Goudsche Courant, dinsdag 12 maart 1901

welke bereid zijn mede te werken tot oplossing van het vraagstuk van exploitatie dér kolonie Suriname Eenmaal zegt de chrijver is die kolonie rijk geweest en schatten bracht zg ons aan Dat kan andermaal zoo worden als men slechts de handen aan het werk slaat Maar er is geen ander middel pm daartoe te geraken dan dat de volksvertegenwoordigers die zaak ter hand nemen Men eiscbe daarom bij de aanstaande algemeene verkiezingen van de candidaten bov en en behalve al wat men van hen eischen wil dat zij ook het hunne zullen doen tot exploitatie van Suriname door de emigratie daarheen te bevorderen met hulp van Staat Een goede exploitatie van Suriname zal ons land het vroegere aanzien hergeven Landbouw en goud zijn de beide bronnen die slechts wachten op exploitatie Een eigenaardige hulde heeft heden de Apeldoorusche Inxebroodfabriek aan het Koninklijk Echtpaar gebracht Zij zond n l een geheel uit gevlochten en gebakken brooddeeg vervaardigden kruiwagen in natuurlijke grootte kwistig versierd met bloemen eveneens uit deeg bereid De eene zgde vertoont oen hoorn des overvloeds do andere zpe een mand met bloemen t geheel is gevuld met verschillende fijne luxebroodjes Voor de rechtbank te Berlijn stond dezer dagen in hooger beroep een doofstomme kleermaker Ernst Hermoneit terecht die wegens grove ongepastheid tot f 6 boete was veroordeeld Op een November avond omstreeks een uur of tien hadden voorbijgangers voor een huis in de GoUnowstraat twee mannen gezien die aan t worstelen waren De jongste deod al zijn best om een bejaard heer vast te houden en de heer gaf zich alle moeite om van zijn geleider los te komen De eerste dat was onze doofstomme uitte allerlei ongearticuleerde geluiden Het publiek koos tegen den doofstomme partij en toen er een agent van politie verscheen werd hij ingerekend terwijl de oude heer bleek te ziJn de gepensionneerde geheim secretarls Sch die in het huis woonde waarvoor het tooneeltje was afgespeeld Met behulp van een doofstommen leerares bleek het geval zich als volgt te hebben toegedragen Óp den bedoelden avond had de heer Sch een beetje lang in een bierkneip gezeten en de bezorgde waard bad den doofstomme een wenk gegeven dat hy er een oogje op moest houden dat de oude heer heelhnids thuiskwam De doofstomme scheen zeer vereerd met deze opdracht en volgde den heer Sch van stap tot stap Toen deze vlak bjj huis was merkte hij dat hij zjn huissleutel vergeten had Onrustig liep hij een poosje heen en weer op de hielen gevolgd door den doofstomme De heer Sch besloot eindelijk een nachtwaker op te zoeken en verwijderde zich van z n huis Maar dit was den doofstomme niet naar den zin want hij was bang dat de oude heer nog een biertje zou gaan pakken Kort en goed hjj liep den heer Sch achterna pakte hem bü den arm en trok hem mee met de Ulrectc SjMWPwegvcrtlndlDgeo met GUUDA WloterdleBSt 1900 AangevangeD 1 October Tüd vai Greeiwlcfc H 4 7 88 7 44 8 14 8 17 8 88 9 14 10 89 10 18 1 4 11 96 8 14 J 10 19 8 84 8 41 J 10 87 7 47 8 07 r 8 10 8 68 9 86 10 80 10 46 11 01 11 47 8 46 11 81 U K g K H K t 11 48 1 lllnm DuMli I L 9 84 9 S8 9 57 10 86 11 08 11 19 11 09 J 11 1 = 11 S8 10 66 11 86 11 80 11 18 10 08 11 86 Allomi lo on l kluH Sxbt buboUIon Op doH trolaon ujn Zondag Uundig en Dioidtg jniaogHlifl ntoorbüifltten roor t é a KOTTSXDalI I M M 9 40 9 48 8 89 9 1t i 1 7 17 9 19 9 45 10 18 7 48 7 57 ie Sfl kl Torki sbur tegon enkeion moktprüi ff HolUndioho Spoor L Bitn npplomont ovüo 4 89 4 47 8 46 8 48 4 08 84 6 16 4 44 n 4 61 6 1 1 06 4 116 4 84 6 07 6 18 5 41 8 04 8 84 9 00 9 39 10 08 10 19 botalon VunltotioT op Ion loop ku niet tonkonA ymim ff Bollindnlie ipoor L Iztra inpplomonlliowüo nn do Oonpognio dor Wo oni Lite 10 18 10 43 11 89 6 49 6 11 7 89 9 11 9 11 10 00 10 19 10 89 11 81 11 11 11 11 11 86 9 41 10 18 10 46 11 41 11 01 11 46 11 56 1 40 10 6 11 11 11 67 6 16 6 49 7 67 e o U I A A HSTIBDAH tIoo totU oiidn 89 8 11 8 3i 9 18 10 10 10 59 11 08 1 10 1 86 8 16 07 4 48 6 19 16 8 48 9 51 0 19 IO 37 11 0 AnuLW 8 01 8 58 9 1 10 10 11 04 18 48 18 67 1 67 8 16 1 4 67 5 86 6 03 S 44 9 S6 lO S 11 08 1 69 Aii t G 8 1 9 13 9 87 10 16 11 1 1081 10 8 18 8 40 4 17 U 6 45 e 8 9 tS 10 60 11 16 11 14 ff 9 89 kiut C 6 81 7 16 8 10 8 46 9 13 9 81 11 1111 17 11 68 1 13 S IO 8 84 4 4S 8 11 e ll 7 09 8 10 9 61 A mit W 6 84 47 7 80 8 1ê 8 4v 9 80 O 48 11 80 11 411 06 1 40 8 18 8 4 5 0 6 18 88 7 86 8 15 10 08 loida 7 01 7 818 18 9 19 9 19 10 1810 8111 61 1J6 1 6 8 8 4 18 4 34 6 47 7 16 7 64 8 09 4 11 11 18 l 7 4 si 8 I 1034 1019 n 8 1 09 sio 8 4 6 04 ój J JT 8 08 SO 11 1 5 1 4 S lil 7 M W 1 ♦ Moeder bier kwam vonea Eigenlek ia bet gedenkteeken dat onthald is een eerebljjk aan Ejnma Wat heb ik verlangd te weten wat ons nationaal geschenk zoa zgn Als ik Koningin was ik had me een jacht gewenscht zooals er vroeger in de Nieuwe Haven lag iets slanker Een Prins die in marine uniform trouwt moet een eigen schip bezitten t Spijt me dat de Oranjes geen stoomjacht hebben Holland s glorie ligt op zee Wilhelmina s roem evenzeer Gemeng de Berichten Men schr jft aan de N E C uit Amsterdam Dr is in de leestdagen zoo goed als niet gezongen Ik bedoel een op de gelegenheid toepasseliik li d is er btj het volk niet ingegaan Het van een door De Telegraaf uitgeschreven prijskamp afkomstige lied vaft een Koninginne en een Hertog heeft men tevergeefs zoeken te popnlariseeren Wel heeft een straatorgel het uit den treure denmenachea voorgedraaid maar het was verloren moeite Zj hebben er niet aan gewild Niet onverklaarbaar Meermalen is in het verslag der feesten in ons blad vermeld hoe zelfs het Leve Prins Hendrik hot publiek moeiljk over de lippen wilde De hooge lui op de gala feestavonden in Concertgebouw en Stadsschouwburg en de bewoners van den Jordaan bleken in dezen van één temperament allen Hollanders ingehouden van natuur die v66r ze zich geven weten willen wat ze aan u hebben En als onze indruk van Prins Hendrik juist is zal hij zich over die gereserveerdheid jegens hem niet gekrenkt vbelen Hjj ook schijnt niet van een aard om den Bch n voor het wezen te nemen of te geven De correcte zeer eenvoudige wijze van zjjii optreden was allerminst berekend op effect Niets in of aan hem dat den toeleg verried om de menschen voor zich in te nemen hj versmaadde integendeel al die trucjes waarmede het een man in ziJn positie gemakkelijk zou zfln gevallein de menigte stormenderhand te winnen Blikbaar gewoon zich te geven geljk hiJ inderdaad is wekt hij vertrouwen in zijn ernst en eerlijkheid Ons volk kende hom niet en oprecht als het pleegt te zjjn in de niting zijner gevoelens kan het geen verwondering baren dat de drang nog niet aanwezig was om het hart te doen spreken It een lied te z ner eere Zingen is een verhoogde uitdrukking van Spreken Het is de taal der ziel En eerst als zy doorploegd is geworden door e e diepe aandoening van wezenlpe sympathie kan het lied er in aarden en uit opbloeien Dat ten aanzien van Prins Hendrik factoren aanwezig zijn die hem ons en ons hem spoedig nader zullen brengen de kennismaking bij ziJn eerste bezoek aan de hoofdstad geeft aile aanleiding om dit met grond te verwachten De erfenis van koningin Victoria 8 88 9 08 8 40 8 50 8 67 9 C8 7 86 8 81 8 6 7 11 door 7 18 7 88 7 88 85 7 44 aonda MooiditelMt Kieuwerketk OapalU Eottardiua M RolterdamD P Rottetdani B i 09 8 54 9 08 t Battaidam Beur ii Rotteid m D P BottordMi M 48 S 80 O 4 68 6 41 I 6 01 6 U 1 11 04 f 6 17 W 6 18 7 89 7 48 OapeUe Niraw A k Itoordnoht Mda t AUoon lo on o UUooJmtn 8 87 8 41 8 58 9 01 9 14 9 08 9 19 7 16 7 18 7 8 7 68 7 88 Qoada ZeTenh Uoeie 8o temeer Zog Voorburg Hago Huge YoorbuTg ZoetMBo ïeg Zavenh Mo 8nnd FaoilteUot op don loop fain oiot gorekoid worden i 9 07 84 Ï 46 8 16 6 80 6 86 6 4S booda Oudew Woord Utrwilil Utnwkl IVoeTden Oudew Qoida De Temps heeft berekend dat de nalatenschap van koningin Victoria ongeveer 20 millioen pond sterling of 240 millioen gulden bedraagt Tot deze conclnssie komt hot blad als volgt Zij trok als koningin uit de Britsche schatkist behalve wat haar voor het onderhoud der paleizen en domeinen werd toegelegd elk jaar 468 000 pond sterling 51 2 millioen gulden en als weduwe van prins Albert nog 30 000 pond sterling Van haar moeder had zü een inkomen van 8000 pd St ge6rld Zvi heeft van die inkomsten heel wat bespaard gemiddeld rekent men 160 000 pd st per jaar zoodat zij vermoedelijk in 60 jaren ruim iO millioen pd st heeft overgaard Aan geschenken en legaten kwam daar ongeveer 40 000 pd st por jaar bjj zoodat in t geheel hieruit ongeveer 2 millioen pd st is verkregen De bouwterreinen te Kensington leverden bovendien een zeer groot inkomen op Men schat het gcjhden vaatwerk der koningin op 11 4 millioen pd st de jnweelen schilderijen meubelen enz hebben te zamen nog grooter waarden Zoo komt men tot een grove raming 20 millioen pd st voor de geheele nalatenschap Peter Benoit de groote musicus is Vrijdag morgen te half vyf te Antwerpen overleden Op de openbare gebouwen op den torender hoofdkerk en bij vele particnlieren enden burgemeester zgu de vlaggen haUstokgeheschen 1 Het lijk zal overgebracht worden naar het Koninklijk Conservatorium De begrafenis heeft plaats hedenmorgen op kosten van staat stad en provincie De lijkdienst zal gesciiieden in de hoofdkerk Op het Kielkerkhof vlak nevens Conscience in grond door de stad afgestaan wordt de groote meester ter ruste gelegd Een aanplakbiljet van den navolgenden inhoud en geteekend door den burgemeester prijkt op alle hoeken der straten Medeburgers De stichter en aanvoerder der Vlaamsche Muziekschool de schepper van zoo menig geniaal gewrocht M Peter Benoit is hedenmorgen om half vij overleden Eene openbare begrafenis zal den rouw vertolken die onze stad ja gansoh het land vervult bij het verlies van den groeten kunstenaar wiens roem zal voortleven in zijne werken De mare van dei dood van dezen kunstenaar zal niet alleen in België maar ook in Nederland waar hiJ zoovele vrienden en bewonderaars telde met smart worden vernomen Met Benoit daalt een machtig oorspronkelijk talent ten grave en tevens een man van overtuigjng en groote wilskracht HiJ heeft veel gecomponeerd en slechts een deel van zijn oeuvre is hier bekend wat men er van leent geeft recht tot de mooning dat Benoit zoowel in het kleine alsin het groote groot was getuigen zijn De wereld in en zijn Lucifer Meermalen bezocht Benoit Den Haag waar hij dan altgd de gast was van zjjn vriend Nicolai o a toen zijn Charlotte Corday in den schouwburg werd opgevoerd het laatst biJ de uitvoering van ziJn Eijn De nagedachtenis van Peter Benoit die op ruim 66 jarigen leeftp is heengegaan zal door allen die hem hebben gekend en zijn werken hebben gehoord in eere worden gehouden De heer J Hendrik van Balen te Twello heeft een manifest tot de kiezers gericht om hen op te wekken bij de a s algemeene verkiezingen alleen die candidaten te kiezen OUni ROTTÏEDAljTioo om 18 18 18 58 1 87 8 18 8 80 8 48 4 S9 4 64 6 91 8 18 1 1 10 1 17 l w 6 01 tl t tl t 8 11 t t M a w u 6 18 n g 18 84 8 89 8 61 4 08 6 87 6 43 8 39 1 68 1 08 5 10 900PA rioo TOM 18 80 1 48 18 88 1 54 1 86 1 14 11 81 11 46 18 10 10 16 lO K 10 88 10 48 10 49 I 4 1 68 8 08 1 09 1 09 1 86 11 51 1 0S 18 81 80 o D A D B N a A A 8 tioe Tom 8 11 8 46 4 19 4 60 6 16 5 01 6 18 6 17 5 81 6 65 11 16 11 16 11 68 1 63 1 10 1 1 K 1 10 1 48 4 15 4 46 t U V DA U I KSI U I 18 00 11 87 1 16 S IS I Sl 1 40 S 9 11 81 1 09 8 03 8 4 6 04 10 87 10 53 11 01 li ll 7 10 7 88 7 16 7 88 8 48 7 64 8 08 69 4 88 6 68 10 69 11 16 11 84 11 47 6 11 6 30 5 90 vrije hand levendige gebaren makend De heer Sch vond die belangsteUmg niets prettig maar de ander hield vol met de aan doofstommen eigen hardnekkigheid tot eindelijk een politie agent het geval weer in t reine bracht l De rechtbank vond het misdrijf niet er en sprak den beklaagde vriJ Vlug zijn de uitgevers tegenwoordig n bij om van elke gelegenheid die zich voordoet prentbriefkaarten te maken zegt het Amsterdamsche Nbl v Ned Zoo zagen we Donderdag reeds briefkaarten met dea Dinsdag gehouden intocht en we waren verbaasd over de vlugheid Maar onze verbazing nam toe toen we sterke slagschaduweo gewaar werden en steeg ten top toen we de menigte langs den weg in zomercostuom ontdekten Het was de intocht van 1898 men had op een onde plaat de Koninginmoeder vervangen door Prins Hendrik Gedurende de opstopping van menschen die nadat de vorstelijke stoet Donderdagavond gepasseerd was om zich naar het Concertgebouw te begeven in de Leidschestraat tuischen Keizersgracht en Heerengracht plaats bad ontstond daar zoo meldt men aan de Tel een vreeselijke verwarring doordat drie huzaren de menigtg tegenhielden Daar de menschenstroom maar steeds bleef toevloeien van het Leidscheplein werd de toestand onhoudbaar Wel trachtten eenigen van hen die zich in hst gedrang bevonden de menschen tot stilstaan te bewegen maar de drang van achter was niet te weerstaan Het gsgil van vrouwen en kinderen was ontzettendi en velen verkeerden met de trappelende en steigerende hazarenpaarden vlak voor zieh in doodsangst Op dat oogenblik openden de hoeren de Meijere eigenaar van een modo magazjjn en Mosbach vleeschhonwer de deuren van hou winkels en grepen met hun familieleden en personeel zooveel vrouwen en kmderen als maar mogelijk was en trokken die naar binnen Aan eenige licht gewonden werd onmiddellijk hulp verleend In een woning in de Eappardstraat te Arnhem stond do bewoner die ziek was in ijlenden toestand uit zijn bed op klom door het dakvenster en liep tot niet geringen schrik der buren langs de dakgoot Een van dezen volgde den man maar wat hjj ook deed de lijder was er niet toe te krijgen het dakvenster weer binnen te gaan Ten einde raad was men toen genoodzaaU een gat in het dak te slaan om aldus den man van zjjn gevaarlijke standplaats te verwperen waarna hji naar bet stedelgk ziekenhuis werd gevoerd Arnhemmer Telegrafie zonder draad Marconi heeft een nieuw succes behaald met de telegrafie zonder draad Het is toch aan Marconi gelukt op die wijze berichten ter verzenden tnsscheu het eiland Wight en de Lizard in Cornwallis over een afstand van 200 Eng mijlen 9 11 10 81 9 46 10 81 9 88 9 46 f 9 68 10 08 10 8 48 9 47 10 09 10 16 11 88 6 17 87 6 89 7 06 6 89 6 46 68 7 01 7 8 6 41 8 04 7 69 8 91 6 14 L 8 01 8 89 1 17 9 68 8 18 M 8 84 1 1 88 E 8 48 8 56 4 10 19 9 66 10 08 10 17 10 99 10 84 Tegelijk komt uit Cherbourg het bericht dat de luitenant ter zee Tandié aldaar be Ingwekkende proefnemingen gedaan heeft mot telefonie zonder verbindingsdraad De minister van marinie heeft den maritiemen autoriteiten opgedragen Tandié allen mogelgken steun te vorleenen Bijzonderheden over diens proefnemingen worden echter nog niet vermeld De chocoladefabriek van Gebr StoUwerck te Preszburg is afgebrand De schade is aanzienlijk daar groote voorraden zijn vernietigd r In een mijn bg Gelsenkirchen heeft Zaterdag een hevigen ontplofflng plaats gehad 10 mijnwerkers werden gedood en 10 min of meer ernstig gekwetst Om 7 uur s avonds had men 5 Ipen en 8 zwaar gewonden te voorschijn gehaald Toen braken de ladders en het reddingswerk moest tijdelijk worden gestaakt Te Weenen is het Zaterdag zoo hevig gaan sneeuwen dat het verkeer grootendeels gestremd is Telefoon en telegraafdraden zijn bij tientallen afgeknapt waardoor contact ontstond met de kabels der sterkstroomleidingen Twee paarden worden gedood en een koetsier viel licht gekwetst van den bok Ookjte Brnnn is een paard door een gebrokeiuelectrischen goleiddraad gedood I In hot noorden van den staat New York woedt een vree elpe sneeuwstorm Op sommige plaatsen ligt de sneeuw 1 1 meter hoog Verscheidene spoortreinen zijn i z En nou zeg ik je Janus dat j zoodra er in orde geroepen wordt flauw valt begrepen W4 mo k doen korporaal Wat je doen moet niks anders danflanw vallen snapje f ik weet erniks anders op t Is Zaterdagmorgen De groote fuif alias inspectie zal spoedig plaats hebben Bevreesd voor makkes is alles reeds vroeg in rep en roer De deining is algemeen In minder dan geen tiJd beeft soldaat zijn nitpakkerij op zijn bed uitgestald doft z n knoopen flink op en trekt z n inspectiepakje aan Janus bijgenaamd de vetklier kan ouder gewoonte niet op stoot komen Hoe meer of ie doft hoe vetter wordt ie Janus vindt dat een vet en een proper soldaat twee homogene zaken zijn Niets van al z n bullen is in orde Wordt Janus gefcUpt dan zit oh demoraliseereiid stelsel zen korporaal er ook tussohen en dat beteekent Zondag lekker tehuis blijven Valt Janus flauw dan wordt ie gepasseerd en z n korporaal is gered Janns is een boortje van buiten wat diep nit de klei maar z n korporaal heeft precies voorgedaan hoe Ie doen moet Bom I je laat je maar Vallen en bljlt stil liggen dan zal t welkloppen Nou of t zou kloppen Alles klaar roept de sergeant majoor lan vóór de bedden 11 Ieder staat spoedig in de houding voor z n bed de korporaal van Janus evenals Xijn collega s ter zjjde hunner afdeelingen Doodsche stilte alléén het kartgoklop van eenlgo biefstakbakkende kenkenmaagden dienaars is hoorbaar Daar verschijnt do kapitein In orde I I Staat I De compagnie is present 11 Maar wat is dat Wat gebeurt daar f Wie valt daar flauwP Als de bli water III Maak toch die kraag wat los halsdas nftll Ik observeer intussdien even het fiselomie van den brigus Een vergenoegd glimlachje glijdt over zijn gelaat die knuppel speelt z n rol goed en zal me er wel doorslingeren denkt ie Hjj speelt troefboer Janus kijkt even op i Wèl wél Janus wat schoolt f aan kerel kom kom geen malle dingen doen jongen hier drink er is wat dat zaljeopIriischen Heb je t zoo benauwd Heb je zoo n pijn f State daar I Wil je niet drinken ook goed maar wat scheelt er dan aan Niks kapitein korporaal hèt zeid da kflanw mos vajle Tableau 111 E C Dinsdag 12 Maart hoopt mevr Abrahams te Kampen haar 102en verjaardag te herdsnk n STADSNIEUWS GOUDA 11 Maart 1 01 Zaterdag slaagde te s Hage voor de acte nuttige hanndwerken Mej A Schuling te Gouda De Bond van Onderwijzers afd Gouda hield Zaterdagavond op de bovenzaal van het Café het Schaakbord eene protestvor gadering naar aanleiding van het nietbe noemen van den heer P de Vos als onderwijzer aan de school van den heer Leopold Als spreker trad op de heer A H Gerhard hoofd eener school te Amsterdam De voorzitter de heer E van Dantzig opende deze vergadering en bracht namens den Bond zijn dank aan den heer Leopold aan Burgemeester en Wethouders en den arrondissements schoolmeester die niet geaarzeld hebben den heer P de Vos als nummer 1 op de voordracht te plaatsen daar zij wisten dat hij socialist was voorts deelde hiJ mede dat het hoofdbestuur van den Bond verhinderd was tegenwoordig te zjn daar dit zelf een vergadering had Het woord werd daarop gegeven aan den heer A H Gerhard die voor de vergaderden uiteenzette de geheele handeling die tot het plaatsen op de voordracht aanleiding geven en verder tot aan de benoeming Spr gispte op eigenaardige wijze de negen tegenstemmers die wel het recht hadden nummer 2 of 3 te benoemen maar die dan toch van hun recht misbruik hadden gemaakt omdat men vermoedde dat de heer de Vos was gepasseerd om zijn politieke beginselen Spr constateerde dat een goed onderwijzer niet anders dan een socialist kan zijn die dit niet waren waren meer automaten Nadat er eene kleine pauzo was gehouden werd debat toegestaan De heer J van der Laan hoofd eener school trad met spreker in debat bracht spr hulde voor zijn mannentaal en zijne overtuiging maar was het niet met hem eens dat de heer Gerhard zoo voor den heer de Vos optrad die gepasseerd was Spr constateerde dat hjj elk middel zou aangrijpen om den socialistenstroom te koeren dit was hy als christen verplicht De heer Gerhard diende van repliek hj biliykte ieders overtuiging doch bracht in herinnering dat men geen stroom kan koeren men kan die wel leiden men keert het socialisme niet meer tevens moet ik den heer van der Laan opmerken dat de neutrale en bijzondere school eigenlijk zijn scholen met en zonder dogmatieke beginselen datps de juiste uitdrukking ik zon wanneer ik lid van de tweede kamer was de dogmatieke school evenals de neutrale school gelijkelijk willen subsidieeren omdat ik overtuigd ben dat de neutrale de bijzondere school wel zal doen verdwijnen De heer van der laan nam nogmaals hetwoord om den heejr Jfterhard te antwoordenen geloofde dat dfé pjlr Gerhard volkomenop zg n plaats it m de openbare school hetwelk de heer liSerhard toestemde maardie ook verklaard anti revolntionaire kinderen niet anti revolutionair te kunnen opvoeden De voorzitter sloot daarop onder dankzegging voor de groote opkomst de beide sprekers die op waardige wijze elkander hadden bestreden Rechtszaken De officier van justitie biJ de rechtbank te s Gravenhage heeft verzet aangeteekend tegen de beschikking der rechtbank waarbij de bleekersknecht P buiten vervolging werd gesteld met last tot zjjne invrgheidstelling in zake het wegvoeren van het jongetje Van Wezel Veemarkt te Rotter iaiu Maandag ii Maart igoi Vette Ossen en Koeien g roote aanvoer prijren waren voor ie kwaliteit 33 se kwal 9 3e kwaliteit a6 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 30 ade kwaliteit 28 3de kwaliteit 36 cent per hall Kl Vette varkens redehjke aanvoer ie kwal 35 ae kwaliteit aiVai 3e kwaliteit 34 cent per half KUo Schapen goed aangevoerd De handel was voor vette varkens kalveren en schapen prijshoudend vette koeien traag meuwe fStoffea EEEEE KLEEDIUG o VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Teleph m M at Beurs van Amsterdam Slotkrs 7 911 Vikrs 91 l l l 90 l o 14 e 60 96 9J 96 8 MAABT NlBMlAKD Oart Ned W 8 IV duo diio dltc 8 dito dito dito 3 HoKOjA OH Goudl 1881 934 lTlui Iii9ohruTmgl8 981 5 OosTiint Obl m papiar 1868 6 dito in iilTerl668 6 PoiTDOAl 01 1 met coupon 8 dito tioket 8 Vl 98 14 100 söi 88 881 0 76 460 51 BoouiiD Obl Binnenl 1894 4 dito Gaoon 1880 4 ditohiiEolhs 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito 10 goud leen 1888 6 dito duo dito 1884 6 arun Ferpet loliuld 1881 4 TüUiij Qepr ConT leen 1890 4J Gei leening seiie D 6ee leemn sena 0 ZdidAib Rp T objg 189 i UliIoo Ob it 8oli 1890 ViKFHiiLi Obl 4 onbep 1881 AvaTiiDAH Obligatien 1896 8 HolTiBDiM Sted leeu 1894 3 Nbd N Afr H ndenv aand Ar8nd h T b Mg Certific ten DehMaatsobappij dito Arn Hypotheolb pandbr 4Vi üult Mg dorVoratenl aand oOr Hjpotbeekb pandbr 4 101 194 Nederlaiidai he bank aand Ned Uaudelmaatsob dito N W ï Pao Hyp b pandbr 8 981 Kott Hj otheekb pandbr VI ütr Hypotheokb dito 4V 101 OoaTBNK O Bt Hong banh aan i 11 RUBL Hypotheekbank paodb 6 AxBBiKA Eqiit hy poth pan ib 4 Maiw L G Pi Lion en 6 61 Spour w Mij aand 110 Mij tolElpl T St Sp aand lU Ned liid Spoorweg m naiid 117 Ned Zuid Afr i$pin aand 6 15S ilito dito lito l 891 duo 4 100 lTALl Spoor l 1887 89 A Eobl 3 66l Zuid Itnl Spwmij A H obl 8 66 l oi RM Warsehau Weenen aand lO Roti Or Hu 0 8p Mii l obl 4 96 Bal iaolie ito aat d Fa lown dito aand 6 j Iwaig liombr ditu aand 6 181 KuMkOh Am Sp kap übl 4 100 Uitu dito oblie 9 l i Ambbua Ueni P o Sp Mg obl 6 CbicSl North Wp C T aam 8U dit dito Win St i eter obl 7 140 87 Denver ii Rio Gr Spin eert T a 37 i Ulinoi Central ob in oud 4 108 Loui T Na hTllli Oer v aan l 94 Meiii o N apw Mii Ie hyp a 6 104 Uias KanxaM t 4pGt pref aand 81 N York Ontaa o h Weit B nd 31 Penn dto Ohio obhg 6 Oregon Oahf Mbyp ingoud lOS St Paul Mimi k Manit obl Uu Pao Hoof Ign obig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Canaua Cau South Ohert T aan i 67 V H O Ballw S Na leh d 0 0 Anteterd Omuibu Mij aand 101 Bottord Tramwe Maal and NlD Stad Amaterdami aand I 108 stad BoHeWam aand 3 10 BB18H Stad Ant erpen 18 7 1 9 Siad Bruaaol 1886 H 100 HoNo TheiM Eegullr G eUoh 4 117 OulT B Staauleonig 1860 6 1 117 K 1C Ooit B Cr 1880 101 i Si AiijB Stad Madrid 3 1868 I 84 N D Vrr B Z AtI Hooal oort iSpecialifeil IN Zwarte Stoffen D SAMSOM ADVEHTENTIKN Ontijdig bevallen Tan twee Zonen die kort na de geboorte overleden H L J J V THOTSENBUKO COSIJK Gouda 9 Maart 1901 Heden overleed onze geliefde Moeder en Sebnwdmoeder CATHARINA ADA1IS Weduwe van den Heer J H Til EcHTES in den ouderdom van 84 jaar Uit aller naam E C L TAN ECHTEN Qouda 10 Maart 1901 Te koop aangeboden eenige COCPOfllS voor de 6e Ahonnements VoorateUing Adres Bureau dezer Courant J DE LANGE Gedipl Dansleeraar te Kampen heelt de eer do familiSn van Gonda te berichten dat hij zjjn IlIVtllIffl zal houden Zaterdag 16 i 1aart a s in de Sociëteit ONS GENOEGEN Introductie speciaal door ouders van leerlingen k t t per persoon waarTOor Kaarten van al Maandag aan de Sociëteit DE REUNIE verkrijgbaar zijn Aanvang Tan het KINDEEBAL TV uur van het GEOOTE BAL 11 uur KOETSIER GEVRAAGD een bekwamen nette KOETSIEE van goede getuigen Toorzien Alleen op schriltelijk aanbieding wordt gelet Adres J N BOTH Stalhouder Godda NOUVEAUTÉS Wij Terzoekeu de Dames die ons geïllustreerd modealbum Toor het Zomeraeixoen noch niet ontTangen hebben dit te willen aanvragen aan MH JDLES JALUZOT C Paris Hetzelve wordt dan omgaand gratia en franco toegezonden Bestellingen van al 25 Iranes vrij Tan alle kosten aan huis met S l rerhooging Iteexpedilie kantoor te RozendatI N B Ondergeteekende boTeelt zich beleeld aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desTorlangd met bijlevering van serTies zilTer tatellinneu enz enz Aanbevelend Grerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 aTvaFöHërg Slager TIENDEWEG D 73 EEHSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concnrreerende Prijzen BIEFSTUK 55 et per 5 Oos Aanbevelend A y D BERG TIENDEWEQ D 73 a Hat iMMt ouohadalrkMa ao k Ma malikalrkaltroaUa Udaln r tarM n moral dwnaa an Klndaraelioiawwk ItdaAppratuwanCli milirfcet irlU Baatt SIr 14 Man Mt r at op naam en fkbriaktmark tav tri ÜHrta WhlMva k ttiaa M idaalaHi Ma aai Swwaal Bapal byi evMaaaa SnIm