Goudsche Courant, maandag 11 maart 1901

ROOKT MAGNETO No 8448 Maandag 11 Maart 190I SOste Jaargang fiOüMHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken SB GÏ Trieféta tl ÉÊ ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere re el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TeleftM o 9t De Uitgave dezer Courantg ei chied dagelijks met uitzondering van 2k n en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderiijke Nomroers VIJF CENTEN Ui peninff 15 Maart r ttnf VAN DE JMtete Goedkoopste en Solielste Hagazynen Gordijnstoffen Karpetten Loopers Vloerzeil en Linoleum TAFELELï EDENE BEHAN SBLPAPIER i ViRMA B DE JONG Gouwe C 18S GOUD I rljsverlasing BOTER Van af MAANDAG is de pry der Boter tet nadere aankondiging als volgt QEPASTEUBISEEKDE ROOMBOTER r cent per balt Kilo BKLKOEN OHASBOTKK leer geschikt Toor keskengebmik M cont par ball Kilo BeiiaUingen warden tweemaal daaga aan hnit lAxorgd De tid6 ibè AMk laricbtlig Tan bet lioogite Vetgehalte en van Prima OnTerralscbte Ewalitt t wordt met steeds toenemend snccei geleTerd door De Goudsche Nelk lnrlchtlng De VOLLE ZOETE MELK k et p Liter GEROOMDE MELK ROOMKARNEMELK A OEPASTEURISEERD MELK 1 M cent f p r Literfleeek f neden OPEflING van J E TUDGEEST Magazijn van HOEUPX en PETTEN Ruime eorteering Lage doch vaste prijzen Bri M berelend fi M SEPERS Korte Tiendeweg D 2 2€l huis vanaf de Markt Ito Vt meett geliefde êoHedête ÜP DEK üUUR BEVKËDI JE DK 7 H i lBi ie billijken prijg wedijverende KLBIIW 2 SPELS OftGE S D ST Jroor STOHY CLARK HASON HAMLOf CAKPENTKB i ANN AKBOE AMEK Al dete fabrikaten in Toorraad iq Toarraa4 EST 2X Tsrr ea Z agaiSn Markt No 7 fc I I T i a lii l S Ï9 n laTHCH ét MAY MöBS i Co e a AANBEVELEN ü m n U l P STEIOIEN BEFABEEBEN L C Dc LANGi VEBHUBEN IKBUILEN Wtf bebaren Strykitokken e T p in te Ijveren op den laataten Zaterdag der maand HeUgymnastiek en Massage j Geneesk behand van i uggegr verkromMlngen en andere tiehaamêtni imrmiHgen rheu nati eh ttandoeningen ene op adTiet Van een nedicua D VAN DUUREN FLDWEELEN SINGEL K 7 Dnik Tan A BRINKMAN A Zn aooda MOEA HANDWEEK 3 CENT in kistjes Tan 25 50 en 100 ttnki Flor de Silva 4 et Flor de Parlasas 5 et Jte MnMir tietmporteerOe Mmiama M Sigpareomagazijn Korte Tiendeweg D 2 S VAN WIJNGAARDEN Ooudsche IJzer en Metaalgieterij Veist V D HARST é Co a OTJID A SPECULITEITEN TOOR DE LEVEEING VAN alle GletwerkeD In IJzer en Koper t g m ctDamentiieprijui T4NDWIELEN RIEMSCBUVEK VLIEGWIELEN in alle afmetingen worden arfcr mt aet Tervaardigd BODWAaTIKtLËN RAAUGËWICUTEN ROOSTERBARËN lo Stul UarelgOss tegen de minst mogelgke prgzen 1 ft TTraagi E xajsopgra Tre cr CS f I ft 7f a MELK I iiim M 11 e f laatate Iboueaieata VaontelllBC Donderdag U Haart 1901 Ét BOÏÏERIIAISCHE TOOKEMEÏELSCBAF Directeur P D VAN EUSDEN Aan Flarden Teonealspel in 4 bedrfren jMnvang acM uur preeUs V Oewona bepaüagea es KJJHB TWEEDE BLAD Gemengde Berichten De staking aan de oliefabriek Het Hart te Zaandam van den heer A Honing te Koog a d Zaan ia reeds weder geëindigd De arbeiders zijn na het rerstrgten van den 24nrigen bedenktijd weder aan het werk gegaan zonder hun éiscb bet tegen den zin Tan den patroon aannemen van zekeren V te knnnen handhaven Voor vier der olieslagers heeft deze korte staking nog het onaangename gevolg dat hnn loonen worden verlaagd Twee arbeiders hebben nn ontslag genomen De OTerigen liJn thans allen weer aan t werk De Dail Mail verneemt nit Moskou dat er bft bet spoorwegstation Wolowo een verschrikkelgk onheil heeft plaats gevonden Een ploeg van vüftig werklieden was le zig een soort van tnnnel te graven door de sneeuw die meterhoog de rails bedekte Zij groeven steeds diepar door de sneenw heen toen Tan den kant waar de opening van de tunnel zich vertoonde en waar de Ijjn Trg wai een sneltrein kwam aansnizan door de gegraTen gang heendrong en voor bg tot staan werd gebracht de werklieden allen Terpletterda Uit Gnlemborg meldt men Van den sneltrein die 6 46 s namiddags van Utrecht naar Boxtel vertrekt ontspoorden Donderdagavond even v66r het station Gnlemborg drie passagierswagens gelnkkig xonder persoonlgke ongelakken te veroorzaken De Ign was daardoor versperd er moest een ander spoor bereden worden waardoor alle treinen zoowel van de richting Utrecht als Boxtel aanmerkelijk te laat het station binnenkwamen Er is direct om arbeiders nit Utrecht geseind ten einde een en ander te heritellen Aaogaande de dynamictbntploffing te Irnn worden de volgende bgzonderheden gemeld Er bevond zich in de donanenmagazgnen aldaar een groote Toorraad aan goederen Er waren ook 34 kisten met 3136 K G dynamietpatronen en 7 kisten bevattende 636 K G krnit Op het oogenblik dat de donanen een kist dynamiet wilden openen sprong de geheele boel in de lacht De magazgnen werden als het ware weggevaagd Een regen Tan ijzer bont en pannen viel wgd en igd neer Het gedonder der ontploffing was zoo hevig dat het nog te Hendaye en Fontarabia op een afstand van 20 K M van Irnn gelegen gehoord werd Tien menseben zjjn bg dit onheil gedood vijf iwaar en vijftien minder ernstig gewond ViJf Treesel k Terminkte Igken üijn reeds onder de pmnhoopen vandaan gehaald Men zoekt nog naar de overbigfselen van de andere slachtoffers die onder bergen van kalk en steenbrokksn bedolven zgn Aan een schrgven nit Essen over de kolenmarkt in het Bnhrdistriet in de Frankf Ztg Toor sommige soorten Tmdt men met dan met moeite afzet vooral TOor cokeskolen Naar gemengde is wat meer Traag De behoefte aan Tiamkolen Toor de ijzerindnstrie wordt langzaam maar voortdurend kleiner De afzet vu gaskolen is den tgd van t jaar in aanmerking genomen zeer bevredigend In magere kolen Is weinig handel De vraag naar cokes li sterk verminderd het schijnt zeer twijfelachtig of het Westlaalsche cokeSsyndicaat er i alagen zal de prgzen op te honden too uitToer zijn zg reeds eenigslins Terlaa 4 eTenals die der kolen In de kazerne te Middelburg liep defourier M mettegenstaande bet verboden waa langs ew slechts gedeeltelgk ondersteunde trap tengeTolge waarrtn dexe inviel en een daaronder aan bet werk zijnde metselaar zeer zwaar werd gewond Een andere werkman werd aan den linkervoet gekneusd de fonrier brak een been De volgende berichten nit bet feestvierend Amsterdam verdienen nog de aandacht Donderdagavond vóór het groot diner ten Hove den leden van de Staten Generaal aangeboden werden de vertegenwoordigers van het Nederlandsche volk door H M de Koningin en den Prins Gemaal in de Troonzaal ontvangen De audiëntie door elk der Kamers afzonderlijk aangevaagd dnnrde slechts kort Door den voorzitter werden de leden aan het Vorstelijk echtpaar voorgesteld eerst die der Eerste daarna die van de Tweede Kamer Er werden slechts korte toespraken gehouden De beide Voorzitters betuigden het Vorstelgk echtpaar dank voor de verleende audiëntie en uitten in hartelgke taal de innigste gelnkwenschen voor bet levensgeluk van de Koningin en haar Gemaal beiden de verzekering gevende van de onvergankeIgke liefde on trouw van bet Nederlandscho volk steeds innig verbonden in het en leed met het dierbaar Vorstenhuis H M de oningin dankte beurtelings de Eerste en Tweede Kamer voor de opnieuw aan haar en nn ook aan den Prins der Nederlanden geschonken bewgzen van gehechtheid en verklaarde zich zeer in de aanwezigheid van de vertegenwoordigers des volks te verheugen De Prins sprak mede tot beide colleges een kort woord Hg verklaarde aan de Eerste Kamer zich reeds nu in zgn nieuw vaderland thuis te gevoelen door de blijken van welwillendheid waarmee het geheele volk door de Vertegenwoordiging voorgegaan hem was tegemoet getreden En tot de Tweede Kamer sprak de Prins deze schoone woorden o a Ik wil niet alleen trachten de Nederlandsche taal te leeren spreken maar ik zal mij oprecht beijveren ook een goed en getrouw Nederlander te worden Deze woorden lokten van den kant der Kamerleden een ongewone demonstratie bg een andientie een algemeen haidgeklap uit o Het diner was in hooge mate luisterrijk en opgewekt De Koninginnen de Prins en Hertog onderhielden lich druk met de nevens han gezeten dames en heeren en met de vier tegenover hen geplaatste gasten de heeren Van Naamen en Gleichman Van Tienboven en Vening Meineaz Prachtig was de aanblik der hooge roet de oude tropeeSn en t fraaie Atlas beeld versierde zaal badend in het verrukkelijk sebgnsel van eenige honderden lampen Het schitterend zilverwerk vooral de kolossala milieux de table en candelabres vruchtenen gevulde bloemenschalen verhoogde de pracht van t geheel Na bet diner reden de vorsten naar het Concertgebouw voor den gala avond Natuurlijk had de electriscb verlichte Gouden koets zooveel bekijks dat het gedrang op sommige punten inzonderheid in de Leidscbe straat levensgevaarlijk was Na het concert dej rgtoer door de Verlichte straten waar din illuminatie thans goed slaagde Gisteren morgen bezochten de vorstelgkepersonen de Marme werf waar de Koningin een nienw te bouwen schip doopte met den naam Hertog Hendrik daarbg den wensch voegende dat het schip onder Gods zegende Nederlandsche vlag hoo al houden en den naam van Hertog Hendrik eere zal aandoen tot eer cq heil van ons dierbaar Vaderland De PrlUMfemaal antwoordde op de toespraak TaPaea minisler Tan Marine bet Tolgende ƒ Ik zeg ü harteljk dank voor de Triendeljka woorden mi toegesproken Het verhangt ui uer dat het nieuwe pantaencbip mjjn naam zal dragen evenals ik hoop dat dit schip altgd aan zijne bestemming zal voldoen zoo is het tevens mjjn innige wensch dat ik zal mogen worden een nuttig ld van de Koninkigke Nederlandsche marme Na het dejenner bezochten de vorsten het stadhuis en bezichtigde de aldaar bewaarde oudheden en schilderstukken Na het groote diner aan de Staatsraden Cemmissarusen der Koningin en God Staten der provinciën de burgemeesters der groote steden enz werd de voorstelling in den Schouwburg bijgewoond De directie der Nederlandsche TramwegMaatschappij heeft besloten voor haar beambten ten getale van ruim 300 een pensioenfonds te stichten Aan een deskundige is opgedragen eene regeling te treffen Het bestuur der weesinrichting te Neerbosdh heeft een circulaire om steun rondgezonden die het een noodkreet noemt De Anancieele toestand van de stichting van den heer V i t Lindenhont is thans zoo treurig geworden dat men op den bestaanden voet eenvoudig niet zal kunnen doorwerken Reeds is het getal weezen dat verzorgd wordt ternggebracht op 550 dus ongeveer de helft van wat het geweest is Het bestuur doet dienaangaande d volgende modedeelingen Ifp T te goederen alle in eigen gebruik zijtt belast met een hypol heekschufd van f 92 000 De erfenissen en legaten tot een belangrijk cgler zgn lle mot vrnchtgebruik belast Een som van f 120 500 is daarop aan de inrichting ter leen verstrekt De verdere posten van het actief betreften de verschillende inventarissen van de hnizen en de werkplaats ten slotte een post van + f35 000 uit verschillende hoofden om te ontvangen in den loop van 1901 Tegenover deze t f 35 000 staan de crediteuren te samen voor ± f 78 500 wegens loopende rente assurantiepremie salarissen kassiers leverantiën voor het onderhoud der weezen en voor de werkplaatsen Dezeïchuld aan crediteuren loopt in hoofdzaak over de laatste twee jaren De inkomsten hebben de itgaTen niet gedekt en in het loopende jaar sinds 1 April zjjn de inkomsten niet hooger dan in gelijk tgdvak van 1899 En inmiddels heeft de exploitatie weder 8 maanden geloopen Op heden verkeerd Neerbosch dus in oogesblikkelijken nood Het Diploma A voor de zuivere toepassing van het Correspondentiescbrift en vertrouwdheid met het systeem Stolze Wéry werd verstrekt aan de Heeren W 3 Bert ls Kantoorbediende Rotterdam J Brandt L b Tilbnrg i artin Konijn Kantoorbediende Amaterdam Louis van Otterdjjk Student Handelscursus Pensionaat St Louis Weert en K C van Ree t b Hoorn Over het proetschiift van 1 Candidaat voor Acte A moest afwijzend worden beiebikt De Engelschen vermaken zich met ds volgende aardigheid Een sergeant werd in Zuid Afrika gewond aan het hoofd en werd huiswaarts gestuurd De Dokter die hem behandelde baalde den kogel er uit maar nam ongelnkkigerwijs ook een gedeelte van de hersenen mede Den volgende ochtend chreef h j aan den gewonde om hem te vragen of hjj dat ook terng moest hebben Het antwoord liet niet lang op zich wachten De patient schreef dat hi het wel niet meer noodig zou habben daar hü aan het ministerie van Oorlog was geplaatst STADSNIEUWS GOUI 9 Majrt 1 01 De openbare vergadering van de SpellingVereeniging waarin gehandeld zon worden over Het Belang Tan de Veisanvondigisg voor da Lagere School die wegena liekta van den ipreker moest worden uitgeateld wordt thans gehouden op Vrijdag 15 Maart aanstaande Lie spreker herinneren wjj il do bek de choolman KI de Vries van Enschede Nadere bekendmaking Tolgt Onze stadgenoot d beer W Tan da Pitt oudmilicien Tan het Regt Orenadien en Jagers heeft zich bereid verklaard tegen temde dezer maand in een groote volksmeeting te Rotterdam op te treden met het onderwerp Het Militairisme daartoe nitgenoodigd door ean dri Ul w iUM vereeaigingen Tweetal bj de Qeret Kerk aiuér D Ringnalda te Schiedam en H Teerink t Amersfoort De eerstToljiende Tergadering dar OsUr standscommissle van Armenzorg tal plaati hebben den ISden Maart en vervolgens om de twee weken Kanmnr a d Lh 6 Maart In eene goede bezochte vergadering van de klesvereedtging Vooruitgang te Krimpen a d Lek werd met terneene stemmen besloten zich af te schei ffin van de Liberale Unie Tevens ward basloten een atgevaardigds te zenden naar ds t Utrecht te boadao vargadaring vas vrijzinnige democraten De heer M Bogasrt B wordt daarToor als afgevaardigde benoemd Op voorstel van den beer B Boogaerdt zal het bestnnr der Kiesvereenlging alle pogingen in het werk stellen om tebewerkea dat zooveel mogelijk alle èemocraten In bet district Gouda zich vereenigen om bg de a s verkiezing voor de Tweede Kamer met een gemeeuschappelijken candidaat op te treden SSBOI N m Ds HsSr C Entjsn volgens portrst Ander lisktm welke Ae zeUit eetnak Brief van een vriéhd Ds Heer C Wiggen graan en meelbandel te Lattrap pror Ovsrijaetl schrtjft ons t volgende Dezer dagen bad ik een oad hond met mijn vriend de Heer O Kugsri landbouwer alhier over het gedane gebruik der Pbik Pillen van Dr Williams Iflet genoeg zoo zegt hjj kan ik U dankbaar zijn voor den raad dien U mjj gegeven bsbt n l om de echte Pink Pillen te gebruiken Van af bat eerste oogenblik dat ik ze gebruikt werd mijne ziekte gestnit Taren lang had ik geen smaak meer van myn eten geen last meer voor don arbeid alles bad ik aangewend doch te vergeefs niets mocht baten nergens genezing vinden voor mjlne slepende ziekte Als vader van nog jengdige kindereu zoo gaat hij voort ging ik met bange zorg de toekomst te gemoet want waren de Pink Pillen niet de dooder van mijne ziekte geweest wat zonde er van mg geworden zfjn scheiden van degenen die mij lief en dierbaar ztjn weggerukt van ben die mtfn steun nog zoo zeer noodig hebben Doch o wondervolla uitwerking der reeds zoo beroemde Pink Pillen slechts na t gebruik van drie doosjes ben ik radicaal genezen zoodat ik tbaniL niet graagte eet en met lust mijns gewone werkzaamheden verricht Ziedaar wat d ink Pillen van Dr Williamabymj gedaan hebben Maakt het bekend