Goudsche Courant, donderdag 7 maart 1901

PAJEUJrs 1 0 8446 Vrijdag 8 Maart 1901 30ste Jaargang fiOlMHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefean o St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met tiitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TtlcfkoB n at ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd X n aRANDS MA OAB1MS DO Frintemps NOUVEAUTÉS Wy rerzoeken de Daraes die ons geïllnstreerd mode albnm voor het Zomemeitoen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanrragen aan HH JDLES JALOZOT 4 C i aris Hetïolvo wordt dan omgaand grnUn en frnneo toegezonden Bestellingen van af 25 frants vrö van alle kosten aan hnii met 5 verhooging Keexpedille kantoor te Itozcnilaal N II Geen Ëngelseli maar Echt BOEEEÏÏBHOOD tX cent de K O A SLEGT NffiCWEj HAVEN 27 Gebroeders STEENSMA Bloemisten Turfsl ugel 77 en 78 Struik en Stamro en OP BOTTEL PRAOHTW AAR Bteeds voorhanden Bloomen uil l Zuiden TELEPH No 114 Te lliiurofTe üoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande pracMigo PaklmizGii gelegen te Gouda aan do Turlsingol Ï6 bevragen Lange Tiendeweg D 29 FEANSCHE STOOMVEIVERIJ ebeiiilscbe W sscherij Ti H OPPElllFJtlKlt 19 Krnlukade HoUerdnm 8 breveU irü d or Z M den Koning der Belgen Qoofddepót voor GOUDA de lieer A VAN OS A2 iip cialileit voor het itoonien en verven van alle ueeren en ü me garderoben alucok alle KinderKoederen Speciale inriohtmg voor het itoom n van plnche raantela veeren bont ena Oordönea tafelklewien ent worden naar d nieuwste en laatste methode rertd Alle goederen hetaj geetooind of eeverW worden on ch deiyk voor de geiondneid volgen taal bewerkt f SCHIEDAMMEB QENEVER M rk PEETBllS AU bewjjt Tao eehtlieiil ii oacbot eo kurk itemlt voor eu ilen iiwader l iriait P HOPPB Iz NIGHTOAF Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogeiyken tgd te doen genezent neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde honig Superior Druiven Borst Extract 7 Al E L I A N T H E uit de Koninkipe Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAÖ Hofleveranciers BIN HAA6 Flacons i 1 70 ets 40 et bij i iiil8epll§elie Taiidpoeder Aiiiisepliich Mondlliictuiir 1 van S Aas CIO Xandartg te Gouda OVERA I VËRKR1JQBA AR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blauwstraat Gonda a a a o s Gntpami ri WÓLFF Co Westhaven 198 Oouda D MIEBIBS Kleiweg E 100 Gouda E H V N MILD Veeratal B 12ti te r ourfo A BOÜMAN Moordrecht nUKSE NUuwirlcerkad IJtel A N v ZESSEN Schoonhoven J Th TOBKEN Doêi op B V WJ IK fhidmiyii r 1 BOLLMAN Bodegraven A 8CHEEK Haattrecht P W v EDE OudêwaUr K vas dbr HEMDEN te Reeuwljk P r d 8PÈ K Moereapelle D V D STAK Waddingeoeen Wed v HOLST Waddingsveen W iJ 2srH isr3DH LJLï E3 r Kort overzicht onzer FrUscoarant 9 o s c a v o O 5 SHEREIES Pale en Gold Dry Van af f 16 50 per 12 flesi 12 12 flesch KOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 MADEEA S droog en zoet 18 VKHM0nTHT 4tt nrin 1 50 BODEGA CHAMPAGNE 1 75 u s o Q COGNAC k l 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 COTCH WHISKY 3 25 I BOK I3EA CrX LI8TEAC Per FL Per Ank 45 Fl f U 65 Nto f 27 75 ij CHATEAU VALEOSE 0 75 81 SaSt ESTEPHE 0 85 36 g St EMILION 1894 1 2 2 PAÜILDAC 1893 1 25 53 b 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 84 S 5 S SAUTERNE 1 2 8 9 S 8 ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 JC 2 BOURGOGNE 1 10 47 P Bj B De flesschen zp in de prjzen begrepen en worden k 3 ets per stnk teruggenomen Bvj elko hoeveelheid verkrijgbaar bS De Orma T CREBAISi Gouda ff i p mw w Bw f i m i i wi fi Uuor OencMh lf cmcen Banbevoicn Met Ccrc OIploma en Ooud Bekroond PRAEPARATEN VAN Onina l arrirVlP n =rachU eenvmt kend KraA WIJNteeeiiiwtkl UUIa l arU HC joo ji tij kmiJercn Is oI u ien ebrekuu tliut sltcbti pU vemrtni KnuwbooHpUn ter vtrslerklnj na ilekte of kr mlieil koorti en h re gevolren OUINA LAROCHE FERRUOINEUX m k bij ondet lee n Bloe lj tr IC BlfUWKl kw len T n KMMjchen lecftUd eni Verkniglmr m fltcoM t f 1 90 ea L PÏIrAlr apa A V0 Uaatii Ter9terkend Bangen am animwk Toord eeUikKhg b nik a llVvl V ttV W vwjral Yoor kinderen iwakkenenkUeraebtlgegMtellcoi rautib velen Als aentttkraohtlge drank bi Btoomlssen der ap iverteriaeaorEanen en dlarrb ook roorluiüelinten en kleine kinderen Pnn per buU ü Kf 1 70 1 X Kgt O Mk H Kp 0 60 Cbemlidl MallrCIlSlrAf Speciaal voor Kindervoeding in busai t X Kfr O SO lulvere fflCIIVailllVCr j gr 0 60 X Kp ƒ O Ac4tima ï Vaf AffAn Het rocken eenerbalreCIgtreUeli voldoende ter b triiftatimia V lgaa Ctt ding van de beviglU unvaUen van Altbma o U doosjes a 0 80 en O OO ZZIL TfltnarinrlA Rnnhnim puroatisp tegen vmtoppint km I itniarinUC PUnUUIla bei n Mltr lne ConieatUiMc TO ralookalslaMna voor Imderen bewljien de Tamarinde Bonboni n KKAEPEUEN S HOLM belanpijkc diensten I de vorm voor het kind beggcri UIC en de smaak aangenaam n Prijs per doosje 0 80 cn O ÖO Qolmialr DaC SIlAC algemeen erkend als bet BESTE huismiddel OdinildRrrtSmiC J Hoest Vwkondbald en Keelpdn het is een aiymoplossend an venachtend middel bU uitnemindhaid aitsluitesd ia □ fleschjes verkrij gijaar Frijs ƒ 0 80 per flescb je Pmqxmr ra nas XRAIPEtlIN k HOLH U Zalsl tij tlla nn j4jHtHt Jteri efi prvffilfmt KRAEPELIEN HOL M Hofleveranciers ZEIST AïïmTEïfTIÈI in alle Couranten worden aangenomen door het Adverteiitie Bureaii nu A BKINKMAN ZOON Oidergeteekende b Teelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS Toor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlgke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desverlangd met bglevering van servies zilver tateUimMD enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 Nlenw onoretrroSen i Prof Dr Liebei wolbekend UltnrSBACBT IIIZIB AUeni oht mut Fabrülumnrk tot Toortdurende ra4ic le en tekere genezing ran alle zelfi de meeat hardnekkige xenuu itiekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleet idcht Benauwdheid Boofdpgu Migraine Hartklopping Maagpfln slechte Bpg 7ertering Onrermogen Impotenz PoUntione enz JitToerige prospectnasen t tij3pcr fesch 11 fl t fl S t dubbal fleMrb fl f OntxaI Depot M tth t d VeRte Zaltbomrael i p6it M Cléban b Go Botterdam i Happel B GTa enhftge HalmmRDi He Jong J Cao Botterdam Wolff k üOm 4ouda en W alle drogisten Wie zeker z q ii d £ eht Eikel Cacao t ootrangen tNUaengesteld en na T Ie pnB i mingen Ib den handd gekomm onder Am aam dai aitrindore Dr MloluMUt vervattdlgd op d besta maohinea ia het wereldMnemde étabblinemrait ran Qtibt StoUw r6k te Keulflo tlsobt J p1121e 2MlIf Bikel eaeao In vtorkanttn baan Oee Bikbl Mao b mtt mdfc d akt na langenaa gognd inak Toor Uniykaoh gvbniik a D i C thediflb w t psdet TOOT een kop Cbooriiti Ak geneeabaoktiga dnnk by nl m diarrhee dnèta nut watar i géliinftui Ta b ygbur bjj da voMMiaM B fl Apotbakan i f 1 80 tVw TbM Oan a n a l f t ige u wo mdl i VMr I hfcr hnd JuRw iattonklMR Amnterdam Ealverstraat 103 crtr so n 1 3 3 t PaiK £xpelier D lt w tditmid ieadtasd pjja f tia iJjulUUiidt krnüviai lanwMd tans BhamaIM Mit Taiie i lata SSL Dtt Mk iedn vaafiüSao Maa lett M kM MliakMart lakat tardui ba Blalk CUhaa vaa TtfU m laaden tadaawMiaptlMaa Ti Dnk TU A BRINKMAN Zn Otmda RE ISGËVli G IXRICHTINGKN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VKBOORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der HINDERWET Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van A de Weger te Gouda om vergunning tot het uitbreiden door verbouwing zijner smederij in het perceel gelegen aan de Bogen Wijk O No 148 Kadastraal bekend Sectie U No 1844 Dat op Woensdag den ao Maart 1901 des namiddags ten 2 ure op het Raadhuis gelegenheid is ora bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vöór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 6 Maart 1901 Baivemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER KE KISGEVIKG Imricktihosn welke gbvaar schade ov hinder kunnen ver00rza ken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten Dat zij v guiming hebben verleend aan De firma G N Flamman en Zonen en bare rechtverkrijgendeB tot het oprichten eener stoommachine ten behoeve harer smederij en herstelplaats van machinerieën in het perceel aan den Turfsingel kadastraal bekend Sectie E Nos 306 307 1085 en 1086 De firma van der Harst en Co en hare rechtverkrijgenden tot het oprichten eener ijzeren kopeigicterij gedreven door eene stoommachine in het perceel aan de Vest wijk O Nos 567 568 kadastra bekend sectie D No 3333 Gouda den 6 Maart 1901 Burgemeester ea Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BuiteolaDdsch Overzlcbl Een van de stormachtigste tooneelen welke welke nog ooit in het Engelsche Lagerhuis zjn voorgevallen had gisteren plaata na middernacht Minister Balionr stelde voor de discnssie over een begrootingspost van pd 17 000 000 te sluiten dit werd aangenomen met 220 tagen 117 stemmen FEVILLEIOX WILSKRACHT 6V Men had hem niets gewichtigs te zeggen men had hem alleen de beleefdheid willen bewijzen dat hij waa opgemerkt Op het punt afscheid te nemen raakte eene dameshand tijn arm aan hij keerde zich haastig om en stond naast Graaf Waldemar die juist twee dames de beide Gravinnen von Arnheim uit den naast de zaal gelegen wintertuin de danszaal had binnengeleid Egon hoorde niets van de vriendelijke verwijtiagen der oude dame die hem op den arm getikt had Spnkeloos van verbazing en verrukking staarde bg op Angelica die hij nog nooit naar hij zich herinnerde zoo schoon had g ezien als op dit oogenblik Het meiqe zag er in haar kleed van kf baren kant door wier ne mazen het glimBMHid witte atlas henen scheen als eene bruid uit bare wangen door een licht bloqe gekleurd haar prachtig haar bijeengehouden door niets dan een diadeem van hooge waarde geen ander sieraad dan een paar rozenknoppen op de borst een en ander moest den kunstenaar terstond in het oog vdlen en zijne bewondering gaande maken Graaf Waldemar begon te lachen en schreef E K s verlegenheid aan eene andeze oorzaak toe hij plaagde nem en zeide schertsend rWij heb Het Hnis ging daarna over tot de stemming over den post zelf maar een aantal leden behoorende tot de lersche nationalisten weigerden het hnis te verlaten om hanne stem nit te brengen op de gebrnikeiyke manier zeggende dat zg dit deden als een protest tegen de slniting die hen belette het deel van de post dat op Ierland betrekking had te bespreken De voorzitter rapporteerde hnn gedrag aan den speaker die hen formeel bg den naam afriep Baltonr stelde voor dat de met name genoemden ten getale van elf geschorst zonden worden Deze motie werd aangenomen De genoemde leden weigerden het Hnis te verlaten Daar de zaalbedienden niet in staat waren hen te verwijderen werden een dozijn politieagenten ontboden Deze brachten met geweld de elf Ieren één voor één naar bniten ondanks hnn tegenspartelen Het tooneel werd met pgnljjke verrassing door de overige leden gevolgd Een lid riep terwijl hg weggebracht werd God save Ireland Andere lersche leden stonden op de banken met hnn hoeden te zwaaien onder het zingen van God save Ireland Toen de laatste der elf genoemde leden was verwijderd was het tooneel atgeloopen en werd de zitting verdaagd In het Britrche Hoogerhnis heeft Maandag een discnssie plaats gehad over hetlegerbestnnr Lord Wolseley de gewezen opperbevelhebber critiseerde ten sterkste het bestaande stelsel waaronder de opperbevelhebber niet de minste verantwoordelijkheid bezat voor de tucht en de kracht van het leger HiJ verklaarde dat het tegenwoordige stelsel dat in 1895 werd ingevoerd schadelijk is voor het leger en gevaarlijk voor de belangen van het rijk Hij wees op de noodzakelijkheid om daarin verandering te brengen en drong daar krachtig ep aan Lord Lansdowne antwoordde dat de misslagen in Znid Afrika niet te wijten zijn aan het feit dat bet stelsel niet getrouw was uitgevoerd Als lord Wolseley beter gezorgd had partij te trekken van de groote gelegenheden die binnen zijn bereik waren gesteld dan zonden de zaken misschien een anderen loop genomen hebben als hg meer aandacht had geschonken aan de reglementen die hem voorschreven schema s van offensieve en defensieve operaties voor te bertiden had hiJ de regeering kunnen waarschuwen dat Ladysmith geen geschikt station voor troepen was en dat meer dan éen legerkorps noodig zou zgn om Transvaal te onder ben u overvallen ontken het maar niet wij hebben t allen drie wel gezien hoe gij alles ora u heen vergetend verzonken waart in de beschouwing van die schoone jonge dame in het blauw d44r Egon was zich zclven weer meester hij schertste mede keerde zich om naar de plaats waar die dame in t blauw stond en zeide Gij hebt gelijk Graaf von Fclsburg die dame is in t oog loopend mooi Toen wendde hij zich tot Angelica en vroeg haar fiuisterend Wüt gij mij eene dans toestaan De oude Gravin had alleen bet woord dans verstaan zij kwam haastig tusschen beide en zeide Angelica mag niet dansen mijnheer von Bernsdort de dokter heeft het ten strengste verboden Daarenboven blijven wij maar een half uurtje om onze erkentelijkheid te toonen voor de ons gezonden uitapodïgin Ik heb Angelica haast moeten dwingen mij e vergezellen Nu heeft zij naar het schijnt lust oift langer te blijven Ernstig staarde Egon op het schoone jonge meisje het scheen dat zij mr meer zoo ongenaakbaar was als weleer maar hem toch geen dans wilde toestaan Mama antwoordde zij ik ben terstfl bereid met u mede naar huis te gum doch lUlSr ik meen kan mijnheer von Bemsdorf geen be lang stellen in onze particuUere aangelegenheden en dus eij maakte eene beleefde buiging voor den jongen man vöór haar en vervolgde op zachteren toon danseD doe ik van avond niet doch ik verzoek u te doen alsof gij ons niet hadt ontmoet en u uit beleefdheid voor ons niet te werpen Ik ben overtuigd zeide de minister 0 a dat lord Wolseley het ontzaglijke belang van zgn speciale plichten niet heelt ingezien en dat hij in gebreke is gebleven rekening te houden met zijn groote gelegenbeden Nadat Wolseley aldus A faire was genomen werd het debat verdaagd Dinsdag is het debat over do legerkwostie en hetgeen lord Landsdowne tot lord Wolseley heelt gezegd voortgezet Lord Lansdowne s woorden werden gelaakt door Rosebery en andere pairs terwijl Devonshire en Salisbury ze verdedigden Salisbury meende dat Landsdowne geen personlijken aanval bedoelde Wolseley verzocht den leden hun oordeel alsnog niet uit te spraken daar hij weldra de aandacht hoopte te vestigen op een tegen hem gerichte beschuldiging In het Lagerhnis kwam denzelfden dag de Chineescbe kwestie ter sprake De vice minister voor buitenlandsche zaken zeide dat de Bussisch Chineesche overeenkomst betreffende Mandsjoorge zeer de aandacht der regeering trekt Zy maakt een punt uit van diplomatieke gedachtenwisseling tusschen de mogendheden het zou ongepast zijn er meer over te zeggen of er een discussie over te voeren meende ds vicepresident fVerder kwamen in dezelfde zitting Jameson mislnkts rooftocht en de gevolgen daarvan ter tafel De minister van financiën leide dat hot advies der rechtsgeleerde raadslieden was gevraud in de kwestie of de Britscha regeering of M regeering der Kolonie de schade door Transvaal geleden door Jameson s inval zon kunnen terugvorderen van de Britsche ZuidAtrika Maatschappij De Frankfurter Zeitung zegt naar aanleiding van het laatste debat in den Rijksdag dat het een plicht was van den verantwoordelijken leider van de bnitenlandsche politiek het vermoeden te niet te doen dat tusschen ingeland en Dnitschland of liever tusschen de bestierders van hnn politiek overeenkomsten bestonden die meer in het belang van Engelani dan van Dnitschland waren Het zou nuttig geweest zijn als graaf BUlow daarbij de agitatie van zekere zijde ter sprake gebracht en beproefd had haren onmiskenbaren indi uk nit te wisschen Door dit niet te doen heeft de rgkskanselier zich weer eens schuldig gemaakt aan een ongerechtvaardigde miskenning van de stroomingen onder het volk en bewezen dat hij geen orgaan heeft voor de politieke factoren die niet tastbaar berooven van uw genoegen Vergun mij dan sprak Egon tot de oude Gravin dat ilc afscheid van u neem daar ik morgen zeer vroeg vertrek en hij Iteek bij dese woorden naar Angelica bemerkte dat zij verbleekte en dat een hem vreemde pijnlijke trek op haar gelaat zichtbaar werd waarschijnlijk in lange het genoegen niet zal hebben u weer te zien Graaf Wnldemar zóó in beslag genomen door alles wat hem omringde dat hij alleen de laatste woorden ihet genoegen niet zal hebben u weer te zien gehooid had vroeg lachend Wat wederzien F Wat zegt gij daar Egon P Gaat gij met zulke voorgevoelens van ons weg Dat zou jammer zijn en daarvoor bestaat geen enkele reden voegde hij er op ernstigen toon bij Waarom zoudt gij dit schoone feest nu reed verlaten f Laat ons nog even naar den wintertuin gaan dien hebt gij nog niet g heel gezien dames het is de moeite waard de prachtige planten te bewonderen Dit zeggende bood hij der oude Gravin zijnen arm en de beleefdheid en de welopgevoedheid eischten dat Egon der jonge Gravm den zijne bood i Ü hMMi arm in den zijne legde vroeg zij iftalen i viVut gij niet liever naar huis gaan Zoiufcr 4 ï te antwoorden nam hij hare hand legde die op n arm en geleidde haar naar den jSn De pracm der reusachtige palmen en zuïdev Q e wassen van allerlei soort was op beiden van xiilk een bedarenden invloed dat Egon vol bewoiKlering riep sHoe schoon I Wat is het hier zijn maar alle te zamen gewicht in de schaal leggen Met zijn uiteenzetting over het wenschelijke van een goede verstandhouding met Rnsland is de Frankfurter Ztg bet eens De zinspeling op de vazallenpolitiek is echter oen eenigszins goedkoope aardigheid prins Bismarck heeft zulke voor de hand liggende gedachten in een beteren vorm weten te gieten De Köln Ztg heeft van de debatten den indruk gekregen dat ofschoon de sprekers van alle partijen uiting gaven aan een zekere ontevredenheid over de laatste richting yka de buitenlandsche politiek toch nit alle redevoeringen het vertrouwen sprak dat de teganwoordige rijkskanselier de politiek van het rijk niet op dwaalwegen zon leiden De koningin regentes van Spanje liet si haar pogingen mislukken om een conservatief ministerieel kabinet te vormen Na het mislukken eener combinatie door Villaverde voorgeslagen heeft zij thans Sagasta by zich ten paleize ontboden om dezen te verzoeken een nieuw kabinet te lormeeren Vermoedtlyk lal deze liberale gevoelens toegedaan zynde gemakkelijker dan ieder ander der leidende Spaanscho staatslieden eenigo mannen vinden om den dosolaten boedel van het afgetreden ministerie te aanvaarden Maandag beeft president Mc Kinley den eed op de grondwet afgelegd in handen van den eersten president van het Hooggerechtshof en daarmede voor vier jaren ziJn hoog ambt aanvaard Deze plechtigheid die by zeer slecht weer en onder stroomenden regen in het openbaar plaats had ging vergezeld van groote leestelgkheden Denzelfdon dag vaardigde de president een Boodschap uit aan het Congres waarin gesproken werd over de uitbreiding van den wereldhandel der Vereenigde Staten en over de uoodzakeiykheid om reciprociteits verdragen te sluiten op liberalen grondslag In verband met de economische geschillen met Rusland zou dit kunnen wgztn op een neiging om af te wgken van de totnogtoe gevolgde protectionistische staatkunde Verder geeft de Boodschap een bewgs dat het Imperialistische standpunt nog steeds door Mc Kinley wordt ingenomen hy spreekt over de nanwe vriendschappoiyke betrekkingen met Cnba en belooft den Philippynen lelfregeering zOodra zy daarvoor rQp genoeg zullen lyn En hy toont daardoor dat hy bg alle vriendschappoiyke gevoelens de voogdg over die lauden nog niet wil laten glippen verrukkelijk Bij een bijronder fraaien palm bleven zij staan en keken naar boven als om de hoogte dei booms te meten Toen hy zijn oogen weer neersloeg liet hij ze een oogenblik op Angelica s lief gelaat rusten Geheel zijn hart ging open bij dien aanblik angst en bezorgdheid pa den zich aan zijne bewondering want het meisje was veranderd Graaf Waldemar had goed gezien hare trekken waren milder edeler en zoo brach ten tij zijne kunstonaarsziel nog méér in verrukking dan te voren en de trek in haar wezen die onmiskenbaar van lijden sprak wekte zijn medelijden op Zijt gij ziek Angelica vroeg hij tachtkcns terwijl er eene trilling in zijne stem niet was te miskennen 2 iek antwoordde zij iNeen ik ben niet ziek Doch Een booze demon fluisterde haar de woorden in die den deelnemendcn jongen man als een bad koud water op het lijf moesten vallen tDoch vervolgde zij glimlachend ik ben wat vermoeid de vele aBeiding bals comedies en gezelschappen hebben mij afgemat Ook de voorbereidselen voor de aanstaande gecostumeerde bals spannen mij in Waarom neemt gij al die vermakelijkheden waar vroeg Egon De natuurlijke vraag ali een verwijt opvattende waartoe hij geen recht had antwoordde z nat de oude fierheid Waarom zou ik met Wat zou mij dat beletten Wie heelt daartoe het recht H frdt vtrvoigd