Goudsche Courant, maandag 11 maart 1901

10 104 1 f 1 1 1 17 1 1 101 1 1 101 t m 1 100 1 U 7 1 iwv 1 lil 1 8 1 1 Dinsdag 12 Maart 1901 39ste Jaargang No 8449 Bttrgerllika Rt Bd jKBOREN 6 Maart Berendina ondert M Kletjnenbnrg en B Mallon 7 Saartje onder A de Moojj en A da Kuiter Hendrik ouders H Bennia en O Koadam Pieter oudara J A Kelder en J Bakker Johannes Mermanas oudera H vanHannik en H Bidder 8 Maria Gerarda Helena Jozepbina ouden B O J Even enM W J A liindner Aartje ouden A Ëiadboven en C J Mul OVEBI EDEN 7 Maart W Spee 18 d 8 W E W TrSsbnrg buisvr van 8 C van HooH 62 j A Oerretaen 81 j ONDERTBOÜWD 8 Maart J Hoekiel en H Spoelstra ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ni rM ii ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wordtni berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefua s De üi ave dezer Cotirantgeschiedi dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen t De prijs per drie maanden is 1 25 trance per post 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEIS filpecialllell IN Zwarte Stoffen D SAJUSOM AÜVERT iNTIEN Geen Ëngelsch maar Eclit BOEEENBEOOD i eent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ a ehemische WasscheriJ H ÖPl ElilEIIHËK 19 KruUkcule Boflerdnm JebreToteiri d or Z M den Koning der Belgen lloofddepOt vooi GOODA de He A VAN OS Az dpaoialitait voor bot atooman en Terran Tas alia Uporwi en Uameagarderobeo alaook idia Kindergoederen Speciale inrichting loor het atoom n tan plaeo mantaia teeran bont ent OoMgnen tafelkleeden ent worden naar de nianwata en laatate methode geterfd Alle goederen hetzg geatoomd óf geterld worden oniohadoljk toor da geaondnoid volgeni ilaal bewerkt TUiny i Wendirbiliim V in de gabeele wereld bekend en UenHinid Onotertroffen yhiiddei tegen uila Ho rat Long Leve rHaagllrkten eai Inwendig Kiwel ala ook uitwendig in bijna I ille aiektogeTallBn mot goed lotolg iiian te wenden l ryt per Aacou iJ l 1 rer r 8t 1 ThlMtfi Wi dintlf beiit e nalanog ongekende geneejkraoUl en heiltaroo working Mankt mooaUil alk e pijnlijke en jtoriiarYolio k Md Keheel oterbodig Mei dme ulf wenl eS ud voor onfeueealltk rehouden heengezwlWn onian een bijua W jaar kankerlQdeu genezen lireniit geoecing entortachting der pynou bij wonden ontatekingen enz tan allerlei aanl Frtti per pot f l BO per poat f l eQ Centraal epftt voor Nederland Apothek r BÏSIRI StItlllER Rokin im lonlaio Waar kmh denöt li b toU men direct lan die haUen poÜMk im A Tllll lUiï lU I regmdi Wl KubiUch Uut Frc k Oalle pnajMtlu U ootbl deii b hit Cotraal UtpAt b4 kin 1 Aautmam I 7 NIeow OBontmfi B al M Prof Dr Uebera wolbekend I M Slltnr SKAOST ILIXH allMB Mbt mat Fabtiaknawk I tot Toortdarende faditmle en lekere genezing van all folfa de meeat hardnekkige xenutB iekt n vooral ontataan door aldwalingen op jeugdigen leettgd Tolaie genezing tan elke zwakte Bleeb tueh t Benanwdheid Hootdpyn Migraine Hartklopping Maagpgn slecMo pgivertering Onvermogen Impotent Pollntione ent DitVoerige proipeetoaaon Iruarcrteaob 1 1 i 8 8 dubbele llMCi n t i Oenlra il Dep t Malth d Vegte ïaltbomrtel üopMs M Otóban k Co Botlerdam 1 Happel a Giatenhage I HalnraaA de Jong J Can RoUardam WoUr k Oo Oonda on bü alle diogiltaa ADYMTI TIM in alle CourantM worden aangenomen door l et Adverlenlle Bareilii vao A BKINKNAN di ZOON hebbtn zooali rhestnatiek hnidiiekten alKemeene iwakte beenziekte bg het kind en omtijdi de tering itjn door hnn gebruik genezen geworden Door de maag het opnemen Tan het voedtel te Tergemakkeljken en door het bloed te zniTeren genezen de Pink Pillen alle ziekten Piija 1 75 de Sao t 9 per 6 doozen Verkrijgbaar bjj StxBiui Steiger 27 Rotterdam hoolddepothonder roor Nederland en Apotheken Franco toezending tegett pofitwissel Uok echt verkrijgbaar voor Oonda en om treken bü WolU Co Weit Haven 1B8 Men geve acht dat de tdue Pint Ptllm mn Dr wSliams zich in een hpntcn kokertje bevinden met rooiiklearig papier nmiffikkeld waarop met blaawe letter gedrnkt etaat Pilultu Pink pour Pertonne PuUm du Dr WilUamt Verder moet zich op ieder nitwendig omhalael bevinden een wit strookje papier over do lengte der tni geplakt waarop taat Priji 1 75 GUI dt dooi 9 im ptr 6 dootm Eenig depothouder mor Nedtrland Scabilii Suigir 27 HoUtrdam Voor dt ètbruiktaijli raadplege m l dt iniulotm Hollandtdu CirmUiire NIenwe fiHofTeo voor HEEEEN KLEEDI NG A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg K 78 QOUDA reieplt m Bo ai Beurs van Aiiislerüaiu Slatkn w u Ml VrkrL vi l Vii 11 ♦ V 01 l tl 8 MAARTHwnuKD Out m W 8 IV ailo dito dllc a diw diw dilo I Hoiuia OU Oaudl tSll S 4 itiul InMbrijTiiij im l Oomxt Obl m pmpl r 1 8 I dileianlwUM I FoaTDUL Obl met coupon 8 dito tlckat a I u tl l 100 7i 10 114 tav lotv II tl uov m 17 lil i 10 Itnuiis Obl Biiiaaiil 18 t dito OMom lilO dilsbilRatba lasi dito Mj Hop lilt no 4 dito ia Kood l ii 1868 6 dilo dilo dito 1184 I will Farpel Kkuld Uil 4 Tvaaau Qepr Uonr twu 18V0 4 0 i iMBing HTla D Ite lMniD HrlaO tiiniA Ep oblg 18 lUiuoo Ub iikSch laao I Vmuoali Obl 4 oatiap 1811 AmraaiuJi ObligiUao 18 I Bontaiuii Stad Imu 1894 Hid H Aft Hwd lif Md i Anndab T b M j Oertiiutn DoUHuMhiprii dilo I Ara Htpoibookb pandbr 4 üult kfidorVoiataol Muid aOr Hypolhwikb Kwdbt 4 l 1 I1V Nadarlaadaoba bank aaad Nad Uandalmaataiib diloN W k Pao Ujrp b puidbr I Eoll Hyiiolhaekli pandbr 4 Utr Ufpotbaekb dilo 4 Ooal E O nl Hon bank aam i KoaL Hypotkookbaok paodb Ij Anaitii iil bj potk pandb Huw L O Vt Lien rori 8 Xao Holl H poor w Mlj aand Kt lotïipl 8t Spw aaildMid lad poorwag m and Nad Zuid Aft Bpm aand K dito dito dito 18 duo 4 IfiUlSpoorwl l887 8 A EoM 9 1 ïoid Iui SpwBij A H obl I l a FOM Warwhau Waonen aand KH l Ecal Or Rli a 8pw Mi l ohl 4 H i Baltiaoha dito aatd ïaaiewa dito md 81 i IwMg Hombr dilo aand 5 ISV Cwk CA Aaow Sp kap obl 4 100 dito dilo oblit Vi Amuaa ü nt P o Sp M i obl I Okie k Notlk W pr C aan 1 lU dito dito Win St l ator obl I 140 D n orliBioOf Sp e rl f a 8Ti J lUlnoia Oootral oUi ia joud 4 101 LouiaY kNa btilliOtrT aanJ 4 Hnko N Spw Mij lehma j 1II4 Miaa Kanaa f 4pCl pr f aaiid N Totk ünlaaio k Waal a od l 81 i P na dlo Ükio ohllg eïafton Calif Id bvp in goud i 81 Paul Mltin k Manit obl HJn Pao Hoof Inn ob ig dito dilo Uno Col la bvp O I OAXao Cao Soutb Okatt v aaBd ViK O Rail k Na loll d o O Amitord Omnibu M aud I Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vattetf van koude ol overlading van demaag door het gebmik van slechte moeielgk te verteeren te wanne jP of te koud apgzen ol door onregelmatige leveniwgze een maaglgden I ala Hangkatarrh Maagkramp Maagpijnen nioeieHike pii verlertng o reml tnlng op den hall gehaald hebben z j hiermede een goed hnismiddel aanbevolen waarvan de voortreöelgke werkingen reeds j sedert vele jaren bewezen zgn Het iif cfCuBiH tlrioR aoRz fXruièenagn Deze Kmidenwgn is uit voortreffelijke geneeskrachtig bevon 1dene kruiden met goeden wgn gemaakt en vereterkt de spijs 1 verteeringsorganen van den mensch zonder een laxeermiddel te I zijn Kruidenwgn geneest storingen in de bloedvaten zuivert bet 1 bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt be 1 vorderend op de vorming van gezond bloed 1 Door het op juisten tijd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwaleu I meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dos niet talmen er eene proef I medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting I I misselijkheid met braken die bij chronische maagziekten des te heviger 1 I optreden worden dikwgls na eenige majen drinken genezen I I X oiaetnnTtïno ® onaanj ename gevolgen daarvan als 1 ir 5 B wpp U benanwdheid koliekpjjnen hartkloppingen I I slapeloosheid aambeien worden door KKDIDENWLIN dikwgls snel genezen I I KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en ver 1 I wijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen nit maag en darmen I Schraal bleek uitzien bloedaimoede verbal vaa krachten I zijn meestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloed II vorming en een zickeiyko toestand van de lever Bjj gebrek aau eetlust II evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend I ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten 1I op KRUIDENWIJN VMhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering 1I prikkelt de stofwisseling Dcspoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde II zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen loveuBlust I I Talrijke altenten en dankbetuigingen beunjnen dit I I I m KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen A Fl 1 50 en 2 I in de Apotheken van Gouda Oudewater Schoonhoven Bode 1I graven Woerden Alten Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam 1I s öravenbage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van do 1I provincie Noord Holland en geheel Nederland in de Apotheken I Ook verzendt de Firma WOLFF A Co drogisten Westhaven Gouda I 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar allo plaatsen I van Nederland I Voor namaak wordt gewaaracbuwd llen Tcrlange niisluitend wtT Hubert Ullrich salie Kruidenwijn I Mijn Kruidenwijn i gaen geheimmiddel zjjn bestenddeelen zijn MalagaI wijn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wjjn 240 0 Atlas bessenI sap 150 0 Kersonsap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs alantswortel Amerik II krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen l I worden vermengd Wi yi l l F I WW IB mfnn If vTi tf vr Dvor OciiMrii aICtmMQ Muibcvokn M t E r OIplotna en Goud Bckreotid PRAEPARATEN VAN tf iflltfQ I nrrhpIlA clenwntknchUeaciiTerfterkcndtKINA WQNtesenfwtkti VgmHa I al vyV lIC oowcl bij kmderen tXt Yolwusenen gebrek aP eetlutt ilechli tptrifMiEsrlnk EenuwboordpiJD tir Teriterklng na riekte Mkraambrd koorti en hire gcvolgeu ÓUINALAROCHE FERRUQINEUX iii het lijioudcr legcti Bloedgebrek BlcttnicW kwalea Tan Krftiichen Ictftyd ent VerVriit b a riii lUcoiu a 1 00 en L I IKCI VrflWcW ypo TtMir kinderen wakken en klierachtljeBMtiUen eraan te be clen AU ceiieeflkracktlge drank U itooniliBen Mr ipijiTerteringeorgaDea eo diariliie ook ToorwigeliftBen en kleine kinderen Fmsperbu it Kp 1 70 i H Kgr 0 90it Kgr 0 50 Cbtaltcb Maltrc lSL 0 Speciaal voor Kindervoeding In biuKO I K i O QO ilTffe JTlClKoUilVCr Kgr 0 60 H Kgr ƒ 0 26 glHIH t V IKai duig ran de bcvlgitf ftauTaUtn tmi Afthma c üi J le 4 6M en fO Wi Tamarinde Bonbons SgrMj r Sg JStS Si r TOor VinJereo bewliitn de Tunarlndt Bonboni n KRAEPFLBN 4 HOLM btl nfnike dieratai 3 JÊii de Yom roor hel liuld b te f H fc J tmtV nntenaiili n Pnjip rdoo ie O BOeii 0 eO 1 11 li g Catmlalr DactillAC nIcnoM crVend ill let BESTE huiimidM rj jainiiaK r aSHlie J Homi Verkoudhrtd K lpMn b B gt £ Mn ilIjmoploMcnd w vemcKlind middel bl ultncmcndbeid uiuiuiteod in I Hl □ e jel Tertrij gluir rrij ƒ 0 20 per llgicl iie i y PnVKaltm nn KRAIPtUHI a HOUl Ie ZtM BÜ tU rtmim r a wX e tNtmiSi muTV x ST w V rtririwt Ui mtllm TaMMMMk akp tluluri m Vrcfütm MÜk KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST iUlJti rur ffron BrIoUl amm tWmI H IkoUen tmmim h t Mui zu nt MiiMiiai lomAlaMin Sach it mung n mt itui iiitft diiw unuri titeti MCharfen H StoUm mif mi imi Jlróei ixiv In loiotm üuahgaitliintia m Mm tiirHtktl f lutiaumt wuUKIt tl SS rvxiUatm Zw ii4m nia aM Amk Warnung Patent H Stollen BuiteDlaodscl Overzicht De onderbandellngen die tnsscben Kitchener n Botka zonden gevoerd zijn worden liteenloopend beoordeeld De Times zwggt er over Middelerwjjl z jn de gernchten uit Pretoria orer een wapenstilstand en een onderbond tasseben Kitehener en Botha nog niet bevestigd Aan de Times wordt nit Pretoria geseind dat Kitchener de vorige week te Hiddelbnrg een samenkomst beett gehad met Botha maar dat de toen begonnen onderhandelingen geschorst zgn in afwachting van nadere instracties van de £ ngelscke regeering De Daily Chronicle yerklaart dat op debijeenkomst van den 27sten Febmari Botha aan Kitchener vroeg welke voorwaardendeze den Boeren wilde stellen Kitchener antwoordde Algemeeno amnestie behalvevoor de Kapenaars de Wet en Steijn DeBritsche regeering zon bijstand verleenen by den wederopbouw der hoeven en het wederTan vee voorzien der boerenplaatien Botha schoen volkomen voldaan De groote meerderheid zgner olltcieren aanvaardde dezevoorwaarden Do Wet en Steijn weigerdenelke voorwaarde hoe ook genaamd aan tenemen Waarachjjnlijk zal Botha £ cb Maandag formeel overgeven en wel aaa French Omtrent de vervolging van de Wet werd deo 4den nit het hoofdkwartier van kolonel Bethnne geseind De Wet is met 700 man door Fanresmith getrokken gaande in Noordelijke richting langs den weg naar Kof fontein Hjj was slechts enkele nren voor op de kolonnes van Bethnne en Plnmer waarvan de eerste van de Oranje rivier de laatste van Springtontein was vertrokken Kolonel etbnne is op z jn geforceerden marsch op een kritiek oogenblik door den regen opgehouden De bewegingen vin de Wet werden bedekt door een gordgn van verkenners De vervoeging is bnitengewoon warm ditmaal üen gevangene verklaart dat het doel van het commancio Petrusbnrg ia Met tusschenpooten wordt gevochten onder geringe verliezen daar de vjjand zieb steeds buiten schot houdt Is een twee dagen later gedagteekend bericht uit FaaroBmith is de hoopvolle toon uit het eerste bericht weer in moedeloosheid overgeslagen Kolonel Bethnne zoo wordt Ki egd beett de Wet nagezet tot aAi de Biëtrivier Daar ia bet cammando onder gewoonte niteengestovrn Zoo ontsnapt het aan alle vervolgin FEViLLEJOK yiLSKRAcirT 67 Omdat hij mijn gebieder is genadige heer volgens onze wetten suat hij loo hoog boven mij dat ik geen oordeel orer hem mag vellen Buiu tendien gij zult hem telf leeren kennen dan kunt nj lelf oordeclen en ik zeg u wat noodig is Doch gij hebt thans rust noodig ga nu te bed en iübuip rustig tot morgenocl end £ gon rtond op en volgtk nder tegenspraak den welgemecDden raad Den volgenden morgen stond hij tijdig op kleedde zich en begal lich naar óxi huiskamer hetontbijt stond kkar doch er was niemand dan deheer dei huixet Neem plaats genadige beer zeide deze mijne TTOUw zal terstood de KofHe brengen en zich dan weder verwijderen ik heb van den rentmeester Habicht mijn aanstaanden schoonzoon leeds een uur geleden bericht ontvangen dat h zoo spoedig mogelijk hier tal zijn Weet hij dat ik hier ben vHij weet niets bepaalds ik heb hem gisteren alleen maar mijn rermoeden medegedeeld Ha bicht is een brate kerel dien ik nadat ik lijn karakter deugdelijk heb loeren kennen gaarne mijn M Uef kind atsta Utj is waard dat gij hem uw ver froawen tchenkti gtudig heei 1 gen Het zal zich opnieuw samentrekken op een bepaald punt van samenkomst in het noorden zooal het zich weer samengetrokken had te Philippolis na door kolonel Plnmer verstrooid te zgn Men kan zich voorstellen hoe moeielgk het is een dergelijk spook machtig te worden Kolonel Betbune heeft vandaag 6 Maart een klein lager verrast Da Boeren gingen by het eerste pom pom scbot aan den haat maar lieten eenige karren met muilen en proviand in banden van de Engelschen De kolonne van Plumer is na kolonel Bethune door Fauresmith getrokken Bjj do voortzetting van het wetsontwerp op het spel in do Belgische Kamer is art 2 tegen advies der Regeeriug is met 51 tegen 17 stemmen hersteld zoodat nu toch ook in besloten kringen sp l en weddingschap strafbaar zullen zgn Vervolgens zijn aangenomen een nieuwe eerste alinca voor art 2 waarbij speelhuizen worden gèlgkges ld met openbare plaatsen en de artikelen 3 en i houdende strafbepalingen en de overige artike len Men had haast om gereed te komen Kji ten slotte werd het wetsontwerp aangenomen met 81 tegen 15 stemmen en 10 outhondingeo V Het program van het kabinet Zanardelli heeft in Italië naar bet schgnt nogal een koele ontvangst genoten Eu nn heeft Zanardelli nog el aan de meerderheid der Kamer de concessie gedaan om in zgn program niet te sprekeot van de progressieve inkomstenbelasting die de meerderheid der Kamer zoozeer vreest en die Giolitti zoo gehaat gemaakt heeft bjj de bezittende middelklasse Toch heeft Zanardelli niet geschroomd te doen zien dat naar zijn overtuiging de ontlasting van den kleinen qan en de zwaardere belasting van de meer gegoeden noodzakelijk zjjn in z jn program wijst hij op de noodzakelijkheid van de invoering van een progresieve snccessiebelasting van een stemjielbelasting Yoor bewerkt goud en zilver en een belasting op bqnrs aftaires ter vervanging van de vooral op den kleinen man zoo zwaar drukkende verteringsbelasting op graan brood en macaroni De broodbelasting heeft zooals bekend is in het noorden zoowel als in het zniden van Italië reeds zoo vaak tot onlusten gevoerd dat de afschaffing er van niet alleen een daad van sociale rechtvaardigheid maar ook een maatregel in het belang van de openbare rust is Voorts belooft de heer Zanardelli voorstellen te zullen doen tot vermindering De vrouw v n Gregorius bracht de kokende koffie binnen t was volstrekt niet aan haar te bespeuren ol zij Moor haren man omtrent den vreemdeling was ingelicht Gregorius bediende zijn gast zijne vrouw had de kamer al weer verlaten Egon s eerste vraag was Waaaetf gaan wij den toren bekhmmen P Zoodra mogelijk de postmeestfer k ek eens naar de lucht en vervolgde De lucht is nu nog helder doch het zal niet tang duren ol de horizon zal met donkere wolken bedekt zijn die zich in zware sneeuwbuian zullen ontlasten fNog meer sneeuw vroeg Egon Eer hij antwoord kreeg zag hij dat Gregorius luisterde paarden kant van den weg zich ijlings tot zijn gast keerende riep hij Ëene slede I soq het Habicht al wezen Hij repte zich de kamer uiti Ëgon trad naar het raam en zag eene groote slede met voortreffeluke paarden bcspanneu voor het huis stilstaan Ëen man dicht in een pebgehuld wierp een knecht de teugels toe en begroette den postmeester Na eenige oogenblikk gedurende welke op bet voorplein een onderhoucP had plaats gevonden en waarbij Egon zijn naamhad hooren noemen traden beide beeren de kamer in De rentmeester Habicht sprak Gregorius bij het binnenkomen Aan zijne diepe eerbiedige buiging begreep Egon von BernsdoH dat JiaÜcht reeds aangaande x n persoon volkomen offde hoogte was Ronduit erkende Egon dat hij het als een groot TOCHTeclM beschouwde dat k Gregorius eo Ha van den zoutpr js een monopolie dat in het belang van de volksgezondheid niet mag ontaarden in een dekkingspost van onverwachtte tekorten Indien na de koele ontvangst die bet program van den heer Zanardelli te beurt viel de Kamer zich ongeneigd toont om zjjn hervormingsplannen te steunen zal hij of zijn pa ingenomen plaats weder moeten ontruimen of een beroep doen op het volk Doch Zanardelli is te veel man van karakter om niet tot het uiterste zijn plannen te verdedigen f Verspreide Berichten Fbaikbux De gemeenteraad van Parijs moest gisteren n bureau nieuw samenstellen De president tot dusver onder bet nationalistische régime was Orèbauvat had zich ontstemd over do vriendelijke houding der meerderheid tegenover de regeering niet meer candidaat gosteld of liex er hem was te verstaan gegeven dat hjj iltaar liever niet opnieuw moest candideeren en roo werd da4 tot president gekozen de indertijd wegens cyn anti republikeinscha propaganda disciplinair gestrafte ieeraar aan een gymnasinot Dausset die ook president ii van de Lique de la patrie terwyi de tadlci en en de sociaal democraten 35 stemmen nitbrachten op bun candidaat Labussoniéro By de verkiezing van vice voorzitter werden uitgebracht op den nationalist Duval Arnould 3 § stemmen den nationalist Gaator Mery 36 stemmen eg evenveel op den radicaal Opportun De voorzitter proclameerde Duval Arnould en Opportun als oudste in jaren tot vice voorziiters Ten slotte verklaart de prefect der Seine dat als er reclames zyn deze voor do bevoegde commissie zullen gebracht worden buntnenlaNtd Zaterdagavond ontving de Burgemeester van Amsterdam van Het Loo het volgende telegram Het is My eene behoefte D nogmaals te verzoeken Mgnen oprechten en warmen dank san de bevolking an Amsterdam over te brengen voor de zoo barteiyke ontvangst die My en den Prins der Nederlanden ia ten deel gevallen Ik ban diep getroffen door de vele be bicht bij zijne komst had ontmoet hij beleed sijne volslagen onkunde omtrent alles wat van hem gkischt zoK worden en verzocht hen vriendelijk en dringend hem met raad en daad bij te staan Habicht was een forsch man met een blunder ganstig innemend uiterlijk zijne fipnengestalteaaaakte indruk op ieder die hem zag Zijn voorkomen wekte vertrouwen Het htMge gewelfdevoorhoofd getuigde van een belder verstand cijnblauwe oogen spraken van openhartigheid degelijkheid en braafheid Ck Egon s gelaat stond den indruk te lezen dien Habicht op hem maakte i woorckn gevendsan hetgeen er in zijn geest omging zeide hy dralend Gij zijt nog jong mijnheer Habicht ende hooge betrekking die gij t Dank ik uw grootvader genadige heer Hier en hg overhaudigda Kgon een blad papier thebt gij de rij uwer vottfvadiren en die van myne voorgan rs Reeds meer dan twee honderd jaren beeft mijile iamtlie de groote eer genoten dat de loon den vader de laatste als rentmeester en de toot als diens eerste ondergnchikte opvolgde Bij mij en mijnen vader is pas sedert korten tyd eene veranderinjg gekomen Voor deze betrekking il iemand noodig met eene krachtige gezondheid want hij moet in staat zijn bij elke weersgesteldheid des daags en des nachts woeste ver afgelegen streken te bezoeken De gezondheidstoestand van mijn geachten vader was reeds in zijne jeugd niet bijsonder sterk en niet geschikt om hem vermoeienissen te doen doors an daarom werd ik op last van onzen gestorven hMr voor het ambt van zentaeester opi ldd en ben du wat het wtrk wyzen van liefde b verknochtheid welke Ik weder van de bevolking der Hoofdstad mocht ontvangen Dit bezoek zal iteedi in dankbare herinnering by My blijven WltKIUUXA D Apeldoomsche corraspond der Dordtscbe CrL scbrytt als volgt Nu ia de Koningin reeds een maand getrouwd na dOg heeriyken huweiykadag zyn gure weken gevolgd tli hier buiten vyi graden kouder dan in de itad n Februari is kil geweest Het vorstoiyk paar is niat kleumerig t is herhaaldelyk roorgekomaii dat de Majesteiten ne in een open rytuig voorbyreden als ik in myn kraag gedoken rillende van de kon naar myn werk stapte Soms reed de Koningin alleen door het dorp We biyven hier altgd staan als de Vorsten passeeren en buigen voor de Majesteiten de Prins is even vriendeiyk ala zyn gemalin beiden groeten hnu onderdanen beleefd Zyne tfoogheid neemt den hoed af of groet op milit re wyze en da SoniAgin buigt aanvalUg Ze doen heuich niet minzaam wat ook in het geheel niet zou voegen by hat kkrakter der Hollanders Of bet hooge Paar luet gewiekte voeten op de prachtige ysbaan van den Loovyver beeft gereden wy Apeldoorners hebben het niet kunnen aanschouwen ala het slot onbewoond is mogen de dofpelingen het ysvermaak genieten op de Parkvijvers maar all het Hof er in ii bMIvaa wy verre We zien het jonge Paar veel de Koningin ia altyd bekooriyk ze kan boel effeokykeo dan Igkt Hare Majesteit op Berthon i ÉMk tige plaat in Dordt zeker wel bekenJ Maar ik zie toch liever een lachje op hetjonge gelaat een zonnestraal een wónderstraal Oelokklge Prins zyn gezelschap to vort dien stralenden lach op het ungeiichtzyner vrouw Af en toe duikt hier bet gerucht op dat de Koningin Moeder een lan oed wil koqpen op de V luwe Dat zou haeriyk zyn we zyn verknocht aai onze Varatin we eerbiedigen in haar het groot en edel voorgeslacht en zyn onder de bekoring vèn haar reinheid en gratie in haar korte regeering heeft Wilhelmina een kloeke sympathieke daad gadaag maar we moeten nog afwachten wat de tyd zal brengen van den Prins weten we geen kwaad we hopen heel veel goeda van hem doch jegens Koningin Emma is ons gevoel warm en harteiyk we zyn vervuld van innige dankbaarhaid voor da Hoeder en de Begentea Ik wou om een Het ding dat de Koningin aangaat mijns vaders superieur doch hij is niet aan mij ondergeschikt Tegenover het volk was deze bepaling noodzakel k en daaram beeft uw grootvader haar in zija testament opgenomen Eene bepaling die mij hoogst weUwm is en voor mij zeker van groot belang lal zijn zeideEgoa von Bemsdctff terwijl hij den krachtigea man nogmaals de hand schudde tWy wilden den toren beklimmen Met die woorden mengde Gregorius zich in het gesprek iDat treft goed antwoordde Hibicht xyn aanstaanden schoonfader op vriendelijken toon en sonder cijn mei e gezien te hebben ma kte hij tich gereed mede te gaan Op Egon s verlangen liepen zij vooruit hij had moeite hen te volgen de trap in den toren werd al atelier en steiler de koude was er nijpend en bemooielijkte het klimmen Eindelijk had men bet hoogste punt bereikt Het kostte veel moeite de des nachu vastgevroren deur die toegang gat tot de tinne open te krijgen Egon poogtfe daarbij behulptaam te zijn doch moest zi n geringe krachten by die der mannen vergelijkende verlegeQ erkennen hoe zwak hij was Eindelijk was het doel bereikt Bij den eersten oppervlakkigen blik over de omgeving riep Egon verschrikt Mijn God wat U dat De heldere doorschijnende lucht nuHte het mogelijk dat men van hier uit Mn bijzonder ruim vetgeiicht had bergen achter b Hoewel met sneeuw bedekt kon men toch zien dat verettyidenen met hoog geboomte begroeid waren