Goudsche Courant, dinsdag 5 maart 1901

Heropnini 1 § Maart 30ste Jaargang Dinsdag 5 Maart 1001 No 8443 mmim codrmt Nieuws en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken VAN DE Grootste Goeilkoopste en Solielste HagaziJDeB Telefaon S M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wordtS berekeifi naar plaatsruimte W Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd lelefon o M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel jk8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomm rs VIJF CENTEN VAN TAPIJTEIV Gordijnstoffen Karpetten Loopers Vloerzeil en Linoleum TAFELRLEEDEN BEHAN SELFAPIÉR Firma ÜB DE JONG Gouwe € 18S GOCDA M QC o AANBEVELEND O Maatêehappil tot moDpUitatie van Staatfpoortcegen BERICHT aan ioudors van Hilometerboekjes In verband met het te verwachten drnkke reizigersverroer naar en van Amsterdam op Dinsdag S on Woensdag 6 Maart 1901 ter gelegenheid der leesten te Amsterdam worden houders van Kilometerboekjes in hun eigen belang verzocht MOO ij Op een dag heen en leeêr wenschen te reiten hun Kilometerboekje 6Ü vertrek ook voor de terugreis te doen afstempelen Het afstempelen van Kilometerboekjes en nemen van plaatsbewijzen s avonds te Amsterdan Weèsperpoort op den 5den en 6den Maart zal btj den toevloed van reizigers veel tjd vorderen mmeniul rs s id a u S V es w n O Kort overzicht onzer PrijBcoarant D S o s SI Vi n ET 9 E3 SHEREIES Pale en Gold Dry van al 1 16 50 per 12 Hess KOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADEEA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Turin 1 50 flesch BODEÖA CHAMPAGNE 1 76 COGNAC A 1 1 75 1 2 25 1 2 76 1 8 25 1 3 76 en 5 COtCH whisky iSa S Per Fl Per Ank 45 FI LISTRAO I a 65 Nto 1 27 75 CHATEAU VALROSE 0 76 31 S a St ESTEPHE I 0 85 86 0 St EMILION 1894 1 42 S PAOILLAC 1893 1 26 53 GRAVES Witte Bordeaui 0 80 34 IS SS o o Of 1 SAOTEBNE 1 2 5 ZELTINGER Moezel 0 90 87 50 BOURGOGNE 1 10 47 De fiesschen zgn in de prjjzen begrepen en worden 3 ets per stnk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrma T CREBAS Gouda Druk van A BBINKHAK Zn aouda D D § Q Siaattchappif tot Baeptoltalle van Staatêtpoorteegem FEESTELIJKE lüTOCBT an H N de Koningin en Z l fl den Prins Gemaal te AISTEBDül E X T R A T R E I N Cty i van Rotterdam Maas en Gouda naar Amsterdam ü JBi op DINSOAO S en WOBXSDAO 6 MAART 1901 Toor het vervoer van reizigers Ie Se en 3e klasse DIENBTIfflGELINa Tgd van Greenwich ROTTERDAM MAAS vertrek 8 00 tjb GOUDA aank 8 21 8 24 AMSTERDAM 0 8 j 9 28 SV Voor dezen extratrein lijn geldig gewone enkelrels en retonrkaarten gez Bchapsbilletten kilometerboekjes en abonnementskaarten Hiaatiehmppif tot Btxiploilatie van Staatêêpooruiegen Feestelijke IntoclitTaa H U deEoniagine Z £ EdanPria toaal Mara maatregOen betrekkelijk het BXIZIOJSBaVBBVOEB naarenmm AMI TERDAil op DINSDAG 6 en WOENSDAG 6 MAART 1801 WIJZIGINGEN in de DIENSTREGELING J DINSDAG 5 MAART 1901 De toegangen tot het station Weèsperpoort worden van 9 1S voorm tot 1 90 nam algezet In verband hiermede wordt gedurende dat tijdsyerloop de dienst op het station Amsterdatn Weèsperpoort gestaakt en zullen alle treinen der Maatschii alleen te Amsterdam Centraalstation aankomen en vertrekken M DINSDAG 5 en WOENSDAG 6 IfAART 1901 1 Om 6 H0 s avonds en tot den volgenden ochtend wordt de dienst op I verbindingsweg te Amsterdatn gestaakt Alle treinen richting Abeod zullen derhalve op dese beide dagen van af 6 90 uur saoon alleen f het station Weèsperpoort vertrekken en aldaar aankomen 2 De lokaaltreinen 781I7SII Vtreekt Zeist Driebergen en tenig ziille beide dagen NIET loepen 3 Boetratreinen l7 recA 4 M niam Ten6 50v n lMgii en trati inenteIoopen 4 ExtratreinenAmeterriam Utrecht Van al 4 00 nam kuuieil extntreinen beginnen te loepen ADYMTMTIffl in alle Couranten worden aang enomen door het AdvertenUe Bureaifi van A BHINKHAN Boltenlandscb Overzichl Reuter seinde Vrpag President Steyn en generaal De Wet trokken gisteren over de Oranjerivier bj Lelieiontein nabij de vernielde brug naar Colesberg met vijftien honderd man bestookt door acht koloniale verspieders die verdekt waren opgesteld en verscheidene Boeren dooden Het Tuur werd niet beantwoord Ondanks den koegen waterstand en den sterken stroom zagen de Boeren kans acht karren over de rivier te brengen Zjj lieten vijl karren en vale paarden achter De eigenaar van Lelielontein zeide dat Steyn er ellendig uitzag Het geheele commando was ontzettend hongerig Oeneraal Kitchener is van Middelburg te Pretoria teruggekeerd en er is nog niets gebleken omtrent onderhandelingen welke tnsschen hem en Botha zouden gevoerd zijn Aangezien Botha zich naar luid der ontvangen telegrammen ten noorden van eerstgenoemde plaats ophield had men in deze omstandigheid een aanwijzing gezien van de juistheid der erucbteu omtrent onderhandelingen tnsschen de beide opperbevelhebbers gevoerd Nn Kitchener echter te Pretoria is teruggekeerd heelt het Hen schijn alsol die onderhandelingen mochten zg al gevoerd zijn geworden op niets zijn uitgeloopen tenzij hij naar de hooldplaats is gegaan on Sir Allred Milner den boogen commissaris tegemoet te reizen die gelijk gemeld wordt Kaapstad heelt verlaten om zich naar de booldstad van Transvaal zyn nieuw gouvernement te begeven De mogelpheid blijlt dns niet geheel bnitengesloten dat er werkelijk belangrijke gebeurtenissen in de onmiddellijke toekomst te voorzien zgn en dat Milner de reis heelt aanvaard om den toestand die uit deze gebenrteoissen zon voortspruiten te bespreken Vooralsnog blijven wü n g in liet dnister Uit Konstantinopel wordt gemeld dat in de jongste zitting van den ministerraad in Yildiz kiosk gebonden de Macedonische quaeatie ernstig ter sprake is gebracht en dat tot uitgebreide militaire maatregelen besloten ie met het doel om de orde en rust te handhaven CTe Konstantinopel ging ten gevolge daarvan het gerucht dat de Tnrksche troepen in de lijn Üeskub Knstendjé zouden worden FEVILLEIOK 6 Allen hielden röóveel van den jongen man dat enkelen hem een kostbaar geschenk gaven bestaande ia door hentelven geschreven bneken waarin jaren lang zeer gewicbtige aanteeksningen omtrent laodhuishoudkundige belangen waren verzameld Dit voorbeeld werd door anderen gevolgd met berekeningen aangaande boschcultuur en verschillende landbouwproducten Graaf Waldemar beschouwde hetgeen de brave eenvoudige menschen voor E on deden als een bewijs hunner aanhankelijkheid ook jegens hem en vroeg hun ot zij die boeken wel konden missen daar zij gelijk hij wist gewoon waren in raoeielijke geviUlen die boeken op te slaan en te raadplegen Die boeken werden dus mede ten gerieve van den landheer gehouden De oudste hunner gaf antwoord op die vraag en zeide iMijnheer de Graaf wij geven thans alleen maar het afschrift dat wij voor onze jongens bestemd hadden in de hoop dat onze heer als zij goed oppassen gelijk tot heden het geval is de kmderen de plaats hunner vaders zal doen innemen £ r is evenwel nog tijd genoeg om xe voor dit doel nog eens over te schrijven Wat kon Graal Waldemar tegenover zooveel saamgetrokken maar naar de Voss Ztg verneemt is dit gerucht ongegrond Wel is door het ministerie van oorlog een plan opgemaakt voor de betere bewaking van do Turksch Bnlgaarscho grenzen naar aanleiding van de jongste wisseling van nota s tnsschen de Porto en de regeering te Sofia over de maatregelen om het trekken van gewapende henden uit Bulgarije naar Macedonië te beletten Verder wordt gemeld dat de Porte aan het 3e legerkorps te Saloniki in garnizoen het bevel heelt doen toekomen om de reserve bataljons op voet van oorlog te brengen Dit Monastir wordt gemeld dat in nab gelegen plaatsen een aantal Bnlgaarsche priesters en onderwijzers in hechtenis genomen zijn De commissie voor de regeling der staatkundige toestanden op Cnba heelt door haar toegevendheid de Vereenigde Staten uit een pijnlijke verlegenheid gered De Amenkaansche voorwaarden voor de staatkundige instellingen op Cuba zp in de commissievergadering ondanks de gevoerde oppositie bijna onveranderd aangenomen en naar uit Washington wordt gemeld heelt de Senaat het voorstel tot regeling der betrekkingen tnsschen de Vereenigde Staten en Cuba met groote meerderheid mjdgekenrd Hoe dit resultaat dat vÓór enkele dagennog zeer twjlelachtig scheen verkregen is is nog niet bekend Waarschgnlijk zegt de Voss Ztg heelt de geldqnaestie er een rolin gespeeld Voor 400 millioen dollars kanwel een concessie gedaan worden De Cubanen hadden verklaard dat zg hnn staatsschuld die dit bedrag bereikt heelt niet wilden erkennen en van Amerikaansche zijdewerd toen de aandacht er op gevestigd datzQ in dat geval wel een paar oorlogsschepennoodig zouden hebben om zich te beschermen tegen de schnideiscbers Maar ol de Oubaansche qnaestie daarmede uit de wereld is zegt de Voss Ztg is de vraag De onalhankelijkheidspartij op het eiland bestaat nog en bet is zeer wel mogelijk dat de V S tegen haar te eeniger tijd tot militaire maatregelen de toevlucht moeten nemen Want in het verzet tegen de voogdij van vreemde zijde hebben de Cubanen zich steeds zeer sterk getoond Het eerste bodriji van het Chineesche drama de degradatie der faooge autoriteiten en de terechtstelling der minder groote hoogwaardigheidsbekleeders is ternauwernood algespeeld ol het publiek zit met span bereidwilligheid en trouw anders plaatsen dan zijne volle verzeitering dat aan hunne wenschen voldaan hun hoop Terïuld zou worden Hunne dankbetuiging was de taal van het hart en het was duidelijk te zien dat allen zich beijverden om Ëgon bijVljn arbeid behulpzaam te zijn Afwisselend waren zij tot aan Kerstmis op het kasteel en werden zoo goed behandeld en onthaald dat ZIJ er jaren lang nog met vreugde aan dachten Egon had met bijzondere vlijt in dien korten tijd veel geleerd doch wat het voornaamste was waarvan hem de lof niet onthouden mocht worden hij had met belangstelling met tiöoge ingenomenheid gewerkt De Kerstavond werd op onbaatzuchtige wijze op den Felsenburg gevierd De predikant en zijne familie het brave dienstmeisje niet te vergeten hadden eerst m stille vereering Kerstmis gehouden op een met bloemen gesierd grat en hadden zich daarna allen naar het kasteel begeven Aan de poort werden zij door Graaf Waldemar opgewacht toen zij tot dicht in zijne nabijheid waren genaderd liep hij de familie met groote hartelijkheid tegemoet aan elke hand een der jongens van den f iredikant die hij zonder dat iemand het wist had aten overkomen Een glans van vreugde overtoog het gelaat van vader en zuster toen zij de jongens zagen die zij zeer hadden gemist ieder gevoelde zich van stonde aan verplicht bij het ondervinden van zooveel ongeveinsde hartelijkheid eigen smart althans een wijfe te vergeten en zijne voile belangstelling te wijden aan de familie die op bijzondere lielik en aanhankelijkheid zeker recht skg te wacbtan op het begin van bet tweede bwirtjl de aeba eloosstelling Maar de panze duurt lang erg lang En hiervan maakt het publiek gebruik om eens van gedachten te wisselen over de verbeelding van het Chineesche Rijk waartegen de meerderheid Jer Ëuropeesche rijken met Japan en de ereeoigde Staten zouden gekant ziJn De èogendheden waaronder Engeland Japan en Duitschland een eerste rol spelen hebben bij den vertegenwoordiger van de Gliineesche regeerin Li Hoeng Chang bezwaren ingediend tegen het toestaan aan Rusland van zekere concessies inMandsjoeriJe De Vereenigde Staten hebben dezer dagen zooals is medegedeeld aan de overige mogendheden een nota gezonden waarin zjj de meeniog verkondigen dat aan geen der Staten bijzondere concessies door China zullen w r l verleend en deze nota is door de m esfa mogendheden goedgekeurd Toen indertijd de Cbineeach Russische overeenkomst betrellende Mandsjoerge bekend werd schreven Engelscbe bladen triomlantelgk dat nu Duitschland en Engeland gelegenheid badden de grondbepalingen in het verbond tuischen beide rgken betreflende China gesloten te bevestigen De Berlijnsche olflcieuse pers verwierp echter onmiddellük dit donkbeeld en merkte daarhij op datMandsjoerge Duitschland volkomen koud liet on dat d t ook door Dnitschland op dui lelijke wijze aan Engeland was medegedeeld Dit klopt evenwel niet zegt de Franl Ztg met het beriolit dat de Duitsche regeering thans aan de Chineesche door Iii Hoeng Chang heelt lateik mededeelen dat het niet in den haak is als China waardevolle nationale deelen des lands en bronnen van inkomsten afstaat door onderbandsche overeenkomsten of aan maatschappijen zoolang de verplichtingen van China tegenover de gezamenlijke mogendheden niet zjjn nagekomen Dit kan natuurlijk niet anders dan op het RnssisehChineesch verdrag betrellende Maudsjperye staan want van een overeenkomst met den een ol anderen Staat hebben wü tot nog toe niets vernomen Het Rnssische Telegraalbureau meldt Wij vernomen nit volkomen geloolwaardigo bron dat de tekst van een RuBaiscUChinee sche overeenkomst betreflende Mand erije door de bnitenlandscbe pers met opzet verminkt is om mistrouwen te wekken tegen Bnsland In het bijzonder valt in het oog de onvereenigbaarheid van het in t uittreksel geciteerde betrellende Nioetsobwang Indien Rusland met China een bijzonder verdrag zou willen sluiten zoo dit slechts ten mocht laten gelden Hoe voortreffelijk was de verstandhouding tusschen beide familiën Graat Waldemar bood Marie den arm en ging met haar vooruit In de groote zaal had de uitreiking plaats der Kerstgeschenken gelijk dit ieder jaar h t geval was Hier wachtte den Graaf eene blijde verrassing Egon had allen die hera hunne hulp betoond hadden den trouwen Hubert en lijne vrouw met te vergeten zulke rijke kerstgeschenken ter hand gesteld dat de beweldadigden niet in staat waren hunne vreugde voor zich te houden Tallooze malen boden zij den Graaf hunne veront schuldigingen aan dat ztj hera met hunne verhalen lastig vielen dankten hem en Egon op treffende wijze en smeekten God s rijksten zegen voor de familie at De meest ongeveinsde blijdschap heerschte in de zaal en hoewel m stilte menige traan geschreid werd was het toch een vreugdevolle kerstavond Toen de onderhoorigen zich verwijderd hadden werden kransen en bloemen binnen gebracht Volgens afspraak verdeelde Justina ze allen ook de kinderen kregen er van Graaf Waldemar bood Justina den arm en den predikant een teeken om vooruit te gaan In den tuin werden zij door bedienden die fakkels droegen opgewacht Langzaam zette de stoet zich in beweging naar de kapel De predikant hield eene korte toespraak en allen legden hunne kransen en bloemen op het grafmonument waaronder Clara rustte Op het kasteel teruggekeerd gebruikte men den avondmaaltijd in Clara s kamer voor elks couvert lag gen pakje waarm zich een niet onaanzienlijk ge doel kunnen hebben den wensch t verwezenlijken Mandsjoerije aan China terng te geven en bepalingen vast te stellen onder welke de ontruiming dezer provincies mogelijk ware Verspreide Berichten FUXIBUK Tot dusver Is het te I nsiUe bij de staking der bootwerkers t tig gebleven doch dat kan elk moment verkeeren indien de leden van het Fransohe syndicaat bij gedeelten ol in tnassa de einige kans op snccès inziende er toe mochten overgaan den arbeid te hervatten waarop wel kans bestaat terw l het internationale syndicaat al het mogelijke doet om den stilstand van den arbeid in het havenbedrgf algemeen te doen blijven Ondertusschen heelt de soci aaldemocratische bnrgemeester te verstaan gegeven dat bij wel aan de tijde der stakers staat doch dat hij onder de gegeven omstandigheden toch niet tot arbeideneerlegging had durven raden met andere woorden dat bg de zaak erg slecht inziet Ondertnsscben proflteeren Moulon Genua en andere kleinere havensteden van de staking te Marseille welke den handel naar het heet eiken dag vijftien millioen moet doen verliezen Tot dusver toonen de leden van bet Fransche syndicaat nog geen dnrl genoeg oud rM4 te hervatten doch als ze daartoe eenpoirig overgaan kunnen er geduchte incidenten voorkomen daar met de hulp der stokers der matrozen en der kolendragers dan een aanzienlijk deel van den arbeid verricht zon kunnen worden Reeds dreigen een aantal Engelscbe stoomvaartmaatschappiien Marseille te boycotten bil voortduring der moeielijkhedes DniTSOHLAID Te Stettin heelt een psendoBoerenstrij der de goe gemeente beetgenomen Een zich Alrikareiziger boetende Paul Saner heelt een zaal vol menschen tovergeels laten wachten terwijl bij er ondertusschen met de recette van vierhonderd mark van door wasl Na de herlstmanoeuvres gaat ook de kroonprins te Bonn stndeeren Ook de Landdag van Meiningen heelt 350 000 mark bestemd voor den bouw van arbeiderswoningen De keizer die te Berlijn weer bijzonder in actie is met wandolingen rijtoeren leestmalen samenkomsten en visites bij schilders en beeldhonwers bij welke drnkte een gewoon schenk m geld bevond De kinderen waren uitgelaten niemand belette hunne vroolijkheid opeene andere taiel Ug allerlei speelgoed voor hen klaar waarvan zij zich terecht veel vreugde voorstelden Men ging ditmaal vroeger uiteen dan gewoonlijk want ieder had behoefte aan rust en eenzaamheid To n Marie van den Graaf afscheid nam kuste hij haar teeder en sprak Morgen zal Justina u Clara s kerstgeschenk en t geen zij u volgens haren laatsten wil heeft toegedacht ter hand stellen Hermann bracht zijne verloofde naar huis toen Justina en Graaf Waldemar alleen waren vroeg hij haar Wilt gij nog een oogenblik bij m blijven Ik wilde u spreken Ga nog even zitten en geet mij op mijne vraag ronduit antwoord zooals ik dat van u gewoon ben Justina vroeg hij toen schoorvoetend zoudt gij erg boos op my zijn als ik met Egon vertrok Ik ben nog altijd zoo gejaagd en heb behoefte aan afleiding daar enboven wilde ik trachten iets in Hermann s belang te doen en daarna gaan zien hoe Egon het raaakt in zijn nieuwen werkkring Doch Justina gij zult mij zoo missen wij beiden behooreu bij elkander als Waldemar gaarne hecht ik mijn zegel aan uwe plannen ja ik verzoek u zelfs dringend ze ten uitvoer te leggen want al zal ik u wanneer gij vertrokken zijt elk uur missen t is noodig dat gij verstroohng zoekt God zij met u en bereide ons een vreugdevol wederzien Wordt mrvtlfilj