Goudsche Courant, maandag 11 maart 1901

Maandag 11 Maart 1001 39ste Jaargan é No 8448 o n c O e b s H ieutcS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Triefkaa Ma ADVERTENTIEN worden geplaatot van 1 6 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd leleft Kt De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag De prijs per drie maanden is 1 26 tranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEM worden aangen omen door hel Adverlentle Bureau fai A BHINIMa I ZOON Dndi van aT BSpJEKAN dt Zo Qonda Te Haar of Te Hoop om terstond te aaDTaarden twee naast elkaniler itaande pracMige Paklniizen gelegen te Gouda aan de lorltiiiigel Te berragen Lange Tiendeweg D 29 Gebroeders STEEHSMA Bloemisten Turf Si ngel 77 e 18 Struik en Stamro en OP BOTTEL PRAOHTWAAR steeds Toorhanden Bloemen uil l Zuiden TELKPH No lU Rlleaw onovelrroflea i j Frof Dr Liebera irelUknnd liiimrUAOET iLixn UUmb Mbt nMt Fabnekiinnk tot Toortdorende radicale en tekere genezing fan alle sells de meest hardnekkige nenüuiHékten vooral ontstaan door afdwalingen op ieugdigun leeftgd locate geneïing van elke swakte BleeH sacbt Benauwdheid lioofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn sitohte spflsiertenng OnTermogen Impotent PoUntione ent üitToerigs prospeotnssen Irijaptr e h I S dubbele 8e li n r i Onlrail DepOt Mnttk i Vegte Z lH onirael UipOls M JKbsn k Va Itotterdsm I Happel B ürAfenbsgB HsImneDi de Joeg J Ctn Botterdsm Wclir fc C nouds on bV silo drogisten TUiny i WondirttliliB in ilo gahoelo ircroW Iwiimiil en jneroiimd üootertrolTun imddol tegen liUl Borst loog leser Haagilektea eu Inweuiig rjxiwel eli ook ultwewUg in bijni I tlle ue laan te ille uektegeiAllim met good gerulg I woiiden Ih Us p r aacon per post I 114 TUury i Wendirialf betit eenslinog ongektnde g n eeik r o 1 1 ee beHisme werking M kt moeilel tlte pijolgkeen gerflarrolle operfttio geheel oferbodig Metdeu rjilf werd oen 14 aar oud ïoor oiigenee8ll ktehouden beengeiwel en oninnM e n i ijn ik ar kankerlUden geneun Hraugt genezing en feriAcbting tier p non bij wonden ontatekingen enï ï n atlerlei aerd PrUi per pot f 160 per poat f 1 60 Coutranl l opAt vciiir Nmlorianrt Apotl ek r HKNKI StNIIKBS Kokin Amitenlam Wiitr iB dtp I J rwl lao Ju StliatajBipoUuk d A nllïimiï i l r rta W ll hiUdi t mi k 0 11 prwpMtB I oBtbUiBD bi kit CalmlUniM il kiB 8 AmvlarduK FEANSCKE STOOliVERVEEIJ ehemtseke WtssektriJ Ti II OPI EIIIIEIMEK 19 KniUkofU Rotterdam QsbreTStaord door Z H des Koning der Belges HooiadepAt Toor GOUDA de H tt A VAN OS Az 8paeialitait roor het stoomen en rerren Tan alle Hoerenen üamesgarderiben alsook alle Kindergoederon Speciale inrichting Toor hek stoomen Tan plaohemantels Toeren bont eni Uordiinen tafelkleeUen eni worden naar de nienwBte en laatst methode geverfd Alle goederen hetsg gestoomd of gevertd worden onsohsdelijk vor de gesondoeid Tolgens staal bewarkt Geen Ëngclsch maar EcMBOERElTBROOD 4f eetu d K O A SLEGT jaKirWE HAVEN 27 Wi J 3iT H JLlsr3DELA ï EIT 1 s ü o e Per Fl Per Ank 45 Fl I Kort overzieht onser FrijKOorant SHERRIES Pale en Gold Drj Tan aU 16 50 per 12 es ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en Met 18 12 VERMOUTH U Turin 1 50 each k 9 o a BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC 4 t 1 75 1 2 25 J 2 75 t 3 25 I 3 75 en 5 COTCH WHISKY 26 n BOS iDE A crx H ij 0 s g LLSTRAC I n 66 Nto l 27 76 CHATEAU VALROSE 0 76 31 St ESTEPHE 0 86 38 Si w f S SS St EMILION 1894 1 2 s 9 9 PAUILLAC 1893 1 28 58 GHAVEH Witte Bordeaai 0 80 84 o o 5 SAUTERNE 1 8 ZELTINGER Moezel 0 90 37 60 BOURGOGNE MO 47 De Aewchen z jn inde prgzen begrepen en worden k 3 ets per stak ternggenomen Btl elke hoeveelheid verkrijgbaar hg De flrnm T CREBAfit Gouda Geen Hinklioesl Geen Influenza ONINKLUKE Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogelgken Igd te doen genezen neemt onmiddellp de toevlocht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst hoBigExtract M e L I A N T H E Bit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK T ÏÏÏH DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFV Co W rth TW 198 Oonda O MIKBIBS Kleiweg E lOo Gouda E H V N MILD Veeratsl B 12 te Gouda A BOUMAN oo HNKSE mZerMadUul A N tan ZESSBN Aoo to J Tk TÜBKBN B B T WUK Oud lrr H ROLLMAN Bodegravm A 8CHEBK J P t BDB OudmaUr K ta osa HEMDEN te Remmji P t n SPUR MoenapdU D T D STAR Waddmgnem Wed t BOLST Waddingnttn I lsAd m MlltrschUf aT k niliKIMA VVIJNi E iw kl Qulna l arocne j todcV 1 oiw M n pbrek i uat ucbt U t rln mniiwhoorilolln ttr rtterklnj na jl kl otkraambwl koorta en hare Btvolsto OUraAiARScMWSRUOlNEUX iS h t b jW t te6 n Blo lpbr k Bl k Kht kw n TU KtlMK ben laantjii tni V rkri i b r m flacon a 1 90 a L B l l r Toeill am T t atkend aanienaam nim k YoordateliitKligebn i ElkelCaCaO Sn JS iTdaran swakEen nkll rachtl I J T l n Al t kmkHi drank b oornUKn der f f S i TOonalpbliBBi en kleine Bndetfn rniipetbint X hl r 1 70 t X Kgi O W a n r u n rr Melksuiker f ff Siy rg Asthma Cigaretten rg rrC raUTsSLÏÏÏll Jooije a ƒ O IK en aBo Tamarinde Bonbons Klf J SrSr rUSXiT il d TOra hetkmdhaaaMl Ilk d maaksanteoaam Pni pardo 0 80en 0 80 Sal miakPastilles f5 ii iïïJrd irK jrMtl KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Ikb alUmoplomnd n Taiaaehtco d mldd 1 JU ultnemeodidd tU c d P JeKhje etkniebaar Pnji O ÏO per fle £hji Aullseptlsclie TttndBjpeder en Antl8e tl§di Mondliocluur ast Jt AaaVtO Ttmdart te Oouda OVERAL VBBKRIJOBAAR ADVERTEimffl in alle ümranten Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gonda ClILAJnM MACJkSIKS DU friDtemps NOUVEAUTÉS Wü verzoeken de Dames die ons genlistreerd mode albnm voor hat Zomereei o n noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HM JOLES JALUZOT C Paris Hetzelve wordt dan omgaand gratie an franeo toegezonden Bestellingen van af 26 francs vrjj van alle kosten aan huis met S j verhooging Reéipeditie ktntoor Ie Hoiendaal N li Wie eker z n wu d Eehte ISkel Cacao te ontrangsn laiamen geatald en na vel proefiiemiagen ia dm naadel gekomen onder dea naait des nitvinden Dr Mlobaelts vematdigd ep da besta machines is het waraldbenamdt Mabblisaeiaent vaa Oabra Btoll arok a Ksokn tlNlw J r n2ieHeDf Btkel eacao la vterkantea Deif BikkUkcaa is Bstnidk gtlwikt taa langenaaa gaaosidt dnak TOot 4aniykioh febmik een k t lhctlsf h vm t petdar voor eea kop ClnooUlt JJs geneea ha c tli g drank bi garat vaa diarrhee ttaeiili net irater la nkndkesi VarkrUgbi bQ 4e iriinili B 1 ApotbNtara ac Fi Vs Ka V Ia ïis TTsT a O O iDst a a l si ig B iwo f s r i ll i r vwr IMsrknd Juflat iattenkltdl Amtiterdam Kalveistraai 103 PaiM Expcller Oactif jaai weidt dit middel mJi mm eaii d tseeas ale pünHlUede knniTi g SHgewaad tegaa BhstiuBA a k t Terieedl i id pü h IvSI Meu nt keYS pweWe oek i Vaalitl e kat likilikMiik Aakait 11 1 16 T e aaMa dal la da meeste apetkaki ta Amttsidam ka TIMk Cuban Tae T117U flaadera s HtBt S ltet t a g Wie werkelijk prgs stelt en UBCIELIJK te hebben laat zich fotografeeren in da mêfgrafiêehe HumtUuriek t STTJX5IO m P V B 1¥AALIS F1 SINGEL 661 Dit No beslaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD Bulteolaadscii OverzlchU Kichener seint nit Pretoria dd 7 dezer De Boeren zijn niet geslaagd bij ban vastberaden aanval op Lichtenbnrg De EngelBche verliezen aren twee officieren en veertien man getnenveld twintig gewond Aan Boerenkant suenvelde generaal Celliera Omtrent de Wet komen afwijkende berichten in daar zgn manschappen zich verstrooid hebben in den Oranje Vrgstaat De Engsischen die in noordelijke richting rnkken zonden vandaag te Petrasbnrg zgn French meldt dat bij een snelvarenden Crenzotveertienponder en het onderstel van een Botchkfts bnit heeft gemaakt hg heeft on in het geheel zeven kanonoen genomen Het is bekend dat er sedert de operaties in bet oosten begonnen ijjn 979 Boeren bniten gevecht z jn gesteld Verder heeft French nog 169 geweren 24 970 patronen 183 paarden 124U trekossen 3920 stnks boornree 13 580 schapen 100 wagens en karren en groote Soeveelheden voer buitgemaakt Qeen Verliezen Er zijn toch besprekingen gevoerd tnstcben Botba en Kitchener Dit is na ottcieel verklaard door minister Baltoar in bet Lagetkiii Deze mededeeling heelt na al de geruchten die geloopen hebben en na de langdurige itilte niets verrassends Maar het is goed te letten op de bewoordiogan van het bericht Volgens het Reuter telegram zeide de Ministar Men is in gemeenschap geweest met Botha Er wordt niet gesproken van onderhandelingen maar van communications Men is in gemeenschap met Botha geweest Er beelt gedachtenwissling plaats gehad Dat kan veel beteekooeo bijv zooals onlangs aan de Times nit Brussel werd geseind dat besprekingen zijn gevoerd over een wapenstilstand Dat er bepaalde onderhandelingen zonden zgn gevoerd over den vrede igkt ons thans minder waarschijulgk dan ooit De Minister zon anders toch wel het woord negotitations hebben gebrnikt De heer Balfonr verklaarde niet in staat te zün om op dit punt thans eenige mededeeling te doen Dit zou weer doen vermoeden dat de comannications nog al gewichtig zgn geweest en tot negotiations kunnen leiden Makr ién ding i jkt ons vrg zeker Als er besprekingen van welken aard dan ook F§ VILLË1QX WIL SKRAC HT 66 Door de opeiuta Dde deur zag tntn eeo trap Uijkboar om den toren tC twUiiamen OpEgon s vraag waartoe die toren diende aqtwoordde de postmeester iDien toren moeten wij viermaal daags beUimnien als wi daarboven op het hee reoAuis een vlag sien düü is dat een teelden dat ik daar verwacht word U de torca aoo hoog en het hcerenhuis zoodicht by V vro Egon ik zou wel lost hebbenook eens naar boven te gaan lAis gij moigeo vroeg nog bij ons zijt ea het weer helder ris kan dat gemakkelyk gebeuKn antwoordde de man Men maakte afspraak om den volgenden mtvgcn den toren te beklimmen De doordrmgende koude joeg het tweetal naar de aangenaam verwarmde kamer terug hier wer den ilj door de vrouw en de dochters die blijkbaar lym Ifleeding waren veranderd en bij ecne spaarzaam gedekte taCel stonden opgewacht fWij kunnen u niet meer aanbieden sprak de inaa als rroeg h verontschuldiging voor den eenvoudigen maaltijd Voor iemand die hoQger heeft is het meer dan voldoende antwoordde Egon het zich niet laag noodiges en stal het hart det vronw des gevoerd xgo dan zijn ze nn toch weer afgebroken Er staat have been Er heeft een gedachtenwlsssling plaats gehad Waarom ia die afgebroken f Waarover liep die gedachtenwisseling Zal ze weer worden opgevat wanneer misschien de beide bevalkebbers met hun regeeriugen overleg hebben gepleegd f Wg zullen met het antwoord moeten wachten totdat de Britsche Regeering w t meer loslaat De avondbladen bevatten het volgende telegram nit Pretoria Vanochtend hebben Eitebenef en Botba een onderhoud gehad dat ehnigen tijd duurde De nitslag is onbekend e Er had een langdurige maar levendige discnssie plaats in het Lagerhuis over het amendement van Balfour dat een lid t welk met geweld nit het Huis moest worden verwgderd geschorst zoude worden voor den overigen dnnr der zitting De discnssie begon voor zes nnr Donderdagavond en eerst vrijdagmorgen kort voor zes nnr werd het voorstel met 264 tegen 61 stemmen aangenomen De behandeling door het Lagerhuis van het ontwerp omtrent de civiele lijst des Konings is uitgesteld geworden met het oog op de discussie van de voorgestelde wijzigingen van het reglement Zonder verzet zal de cit iele lijst niet aangenomen worden Ds lersche leider John Redmend heeft een motie opgesteld waarbij wordt verklaard dat bet Lagerhuis voorstellen aangaande de civiele lijst niet In aanmerking sdl nemen tenzij de regeering vooraf haar voornemen kenbaar make om de verklaring door den Koning bij zijn troonsbestijging afgelegd en die grof beleedigend ia voor de katholieke onderdanen vas Zijne Mujesteit te wijzigen e e De beer Labonchère voor zijn kiezart sprekende beelt de aanleiding en het verloop van den oorlog in Transvaal veroordeeld Hjj zeide dat het Engelsche volk begint te begrijpen welke opofferingen aan menschen en geld deze onderneming kost Hij gelooft dat als de algemeene verkiezingen nu badden plaats gehad de regeering geslagen zon zijn De incidenten in bet Lagerhuis besprekende verklaarde by dat de Ieren reden hadden om te klagen maar dat zjj volgens zijn meening te ver zjjn gegaan Als men nieuwe maatregelen voorstelt om den afgevaardigden den mond te snoeren zal hij er huises door zijn Binken eetlust Daar aan tatel weinig gesproken werd overlegde Egon op welke wijze hij de lieden tot meer vertrouwelijkheid zou kunnen brengen Hij verliet de kamer en keerde na enkele oogenblikken met een paar flesschen wijn terug ijn kamerdienaar bracht een bUkje lekkernijen en een kis e 6jne sigaren binnen toen de postmeester dit bespeurde draaide hij het hoofd om om zijn vroolqken lacb dien hij niet kon inhouden te verbergen Egon wer van gast gastheer en het duurde nié lang of menig f rap kruidde hun onderhoud Verhalen uit de stiUe omgeving en van hetgeen men op deze eenzame plek had beleefd boezemden den gast zeer veel belangstelling in door diens op merkzaanpheid voelde de postmeester nch bijaorider gestreeld men kwam op meer vertrouwelijken voet en het gesprek werd miqder Herughoudcnd Egon voelde zich meer en meer tot den man aangetrokken en overwoog of hij hem zijn volle vertrouwen ook zou schenken diens openhartig Waarheidslievend karakter drong hem er toe k eene poos gezwegen te hebben deeld uj mede dat eene voor hem zeer b langr ke murtenis aanleiding had gegeven tot deze in dit jaargetijde alles behalve gemajtkelijke reis en dat hij wel over die gebeurtenis zou willen spreken iU hij op hunne stilzwijgendheid rekenen kon Met een ondereoekenden blik keek de postmeester hem aan daarop maakte hij zijne vrouw en kinderen t oor een wenk met zijn wil bekend dat t zich zouden verwüderen ÓogenblikkeHjk verlieten zij de kamer Vegen men kon het dnldflijk btwrm en tnp op en toen bet ge dch tegen verzetten want da voorrechten ÜK ijj als afgevaardigde genieten worden dsgelijki nunder V Wolffs bureau vermeldt het volgende iMUatin De toestand des Keizers gedurende dan dag van gisteren was bevredigend Bü kat Temienwen van het verband bleek dat ia wonde zonder pjju was De rechter oogMen en da rechter wang zgn eenigszins gezwollen De patient is zonder koorts Het billetin is geteekend door de doctoren Lanthold Bergmaan en Ilberg e e e lu de Fortugeesche Kamer warden de anti elerieale demonstraties te Oporto ter sprake J ebracht door den afgevaardigde Fernandez i sirak van de vermetele aanmatiging der reactionairen en de zwakheid der Begeering di de wet van 1834 op de geetteiyke orden niet had toegepast De Minister president verdedigde de autoriteiten te Oporto en aanvaardde al de verantwoordelijkheid maar over betere handhaving van de wet van 1834 waarop da heer Fernandez aandrong liet hij zich ontwijkend uit In een vergadering der HandelsTereeniging te Lissabon zjjn heftige redevoeringen tegen de Regeering en de Jeznieten gehouden Het blijft onrustig t Oporto en da trot paVat laeds gereed V erspreide Berichten Fkaxebue Naby Rennes is een Notaria op denloop gegaan met een passief van 16 000 francs waar tegenover stond een actief in kas van 45 centimes in specie en 40 centimes in postzegels Natnnriyk zyn weermeest kleine luidjes de slacbtoflars Te Algiers hebben eenige leden van den raad in verband met de door Max R4gis gehouden meeting bun ontslag genomen en er zullen er nog meer volgen In verband met het telegram van Deroulede vol pereoonltjke beleedigingen heeft Billet nieuwe getuigen benoemd In alk geval zal er voor Maandag ol Dinsdag wel aiets kunnen gebeuren want gitternamiddsg keelt Deroulède uit Barcelona aan Bullet gemeld dat zyn reis vertraging ondervond door alwezlgheid van een naar Genua vertrekkende boot waarop Buffet geantwoord beeft dat hg de benoeming van D roal6de s nieuwe getuigen tegemoet zag De duelaangelegenbeid Déronlède BuHet luid hunner voetstappen was weggesto en sprak de postmeester Wi tljn alleen genadige heer Egon von fiernsdorf noemde z JQ naam en was teer verrast toen de postmeester kalm antwoord de Dat vermoedde ik j uw komst wefd mij reeds acht dagen geleden bericht de slechte wegen ziJD x ker schatd van de vertraging Met groot verlangen wachtte ik op u Wees welkom genadige beert i oen £ gon htm de band toestak boog hij en sprak 1 Een oogenblik Hij ging hsMtig fe kamer uit en keerde enkele oogenblikken later als soldaat in de uniform van zijn land terug Ëzon s verbazing klom ten top Zeer geéerbiedigde heer teide de postmeester op plechïigen toon ik was de jong soldaat in het regiment van uwen vader ik tk heb gezorgd voor zijne latltste rustplaats Mijnheer de Graaf toen ik hoorde vah den iwitmeester daar boven op het gebergte mijn aanstoatiden schoonzoon dat de soon vafi mijn onvergctelijken meestónaar oès ondoorgrondelijken raad de toekomstige eigenaar van deze goiedereo was f worddn ging ik in den geest op naar het stille graf oiüder den hoogen eikeboom en weende tranen van droefheid en vreugde Hij zont op zijne knieën voor Egon hiel de hand tot hem op en sprak me eene stem die van aandoening trilde I God heefk mij rijk gezegend dat ik de eerste mig njo die u op uwe g xderen welkom beet en Zijne ontferming over u mag afsraeeken Egon drukte den man met hartelijkheid herhaalde maten de hadd en betuigde hem uit bet diepst zijner ziel z Deo innigen dank Toen vroq wordt van den kant van de tchraenwerifan en blageerenden DtronlMe wam gakonden mocht ar dan nisaeblao oak al gaaa steek ol scbietpartytje plaats vladen daa wil hg toch genieten van de laoaatie welke r aan al dit theatrale gedee verbonden is hoewel zelfs Catsagnae zich in onvritDdaiyka bewoordingen uitlaat ovar dit tweegevaaht onder reden ol sin alleen bedoeld als reclanw voor den patriottenhoofdman BINNENLAND STATBN GEMBRAAL T m B m B m m a m mm Zitting van Vrydag 8 Maart Het debat over damilitiawet wordt Tvort gezet m wel over de art 8 3 130 a IIH betreffende het contiogeat en den otfaaiofftyd volgcos de jongste i aeriagawüiigfiit ten hoogste 12300 mao voor voUadiga M ten hoogste 5200 man voor korte eaftaliig Voor korte oefening konen ia d aanta plaati in aaoDerkiag de lotaliagaa Tsidoesda aaa by het Kon batliit te ttallaa eischen ran militaire bekwaamheid ol lichamaiyk geoalendhtld Is dat aantal onvoldoende dan koaan voor korte oeianiogen bet aeral k aanmarkiag da kooge asanen LotaBngiB dll aaataitA ten eiachen van miUtaira bakwaanhald ot lichamaiyke gaoalendheld valdOM wordaa zooveel mogaiyk geplaatst ia t korps hnonar kebse De tot korte oefening ingeiyfdan worden met verlof huiswaarts gegoaden tot alterlyk 20 Mei De hearen Tjrdeman o Kaïdyk trokken nn hnnne amendenantan io Overgebleven is alinn hat amendenentKnyper om voor korte oefening alleen in aanmerking te doen komen lotalingen in het beait van een getuigschrift van vooreefening waaruit biykt dat zy aan by beatnnrsmaatregel te stellen vereisehten van lichameiyke geoelendheid voldoen De keer Tydeman bettread het amendt Kn per als nllenda aanleiding geven tot groot misnoegen der andiire lotelingea Verder acht hy bezwaariyk in het voorstel Kujrper de orascbryving wat da bettnorsmaatregal ten aanzien van bat getnigiehrilt zal Inhouden Omtrent den tyd van opkomst van vier maanden wenscht by volkomen vrijheid ta laten De heer Schaper bestrydt bet amendU Kuyper dat zal leidan tot meer oalesing meer diensttyd meer kaaernedienst en 10 millloen meer zal kosten Het amendt Ker hij neeui eischte dal Gregorius zoo heette df postmeester hem als vri en raadsman ter lijdt zou staan Hem sijn volle vertrouwen schenkcindt deelde Egon hem allies omtrent zijn persoon m d en zeide ten slotte i Nu weet gij alles Waaron hebt gij en uw huisgezin imj niet terstond welkom geheeten als uw toekomstige meester V Omdat ik niet zeker wtst dat gij het waart antwoordde Gregonus ik kon het alleen maar vermoeden en toen ik u lag twtiteÜe ik niet meer maar heer I van u moet de vertrouwthjkheid uitgai n gij zijt de roeester Jk uw ï Zoo is het aldjd Sij ons geweest urcn komt mijn gezin pas op de ho te als het voor tijd is gen ge heer ea door niemand aa r den dan do i zelven Hoeveel dooiKtcht sprak uit die woorden vu den eenvoudigen man hoeveel JuiM begrip vul de plaats waar hij moest itaao 1 t Was laat na middernacht De beide mannen zaten no op deselfde phuts in het gesprek vef diept Gregoriua sprak en Egon liiuterde mei groote aandacht Eindelijk zei hij Is mijn oom Èoof l S heeft hij niets dan dien eenen looa f Hij heeft ook nog eene tkxïüer een m i van achttien Jaar tij heelt na naars vaders dotffop niets aanspraak dan op eene bepaalde km gelds Waarom ve lt gij zoo weMgorer mijn oom waarom aljt gij zoo achttiftoodênd omtrent ajl persoon U vrd Egon tNi Benndorl