Goudsche Courant, maandag 11 maart 1901

Tolepliooniiet Gouda Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M t gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net Is aangesloten aan het Ryks Intercommnnaalbnreau Op 1 Maart 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT tmmmmKÊm i mlimmmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmfm m u i ilum m i i i i i i DlreeU SpóorwegverMidlngen net ttOUÜA Wlntfrdieist 1900 in a i S 40 I AaoKevaogen Onkt ROTTlIDaWtlaa rafaa 11 11 la ia ia ia 1 17 i ii mo 1 4a 4 aa 4 14 i ai 1 11 1 01 1 1 u 11 10 11 14 1 11 a ia I II 4 01 5 17 1 41 a ai i aa B io 1 0a a ao 1 October TUd vai fireeif lek a é 7 117 44 a i4 a i7 a u i u ii ii ii ii imi iuk I a a4 10 11 a 1 1 10 10 i i 2 1I I 7 47 I OT 1 10 I IS 10 10 10 41 11 01 11 47 f a i ll ai 11 4a till s ii a oa M4 Ml s 40 I I IO 1 17 a oa a ia i ai lo ii mu I lo ns 11 f I0 I SI I1 4S AUaaa la f aa Uaaa fcfca HMalaa y O 4na rilna taaiat llaaa4a a Dla 4 t a a a a g iaba wtautiliattaa aar 4a aa kl arlm toat taiai aahlaa mattpcga a HaUaaiaaa Sfaa I lUra aapflaiaaal kawija 1 tUna Diaali Prima kwaliteiten TlUIVSVAllA KAAS GOÜDSCHE KAAS in diverse kwaliteites van IS 40 cent er büt Kilo LEIDSCHE KAAS M cent por halt KUo en EDAMMER KAASJES van 1 t M p stuk zyn steeds verkrughaar by Üe Gondsche Melk InrichtInK B r Wie werkeiyk p r y s a t e 1 1 een nBCEL IJK aOVBA alaa 11 10 IMI 10 1 114111 41 11 10 10 41 4 a 7 11 I a itO a n a aa a ii a 47 t I S t a i a a it a oo i ia io o 10 11 f 1 41 4 aa 1 14 4 47 I IB a l4 4 41 1 41 4 01 M4 1 11 ♦ 4 44 1 1 a 4 11 I OI a Ml 10 41 ii aiia os 11 11 1 01 i oa M oa 4 01 4 a 07 i ti a aa 1 w v t Allaai la a aa UaM ailn MaM a haallalH af 4a laaf ba am ia kai4 M J a B H ill i a a ri a tfm L liUa aat U a lta a wra 4a Oiaai lla im Wagaia Uta a aoD D4 D T ll i if 1 41 I II a ii 10 01 10 11 io aa ii aa ii ia ii M la ia i ai 7 1a Ml 11 11 i io 7 a a oa 11 11 1 11 7 il 14 11 11 1 1 7 11 i ot i ia 1 11 i 4 10 1 10 41 11 41 11 01 11 41 ii ia 1 40 a ao IN Ml Qovdt fevank Moera BoetêmserEeg Vsarbug itage i lUtn l al 4 04 7 017 1 7 MS Ml 1 03 M 10 11 11 11 ll ll 11 04 1 10 1 40 v rS I M i 1 1 z wi Di z a ai 10 11 nii Mo a oa i 4a 1 01 Bnada 4 14 ii i 7 117 41 07 1 I II 110 10 1110 14 it st 11 01 la it I II a oa l aa 4 17 4a raaallallat af4l laaptaa laHa atoa a4ai J Bamaritoml allaa la a aa Uaiai aitw tatah I latolai 1 41 4 171 811 18 7 017 417 111 18 a ai lo aaj 4 48 1 88 H 4 18 a J 10 11 1 1 a i4 10 88 a II i 4 7 017 11 a oa a ts a aa lO sa lo aa iaat kiliat la U aaa aanUw W a O S D D 4 4 MSTIIDlIi riaa aaaa v lolda 8 fa I U 8 11 a M 10 8010 1111 611 10 I M Ml r 4 17 4 48 8 18 t 181 48 l ll 0 18 10 87 11 01 AeuLW 8 01 a aa l aa 10 10 11 04 18 48 18 87 1 87 l il 4 ia 4 47 a i os 44 a sa 10 j u oa u ia Awta 8 a u Ml 10 18 11 1 1 08 UO 8 18 l 4 ll 1 13 8 41 a l ll 1 tl 11 11 11 14 ul D4 lT ltllr laa nna 10 11 11 00 IMI I II J tl Ml Il K t ll 11 14 1 40 a ïl 10 4a 11 47 la aa 1 0a 8 nl sa 1 04 j 1 18 I II 7 t I II 8 10 10 1 lO la 11 88 11 01 1 4t 8 08 8 11 4 III 4 M 8 8 07 1 44 1 0 a l7 10 W luia ia l7 4 l aaa aaa a 17 10 41 1 ia a ii U 7 01 7J4 MO a OI l ll 10 14 ll i lUl a i ai I II 1 10 7 10 7 81 l aa 10 17 u oa 7 88 10 8S i ll 7 S8 8 48 11 01 MO 7 00 7 t4 a oa aa ii ta ti la te hebben laat zich lotograleeren in da mafgraHêche HumêUmHehtHtf ST cnDIO Ta v D WAALS Vl SINGEL 6 1 Mi I II a 8l 10 14 v t c I ii 7 II 8 10 a fia ii 8 1111 1111 17 li ti 8 81 1 10 8 81 4i 8 11 8 8 7 01 8 10 8 11 kat ar 8 84 1 47 7 80 a ai a 41 a 10 a aa 11 10 ii 4i i ii 1 40 8B a 49 a OI S la 1 18 7 81 8 18 10 08 louda 7 0 7 818 18 8 18 a aa 10 18 10 84 11 11 141 1 I i l 4 11 4 84 8 47 7 18 7 14 8 08 8 18 U li 4i 8 1 7 00 7 41 a OI Ma 10 08 10 48 7 14 a u 11 07 8 18 11 7 14 7 48 8 11 Ml 10 01 lO li 11 11 d k op rt 122 om mogelipcbeid t openen d t geoelende lotelingen voor volledige oeleningen Troeger bauwaarU zullen kearen zal betoogt bil leiden tot meer privilegies m de kazerne Al de amendementen zun oltra miUtariach onder het roorwendlel ran betere Tolksweerbaarheid De beer Verhej ontkent t o iterkHte die bedoelingen Hi w zigt zijn aiaendement op art 122 zoodat tarultatiat wordt geateld het boiawaiarts zenden voor ten deel in don eeraten oefeningatya van de voor lange oelenlng aangewezenen die blaken voldoende geoefend te zgn De heer Van Vljjmen bertreed het nn gelormaleerde atelnel van voorbereidend militair onderwijs De mlniiter van oorlog verzekerde dat men niet bevreesd behoeft te zfin dat na ziJn altreden geen miniaters te vinden zonden wezen die z n denkbeelden zonden willen volgen Hü zon nu reed namen kannen nooniPn Gelach Hy bestreed bet amendemont I e Ras en Van Vlijmen op art 2 waardoor h j drie maanden 5000 man minder zon hebben Hy achtte d amendementcn Knyper niet gewenscht daar ze te veel regelen en to weinig overlaten aan den minikter en liet do beslisaing over de amendoroenten Kerduk en Vcrhey omtrent vroegere naarbniszending van volledig geoefenden aan de Kamer over maar bestreed aterk hot amendement Verhey verdeeling van opleidingstyd De minister heelt ingetrokken de laatste alinea van art 120 bettekkeiyk het met verlol zenden tot 20 Mei van de tot korte oeleaing ingeiytden De commissie van rapporteurs heelt zich tegen hot meerendeel der amendementen verklaard Digsdag atemmen AIIVlJ iVTKl iIIi M V Dl Hoer n Mavroaw EVEK8LiiDiiKR gevm kennia van de geboorte van M Dochter Oonda 8 Haart 1901 V oor de vele bewyzen van deelneming ontvangen by bet overlijden van onze gelielde Zuater en Nicht C C SUKDKECHT betuigen wy onsen harteiyken dank Namens de Familie H 3 J HLIEDRECHT ff S tb a a ill g s PaiM Expellcr Dartf jtB w 4ttmi t togaa Bhtïna m i4 LH 76 M al tültUMWiftUakaa Ta Iw ÏITB au4 a f B Bt l MI ttS as 1 7 11 7 11 7 11 Oapall f 7 11 aohardu M Ml 7 44 Ratlgrd BD F t Etltndui B Uflld MoprdneM Klnwarlink i oa a 14 a nt to BotterdsB Beiut ttoiterdua D r LH Sotlerdim U 4 41 l ao a 07 7 1 a 7 41 J IU 4 sa t 41 a HUsw4rk rk a OI l al MoordiMkt a u a 4 07 7 48 8 11 8 10 M4 8 11 8 4t a 8 7 04 Ueadt öadair Wowd UbMkl t ll Uinekt WMiilta Oudiar Oosda soida i n aio a is 7II a 04 Openbare Verkooping ie GOtJDA ten oventaan van den Notaris ö C FOETCIJN DRO KJLEEVEB iipllMilerda 2l Idart HOI bij o iy a op I 38 I I biin iiiliiialieeBabbg telkens dea middaga to M nren in het Udtel I Ë ZALM aan de Markt van Dl sslide ei gted ogderhoudn SOÜWVANSWONINB genaamd RLISABETHSIIütlVE geteekend F No 39 bestaande m WONINO waarin 6 vertrekken STALLING voor 21 Koeien WAGENHÜIS ZOMESH0I8 HOOIBEIIG BOOMOAAED TUIN en enige perceelen nitmuntend WEI en HOOILAUD te zamen groot 16 Hectaren 10 Aren 1 Centiare staande en liggende in Bloernmdaal by Uottds gemeente Waddinzveen benevens een perceel best 7 Q ï X Su ZX ÓL f WEG en WATER groot 1 Hectare 87 Aren 62 Geotiaren in den WlnterAIjk te Gouda iusschen da terreinen van de geamoveerde Loodwitlabriek en het aanteleggen van Borgen IJzendoorn Park t welk als op het terrein algebakende BOUWPERCKKLEW verkocht wordt met het tront naar genoemd aanstaand Park De Woning met de Landeryen in Bloemendaal zyn verhuurd aan den Heer J v X DKK HEE voor 1 1000 per jaar de Landeryen tot 15 November 190S en de Woning tot 1 Mei 1904 Zy worden verkocht in i pereeelen terwyi het WaUand is den Winterdjjk zonder hnnr te aanvaarden is den 16 November aanstaande De perceelen zyn te bezichtigen 18 18 en 20 en 25 26 en 27 Maart 1901 van 10 tot 4 uren Nadere inlichtingen geven voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gonda en Notaris BOTERHOVEN db HAAN te Amsterdam Te Huur of Te Koop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande practitigo Pakhuizen 10 11 11 01 iwi 10 11 11 11 u ia ii aa 1 17 1 1 10 i ij i aa 10 01 0TTI1D4H Ll Oa 1 80 1 40 1 17 4 00 4 11 1 M im l ao J 10 14 gelegen te Gonda aan do Tnrbingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Opeübare Yerkooping TE COtlDA ten onverstaan van den Notaris G C FORTÜUN DROOGLEEVER op MAANDAG 18 MAART 1901 des morgens te Mf nren in het Kolflehiüa HARMONIE aan de Markt van No 1 Een op zeer goeden stand gelegen onlangs vernienwd en goed onderbonden Wl kELHÜIS met afzonderlijke Bovenwoning en ERF aan de Wydstraat te Gonda wyk A Nrs 168 en 168a Te aanvaarden 1 Mei 1901 Het pand van Gas en Waterleiding voorzien bevat beneden den Winkel Binnenkamer met Alkool nog een Kamer een Kenken met Plaats met oitgang naar het water Achter de Vischmarkt 2 Zolders en een Kelder en boven 5 Kamers Alkopl Keuken en Zolder Het is verder van vele gemakken voorzien No 2 Een hecht en sterk mim ingericht GEBOUW en ERF waarin sedert onhengeiyke jaren de Aardappelhandel met goed gevolg is nitgeoeiend bestaande in Woonhuis Pakhuis ruime Zolders Keuken Schuur en Plaats aan de Turlmarkt te Gonda wgk H No 184 hebbende een gevelbreedte van circa 6 Meters en een lengte van circa 30 Meters Te aanvaarden 1 Mei 1901 Door de groote ruimte is bet Pand voorlien van Waterleiding tot velerlei doeleinden geschikt No 3 Een goed onderhouden Kantoor Pakhuis en Erf aan bet Nonnenwater te Gonda wjk O No 2 groot 1 Are 4 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1901 Nos 4 en 5 Een enkele jaren geleden geheel vernieuwd gunstig gelegen EOFFIEHUIS waarin TBBGVSSISO annex WOONHUIS en Stalhoudery aan den Bleekerssingel te Gouda wyk B Nos 327 on 32H uitkomende aan de Boelekade groot 2 Aren 41 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1901 ol zooveel eerder als met den Eigenaar zal worden overeengekomen Het goed onderhouden ruim ingerichte van Gasen Waterleiding voorziene Pand bevat beneden de Gelagkamer V oonkamor Keuken en ruimen Stal voor 60 Paarden en boven Voorkamer met 3 Slaapplaatsen en 2 Achterkamei s elk met 2 slaapplaatsen het annexe Woonhuis bevat 3 Kamen Kenken en Zolder en li voor 1 2 26 per week verhoord 7 17 7 48 7 17 4 1 o ffiaa nna 1 44 4 11 4 ao all 1 01 a ii a B a7 4 1a 4 41 a ia l aa 4 Ml 7 M 1 11 1 4 7 17 De perceelen Nos 4 en 6 worden eent iedor atnmderiyk a daaiu gteoablBMrd geveild en afgoalageo No 6 Een perceel n tmuit id WEILAND liggende in de MiddelwUlens te Goada kadastraal bekend in Seclie K No 1442 groot 86 Aren 80 Centiaren met den eg an het water daarvoor Kadastraal bekend gemeente Reeowyk Sectie H Nos 14 fö en 1404 grrfot 3 Aren 20 Centiaren Terstond te aanvaarden No 7 Een goed onderhouden net ingericht WOONHUIS en ERF een VRIJE POORT daarnaast en een groeten van vele Vmchthoomeo vooriionen TTJIItT met KOEPEL aan de Jleerenkade te Gonda wjk P No 634 groot 5 Aren 66 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1901 No 8 Een HUIS en ERF met den GROND daarnaast in de Komynsteeg te Gouda wgk K No 65 Verhnnrd by de week Toor 1 1 80 No 9 Een HUIS en ERF met BLEEKVELD en SCHUUR in de Boomgaardstraat te Gouda wjk RH No 9 Verhuurd bg de week voor 1 1 50 No 10 Een goed onderhouden riirn ingericht HUIS en ERF waarin met goed gevolg de BROODBAKKERIJ wordt nitgeoelend en alzonderiyke BOVENWONING ERVEN OPEN PLAATS en SCHUUR aan de Nieuwe Hav n te Gonda wyk N Nos 21 en 21a Het pand omstreeks 21 Meters lang van Waterleiding voorzien is beneden verhnnrd voor 1 3 per week en bevat boven 3 Kamers en Keuken en is te aanvaarden 1 Juli 1901 En No 11 Een goed onderhouden gunstig gelegen HUIS en ERF waarin VERGUNNING aan den Groeneweg te Gouda wdk L No 183 Het Bovenhuis is verhuurd voor 66 centsper week het Benedenbuis is terstond teaanvaarden i De perceelen zyn te bezichtigen 13 14 15 en 16 Maart aanstaande van 10 tot 3 nren en op den verkoopdag van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen en Notitlén zyn van al U Maart te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Ha IHM OMoluMrMa oikkdyksla roadmldM TOC lla bdaArpcatuwuCM IIIIMrAea Mrlli iMlIi Str 14 MnlMtr a p naam aa fUrtakMHlfc m Iri Saaraa WataSaia la la a aa aw iie ilaaa w l aaiaaa SanraaUaaal irli iai lllll a I 1 1 17 1 11 10 11 a 4l a iT f f 1 41 10 11 M4 Ml 7 0a 7 HMt ï I II ♦ i 41 1 11 i ia 10 01 M4 7 0a 7 11 a ao a 4i 1 47 lO M 10 14 11 N t X i ia 10 08 10 17 10 81 10 1 10 11 10 48 U4 Ml i ai 1 17 a at a ii M t l4 ia 10 48 11 11 11 87 a ia p F a 4i a ia b 4 w SMANIia l A AaiJ sii Prüeips NOUVEAUTÉS wy verzoeken de Dames dia ons geïllustreerd mode album voor het Zomeraeiaaen noch niet ontvangen hebben dit te viiUen aanvragen aan 11 JDIES JAIÜZOT C Piris Hetzelve wordt dan omgaand grati en franeo toegezonden Bestellingen van al 25 Iranes vrg van alle kosten aan huis met verhooging RtéipedUlc ktiitoof Ie RoieBdnl N B DMSABE TEBEODFINI p DMi 36 Maart 1901 des morgens te uren aan het lokaal wgk K nommer 232 in de Peperstraat te Gouda ïeuMen en Huisraad een partg BEH ANGSELPAPIEE SPIEGELS en niwiw BLIKWERK gewerkt GOUD en ZILVER en JUWEELEN Daaga te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 nren te zien Nadere inlichtingen geelt de Notaris G 0 FOETUUN DROOGLEEVER te Gonda EB BIEDT ZICH AAN tegen 1 MEI e n R K BAKKERSGEZEL T g g V z 22 jaren oud zellstandig kunnende werken In een Brood Besch en Kleing B kk Brieven motto Bakker ton Bodthandel A M vu DIJK ZOON DeUt BANEETBAEEER Lange Tiendeweg 28 SPECIAAL ADRES VOOR Zandtaartjes Hernhutters EIERKOEKEN TT en i lie Spxits ul lkamp § OUDE GENKVEH in diverae verpakkingen verkrggbaai bg J N F BËUDEKER Hooge Ooutee C 2SS W STAATSLOmiJ De trekking begint MAANDAG 18 A4ftlT a 8 Loten en gedeelten van Loten lijn te bekomao t n kantore van de Collectesra A C COSÜN Gonwe C 9 by de Tiachmarkt At H A A MEUSBi Markt A 7 M S s i A B V O e n 9 ÊEÊÈÊM S as e o 1 s GmpBum = s t wi j isria i isriDEL R E3sr Kort orentoht oniar FrUscounnt SHERRIES Pale en Gold 4 Dry van al 1 16 50 per 12 flèss EOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADESA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la Turin 1 50 flesch BODEGA CHAMPAGNE 1 75 u 9 V t O O è COGNAC i 1 1 75 1 2 26 1 2 76 1 3 25 1 8 75 en 5 COTCH WHISKY 2 25 5 Per Fl Per Ank 45 Fl 1 § S LISTRAC 1 U 65 Nto 1 27 75 g g CHATEAU VALHOSE 0 75 31 S3 S St ESTEPHE 0 86 86 H l St EMILION 1894 1 I i2 t 2 o o 2 PAUILLAC 1893 1 25 J 58 a2 S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 84 2 P D D I SAÜTERNE 1 42 ü S ZELTINGER Moezel 0 90 37 60 C BOURGOGNE 1 10 47 8 g De fleaschen zyn in de pryzen begrepen en worden 13 ets per stuk teruggenomen Bg elke hoeveelheid verkrjgbaar bg De Orma T CREBAlS Gouda Aiili8epli§clie Tandpoeder en Aall8epll§cli JMoiidlincluur van E ASSVTO Tandartt te Oouda OVERAL VEBKRUQBAAR Agent voor Nederland G IJSSEL8TIJN Blanwatraat Gonda tOoedkoopate en aoliedsi adre voor Vervoer van Inboedel zoowel binnen aU bmten de aUd met gMloteo wogeDi by A GS RAVES I EIJN Bleekerssingel 887 AUei troritt tegen Traniit ort ehade vemektrd Gebroeders STEEHSMA Bloemisten GO TüA BIEDEN AAN i Wiaterliarde Vollegrondsplantea de mooiste en goedkoopste bloeiende planten voor den tuin thans planten om gedurende den zomer mooie bloemen te hebben VERDER PRACHTIGE EN steeds ruim voorzien van Kunerpltnten eu afgesieiica Bloemea TELEPH No 114 Roode en Witte Bessen wijo Awbevelend Firma C LOURENS Het RuiniwSt Gesorteordo MAGAZÜN vaa Eeeien Mode Artikelen IS 9 SH temoe WittHef MARKT A ONTVANGEN De nieuwe HËERENDASSEN STRIKKEN PLASTRONS en Zellèttikkers in Gekleurd en Zwart Ruime keuze Lage prqzen Aanbevelend C Aa B BANTZINfiER X A VEEHOEFP HOOGSTRAAT Conttsear Pallssler Alle dagen versche gehakjei CROQUETTES PASTETTJES BE8S0LBS aai ent Worden op bepaalden tyd thuis buorgd Aanbevalend üw dienatw Oionaar J A VERHOïPP HOOGSTRAAT Ondergeteekende beveelt zich beleefd w voor do levering van DEJEUNERS BINERS SOUPERS voor Partyen Bruilofteo e B Alsook alzonderiyka schotels en alles wat tot hot koksvak behoort deaverltngd met byieveting van lervies zilver talellinnaa enz eaz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 mEÜW ZIJN DE Meteor Fneumatlsclit DEÜRSLÜITER meer dan 100 000 apparaten in t gebruik en byzonder aanbevolen door H H Areltftokten en deskundigen DRIEJARIGE VOLLEDIGE OARANTIIÜ Deze praetische DEURSLUITEB zyn alle maten voorhanden In het Magazfn De Avondster DUBBELE BUURT B 18 Tel No IIT Aanbevelend Al N VAN LOO V Beleeld noodig ik een elk uwer utt goede wwking i an deze nieuwe vlndilg komen bezlcbtigSK A VAN M BërC Slager TieiVDEWEG D 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCft Concurreerende Pryzen BIEFSTUK 55 et per 5 Ois Aanbev elwd A V D BERÜ TIENDEWEG D 78 ji n VAN BlOMMESTEIiM S In IS r j fornJe r ii rll l ih BES en volkomen ON SCHADE