Goudsche Courant, woensdag 13 maart 1901

weest in de cacao labriek Deli aan den Sloter straatweg buiten Amsterdam Toen zg Zaterdag morgen aan de fabriek kwamen vonden de werklieden de deur geopend BiJ onderzoek bleek dat de dieven een bezoek hadden gebracht aan het kantoor maar tevergeefs hadden getracht de brandkast open te breken waarna zij zich tevreden hadden gesteld met vier brooden cacao en eenig snoepgoed Vrgdag avond om 11 uur heeft een vrouw vier als werklieden gekleede mannen van de fabriek zien komen Dit zjjn vermoedelijk de dieven geweest want de laatste man van het personeel was om half lOvertrokken Gernimen tjd zal nog voorbtjgaan eer de zaak Mntsaers voor de openbare terechtzitting zal komen Het dossier is zeer omvangrijk laar gemeld wordt zullen een 60 tal getuigen in deze zaak opgeroepen worden In Engeland treedt dezer dagen een knnstwielrper op die alle deskundigen en niet deskundigen in verbazing brengt door een aantal toeren van ongekende vaardigheid en halsbrekendheid Bud Snyder zoo heet hg springt o m met een gewone safety van den grond op een tafel j maakt in vollen ren van een springplank af met wiel en al een salto mortale van 10 voet hoog en komt ongeveer 22 voet verder netjes met beide wielen op den grond terecht om daarna weer gewoon door te peddelen I Door verschillenden journalisten en sportsmen werd Bud Snyder uitgehoord waarbij a gebleken is welk een ontzaglijke volharding het kost om dergelijke kunsten te leeren Negen maanden van dagelijksche oefening waren bijv noodig voordat deze kampioen kunstwielrgder op zijn machine gezeten met zjjwaartsche sprongen een trap van 12 treden kon beklimmen Voor het ginstndeeren van zgn sensationeele fletssaltomortale had hij echter maar 12 weken noodig en een dozgn rijwielen die bij deze studies achtereenvolgens gekraakt werden zoo verhaalt de Kampioen Een paardje dat niet hooger is dan 66 centimeters is thans te Parys te zien een lersche penny van 4 jaar De verwonding van keizer Wilhelm heeft een normaal verloop De zwelling der oogleden is verminderd de keizer slaapt goed en gevoelt zich wel Weiland de dader van den te Brofnen gepleegden aanslag zal aan een geneeskundig onderzoek worden onderworpen om uit te maken of hg als ontoerekenbaar in een krankzinnigengesticht moet worden opgesloten Tot dusver is de aanslag geheim gehouden voor keizerin Érederik in verband met haar zwakken gezondheidstoestand Het heet dat de aanslag te Bremen de zeventiende is die op den keizer gepleegd is Meestal heeft men de aanslagen geheim gehouden Toen eenige schepen gesleept door de sleepboot Marie Zaterdag op het punt üirecte Spoorwegverblodlngen met GOUDA V nte je slH Z AanfievangcD 1 October 9 57 10 36 OOÜDi ROTTXRDAIiTiee verie 11 9 1 15 U 58 1 87 18 8 80 3 4 4 89 4 54 6 89 18 1 5 01 t I 1 10 e f 5 11 n 1 17 I 6 18 11 60 18 84 1 88 8 89 8 1 4 08 6 87 41 8 39 1 58 ar 6 10 0S 5 80 B d 7 88 7 44 8 14 8 17 8 88 9 U 18 8 10 1 l 4 11 81 8 84 J 10 1 f 8 84 10 30 f 8 41 J 10 37 f 7 47 8 07 8 iO 8 58 9 8S 10 80 10 46 11 01 11 4 8 45 11 81 f e V ir e 11 48 r 1 lUiei Obali 11 0 11 0 11 19 11 88 11 86 9 i4 9 83 10 18 10 68 11 16 11 85 10 08 Ml 1 ki E qp i 8 BOXTÏBDiK aOCDi rile 18 80 18 88 1 43 1 54 l S 8 14 1 4 1 53 03 1 09 8 09 3 o Il 11 r 4 47 41 6 7 M 10 81 8 45 3 45 4 08 4 34 5 0 04 8 89 7 05 7 6 8 81 S 89 f E 4 61 8 48 9 B8 1 8 58 10 08 I 1 08 4 08 4 84 5 07 5 18 5 4S 8 84 7 08 7 86 80 8 48 9 47 10 09 10 15 11 88 9 40 9 48 11 31 11 46 U IO 8 8 3 9 13 9 47 10 18 10 88 10 38 10 43 10 49 11 6 U 08 18 81 4 8 84 9 00 9 39 10 08 10 19 U u klu h Ul l WUti t e e 1 P ki 1 k d R HelleUKk p X ppl Wli C i W ld SOUUA DBN a AQ 10 19 10 6 11 3 19 16 18 86 18 55 1 58 8 11 8 45 11 11 I 1 10 11 8 1 81 I f r ll tO I 1 8t 9 88 9 41 10 88 10 48 1 41 18 08 11 45 18 65 1 40 8 80 8 48 4 16 9 11 9 J1 10 00 H 8 047 0 7 U7 iri 8 569 03 44 10 1111 95 11 85 18 8 1 30 O 4 00 4 5 4 87 6 8 8 7 1 7 1 9 5110 0 f 5 Z Z = = = ïï H J fS z Ai = = Z = l e O D U A A MSTERDAU rite nt ioudt 8 39 8 U 8 31 9 83 10 80 10 9 It OS 1 10 8 88 8 86 07 4 43 6 1 5 88 8 48 9 51 10 19 10 87 11 0 AuuLW 8 01 8 68 9 10 10 11 04 19 48 18 7 1 7 8J 4 11 4 57 5 88 6 08 O 44 9 35 10 3 11 03 11 9 A mit O 8 19 9 13 9 37 10 85 11 11 1031 10 8 18 8 40 4 87 ï 5 46 6 8 t8 10 iO ll l jl8 14 i l ö if n i o81 8 5 f o 8 84 i i y oi A i iA i B in 8 54 10 8 7 4 49 5 81 5 1 7 05 7 81 8 09 8 8 8 45 1 B blr kiljrt l U I eoi Di u r oa 1 ii t ff 10 14 10 59 18 00 18 87 8 15 8 1 4 88 6 68 80 J IO 7 3 11 18 8 88 85 UU S 10 4 ll 47 U 88 1 09 8 03 8 4i 5 04 8 30 7 00 7 64 8 08 M 9 8 liMt O 6 88 7 15 8 10 8 9 18 9 8111 18 18 87 18 50 8 8 8 10 8 84 4 41 8 11 1 7 0 8 10 51 t mi W 6 84 6 47 7 80 8 8S 8 4 9 80 9 48 11 30 18 4 1 0 8 411 3 88 8 4a on 8 36 7 85 8 85 10 08 a 7 0 7 318 18 199 9 1 1 1810 8118 51 1 88 M 8 8 4 18 4 84 47 7 16 7 54 8 09 9 1 11 98 10 14 1 I 7 47 8 88 9 90 10 10 10 85 11 88 l o 1 48 8 08 3 19 4 4 48 5 48 6 07 44 8 0 9 87 10 88 11 55 1 7 Z Z lil o 774 o 16 1S J 11I7 i ai 1 ♦ zgnde heiTormingswerk zooreel mogelijk de leiding te bleven voeren Spr wenschte aan de splitsing onder de liberalen niet mee te doen en blijft aandringen op het zoeken ran samenwerking En voor hem die zich op dat standpunt plaatst is de tijd om grondwetsherziening urgent te achten niet gekomen Op verzoek van den Hr C A Zelvelder te Heerenveen afgetreden secretaris van de L U melden wü dat alle stukken de unie betreflende geadresseerd moeten worden aan den heer A Boodhnizen te Enkhniien die voorloopig als secretaris fungeeren zal Als candidaat voor de Tweede Kamer in t district Schpterland wordt van liberale zijde genoemd de heer Zelvelder vroeger arrondissements schoolopziener te Woerden thans sedert vier maanden districts schoolopziener te Heerenveen tiemeng de Berichten üit s Qravenhage meldt men Sedert Donderdag wordt hier tel stede vermist de heer S goederen klerk Ie klasse belast met bet comptabel beheer van de goederenloods aan het Staatsspoor station alhier Men vermoedt dat hem een ongeluk is overkomen Men meldt uit Den Haag Naar wij vernemen hebben de onderhandelingen tusschen de Vereeniging van patroons en die van barbiers en kappersbedienden gevoerd er toe geleid dat zoo alle patroons daarin bewilligen met ingang van 1 April algemeen de winkels op Zondag om 12 uur znllen worden gesloten Om dezen maatregel te doen slagen zouden binnen eenige dagen circulaires verspreidworden om de medewerking van het publiekIn te roepen N E Ct De kou mil kapel van het reg grenadiers en jagers heeft te Amsterdam vijf concerten met veel succes op verschillende pleinen gegeven De kapel werd overal met veel gejuich ontvangen en had voldoening van hare uitToeringen Een vertegenwoordiger der feestcommissie kwam den heer Bouwman hartelijk bedanken en de hand drukken wat door de duizenden toehoorders met instemming werd begroet Te Stein am Anger in Hongarije is de moordenaar Pete Postas opgeknoopt De man toonde tot het laatst toe een verwonderlflk cynische koelbloedigheid Toen hem het vonnis werd voorgelezen stond hij vroolyk te fluiten en te lachen Toen ta j gebonden werd zei hjj schertsend tot den benl Als je me slecht behandeld kom je niet meer levend in Budapest terug Zelfs toen de strop hem om den hals lag riep hij pas goed op dat straks m jn hoed op mijn hoofd blijft zitten De eiecutie duurde vier minuten 1 8 6 7 11 door 7 18 7 8 7 36 6 86 7 44 7 36 8 81 8 88 8 40 8 50 8 57 9 08 Oonda Moordieoht Nieuwerkerk Oipelle ftotterdun U BotterdimD P Bottordom B 8 64 9 08 6 66 4 48 5 80 8 07 7 18 4 5 5 41 t I 5 01 5 61 f 5 11 8 04 6 17 8 10 8 8 7 89 7 58 Botteidsm Beurt Rotterdun D F Botterdsm V Ctpelle HUuverkwk Uoordreoht aoida 7 48 8 37 8 41 8 58 9 0 9 14 9 08 9 19 7 16 7 88 7 8 7 58 7 68 Oouda Zovenh Moero SoutermeerZeg Voorburg Hage 9 07 84 7 46 8 18 6 90 5 86 48 08 Üoniê Ondtv Woerd Utrwht 8 J8 7 04 8 18 8 58 9 8 T Ulrraht WoerileB Oudev Soldi De inbrekersbende is aan den gang ge stonden het Oude Bassin te Antwerpen binnen te stevenen botste een barer de Vieillo Dendre tegelijkertijd tegen een ander vaartuig en het stoomschip Stormking Het schip kreeg door een groot lek veel water binnen en zonk in minder dan geen tijd De opvarenden acht in getal geraakten allen te water maar werden gered door de ijlings uitgezette sloepen der Marie De aanvaring heeft veel materieele schade veroorzaakt de Vieille Dendre is met hare lading bestaande uit graan geheel teloor gegaan de Marie is zwaar beschadigd en ook de stoomschepen Stormkrin en Dunottar bekwamen aanzienlijke averij Generaal Bnffln de vertegenwoordiger van België bg de begrafenis van koning Humbert van Italië die in bet groote spoorwegongeluk nabij Rome aan een been werd gekwetst zoodat dit moest worden afgezet eischt van de spoorwegdirectie een schadevergoeding van een half millioen francs De directie wil slechts 400 000 francs uitbetalen doch de generaal weigert daarmee genoegen te nemen Een proces zal de qnaestie oplossen Op onaangename wijze maakten dezer dagen vier Engelsche hoeren die in de Hollandsche Margarinefabriek te Goch zaken te verrichten hadden met de Duitsche wet kennis s Avonds in de gelagkamer van hun logement zittende speelden ze een partijtje kaart met een spel dat zij bg zich hadden en dus in Dnitschland niet gestempeld was Een douanebeambte in het lokaal aanwezig bemerkte zulks en nam de kaarten in beslag waarna hjj de spelers verbaliseerde die daardoor een f 100 boete te betalen kregen Thans wordt ook de suiker genoemd onder de verbrniksartikelen welke de Britsche Regeering zal belasten om de ko en van den oorlog met de Boeren Republieken en van de legerhervorming te dekken De belasting zou een penny per pond bedragen en aan de schatkist É 6 500 000 opbrengen Hoewel dit bericht nog geenszins officieel is slaan de groote fabrikanten van suikerwerken biscuits confituren enz reeds aanzienlijke hoeveelheden suiker in tegen de thans geldende prijzen waardoor zg een aardig voordeeltje hopen te maken Posterijen en Telegraphic Bij JConinkliik besluit dd 27 Februari 1901 no 51 is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau Mr A Nilant hoofdcommies bij het hoofdbestuur der postergen en telegraphic Benoemd 1 Maart Tot adsistent te Gouda J A M A Wolff tot brievongaarder te Zuid Bogerland G Anderweg en te Andel de postbod G Voi aldaar 1 Mei Tot directeur van hot post en te legraafkantoor te Willemstad A A van Luyk thans commies der telegraphie 3de klasse te Amersfoort tot brievongaarder te Noordwijk aan 1 17 7 8 7 57 ii t en 4 19 4 60 5 85 5 0 6 18 6 97 4 45 5 88 5 55 5 49 0 81 7 89 6 16 8 49 7 57 10 87 11 08 I0 S3 11 01 l 8 11 1 8 48 5 j 7 00 7 58 9 01 8 S5 10 06 Iftl 7 84 9 18 11 07 9 86 Zee G J Spijker Bevorderd 1 April Tot klerk der postergen en telegraphie Iste klasse de klerk 2de klasse P Verduin te Hoorn Verplaatst 1 Maart De klerken der posterijen en te legraphie 2de klasse J de Waard van Amsterdam telegraafkantoor naar Mep pel H de Goederen naar Baamsdonk J L E W van der Wedden naar het bSpost en telegraafkantoor Charlois mej C E Roux naar het bijpost en telegraafkantoor Katendrecht allen van Rotterdam telegraafkantoor en E H Buschmann van Gouda naar Kralingsche Veer de telephoniste mej L van Witsen van Rotterdam naar Bergen op Zoom 16 Maart De klerken der posterijen en telegraphie 2de klasse H C Hoekwater naar Lobit F van Esveld naar het bijpostkantoor Goudsche singel beiden van Rotterdam telegraafkantoor B W J Wierkcx van het bgpostkantoor Ooadsche singel te Rotterdam naar het hoofdtelegraafkantoor aldaar en A Eorteweg van Heemstede naar Eist 1 April De commiezen der postergen 3da klasse jhr G K van den Santhenvel van Nijmegen naar Amsterdam en R Benthem van Amsterdam naar Ngmegen de adspiranten ingenieur der telegraphie P J Visser naar s Hertogenbosch en A A Oosting naar Amsterdam beiden van s Gravenhago de klerk der postergen en telegraphie 2de klasse mej A van Bijlevelt van Rotterdam telegraafkantoor naar Woerden Een jaar verlof verleend onder stilstand ran anciënniteit aan 5 Maart de klerk der postergen en telegraphie 1ste klasse mej C C M de Smidt te Woerden 1 April de telegrafiste mej P K Vos ten bgpost en telegraafkantore Veerkade te Rotterdam Eervol ontslagen op verzoek 1 Maart De klerken der posterijen en te legraphie 2de klasse J C van Asperea te Amsterdam telegraafkantoor en mej S Leverland met langdurig verlof de telephoniste mej G M Meyboom te Rotterdam 1 Mei De commies der telegraphie 1ste klasse A U Begeer te Rotterdam 1 Juni De commies der telegraphie 1ste klasse A Schnilenbnrg te Rotterdam In de dienstorders en mededeelingen dd 21 Februari jl te lezen Eervol ontheven van het beheer 1 Mei Van het bgtelegraafkantoor Rozengracht te Amsterdam de commies der telegraphie 2de klasse G J Falk mét plaatsing aan het hoofdtelegraafkantoor aldaar STADSNIEUWS GOUDA 12 Maart lUOl Tengevolge van de vele en herhaalde aanvragen gedaan aan de Zangvereenlging Arnold Spoel alhier om de operette de Klokken van Corneville nogmaals op te voeren heeft deze vereeniging besloten aan X 9 18 10 88 i L 8 01 8 19 17 9 58 5 18 ► 8 84 t 88 E 8 48 8 S8S 44 in l g se 10 08 10 17 10 89 10 84 10 18 10 48 11 89 10 11 11 11 51 TUd vai Grenwlcl die verioeken te voldoen althans wanneer de Dames en Hoeren die aan de vorige opvoeringen hebben medegewerkt hun steun weer verleenen willen Indien de vereeniging op die medewerking mag rekenen is zjj voornemens in de tweede helft der maand April nog een of hoogstens twee uitvoeringen te geven Velen onzer lezers zal dit bericht genoegen doen daar bg de vorige uitvoeringen lang niet iedereen die Planqueltés vroolgke muziek eens hoeren wilde daartoe i de gelegenheid was Immers telkens bleek de zaal te klein om al de liefhebbers te bevatten We twijfelen dan ook geenszins of de Zangvereenlging zal bg de aanstaande nitvoering haar moeite beloond zien met volle zalen yolgens de uitkomsten der achtste tienjaariyksche volkstelling bedroeg de bevolking der gemeente Gouda op 31 December Mannen Vrouwen = Totaal 10502 11582 = 22084 Zij vermeerderde door Geboorte 405 385 = 790 Vestiging 485 500 = 985 door Militairen 25 1 = 26 442 Totaal 11417 12468 = Zy verminderdedoor Sterfte 214 228 = Vertrek 11203 12240 = 23443 525 589 = 1114 10678 11661 = 22329 Militairen 27 = 27 Op 31 Dec 1900 10651 11651 = 22302 Zoodat de bevolking is vermeerderd met 149 mannen en 69 vrouwen totaal 218 Onder dit getal zgn begrepen 94 mannen en 18 vrouwen totaal 112 gehuisvest in de onder het militair gezag geplaatste gebouwen 172 huwelijken zijn voltrokken en 3 echtscheidingen ingeschreven INGEZONDEN Gouda 11 Maart Mijnheer de Redacteur I Vergun mg een paar opmerkingen naar aanleiding van uw verslag omtrent de protestvergadering in zake de Vos van de B v Onderw Hond mij ten goede dat ik niet geloof dat dw lezers hierdoor een heldere voorstelling van het gesprokene zullen krggen Maar dit daargelaten wens ik te wpen op twee ernstige vergissingen De heer v Dantzig heeft volgens u ziJn dank hg zeide meen ik zgn hulde aan de verschillende autoriteiten gebracht die niet geaarzeld hebben den hoer P de Vos als nummer 1 op de voordracht te plaatsen daar zy wisten dat hjj socialist was Had u in plaats van daar ondanks gezegd dan zou tin orde zgn geweest Mgn tweede opmerking betreft uw woorden Spr nam Gerhard constateerde dat een goed onderwijzer niet anders dan een socialist kan zgn die dit niet waren waren meer automaten Ik geloof niet dat de heer G dit gezegd heeft evenmin dat hg dit denkt Naar mgn herinnering kwam wat u hierbg voor de geest heeft gestaan op t volgende neer Spr schilderde ons op belangwekkende wijze de ontwikkeling van de jonge onderwijzer zgn idealen en hoe de nuchtere praktgk bij die idealen afsteekt althans wapneer die onderwijzer werkzaam is aan een armenschool Vrucht ziet hg zo goed als niet van zijn arbeid omdat hg voor klassen soms van 80 kinderen wordt geplaatst bjj wie de ellende hunner armoede de mogelijkheid van leren belemmert Nog erger was het geval van een meisje aan zjn school dat veel leerlust had maar haar vader is een dronkaard n de moeder een slons en zo is t bijna onmogelijk dat van dat kind iets terechtkomt Na dit alles en meer van dien fiard op treffender wgze dan t mg hier mogelgk is te hebben voorgesteld sprak de heer G van zo velen die na beproefd te hebben de hoog te die zich steil voor hen verheft te beklimmen ongocheld aan de voet bleven liggen maar sommigen honden vol om zich met handen en voeten paar boven te werken en bereiken de wgde hoogvlakte waar men vrij rond zich ziet en veel te weten komt wat voor hen die onderaan liggen verborgen blijft Zonder beeld gesproken wie de moed niet opgeeft krijgt een blik op de economiese oorzaken van de mislukking van dat onderWijs maar ook op de weg tot genezing j Dit alles is zeer vrij aar ik geloof toch niet tegen de bedoeling van spr weergegeven En toen volgden de woorden die u m i in de war hebben gebracht en niet als een hetgeen te bewijzen was van een Wiskundige stelling maar als spontane gemoedBuiting Omdat ik onderwgzer ben daarom b n ik socialist Men lette hier wel op dat ik De heer G heeft niet beweerd dat er geen anderen kunnen zgn die ook blijven streven zonder socialist te worden maar dat hj door zijn wil om goed onderwijzer te zijn dat is geworden dat zijn wijze van voelen en denken hem daartoe geleid heeft En vraagt men nu wat de vergadering met de denkwijze van G nodig had dan is het antwoord hierop dat het menig onderwgzer ook zo gegaan is dat leden van eeu raad moeten bedenken niet dat de socialisten de enige goede onderwijzers zgn maar dat wel het socialist zgn van een onderwijzer reden geeft om te vermoeden dat hij een goed onderwgzer is omdat niet voor allen maar voor menigeen de van nabij schouwde ellende die men destemeer kent hoe meer men zich aan de kinderen geeft den weg tot t socialisme is geweest En nu staan niet tegenover de socialisten maar tegenover alle onderwijzer die een ideaal hebben vastgehouden de automaten meer te beklagen dan te laken die zich hebben neergelegd bij volgens hen wanhopige toestanden Maar ongelukkig zgn juist zg het die bij een deel der autoriteiten geprezen worden als zoete jongens als lui daar je geen last van hebt als de goede onderwijzers als de braven die handelen naar de spreuk die zeide spr in later tgd als een schande voor de onze zal gelden Wiens brood men eet diens woord men spreekt Een raad die werkelgk op goede onderwijzers gesteld is doet dus dom socialisten niet te willen hebben ook nog hierom omdat dit huichelaars kweet Want het socialisme is niet te keren maar bedreigt ge socialisten in hun bestaan dan zgn ze het in t geheim en dat is in allerlei opzichten gevaarlijk De publiciteit is een grote zegen de man die zich openlijk uit voelt verantwoordelakheid voor wat hg zegt die zich in t geheim uit is een gevaarlgk mens Ik hoop hiermee niet al te onnauwkeurig een deel van het gesprokene te hebben weergegeven en onderteken mg in dank voor uw gastvrgheid Uw dw R S de BRA ÜW VERSCHEIDENHEID Sedert den nacht van Zaterdag op Zondag welft zich over geheel Sicilië en Zuid Italië een roodachtige hemel De waterdroppels die vallen en door een hevigen zuidenwind worden neergeslagen Igken op bevroren bloedballetjes Het natuurverschijnsel dat meer in Italië is waargenomen en door het volk bloedregen wordt genoemd wordt toegeschreven aan stof uit de Afrikaansche woestgn dat door den wind wordt meegevoerd Te Rome ziet de lucht geel en een hevige sirocco blaast door de straten Te Napels regende het gisteren zand tegen den avond werd de lucht donkerrood De jezuïet Germeno de biechtvader van Adela übao die dit meisje overhaalde haar familie te verlaten en in een klooster te gaan en die haar sedert gedurig heeft opgezet in haar strgd tegen haar moeder is door zijn superieuren naar Rome teruggeroepen Veemarkt te Rotter iam Dinsdag ia Maart 1901 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijren waren voor ie kwaliteit 33 2e kwal 30 3e kwaliteit 27 cent per half Kilo Magere Ossen melkvee en Vaarkoeien goede aanvoer Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaUteit3i 2de kwaliteit 29 3de kwaliteit 26 cent per halt KI Stieren redelijk aangevoerd De handel was voor vet vee vette Kalveren en melkvee vlug Stieren en Vraikoeien redelijk Burg rli ka Stand GEBOREN 9 Maart Karel Gerrit ouders J Visser en C M Lissendorp Elizabeth ouders B Vergunst en M E Imholz 110 Geertruida Wgnanda ouders A van Reden en E Verheul Ida ouders C Verhoeven en P Spee 11 Elizabeth Helena ouders L de Vroedt en J M Schwartz Adrianus ouders S Boot en M L Abelman OVERLEDEN 8 Maart B J van der Velden 11 m 9 G van der Vliet 5 w iW van der Heg wed J van Loon 70 j 10 C Adams wed J H van Echten 84 j J de Jong 76 j M Drost wed P van Dijk 82 j 11 M J C de Jong 2 m 12 H D van den B erg 3 j Nieuwe ISHolTen HEBEEN KLEEDIITG A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Velephmtt So Bi Beurs van Amsterdam Vrkrs 98 81 90 8IV 81 ii 61 96 9 96 Slutkrs 98 921 U MAABT NiMUjmD Utrt Ned W 8 SVi dito dito dltc 8 dito dito dito 3 UomiA UU Gouill 1881 93 4 ÏTALIB lajobrjTiQg 1883 81 5 OosTlHB Obl m papter 1888 5 dito ia silver 1888 5 Po Tll8Al 01 1 me t coupon 8 dito ticket 8 VlS 98 94 37 100 80 88 88 876 450 e5 loiv 194 881 101 81 il 88 1101 111 917 1581 100 551 561 10 V Vl 81 100 Vl 811 1407 37 102 947 1041 1081 S7 i Sl Vl 104 57 101 108 10 9 ii 100 117 117V 101 84 Binnenl 1894 4 dito Gttcous 1880 4 dito biiBothi 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1S83 6 dito dito dito 18S4 5 8p4 i Perpet chuld 1881 4 TOKHU Qepr Oouï leen 1890 4 Ge It ening mtic D Gec leeuin aerieG ZniuAra Kp V objg 189 Usiloo Ob t Scb 1890 8 VlHfZDBLi Obl 4 onLop 1881 AwtTiBDAH Obligatiea 1SU5 3 BoniuiAU gteil leeu 1894 3 KiD N Afr Uindeltv Band Arand h Tab M i Certiartton DeliMaatschaopy dito Arn Hypolbeekb paudbr 4V Cult Mq der Vorsten I aand Or Hypotheekb pandbr 4V Nederlaodarhe bank aand Ned HaBdelmaatsch aito N W k Pac Hyp b pandbr 8 Bott Hypotheekb pandbr 1 Utr Hypotheekb dito 41 OosTEra O t Hong bank aand Bi sL Hypotbeokbank paadb 5 AlKEiKi Bqut hy poth pandb 4 M iw L G Pr Li r ert 6 Nln Holl IJ Spoor w Mij and Mij tot Eip v 8t Spw aand N d Ilid Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Spm aand S dito dito dito 1891 duo 4Vi IlALll Spoorwl 1887 8eA Ëohl S imi Ital Spwrny A H obl 8 PoLFN Warschau Woenen aaud BosL Gr Ruas Spw Mtj t obl 4 Bal isohe iito aai d Fasiowa dito aand 5 Iwsug hombr dito aand 5 Kank Ch Azovr 8p kap obl J dito dito obhff 4 I AMsaiKA Cent P e Sp Mij obl 5 Chic Il North Wp Cr l§peclalffeil IN Zwarte Stoffen U SAMSOM AovERT T l SFELLINO TESEHrae Afd OÜDA en Omstreken Openbare Yergadering VRIJDAG 16 MAART s avonds om 8 uur in de Zaal aan de O o s t h a v e n Spreker KI DB TTISIBS Schoolhoofd U Enicheds Onderwerp Uet Uelang ran SpeWug t ereeum coudlglug voor Oe ijagere ücbool De Sekretaris J H VAS DES BOSCH DIJKGRAAFbnHOOGHEEMRADEN VAN RIJNLAND brengen bjj deze ter openbare kennis 1 dat de lijsten der stemgerechtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het jaar 1901 zooals die i foi de Vereenigde Vergadering zijn vastgesteld van MAANDAG 11 MAAET 1901 ai voor een ieder ter lezing znllen liggen als volgt de lijsten van al de zestien diatricten ter Secretarie van Ejjnland op elke werkdag van des morgens 10 tot des middags 4 ure alwaar zij tevens tegen betaling van 10 cents voor elke lijst verkrijgbaar zijn die van het derde dutrid aan de Cruqmu die van het vierde district aan de Lynden die van het zevende district aan de Leeghwater die van elk der overige distri en ter Gemeente Secretarie van de hooldplaats van dat district en van de daartoe bohoorende onderkiesdistricten 2 dat door of van wege het Hoogheemraadschap deze kennisgeving op 9 MAAKT 1901 zal worden aangeplakt Dijkgraaf en Hoogheemraadschap van Rijnland EGBERT DE VRIES Dïkgraaf H P BERDENIS VAN BEELEKOM Secretaris m STiATSLÖTERIJ De trekking begint MAANDAG 18 MAAET a s Loten en gedeelten van Loten zjjn te bekomen ten kantore van de Collecteurs A C COSIJN Gouwe C 9 bjj de Vischmarkt Jhr H A A MEIJER Markt A 97 Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEiEUNERS DINERS SOIPERS Toor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bolevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Grerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 iêOï j poike oüdk SCHIEDAMMER GEUEVER Merk NIGHTCAP Vorltrijgbaar biii M PEETERS Jz N B Ma bew i van eohtheid ii cachet en kurk iteeda Toortien ran den naan der Firma P HOPPE A VAK DKN MM Slager TIEilDEWEG 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concnrreerende Prijzen BIEFSTUK 55 ct per 5 Ons Aanbevelend A T D BERG TIENDËWEG D 73 VAN Blommestein s Inkt is proefondei Vmclelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK