Goudsche Courant, donderdag 7 maart 1901

Donderdag 7 Maart 1901 30ste Jaargang No 8445 ftOMCM dOüRAMT DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TdefMi II St ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending vaii Advertentiën tot 1 uur des midd tMhn Xe St De Uitgtive dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is f 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomroers VIJF CENTEN Druk TM A BBIMKKAN Za Ouida CJeljroedersSTEElTSMA Bloemisten Turf Si ngel 77 eu 7S Struik en Staïïnrosen op BOTTEL PRAOHTW AAR steeds vjiorhanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No 114 Te Huur of Te Koop om terstond te ahovaarden twee naast elkander staande praclitige Pakhuizen gelegen te Oonda aan de Torlsingel Te bOTragen Lange Tiendeweg D 29 ÏEANSCES STOOMYEEVEEIJ ehemiseke Wuseherlj TA H OPPËIIIIEIMEK 10 KruUkadt Botterdam 0 brereteard door Z M dan Koning dn Balgen Hoofddeptt Toor UOUDA de Beer A VAN OS Az Spttoiftlitttit TOor h t itoomen en rerren Tan ftlte UearaDen Oaaiwg rdarob D alaook ftlle Kindergoederen Speciale inrichting roor het itoomon vbd plucheman teil veeren bont en Gordpnen tafelkleeden ent worden uaar dt nieawite en laatste methode geverid Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onHchsdelgk roor de gecondbeid Tolgeni itaal bewerkt GEEN BETER adres Toor alle soorten SCHOEN WERK dan het Nwrdbrakntdi Schors en LaarzenmagaziJD Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPnUIMIMO x n i le Winter Arti kelen in ongesorteerd SCUOENWEBK Aanbevelend C SMITS Alle reparatifin eu aangemeten werk Geen Ëngelseh maar EcM BOEEENBIIOOD M eent de K O A SLEGT NIEU WE HAVEN 27 Zenuw en llaa y ijders wordt uit overtaiging la een werkelüke balp in den nood bet boek aanbevolen Na ontvangst van adrea per briefkaart ordt dit boekje franco per poat toegeionden door BLOKFOEL S Boekb Zaltbommel nüirry i WottdirbalifB in do geheels iroroUl botend o Beroemd OuoTortroffen middel togen 11 Borat Ion lever h a I i k t e n e Inwendig loowel all ook uitnrendig in bijna itUe aioktegeTAllou met goed eovolg wn i wonden Pry per flacon t 1 per poat I M Thlinjr t Wtsdirulf beiit eroalanog ongekende goneeakr eUt n hoUiarao werking Maakt mee t l lke pdniyke n geTaamlle operatie geheel o erbodig Met doM aalf werd een 14 jaar oud voor ongenoe li k rehonden beengeiwel en onlamu een bgna laar kaïikerltJden nueik Brengt neirag ea naohling der pijnen bij wonden onUteklogen enj p tir rpotfl 60 perpp tfl eO Coiitraal üop6t voor Nederland Apotheker HEJIKI StmBERft Rokin Amaterdam Sm m il ijót 11 b Ull Uien J i J b li t einplkA ta i THlï ltnï n IV r d b 1 lloh t h tor h oSim l I t f Ik l Ca r l U p t ai iiBMHam Standaard Hypotheekbank Maatschappelijk Kapitaal EE MiLLIOEN GULDEN SlmUun Ut E B C CASflOSUS ia B BS EB9T tia De Bank verstrekt op zeer billijke voorwaarden geU op eertte Ifgpotheek en geelt onder contrOle van bet Mlaemeen MdmtuiêlraUe en l ruttkantoor te Botterdam en 4 F XUBHiMCrMcm uU Coupons 1 Januari en 1 Juli Correspondenten voor Gouda de Heeren M J OGIEK Co Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van konde ol overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielijk te verteeren te warme of te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze een maagljjden als Uaai katarrh Maagkramp JUaagptJnen moeielijke pijavertering of verëHJnting op den hals gebaald hebben ziJ hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het is uBert tlrioB aoRo ruióanxijn Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke geneeskrachtig bevondene krniden met goeden wgn gemaakt en versterkt de spijs verteeringsorganen van den mensch zonder een laieermiddel te ziJn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten znivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stollen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op jnisten tp gebruiken van Krnidenwp worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpp oprispen zuur in de maag opzetting misselpheid met braken die bü chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen rAPctrkrk inir onaangename gevolgen daarvan als ir Cr l UppiU benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en verwijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen I Schraal bleek uitzien bloedaimoede vernl van krachten zijn meestal do gevilgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorraing en een ziekelijke toestand van de lever Bjj gebrek aan eetlnst evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten j op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlnst bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de blocdvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attesten en dankbetuigingen ftew Mtt dit I 9 r KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen i W 1 50 en 2 1 in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bode graven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLEF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer üesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gewaarschuwd iNen verlanije uiisluitend MT Hubert Ullrlcb sctie Kruidenwijn Mijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zijn bestanddeeien zijn Malagawijn 460 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wjjn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeeien worden vermengd Xet roorai op d ECHT JtamlteeJcexïiaff met rood letterSé Oberlahnstein T Ot UCTEUKOSKVICTOKMBgOII OBeiilAHIISWII verkrijgbaar Maatsehapp tot Xlanploitatie van de FietoHa BroH Kantoor voor Nederland Boompjes éO Botterdam s Sm Patent H Stollen sÉiKinr inntrilt lUiilltl su HUI rni OKU nr Uil mmuu Warnung Orr grw t ËrjiUq Jm uium l ntma H SloUmi llm laufi Mf aimr tttlt charfm H MtóUm lm mi ma Jlrtfl Mr m uulm UuMêpéluniu H I anarC alal aawi M aaay mititUntl V Wie werkelgk prijs telt aea HECIELIJK te hebben laat zich lotografeereu in de folograftaehe Uuu$tinrickUm § STTJIDIO Tas P V WAALIS F1 SINGEL 661 SS Pain Expelier DartigjaaiwaidtditmidM m Taanaaawt aneaaa lil jüMtillende kwiünm Matnmd taiaa Bhauuta k Jiet tTrfe n na St Z JB l LS s 1 aphM tikiialaaaack Ank t Ad U6 7t a K a 4a in da maaata apathaka Ta Inatarlam bn Dlatk Qiban raa TutU an Baaden li tn €ii ttlnlniii wie zeker zijn mi d Eetate Eikel Cacao u ootrugen uumen gestald o na vela prcefhemingen in den H handel gekomen onde des auai det H uitvinders Dr Mlohaelli vermtdigd Dp d best machines in het weieldb roemd étabbliaiemeut van Gebt Stollvarok t Knlen allclM J r n21c6wDf Cikel eacao n vierkanten biMiiii Deze Eikel Cacao ia mrt mdk d okt en tangenute graonde dnnkTOot d gelijkaob gebruik een i 2 Uudi v B t pcedor voor een kop CboooUt Ala geneeakracbtige drank bij gmi vu diirrhee aleeiits met water t gibralken Verkrijgbur bij de ytmaumt B Apotbekan nu Ka V U l Ml eTÏST Frvi f 1 S0 LM tenenalvertageniroordigK iaod JuRus Mattenklttfl Amnterdam Kalveistraat 108 EENIS DEPOT TAN Tm Jleu wordt verzocht op t MEUK te letten DIT HST MiOUUS vm N RAVËNSWAAY ZONEN QORINCHBH Deze THEEËN worden afgele Krerd in verzegelde pakjes van iii t gjp ivjte n een half eu een Ned ons met vermelding van Nommer en Pr s Toorsien van nerenstaand Merk volgene de Wet gedeponeerd Zich tot de BitToerin van geeerde orders aanboveflende J C BIJL i voorheen J BBEEBAART Li f 4 SCHIEDAMMER GENEYEE Xerkt Yerkriighaair bji M PËËTER8 Jz N3 Ua bev4a ran eefatfaeid ia oaohefr en kurk ateeda voorlien Tan den naaM der Finu P HOPPE NIGHTCAP Bultenlaiidscli Overzicht De Engelsche bladen bespreken de debatten in het Hoogerhnis over het legorbestnur De jTimes zegt dat lord Wolseley in zijn plichten te k rt schoot de Standard dat Wolseley beperkingen in zijn autoriteit ondervond D Daily New merkt op dat bet publiek belang eischt dat een burgerlijke contrSie op het War Office worde uitgeoefend wil Engeland geen militaire natie worden De Morning Post schrijft dat aan lord Wolseley de macht ontbrak om lijn plichten uit te voeren welke minister Lansdowne hem verweet te verwaarloozen De Morning Leader beschouVt minister Lansdowne als een chicaneur en rechtsverdraaier De Daily Mail zegt dat de redevoering van lord Wolseley de grootste dienst was welke ooit aan Engeland bewezen werd Ook de Daily Chronicle sympathiseert met een ond opperbevelhebber die bevelhebber was zonder de macht om te bevelen In het Hoogerhnis werd een levendig debat gevoerd naar aanleiding van de organisatie van het leger en van de critieken van minister Lansdowne op lord Wolseley Lord Bojebery en andere leden veroordeelden in krachtige termen den aanval van Lansdowne wiens optreden echter verdedigd werd door lord Devonshire en lord Salisbury waarbij de laatste echter zeide dat geen persoonliike aanval op lord Wolseley bedoeld was Wolseley vroeg daarop het Hoogerhnis zgn oordeel op te schorten tot een volgende gelegenheid wanneer hiJ de aandacht zon vragen voor de tegen hem gerichte aantijgingen V Over de vraag of Italië wel tot de vernieuwing van het Drievoudig Verbond en het handelsverdrag met Duitschland zal willen medewerken zegt de olScieuse Capitan Fraoassa Het is onjuist dat de Regeering betreffende de vernieuwing van het Drievoudig Verbond en bet handelsverdrag met Duitschland een nota zond naar Berlijn en naar Weenen Deze verdragen vervallen in het einde van 1903 en de onderhandelingen over de vernieuwing ervan zullen eerst over vff of zeg naanden beginnen De Italiaansche Regeering heeft echter middelen gevonden om de Kabinetten te Weenen en te Berlijn te polsen en koestert de gegronde hoop dat de onderhandelingen hoe moeilijk ze ook zullen zijn tot een goed einde zullen worden gebVacht Dit deze mededeeling leidt men af dal de Italiaansehe Regeering voornemens is de onderhandelingen over de hernieuwing van het FEVILLEIOX WILSKRACHT 63 Egon had niet veel te vertellen hij verhaalde dat de koning hem er vriendelijk had ontvangen en hem dringend tot het bijwonen van allerlei vermakelijkheden had uitgenoodigd doch dat hij die uitnoodiging had afgeslagen daar hij reeds den morgen na het bal xijne reis zou vervolgen lis u dat emstj Egoni Zijt gij dat inderdaad na plan V fZeer zeker Graaf von Felsburg antwoordde Bfon betlist yovermorgen vroeg ga ik op reis s iUorgens na het bal f ija s morgens na het bal antwoordde Egon met een glimlach ik zal my niet te veel vermoeienj Toegde hij er ooverschiilig bij Hoe hebt gij de dames von Amheim aangetroffen vroeg hij na eenige oogenblikken waarin Graat Waidcmar lijn best had gedaan om zich met EgoD s wil die vast besbten was tot zijn vertrek te vereenigen De mededeeling had hem pijnljjknetroffen want Egon s tegenwoordighei i gal hem ten minste eenigsxins het gevoel alsof hij thuis was hy sou hem zeer missen doch hij moest toestemmen dat Egon in de gegeven omstandigheden niet anders kon handelen en dat zijn plicht hem riep Met mardeering van Egon s besluit maakte hy hem Drievoudig Verbond vast te knoopen aan die over de handelsverdragen Anders had het Italiaansehe blad geen grond zegt het Berl Tageblatt de onderhandelingen ais moeilijk te kenschetsen Het Berlijnsche blad meent dat deie houding van Italië opnieuw een weerlegging is van het bekende woord van Bismarck dat de politieke betrekkingen tusschen twee landen zeer goed gescheiden kunnen worden van de economische betrekkingen zoodat twee staten politieke bondgenooten kunnen zgn en tevens op economisch gebied een toloorlog kunnen voeren V De koningin regentes van Spanje is niet gelukkig biJ de formatie van een nien ministerie Noch aan Silvela noch aan Sagastawerd opgedragen een ministerie te vormen maar aan Villaverda die te beproeven had een conservatief kabinet te vormen maar die weliswaar oen lijst van ministers aan de Koningin regentes heelt voorgelegd doch vermoedelijk niet zal slagen uit de door hem gekozenen oen levensvatbaar kabinet samen te stellen Gaarne zou de Koningin de crisis opgelost zien zonder de toevlucht te nemen tot een kamerontbinding die in de stemming waarin het Spaansche volk verkeert tot de grootste onlusten bjj de verkiezing aanleiding zon geven Wat Villaverde begeert is door een ministerie van monarchale concentratie te regeeren Zoo hiJ de oppositie niet kan bewegen aan ifiX kabinet haar steun te verleenen hoopt hij toch haar welwillendheid te verwerven Hij zou gaarne een soort van staatkundigen wapenstilstand willen bewerken om biJ de troonsbestijging van koning Alfonso XII dezen een geregelden staat van zaken te kunnen aantoonen maar de oppositie wil niet samengaan met een conservatie ministerie vooral niet waarin zooals het plan bestaat aan Linarez de portefeuille van oorlog en aan AUende Salazar die van binnenlandsche zaken is aangeboden Het volk ziet met spanning den uitslag tegemoQl maar zal stellig in verzet komen tegen alles wat een conservatief ministerie voorslaat ea Spanje zal nog geruimen tijd ten prooi blijven aan armoede en verdeeldheid door geen middelweg te nemen dan door een liberaal bewind dat het budget van eeredienst tot een normaal eindcijfer terugbrengt Zoo de Paus zich over de toestanden in Frankrgk heeft uitgelaten over die in Spanje heeft hiJ het stilzwijgen bewaard maar het staat te bezien waar de geestelgkheid op dit oogenblik minder aanzien geniet en waar het zqn gevoelen kenbaar en beantwoordde daarop diens belangstellende vraag naar de dames von Amheim De oude Gravin was volmaakt in orde zij was opgewekter en had door velerlei afleidingen voldoende stof tot denken en spreken En Angelica f sprak de Graaf terwijl hij zich bedacht Angelica is anders zeide hij eindelijk als wist hij niet hoe hij het moest uitdrukken maar waarom zij anders is weet ik niet Egon von Bernsdorf gevoelde ciet spgt dat zijn hart sneller kbpte Anders P vroeg hij half boos f waarom anders P Ik weet het niet antwoordde Graaf Waidcmar bedaard Laat ons nu ter ruste gaan ik geyoel mij zeer vermoeid hernam Egon als wilde hij het gesprek afbreken ija laat ons ter ruste gaan herhaalde de Graat Goeden nacht mijn vriend Den volgenden morgen was Egon op een geschikt uur veel later dan Graaf Waldemar gegaui was gereed zyn bezoek bij de dames von Arnheim af te leggen zijn reisgenoot was reeds terstond na het ontbqt de stad mgegaan om oude dierWre vrienden een bezoek te brengen Op eenigcn a tand zag Egoo haar lijtuig staan voor een grooten prachtigen winkel Zij wil mij zeker met ontvangen dacht hij want zij kon toch wel denken dat ik op dit uur zou komen Veronderstellende dat zij in den winkel was sloeg hij eene andere straat in had in een paar minuten de schitterende woning der Gravin von Arnheim bereikt en hoorde daiu dat de dames uitgereden waron Toen de Uvreibedimde onberiipe£yk ge bestaan der congregaties moer bedreigd wordt De Chineezen hebben weer veel kans dat de groote Christelijke Mogendheden het onMns zullen worden en zg daarvan de vruchten kunnen plukken De steen des aanstoots il de overeenkomst tusschen Rusland en Obina ten opzichte van Mantschonrije Rusi nd beweert als buurman een bijzondere regeling met China noodig te hebben en de Mogendheden komen tot inzicht dat Rusland op die manier in China het vet van den iNtel schept en voor hen niet genoeg overb jft Er verscheen over die zaak een officieus Dttitsch bericht en eergisteren werd in het Engelsche Lagerhuis meegedeeld dat er d lomatiek over onderhandeld wordt Rusland liet per telegraaf weten dat de pers onjuistheden heeft verbreid over de Mantschourjje overeenkomst Rusland houdt zich altijd of het doodonschnldig is Een Berlijnsch blad geelt eenige inlichtingen over den stand der zaak waarschijnIp officieus China zoo wordt gezegd heeft een buitenlandsche Mogendheid waarschijnIjk Japan kennis gegeven van een door Snsland geoetenden drang tot onderteekening van de overeenkomst en de andere mogendheden door Japan ingelicht hebben Waitie genomen Dnitschland zoo luidt het mder tricht naar geen aanwinst van grondgebied in China alleen naar herstel van de aangerichte schade en dit jniat zou door de afzonderlijke schikkingen van China met andere Mogengheden in gevaar komen wanneer daarmede een vervreemding van belangrijke onderpanden voor do schadeloosstelling gepaard gaat Behalve Frankrijk schijnen al de overige Mogendheden dezelfde houding aan te nemen Het is daarbij uitham wat Duitschland aangaat niet te doen om Ruslands overwicht in het Noorden van China te koeren maar alleen om de stoffelijke belangen eij Duitschlands optreden te Peking mag derhalve met zijn overeenkomst met Engeland in dezen volstrekt niet in verband worden gebracht welke immers op Mantsjoerije in het geheel niet slaat Men ziet men wil toch te Berlijn altijd nog heel voorzichtig wezen met Rnsland Dnitsehiand schrijft de Külnische ook officieus heeft er belang biJ zjjn troepen zoo spoedig mogelijk uit China terug te trekken en hiervan kan geen sprake zijn zoolang China niet voldoende borgstelling voor de betaling van de expeditiekosten gesteld heeft kleed den naam Egon von Bernsdorf op diens visitekaart je las maakte hij allerlei itrijkaadjes en deed de opmerking hooren waartoe hem zeker geen order gegeven waa dat de dames mijnheer reeds een paar uur hadden gewacht Egon gaf den praatgraag een lesje door hem geen antwoord waardig te keuren verwijderde zich en hoorde den Indiende tot eeii anderen knecht zeggen Nu zoo trotsch als deie heb ik er nooijt een gezien Egon was ontevreden op zich zelven hij had door het voorbarig babbelen van den livreibediende bemerkt dat hij Angelica onrecht had gedaan en dat stemde hem onaangenaam Hij moest nog een bezoek maken bij den minister die hem voor de benoeming tot een staatsambt had voorgedragen ook deze was niet thuis Bij zijn naam op het visitekaartje voegde h j een paar woorden keerde naar zjjn hotel terug en trad zijne kamer binnen met het welbehagelijk gevoel dat hij alleen was Hier vond hij het bericht dat Graat Waldemar door den koning aan zijn disch genoodigd niet vóór den avond terug kwam en Egon verzocht om bij de Grarin von Arnheim te gaan dmeeren en haar de verontschuldigingen aan te bieden dat hij Graaf vqu Felsburg zelf niet kwam Ik ga in geen geval sprak Egon bij zich zelven schreef een briefje s Graven verzoek inhoudende en zond het met zijne hartelijkste groeten aan de oude Gravin Van fierheid straalden zijne oogen als had hij eene overwinning behaald toen de knecht met het brie waa heengegaui Slecht kort dC hij Verspreide Berichten FautKsuK Ten aanzien van de duel aangelegenh id tusschen Déroulède en Buffet inzake wederzgdsche aantijgingen en beschuldigingen wordt niet heel veel nieuws openbaar gemaakt Déroulède moet nog even vechtinstig zijn als Zaterdagavond ondanks de klare mededeeliugen van Buffet dat hij geen beleedlging heeft bedoeld Te San Sebastian wacht Déroulède nu in koortsachtige spanning op het offlcieele bericht van zjjn getuigen die heen eu weer reizen als ware het hun broodje dat alle voor den geweldigen strgd gereed is i66 dat er het meest over gesproken en geschreven zal worden I Te Barcelona zal Déroulède dan onverwijld scheepgaan naar Qenna eu van daar iet hij koers naar Lngano Er loepen te Parijs geruchten volgeni welke er allerlei leelgks zou zijn ontdekt ten aanzien van bet krankzinnigengesticht van Bicëtre Er zonden gevallen van machtimiabruik zgn voorgekomen en van mishandeling De kolendragers van Marseille hebben Z ch nu bij de stakende bootwerkers gevoegd en de werkgevers tonnen niet dui minsten lust tot inwilliging van de door de stakers geformuleerde eischen hoewel verschillende groote lijnen dreigen met boycotting van de haven indien er niet spoedig een ommekeer komt en van oogenblik tot oogenblik de flnancieele schade stggt en de kans op ernstige conflicten toeneemt ondanks de samentrekking van aanzienlijke troepencontingenten Op heel enkele schepen wordt door de bemanning gewerkt onder de bescherming der militairen o a op het HoUandscbe stoomschip Soembawa doch de meeste vertrekken weder met de volle lading DtmsoHiiiiD Het vertrek van den jongen hertog van Mecklenburg Schwerin uit Bonn naar huil heeft eergisteren ook met vrjj wat vertoon plaats gevonden Officieren van hoogen rang geleerden van naam en burgerlijke autoriteiten van locale grootheid verdrongen zich op het perron om van den jongen man afscheid te nemen met een heildronk terwg l de muziek zich deed hoeren als trok de hertog op een veldslag uit en als ware niet Schwerin het vreedzame doel van ziJn spoorreisje I En het dankbare en volgzame publiek van Bonn juichte van hoera toen de trein op gang kwam werd bezig gehouden door de gedachte dat hij ondankbaar was jegens de oude dame hij maakte zich zelven er een verwijt van at h i overhaast bad gehandeld Egon was gaarne alleen hij maakte alles in orde wat hij voor de reis noodig had en schreef toen aan zijn oom dat hij reeds onderweg was en spoedig by hem hoopte te zijn Daarop begon hij een uitvoerigen brief aanjustinaen Hermann j hi WM juist gereed den brie dicht te maken toen Graaf Waldemar terug kwam Eerst wilde dese hem schertsend er een verwijt van maken dat hij thuis was gebleven doch toen hij hoorde hoe Egon zijn tijd had doorgebracht toonde hij zich ckarover zeer voldaan De heeren hadden niet veel tijd meer om zich voor het bal te kleeden Egon veronderstelde dat Angelica met hare moeder wel op het bal zou wezen het den Graaf rondweg vragen dat durfde hij niet Op den be f iaalden tijd traden de heeren de in elk opzicht uisterrijke zaal binnen eene schare heeren in uniform en dames in ryke kleederentooi bewogen zich langzaam door de ruime leestzaal De koning en zijn gevolg traden binnen Egon koos een plaatsje van waar h de dansende paren kon zien t Angelica was niet bij hen Uat was Egon een Steen van t hart de lust tot dansen kwam bij hem op en wie weet ot hij aan dien lust niet den ruimen teugel zou hebben gevierd ware hij niet door een der kamcrheeren geroepen om bij kn koning te komen