIImh Mbt met Fabrieltimelk tot roortdarende radicale en lekere geneEing van alle selfs de meest hardnekkige xenuw xiekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd lotale genezing van elke zwalite Bleet ücht Benauwdheid Hoofdp n Migraine Hartklopping Maagpgn slechte pJsTeitering 7 Onvermogen Impotenz PoUntione enz Ditvoerige proHpectuseen 1 riji per Jwoh J 1 B 4 S i dubbel Jewli fl 6 CcntroiHlepSt Matth d Vegte Zaltbommel ücpóta M Oléban k Co Bottardam T Happel B Grarenhage 1 llatmmanB de Jong J Csn Botterdam Wolf k Co Rouda en bii alle drogisten Wie Ktsker zijn wu d Xiclite Elktl CttCaO te vaiCrangen tewmengesteld en na vele priBfhemingen Ia den bandd gekomen onder den naam dei uitrinders Dr Miohaelis venraaitligd vp d beste machines in het wersldMroemde étabbliasement van Gebi Stollwarok te Kealen elscht Cikel Cacao In vierkanten boaani Deze Bibsl Cieaa is met melk g k okt ene aangename gezande ibink toot degelijksch gebruik een I 2 theeiepda vaa t pcoder voor een kop ChoooUte Alt geneeakrtcbtige drank bij eral van diarrhee lieoiits met water te ebralksn Verkrijgbaar bij de ToemaeniiO B I Apottaekam emt Vt Ka V te pmtba M nW 0 M e 0 35 OeneraalvertKenwoordiger vwr Keder and Julius HlattonModt Dertig juu wordt dit middfll Bi t TfirraBMott rqoom irijutUUnd iiim Ting UD fwaiid t g BhaunAa k Jkh tTwkoBdb gd pijn ia den rJMMJjJl rug kx Dit r ¥ pw We i HaiBnud lft V d L vtr dm TwtroQiren Hm lette Op M t bn kuii rk ijü eH jLd l 8 T5o BfiOad fl bdciDMrtawothektii T Amsterdun bq tnotb Cléban Tin TnjU Buidete f yt ytiWtr ftn gottf raam a 7 W 0 s 1 er Amnterdam Kalvetstraat 103 Geen ngelsch Echt BOEHENBEOOD t eeta de K Q A SLEGT NDBDWE HAVEN 28 Dit No beslaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD BulieBlaidsch Overzicht Kitchener seint d d 1 Maart uit Pretoria Do Wet is over de Oranje rivier gedreven hg heeft nu de Kaapkolonie ontruimd Tweehonderd Man iSn krijgsgevangen gemaakt en af en toe worden nog achterblijvers gevangen genomen Tachtig man van Kitchener s eclaireurs door een overmatigen vjjand aangevallen moesten lich overgeven na een langdurig gevecht waarbij ij twintig dooden en gewonden hadden Oe minister van oorlog Brodrick heeft in het Lagerhuis en in antwoord op oen vraag door het lid Dalziel gesteld verklaard dat het War Office geen enkele ofiicieelo bevestiging ontvangen had van het gerucht als JOU Botha lich overgegeven hebben Deie mededeeling lokte donderend applaus Tkn de zjjde der Ieren uit Aan de beweringen van de Engelsche bladen welke gedurende eenige dagen zulk een sensatie verwekten behoeft dus geenerlei waarde moer gehecht te worden Wij wijzen er op dat de bladen welke geljk de jTimes dank zfl hnn positie tot de regeering het best in staat zonden zijn geweest hot publiek snel in te lichten in het geheel niet over de zaak gerept hebben De mogelijkheid blj ft natuurlijk bestaan dat onderhandelingen tnsschen Botha en Kitchener hangende zijn maar geen enkel I serieus bericht geeft nog aanleiding om aan te nemen dat zulks werkelijk het geval is Vermoedelök zp de bedoelde geruchten voor beursdoeleinden in omloop gebracht Uen geeft niet van overdreven optimisme blijk wanneer wij bet er thans werkelijk voor houden dat Botha inderdaad aan French ontsnapt is Ons een voorstelling van den toestand te vormen znllen wjj echter niet trachten De berichten zp daarvoor al te Wt het noorden der Kaapkolonie komen ook betere tijdingen dan eenige dagen geleden De Wet schijnt zich met Hertzog te hebben vereenigd en op Philipstown aan te rukken Onmogelijk is het niet dat hij trachten zal de commando s vad Krnitzinger te entmoeten die van het zuiden uit noordwaarts sebijnen te trekken Den 21en heeft een dezer commando s het FEVILLEIOX WÏLSKRA€HT Hij blijft omdat ik ga dacht Angelica gramstorig Schynbaar Icaim het gesprek voortzettend sprak ty oDverschiUig Dat duurt nog zes weken misschien verandert hy nog wel van plan en blijft den geheelen winter hier tin geen geval antwoordde Graaf Waldemar beiUst in Egon is een geestdrift en een lust tot den arbeid wakker geworden zooaU ik nooit in lijn xachta rdin meegaand karakter vermoed had Gij weet Angelica hoe lief ik den jongen vod Bemsdorf kreeg terstond na onze kennism king nu wij WO lang samen tijn geweest is hij ratj van uur tot uur dierbaarder geworden Beiainnelijk in hooge mate heelt hij bij de laatste gebeurtenissen zidi mijne achting ten volle weten waar dig te maken Met tekerheid durf ik xeggen dat hij onze groote verwachtingen verwezenlijken zoo niet overtreffen sal Graat Waldemar werd geroepen Angelica verliet onbenerkt de kamer zij gevoelde zich mistroostig gestemd door s Graven oordeel over Egon Yon Bernidorf en verweet zich zelve hare valsche houding tegenover hem Was het toeval ol berekening dat zij elkander TÖÖr het vertrek der dames geen ogenblik alleen ontmoetten f Wie lal het xeggen station Eoodohoogt tnsschen Middelburg en GraafReinet in brand gestoken Engelsche troepen onder Herbert en Goeringe zetten de Boeren achterna en geraakten in gevecht met hen Ook is er bjj Jackpoort op dezelfde lijn gevochten De legerbegrooting voor het dienstjaar 1901 1902 is ingediend De uitgaven worden geraamd op £ 87 915 000 waaronder £ 58 230 000 voor oorlogsdiensten Er is voorzien in een totale legerstersterkte van 450 000 man tegen 420 000 man in het vorig jaar In de memorie van toelichting wordt gezegd dat 220 000 man het permanente cijfer il het meerdere is een tijdelijke verhooging ten gevolge van den toestand in Zuid Afrika en Ohina Het totaal der permanente vermeerdering van uitgaven is £ 1 912 000 De nederlaag heeft nut gehad voor de liberale party in Engeland De eenheid is hersteld en de scheuren die in het partyverbond op te merken waren zyn geheeld De vergadering van de Nationale liberale federatie te Rugby heeft tot groote verbazing van de jingo pers raet volkomen eenstemmigheid een motie aangenomen waarin de liberale party haar meening over den oorlog aldus samenvat Het comité spreekt als zyn innige overtuiging uit dat de lange duur van den betreuretiswaardigen oorlog in Zuid Afrika die met het oog op de verkiezingen in het laatst van September geëindigd genoemd werd het gevolg is van de staatkunde om onvoorwaardeiyke onderwerping te vragen en van het gebrek aan kennis scherpzinnigheid en oordeel van de zyde der Regeering die noch aan de Boeren de feitelgke militaire suprematie van Engeland heeft getoond noch den oorlog zoo geleid dat zy genoodzaakt werden de wapens neer te leggen Het comité beklaagt diep den dood van duizenden dapperen aan beide zyden het ontzettend verlies van levens door ziekte voor een groot deel het gevolg van de scbandeiyke onvoldoendheid van den gezondheidsdienst en van de hospitalen voor onze troepen het vernietigen van hulpmiddelen door de Wflze van oorlog voeren het verwoesten van grondgebied en de economische vernietiging die daarop onvermgdeiyk volgen moet Het comité dringt er by de regeering op aan om onmiddellgk een staatkunde af te kondigen voor de regeling van de Zuidafrikaansche quaestie die zal worden uitgevoerd by het eindigen der vyandeiykheden en De beide heeren von Felsburg en Egon hadden den laatsten dag een rijtoer gemaakt j de met vier paarden bespannen reiSwagen stond voor de dames gereed juist toen de heeren terugkeerden traden zij naar buiten uit het kasteel De heeren wierpen de teugels aan de stalknechts toe men begroette elkander van weerskanten en maakte zich tegelijkertijd gereed om afscheid te nemen Op Angelica s gelaat wisselden een hoog gekleurde blos en eene doodelijke bleekheid elkander af zij gevoelde het en word daardoor nog veel zenuwachtiger De oude Gravin had telkens nog iets te zeggen het waren pijnlijke oogenblikken voor het meisje dat huiverend en rillend slechts met de grootste inspanning hare tranen meester kon blijven Eindelijk neen zij had nog iets te zeggen Angelica s weerstandsvermogen was uitgeput haar gevoel niet meer meester sloeg zij de armen Graaf Waldemar om den hals keek door hare tranen heen hem vol liefde in het gelaat en sprak Vergeet ona niet en volg ons spoedig I Terwijl zij Hermann en Egon met de hand haar afscheid toewenkte nam zij ijlings plaats in het rijtuig trok een dichten sluier voor haar gelaat dat met een purperen blos overtogen was en zette zich loo diep in een hoek neder dat er niets meer dan een klein stukje van haar reisgewaad te zien was Angelica mijn hemel wat hebt ge een haast De oude Gravin richtte het woord tot het drietal heeren en riep bij het instappen Zij kan niet langer wachten j zoo groot is haar verlangen naar de hofstad wofrin geiyke rechten zullen verzekerd wordei aan de blanke rassen rechtvaardige en melgcheiyke behandeling aan de inlanders en n k een mate van zellregeering als kan woMen aangenomen door een dapper en onwikkeld voik Bjj de behandeling van deze motie bleek dat men niet verwachtte dat onmiddeliyk na het eindigen van den oorlog een stelsel vaa zelfbestuur zou kunnen worden ingevet maar wel dat spoedig ni het luiten vai den vrede een bnrgeriyk bestuur moet wolden vervangen Het was naar de heer LloydOeorge oiteenzette niet te verwachten dat de Boeren ooit eenige regeering zouden aansemen die hen plaatsen zou onder Dow ninfstreet onder bet ministerie van koloniën onder Chamberlain Verspreide Berichten PBiltKRlJK De correctioneele rechtbank te Parys heeft eergisteren den fameusen anti semiet Drumont directeur van de Libre Parole en diens medewerker Vian veroordeeld tot een betaling van een schadeloosstelling van tien duizend francs elk aan Henri de Rothschild wegens beleediging terwyi het vonnis tevens op hun kosten in twintig bladen moet gepubliceerd worden voor de I4bre Parole die er voor aansprakeiyk ia eén leeiyko aderlating Alle geruchten aangaafide den terugkeer van admiraal Pottiir op korten termgnuit China om redenen van gezondheid zgnuit de lucht gegrepen de bevelhebber verheugt zich in een blakende gezondheid enaan terugroeping wordt niet gedacht Een vyftal priesters die voor het kantongerecht van Saint Etienne moesten verBcbynen wegens overtreding van het gemeenteiyke verbod aangaande het dragenvan de soutane zqu vrygesproken Het is met de staking van de boot of dokwerkers te Marseille bittere ernst HetFransche werkliedensyndicaat heeft zichbyhet internationale syndicaat aangesloten eneen vgf è zes duizend man hebben er den arbeid by neergelegd terwgl ook de stokers dreigen er het werk by neder te leggen Natnuriyk doen de schadelgke gevolgen voor de havens en voor het scheepvaartverkeer zich reeds gevoelen en eergisteren varen de gemoedereu reeds uiterst ongunstig Na afloop van een meeting trokken de stakers met de roode vlag voorop rond om te trachten de havens te bereiken waar de paketbooten gemeerd liggen doch door krachtige De heeren bestegen hunne paarden weer en gaven der dames een kort eind weegs hun geleide Zoo lang het rijtuig zichtbaar bleef keken zij het na de ziel van verschillende gedachten vervuld Graaf Waldemar sprak met groote vriendelijkheid over haar beiden en zeide jrWij zullen haar zeer missen Als èen broeder reikte Graaf Hermann Egon de hand en drukte haar hartelijk hy wilde hem daardoor het bewijs geven dat hij begreep wat er in het hart zijna vrien4 omging al hadden zij hierover nooit een woord gfcwisseld Egon wab gevoelig voor dit bewijs van vriendschap met een blik der dankbaarheid keek hij Hermann in het trouwe gelaat en fluisterde met nauw hoorbare stem Allea is voorbij Dat de beïde dames gemist werden in den kleinen kring door deze om die oorzaak door gene om eene andere reden en dat er vetfhoyer haar beiden gesproken werd behoeft nauwelijks vermeld te worden Gelijk reeds is medegedeeld had Egon von Bernsdorf Graaf Waldemar beloofd dat hij de Kerstdagen op den Fciscnburg zou blijven Allen hadden tot nu toe vermeden over hét aanstaande feest te spreken want zulke dagen behooren tot de oogenblikken waarop dierbare afgestorrenen het meest gemist worden Egon s reis was de aanleiding om over het Kerstfeest te spreken en Graaf Waldemar maakte van deze gelegenheid gebruik om aan allen mede te deelen hoe hij het feest gevierd wilde hebben Men was in het dorp gewoon dat oUe kinderen charges wisten de gendarmes geweldpleging te voorkomen Op de arbeidsbeurs is later een samenkomst gehouden en daar werden de stakers het in zoover eens dat zy zullen eischen opheffing van den nachtarbeid betaling van de uren boven de acht werkuren per dag met twee francs wegzending van een aantal bazen samenstelling van het Fransche met het internationale syndicaat en Zondagsarbeid dubbel betaald Reeds zyn een aantal schepen gaan lossen te Saint Louis dn Rh6ne De werkgevers hebben nu bnnneriyds verklaard dat y niet voornemens zyn toe te geven en dat zy daar de werklieden zich niet honden aan de overeenkomst van Augustus 1 1 ook niet voornemens yn zich er aan te houden ze willen de oude voorwaarden weder doen gelden De werkstakers beleven heel veel pleizier aan den sociaal democratischen burgemeester den heer Flaissières wien zy een byzonder bedankje hebben doen geworden DciUOHLilID i Tegen den redacteur der van de Aschalfenburger Beobachter is wegens een critiek op de büzondere onderscheiding van lord Roberts een aanklacht ingediend op grond van majesteitSBchennis Te Marburg is weer een groote samenkomst gehouden ten gunste der Boeren met sympathiebetuiging aan president Kruger aan t slot en protest aan het adres van den rgkskanselier BINNENLAND 8TATEN GENERAAL T Hf B K U K U M m B H Zitting van Vrjdag 1 Maart De Tweede Kamer besloot de volgende week Donderdag geen zitting te honden wegens de audiëntie der Kamerleden te Amsterdam Een voprstel Seret om ook Dinsdag geen zitting te houden woMt verworpen met 43 tegen 80 stemmen na bestryding door den voorzitter Daardoor verviel het voorstel Lohman om bg de aanneming Zaterdag te vergaderen Het debat over de wyziging der militiewet wordt voortgezet Artt 47 48 49 vrystelliagen wordeji geiyktydig behandeld Amendementen worden voorgesteld 1 Van de Velde om de vrystelling van der daar wonende gezinnen een teebtgeschcnkkregen Ook aan ouden en zieken had men dansteeds gedacht Voor Clara von Felsburg washet immer een der schoonste avonden van hetjaar geweest zonder bepaalde bedoeling zondereenig vermoeden van haar haastig verscheiden hadzij de laatste maal met een van vreugde en geluk stralend gelaat aan de kinderen de verzekering gegeven dat haar goede vader het Kerstfeestgeen enkel jaar veraeten zou t Hare belolte zal ik houden sprak Graat Waldemar op geroerden toon naar den wensch van onze doodc handelen is het eenige dat wij achterg ïblevenen voor haar kunnen doen De tijd die nog vóór Kerstmis verloopen moest werd door den ouden Graat naar een vast plan verdeeld opdat hij zijn beschikbaren tijd zooveel mogelijk aan Egon von Bernsdorf kon wijden üe predikant studeerde voort met Hermann die bijna gereed was met zijne voorbereidingen voor zijne aanstaande staatsbetrekking Graat Waldemar liet in overleg met den ouden Hubert alle onderhoorigen op zijne uitgestrekte landgoederen ten behoeve van Egou op den Felsenburg komen De tijd van t jaar gat aan het volk vele vrije uren die moesten besteed worden om Egon zooveel kennis als maar mogelgk was te geven van de plichten die hem wachtten Die voorbereidingen konden uit dèn aard der zaak ntet anders dan hoogst gebrekkig zijn maar de ondervinding en de wenken van ervaren vakmannen waren niet te versmaden