Goudsche Courant, woensdag 6 maart 1901

d algemeene vergadering haar oordeel zal moeten uitspreken Het urgentie program heeft den volgenden inhoud Periodieke bevordering van de kommiezen Het weduwen pensioen worde in plaats van een vierde der jaarwedde een derde gedeelte a De kommiezen der Ie en 2e klasse gestationeerd op standplaatsen waar geen f 180 de hoogste toelage wordt genoten worden in de gelegendbeid gesteld deze toelage voor pensioen te mogen aanstorten b Aanspraak op vol pensioen voor de ambtenaren bedoeld by art i letter d der pensioenwet by S i jarigen leeftgd en 30 dienstjaren i Betere regeling der verplaatsingskosten 6 Betere regeling der leges en chaftgelden Na de feesten keert U M de Koningin met den Prins der Nederlanden naar Het Loo terug om daar naar wö vernemen tot 1 April te vertoeven dan gaat hetVorsteiyk echtpaar naar Schwerin vanwaar H M en Z K H 12 April op Het Loo worden terugverwacht Eerst in het laatst van Juni of begin Juli zal wanneer aan de voorloopig gemaakte plannen gevolg kan worden gegeven bet Koninkiyk paar voor eenigen tyd naar het buitenland vertrekken tiemeng de Berichten Uit Leeuwarden schrytt men De verhouding tnsschen de aannemers en timmerbazen met de gezellen wordt gespannen Na bet besluit van eerstgenoemden om het loon voor de volgende drie jaren op een maximum van 17 cent per uur en den namiddagschaftyd van 12 tot 1 i uur te bepalen hebben de gezellen een druk bezochte ver doring gehouden waarin is besloten aan de vereenigde patroons een sohryven te zenden met verzoek de door hen gemaakte bepalingen v66r Vrydag 8 Maart a s in de Leeuw Ct te herroepen by gebreke waarvan zy de patroons voor de gevolgen verantwoordeiyk stellen onder mededeeling voorts dat zg met ingang van 1 April a s den 12 urigen arbeidsdag met een arbeidsloon van 18 cent per uur wenschen te zien ingevoerd Tegenwoordig worden r in Zwitserland verscheiden Transvaalscbe postzegels verkocht voorzien van valsche stempels met de namen Ladysmith en Mafeking en met data uit den tgd van de belegering Zg brengen zeer hooge prgzen op De politie heeft eenige exemplaren in beslag genomen Wlntcrillenst 1900 Aangevangen 1 October Tüd vai fireetwlcb SODDi aOTTlKDAIjTlte r 11 01 ll H 18 18 18 58 1 87 8 18 8 80 8 48 4 89 4 54 8 88 11 0 l 11 1 1 1 JJ IJjJ ll 0 1 4 n 8 8 l 4 0 5 87 5 4 1 58 10 f f 1 08 5 80 ir d 8 18 7 17 7 88 7 44 8 14 8 17 8 88 I U 10 8 18 18 18 48 11 84 8 84 J 10 1 8 8 S 10 88 f 8 41 10 87 I 7 47 8 07 8 0 8 5 8i 10 80 10 45 11 01 11 47 7 48 8 45 f f 11 81 I 7 57 11 48 ü ul o i J 10TTIBDtli 90UBi tIm nm 1 48 1 54 it 8 14 48 1 58 r 8 08 1 0 8 0 8 S S 11 80 18 88 11 81 11 45 18 10 5 41 8 04 j V u k4 laa a Hdlutokt no t itr ppl i 15 riii t 4i Oatpa te Wtgimi UU SOUDi BBH BtiO 11 11 10 00 10 1 10 8 11 88 18 18 1M8 H 1 58 8 81 8 11 88 ii i 9 J r4 1 88 10 48 11 18 08 18 45 M m XM 8 4 4 15 6 4 8 81 7 8 8 15 8 4 7 67 00 4 16 4 87 5 88 SI 7 01 7 41 7 55 8 18 8 61 lO SOl 4 ij t l 7 1 4 18 8 43 10 11 6 10 64 10 8 17 4 48 6 81 6 4 7 05 7 81 8 0 8 1 8 45 10 18 10 5 Bakalfim MJal laJU au iappl al Wwjja I e O U U k k USTZaOaU Tlaa ma Oouda SI 8 11 8 88 10 80 lO i 18 0 1 10 8 88 8 18 07 4 43 5 1 18 8 48 t H rO i 10 87 11 08 AnaLW 8 01 8 6 SI 10 10 11 04 18 48 11 67 1 57 8 88 4 14 4 67 6 88 03 8 44 86 lO S 11 03 11 59 AmaLO 8 IS 9 13 9 87 10 85 U l 1 08 1 10 8 18 8 40 4 1f 5 U 5 45 8 8 9 18 10 ift 11 18 18 14 I ll St 11 7 88 8 48 11 01 fl m Ia 04 ï o 1 00 7 64 8 08 69 1 1 88 11 4 Vsat C 8 81 7 16 8 10 9 18 81 11 18 18 JT 18 18 1 81 8 10 8 84 4 4i 8 11 81 7 0 1 10 9 61 Ama W 6 84 47 7 0 86 4 9 80 48 11 80 18 4t 1 08 8 40 lt 8 49 on 8 8 8 8 7 85 8 85 10 08 Uouda 7 06 7 81 8 18 l 10 18 10 84 18 81 148 1 8 8 88 4 18 4 84 5 47 7 18 7 54 8 08 18 11 88 S g 2 8 08 8 1 4 111 4 48 5 48 8 Si 7 00 7 58 9 01 86 18 01 10 48 4 U 7 1 11 07 3 40 8 84 4 48 6 80 8 11 7 84 I 4S 8 18 oj 10 07 10 11 U li Verspreide Berichten Fexxesuk Het heet dat eerlang wl verschijnen Tan de hand van Alfred Dreytns een boek etiteld Cinq années de ma vie 1894899 Het heet dat Joseph Belnach voornemens is weer in het politielte leven terng te keeren bg zon zich candiduat stellen te Digne Door de patroons van de Kamer van Arbeid voor kleedingstukken te Parys ia nn uitgemaakt dat de door de stakers dameskleermakera en modenaaisters gestelde eischen niet aannemeltik zdD endat de stakers jeen onbeduidende minderheid vormen f reden waarom hedennieuwe werklieden jullen worden aangenomen op de oude voorwaarden De staking der bootwerkers te Marseille dnurt voort en geleidelgkweg komt bet van de ijjde der stakers tot rustverstoringen Zaterdag bleef het nog rustig door de linke maatregelen van den prefect tot handhaving van de persoonlgke vrgheid doch eergister begonnen de Ini onrustig te worden 1 In de eerste plaats werd geprobeerd de matrozen aan boord van de schepen tot staking over te halen en verscheidene gezagvoerders lieten hnn vaartuigenin verband met dit doen verleggen terwijl er later op den dag met verzet werdgedreigd tegen het vervoer naar de pakhuizen van koopwaren die op den wal waren neergelegd Be paarden werden bij den teugel gepakt en de voerlieden werden met steenen gebombardeerd zoodat de politie omvangrijke maatregelen moest nemen Een groot aantal schepen verlaten de haven zonder bun goederen gelost en nieuwe lading ingenomen te hebben een schade welke enorm groot is veroorzakende DUITSCHUBD Aan hot station te Homburg waren biJ bet vertrek van koning Edward van Engeland die voornemens is in Mei te Homburg een kuur te komen volgen aanwezig de kroonprinees van Uriekenland en de prinses van Hessen alsmede de hofhouding van keizerin Vrederik Te Frankfort aan bet station tijdens de vier minuten oponthoud alweer begroetingen en te Keulen tnsschen kwart v6ór vi f en baUzes opnieuw Volgens de Evening News zou koning Edward Vil lijden aan dezelfde ziekte die willen don Duitschen keizer Friedrich ten grave sleepte een ziekte van het strottenhoofd Sir Felix Selmon s konings lijfarts moet alle hoop op herstel hebben opgegeven en ziet slechts kans om met de uitstekendste zorgen den koning nog eenige jaren in het loven te houden BINNENLAND De commissie die de opdracht had een program van actie op te maken voor de Vereeniging van kommiezen der Bpsbelastingen in Nederland beeft dat program en een nrgentieprogram ontworpen waarover Een blad uit Reval in Estland behelst de volgende bizonderheden over een eigenaardig soort van godsdienstwaanzin die zich bg het landvolk in die streken vertoont Eiken avond komen de geloovigen ten huize van een voorganger bgeen Terwgl deze gebeden prevelt wentelen de hoorder zich in het stof en huilen en snikken onophoudelgk op bartbrekende wtjze Zy leveren een jammeriyk schouwspel op Bg da meesten 1 8 58 7 11 dooi 7 18 7 88 7 88 8 85 7 44 Directe Spoorwegverbindingen mei GVUDi tilt 7 85 8 81 8 88 8 08 i4 8 t 57 10 88 8 88 8 08 8 40 8 50 8 57 t Ct 46 10 18 10 08 10 58 11 18 11 85 1 84 6 55 4 48 8 80 a 07 7 18 4 58 5 41 5 01 5 51 I 5 11 04 I 5 17 10 88 7 8 7 58 aoud Moorilrcohl Mieuwerirnk Onpalle Kott nl m M aottwdamD P aotterdam B AUn 40 8 48 8 18 8 47 8 8 10 18 10 18 10 88 10 48 10 4 7 48 11 5 U 0 18 81 8 04 T84 00 8 10 08 10 1 Bottardim Beura Rotterdam D F Botterdam M Oapella Hiauwelkark Uoordnokt Ooida 8 87 8 41 8 5S 9 08 9 14 08 19 7 18 7 88 7 7 58 7 58 eoada fenh Moero SoetarmeirZeg Voorburg aHag K i X 1 80 8 40 9 67 4 1 88 1 60 8 01 1 18 8 0 8 84 4 itn bataba V aHag 5 Voorburg 8 Üa t im Zeg 5 Zareah Mo Oimda 8rmtlaUai ap 81 8 04 7 08 7 16 7 8 8 8S 8 86 8 08 M 10 1111 85 11 85 18 0 i 10 17 1 68 10 88 1 08 10 48 14 SI 7 88 7 48 07 v 0 li 80 10 11 10 64 11 65 11 0 11 94 laa laap kaa llat pnkaU wgrin t Hamouikatnia allau la e la Uaa t 9 07 B 8 88 i I Di18 00 18 10 14 10 6 11 18 11 84 11 47 iouda Oudaw Wowd Utrwkl 6 80 8 84 7 48 8 18 5 88 8 88 8 88 18 88 1 5 48 1 8 10 14 10 49 r T 1 18 8 68 7 47 8 88 80 10 1 10 55 11 88 isjo 1 48 6 07 44 8 0 9 87 10 88 1U56 18 87 lai 08 7 M Im 9 M T Hm 114J 18 l Utraollt WoeidM Oudav Ooida 8 08 7 4 8 18 de vrouwen vooral zjo da oogen door het vele huilen en bet liggen in stof en vuil vuurrood ontstoken Sommigen zgn al stekeblind Door bovenmatige overspanning van de zenuwen zgn vele boerinnen suf ol idioot geworden werken doen zg niet meer alleen maar bidden en weenea Deze sectarische beweging die een geheele bevolking dreigt te demoraliseeien moet voortdurend toenemen Met den aanstaanden zomerdienst zal het getal sneltreinen van Leeuwarden naar Holland en terug zoowel via Stavoren Enkhuizen als via Zwolle van twee op drie worden gebracht De HoU SpoorwegMaat schappg heeft bovendien meer dan één verbetering in den treinenloop vastgesteld De Maatschappg tot exploitatie van Staatsspoorwegen heeft in geen enkel opzicht gevolg gegeven aan de onlangs daartoe tot haar gerichte adressen van onderscheidene corporatien enz Het verlangen naar sneltreinen tusBchen Leeuwarden en Groningen blgft onbevredigd Alleen Dinsdags lironingermarkt wordt er s ochtends een sneltrein ingelegd Men schrgft uit Zaandam aan het Volk De poging door een comité nit de vakvereenigingen te Zaandam vonr eenigen tgd aangewend om aldaar voor de bakkersgezellen de Zondagsrust te verkrijgen is toen niet ten volle geslaagd Een drietal bakkers blevoL weigeren het venten op Zondag te staken De bakkersgezellen leden van de af deeling van den Bakkersgezellenbond hebben besloten de broodkarren van deze bakkers op Zondag te vergezellen Zondagmorgen begon de eerste tocht Bg klanten werden strooibiljetten uitgereikt en er op aangedrongen s Zondags geen brood te nemen Niet overal hadden de gezellen een Vriendelgk onthaal Op het Prinsenpad een buurt waar men de grootste medewerking had verwacht was de ontvangst wel het minst vriendschappelgk Daar werden de gezellen eenvoudig onder het werpen van graszoden en modder weggejaagd Overigens meenden de gezellen niet ontevreden te kunnen zyn over het behaalde succes en zg zgn dan ook van plan deze poging te herhalen Men schrgft uit Deventer Dat de staking der arbeiders aan de Capsnlenfabriek der firma Schimmelpenninck en Co zoo onverwacht een bevredigend einde heeft gehad ia zeker voor een niet gering deel te danken aan den heer mr Marchant lid der Tweede Kamer voor het district Deventer Na een onderhoud met den heer Schimmelpenninck te hebben gehad deelde de heer Marchant aan de commissie nit de stakers mede dat de eischen werden ingewilligd Geen der werklieden wordt uitgesloten zoodat allen den arbeid kunnen hervatten 4 8 4 4t I 4S S 45 4 08 4 34 6 85 r 4 44 g 4 81 8 11 1 08 4 0 4 84 8 07 5 18 5 44 4 1 4 50 5 85 6 08 5 18 5 65 4 45 De voornaamste eischen der stakers waren invoering der verlangde nieuwe loonIgst een fabriekscommissie benoemd uit en door de arbeiders zal eventueele geschillen in overleg met patroon en chefs nit den weg trachten te ruimen betaling of vergoeding voor bgzondere feestdagen waarborg eener betere controle over het zitktnlonds waarin de arbeiders bgdragen Men meldt uit IJzendgke Bg de ramp in de bierbrouwerij even bu ten deze plaats is niet alleen in de brouwerij zelf groote schade aangericht deze is g heel vernield maar ook aan de daken en ruiten van de bijstaande gebouwen is enorme schade toegebracht De oorzaak van het springen van den stoomketel moet naar men vermoedt hierin gelegen zgn dat de veiligheidsklep zich niet meer uit zieh zelf opende maar door den machinist moest geopend worden Dit was nu verzuimd De ketel was ongeveer 25 M weggeslingerd Ook de gekwetste personen vond men op eenigen afstand van den ketel liggen De toestand der gekwetsten is bedenkeigk Honderden personen zyn herwaarts geweest om de vernieling te aanschouwen Tnsschen een electrischen tramwagen en een brand automobiel is het Zaterdag te Berlyn tot een ernstige botsing gekomen De brandmeester Dannehl werd by de aanrgding die plaats vond op den hoek der Pranzöiische scheen Friedrichstraszen in een wgden boog nit de automobiel geslingerd zoodat hg bewnstelooB liggen bleef Waarschgnlgk kreeg hg een hensenschudding De overige automobilisten kwamen er met lichte verwondingen af De schuld van de botsing wordt den machinist van den tramwagen ten laste gelegd De dynamietontplotting te Fontainebleau waarvan we in bet vorig nummer melding maakten heeft plaats gevonden in de fabriek üugny waar op dat oogenblik aan een bestelling van 10 000 K G dynamiet werd gewerkt Vier arbeidsters in een der vertrekken van de fabriek waren bezig met het vnllen van hnlzen toen de ontploffing plaats had Waarschyniyk heeft één barer daarby te hard geklopt wat de ontploffing veroorzaakte De lichamen der vier arbeidsters die allen gehuwd en moeder waren werden doot de ontzaglgke luchtverplaataing uiteeng acheurd en ver weg geslingerd Op de plaats waar de ontploffing had plaats gehad werd een Igk gevonden het hoofd bengelde nog aan den romp maar ds armen en de beenen waren verdwenen Het tweede Igk bestond uit den enkelen misvormden romp Het hoofd werd den volgenden morgen teruggevonden tnsschen bet kreupelhout dat de fabriek omgeeft Het derJe Igk was verminkt tot een misvormde brgige massa Van bet vierde slachtoffer vond men slechts den ruggegraat Men heeft den omtrok over een straal van 50 M moeten afzoeken om de ontbrekende lichaamsdeelen byeen te brengen Merkwaardigerwyze waren de hoofdharen van alle slachtoffers onbeschadigd Een bejaarde Nederlaudsche dame die te Mentone woont schreef op 25 Februari aan baar familie hier te lande We hebben hier afachuwelgk weer gehad zooala men in geen 65 jaren gehad had volgens de boeken t vroor een paarnach X I 8 17 a u 10 11 87 48 10 Jl 7 05 7 8 8 81 S S 89 4 4 f 5S 88 10 08 7 08 7 88 8 10 1 48 47 10 0 10 14 11 08 6 84 10 18 10 48 11 83 i X 6 10 08 10 17 10 8 10 84 8 01 8 1 8 17 58 5 18 8 84 i 8 8 E F 8 48 8 i 44 in l 10 48 11 11 U 57 ten zóó dat vaterleiding en gas bevroren waren iets onbekends hier zoodat alles in de war was Oranjeappelen mandargntjes citroenen hingen treurig bevroren aan de boomen en zelfs nu nog zyn gekweekte bloemen peperduur en wilde bloemen niet te zien zelfs Tweemaal is reeds het bloemencorso uitgesteld nu weer tot 6 Maart Ik die hoogstens één mand hout verstookte in een geheel seizoen had er nu drie in één week Ik ben den geheelen winter poes in één vel want ik heb maar één warme japon die ik onveranderiyk draag gelukkig ben ik gezond en zelfs niet verkonden maar bleet meest thuis als de sngdende N O wind blies Op 14 Februari eersten camevalsdag zat ik op de tribune met een dikken reismantel om en daarover mgn bontmantel den kraag op en een cachenez om het weer was mooi maar die vinnige wind Een alleraardigste persifflage op de kou was Het land van de zon aan de Noordpool bestaande uit een groeten wagen getrokken door zes met wit gedrapeerde paarden de wagen was geheel als kolossale ysblokken gemonteerd waarop een reusachtige gsbeer de muzikanten waren allen gsberen en hier en daar walrussen en andere pooldieren die witte conieüi strooien als een vervaarlgke sneeuwbui Het weer hield zich nog al goed tot aan het einde van het carneval Helaas 119 Februari toen s avonds Prins Carneval te midden van vuurwerk confetti enz verbrand moest worden sneeuwde t zóó geducht dat alles natuurlgk in duigen viel lËer is sneeuw iets ongehoords ja wél op de bergen maar op den grond nooit Met de feesten van het Koninginnetje was t mooi weer de oranjezon scheen Dat was een gezellige tyd al de bruidsdagen droegen we oranje tot groote verbazing van het publiek dat er niets van begreep Een Engelsche juf was brutaal genoeg mg op straat staande te honden zeggende als k u vragen mag waarom draagt u dat op myn strik wgzende Ik antwoordde met dezelfde vraag op baar rouwpak Wgzende Zg dat is voor mgn koningin Ik dat is voor mgn koningin en toen liet ik haar staan Haveninrichtingen te Makasser De Kegeering heeft een wetsontwerp ingediend tot verhooging van de Indische Begrooting voor 1901 ten behoeve van de verbetering der haveninrichtingen en voor de heffing van in en uitvoerrechten te Makasser De aanlegplaatsen aldaar en de middelen tót lossen en laden vorderen dringend verbetering hetgeen de minister van Koloniën uitvoerig uiteenzet in zyn toelichting met de slotsom dat een dergelgke toestand van de haveninrichtingen eener handelsplaats onhoudbaar wordt als de handelsbeweging een eenigszins beduidende vlucht neemt en dit is te Makasser het geval Ook andere omstandigheden maken deze verbetering dringend noodig Om naar de bedoeling der wet van SO December 1890 te kunnen overgaan tot inlyving bg bet tolgebied van het nog niet daarin opgenomen deel van den oosteiyken archipel en tot de daarmee samenhangende opheffing van d vrghaven Makasser is bet noodig in laatstgenoemde plaats douane gebouwen en entrepot inrichtingen tot stand te brengen Als het plag tot uitvoering zal zgn gekomen zullen verkregen zyn lo een behoorlgke aanlegplaats voor groote stoonucbepen zoodat zg met hnn moderne los en laadmiddelen zoo snel mogelgk gelost en geladen kunnen worden 2o een ruim afgeschoten terrein waarop alles is vereenigd wat voor de uitoefening der rechtenheffing en bet in entrepot opSlaan en verwerken van goederen noodig is 3o een aanzienlgke en hoogst noodige verbreedisg van de Wilhelminakade 4o een betere communicatie van de aanlegplaats der stoomsehepen met de overige handelswgken te Makasser De kosten van al deze werken zgn op f 1 200 280 begroot waarin is begrepen f 620 000 voor den aanlegsteiger f 1123 000 vooi da aanplemping enz van het gedeelte tiaaahen den steiger en de kade en f 186 000 voor de gebouwen en de afsluiting van het tolvrge terrein Do baten voortspruitende uit steigergolden pakhnishnur en opslag in entrepot worden op f 40 C00 geschat Voor 1901 vraagt de minister f 400 000 om mot de uitvoering aanstonds een aanvang te kunnen maken Vergiftige grondstoffen in de indnstrie Het Maadblad tegen de Yervalschingen chrijtt Na de zoo geruchtmakende vergiftigingen door bier in Sngeland nog steeds het publiek terecht bezighouden achten wg het van groot belang onze industrieelen opmerkzaam te maken op het feit dat blgkens eenige door oni dezer dagen uitgevoerde onderzoeUngeo zeer sterk door arsenikum verontniugA waTalxaiur is den handsl U r t lande voorkomt Dit is zeer verklaarbaar natuurlgk doordien deze vergiftige stof zeer didwgls in de grondstoffen voor het fabriceeren van zwavelzuur gebezigd voorkomt en de zuivering zooals van zelf spreekt met betrekkelgk hooge kosten gepaard gaat Intusschen is het gebiedend noodzakelgk dat de fabrikanten arseuikumvry zwavelzuur eischen Wie slechts eenigszins bekend is met de grondstoffen van het fabriekswezen weet dat zwavelzuur een der hoofdzaken is bg schier lederen tak van nijverheid Speciaal bg de vervaardiging van sniker stroopen dextrine enz speelt bet een belangryke rol en is eenmaal de verontreinigde resp vergiftigde grondstof gebezigd dan is het duidelgfc dat zeer nitgebreide schadelgke gevolgen er nit voort kunnen vloeien getuige de schrikbarende hoeveelheid ziektegevallen waarbg met doodelgken afloop in Engeland door het gobruik van bier waaraan met arsenikumhondend zwavelzuur bereide sniker toegevoegd was geworden Wig derhalve zwavelzuur hetzg direct of indirect voor voedingsmiddelen of huisboudelgke verbrniksartikelen aanwendt neme de grootste voorzichtigheid in acht en wg herhalen het met den meesten nadruk eische arscmiknnivrg zwavelzuur Het Hoofdbestuur der vereeniging van hoofden van de scholen in Nederland heeft een adres aan de Tweede Kamer gezonden waarin het te kennen geeft dat aangezien in bet ontwerp tot wgziging der wet op het lager onderwgs bg de Kamer ingediend het subsidie aan de bgzondere scholen niet onbelan rgk wordt verhoogd het te verwachten is dat door dit verhoogd subsidie het aantal bgzondere scholen zal toenemen dat dientengevolge menig openbaar onderwijzer op wachtgeld zal worden gesteld terwgl het onder de dan ontstane toestanden moeilgker zal zgn dan thans om een nieuwe betrekking bg bet onderwgs to krggen dat onder de vigeerende wet het bedrag der wachtgelden te laag en de tgd voor welken zy worden toegekend te kort ia dat bg de bepaling van het bedrag der wachtgelden onder deze wet geen rekening wordt gehouden mot het aantal dienstjaren dat een betere regeling dier wachtgelden als meer noodzakelgk geworden door de waarschgnlgke zoo niet zekere gevolgen van het ingediend wetsontwerp en al nauw velband houdende met de verbetering der onderwgzerssalarissen niet wachten kan totdat een algemeene herziening der wet op het lager onderwgs wordt aan de orde gesteld waarom het hoofdbestuur de Kamer dringend verzoekt art 39 der Wet op het lager onderwgs in zooverre te wgzigen dat aan hoofden van scholen en onderwgzers die wegens opheffing banner betrekking ontslagen zgn uit s rgks kas een wachtgeld wordt toegekend tot op het tgdstip hunner herplaatsing of tot op het oogenblik waarop zg recht op pensioen zouden hebben dat dit wachtgeld bedraagt Vj j of van het laatstgenoten salaris naar gelang zg minder dan 5 van 5 tot 15 van 15 tot 25 of meer dan 25 dienstjaren tellen dat de jaren doorgebracht in beschikbaarheid medetellen bg de berekening van het pensioen STADSNIEUWS GOUDA 5 Maart 1901 De afd Gouda e o van de Bond van Ned Onderwgzers ziet baar pogingen tot oprichting van een land en tuinbouwkursns voor onderwgzers met gunstige uitslag bekroond In het laatst van April wordt een dergelgke knrsus alhier geopend De lessen worden gegeven Zaterdagmlddags van 2 6 en do kursus duurt tot Augustus 1903 Hg is geheel kosteloos De Staatsspoorwegen stellen maandkaarten beschikbaar van 6 retourreizen 3de klasse van elk willekeurig station der S S naar Gouda voor de deelnemers aan de knrsns i f 1 per kaart Aangiften worden ingewacht vóór 15 April e k by een der heren 0 H Claassen rgkstninbouwleeraar te Boskoop en J H Mansholt rykslaudbouwleeraar te Dordrecht Rechtszaken De Hooge Raad deed gisteren uitspraak in de zaak van den timmerman te Krimpen a d IJssel door t kantongerecht te Schoonhoven veroordeeld wegens het op een openbaren weg den Polderschen dgk neerleggen van materialen zonder vergunning van B en W en vernietigde het bestreden vonnis met verwgzing der zaak naar de rechtbank te Rotterdam op grond dat niet was onderzocht en beslist of de genoemde Poldersche dgk was een openbare weg in den zin der toegepaste politieverordening dor gemeente Kropen üienire Parapinles Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder vele NOÜVEAUTE S A VAN os Xz Md TaUleur Kleiweg E 73 GOUDA reletiAcMs JV 31 beurs van iinslerdaiu ïikr Slatkrs i i 92 98 l is 91 99 1 90V 81 81 m 4Vs 07 9 91 96 8 Vis 98 94 9J 100 3OV1 86 881 76 z 450 5 z lOl a 194 981 101 191 z 6 110 111 917 1S81 100 56l 66 lOa l 98 100 i 811 Z 140 V lu 87 i 103 94 104 31 81 a 108 104 6 MAART Niduund Jart Ned W 8 IVijdito dito ditc 3 diM dito dito 3 HoNOaa übl Gou ll 1981 934 ITALIB laaabr jfmg 1868 81 6 OosTINa Obl iQ papier 1368 5 dito ia silver 1868 6 PolTCeu Old met coupon 8 dito tloket 3 Bienenl 1894 4 dito Oeooai IttO 4 I dito bi Botba 1189 4 dito bg Hop 1869 90 4 dito ID goud leeu 1883 dito dito dito 1894 5 drAHll Peipel aobuld 1891 4 TokKlw Gepr Uuur leeu 1890 4 Ge Itieoiiig serie D Gec leemn serie C ZoiD Amllp v obig 1391 MsiIoo Ub It Sob 1890 Vi rjtni i OM 4 oobep 1881 AuniDav Obligatien 1896 8 KoTTiaoiH Sted leen 1894 3 N D N Afr H mdoisv aand Arend b Tab Mg Certi9oalen Deli Maatschappg dito Ara Hypotheekb paodbr 4 Oult Mg d rVorstenl aaud i e Ot Hypotbeekb pandbr 4Vil Xederlaüdsdhe bauk aaad Ned Handelmaatsob uito N W k Pao Hyp b paadbt 3 Rolt Hyiiothoekb pandlir 4 il ütr Hypotbeekb dito 4V l OosTSNa O iBt Uoug bank aaad i BuaL Hypotl kbauk paiidb 6 AuBUKA Kqfl by poth pau Ib 4 Maiw L G Pt Lien een Sau Holl IJ Spour w Mij aand Mij tol Eip ï 8t Spw aand Ned lud Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Bpm aaad 6 ilito dito dito 1891 duo i l IraulSpoorcl 1887 8 A Kobl 8 Zuid Iial Spwmij A H obl 8 PoL N Warsflhau Woenen aand BrsuGr Russ Spw Miil obl 4 Balitaobe Uto aai d 7asiowa dito aand 6 Waiig nombr ditu aand 6 Kursk Cb Azoir Sp kap ob dito dito obliir 4 Ajumka Cenl P o Sp M i obl 6 Cblo k North W pf J ï aand dito dito Win 8t Cotar obl 7 Denver Rio Or Spin eert r a lllinoia Central obl lii ftoud 4 Louiav k Na biilli Cer r aan l Mexiro N Spw Mij Ie byp a 6 Miaa Kansas t 4pOt pref aand N TorkOulaa okWest aiind Penn dto Ohio obhg 6 Dragon Calif lohyp inRoud 81 Paul Minn kManit obl On Pwj Hoofigu obig 6 101 108 108 9911 100 inv 117V 101 34 dito dito Line Col la byp O 6 OaNaujL Cao South Chert T aand Vm o Ball k Na lo h d 0 0 Amsterd Omnibus Mij aaad Roiterd TramweK Maati aaad Kan Stad Amsterdam aaad I Stad Rotterdam aaad 8 Blioil SUd Antwerpen 1697 8 SlKl Bruaaol 1888 81 Hoxs Theiu Regullr Geaelsob 4 Oü T i Staatsleenig I860 6 K K Ooal B Or 1880 8 Spuin Stad Madrid 3 18 8 N D Ver B i krh Spoel oert OPRUIMING der EESTEEHENDE MANTELS COSTUMES Blou§eD Pelgiioir § en Pelterijen Tot veel verminderde pryzen D SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 5 Maart 1901 Vette Ossen en Koeien jrootc aanvoer pnjten waren voor te kwaliteit 3a 2e kwal 30 3e kwaliteit 26 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 32 de kwaliteit ao 3de kwaliteit 37 cent per halt KI Stieren redelijk aangevoerd De handel was voor alles flauw behalve Vette Kalveren die tegen hoogere prijxen van de hand gtögen PftStcrUen cb TelegrapMc Vacante directies Post en Telegraatkantoor te Texel Jaarwedde 1800 en vrje woning Pensioensgrondslag f 2050 Borgtocht 115 666 reëel Post en telegraatkantoor te Zaandam Jaarwedde i 3000 en vrgo woning Pensioensgrondslag l 3400 Borgtocht t 5297 re6el Ofechoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vryheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben ingevolge de bepalingen van het Koninkiyk besluit van 21 Maart 189i no 17 de telegraalambtenaren voor deze directies den voorrang Sollicitaties in te zenden vóór 20 Maart a s Benoemd 1 Maart Tot telephoniste te Tilburg mej W H Dnval tot brievengaarder te West Qraltdyk W Koppen 1 April Tot directeur van het post en telegraatkantoor te Ammerstol J L Storm thans in gelgke betrekking te Texel Verplaatst 1 Maart Do klerken der posteryen en telegrapbie 2de klasse K van Sluis naar Doetiuchem en L Uensebroek naar Schoonhoven beiden van Amsterdam telegraatkantoor do telephoniston mej D M WiBOmin van Tilburg naar Amsterdam en mej E M C J W H C van den Broeke van Zaandam naar Kozendaal onder intrekking van hare verplaatsing naar Nieuwediep 10 Maart De klerk der telegrapbie 2de klasse mej W H Hoekwater van Lobit naar Botterdam telegraalkautoor 1 April De commies der telographie 2de klasse J Eeyenga van Baara naar Amsterdam de commies der telegrapbie 3de klasse P J Lnteyn van Amsterdam naar Baarn de adspirant ingeniour dor telegrapbie P H Q MoQteubürg van Zwolle naar 6 ïravenhage do opzichter der telegrapbie 2de klasse 6 A Romyn van s Hertogenbosch naar s Qravenhage de adspirant opzichter der telegrapbie A W Slager van Leeuwarden naar s 6ravenhage en J van Hamburg van s Qravenhage naar s Hertogenbosch Geplaatst 1 Maart Te Leeuwarden de adspirant opzichter der telegrapbie F W Horsting thans met militie verlof Ingetrokken De verplaatsing van de klerken der posteryen en telegrapbie 2de klasse T A Dykstra van Leeuwarden telegraatkantoor naar Enschede J P Schontons van Amsterdam telegraatkantoor naar Doetinhem en van de telephoniste mej A A M Woud van Nieuwediop naar Amsterdam op 1 Maart a s 15 Maart Een jaar verlot verleend onder stilstand van anciënniteit aan de telephoniste mej C C Hnyter te Amsterdam Eervol ontslagen op verzoek i 15 April De commies der telegrapbie Iste klasse C A van der Harst te s Gravonhage 1 Mei De brievengaarder te Standdaardbniten L W de Klerck AÜVERTi iNTIEN Telephooimet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceolen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Hyks Intorcommnnaalbnrean Op 1 Maart 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan bet Bureau ACHTER DE VISCHMAKKT Ondergeteekende beveelt zich beleetd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderiyke schotels en alles wat tot bet koksvak behoort desvcrlangd met byievering van servies zilver talellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182