Goudsche Courant, woensdag 6 maart 1901

Woensdag 6 Maart 1901 398te Jaargang No 8444 mmm courant IVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon fl M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertfflitiën tot 1 uur des midd Telefoon üo At De Jitgtive dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN a VelfaijghMr bjji M PEUTERS iz H B Ala bawjja raa ehtheld 11 oaohet ea kurk alnxla roor MÏÏWöTSÏT lien na den aaaaa der Plraia Ctelioeders STEEUSMA Bloemisten Turf singel 77 en 7 S Struik en Stamrosen OP BOTTEL PRAOHTV AAR St eds Toorhanden Bloemen uit t Zuiden TELEPH No 114 Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande praclitige Paklmizeii gelegen te Gonda aan de Turlsingel Te berragen Lange Tiendeweg D 29 Nieuw novetrroflen Prof Dr Liober welbekend juiUir SlACBT BLtZia al Ulleen eekt met Febrtekimetk LIlL tot Toortdarende radicale en tekere genezing ran alle zelfi de meest hardoekkige xenutüttifikten Toorat ontutaaa door n u afdwalingen op jeugdigen loeityd foCale genezing Tan elüe zwakte Bleel luoht Benauwdheid Hooldpijn Migraine Hartklopping Maagpjjn Bleclite pgeiertering Ontetmogen Impoteni Pollution enz Uit▼oeriga ▼ proipeoiozsen rrij rT t ewli Il J S i dubbel Death Onlja ÏDep Matth t d Vegle ZaUbommel UepOta M Oléban k Co Eotterdam F Happol a Grarenhage 1 lUlmmana do o g J Cin Eotterdam Wolff k Cc ouila N on bi alle drogistan Wlo zeker zijn wu d Eclite Eikel Cacao te outrangen taiamenmtaUl en oa rala proebemingen 1 den 1 Eandal ekomen nder dw Daan dea 1 ultrindera Dr Miohaells ramardigd op de besta machines in bet wei 1db 1 raemde étabblissement Tan Oebi BtoU rok t Kmleo ImIm Bikel Cacao ia Tlerkant D bami Dece Eikttl Cano h mat nialk akaokt n aangenam gazonda tonk Toor da1 gtlUkMih abralk aan i S facdaptls tcb t pmdar toot en kop CboooUte Ala 1 cena baobtiga dtank b gml ran diaiThee dadita net water ta 4 i lken Varkrügbaar bi e tmmsmmI B I Apothakan au Vi Ka V X liO t V o öiïiQaaemahwtagmwooriliK y m H fland lullus Mattenkltdt Amnterdam KalTeistraat 108 F O II OOUl ♦ 2r SCHIEDAMMER GENEVEE Herk NIGHTCAP rm o es o o a v ria iNrH jLifr3D=Eii K E2sr s o 9i snzer Früscoarant van al 1 16 50 per 12 fless 15 12 12 flesch 18 1 50 1 75 5 Kort orerzicbt SHERRIES Pale en Gold A Dry ROODE en WITTE PORTWIJNEN MADERA S droog en zoet VERMOUTH lo Tnrin 25 I 3 75 en BODEGA CHAMPAGNE COGNAC i 1 75 J 2 25 f 2 75 1 cotch whisky O a BOI IlE J TJX 45 Fl I e s Per Fl Per Ank f 27 75 31 36 36 42 53 34 42 37 60 47 n 65 Nto 0 75 0 85 1 1 25 0 80 1 LISTRAC CHATEAU VALROSE 5 S S St ESTEPHE o o tm St EMILION 1894 PAUILLAC 1893 GRAVES Witte Bordeaux SAÜTERNE Ba ZELTINGER Moezel l 0 90 BOURGOGNE 1 10 De flesschen zijn in de prijzen begrepen en worden 43 ets per stuk temggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrma T CBBBAS Gouda Geen Kiiikhoesl Geen Influenza lm Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoeningf binnen den kortst mogelijken tijd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior BruivenBorst lionig Extract M E L I A M T II E uit de Koninkliike Stoomfabriek DÉ HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons i 1 70 ets 40 et bj K wnrVF Co Westhaven 19Ö Gouda D M1KB1B8 Kleiweg E 100 ffoX E H vf MtLD Veers ï B 2Ü tL Goud A BOÜMAN J oorfmAt WNK8E llZerlrkadlJnl A N va ZESSEN Ao W J n TüKKm flo o p BT WUK OwUuaier H BOLLMAN Bodtgravm A SCHEER Baaüraht F w t iü OudJ K Ti D HEIJDEN te iJ yt P SPEK Mo rcaptU D T D STAR Wadiingnem Wed t HOLST Waddingmeen Door Ocneeeh alzcmcen aanbevolen M t eercDIploma en OouO BekrooiKle PRAERARATEN VAN r o I odeme tkraobtlMenTeriterkendaKmA WaNtegentwakf QUina LarOCne tTlS nd n 1 vol enen gebrek aan eeUuat alech a kwalio Tan KriHachen letftilJ ent VerknigbMr m flacon a ƒ 1 90 eu l t l r To i anm TerHerkend aanetnaam nim ïk voord BelijlncbBeb nik Elkel CaCaO yt deren wakLn en kllrraehtlge e l f r cle Al r h l8 e drank l toornU n der l Tootluigelineeoenklemekinderen rrm per baia M Kgr X 70 a Hligr U m a v v u Chemlacll M Allr llik r Si voor Kindenroedtas in boaeen Kp O OO luWere iVieiltaUllVCr i Kgr 0 60 M Kgr ƒ 0 86 A XU A oa a aarl IletrookeneenerholveCigaretteUToMoenaeterbaalrij Asthma l lgarenen d neylpt aanvaUen rau Aathrna nu In Joo ie a 0 i4enyWO ZIZ r o R nKnnc FRUIT PURQATttF tegen Vcrttopplnz Aam Tamarinae öOnDOnS beien Mlgralne Congeatle Mc nüookaWaMna 00 kinaeren be j en Je l narlnJe Uoubo n n KRAEPELIH HOU bel nsToke d e i de on ioor het kind bafeerl llk en de maak aangenaam is Priji per dooije O OO en O BO CalevaSalr DactSlIpC alge k BSSTE tiaUmiMel OaimiaKraStl lIcS Hoen VerkondHelil en Kealpïn bet ii e n aH l moploaaeuJ TCrnchten d middel bij uitnemendbeid Muitend m □ neachje yetktijgbaar Prij 0 20 P ncschje KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST JIJfcÉt Anilsepllsclie Taodpoeder en Anllsepllsch Moudtinctuur van JE A8SVTO Tandarts te Gouda OVBRAIi VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJ8SELSTIJN Blanw straat Gouda ABYMTEÏITIM in alle Couranten worden aang enomen door het Advertentie Bureau Tap A BHINKMAN ZOON FEMSCHE STOOMVEEVEBIJ ebemisehe W ssckerU TAM 11 OPPENIIEIHËR t9 Kraitthfzde Rotterdam OebreTOtecrü ii or Z M den Koning der Belgen Booiddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Aï specialiteit voor het itoomen en TarrenTaii fttle Ueeren en Damesguderoben adiook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het itoomon van plachemanteU veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden qmt d nienwate en laatste methode geTerfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onBchsdelgk voor de gezondOeid TolgenB ftaal bewerkt T ttft WoadwbtliMB in do geheele wereld beVend en iïeroemd OnoTertroffen middel t n alle Borst Lont LeverHsitfZiektfii ent Iow adig I zoowel als ook uitwendic ia bijna lil zioktegtTalkD mst goed eTolg jtaii te wouden PrUs Wf fUMioa t 1 per post i 1 15 ThltnfB Wt dwMlf bent een alsnog onRekènde geaeeikraeht en beilMTne werkinR Maakt mewUl elke pijnlijke en fi eTaarrone operatie eheel o rbodiK Met dese Knlf werd een 14 Jaar oud vuor oiigeneesUtk rehottden beeiiirezwel n onlanua eea bijna ftH laar kttnkerlUden tewteü Brenict geaezing ea rerzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz riui allerlei aard Prlja per pot f 150 per post f 1 60 Centraal DopÖt voor Nederland Apotbekw IIE IRI SlNI KRN Kokin Amiterdam Wur geen de t iflxatelle men direct ua die SehntMUpoÜiakfl des A THIKRHÏ ia Pregrtd W KobiUeh OeiUrreioli OcheTC pTtMpeotiu U ontbieden lijj het Centrul OcpAt Snitm okia 8 A mtterduB A VAN EK BERC Slager TIEIDEWEG l 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concnrreerende Prijzen BIEFSTUK 55 et per 5 flns Aanbevelend A V D BERÖ TIENDEWEG D 73 Ondergeteekende beveelt zich beleetd aan voor de levering van DEJEUNEBS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schoteie en alles wat tot het koksvak behoort de worlangd met bijlevering van servies zilver talellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 Hia IM UaM ia iluiii4 kaM aa f nakkdjkatatoataaiildalnMdlMrea KH iDTOoraldaiaaaanKliiaaraakaaMaaki C B UdaApamwrTuCII lUrkCa nP nIa iï lk Str M MMIiaa Oal pfr n naaajn labcUkMMk r Druk van A BRINKJUN Zn Gouda Bulleniaidsch Overzlcbt Nu het bericht dat Botha zich overgegeven heeft niet bevestigd wordt komen de Engclsche bladen met allerlei geruchten aandragen om den indruk te maken dat Botha toch wel met Kitchener ol French zon hebben onderhandeld Zoo meldde Zaterdag ds Times dat Botha om een korten wapenstilstand bad gevraagd en dat dit aanleiding had gegeven tot het bericht van zjjn kapitolatie De Daily Chronicle ging nog verder en meende dat de onderhandelingen slechts waren uitgesteld omdat eenige pnnten van ondergeschikt belang nog geen eenstemmigheid verkregen was En nu komt de Daily Express het verhaal aanvullen met de mededeeling uit zeer goede bron natuurlijk dat Botha een stilzwijgenden wapenstilstand verkregen heett om zich in verbinding te kunnen stellen met president Kroger Hjj heeft aan den President zeer besliste vragen gesteld het ii maar jammer dat de goede bron van het blad niet vertelde welke vragen Maar dat zy liepen over de mogelijtheid van interventie zon men kunnen opmaken nit de onmiddellijk volgende mededeeling datKrnger de Regeering te Petersburg heelt gepolst over de toepassing der besluiten van de Haagsche conferentie en dat het daarop ontvangen antwoord zeer onbevredigend was Het is wellicht niet Ónnoodig te zeggen dat al deze verhalen zeer ongeloofwaardig zijn De eenige grond waarop zij steunen Is een bericht uit Brussel waarin gezegd wordt dat Botha zeker niet voornemens is te kapituleeren maar dat hij een korten wapenstilstand wenschte en dat hem die werd toegestaan Indien dit jnist ware zou Kitchener daarvan toch zeker wel de Engelsche Regeering mededeeling hebben gedaan en het is niet aan te nemen dat deze zulk een bericht zou hebben verzwegen In het Engelsche Hoogerhnis had een dis cussie plaats over het legerbestuur Lord Wolieley de gewezen opperbevelhebber critiseerde ten sterkste het bestaande stelsel onder hetwelk de opperbevelhebber niet de minste verantwoordelijkheid bezat voor de tucht en de kracht van het leger Hij verklaarde dat het tegenwoordige stelsel hetwelk in 1895 werd ingevoerd schadelijk is voor het leger en gevaarlijk voor de belangen van het rijk Spr drong op de noodzakelijkheid om daarin verandering te brengen aan FEVILLEIOX WILSKRACHT 63 aZoo üj het Justina Maak gij terwijl ik weg bcn alles gereed voor Hermann s huwelijk j Daar kunt gij op rekenen antwoordde de trouwe hulpe op vroolijken toon terwijl zij den Graaf de hand reikte Morgen aan het ontbijt kunt gij Kermann die blijde tijding als een kerstgeschenk geven De schikkingen voor de reis waren spoedig gemaakt niemand bemerkte er iets van De oude Hubert zorgde voor dergelijke dingen zonder ombaal ot drukte zonder tegen iemand een woord te spreken Volgeus eene jarenlange gewoonte ontbeten de predikant en Marie eiken feestdag op het kasteel t was ook nu bet geval daar den predikant de godsdicDstoetening wachtte en de familie ter kerke ging was op feestdagen het ontbijt vroeger dan anders zoo ook heden Egon was verrast toen hij hoorde dat Graaf Waldemar hem vergezellen zou meer nog Hermann toen t j hoorde welke taak Justina op zich had genomen de voorbereidende maatregelen yoor zijn huwelijk Blijde gezichten vrooHjk floppende harten brachten den Graaf hunnen jfljok toe al ontbrak er aan de welsprekendheid dit oogenblik veeL Justina nam Marie b de Lord Lansdowne antwoordde dat de misslagen in Zaid Afrika niet te wijten zjjn aan het stelsel maar aan het feit dat het stelsel niet getrouw was uitgevoerd Als lord Wolseley beter gezorgd had partjj te trekken van de groote gelegenheid die binnen zijn bereik waren gesteld dan zonden de zaken misschien een anderen loop genomen hebben als hy meer aandacht had geschonken aan de reglementen die hem voorschreven schema s van offensieve en defensieve operaties voor te bereiden had hij de regeering kunnen waarschuwen dat Ladysmitli geen geschikt station voor troepen was en dat meer dan één legerkorps noodig zou zijn om Transvaal te onderwerpen Ik ben overtuigd ging de minister voort dat lord Wolseley het ontzaglijke belang van zijn speciale plichten niet heeft ingezien en dat hö in gebreke is gebleven relcening te bonden met zün groote gelegenbeden Het verder debat werd verdaagd De Kamer besprak gisteren het verslag der commissie dat beslait tot de vervallenverklaring van Derouiède en Habert Piüu onderwerpt het reohtsvraagstuk aan een langdurige beschouwing en komt tot het besluit dat er geen wetgevende bepaling bestaat die de Kamer veroorlooft de vcrvallenverklaring nit te spreken Na wederantwoord van Laferre verwerpt de Kamer met B60 tegen 195 stemmen de motie dat deze vraag vóór de hoofdzaak moet worden uitgemaakt Pion zegt dat de Kamer niet te beslissen heett over de gevolgtrekkingen van de commissie Castelin zegt dat de verrallenverklaring niet kan worden uitgesproken om een politieke veroordeeling Hü bestrijdt haar krachtig on vordert dat men niets bepalen zal naar aanleiding van het rapport der commissie Laferre dringt op de vervallenverklaring aan De door Castelin gestelde prealab e qnaestie wordt met 371 tegen 130 stemmen verworpen De discussiën worden levendig voortgezet Met 361 tegen 186 stemmen wordt een verdagiug tot morgen verworpen Om 8 uur werd do Kamerzitting hervat Millevoye vordert voortzetting van de diecnssiéu over Derouiède De Kamer verwerpt dit met 311 tegen 337 stemmen De linkcrzpe eischt sluiting van het debat waartoe met 272 tegen 245 stemmen wordt overgegaan Mirman stelt een amendement op het ontwerp der commissie waarbij de Kamer verzocht wordt haar volstrekt souverein recht te beveitigen en de vervallenvorklaring van Derouiède en Habert niet uit te spreken Met 317 tegen 178 wordt dit amen hand en bracht haar naar Clara s boudoir verrast bleef het eenvoudige mei e op den drempel staan vöór haar lag een uitzet waaraan niets ontbrak dat straks haat stand van haar eibchtc Op eene tafel waarover een wit tafellaken lag met groene takken otozoomd stonden een paar geopende juwcelkistjes wier inhoud Marie onmogelijk kon schatten Schoorvoetend Hep zy naar de tafel om alles in oogenschouw te nemen Het is Clara s legaat aan u sprak Justina zachtkens Dit is de bruidstooi van hare moeder het ïijn geschenken van den Graaf aan zijnc echt genoote En hier Marie ging zij lachend voort ts hetgeen Clara van hare moeder geërfd heeft Ons lief verstandig kind heeft kort voor haren jaardag gelast dat dtt alles u op dezen dag gege ven zou worden met de verzekering dat dit lugaat u was toegedacht ook dan als gij Hermann s vrouw niet waart geworden Het is hare laatste vreugde geweest Marie Ik ben te zeer verrast Justina vrees niet dat ik u dankbaar ben als ik vergeefs naar woorden zoek om mijne erkentelijkheid uit te spreken Met tranen in de oogen gaf zij hare moederlijke vriendin een kus haastte zich toen naar hen die nog aan de ontbijttafel zaten liep naar uraaf Wiüdemar en zocht weer vergeefs naar woorden om hare dankbaarheid te uiten iGij geeft veel meer Marie dan wij in staat zijn u te vergelden sprak hij en gaf haar een hartelijken kus Naar aller genoegen liepen de feestdagen ten einde de dag voor het vertrek was bepaald vroeg in den morgen stond de hoog gepakte reii dement verworpen Daarop worden de conclnsiên van de commissie strekkende tot vervallonverklaring van Derouiède en van Eabeit onderscUeidenluk met 352 tegen 117 en3i6 tegen 132 stemmen aangenomen Om kwart over 10 wordt de zitting opgeheven De premier de minister van justitie en andere collegaas waren op de regeeringsbank gezeten maar hielden zich strikt aan hnn rol van toehoorders Na lange beraadslaging ingeleid door oen spitsvondig juridisch betoog Tan Piou en na een eindelooze bewijsvoering waarbij de lesbenaara steeds harder gingen klepperen werd de vervallenverklaring eindelijk na nog een zestal stemmmgfn van allerlei aard die geen twijfel lieten over den einduitslag uitgesproken Naar een redevoering van Gauthier te ogrdeelen zullen Derouiède en Habert bij een nieuwe verkiezing caudidaat worden gobtold a Do schrik die den vertegenwoordigers der nlogendhedon om t hart geslagen is bjj de openbaarmaking van het nieuwe RussischCbineesche verdrag ter zake van Mantsjoe rije belet hon niet de besprekingen in verband met de Tredesondorhandelingon voort te zetten In de laatito dagen heeft men zei s zeer ijverig beraadslaagd al ziju er ook nog geen definitieve beslissingen gevolgd da onderwerpen van debat waren hoofdzakelijk de bestraltlng der provinciale ambtenaren die modopliclitig geacht worden aan de onlusten do inrichting van do wjjk der gezantschappen te Peking het verbod van invoer van wapens hervorming van het Tsjoengli jamen enz punten waarover de mogendheden het zonder veel moeite eens kunnen worden tenzij een van hen zich toelegt op bet tot stand komen van een schikking De kwestie der schadeloosBtt lling door China toe te kennen is heel wat neteliger ze wordt blijkbaar tot t laatst bewaard en de oplossing van deze kwestie is juist tengevolge van de Bassisch Chineesche overoenkomtt nog bemoeiiykt Van Russische zjjde wordt langs olficiensen weg een erbarmelijke poging gedaan om den indruk weg te nemen die gewekt is door Bnsland s kinkelen met China terwijl de algemeene onderhandolingen pas goed aan den gang zyn Reuter seint uit Petersburg de volgende mededeeling van het Russische telegrammenbureau over Wj vernemen nit volkomen geloofwaardige bron dat de tekst van een Russisch Chineesche overeenkomst betreflende Mantsjoerije door de buitenlandscbe pers opzettelijk verminkt is ten einde wantrouwen tegen Rusland op te wekken Al dadelijk springt in het oog dat bet wagen voor de poort van het kasteel AUen viel het scheiden zwaar en het was goed dat Graaf Waldemar daaraan zoo spoedig mogelijk een einde maakte ACHTTIENDE HOOFDSTinC De heeren hadden eene lastige reis hoewel de winter over het geheel zacht was jag er toch zooveel sneeuw dat de weg op sommige plaatsen niet zonder gevaar was oiïldjt de bcrghoïten aan den kant met sneeuw waren opgevuld en men vaak niet anders dan ééne groote witte uitgestrektheid voor zich zag waarin de weg niet gemakkelijk te herkennen was Het was derhalve onmogelijk bij nacht te reizen Pas in de laatste dagen van Januari bereikten de reizigers de residentie Egon wilde na een paar dagen rust verder gaan eene gejaagdheid hom anders niet eigen dreef hem steed s sneller voort naarmate hy dichter was bij het doel zijner reis Was het misschien omdat hij eene nieuwe ontmoeting met Angelica schroomde Wie zal het zeggen Wellicht wist hij het zelt niet In elk geval zou hij bet zich niet hebben willen bekennen want zijn wensch om het schoone meisje te vergeten dat zooals hij vast overtuigd was met het edelste gevoel zijns harten gespeeld en zijne genegenheid als een tijdverdrijf beschouwd had was sterker vaster bij hem geworden dan hij vroeger mogelijk had geacht Rgon wilde haar vergeten en als eene stem die ten haren gunste sprak zich in zijn hart deed hooren herinnerde luj zich de bekedïgingea die zy hem had aange in uittreksel meegedeelde artikel betreffende Nioo tsjwang onvereenigbaar is met het overige Indien Rusland met China een afzonderlijke overeenkomst wilde sluiten dan zou deze slechts één doel kunnen hebben den wensch om Mantsjoerije aan China terug te geven en de voorwaarden vast te stellen die de ontruiming van deze provincie mogelijk zouden maken Deze toelichting van de zaak zal boiten Rubland wel niemand tevreden stellen en aangezien er groote geldelijke belangen gemoeid zijn met de vraag of de Chineescbe regeoring ter voldoening aan eischen tot scbadeloosstelliug al of niet de vrije be schikking heeft over oen gedeelte van haar gebied is deze moeilijkheid uit internatio naai oogpunt ernstiger dan de meeste andere Zeker is ze gewichtiger dan do kwestie ol een aantal hooggeplaatste Chineezen hun rechtvaardige straf ontloopen want de boofdschuldigen bljjven toch schotvrjj en de mogendheden kunnen niet bet minste toezicht nitoefenen op de ten uitvoer legging der vonnissen over de anderen nitgesprokou Daar komt by dat een beschermeling van Toean en Toeng foo hsiang in opstond gekomen moet zyn men zegt zelfs dat hy 5000 man bijeeigebracht heelt De gezanten moeten zich maar vergenoegen met de verzekering dat Joe hsi Sn een van de ergste christaavarvolgeri tereohtgssteld i ta Lantajou op 601 KU ten noordwesten van Singantoo aan de grens van Mongolii een streek waar tegenwoordig nauwelijks oon enkel Europeaan te vindeu zal zyn De Paus schynt bang geworden voor de aanneming van de Fransche vereenigingswet want Z H sloeg in zyn toespraak op zgn verjaardag een zeer verzoenenden toon aan tegenover Frankryk De Paus schetste den stand der beschaving en prees de rol die Frankryk daarin hoeft De beschaving wordt echter ging hij voort door te veel ernstige bezwaren bedreigd want bet zon een ramp zi n voor den godsdienst en het vaderland indien de storm die dreigt zulke ernstige pogingen en znlk schoone verwachtingen te niet deed Onder do intriges door de Fransche conservatieven gebezigd om do wet nog ten val te brengen behoort bet uitstrooien van het praatje dat de Regeoring niet ernstig voornemens is de wet uit te voeren De Paus zal wel te hoog staan om mee te werken aan zulk een intrige daan en hare voorspraak daarbinnen afwijzende koos hy de herinnering aan die beleedigingen tot schild en schut voor zijne eer Alleen op die wijze vond hij rust en vrede bij het nu en dan terugkeerende zielelecd Graaf Waldemar maakte den dag na zijne aankomst zijne opwachting bij zijn geéerbiedigden koning hij werd met groote blijdschap ontvangen In den loop van het gesprek werd de naam van Egon van Bemsdorf genoemd zijne gebchiedenii boezemde den monarch belang in terwille van zijnen ook door den koning hooggeschattcn en gelielden vader daarenboven was bgon als aanstaand eigenaar van zeer uitgestrekte landgoederen iemand van beteekenis in het njk geworden Een hartelijke groet werd hem uit s vorbicn naam door den Graaf overgebracht met de uitnoodiging urn nog dienïeltden dug op audiéntie te komen en den volgenden avond een bal aan het hof bij te wonen Egon had volstrekt geen lust ora die verterende uitnoodiginge n aan te nemen doch na een paar ernstige bedenkingen van Graaf Waldemar nam bij de later komende officieele uitnoodiging met ingenomenheid aan Daar Egon door de hem wachtende audiëntie verhinderd was bracht Graaf Waldemar alleen een bezoek aan de Gravin von Arnheim en berichtte dat Egon later zijne opwachting zon maken s Avonds ontmoetten de heeren malkander weer in een sierlgk gemeubeld aangenaam verwarmd vertrek en deelden elkander de ervaringen van den dag mede ff rrf v rvo 4 J