Goudsche Courant, zaterdag 9 maart 1901

No 8447 Zaterdag 9 Maart 1001 SOste Jaargang GOüDsm mmm IMeuwS en Advertentieblad voor GoSda en Omstreken TMerM nk tè ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters vordon berekend naar plaatDruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd iwctmi sa De Uitgave dezer Courant geschiedl dag e lij ka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nomropfs VTJF CENTEN £ iA nm A B DOUUN 4 Zb Qrate OPEMBABBYBMOOPBG De BOKGEMKESTER van GOUDA is Tooraemens op WOENSDAG 13 MAABT 1901 d a voormiddagi ten M ore aao i Taagaiid b l de Tiendewegs bnig te ver koopes Eenige GEVELDE BOOHEIV EN PARTUEN Takken su Hakkut AUes zooala dit door ol namens den verkooper zal orden aangewezen en volgens de door den Oemeente Bonwmeeiiter te geven ioUcbtingen Qekoeders STEENSMA Bloeiiiinten Tarfst ogel tl eu 78 Struik en Stamro en OP BOTTEL PRACHT WA AR Steeda voorhanden Bloemen uil t Zuiden TELEPH No 114 Te Huur of Te Hoop om terstond te aonviiarden twee naait elkander staande prachtige Fakhmzen PAXUjrs gelegen te Gonda aan de Tnrlsiiigel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Irioteips NOUVEAUTÉS WD verzoeken de Dames die ons gelUnstreerd modealbnm voor het Zonertei oen noch niet ontvaigen hebben dit te willen aanvVagen aan 11 JülES JAlülOT C P ris Hetzelve wordt dan omgaand gratU n franoo toegezonden Bestellingen van aj 25 Jrancs vrij van alle kosten aan hais me t verhooging Re xpeditlfrk Dtoor l Hoiemtwl N ÏHMSCKS STOOMVEEVEEU H ekemisoke WtssekerU V H OPPENHEIMËK 19 KrutMkad BotterdaniOabnvttKid dvur Z M dw Koning der Belgen HoofBdaptt voor GOUDA de Hem A TAN Ofil Az Bpeeialiteit voor het itoomen en verven van alle HMtenen üameigardetoben alwok alle Kindergoederen Bpeeiale inricbting voor het tooa n van plouivmantela veeren bont nt Gordgnen talelkleeden eai worded naar d ttienwite en laatnte methode geverfd Alle goederen hetig geitoomd of geverfd worden oniehadelük voor de geiondlieid as taal bewerkt Jl M M HM MM euduMrlMl m k DttkInlyfcMifaMaUMimUMne m voof 1 damM o KhieanetaiMiiwwk Ud Apnnlu rvue l nnst 4 C erile tMlk M I4 H u i d 1 I lil op MM Mtr MrtHNTM Standaard Hypotheekbank MaatschappelUk Kapitaal E E MILLIOEN GULDEN SItNtMm Ki H E C CAmnUK n B SI USt Zn De Bank terstrekt op zeer b Hijke voorwaarden geU p eertte ltfn Uteelt en geelt onder controle van het Algemeen SdmlmtatraUe eu Trualkmmlmr te Hollerémm 4 en 4 l ÊP kSUBHiKrKM uU Conpons 1 Janoari en 1 JoliJ Correspondenten voor Gonda de Heeren M J OGIEE A Co Xat vooral op d ECHT Juutdt élnaiaff met rood latterg JJberlahnstein OHUCKUaBtn VICIORIABRON OatHlAHMSTlW MaataehapfUi tot üaepUtitfUie van de FMorla SroH Kantitcr voor IStderkutd Boompie éO Botterdam Gebri Stoll werck s Chocolade en Cacao Dnimntifce loot de oieu vut uftvindinpfen op niartiioaal j ebiod verbeterde fabrteatif on uit ju nd g ibruik vin 6jnt ea fij te gmiMistoffon fsid ï verbruiker van Stpllwerck s Chocolade sh Cacao eiAi flanboT eottwfuirdig fubrikaar nauwketui lieaotwoordende aan Veo Inhoud dar reep bHiLutteo lx rma b fta lde 87 llreret nis HofUvernacleT 44 Ëcre Dtploma 8 gouden dü Medaille Mm b w j aa uitmnntend fijn febrikait Ki ed 1851 thioef de icca piie n üon l de Parii Nou vona déMmon uoe KadirillA d r première elatiHt en oon ldei ttaii o votr exoeUecbe fabrication d Ohooola t bonbons varle cca etd tlllwirek t blrikul is verkrijgbur bi U ü Confleeurs Banketbakkers ena am verteaenwwjrdiper ï wr ederlatid Jwim Vattensledt Amatardam Kalreratrsat 108 Het groote aantal zenuwkwalen ▼ u MB f bo fd ilJii t tot dt TMnffaudBhMtMksBen VHftpap ÉZl lMi MahirMit t M trotMn l nog itMds ftll ralddMen door d m dl ch vttMMohkp unKOwand lent ut 4 n D e w B Aid konit dasir toa dst slj door bat f ebnük cukMn tui ten oüvoulintflD w ti b boIIJIi Itnn do hold mm pbyalolofUcho outdokUnf dua bMft dit u bftnderdo pro bomiBfon tfaouov r de hoolowei verbreid u On terwijl ilJ i woteBsehepMllJke kringn da hoonto beUiiKetalUi wekh tovona eldwd blijkt te tijD Toor uu Mpawkwalan lydoada naMcoheld Üete aaeMwÜM to Itgov ld Üeie laueMwÜM to ItgovoBma taVlIahofen b bernatop d llBV VMn het h fM MMÜ den door den gewetvn iHfloler vu Oeaondbetl Dr KoniftD WeiMmana t on dervlndtnit opfeduB In Mat HHorige prabttlk n ftr wbiwcIiIbc prr itav w r l if eartco t cbtkt i MircH d r 4 hnid nMiddvïigk tin k t lel McdrietdaaKl Mat dose nawvUM werden werkelijk aobltterende reaaltAtea v B U H BMkt lovvvtl oMEttni éM Tou o B door dav uitvinder leaebraven werkja OVEB ZENUWLIJOEN en BEROERTE i kera woertonitiig aa leaailnB hinnm lerM Mfd Peeda de IJe dr k vKra litor In Uit boekje bsTet nfet alten Ter bet fTMte puk Hek VMiitaaubnre TXrklarlnfen omtrent bat welnu der nieuwere therapie eo de dMrmede nelfa Ib wmnho il e nv lln VBrkregeu tutwerklng maar o k v ndt tn n daurln weteniwhajfpeHJke verbit iidelliiK uit lie iHf lf h blHiIrli dlenaiidniifl genrniiwijip gewii l eüii loomede areuhrin v i nl VB ftetnUaclirlftta vau boi Ke UaUrt laneeakuudiKtn ouder elke P Klmaca mai ar ororaaaar aai H I pQlykl mvk t Panii rui naujMiatit tO Itbegrabvr an dr trntlunvrand gaecdrieer aaa liai kraekiMalt vatltht C i rLiilon Snn ltnralh Or fla a ta SlnOn Qronminn wii r arrond a t la JahUnaea OP Foriittar lanaaife er i aciaar iia Mt heapltial Ia Agn Q4hc faih I r Sohirki kaateal QMienfata iaiCnit Dari a mui ir senaoinaui Ofrialeiir er a i ino ir rrn ut i h inriohttng voer leeuwtijdari ta PaHJi ra SI Aanort S34 Cantol van Aacka taeti ned dr ta Cerru Dr euatosh arrnad arti da ZtrkeHi Otw twblxril Jachl m i Ir la Meee Dr C aoainval taU Farnlra Iwra l 4 waa daa Camail Caetral d hygléM it da iie In Fraekr k en vele nnderen Aan Klkn w er RcnwwiiONt na M nf mlnilvr H MiK adiMkn Is r Ha nnffunmmmtém RCMHwaabill II rial IIJd ai waarvmi dakentoekeneu zlju e roa icaa xaofduifi m rahteiiDtiela hMFdp kleadanarari iraeleBrlkkatbMrhtld aiaa ilM i alafalaaiheia Hekamitllte areaal en anbaMegMltko tMlU d verder alle ireken door beroert fötrofeb weidan ea nog lijden aun de gavulcen dnurnn lOOkU arleiMilaiaa oavtrmioa tal tprakae mare leng aelalllk alikian itlirticld dar iswriiïniBa bmI veert durende al a pUaliallfke iwakta vanwakllag aa i ïi ti aL mul Mt ilJ Ale reetU onder ganeeaktUMUf behandeltng rewefit tljn mur door i wrijven ele lrla eren atoomloei f uebtdeo een geneting of lenlrlug bnnner kwa4l gevonden hefatjeu en ten alotte tlJ dia Wrr v varacbfJsMlen ala naa aaaaoudaad nngatli Wkkerlaaea ta enk r wardae j branie miadelea la ontbomlidsaenoa kandwntvrkBnr MbMeo Mn geneting of laurlug nnnner kwa4l gevondai V r lwr w f aauütee redas bebbea wefeni ingatli veatek rdaawlRi Ie bet bMfll beantIM ml ieiieH kai jaa drafcfcaad eetfer üet vMriieaN aeWag in la eoren bet vte ei ven kr4 Milng la en bel alaH vea handen aa VMtoa t B al deae drie Dttecorifn ven s MwllJ4 Mr êXt ook UB leaff afelea HJleade ew MaekiMht ae kraetitelfloihall ook an gezonde lair aan fania peraeaea ite veel net bel beeN erken en etaiyke reaotle wtllan Towkomen wordt dringend ftan nnner k kgend ftan fraaau v gertdeB alcb bet b Te veimeldti wei kje endes wordt door Ana i rd M d 9r M CLBBAW K tf i4BBa r m TB ta anbjaffan hetwelk op Mnvrage kaaUleaa aa ftANT KOLfr Apetbekér Kette Hoolbte 1 V ht tMUmV r nTOV Oodegruh blJ de Gaerdbrog r lf Op Ae lOBfeto bvgtenBlacl iBedlsInele tentoonetelllBC ia de Dr W twMMiB Mke r 4eM dt Qlui JVU WÈ t ém IUIv r a MadbkAl b ki aiA Ing Ie bM bMn beantIM i ir de aeiaa drafcfcaad Mtfor het vMriieaN aeWag k la tGoedkoopite en lolladst adrea voor Vervoer van Inboedel loowel binnen alt bniten de itad met getloten wagtu it bg A öïiAVESTEIJN Bleekerasingel a87 AUe $ wordt tegm Tranêport ehads ver ek0rd ADVlRTMTlM in aUe Couranten worden angenomen door het A4verlenlle BBreaa U 1 VMNKMiN Z N MIIBEFQT7ASTBÜL ea wardt verzackt op t lUK te lettaa mr HIT Muuim via Me RAVENSWAAYZO E QomNCHmn DeM THEEËN word n a el rerd ïd Tenegelde pakjes Tan 9 ticM ft een kalf en een Ned om met Termelding van Nommer m PrgB voorzien ran seTensiaaad Merk Tolgeni da Wet gadepo lieerd Zich tot de uitToeriiif Tan geëerde orders auibeTelende J C BUL voorheen J BREEBAAET Li Tkimy i Wo darbtliam D de geheele wereld bekend ea Reroemd OaoTertroffen middel te en a la Borst L o n LeverHaafileklCB e Inwendig zoowel itli ook uitwendig in biju JulU xiekte irBTftlleD met go d gevolg nan te wenden Prt per flacOB 1 per post t lift TUirr i Wndin lf beiit een alsnog ongekende geneeekracht en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlyke en gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 14 Jaar oud Voor oageneealilk rehondea becnrezwet en onUnni een bgna ifis atr kankeriyden iieacUB Brengt genezing ee verEachtma der pijnon b wonden ontstekingen enz Tan allerlei aard Prijs per pot f 1 60 per post f 1 00 Centr al DepAt voor Nederland Apothek r HCÜitl SlNDERN Rokin S Amsterdam Weer geen depAt ia beatclle men direct aan die HutMnapoth dei A I HIKKR lu Pregrad bel Kohitacb UetUrreich Gelieve proapeetiu ta ontbiades hii bet Centraal UepAt banden ekia 8 Anut ddoa GEKN BETKll adres voor alle soorten SCHOENWEKK dan hel NoonibFatiaBtdi Sdioeg en LairuDmagaziii Kleiweg E 30 tegenover d Sleiwegsteeg OPniIIMING van aUe Winter Arti kelen in ongesorteerd 8CH0ENWERK Aaflbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk Nieaw onevetrroSea B m K Frof Dr Lidbers welbtikeod Jb UIQW KlACBI ILIZia El II AUmd MhtWtt FabriekraMTk tot voortdurende radicale en lekere genezing van alle aelfi de meest hardnekkige x nuw Hekten vooral ontataan door afdwalingen op jeugdigen leettgd fotale geneiing van elke iwakte Bleek laoht Benauwdheid Hooldpgn Migraine Hartklopping Uaagpjjn slechte spgsvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enx Uitvoerige prospectnsaen l t J3fcr f Mok 1 1 n i 1 dubbsls iMoli w cc i Paii Expeller D li ww s ditaui M E i mi sis mJ ssmss sla issHlls s fawrirrim laiwsail tsesa Bla IM JhktT Isul ui 3 id rü rac SS Is sftOWstst lalif ldrLW ns saMa4st h fc iswls iwttsta T TBsa a tH Htgtti iaB a II r i Onlia l DepSt Msttk t d Vtüte Zolthomnial üipCti M CMbsD k Co Botterdam r Happel s GnTCnbage I HslmniRns de Jong J X D Botterds Welf fc Co Roads on bil alle drogisten BulienktRdsch Overzicbt Uit Engelsche bron komen berichten die apreken van de hoop op het spoedig eindigen van den strjjd in Zaid Afrika De Times ontvangt nit Pretoria een telegram waarin wordt geiegd In militaire kringen begint men te gelooven dat het einde van den oorlog in zicht is en dat de toe tand veel beter is dan maanden geleden Dit ia gedeelteiyk bet gevolg van bet hervatten der aanvallende bewegingen eu bet welslagen van de expeditie onder generaal French is van grooten invloed lells op de Boeren die tot nog toe vol vertrouwen waren op den eindnitalag Toch moet de correspondent erkennen dat er nog geen bewjjs kan worden aangevoerd dat de Boeren commandanten te velde zich spoedig znllen overgeven Het ia slechts de loop der gebeurtenissen die een schemering van hoop geeft voor een spoedig einde zegt hg De Boeren zijn teitelgk verdreven uit de Kaapkolonie Delarey is met een kleine macht in de Magaliesbergen en Botha is noordwaarts getrokken een groot aantal troepen achterlatend die door French gemakkelijk kannen worden verstrooid Een Renter telegram spreekt zells de verwachting nit dat de Boeren om vredeavoorwaarden znllen vragen Znlke nitingen van toekomst maziek hebben de Ëngelschen al meer gehoord maar het is nog steeds gebleken dat dia phantasien op geen vasten grondslag rosten a De Keizer van Dnitschland is te Bremen gewond door een stnk ijzer dat een jongmensch hem naar het hoold wierp Naar door de Weser Zeitang wordt medegedeeld werd de Keizer aan de wang onder het oog getroUen met een stak ijzer Het kan geen zware verwonding geweest zijn daar de Keizer gedurende den ganschen rit naar bet station daarover niets heelt gezegd tegen den naast hem zittenden bnrgemeester Eerst aan het station werd Z U door het gevolg opmerkzaam gemaakt op de bloedende wang De dader kwam tnsschen de paarden van de landjagers die achter da koets reden werd door het publiek gegrepen en door de politie naar het stadhuis gebracht Bü het verhoor kreeg hij herhaaldelijk aanvallen van kramp maar was op andere oogenhlikken in s aat op de vragen te antwoorden Over de beweegredenen tot zijn daad liet hij zich niet uit Dat hij een chronisch lijder is aan epileptische toevallen schijnt te blijken FEViLLElOX WILSKRACHT S Dat weet ik niet hernam EgoQ von Bernidorf boog voor haar en iprak i iVaarwel I God behoede u Hu geleüUe bet meiqe dat thans van het hoold tot de voeten trilde naar hare moeder die met Grut Waldemar veer in hunne nabijheid ver dwcii Nog eena boog hij voor Angelica nog eens nam hij a heid van haat weer had bezorgdheid voor haar van zijne ziel becit genomen ea haar diep in de schoonc oogen starend sprak hij alleen verstaanbaar voor haar Zorg roor uwe gezondheid Angelica en vergeet uwe oude vrienaen niet Zij keek hem aan met een traan in t oog die blik waarmede zij hem hare dankbaarheid wilde tootiien voor zgn vriendelijke woorden waarin zij v Tefgiffenü had meenen te hooien vervulde qjn hMt met nieuwe hoop Bewogen kuste hij de haod der oude dame en wendde zich diiarop tot den Graaf van wien hij reads nu daar hij heel in de vn egte zou vertrekken afscheid wilde neigen Egon von Bcmsdorl drukte den hooggtschatten vriend herhaalde malen met warmte de hand bij vond geen woorden om tiit te drukken wat er in hem omging Gij zyt voor mij een rader ewee t 1 qirak nij eindelijk nit de geneesmiddelen die hij bij zich had Des morgens vroeg om acht uur kwam de Keizer te Berlijn aan De Keizer werd aan het station ontvangen door de Keizerin en den Rijkskanselier In het paleis bezocht prol Bergmann den Keizer Z M zag a van het voornemen een bezoek te brengen aan het cavalerie regiment te Potsdam om daar het geven van rijles aan de officieren bij te wonen Door de professoren Leathold Bergmann en Ilberg werd over den toestand des keizers het volgende bulletin nitgegeven 0p de linker gezichtshelft heeft de keizer een vier centimeter lange wonde die tot op het been diep is De wond bloedde hevig on werd zonder naad door een verband gesloten De wond had het voorkomen eener kneuzing De keizer bracht don nacht redelgk wel dooj had geen last van hoofdpijnen en voelde zich over het algemeen wel Met bijzonder groot leedwezen werd door den keizer de reis naar Königsberg opgegeven Het voorloopig onderzoek tegen den arbeider Wieland heeft tot dusver niets nieuws opgeleverd Wieland doet alsof hy van wat er gisteren voorviel niets weet Uy herhaalt steeds dal hij aan vallende ziekte lijdt en maakt den indruk bgna idioot althans geestelijk niet normaal te wezen In den Kijksdag deelde Ballestrem het bericht mede over den aanslag op den Keizer Namens den Rgksdag sprak hij zijn afschuw uit over die schandelijKe daad en dankte God dat de Keizer eh liet Vaderland voor een zwaar onheil behoed waren gebleven hij smeekte Ood dat de beminde Vorst spoedig zou herstellen en ook voortaan zgn hooge persoonlijkheid gespaard zon blijven De leden hoorden deze toespraken staande aan De sociaal democraten waren niet aanwezig In de Itnliaansche Kam r legde de ministerpresident Zanardelli de raintsterieele verklaring af Het Kabinet zeide hij zal zjjn krachten wijden aan do liberalen hervormingsgezinde staatkunde het zal trachten de werkzame klasse tè steunen door oen voorstel tot afschaffing der verbmiksrechten op meel b ood en gebak iil alle open gemeenten en in die van de derde en vierde oatregorio Hy zette verder uiteen hos in de vervanging dier octooi recbten zal gedeeltelgk worden voorzien door een Staatsubsidie van 25 millioen lire voor de belastingbetalers zal in werking treden op 1 Januari 190S Vervolgens somde de minister een reeks maat Vasrwel 1 fmUterde OVÖf Waldemar en trok Egon wat achteruit opdat de dames de tranen niet souden bemerken die zijn oog verduialerden Ëgon sprak Graaf Waldemar og ten laatste ik wacht tot gij mij roept dan kom ik terstond Laat mij veel vreugde aan u beleven Daarop voegde bij zich bij de dames Egon von Bcrnsdorf wierp Angelica nog een laatsten bli toe en verwijderde sich met langzame schreden Dat allerlei aandoeningen hem bestormden spreekt wel van self verleden heden en toekomst gaven hem immerszóöveel tö denken AUijd gewoon alleen te sijn van Jongsar zonder verwanten had hij zich aan de eenzaamheid gewend haar hef gekregen en was sij ook nu hem welkom Thuis gekomen wachtte hem eene verrassing die hij niet had kunnen verraaeden en die zijn Kemoed allerweldadigst aandeed Terwijl hij allerlei bijeen zocht dat zijn bediende nog moest inpakken vond hij een rood lederen porteteuille waann eeoige losse bUden Op het plat stond met groote letters Verguld iVergeet ons niet l Hij sloeg de portefeuille open en een kreet van verrassing ontsnapte aan zijne lippen Uitstekend gelijkend lagen daar voor hem de portretten der milie von Felsburg ook van de onvergetelijke Clara en yan het gezin des predikanten Terstond legde hij het portret van zijne familie daarbij en sprak getroost Nu ben ik niet meer alleen allen die ik Uetheb zijn hij mg Allen vroeg eene stem in zijn binnenste Blozend over de zwakheid van zijn hart gaf hij die stem ten antwoord f Zij leeft en t met mij haar portret il bet eerste dat ik schilder sedert den dood van regelen op om in de uitgaven die van deze hervorming het gevolg zullen zjn te voorzien voornamelgk door de wyziging van de progressie in de successie belastingen door een belasting van de beurs affaires De ministor neemt op zich binnen korten tijd een ontwerp in te dienen om de zoutpryzen te verminderen Verder kondigde hy en aantal ontworpen van sociale wetgeving aan binnenkort zal hg een ontwerp indienen tot organisatie van de plaatselgke arbeids vertegenwoordiging Het nieuwe kabinet dat een vast vertrouwen bluft stellen in de tractaten die Italië doen samenwerken aan do vredeswerken van het Ënropeesche concert zal eveneens vriendschappelgke en hartelgke betrekkingen onderhouden met alle mogendheden Het zal vooral de liberale monarchie hoog houden Het doet een beroep daarvoor op alle intaUegente en hervormingsgezinde liberalen Deze ministericele verklaring werd herhaaldolgk levendig toegejuicht In de Oostenrykbche kamer is het Dinsdag weer een janboel geweest Den president werden door de Czechen aanhoudend directe vragen gedaan vooral door den radicalen Jieoh Zazvo t a Gedurende de rede van Zuvorka riepen de Duitsche radicalen Wat ze yr m voonitter Trade verzocht den spreker het niet te lang te maken toen Zazvorka daarop een ongepast antwoorl gaf wsrd hem het woord ontnomen waarop de voorzitter tot de discussies over het militaire contingent wilde overgaan Toen trad de radicale Czech Tressl naar de voorzitterstrihune en rukte den president de lyst der sprekers nit de hand Maar enkele Duitschers en Dnitsch radicalon grepen Tressl do radicale Czechen ktramen te hnlp en te midden van het rumoer der zitting ontstond een vechtpartij tnsschen de leden De zitting werd geschorst Na heropening verlangde Tressl dat Zazvorka zgo rede zoo voortzetten De leden van de Czechische club echter keerden zich tegen Tressl toonden hem den vuist en noodzaakten hem weer te gaan zitten De geheele kamer juichte dit levendig tne waarna het incident voorhy was en de discussion over het militaire contingent een aanvang namen Ver sprei le Berichten FniNKnux Déronlédedon QuiclMit is wel te beklagenl het dierbare meisje dat van ons henen ging NEGENTIENDE HOOFDSTUK Graat Waldemar en Egon hadden over de lastige reis gesproken die laatstgenoemden wachtte doch zij hadden niet kunnen denken dat deze hoe nader men het doel bereikte te moeïelljker werd door de slechte wegen en allerlei nauw te overwinnen bezwaren Hoc dichter Egon de woonplaats van zijn oom naderde die aan den voet van een hoogen berg lag en Ungs den bergketen gebouwd was des te onherbergzamer en meerverlaten werd de streek naar het scheen Hetrijtuig van onsen reiziger t was veel te koudom in eene slede te rijden was met zes flinke paarden bespannen niettemin kon men v ak uren aan één slechts stapvoets rijden en moesten demet schuim bedekte dieren telkens stilstaan enuitrusten Het ging door reusachtige bosschen zonder dat er een pad was straks door onvruchtbare vlakten wier gevaarlijke gaten en kuilenslechts met behulp van een gids vermeden konden Worden Emdclijk was na drte lange wekenhet laatste station vöör het doel bereikt Hiervernachtten de raizigers in het posthuis hetgeener al bei er uitzag djwr het op de goederen stoi ddie Egon straks zou bezitten De postmeester zijne vrouw en beide dipchtcra maatten een gun stig u indruk doch het onderdanige het kruipende in hun gedrag hinderde Egon en deed hem denken aan de macht der groote goedbezitters dietoentertyd over hunne omlerboOTigen nog onbeperiit wu Daar had hg uu zoo n mooie gelegenheid ontdekt om waer eens over zich te doen spreken en misschien by een onschuldig degenprikje hier en daar in yn stotfelgk omhulsel overgevoelige juffertjes van eiken Iceftyd om zich te doen schreien heete en bittere tranen en daar komt die leeiyke Buffet eensklaps roet In t eten gooien door zyn koele rustige bonding waardoor ook zgn gotnigen zgn getroffen zóó dat ie formeel voorgesteld hebben aan Déroulèdo s getuigen onderwerping dor zaak aan een scheidsgerecbtl Uat laat de groote volkstribuun die zoo geweldig blageeren kan zich evenwel zoo maar niet welgevallen I Daar heeft hy zyn kosteiyke dubbeltjes niet voor uitgageven I Daar is hy met zustor en vriend niet voor naar Barcelona getrokken aangegord met pistolen en degens en sabels I Hy wil t dan ook op een andere manier probeoren tegenover den heer Buffet die zgnerzyds met de weigering van Dëronlède s getuigen tot onderwerping van de zaak aan een scheidsgerecht de geheele geschiedenis nit de wereld oordeelt Zeo heeft by ztch dan opnieuw gericht tot den heer Buffet met een telegram vol groote woorden en ronkende frases hierop neerkomend dat hy Buffet een koninkiyken leugenaar heet en hem de keus laat der wapens terwyi hy den heeren Devillors on Barrel heeft verzocht zich ter beschikking van de getuigen vau den heer BnHet te stellen Te Algiers heeft een dnel plaats gtTonden tnsschen den directeur der Revanche du peuble en den secretaris van Max Regis den jodenvervolger Drie schoten werden er over on weer op vyftisn pas afstand gewisseld doch zonder eenig effect en toen probeerden de heeren t met den degen Dat ging althans iets beter de secretaris kroeg een flinken prik door zyn rechterarm Terwyi de staking te Marseille voortdnnrt tot enorme schade voor beide partyen dreigt te Duinkerken ook weer een nieuwe staking in bet havenbedryf BINNENLAND In de Zaterdag 30 dezer te Amsterdam te honden bnitengenwono vergadering der Liberale Unie zal behalve de aanvulling van het bestuur aan da orde gesteld worden het volgende bestuursvoorstel Uet bestuur stelt voor dat de aanstaande candidaten van de by de L U aangesloten kiesvereonigingen hunne instemming De zes paarden voor den reiswagen de geheele persoonlijkheid van den reiziger zijne groote fooien maakten op de vrouwen zulk een indruk dat zij geen woord konden uitbrengen Nadat Egon zijn kamerdienaar die hem vergezelde ten strengste verboden had te zegjjen wie hij was verkleedde hij zich en gelastte zijn kamerdienaar den postmeester te zeggen dat hij reeds tang op reis en van plan was met de Camïlie het middagmaal te gebruiken Glimlachen t kwam i kamerdienaar terug met de boodschap dat mijnheer slechtste bevelen had Egon hulde zich in een warmen pels en verzotht den postmeester daar het nog niet donker was hem het gehucht te laten zien Terstond daartoe bereid toonde deze hem verscheiden kleine goed gebouwde huiien waarin het personeel woonde d voor den postdienst noodig was en groote stdilen waarin een niet onbeteekcnend aantal zeer fraaie paarden stond Egon kon niet nalaten zijne bewondering over de flinke dieren te kennen te geven waarop de postmeester hera vertelde dat die paarden eene liefhebberij van den jongen heer waren geweest Hoe gaarne Ëgon nog meer vragen gedaan had begreep htj toch dat het voorbarig zou zijn en de man die hem antwoord hful moeten geven licht bang voor hem zou f worden Een toren in t midden van het groote binnenplein maakte Ëgon s belangstelling gaande oogen schijnlijk stond hij daar zonder bedoeling hij wu tamelijk hoog