Goudsche Courant, woensdag 13 maart 1901

308te Jaargang Woensdag 13 Maart 1901 INo 8450 ftoiiDSCHE mmmi JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefora No 9 A DVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centön Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd leleroon o St De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdaggen De pnjs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 j Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Geljroeders STEENSMA Bloemisten GOUDA BIEDEN AAN Winterliardo VoUegrondsplantsn de mooiste en goedkoopste bloeiende planten Toor den tnin thans planten om gedurende den zomer mooie bloemen te hebben VERDER PRACHTIÖE OTpniI Hl üluyil ENiuiji Steeds rnira voorzien van Kamerplanten en afgesBedeo Rloemen TELEPH No 114 Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande pracMigs Pakhuizen gelegen te öond aan de TnrJsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ chemische Wasscherij ViK H OPL ElHËIilËlt 10 KruUkade Botterdam öebreTetrt ril door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OIS Al Specialiteit voor het itoomen en verven van alle Heerenen üameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom o van ploohe mantela veeren bont w Gordflnen taielkleeden eni worden naar d nieuwste en laatste methode geverfd Alle goedoren hetzö gestoomd of gevertd worden onschadelflk voor de geiondueid volgens itasl bewerkt iiiiiiii ii Thlwry i Woaderhil Iin do geheels wereld bekend en geroemd OnoYOrtroffeii middel tegen alle yortt liOnt LeverI Maagziekten enz Inwendig nzoowel als oolc uitwendig in bijna dU ziektegevallen met goed tïevolg liian te wenden PrUs perflacou M 1 per post t l is TMirrj fl Wo denalf bexit een alsnog ongelceuda geneeekraclit en hoilzame werkiag Maakt raeeatal Ike piJQtijka BB gevaarvolle operatie geheel overbodisï Met déze zalf werd een ii aar oud vóor ouffeueesHIk lehouden beenifCZWel en onlaaRs een bijna 83 jiiar hftnkeriyd u genezen Breant geaezi g ea verzachtinft der pijnen bij ronden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot 1150 por post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HEKRl S4KDEK8 llokin S AmBtordam W ir geen dunot ts bwtclie men direct an die SohutzenapoÜielcB du A THiEltltY m Pregrad bel HobiUch Oeitamiob Gelieve proipectni teoatbieaea bü het 0 ntrAl DepAt bandm kin 8 AnutCTcUm PalM Expeller § Dutic jaar wordt dit middel Bit wnMad raci ak pqmitiUMid inwiïviiit SffÜhli tVoriondS d m D fW i pntdiB oök im TKtnnwaa Jf I hM akmiiiMrk A4n 76a ili0s M4 lh iinwt H tbst I ll IkM vmTstII i aii iiiiiigt Geen Kinkhoest Geen Influenza i ONINKLURE T Oai Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoeningp bihnen den kortst mogeljjken tp te doen genezen ndemt onmiddelljk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst lionig Extract J MIlLIAIlTn E uit de Koni iklSke Stoomfabriek DE HONINÖBLOEM I van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers l i Flacons f 1 70 ets 40 et bij Mim loada J irma WOLFF Co Westhavm 198 Gouda D MlTCBlBSi Kleiweg B 10 1 da E H VAN MILD Verstal B n26 te floi rfo A BODMAN Moordrecht VmiSS NimmrlerkadlJttl A nJ TA ZESSEN S onAomn J Th ITOttKBN Boüi op B V WUK Oudemicr D BÖLLMAR Bodiüraven A 8CHEEK Hdaitrecht P W EDE Oudewaler K van A HEIJDEN g Refuwijli P v d SP KJ i Moercapelh I V D STAR Waddingmeen Wed v BOLST addingsneén J HH MiMtaehappy tot Xke oUalie van de Fietoria Bron Kanttwrvoor NederUmd Boompje éO Botterdam Het groote aantal zenuwkwalen van 7ent f hoofdpijn if tot de nog BteBdB lle mlddeli fgaandekeiteflkenenvanap plMle her 6nbBro rt8 toa trot e8re en door de medisrlie weteoscbap aanzewend Kerst aan den nieuwen tijd Iconit ie enr toe dat eiJ duor het gebruik maken v u den eenvoudieBtBn weg OBWelijk langtt de iimd eene pbyHioIOKlsche outdekkinff gedaan beeft die na hondeide proetnemlngen tliane ovei de geliede wereld vet breid IH en terwijl zij in wetpnHcliapiiatlJke kringen de hoogste belangHteUlui wekt tevenxeeua weldaad blijkt te eiju voor de aan enuwkwaled lijdeïidn mnnsübheid Deze gfu eewijze ie uitgevouden door den gewezen Of cier van Gezoiidlielt Dr Boman U eiaemanu te Tllehofen en berust op d i oti di rvindliig opt edaau in eene BO jange jniktijk J u ir wiiNMrlilnir vnii h t livofd eenmnnl prr lInK n r len l iHrf egi cIilkleHlon D duor il liiild nmlddctlljk in li t k hiiwicvHtel me lvtit l4 lil ïtet dexe geueeewijze werden werkelijk euhitterende reanltaten verkregen en ElJ maakte zooveel opgang dat van eeu door den altviuder geschreven werkje OVER ZENUWLIODEN en BEROERTE hare voBrkomlng en genezinB binnen korte t Jd r ede de ïle dmk vereüieueB in Uit bi fkje bf vat niet alleen vor het roete pnhliek verntiiaiibare verklaiingeti omtrent liet wnzcn der nieuwere tlierapie en de daarmede eelfa hl waiiboiilg gevallen verkregen uitw ei king maai ook vmdt nien daHrin wetonschapiiehjke verhiiiidelliig ii uit de mi aivoh l l d ii die aan deze gp ipef wij7e gewiid ziju loomede afschrift van tfti vitti getal iicbnrteu van liooggeplaalale geuee kmidig ii ouder welke f Meniere mad dr pi oreisor f 1 pDiyk inii k te Pnrijs rue RDUBeTont lU Steti grel iti me dr racKitDorentl geiiai i iaDr aan tiet krankilnnluen i estlolit d i Charentoti Samtatratli Dr Conn to Stol it Gioismann mei lir arrend art laJdhlnigen Dr P ForBstisr 9 f i er dkecinur va het hoipttaal la AgC GbIi imralti Or Scnenng kaïteai Qittenrell Bad Emi Danei med dr ganeeahear dirtctekir dor galvdiio t iuraiieutl inrlGlitlnB voor iDnuwlijderi ta ParIJt rue St H nor4 334 i Consul vuil AsoSenSaiiti mnd dr ta Corfu Or Biiib oh arroed arti de Zlrknllz Obtrit tt rzt Ji chl meil dr te Weenen Dr C Uongavel tela Farnère Eure iid van den Cpniell Central il hyglini el de Santo m Fmi ji ijk en vele andeieu Ann alien wier reniiweeiütel meer r minder xnnE daRn In nf ann itng naiiliid Kflimwathll Ilj t ii waarvan de kentci kenim 7ijn onroniiBhe hoofdpijn mi raVnefsohele heofdpijn BlondaiKtra g irnate prikkolhaai held gejaagdhp t tupi aeshald licham tltka frnruit en onbohaoelljke taeilanr verder alle zieken die door bcroeite gstinlTeu wei den n nog lijden aun de gevolgen daarvan EOoalH verlammlnnan oh ver mogen tot ipraktn zmare longval moelolijk slikkun tlIJFlield der gewricliten met vodrtdurando pim plait iDli 6 iwakte veri akking van eeheugen enz n tij die reetls onder geneeskundige behandeling g weest zijn maar door de bekende middelen als outboudiugMcn en kendwateiknur wrilveii eleitrlseeren stoomlool of ri obaden oen genezing of lemrlug hnuuer kwaal gevonden hebb n en ten slotte zij die vtte ffovoelen roor I froerte en daartoe reden hebben wegeni verachijnaeteu ala imn aonhoudBnil angitig voelea virdoovinq In het hoefd hoofdplja met dulzellglieid lllkkerinaen en donkar worden voor de oOBBn drukkende pijn onder het voorhoofd atiizInB 1 oor a het vee en van krlebe Ing in en het liapen van handen an voelen aan al deze drie oatecoriflu van nnwlljdera all ook aan Jonge metajei lijdende aan bleekiuoht en kraohtelooaheld oofi aa gezonde Mtfi aan jonga personen die weel met het hoofd werknn en geeatelijko reactie willea voorkomen wordt dringend aangeT dsn zich het hoven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage koatetoee ia frauag ver iwudea wordt door I AitfHterdanit door M CLBHAIV Co Heillgeweg Ratrerdsm F B vnu HANTRV KOLt P Apothekir Korte Hoofiiteet i Vtreeht LOHRV A POKTOV Ündegraoht bij de Qaardhrng F i Op de longate kvgJennlBüb medlolnale tentoonstel ling is de l i WBlM i Bn aohe eenM wiin Aor de Mediaobe JurU m t d KUveren Hedallle bekroond Qebx S StollWfiTck a a Chocolade DffiimaHee door de nieuwste uitv n lingen op machinaal picioa Terboterfe fetoltiitte m lütaluitend gebruili van fijn m fijnsto gn ndstoffeu garindoerei len verbruiker vin StoUwerck s Cliocolade en Cacao een aanbev enawaardig fabrihut Diiuwteurig beantwoordende aar den inhoud der lesp Bükntten De Hrm benaalde 27 Brevets a s llofleTcraidcler 44 Eere DlpIoma B gouden enz meaalllfs oen bewijs an uitmuntend fiji tabrika t feed l K reef de Acca emie national noub tou dé iraon une M ile M pr m re c1m c on oonalderattoo Oe TOtr exoelteEbe fabrication da Okoool bonbons varies eto eto gtaitynrok tibrikaat ia vei krijgbaar bij 11 a Ccmliseurs Banketbakker en ent JsnsiiBilverteiten woordipsr wor SederUod Jtdiiu Knttemlodt Ameterdam Kalverslraat 108 mSIFOTTAHIBEE l wordt T rzocht op t HERK telettan 4y XHT HET MaO ZIJK TAH M RAVKNSWAAY ZONE GORINCHEM Deze ÏHEBËN worden afgele j verd injveriegelde pakjes van m iujee en een half en een Ned om I met vermelding van Nommer en Pr s voorzien van nevenstaana Merk volgens de Wet gedepo t neerd Zich tot de uitvoering van geJ eerde orders aanbevelende J C BUL vooi heen J BREEBAAET Li KWuw onoietrroflen Prof Dr Lieber welbekend AÜcen echt met FKbneksmerk j i enéiwdheid Migraine 4 Bsrtkloppinï sleèhte spijsvertering Inl otenz tTi ï ollutionel vorige pnijpeotaBfen J n m i ii n i a M I Bep l ka JOIT M teboaJJ a F H pp8l ra I llaltninaoi f Jooj l WoUff C0J f er te Ealtbomrasl i itter am lage H Ci BoMerdam 1 1 t BOESÏniiÈÉOOi hl tX cent de K Q A SLEGT OTEUWE HAVEN 27 tot voortdurende radicale enl leker genezing van sl zelfa de meeat hardnekkige uuixiek ten vooral ontsta door afdnttingen op jeugdigen Wtjid g van el zwakte Bleeh Hooidpfln f Maagpün onvermogen lenz Uit GEEN BETER adres voor alle soorten SCHOENWEKK dan het Noordbraknlsch Séoen es LaartMagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPnUIMINCl van ille Winter Arti keleu in ongesorteerd SCHOENWEKK Aanbevelend C SMITS AJle reparatiên en aangemeten werk m SCHIEDAMMEB GEIEYEE Her hl NIGHTCAP Verkrijgbaar bq i M PEETER8 Jz N B AU bewiji van eehthaid ii oaobet en kurk itaed vooraien van den uaasa der Firma P HOPPE Zenuw eil ülaagrlijders wordt it oïortniging als een wetkelgke hnlp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOBÏ S Boekh Zaltbommel Drnk van A BRINKMAN Zn Qoiid BuUenlaiidsch Overzicht Nog altjjd zyn er geen besliste berichten omtrent de beweerde onderhandelingen tnsschen Botha en Lord Kitchenen Het eenige olfioieele nienwa daarover is nog steeds de verklaring v4n minister Ball onr dat besprekingen hebtien plaats gehad Op wiens verzoek z ijjn aahgevangen over welke voorwaarden ze hebben geloope in welk stadium ze zgH alg broken het wordt nog alles stilgehouden f i Daarover valt dus niets meer te zeggen Tevens bljjven tok berichten omtrent de operatjes uit en Ardt l et steeds moeielper zich een voor tell g te i aken van den waren stand vai zaleen Motht men deEngelsche correspondeitten gelooven dat zonden over de geheele li le de Boeren gedesorganiseerd zjn zS zonden ge weerstandsvermogen meer bezitien geen mlnntie meer hebben geen geestkracht meer om den strgd vol te bonden Het is moeilijk dit te gelooven Beeds zoo lang worden dergel ke berichten in de Engelsche bladen uitgebazuind een jaar geleden heette de munitie der Boeren reeds op te ïjn waren z den oorlog reeds moede dachten zjj aan onderwerping en overgave En wat is gebeurd P 1 Onxeianderlg bleven de Boeren leiders verzekeren dat er nog voor jaren schietvoorraad was dat zjj die den stryd hadden volgehouden nooit kamp zouden geven dat zjj zich onder geen voorwaarde zonden onderwerpen aan het gehate Engelsche bewind En de gebeurtenissen bevestigden deze verklaringen Na een tpperk van moedeloosheid ontbrandde de strjjd opnieuw op allo punten In den guerilla werd menig voordeel behaald De Engelschen leverden hun vjanden geweren en patronen in overvloed j het etenj het voedsel voor de paarden werd hun afgenomen en de Boeren leefden er goed van 2ij vielen nu hier dan daar aan en waren terdwenen als de Britsche generaals hen dachten te grepen Zjj waren vaster an ooit besloten te volharden Volgens het Pargsche Jonmal heeft dr Leyds in een interview verklaard dat een bezoek van president Kruger aan Eusland geheel van den wensch des Tsaren zou afhangen De president blijft vol hoop op den goeden afloop Het is natunrlp mogelijk zeide dr Leyds volgens het blad verder dat de Wet en Botha eens omsingeld en verpletterd worden maar er bestaat voorloopig geen reden om te gelooven FEVILLEIOX WILSKRACHT 68 Egon s kreet was h m ontiokt door dikke rookkolommen die uit diepe bergkloven opstegen naar het scheen Hij wees er naar en wierp een vragenden blik op den rentmeester Genadige heer zeide deze datzyn de schoorsteenen der fabrieken die in de dalen gebouwd zijn en tot het goed behooren Zie dicht bijons de eerste reeks bergen is het Uilengebergte aan zijn voet ligt de woonplaats van mijnen heer Die brccde stroom is de Neisse die in wijde kronkelingen bij het Reuzengebergte in de Oder valt Nu eens breeder dan eens smaller komz hij van Opper SUezie af Genadige heer schier het grootste van alles wat wij hier om ons zien deze bergkcr ten en hoogten tot aan de Sudeten al die dalen en kloven meer dan twintig groote fabrieken zoover uw oog reikt is nog met eens het gansche familiegoed dat gij misschien reeds binnenkort 11W eigendom zult kunnen noemen Deze mededeelingen waren alles behalve in staat Egon s blydachap gaande te maken hij erkende oprecht dat hij met bezorgdheid aan zijn aanstaande verplichtingen dacht waartegen hij zich niei voelde opgewsssen Langzaam daalden zij van den toren af en ig Gregorius huiskamer weergekeerd versterkten z iich met een glaa krach dat ziJ niet meer ontsnappen kunnen zooals zü al bijna een jaar lang gedaan hebben Wat vredesvoorwaardeu bètrot daar moesten de strijdenden over beschikken maar de Enge schen behoeven niet op onvoorwaardelijke overgave te rekenen De voorstellen Wan Courtney en andere pro Boers zonden stellig den gréidslag kunnen vormen TOor een vergelijk maar de Boeren zullen niet als slaven onderhandelen doch als Btrpers met het geweer op den schouder Wat er ook gebeure Znid Afrika zal voortaan Afrikaansch zjjn en niet Engelsch Ér is nu nooit vermelding der beide rassen meer rnoïelük Ten slotte zoude dr Leyds zijn ondervrager een aantal kaarten getoond hebben door 4o Boeren buitgemaakt gedateerd 1897 Waaruit blijkt dat het Engeliche ministerie van oorlog toen reeds zorgvuldige plannen voor eea inval iu Transvaal had beraamd en dus den oorlog met voorbedachten rade had begongen Wat wel opnieuw door den aanslag op den Duitschen keizer bewezen is schrijft de Voss Zejlung is dat politie niet bü machte is ken of krankzinnigen uit eenige volksmenigte te weren zoodat bljjkt dat de verpleging dier personen te wenschen overlaat Menschen die aan dergelgke ziekten lijden moeten vefpleegd worden in gestichten Beeds meermalen hebben enkelen hunner bewezen geraarliik te zijn en toch laat men hen vrij rondloopen Er ontbreekt du iets aan de krankzinnigenverpleging Er kunnen dan ook gemakkelijk gevallen genoemd worden waarin de politie weigerde krankzinnigen op te nemen indien zj niet de kosten van een zesweeksche voorloopige verpleging wilden betalen De Fransche bladen ontbonden zich van opmerkingen Alleen de Petit Parisien vraagt of het ongeval werkelijk een aanslag te noemen is daar men met een krankzinnige te doen heeft en Cornély in de Figaro schrijft De welwillende nieuwsgierigheid die Wilhelm II bij ons opgewekt heeft is nog niet verdwenen Hü heeft haar te danken aan zijn jengd die hem niet veroorloofde een rol in 1870 te spelen en aan zijn hartstochtelijk karakter dat wel is waar origineel en wat theatraal is maar toch steeds door rede en gezond oordeel bedwongen en door wat sensimentaliteit gekruid wordt De Duitschers hebben hem wel eens Keizer der Franschen genoemd en werkelijk heelt hij vele hnnnor eigenschappen En waarom zouden dit gebreken ziJu zooals de Duitschers ze noemen Wilhelm II bezit volgens mijn tigen wijn Schier ontmoedigd vroeg Egon Hoe kan een mensch dat alles overzien fc iGenadige heer was Habicht s antwoord dat 13 mijne taak die aan de grens der uitgestrekte bezittingen door een tweeden flinken werkzamen persoon met denzelfden titel als ik gedeeld wordt Slechts éénmaal in het jaar wordt onze rekening in tegenwoordigheid vao on n heer nagezicn Alle fabrieken de zeer belangrijke mijnen de steenkotenmijnen bijna alle bosschen zijn verpacht en sinds onheugelijke jaren is de pacht altijd van vader op zoon overgegaan Dat weten de menschen hier en zij kunnen het zich niet anders voorstellen Het eenige waaraan ontzettend veel bezwaren verbonden zijn zijn de vele armen die zich om den billijken huur voor eene woning op de woning op de woeste hooggelegen bergvlakten vestigen door den schamelen plantengroei en de slechte landbouwproducten verhongeren zij bijna tijdens den langen winter en bij de strenge koude worden ziek en zwak zoodat zij s zomers niet kunnen werken in de tabrieken de armen dus besloot hij op droeven toon ¥ ormen de schaduwzijde van onze bergstreken Egon von Bernsdorf had met onverdeelde aandacht geluisterd naar den man in wien hij een onbepaald vertrouwen stelde en dien hij reeds liet gekregen had hij legde zijne hand op den schouder van den rentmeester met zijn ernstig gelaat en zeide Mijn eerste bevel heb ik reeds overdacht mijn eerste taak mij reeds afgebakend Vragend keken de brave mannen hun toekorastiger neer en gebieder aan wieoa aangelicht min meening een te krachtig ontwikkeld menscbeljjk geweten om niet een factor van den Eifropeeschen vrede te zjjn Beschaafd menschen verafschuwen den oorlog en weigeren niemand die den vrede bewaart hun sympathie Daarom beeft Frankrijk met droefheid bet bericht van den aanslag te Bremen vernomen Pe leerlingen van de polytechnische school te Madrid hielden een geestdriftige betooging tegen de Jezuïten Agenten van politie drongen in de school door en sloegen met hufi sabels Er is een protest tegen de brutale poWie naar de Kamer gezonden door de cioele en militaire leerlingen gezamenlijk on rteekend Ta Saragossa een republikeinsche meetin waar betoogd werd dat alleen de republikeinen hot land konden redden niet de libfralen die het land openstelden voor de uit Frankrijk verdreven monniken e Oporto hebben weer betoogingen tegen de Jezuïten plaats gehad Een paar Je znïtenacholen werden gebombardeerd de studenten zetten een anti clericale betooging op maar werden door de politie uiteengei d voordat ze aan hun voornemen geVflé konden geven Eenige werden in hechtenis genomen Een aantal fabrikanten heeft bw oten tegen morgen een samenkomst van alle tegenstanders der Jezuïten te beleggen ten inde voor de opheffing der orde te betoogen Verspreide Berichten FEiNKBIJK Bmile Zola deelt nu in een open brief aan ziJn advocaat Labori in de Aurore mede dat hiJ afziet van ijn processen tegen het Petit Journal tot betaling van vijf duizend fraucs schadeloosstelling wegens belastering van zijn vader en tegen de drie schrifteiperts tot teruggave van de hnn toegekende dertig duizend francs Zola betoogt dat hij niet wil proflteeren van de amnestie en dat hij t beter acht van de civiele actie af te zien hij wil niet dat de groote zaak van waarheid en rechtvaardigheid uitloopt op lage geldelijke belangen Ondertusschen heeft Trarienx ter kennis van Zola gebracht dat zijn schorsing als officier van het Legioen van Eer welke eerst van kracht zon ziin geworden een jaar na een bevestigend vonnis der rechtbank ten aanzien van dff bü verstek getroffen uitspraak van het Hof van Assises door de amnestiewet is komen te vervallen zoo der betrokken stond Eerst nog eene vraag Is het mogelijk dat de eigenaar van dit alles wanneer hij zijn plicht ten strengste opneemt een tijdlang vertoeft in de sUd of elders Genadige heer was het antwoord van den rentmeester r uwe voorvaderen uw grootvader nog was lid van de hooge volksvertegenwoordiging en keerde na zijn laatst vertoef in de residentie terug met de verzekering dat wij na eenige jaren een tijdperk dat thans geëindigd is en dus in dit jaar eene verbinding met den spoorweg mochten tegemoet zien l en winter brachten uwe voorvaderen hier nooit door en zelts waren zij vaak een deel van den zomer afwezig De tegenwoordige eigenaar sukkelt bijna voortdurend met die woorden brak de rentmeester zijne mededeelingen haastig af blijkbaar wilde hij met verder spreken Egon betuigde zijne ingenomenheid met hetgeen hij gehoord had en leide Verneem gij al vast waarde rentmeester mijne wenschen en bevelen ten opzichte van die armen Zoodra ik heer en meester ben worden er zooveel nieuwe fabrieken met kleine woningen daarnaast gebouwd dat ieder die werken kan geborgen is ook gedurende den winter voor degenen die niet meer werken kunnen bouwen wij oudemannen en vrouwenhuizen en gasthuizen voor dit doel zonderen wij de hellt der jaarlijksche inkomsten zoolang het noodig is al Gregorius en Habicht vielen voor Egon op de knieën kusten hem met tranen in de oogen de handen preken konden zij niet dat de groote schrijver zonder eenige nadere formaliteit in zijn ouden rang en waardigheid hersteld is Te Parijs is opgericht een bond tegen het duel en tegen het middeleeuwsche vooroordeel dat men een lafaard moet wezen indicA men zoo n steek of schietvertooning afwijst als dwaas en mal Mannen van rang en stand en van naam in de politieke wereld maken doel uit van deze liga DulTSOHLiin Democratische neigingen bij Dnitsche prinsen ziedaar een verschijnsel dat te denken geelt t De regeerende groothertog van Heten heeft deelgenomen aan een feestmaal bü den voorzittor van de Hessische Kamer waar ook eenige socialistische afgevaardigden aanzaten De groothertog onderhield zich levendig met hen en sprak o a jforuimen tijd met den socialistische afgevtkrdidt de van Offenbach den heer Ubrich t BINNENLAND Ter voorkoming van abuizen kunnen wjj mededeelen dat niet alleen bg de M t E van S S het afbellen der treinen zal blijven bestaan doch dat dit eveneesi biJ de H S IL zal blijven plaats hebben Een eergisteren door den minister van koloniën ontvangen telegram van den gonverneur generaal van Noderlandsch Indië luidt Van Heutsi gevaar geheel geweken H M de Koningin laat belangstellend inlichtingen vragen omtrent den toestand van den zieke Te Amsterdam is in district UI door Vooruitgang tot candidaat vacature Hartogh gekozen de heer C H den Hertog Dr Hubrecht had verzocht om niet in aanmerking te komen Vooraf was verworpen een motie van den heer S Paerl om tegenover den heer Van den Bergh door een andere kiesvereeniging gesteld geen candidaat te kiezen De heer Den Hertog verklaarde een zeer beslist linkerliberaal te ziJu maar van oordeel te wezen dat allen die niet tot een der kerkelijke partijen of tot de sociaal democratische partü te behooren naar samenwerkiug in de liberale partij hebben te streven om door daden te kunnen toonen dat zij waard is regeeri prtij te zijn en by het in gang Onze jonge vriend had een gevoel van zaligheid van geluk zooals hij nog nooit gekend had Toen de kalmte was weergekeerd werd het plan geopperd dat Egon met den rentmeester terug zou rijden om zijn oom te begroeten Het vond bij aUe drie de meest mogelijke instemming Terwyl de paarden werden ingespannen verdween de rentmeester enkele oogenblikken Hij bracht zeker een bezoek aan zijne verlootde Toen alles voor het vertrek gereed was behoeide men op Habicht niet te wachten Na een klein halluur werd de weg breeder en beter aan beide zijden prijkten dicht besneeuwde boomen langzaam ging het pad naar boven De slede vloog voorbij tal van huizen en hield eindelijk atil voor een groot gebouw dat in het midden eene breede hooge inrijpoort had ÜAarboven vertoonde zich het in steen uitgehouwen wapen der familie en nog hooger zag men lanes den geheelen voorgevel onbewoonde kamers kenbaar aan de gesloten luiken De rentmeester was voornemens volgens afspraak met Egon von Bernadorf hem eerst naar zijne ouders te brengen Daarna zou hij zijnen heer gaan mededeelen dat Egon was aangekomen en dezen afhalen om hem aan zijn oom voor te stellen In de inrijpoort gekomen bemerkte Egon hoe diep zij was nieuwsgierig liep hij haar ten einde en stond voor eene groote vierkante binnenplaats die lan alle Ktjden niet oude reusachtige eiken beplant was JTffrdt V9rv0 d