Goudsche Courant, vrijdag 8 maart 1901

Verspreide Berichte FUICIRUK De regoering lal de wettelfllce periode T n drie maanden Toor de nieawe rerki zinggn ter verhanging van Paul Déronlède en diens BCbildknaap Marcel Uabert niet gan ch en al laten verloopen waarschöhlijk znllen de kieiora van Eamboillet en Angoulème reeds spoedig worden opgeroepen voor de vervnlling bnnner plichten Ëergisteravond heelt Dèronlède met ign Sanche Panze San Sebastian verlaten en gisterennamiddag om twee nar ia hg met dezen en zjjn zuster aangekomen te Madrid vanwaar hg zich naar Barcelona zal begeven om van daar koers te zetten naar Qenna in verband met zijn aanstaand duel met Bnltet waarvan de bijzonderheden gisteren te Par s zyn vastgesteld De antisemitische bijeenkomst te Algiers is met een sisser algeloopen Max Hégis heelt in zeer heftige taal het woord gevoerd en hoorde zich daarvoor door zyn trawanten Inide toejnichen De commissaris van politie die zich in de zaal bevond moest den redenaar echter enkele malen tot gematigdheid aanmanen en toen dit niet hielp hiel de commissaris de vergadering op Oeudarmerie ontraimde de zaal en de meeting verliep zonder bloedvergieten Het werk van de hand van AUred Dreyins tal niet zoozeer een boek zijn rakende ztjn gansche lijdensgeschiedenis met het proces te Hennes all middenstnk doch een brochure waarvan de inbond volkomen tal overeenkomen met den titel Inderdaad zal de balling van het Dnivelseiland er van dag tot dag zijn lüden in verhalen als slacbtoller van Uercter De Bolsdellre en Billot een soort dagboek dns Het zal uitgegeven worden bij de Srma Fasqnelle in de volgende maand gedrukt op extra mooi papier en zal verkrijgbaar zijn tegen den gewonen prijs Yao 3 50 Ir VEREElIiaDB StITBN Het imperialistische vertoon te Washington by de arabtsaantrediig van president Mac Kinley heeft een vier millioen dollars gekost er namen een vijltig duizend perBouen aan deel en twee honderdduizend personen woonden de eedsatlegging bg terwgl op het staatsbal des avonds vijf duizend paren togeiykertgd konden ronddraaien I ttlnterdleist 1900 AancevaBgen 1 October Tjjd vai flrectvicl jr 1 7 17 7 8 7 44 1 14 8 17 1 88 14 1 10 11 10 4 11 11 ff ff I I 94 ff ff 10 19 ff ff ff ff 8 81 2 ff ff 10 8 ff ff 8 41 iff 10 87 ff ff 7 47 8 07 r 8 0 8 8 9 8S 10 80 10 41 11 01 11 47 7 8 8 46 ff ff 11 S1 717 ff ff ff ff ff ff ff f 11 48 l wo m 4 8 4 64 1 8 18 l ff ff ff 1 1 ff ff ff 1 17 ff ff ff ff 1 1 ff ff l 9 89 8 11 4 08 ff 6 17 6 4 89 1 11 ff ff ff 1 ff ff l 0 ff u tL v o L J L u Lu L m i PP ni OTTlEDAM eOÜDi Tin ff ff ff l ff 1 48 ff ff 19 88 ff 1 64 ff 11 11 11 46 11 10 ff 1 88 1 14 1 41 8 41 fff ff ff 48 ff ff ff ff 1 ff ff ff ff ff r 0 ff 11 61 19 01 19 81 1 0 1 09 9 8i l 0 tg 1 41 8 04 BallaaUat ifa X liira affU aa aa ü w ia Oaaiataia te Waiaa Uti eODOl DEM 11 11 ff l l 11 ff l ïi ff 11 16 ff ff 10 46 11 41 1 0 1 4 19 66 1 40 10 18 10 48 11 8 8 49 8 11 7 19 10 ll U 11 67 II 49 7 17 9 1 9 41 4 16 4 41 S O U D A i HSTI8DAM tita TaMa iouda 89 8 11 8 81 0 91 10 9010 69 11 08 1 10 S 8 9 4 07 4 48 6 19 i 88 8 48 9 11 O iO 1 87 11 08 AmaLW 8 01 8 68 9 91 10 10 11 04 19 48 19 67 1 67 IJl 4 U 4 67 6 8 6 08 8 44 9 86 lO Ï 11 08 11 6 AnatO 8 1 9 18 9 87 10 96 11 1 1 08 1 10 19 8 40 4 17 6 13 6 46 8 8 9 t8 10 kO 11 18 19 14 BUI Di l 1 iC H 1 iaaiana 19 00 11 87 9 16 8 18 4 81 1 89 9 40 8 9 11 89 1 0 8 08 3 4 J 6 04 at C U 7 1 8 10 n 18 8I U ll U 7 1 8 10 8 84 4 41 8 11 11 7 0 8 10 9 11 imat W 6 84 8 47 7 80 8 9 8 4 9 80 9 46 11 8 IMi 1 M 40 X ll 8 4a 6 01 8 98 B 7 96 8 96 10 0 loada 7 0 7 81 8 18 O 9 99 10 18 10 8 11 11 IJ 1 8 88 4 18 4 84 6 47 7 18 7 84 8 09 9 19 11 18 8 11 8 80 18 7 47 8 1 O 10 1 10 1 88 19 09 1 48 8 0 8 1 4 4 48 8 41 i 7 00 M8 9 01 1 8 l J 4 6 07 44 09 9 87 10 88 11 I 4 9J U JiJÏ l JM 8J0 7 9 7 11 77 Cu lMl ü 7 8 74 i a 440 1 7 94 7 49 4 10 07 1 11 8 wet is de voorgestelde korte oefening voor de viermaanders bï loting aan te w jzen Het beginsel der viermaanders i goed maar de uitwerking verkeerd omdat de oelening onvolledig is de vier maanden teitelgk op 6 weken neerkomen de oefening in den ongustigen t jd zon plaats hebben de landweer waarheen later die onvoldoende geoelenden znllen overgaan geen kracht zal hebben en verkeerdciyk verschil wordt gemaakt tusschen het reservekader als dienstig voor intellectneelen en de viermaanders dienstig voor handwerkslieden In zgn amendt wordt de vrgstelllng van oefening voor twee of vier maanden afhankelyk gesteld van het verkrijgen van een getuigschrift de voorwaarden en het onderzoek te regelen bg bestunrsmaatregel terwijl bg Kon besluit de gelegenheden voor het verwerven der vereischten worden opengesteld en steun bepaald voor particuliere gelegenheden In zgn stelsel passen de naoeleningen bg onvoldoend aantal manschappen voor het dienstleger die daaraan deelnemen krggen verhoogde soldg Het cgfer van bet contingent blgft hetzelfde als der regeering 17500 De meerdere uitgaven schat hg op 12 ton waarin de weerbelasting zon kunnen voorzien Dr Knyper besloot zgne rede met de uiteenzetting der voordeelen van zgn stelsel Sterker weerkracht versterking der volledig geoefenden krachtiger landweer reëele oefeningen en een goede voorbereiding voor een toekomstig volksleger De heer Tydeman licht zgn amendement toe om voor korte oefening allereerst aan te wgzen lotelingen voldoende aan bg Kon besl te stellen eischen van militaire bekwaamheid BINNENLAND De beer Verhey licht zgn amendement toe om ook gymnastiek te vorderen van ben die het voorrecht hebben vankeuze van garnizoen De Minister van Oorlog betoogde dat beperking van den korten oeleniugstgd van 8 maanden niet in de wet moet worden opgenomen De gezaraenlgke inhoud der rapporten daaromtrent is niet gunstig hg hoopt op gunstiger effect maar men moet de Regeering niet een breidel opleggen Ook voor vermindering der wachtdiensten en corveeën beeft hg veel gedaan maar een vaste regel daaromtrent is ongewenscht Hg is niet te vinden voor amendementen waardoor in de wet gesproken zon worden van 8 of van 8 i maand oefeningstgd Hg bestreed de amendementen De Ras Van Vlgmen en Van Qilse Het amendement van Dr Kuyper kan hg niet aanvaarden hoe aanlokkelgk bet achynt daar het voor vele leden een strnikejblok zou zgn om de wet aan te nemen Was hy overtuigd dat dit niet het gaval ware dan zou hy wel met amend Kuyper willen meegaan 8TATEN GENERAAL T w K m u It u M n B n Zitting van Woensdag 6 Maart Het debat over de militiewet wordt voortgezet en wel over de amendementen betreflende het contingent in verband met het oeleningscontlngent Dr Kuyper zyn amendement toelichtende om vooroofeningen te bepalen voor bon die twee of vier maanden later mogen opkomen constateerde dat van dit stelsel zyn houding tegenover de wet afhangt Het struikelblok voor de aanneming der Andere amendementen acht hg niet aanbevelenswaardig tegen enkele ondergescbUcte van de heer Tydeman en Verhey bept hy echter geen bezwaar By ds verdere beraadslaging hebben de heeren Lobman en Van Bylandt Appeldoorn de houding van den minister krachtig verdedigd De minister kondigde aan de formuleering van nadere wyzigingen in verband met het gesprokene Vrgdag voortzetting eov 01 11 99 18 18 11 0 11 0 11 1 11 1 11 86 9 67 10 11 Qoadi lloordriwht Hieuwetlrwk OapeUa Rotlardam M EolterdMiD P Bottardam AUm 11 10 11 84 10 18 10 18 ll U 11 96 Directe SiKiorwegverMndIngen net GUUDA 1 t t 1 68 7 11 7 11 8 91 8 88 9 08 4 door 7 11 ff 8 40 ff 7 98 r 1 10 7 86 w t 1 17 ff 86 7 44 ff ff 9 0 9 9 41 8 0 1 14 ff 40 48 ff 8 41 ff 7 18 ff 8 66 ff ff 4 49 6 10 07 7 18 7 48 4 69 6 41 ff ff ff 1 01 6 81 ff ff ff 6 11 04 ff ff ff 6 17 10 8 7 8 8 04 8 84 10 1 10 10 88 10 48 10 49 8 8 si 9 11 9 47 8 10 08 10 1 9a Uaaa aiba Malta IWIMH 4 a la ha alat aiah 4 warto lottatdam B un Kotterdam D F SoUerdua U OapalU HieuwwkMk Iloordiwkt ftoada 9 11 1 10 00 10 19 i tUM l 8 17 8 41 8 68 9 0 14 08 9 19 7 1 7 18 7 8 7 68 7 68 Qouda Ïevanh Moaro Sottemaw Zaf Voorburg B M 10 69 ll li 11 94 U 47 07 44 7 41 8 1 i iO 1 81 6 41 08 ttoida Oadtw Waard Utnokt Utiwikt Woenlea Oada Ooida 8 18 8 61 89 10 14 10 4 7 04 ll Hm Gemeng de Berichten Het aantal weervoorspelleri is legio ieder kent ze de profeten die den stand vanden barometer evengoed in hun hoofd hebben als een benrsman den koers van zgn effecten Maar barometer en eksteroogen ten spgt doet het weer meestal juist wat genoemde profeten niet voorspeld hebben Het weer is dan van op en neerloopende barometers stekende eksteroogen en rugrillingen alléén Onder de vele weerprofeten die bun licht niet onder de korenmaat zetten znlken zgn er ook al zgn t er weinig is er ons sedert eenigen tyd een opgevallen die met merkwaardige juistheid telkens voor een maand het weer heeft voorspeld Daarom geven wg van dezen meteoroloog die aan bet weerkundig station te Chillon werkzaam is ter vergelgiing zgn voorspellingen voor de wispelturigste aller maanden in ons wispelturig klimaat voor de maand Maart 1901 Onze profeet zegt dan 6 7 en 8 Maart periode van veranderIgkbeid voor westelgk Europa Den 8sten s avonds algemeene depressie met het centrom boven de Britsche eilanden Zuidwestenwind over Frankryk slecht weer koude en sneeuw Den 9den depressie op het vastland met depressie over de Noordzee wind Z W 11 en 16 Maart terugkeer van rte depressies boven den Britscben eilanden en Skandinaviê veranderljk weer nevelachtig betrokken Van 16 tot 20 Maart verandelgk weer hooge drukking in het oosten wind M W weer over het geheel genomen helder en mooi Van den 208ten tot den 2tsten opeenvolging van sterken depressies ten noorden van Schotland en in Skandinavië sterken wind uit het westen en het zuidwesten ruw weer op 22 23 en 2i de 23ste is waarschyniyk een critieke dag Van den 268ten al vertoonen de depressies neigen om van het N W op de Noordzee en het vastland af te dalen Iriscb weer slecht sneeuwig Den Sisten sterke depressie uit het N W zeei slecht weer op den Atlantiscben Oceaan en in de Uoll van Biscage Sterke wind uit het Z W in het Z van l rankrgk Ziedaar bet meteorologisch menu voor Maart Smakeiyk ziet het er niet uit Dit Arnhem meldt men In een ëergisteravond gebonden vergadering waarin hot looncomité uit de bouwvakken aan de metselaars timmerlieden enz verslag uitbracht van zyn onlangs gehouden vergadering met de patroons welke tot niets leidde raadde het comité aan voorloopig het vroeger gedane aanbod van de patroons n l 18 et per uur of 1 cent meer dan nu aan te nemen Ook het sociaal democratische raadslid Zoestbergen sloot zich bg dit advies aan Bg schriltelgke stemming is evenwel door de vergadering met 20 stemmen meerderheid besloten het aanbod niet aan te nemen en dns de agitatie voor meer loon voort te zetten De vergadering was bezocht door pi 150 stemgerechtigde leden ff ff 4 89 ff 4 47 ff 4 08 4 84 6 11 ff 4 44 ff 4 11 ff 1 4 94 1 07 6 18 1 49 na naa Tam 8 46 4 19 4 60 6 16 ff ff 6 0 ff 6 11 ff 6 97 ff 6 19 6 16 H 80 7 10 7 7 88 8 48 7 00 7 64 8 08 69 8 9 10 17 10 98 11 01 I1 99 6 61 In een gehucht bg bet Belgische dorp Ton gerloo woonde een rroaw die aan vervolgingswaanzin leed Zg bad het vooral begrepen op een oude vrouw uit de buurt diezy verweet haar behekst te hebben Maandagavond kwamen beide vrouwen elkaar midden in een bosch tegen De waanzinnige die een hark bg zich had stiet een gebrul uit vloeg op de oude toe wierp baar omver en sloeg en stak haar zoolang met de hark op en is het hoold dat dit één wonde al werd Totn liep dt gekke heen en verstopte zich in haar woning Een boerin vond het vreeselgk verminkte Igk van de verslagene de hark er naast Vermoedende wie de daderes was want de haat van deze tegen de oude vrouw was bekend waarschuwde zg de gendarmen Toen dezen aan de woning van de moordenares kwamen vloog zg naar buiten en sprong in den put Zg wilde zich met alle geweld verdrinken Met groote moeite haalden de gendarmen haar er uit Het parket van Turnhout is ter plaatse gekomen Gisteren is te Assen een man van 66 jaar uit Erica gemeente Ëmmen aangekomen die vandaar te 4 nor s nachts was vertrokken en negen uur had geloopen terwgl bet steeds bad geregend Hg was bg verstek veroordeeld moest nude gevangenisstraf ondergaan en had zichgehaast omdat hg reeds een dag te laat walen bang was te zullen worden opgehaald engeboeid P D C De secretaris der pas opgerichte schoenmakersvereeniging te Meppel is volgens Het Volk door zgn patroon Wall ontsla gen Oe reden is een stukje in de Yolk9stryd en de oprichting der vereeniging Er worden echter pogingen aangewend om bet ontslag te doen intrekken Door een drietal veldwachters te Heerlen werd in den laatsten tgd jacht gemaakt op wildstroopers die op groote schaal buis hielden onder de lazanten van het landgoed Terworm In een der laatste nachten viel een strooper in banden dier veldwachters met een zak waarin hg 13 gedoode fazanten droeg twee kameraden die by hem waren wisten te ontkomen De stroopers gaan op de volgende eigenaardige manier te werk om dit kostbaar wild machtig te worden aan een langen stok bevestigd men een scherp puntig mes Wanneer de fazanten die by voorkeur op de takken van hooge struiken slapen in rust zgn sluipt de strooper tot aan die plek en duwt hen met een stoot bet mes in het lyf zoodat zy onmiddellgk dood lyn D stroopers kiezen nie al te donkere nachten hiervoor uit eu op deze manier kunnen oen paar behendige liefhebbers in een nacht groeten buit maken l t ll ff 10 8 4 10 11 ff 8 17 ff 87 8 99 7 01 8 4 6 4 I8 10 0 i 8 94 7 0 7 I 0 8 48 9 47 10 0 10 16 ll l d L 1 01 8 191 17 6 9 18 I 8 14 i 1 88 e B 8 4S 8 S8 9 4I 1H 19 9 6 10 08 10 17 10 19 10 84 9 Het volgend staaltje van godsdienstige onverdraagzaamheid wordt uit Svetikriz in Kroatië gemeld De bevolking van dat dorp is zonder uitzondering katholiek Nu was er een protestantsch boerenknecht gestorven dien zyn meester op het dorpskerkbof wilde laten begraven Het gerucht hiervan zette de gemoederen in heftige beweging De pastoor Cernafjek stookte do boeren op die te hoop liepen de Igkstaatsie onderweg op allerlei manieren bemoeielgkten en toen deze op het kerkhof was aangekomen tot dadeIgkhedeu dreigdan over te gaan De gendarmerie die ontboden was kon eerst door het aanleggen der geweren een noodlottige uitbarstuig voorkomen Intusschen wierpen de boeren het versch gedolven gral dicht en maakten bet graven van een nieuwen kuil onmogelgk Toen bood de uit Agram overgekomen predikant geld als de onruststokers zich zouden verwijderen J ie namen bet aan zoodat eiudelgk na een oponthoud van vier uur de begralenis kon doorgaan De zaak zal voor bet gerecht een nasleop hebben Te Berlgn heelt Koos Jooste een vergadering van 4000 menscheu toegesproken Er heerscbte groote geestdrift Dr Stöckerde bekende exhofprediker verklaarde te midden van geweldige toejuichingen dat van de 56 mUlloen Duitachers er 55 990 000 of meer aan de zgden der Boeren stonden in Azen onrechtvaardigen oorlog Ean tragisch geval beeft zich te Berlgn voorgedaan Daar woonde op een zolderkamertje een oude vrouw een weduwe die een schamel bestaan had als tuinierster in een park waar ze paden moest harken Ze was menschenschuw ging met niemand om en bemoeide zich alleen met haar katten zy had er vier die ze in weerwil van baar mager inkomen trouw verzorgde Sedert veertien dagen hoorde ol zag men niets van de vrouw en de buren zouden er niet op hebben gelet wanneer niet een klein meisje dat wel eens met de katten speelde er over gesproken had Men brak de denr open En daar zat op een stoel hall over de talel geleund het Igk van de oude vrouw gedeelteiyk door de katten opgegeten Naar men aan Vrge Socialist het orgaan van de n heer Domela Nieuwenhu s mededeelt hebben eenige vrienden der Hogerhuizen in de districten Bergum Leeuwarden Franeker en Winschoten het voornemen Wiebren en Marten candidaat te stellen voor bet lidmaatschap der Tweede Kamer als protest tegen deze Regeering en t drgven van sommige partgleiders Wanneer dat waar is zullen dan Troelstra Van Kol Schaper e a voor bun candidatuur bedanken vraagt bet blad Tot dusverre bestonden in Indië geen opinmkitten voor vronwen Het reglement voor de opiumjacht bepaalde dat vrouwen niet in de kitten mochten worden toegelaten Oogluikend geschiedde het intusschen wel Daarin is nu verandering gebracht door een ordonnantie bepalende dat waar noodig ook aan vronwen gelegenheid tot opiumschuiven lal worden gegeven Hoewel velen dit beter vinden dan oogluikende toelating der vronwen In de kitten der mannen wordt deze maattegel toch ook veel Igekeurd omdat hg noodwendig langs een anderen weg tot verarming en demoralisatie van den inlander aoet leiden Het Staphorster boertje I Nummer oin n zestig f Den ken k wel tot morgen blieven zei iemand Zaterdagmorgen te Winschoten mistroostig in het hotel Vrgheid waar bet Stapborster boertje zitting hield En de man had waarlyk geen ongelgk want nadat er een uur was verloopen had nummer vier nog geen beurt De schare was bgna niet te overzien ieder bad natuuriyk van één tot zes bloedverwanten meegenomen maar onder de patiënten waren er met den dood ap het gelaat en anderen wier uiterlgk zeil geen verkoudheid deed vermoeden Dinsdagnacht zyn by een landbouwer te Koawaebt 52 kippen eu een haan gestolen Ia bevtge mate heerachen de mazelen op d Kon Mil Academie te Breda Vele cadetten en en oppasser zgn door die ziekte aangetast Aas den Noordwe onder Sint Laurens Walcheren is by het albreken van een huis in den grond onder een steenen vloer een aarden pot gevonden waarin 73 zilveren muntstukken BJ onderzoek bleken het alle Zeeuwsche rijksdaalders uit het begin der 18e eeuw te x g üit een brlol uit Zuid Schansi China vermeldt de Tgd De misaionarisssen zyn behouden en gezond doch uitgeput door ontbering eh lange armoede hun schrgven is één angstige noodkreet want hongersnood bedreigt hen die de vervolging spaarde De miaaionari Pompe zegt Tot nu toe hebben wij graan gekocht op krediet en zilver geleend waar te leenan was maar nu zyn de bronnen uitgeput Arme missie die bgna 3000 uwer kinder o laMi Tomoorden onder do aitgeiocbtate folteringen en die nu de overigen moet zien worstelen tevergeels tegen den hongerdood Natuurlgk is en wordt door ons gedaan wat gedaan kan worden maar er biyven nog zooveel en verschillende behoelten over De vervolging heelt allea vernield kerken kapellen seminarie magazyn woningen der missionarissen met alles wat zg bevatten ATJEH Aan het Hbl wordt uit Batavia geseind van 6 dezer Een patrouille in Pedir rondtrekkende bevond Paja Reubee krachtig versterkt en stiet op levendig verzet Wg kregen twee dooden en twee gewonden Uit Kotaradja zyn artillerie en troepen gezonden Het blad teekent hierbg aan Paja Reubeë ligt in het gebied van t Bintara Beubeé ten westen van de Pedirrivier grenzend naar het westen aan de Zeven Moekims De beteekenis van deze gebeurtenis is nog niet duidelgk Mogelgk is het dat men met een herleving van bet verzet in Pedië te doen heelt in verband met de ziekte van generaal van Heutsz Meer voor da hand liggend en daarom waarscbgnlgker is bet dat de kwaadgezinden tgdelgk door de Samalangan expeditie hun kans schoon hebben gezien om in Pedié wat moer uit te voeren dan anders j Hiervoor spreekt ook de byzondeWeiadat Paja Reubeë krachtig versterkt was Dat duidt op een voorbereiding reeds v66r dat het bericht van generaal van Heutsz ernstige ziekte bekend was STADSNIEUWS GOUDA 7 Maart IMOl Heden zyn te sHage geslaagd voor het examen nuttige handwerken de dames M G Schriek en B Cats Door do deining van een voorbggaande sleepboot zonk in de Rgnhaven te Rotterdam een met 20 ton grind geladen schuit De schipper H W geheoten en wonende alhier wist zich zwemmende te redden Bedankt voor bet beroep bg de Gerei Kerk te Waddingsveen door J Schoonhoven cand te Aalsmeer Voor Gouda B door J A de Vries te Fgnaart c s De tweede dag der leestviering te Amsterdam trol het met bet weder al even slecht als de eerste De aubade van zangvereenigingen in den morgen had nog onder droog weder plaat maar het hoofdnummer de rit in de Gouden Koets van bet Paleis naar bet Ryksmuseum waar het defllé der werkliedenvereenigingen de vorsten wachtte had te Igden van het storm en regenweer Niettemin was de menigte verbazend groot en concentreerde zich op alle straten van Paleis naar Museum want de terugtocht door de volksbuurten geschiedde in een gewoon open rgtnig De drukte en het gedrang was naar de mededeeling van ooggetuigen ontzettend en veel grooter dan Maandag en vroeger bg de inhuldigingsleesten Trouwens de Gouden Koets il een geschenk der Amsterdammera en alles liep uit om de Koningin er in te zien zitten De daarop volgende receptie van autoriteiten en commissiën Was druk bezocht Hazeeswoüde De heer J Gaarkeuken alhier ontving uit Zuid Alrika het bericht dat zyn zoon die 4 jaar geleden als ondorwgzer naar Transvaal was vertrokken en in het Boerenleger dienst had genomen bg Nooitgedacht aan bekomen wonden is overleden Volgens het Weekblad van de Commisaiebank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 6 Maart door tusschenkomat dier bank verhandeld de volgende minder courante londsen 5 pCt oblig Haagsche Maats van onroer goederen 96 pCt Landb My Bangak 65 Aand Sumatra Cultuur MaaU 190 Bllliton Maats Ie rubriek 1 1900 Idem 2e 1625 Oblig Mynbonw My Soemalata 450 pCt Aand Nederl In£sche Mgnbouw Maats 103 103 Vn Prei Aand Nederl West Indische Exploiratie en Mgnbouw Maats 60 Aand Nederl Scheepsbouw Maats 116 Maats voor Meel en Brood labrieken te Amsterdam 40 Algemeene Waarborg Maats 115 HoUandsche Brand en Levensverzekering Sociëteit 116 4 pGt Oblig MaaU tot exploitatie van Bad en Overdekte Zwemin riehtiBg 60 De notitie van de EUecteoTailing der Com nüsaiebank op 1 3 Maart a 8 is ten baren kantore verkrggbaar IWIenwe Parapl le § Nieuwe DASSEN Nieuwe HANDSCHOENEN voor Dames en Heeren gevoerd en ongevoerd en verder veleNOUVEAUTK S A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg K 73 GOUDA reteya 91 Xo 31 teurs van Antslerdani Vikra Slotkri i i l i 991 99 If 1 11 94 07 9 Via 98 mm 14 7 100 80 89 881 76 460 651 lOlV 194 81 10 iv 191 6 110 111 117 6 MAiET SiMAtuiD Jan ad W 8 9 dito dito dltc 8 dito dito dito 8 UoKeii ÜM Qoaiü 1681 98 4 iTAULlnaohrgnng 188I 81 6 Ooalin Obl m papiar IStS I dito Id lilaerlltl I PomTVQAL OHl mat coupon 8 dito tiokal 8 avaLulo Obl Binneal 1894 4 dito Oeoona IBiO 4 dito biiEotha 1889 4 dito bij Uof 1889 90 4 dito io tfoad leoQ 1888 dito dito dit 1884 6 SrAMjl Ferpet Bohuld 1881 4 rouiu Qapr GoaT lean 1890 4 Qai laening aeite D iee laaotn aeriaO ii lDAri Bp r oblg 119 i UlIloo Ob It Bob 1880 8 VïNfiDll i Obl 4 onliep 1881AWTUDAll Obhgitian 1896 8 BoTTtuuK Slail laou 1894 8 SlO N Ah Hindola aand Arandib Tab Hg Ceruaoatan DoliHaatKhappü dito Am Hypotheekb pandbr 4l Cult Mg t erVorateal aaud i a Or HvpoihHekb pandbr 4V I Nederlaadli he baal aand Ned Handelmaataob dito N W k Pao Hyp b pandbr 81 Bott U otheekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4V OoarBNR Ojat Uonft bank aand HOBL Hypotbaekbauk paodb AnuKi EquI by poth pandb 4 Maiw L 8 Pr Lion Mrt Sn Holl IJ 8poor w Mii aand MU lol Exp 8t Spw aai 17 od l d Bpoonreg m aand OPRUIMING der MSÏEERENDE MANTELS COSTUMES lllou§en l clgiioir § en Pelterljeu Tot veel verminderde pryzen li SAM80 1 MAKaTUBHICHTKN Oonda 7 Maart 1901 Granen Voor het eerst Kinds vele weken had de markt weer haar gewone aaniien Le amke aanvoer ruimde tot goede priizen vlug op Tarwe Zeeuwsche 7 5 7 5 = Mindere dito 675 4 7 Afwijkende s as 4 S 75 Polder 5 50 k 6 15 Rogge Zeeuwsche 5 J5 a 5 75 Polder 5 5 5Buitenlandsche per 70 kilo 4 70 d 4 90 üetst Winter 4 40 4 4 80 Zomer 4 30 it 4 60 Chevalher 5 25 ii 5 75 Haver per heet 3 90 i 3 40 per 100 kilo 7 4 7 40 Hennepiaad Inlandsche 10 50 ii 11 Bmteniandsche 6 50 4 6 75 Kanariezaad 7 4 8 Koolzaad 4 Erwten Kookerwten 8 50 4 9 50 Niet kookende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 5 90 a 6 15 Booneo Bmineboonen 775 ji 9 Witte boonen 11 75 i la Paardebooneo 5 75 4 6 a5 Duiveboonen 4 Mals per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 5 4 4 5 50 Foianian 6 95 4 6 50 Cinquantine 4 VzEMARKT Melkvee red aanvoer handel en prijzen vrgwel Vette varkens goede aanvoer handel vlug 33 4 14 et per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel vrijwel ao 4 31 et per half K G Magere Biggen red aanvoer handel matig 0 75 4 1 35 per week Vette Schapen handel van geen beteekenis 4 Lamschapen aanvoerhandel 4 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 54 9 Graakalveren C aanvoer handel iets beter 4 alveren 8 4 16 Kaaa aangevoerd 7 partijen handel matig ie kwal 4 ade kwal 33 i 36 zwaardere NoordHoUandsohe 4 Boter veel aapvoer handel matig Goeboter 1 05 4 1 15 Weiboter 0 90 4 1 00 Hot Meilief vaaChilpea Een vriendeiyk gezicht was het gisterenavond in den Rotterdamachen Schouwburg dat er tal van de vereerders van den beer Bonman waren opgegaan om van zgn heerlgk werk te genieten Hoe jammer het ook was dat hg zeil door ziekte was verhinderd zyne compositie te leiden toch zal het hem goed doen dat velen in deze stad die zgn groote taleülen waardeeren in den muzentempel aanwezig waren I Na eene korte inleiding ging het scherm omhoog en zagen we een keurig verzorgd tooneel dat een koren feld voorstelde op den voorgrond reeds algemaaid het geheel was gestoUeerd met groepen arbeiders ook meisjes en vrouwen Het koor der maaien rnischt ons tegen begeleid doo wondervoUe muziek die éen enklen keer de zangen wel wat overstemden Al direct wordt onze aandacht gespannen door de origineele muziek Een gloed van Iriscbheid en nieuwheid ligt over alles en boeit ons om toch vooral niets te missen Toon de heer A v d Hoeck en Marie mej J Linden en daarna Benno Jos Tyssen hebben nu en dan wat te zingen dat ons wel aangenaam aandoet vooral omdat ze zulk goed werk leveren Alleen daar waar Roimar de heer Engelen zegt De stral vergeten f Ja I Maar niet de heldendaad waarmee hy ze verzoend Die zal k vergeten nooit komt er wat enthousiasme in d j blikken van bet auditorium Verder gaat bet le talereel voorby zonder groeten indruk achter te laten De te mooier is echter het 2e talereel Margreet mej J Bakels was wat zwak van geluid voor ds zware partg die ze had te vervullen Veel zeer veel werd echter vergoed door innigheid en warmte in spel en gebaren Nu komt ook het talent van Tgssen in t volle licht Heeriyk en rein klinkt het DM moet geluk zgn zaligheid dat s wis de hemel hier op aarde I Clara mevr Engelen Sewing heelt in dit talereel met Benno zooveel schoons te zingen dat het publiek met ingebonden adem zit te luisteren Aandoenlgk zingt Clara Denk dat ü God een zuster gal enz Deze rol is voor mevrouw E geknipt Geen wonder d t aan bet eind van dit talereel Clara en Benno met Moeder Margreet stormachtig worden toegejuicht Er moest driemaal gehaald worden Hoe moeilgk de zangpartgen ook waren ze werden schitterend mooi door Clara en Benno vertolkt Bespreking van t Ille en IVe Talereel morgen Burcerlijks Stand GEBOREN 1 Maart Leooardns ouden 6 DorUand en P van der Pool Mathilda Johanna Petronella onders J W van der Valk en C H Sanders 2 Bernard Marie ouders 6 H Gorissen en J C Klaarwater Martinus ouders C Rietveld en C W Dekker 3 Johannes onders S Prinsenberg en C de Vds Jacob Wilhelmus ouders H Verboom en Q E Wildschut i Susanna ouders W Kuys en 8 Sjouke 6 Pieter ConieUs ouders A de Gunsten C Tuinigan OVERLEDEN 2 Maart C Herman wed H Gerritsen 76 j H Straver 58 j 3 D Sanders 56 j i C imon 3 m 0 Brouwer 13 d S Laleber 67 5 A P Kaars 66 j 6 M J Sloo 19 d GEHUWD 6 Maart L Verhoek en J Loei G Hoogervorst on T Zeegitn ADVERTKINTIEN V De Heer en Mevrouw MAX M SCHILTE BüTOEEs betuigen by dezen hunnen harteiyken dank voor de belangstelling bg de geboorte hunner Dochter ondervonden Dellt 6 Maart 1901 Te huur gevraagd EEN WINRELHUIS op nette stand tegen matige hnnrprgB Br onder lett M aan DEKEMA S Centr Adv bureau Utrecht Heilgymnastiek en Massage Geneesk behand van ruggegr verkrommlngen en andere HchaamtmUvormingen rheumatUeh aamfftningen en op adviei van een medieui D VAN DÜÜREN DWEELKN SINGEL R 721