Goudsche Courant, dinsdag 5 maart 1901

ülrecte SpoorwegverModlDgen met GUIDA Wlnj r AaoKevangeD 1 October 11 68 1 17 1 18 8 80 8 41 4 89 4 54 5 11 8 18 5 01 6 11 6 14 11 60 11 84 a 4 7 16 7 44 8 14 8 17 8 81 1 14 16 11 16 11 11 4 11 11 ff ff ff 1 14 J ff ff 10 11 ff ff ff ff ff t St ff ff 10 86 ff ff 8 41 J ff ff 10 87 ff f 7 47 8 07 F S iO 8 66 1 85 10 80 10 45 11 01 ll 4t ff ff 1 46 ff ff ff ff ff 11 81 ff ff ff ff ff ff ff ff ff 11 48 f alltaa Dinada l l4 1 88 1 57 10 86 11 01 U Ol jj lU i S 3 61 4 0S ff 5 87 6 43 8 8 1 68 ff 5 10 ff ff 7 48 1 06 ff 5 80 ff ff ff 7 57 1 1 1 46 10 18 a ff ff ff ff 10 08 ff AUaa la an I Uaaaa Bit Igkaflan I Op daaa traina j Zondag Maandag an Dinadag ndaagi nt b lialU r da 8a H rartnigbaa taga antala waaktp j H Hallandaaka Spaar L Ijitn ppl a l ta üa 1 90UD ffiaa 11 80 ff 1 48 ff ff ff ff 4 8 18 88 ff 1 64 ff ff ff 4 47 ff 1 88 1 14 45 S 46 4 08 4 84 5 86 ff 46 ff ff ff 4 44 f g ff 1 58 ff ff ff 4 61 r r ff ff 1 ff 1 09 8 01 l SS 1 06 4 06 4 14 8 07 6 18 S 4 ff 8 17 I 1 11 1 41 ff 6 17 ff ff 8 04 8 19 7 01 7 9 it S 1 88 l ff 8 ff ff ff 1 46 ff 8 48 ff ff 1 68 ff ff 8 66 ff ff 10 08 ff ff 6 14 7 01 T 16 8 10 8 41 9 47 10 1 9 10 15 ll M 8 81 3 8 04 M 00 88 10 08 10 11 d AUaan la an Sa Uaaaa altra batalan T aenltatlal op d laap I lat gaIa al d worian g H ll J aka apoar L lr anpplan lli üa aan d Compagria dar Wagi U U QUODA DtjNHAAO riaa Tona 9 11 111 10 00 10 11 10 89 11 81 11 16 11 16 11 5S 1 58 1 11 8 46 4 1 4 60 6 16 6 49 6 11 7 19 11 11 1 10 ff ff ff ff 6 01 ff ff ff ff ff ff in ff ff i i ff ff ff i ff ff ff ff 1116 ff ff 1 15 ff ff ff ff ff ff ff ff u s 1 4 1018 10 48 11 41 11 0111 46 11 55 1 40 1 10 1 48 4 15 4 46 5 815 65 6 15 6 4 7 57 aH 6 8 6 04 7 0 7 15 7 8 81 8 86 08 44 10 11 inl 106 1 6 1 80 0 7 4 00 4 6 4 87 5 1 8 1 7 1 7 17 5 8 8 5110 0 TooSiirg 6 3J i o 4 68 6 43 10 11 Zoatatm ïeg 6 61 01 6 1 i 6 64 10 11 Z Te l Mo 6 08 Jj j 5 s 1 6 4 7 06 7 SI 09 8 18 8 46 0 88 10 69 8 aa J Jf j JJ V or4 W H f óna lffal allam 1 a 1 M aa altr kalalan I Batalwm b l i ppl at kawt l Z t I U 0 1 a 1 V d i vtaa wria ff 6 10 6 84 7 48 H 1 e O ü U A A STtsnAM tiaa lana Joud 6 S1 8 11 8 81 9 18 10 0 10 6111 08 1 10 1 96 1 16 07 4 48 6 1 I 16 8 48 6l O i 10 87 11 06 kmit W 8 01 8 68 10 10 11 04 11 48 18 57 1 57 1 16 U 4 57 5 81 6 03 6 44 9 86 10 8 11 08 11 69 AmitO 8 1 9 18 1 87 10 16 11 1 1 08 1 10 1 1 8 40 4 T 1 5 45 6 8 9 10 011 16 18 14 11 16 11 14 1014 10 4 11 47 U 81 T 6 11 5 04 6 80 Vm a 6 7 15 8 1 S 8 1 18 1 81 ll l 1 7 ïtM 1 1 VIO 8 84 4 4i 1 11 6 81 7 09 8 10 9 81 lima Vr 6 84 6 47 7 80 8 li 8 41 9 80 9 46 11 80 18 4 1 06 40 8 S 8 4 8 0 6 88 6 88 7 86 8 6 10 08 inoda 7 01 7 81 8 18 9 9 9 11 10 18 10 84 11 81 1J 1 1 4 18 4 84 8 47 7 18 7 54 8 01 1 11 U I 6 1 7 4 8 O 10 10 10 U 1 Jjjj l f r Ïm m 7 ÏÏ 8J0 O M 9 78 S 5 11 7ï iCu 11 LÜ 1 40 8 64 4 1 8 1 7 14 7 41 8 16 10 07 10 11 1 Sebopsel z ii verstand loa verliezen zal Maandag meenende wel dat hg reeds weder veel te lang op eenzellde plaats is gebleven te Wilhelmshaven den recroten den eed afnemen en daarbij waarschijnlijk een woordje in t midden brengen BINNENLANPe Het Hnsenm van Kunstnijverheid te Haarlem werd gednrende de maand i ebruari bezocht door 442 personen terwijl nit de aan het Mnienm verbonden boekerij 180 boeken plaatwerken naar de verschillende plaatsen van ons land werden uitgeleend Zoo is dan het Huis van Hope onder welken naam de vorstelijke woning in het Lange Voorhout jaren lang bekend is geweest weder betrokken Oaripronkelijk is bet gebouw niet voor paleis bestemd geweest deze bestemming kreeg bet eerst toen wjjlen prins Hendrik er zjjn intrek in nam De deftige hniiinge werd in het midden der 18e eenw gebouwd voor een vermogend burger den bewindhebber der O I Compagnie Anton Patras Later werd het huis gednrende eenige jaren bewoond door den secretaris der Rekenkamer van Holland den heer Beelaerts hoer van Wieldrecbt Nadat het in t begin dezer eeuw in eigendom overgegaan was aan dw Amsterdamscben bankier Hope stelde deze het in 1811 ter beschikking van Napoleon I bjj diens bezoek aan Den Haag De keizer heeft er dan ook destijds vertoefd De laatste bewoner vóórdat prins Hendrik het tot paleis liet inrichten was baron Ver tolk van Soelen Bg den dood van den prins in 1879 ging het gebouw in eigendom over aan de Groothortogin van SakienWeimar de prinses weduwe bleef het echter b Wonen totdat zij in 1885 een tweede huwelijk aanging Toen kreeg de Groothertogin er weder de vrije beschikking over en van deze kocht H M de Koningin Moeder bet aan Oude Hagenaars herinneren zich nog hoe zi in den tijd toen Koning Willem II nog leefde bijna dagelijks prins Hendrik in eenkloin rijtuigje met twee paarden bespannen die de prins zelf mende zagen uitrgden zich begevende naar het paleis op den Kneuterdgk om met den Koning zijn vader te schaken De populaire prins bewoonde toen het huis in het Lange Voorhout met zijne eerste gemalin Prinses Amalia van SaksenWeimar N R Ct Gisteren is de naar ds plannen van den heer J Verheul Dzn architect te Rotterdam nieuw gebouwde Regontessekerk te s Gravenhage ingewijd Toen indertgd van het uitwendige van dit protestan cha bedehuis b j het plaatsen van den gedenksteen een uitvoerige beschrijving werd gegeven was het inwendige nog niet I Ooud 6 81 7 11 MooidrmM door 7 18 iJieuwerkiirk M 0 paUe 7 88 ïottardam M RottardamD F Rotterdam B s ss 1 08 8 40 7 85 8 11 8 50 8 51 1 06 8 16 7 44 8 0 8 54 08 ff ff ff ff 66 4 41 5 10 6 07 7 18 4 61 6 41 ff 6 01 6 51 ff ff 5 11 6 04 ff ff 6 17 6 10 8 18 7 81 7 58 Botteidam Boun Rotterdam D F Bottoidam M CapaUa Nieuwarkeik Iloordrwht Sosda 8 87 8 41 8 58 9 01 9 149 08 9 19 7 16 7 18 7 8 7 58 7 58 Qoada ZaTenh Moero 8oetarmaei Zeg Voorbarg a Hags Uoada Oudaw Woard Utrwhl 6 6 8 48 8 6 08 7 4 8 18 8 61 1 81 Ulraohl Woerdea Oudaw Ooida Dat binnengedeelte maakt een eenvondigen maar statigen indruk De hoofdentrée voert door twee portalen met Ingangen links en rechts tot de kerk rechtstreeks naar de banken van het Hof met drie gekroonde eikenhouten stoelen voor de leden dor koninklijke familie De bekleeding van de zitplaatsen en de overige stoffeering van enkele gedeelten van het gebouw is in groenblanwe tint De Hofplaatsen bevinden zich recht tegenover den preekstoel die geheel van eikenhout en gedragen door rontondesgewijze gestelde kolommen zich onder een der bogen die de hoekpijlers vormen bevindt Op de voorzijden zgu de vallingen geëtst in hout met palmtakken en eiken bUren als een symbolische voorstelling van den vrede Het klankbord wordt omgeven door een rand eveneens met figuren geëtst in hout Een gesmeed ijzeren hek met koperen baluster vormt de leuning van de trap naar de predikantsplaats Het orgel zal op de gaanderg zoo gesteld worden dat t als het ware een geheel uitmaakt met den preekstoel Het kerkgebouw kan p m 1100 personen bevatten en kan verwarmd worden door middel van warme lucht Het licht valt overvloedig aan alle zijden binnen door de boogvensters met violet en groenkleurig kathedraalglas waardoor het licht zacht en gelijkmatig is Hiermede harmonieert de geheele beschildering van het plafond en van de hooten gewelven die geheel gepolychromeerd ziJn In den modern Romaanschen stgl dien de heer Verheul heeft gevolgd is deze kerk een der sieraden van de hedendaagsche bouwkunst H M de Koningin Moeder ter herinnering aan wier voorspoed en gezegend regentschop dit bedehuis zyn naam kreeg woonde de inwgdingsplechtigheid bg Onder het weezen koorgezang Ben Vaste Burg trad H M den tempel om 2 uur binnen met klein gevolg In het kerkgebouw dat geheel gevuld was waren vertegenwoordigers van regeering provincie en stad predikanten der Ned Herv Gemeente en andere kerkgenootschappen Ds Van Gfaeel Gildemeester hield een treffende inwgdingsrede die nu en dan door koor en psalmgezang werd afgebroken en waarin bij wees op de hooge beteekenis van het feit dat dit Godshuis door zijn naam herinnert aan de wijsheid en de liefde waarmede de moeder heeft opgevoed de dochter die thans over Nederland regeert In zijn dankzegging namen de eerste plaats in H M de Koningin Moeder het Koninklijk Echtpaar en de strijdende stamverwanten in ZuidAfrika De heer Wossels lid der Zuidafrikaansche deputatie woonde de plechtigheid bj Uit Batavia werd Zaterdag aan de N R C geseind Generaal Van Heutsz is veel beter De cavalerie is naar Kotaradja terngekeerd Gemengde Berichten Een oud heer bewoner van NeumUnster in Dnitschland is dezer dagen een ernstig ongeluk overkomen Op zekeren morgen terwijl de man zich in zgn arre op een eenzamen weg bevond schrikte het paard door het fluiten van een in de verte rijdende locomotief en sloeg op hol 80BD4ll tl 11 18 1 1 10 1 17 1 16 11 1 10 56 11 86 11 16 ff 11 16 ff KOTTKEDIM ff i 0 ff 48 1 18 1 47 ff 11 81 11 45 11 10 10 16 10 16 10 88 10 48 10 41 11 61 11 08 11 81 1 81 1 40 3 1 101 8 118 S 4S In zijn vaart slingerde het voertuig tegen een boom waardoor de oude man van zgn zitplaats viel en met een gebroken been op den weg bleef liggen Eenige nren heeft hg daar gelegen voor men hem te hulp kwam want eerst door bet hollende paard dat de stad binnen kwam draven kreeg men kennis dat hem een ongeluk overkomen was Geheel verstijfd van kou en bewusteloos werd de oude heer naar een ziekenhuis vervoerd waar de dokters zgn toestand niet ongevaarlijk verklaarden Een aantal matrozen van in de haven van Genua liggende Russische schepen stelden zich een dezer dagen bg het passagieren zóó onbetamelijk aan dat de politie meende daartegen te moeten opkomen De matrozen maakten er toen een vechtpartij tegen de politie van en deze zou het onderspit gedolven moeten hebben wanneer niet een aantal burgers zich aan hare zpe geschaard hadden Op een gegeven oogenblik was de Corso Oddone in een slagveld herschapen waar een duizendtal menschen als bezetenen vochten Eerst toen Russische officieren van boord kwamen was het mogelgk de vechtenden te scheiden Er werden geen arrestatiën volgehouden en zoo ontsprongen twee Russische officieren die reeds ingerekend waren den dans In een Pargsche wijk was een papegaai nit zgn kool ontvlucht en in een plataanboom gevlogen waar hij weldra de algemeene aandacht trok en waar hij door een der buren in alle buurten vindt men van die dwaze schietersbazen werd neergeschoten Lorre s eigenaar die jnist aankwam toen het arme dier doodelijk gewond op den grond viel stelde een gerechtelgke vervolging in tegen den moordenaar en eischte een schadevergoeding van 1500 francs Maar de rechtbank heeft hem slechts 50 francs toegekend In Mannen en Vrouwen van Beteekenis is opgenomen een levenschets van Giuseppe Verdi door S van Milligen die bg zijn schets complete Ijjst heeft gevoegd van de composition van Verdi en ook een bibliographie 7 1T 7 15 7 J8 7 00 7 64 8 08 10 53 8 48 11 01 6 1 11 11 4e De groote beteekenis van het gebruik van goede en zuivere melk vooral voor kinderen is een bekende zaak Een onderzoek dat te Hamburg is ingesteld heeft dit opnieuw bewezen In het vorig jaar zgn 3794 monsters onderzocht die van een aantal melkverkoopers afkomktig waren Daarvan blaken 12 pCt onvoldoende te zijn en hieronder een vierde deel wegens bijmenging van water Niet minder dan de helft der gebruikte emmers enz ble onvoldoende van reinheid en in 33 pCt waren de kleurstoffen der emmers enz schadelijk voor de gezondheid Géén wonder dat de kindersterfte te Hambnrg groot is Een lid der geneeskundige commissie van toezicht heeft hieromtrent gegevens verzameld Daaruit blijkt dat in 1898 van 21399 levend geboren kinderen 4033 dus 19 pCt binnen het jaar waren gestorven en wel 1734 of 8Vi pCt aan spgsverteringsziekten Verder kwam aan het licht dat in de bnnrten waar het gemiddeld inkomen bijna 3000 mark bedroeg slechts 2 zuigelingen op 1000 inwoners waren overleden in die met 2150 inkomen 2 5 met 650 mark inkomen 3 6 met 350 mark inkomen 9 4 met 300 mark 9 tot 11 per 1000 iiwoners Bg de minvermogenden dns gelgk te vorwach ten was de grootste sterfte Het blijkt dus dringend noodig dat te Hambnrg de melkverzorging verbeterd wordt Een correspondent van het BerL Tagebl bü het Boerenleger schrijft nit bet Kaap koloniekommando van December o a het volgende grnwelstuk door de Sngelscheit bedreven In verband met den slag bg Donkerhoek 12 Juni staat een zeer treurige geschiedenis die den Eugelscben geenszins tot eer strekt Roberts moest zgn troepen die tot Bronktorsprnit Brondhorstspmit waren doorgedrongen snel terugtrekken en liet slechts een klein leger bij Swallpoort en 300 a 400 man by de stations Merve en Pienaarspoort achter Den 19n Juni joegen onze patrouilles reeds weer over Donke hoek naar Eerste Fabrieken Bij die gelegenheid hoorden veldkomet Meyer een Duitscher en nog iemand van een kaffer wiens kraal bij Donkerhoek lag het volgende zonderlinge verhaal Twee of drie dagen na den slag alopea drie of vier Boeren naar een hoogen rand toen plotseling achter een rots een itark Engelscho patrouille opdook De Boem schieten er dadelgk op los en maken eeuigt Engelschen onschadelgk Daar er echter versterkingen aankwamen konden de Boeren het r niet langer op wagen trojcken al schietend terug en waren plotseling verdwenen Een echter die wat verder was afgedwaald sprong achter een mnurtje en daar hij zgn aftocht versperd zag verdedigde hij zich zoo goed hg kon Misschien hoop te hij dat zgn kameraden hem zouden ver lossen Ben hagel van kogels daalt op het muurtje neer de kring van aanvallen wordt hoe langer hoe nauwer en hg doodt er nog drie dan krijgt hg een schot waardoor hü den strijd moet opgeven hg gooit z jn ge weer weg en geeft zich aan den twintigmaal sterkeren vijand over Wat deden de Engelschen P Zij groeven een graf voor hun gevallen makkers nadat de doeden er waren ingelegd pakten zy den gewonden Boer bonden hem de handen en sleepten hem b j de haren naar de kuil Twee schoten en met eenige voetschoppen is de Boer bij zgn doode vganden begraven 0e toehoorders geloofden den kaffer nitt en men besloot het graf te openen En het bleek waar De Boer had de handen op den rug gehouden Dr Schiele onderzocht hem hij had een wond aan den arm en twee schoten in de borst de laatste waren van de executie Botha protesteerde maar Roberts anttroordde dat de Boer een spion was geweest Iemand verhaalt in het Hand Eene familie nit de provincie had Den Haag bezocht en daar alle merkwaardigheden aanschouwd Bij haar terugkomst was zij tegenover vrienden en kennissen niet uitgepraat over al het moois dat haar aandacht getrokken had Vooral in het Mauritshuis En ze mogen zeggen Wat ze willen meende mevrouw maar het mooiste van alles vond zij toch maar de koe van Pothof Verscheidene jaren later was ik in Den ff 10 11 1 46 lOJl i i 1 01 8 191 17 9 58 8 18 8 14 i 1 88 C P 8 48 8 i6 b 41 l ll 10 18 10 48 11 1 1 56 10 01 10 17 10 11 10 84 10 46 11 11 11 17 TUd vai fireeiwiel Haag metterwoon gevestigd en kreeg ik een paar dames uit de provincie te logeeren Het gesprek kwam s avonds op hetgeen er in de residentie te zien was en om te doen zien hoe dom sommige menschen toch zijn liaalde ik mijne herinnering op betreffende de koe van Pothof Ja dat was al heel dom zeide de oudste onzer tjjdelgke huiegenooten Wie heeft nu toch nooit van Potgieter gehoord Ik bracht haar zoo beleefd mogelijk aan het verstand dat zij ook niet geheel op de hoogte wsa en stelde den dames voor den volgenden ochtend het Manritshnis te bezoeken Aldus geschiedde en bet duurde niet lang ol ik kon den dames den stier van Potter wjjien Ze vonden dat inderdaad een prachtige schilderg en om een bewijs barer groote belangstelling te geven volgde dadelijk de vraag En wie heeft dat geschilderd f Paulus Potter zeide ik Het antwoord luidde O ik dacht altijd dat Potter dat mannetje bij den boom was 1 Was men in de bloembollenstreek vóór eenige dagen reeds bezig met losdekken d i verminderen van de dekkende rietlaag sommige bollenvelden zjjn nu geheel ontdekt en prijken met het jonge frissche groen De bloembollen itaan er goed voor Ingevolge art 15 van het op heden in w rlang tredend nieuw Algemeen Reglement voor het vervoer op de spoorwegen behoeven de seinen met de stationsbel tot waar chnwing instappen en vertrek van een reizigerstrein voortaan niet meer gegeven te worden Het luiden van de stationsbel vijftien minuten voor vertrek tjians nog voornamelijk op kleine stations voorkomende het sein tot instappen door twee slagen met de Btationsbel zoomede bet sein tot vertrek van den trein drie slagen met de bel behoeven dus niet meer gegeven te worden waarop g de aandacht van het publiek vestigen kt Maatschappg tot Exploitatie van Staatsspoorwegen heeft bepaald dat het sein tot vertrek van een trein drie slagen met de stationsbel tot nader ook n L 1 Maart zal worden gegeven Bet is den ministar van Oorlog gebleken dat van tijd tot tijd gewapende militairen ter beschikking worden gesteld van tooneelgezelschappen om op te treden als figuranten bg tooneelvoorstellingen en dat zelfs enkele malen door die militairen tijdens de voorstellingen van de Rijkswapenen gebruik wordt gemaakt als schietwapen In verband hiermede heeft Z Eic aan de autoriteiten der landmacht doen kennen Ie dat alleen militairen die zich daartoe geheel vrijwillig beschikbaar stollen mogen worden aangewezen om in bnn vrijen tijd op te treden als figuranten b $ tooneelvoorBtellmgen en 2e dat het dezen militairen uitdrukkelijk verboden is tpens de tooneelvoorstellingen waarbij zg als figuranten optreden wapenen van het Rijk te dragen of te gebruiken STADSNIEUWS GOUDA 4 Maart 1901 Zaterdagmiddag 2 Maart vergaderde do afd Gouda o o van de Bond van N d Ond Na afdoening der gewone huishoudelike zaken was eerst aan de orde Bespreking van da mogelikheld van gekombieneerde vergaderingen met de afd uit de omtrek Verschillende afd betuigden reeds hun simpalie met dit plan Het boftuur werd belast met de verdere voorbereiding Ten tweede werd met algemene stemmen besloten a s Zaterdagavond 9 Maart een openbare vergadering te beleggen met de hr A H Gerhard hoofd ener school te Jjnsterdam al spreker Deze heer Op deze openb verg zal het H B van de Bond van N d Ond lich doen vertegenwoordigen Vereravoudigde Spelling Van do Landbonwmaat8chappij tot voortzetting der zaken voorheen gedreven door J Van der Broggen Az te Waddingsveen Is de Koninklijk goedgekeurde acte van oprichting geplaatst in de Staats Ct no 61 Kapitaal f 350 000 in aandeelen van f 1000 alle geplaatst Benoemd tot directeur de beer Ph Van dor Breggen tot president commisuris de heer C J Van der Oudermenlen en tot commissarissen de hoeren K Th Van Biet en H G Ondogeest De biigamaaiter van BoiegnTUi de b er H Ic Coultre beeft naar aanleiding van een verzoek van dr Koster krijgsgevangen op Ceylon om een bezending kaas aan ieder der in zijne gemeente wonende kaashandelaren een Gondsche kaas van ongeveer vier kilogram gevraagd en zond tevens aan de kaashandelaren in den omtrek eene circulaire met verzoek ook ëèn of meer kazen te willen toezenden Bij zeer velen viel dit verzoek in goode aarde en sommigen zonden zelfs 12 stuks zoodat een fiinke bezending naar Ceylon kan verscheept worden Mochten er onder de kaashandelaren zijn die niet eene rcnlaire ontvingen en die toch kaas wenschen te zenden dan zal dit den burgemeester zeer aangenaam zijn De verpakking in blazen is gewenscht doch geschiedt zoo noodig te Bodegraven door welwillende hulp van den heer H Goebel terwijl de verzending geschiedt in overleg met het Middelburgsche Damea Comité Het Handelsblad ontving van den heer van der Linden een schrgven waarin hiJ zgn teleurstelling uitdrukt over de weinige aanmoediging van het publiek wanneer het een oorspronkelijk werk geldt De bruto ontvangst van het Meilief van Gulpen was bij de Ie opvoering te Arasterdam 26 Febrnari f 496 28 2e opvoering te s 6ravenhage 27 Febrnari 1 261 3e opvoering te Amsterdam 1 Maart f 380 82 Hiervan gaat af f 40 por voorstelling voor den componist ongeveer f 300 per avond zaalhuur en voor s Gravenhage nog reiskosten en exra trein terug f 200 Het is dus zegt de heer Van der Linden begrijpelijk voor iedereen dat de directie verdei voorstellingen te Amsterdam en s Gravenhage van dit hoogst talentvol oorspronkelijk Nederlandsch werk zooals de pers het noemde moet staken De pont van Capelle a d IJael naar Krimpen a d IJssel is weder in dienst gestel 1 Het vervoer met rijtuigen van Rotlerdam naar de Krimpenerwaard kan over deze route weer geregeld geschieden Stolwijk 1 Mrt Gisterenavond gaf de Rederijkerskamer Excelsior alhier hare tweede tooneeluitvoering in dezen winter De zaal was ondanks den ongunstigen toestand der wegen vrij goed bezet Opgevoerd werden het tooneelspol Donkere Wolken en het blgspel Het mislukte Huwelijk Alle werkende leden kweten zich zeer goed van hunne taak dat vooral bleek uit het hartelijk applaus van het publiek dat met ingespannen aandacht beide stukken bleef volgen Recht voldaan keerde men dan ook na afioop van het programma huiswaarts Doch niet allen want zeer velen bleven nog tot laat in den nacht bijeen op het gezellige bal Ook nu weder heeft Excelsior haar goeden naam gehandhaafd en mag zij met tevredenheid op hare werkzaamheden van dezen winter terugzien VERSCHEIDENHEID Te Fontainebleau is een patronenfabriek van de Maatschappij van OntplofÜngsstoffen eergisteren tengevolge van een ontploffing in de lucht gevlogen Vier vrouwen die in de fabriek werkten zgn gedood en afschuwelijk verminkt De oorzaken van de ramp zfu tot dusver onbekend Opnieuw woeden hevige sneeuwstormen te Odessa en in do omstreken dier stad De sneeuw ligt reeds zoo hoog dat het spoorwegverkeer weder onmogelgk is geworden Treinen die onderweg ingesneeuwd lijn he t men levensmiddelen voor de passagiers moeten zenden Een dier hulpconvooien heeft brood voor 1000 personen meegenomen De stormen richten verwoestingen aan tot in Besiarabifi en in de provincie Kharkhot In den loop van tjjd is men tot de wetenschap gekomen dat de enorme dikheid bg instinct bang is van den telegraaf ËngelschIndische bladen maken dagelijks melding van olifanten die zich op telegraafpalen werpen en die omrukken Dientengevolge gebeurt het vaak dat de telegraafdienst doordien het materiaal verwoest is onderbroken wordt en aangezien in die streken nog massa s olifanten in bet wild rondzwerven behoort het voorloopig tot de vrome wenschen de dieren tot inkeer te brengen Zaterdagmiddag omstreeks half zes is er waarschijnlijk door het vlamvatten van een pot vet brand uitgebroken op eene bovenkamer in de derde Leliedwarsstraat te Amsterdam bewoond door de 64 iarige juffrouw Schouten Toen de bnren te hulp schoten had de jnffrouw zich reeds ernstig aan hoofd en armen gebrand Men droeg haar eerst bij buren binnen later is zg m zorgeljjken toestand naar het BinnenCHstbnis vervoerd Het vuur ii door de brandweer gebloscbt Nlenire Paraplnles Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOÜVEAÜTüi S A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Teieukatm Xo 31 iteurs van Anislerdain Slotkri t MA ABT Vikrs WaniaLABD Cart Ned W 8 i S duo dito dltc 8 a i4 dito dito dito S 91 Ho 8iE übl Gouai l88l 8 4 9 i lTAUI In ohrgTmg 1861 81 6 90 OoaiM OM m papiar 1868 1 8 dito in idverl868 5 81 ur Poamau Old met mpon 8 dito tinkel 3 IWj 4 tvf dito Oaoona 1880 4 96 dito bil Bolb 1 8 dito bij Hop 1889 90 4 6Vj dito in goud leen 1883 dito dito dito 1884 5 iFil S Perpet lohuld 1881 4 67Vii ruRUU Qept Oouv leen 18K0 4 8 4 Gei l ainfi aene D Ge c leem n serie G I 100 SO i 884 88 676 450 65 imu ArB Ep oblg 18 Hliloo Ub It Sob 1890 6 VaNKBUin Ohl 4 onliMp 1881 AvaTBKDAJI Obhgatien 1BV5 3 BoTttuiiH Steil leen 1894 3 A N Air H nilelsi aanii Arendab Tab My Cettifloaten Deh Maatsobaopi dito Ara Hypotbeekb pandbr 4Vt Ciilt Mlj der Voraten I aaud a Gr Hypolbeekb pandbr 4Vi 101 Vl Nederlandii he bank aapd 1114 Neil Kaodelmaalaob allo N W II Pao Hyp h paiidbr 8 98 Rott Hy lotlieekb paaillir 4 i Utr Hypolboekb dito 4V 101 11 OoaTBNa O at HünK bank aanii I BOBL Hypnthaiilibauk paudb 6 68 uov 1 1 117 lii l VlCBBlKA Eqm by poth pao Ib 4 Maiw L G Pt liinn en 6 Vau Koll IJ 8puiir Mij aand Mij tot Bip 1 Bt Spw aand Ned Ii d Spciorwog m aad j Ned Zuid Aft Spm aand dito dito ilito 1891 duo 4Vi 100 ItiU Spoor l 1887 89A Eolil 56 Zuid Ital Spomij A H obl 8 561 104 9 l OL K Waraohau Weenen aand 18 aoBL Gr Ruaa Bpgr Mij l obl 4 Baliiaohe ito at d PaHiowB dito aand 6 Iwaiig Mombr ditu aaod 5 KurakCb Azow Sp kap obl 4 100 dito dito oblin 4 9 S7 i 81 81 1 108 104 Anl tlEA Ceni PMO SpMiiobl 6 OhickNortb Wp C T ol 111 dit dito Win SU eter obl 7 1401 Denver ii Eio Gt Spm eert a 37 i lUinoiB Central olii io goud 4 10J LouisT k Na hiilli Cel v aaml 94 Metiro N Sp Mij Ie hyp a 104 4 Miae 67 GANADa Can South Gh6rt r aand Vbk C Rall iiNa lob d e O 101 Amalerd OmnibuB Mij aand Rottord Traniwei MaatB iiand 108 10 NiD Stad Amaterdam aaad I Htad Boitorilam aam 8 BiLBii Stad Antwerpen 18BJ 1 9 H Stad Bruasel 1836 100 HOHS Theiaa Begullr Guaelieh 4 117 117V 101 84 Ooanvi Staataleenig I860 6 K K Ooat B G 1880 8 Spaihi Stad Madrid 8 1868 I NiD Var Bbz At i Spoel nart OPRUIMING der EESTEERENDE MANTELS COSTUMES Blou§en Peignoirs en Pelterijen Tot veel verminderde prgzen D SAJWySQM Maandag 4 M r 9 Vette Oasen en KoMen goede aanvoer prij ten waren voor ie kwaliteit 33 ae kwal 30 3 kwahteit 36 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 30 de kwaliteit 38 3de kwaliteit j6 cent per halt KI Vette Varkens red aanvoer iste kwaliteit as ade kwaliteit 4 3de kwaliteit 33 cent per half Kilo Schapen weinig aanvoer De handel waa over t geheel Sauw ADVEUTENTIKN V Heden overleed onze geliefde Vader on Behuwdvader de Heer H STRAVER in den ouderdom van 58 jaar J DE SNOO Brielle Stbavkb J DE SNOO Gouda C STRAVER utrecht G STRAVER Gouda M STRAVER Gouda 2 Maart 1901 VitÜÉë kunrien niet worden afgewacht 1 V Heden overleed onze geliefde I 1 Bloeder en Schoonbroeder de Heer H STRAVER Gouda Brielle M D 0 A vak dbe laar Stsavir C W VAS DKR LAAK DEMMERS Stbavib DEMMERS Gouda 2 Maart 1901 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Schoonzoon en Schoonbroeder de Heer H STRAVER in den ouderdom van 53 jaren Wed A M STRAVER Damwuk M J BEGEEH Stbavee A BEGEER A A VERGEER Stbavee C W VERGEER Gouda 2 Maart 1901 V Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden müner geliefde Echtgenoote betuig ik mjn hartelijken dank P J J VERVENNE Amsterdam Maart 1901 m die iets te vorderen hebben van of veracImUUgd zjjn aan de Nalatenschap van den Heer JOHANNES NEDERHOF in leven laatst zonder beroep gewoond hebbende in de Heerenkade te Gouda en aldaar 11 ITebruari j l overleden worden verzocht daarvan vóór den lenAPEIL aanstaande opgave of betaling te doen ten Kantore van den Notaris 6 C FORTÜIJN DEOOGLEEVER te Gouda 100 Gulden TER LEEN GEVRAAGD door een gehuwd persoon met vaste betrekking tegen 5 of 6 o en maandelijksche terugbetaling van f 10 Br fr letters A Z Bureau van dit blad GKEN BETKIl adres voor alle soorten SCHOENWEKK dan hüt I oordkabanLsch Schoen en Laarzenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPUCIMIIIQ van alle Winter Arti kelen in ongesorteerd SCHOENWERK Aanbevelend C SMITS Alle reparatiSn en aangemeten werk Geen Engelsch maar EcM BOEUEÏÏBEOOD êX eent de K G a slegt NIEU WE HAVEN 27 VAN Blommestein s Inkt is protfonclerVindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK