Goudsche Courant, donderdag 14 maart 1901

Donderdag 14 Maiart 1901 No 8451 30ste Jaargang X AJEUCa S fiOüDSCHE mmm DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon So M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd lelefovn i a De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlyke Nomroers VIJF CEWTEN GeljroedersSTEElilSMA Bloemisten GOUDA BIEDEN AAN WintsriLarde VoUegrondsplanten de mooiste en goedkoopste bloeiende planten voor den tnin thans planten om gedurende den zomer mooie bloemen te hebben VEBDER PRACHTIGE ENl Steeds ruim voorzien van Kamerplanten en afgesneden Itloeuien TïyjBPH No 114 Te Huur of Te üoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande pracMige Pakliuizen gelegen te Gouda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 FEAÏÏSCÏÏE STOOMVEEVEEIJ chemische Wasscherij Vin II OPPENilEIMEU ïtt KriiiHkiiAe Uotterdam Gebrevete ril üoor Z M don Koninii der Belgen Boofddepfit voor GOUDA de fleer A VAN OS Az öpeaaliteit voor bet toomou en verven van lie Heeren en l rae garderoben alsook alle Kindergoederen Speciale innehting voor het stoom n van plnohemantflls leeren bont em Goidflnen tafelkleeden ens worden uaar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd ot geverld worden oMohedeljjk voor de geiondneid TolgenB staal bewerkt I IEKW ZIJN DE Meteor Pneumatisclie DEUHSLUITEE meer dan 100 000 apperaten in t gebruik en bijzonder aambevolen door H H Architekten en deskundigen DRIEJARIGE VOLLEDIGE GARANTIE Deze practische DEURSLÜITER zijn in alle maten voorhanden in het Magazijn De Avon I§ter DUBBELE BUURT B 13 Tel No 117 Aanbevelend M M VAN L00 Beleefd noodig ik een elk uwer uit de goede werking van deze nieuwe vinding te komen bezichtigen Zenuw en Maa j lijders wordt Bit overtuiging als een werkelgke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt d t boekie franco per post toegeïonden door BLOKPOELS Boekh Zaltbommel Standaard Hypotheekbank Maatschappelllk Rapltaai RENMILLIOEN GULDEN tsBteWB Mr I I 0 CA8TSSBUK ea B BS aSST ta De Bank verstrekt op zeer biUiJke voorwaarden jfeM op eerate hypotheek en geeft onder controle van het r t0emeenSdnHnMralte en Iruatkautoor te Hotteraam en 4 t o Pons 1 Januari Correspondenten voor Gouda de Heeren M J OGIER Co Voor Maaglijders j A AN allen die zich door het vatten van koude ot overlading van de maag door het gebruik van slechte moeielijk te verteeren te warme of te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglsden I als Uangkatarrh Maagkramp Maagpljnen moeieHJke itpijii vertering of versHJmlng op den hals gehaald hebben zu hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jareil bewezen zijn Het is éCuBari ItrioH soSe t ruièemoijn Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke geneeskrachtig bevond ene kruiden met goeden w n gemaakt en versterkt de spijsverteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel te zün Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op jnisten tp gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus niet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die bij chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen r o onaangename gevolgen daarvan als I V GrSbOppiUg Benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en ver J wpert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen I Schraal bleek uitziea bloedarmoede verval van kraotten 1 zijn meestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekeldke toestand van de lever Bij gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdptinen slapelooze nachten treedt een voordurend ziekeliike toestand in KKUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spflsvertering I prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde 1 zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Xalrijke attesten en dankbetuigingen bewinxen dit mMT KRUIDENWIJN is te verkrijgen in fleaschen i Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gondn Oudewater Schponhovcn BodeI sraven Woerden Allen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Grav enhage enz alsook in alle grooto en kleine plaatsen van provincie Noord Holland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer iesschen Kruidenwiin tegen origiueele prijzen naar alle plaatsen 1 van Nederland Voor namaak wordt gewaarschuwd Mm veilanQe niisluiiend WV llubcrl llirich sclie Rruidtiiiwljn Miin Kruidenwijn is geen geheimmiddel zon bestanddeelen zijn Malagawiiii 450 0 W 100 0 ft cerine 100 0 Roode wP 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anijs a antswortel Amerik kracbtwortel gentiaanwortel kalmoeswortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd I W IvJ3iTIi A IsriDELJLÏ E2sr B Kort overziolit onzer Prijscourant Ö SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 öess D ROODE en WITTE PORTWIJNEN f jo tl S MADERA S droog en zoet i © VERMOUTH la Tnrin 17 £ BODEGA CHAMPAGNE o i B COGNAC é f 1 75 f 2 25 f 2 75 I 3 25 f 3 75 en 5 C COTcH WHISKY O I BORÜEJ TJX Si 21 Per Fl Per Ank 45 Fl I ff O g § LISTRAC f Nto f 27 75 Z i CHATEAU VALROSE Vaï qfi h3 g St ESTEPHE 0 85 3b g St EMILION 1894 d 2 5 g PAUILLAC 1893 1 5 53 gi 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 5 S g SAÜTERNE n 750 O S S £ g ZELTINGER Moezel O j g § 3 Jm nOTIRGOGNE l l P De flesschen zijn in de priJzenbegrepenenwordenAScts per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bfl De nrma T C BEBAS Gouda OYEETEITIffl in alle Couxanten worden aang enomen door het Adverteutle Bureaii vao A BKINKMAN ZOON Priotemps NOUVEAUTÉS Wij verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Zomemetxoen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HH JDLES JALUZOT C Paris Hetzelve wordt dan omgaand gratia én franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrij van alle kosten aan hui met 5 verhooging KeSxpeditie kantoor te llozendaal N Ij Wie aeker z n wii d Echte Eikftl Cacao te ontvangen teaamengestold en na vele pruDfnemingen in den handel gekomen onde den oa D des uitvinders Dr MiohaeliB vemardigd tp de beste machines in het irereldbensmde ëtabbliaaement van Oebra StoUwerok te Eeolen el cha J rTI2iel2tLeQr CikcI CacsLO a vierkanten bosMn Deze EiktJ Cacao ia met melk ktokt na aangename gezonde dnnk voor dagelijkaoh gebruik een a 2 thedeptU Tim t p sder Toor een kop Chooolat Ala genee aobtige drank bi g vd van diarrhee skicuts met water i pHavScm Verkrijgbaar b ie voomunala B 1 Apothekara eoa t Ko U 1 piaftaajiMi 035 f 1 80 e 0 90 aenerulv rtsgenwoordi W land Julius MattenklvM Amnterdam Kalvoistraat 103 Pr tUtttfi Wondirb lf m iu do geheele wereld bekend en L eroeuid ÜuovertroifeQ middel tegen alle U O r s t 1 O u g L e e rWaagziekten enz Inwendig zoowel a s ook uitwendig in bijna He ziektegevallen met goed gevolg lan te wenden l ry per flaCOB t 1 per post f 1 18 Thieny a Woaden lf bezit oen alsnog ongekende geneeskracht en hed ame werking Maakt meestal Ike pijnlijke ftn gevaarvolle operatie geheel overbodig Met iae zalf werd een 1 jaar oud ïoor ongeueesUlh cetauuden beengezwel en onlang een bijna iü jaar kankeriydeii genezen Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs por pot f 150 per post f 1 60 Centraal ülSpêt voor Nederland AnothekiT HESIBI SlNItEBS Kokin 8 Amsterdam Wa r geen depot fccatelle meu direct aa dieScliutzontpothelM des A lHll ltftï lu Prcgradt bel Bohitecli Oeiterreicli Gelieve prospectus te ontbieden blj bet Centrwl OepAt l ndm okin 8 AnuterdBm jtl H t bnle onsoluilelykit M Hk makkclykstepoetsmlddtlvDorHcBrta en vooral damM Ml KlndtraBlioenvvtrkj la de Apprstunr van C H millv it Ca Berlin Beuth 8lr l MtntattegoeJ AU1DJ op naam en fabrlaksmerk Vsrfcryibatr by Heeren Wlnkeliare h tekeenrlrk lelanterka MryMeni fni aenerul Depet by W Sirdifflu Arnhea e of laatste Abonnenients Voorstelling Donderdag 14 Uaart 1901 HET ROHERDAMSCHE T0Ö8EEL EZELSGHAP Dicectenr P D VAN EIJSDEN Aan Flarden Tooneelspel in 4 bedrijven Aanvang acht uur precies atr Gewone bepalingen en prijzen Druk van A BRINKMAN Zn Gouda Bultcnlaodsch Overzicht Nog steeds zijn geen nadere berichten ontrangen omtrent de onderhandelingen met Botha Slechts verzekert de heer Bennett Burleigh en het is goed daarvan goede nota te nemen al hadden we nooit iets anders verwacht dat Botha in geen geval De Wet njet zjn Vrijstaters endeKaapsche koloniaten zal opofferen De Engelsche bladen houden zich dmk bezig met de bespreking van het plan van legerreorganisatie door de Regeering ingediend Reorganisatie kan men het eigenlijk niet noemen het is uitbreiding op den ouden onbrnikbaar gebleken grondslag Het is geen aangename afleiding van de ongtlukkige i ZnidAfrikaansche geschiedenis die reeds zooveel bloed en vooral zooveel milliarden heeft gekost Over het geheel is het oordeel over Brodrick s ontwerp niet zoo heel gunstig Men acht bet wel een goed teeken dat de Minister de vele gebreken erkent maar men vraagt waar moeten de nieuwe mannen vandaan komen Als zij met geld gelokt moeten worden zal het een heele dure geschiedenis worden Ia DoitsiAlaBd l lgt en mettoeaenende belangstelling de krachtige maatregelen van verweer door Rusland op handelsgebied genomen De een doet dit uit vrees voor de gevolgen die de Russische maatregelen op zijn bedrijf zullen hebben Maar anderen maken zich blpe met de verwachting dat de Dnitsche regeering ten slotte zalmoeteni toegeven en de graanrechten niet zoo hoog zullen worden als in de plannen lag Vooral da belanghebbenden bij de nijverheid spannen zich in omdat als Von Bblow s plannen do9rgaan dnbbele schade te wachten is in de eerste plaats verminderde uitvoer naar Rusland zoowel door verhooging van de rechten als door een reeds vastgestelde uitsluiting van fle Dnitsche industrie bij leveringen aan het Bjjk 2e verhooging van de arbeidaloonen in verband met de stijgende broodprijzen en met het oog op een besluit der Russische regeering om te trachten de Russische werklieden die in Duitschland arbeiden weer naar Rusland te trekken Dit laatste is ook voor de agrariërs een heele slag wijl lich onder de veldarbeiders vele Bussen bevinden De Rnssische regeering heeft evenwel getoond dezen atrgd niet tot een politieken te willen maken en daarom den nieuwen Duit FEVILLEIOX WILSKRACHT 69 Achter de breode goed geplaveide binnenplaats zag Egon groote gebouwen wier daken boven de boomcn uit3take Vol bewondering bleef hij staan de onbewoonde ruimte het diepe stilzwijgen deed hem huiveren Hij trad haastig terug en zeide f Mijnheer Habicht ik ben gereed u te volgen c Habicht s ouders heetten hem met vriendelijken eerbied welkom de oude man met zijn lange witte haren had iets patriarchaals over eich zijne geheele persoonlijkheid was bijzonder innemend De eenvovdigc vrouw was blijkbaar van een zacht karakter beminnelijkheid keek haar deoogenuit geen van beiden kende den hoogen gast doch sij eerden hem omdat hij door hun eenigst kind was medegebracht Zonder eenige drukte werd de tatel gedekt wijn brood en koud vleesch wert en opge dragen en met hartelijkheid werd Egon genoodigd toe te tasten Nu het beslissende oogenblik waarop hij sijn oom zou ontmoeten zoo nabij was kwamen de hennneringen aan sombere schaduwen gelijk hem voor den geostj het was hem onmogelijk iets te gebruiken en hij vroeg verlof dit tot eene latere gelegenheid te mogen uitstellen Op hetzelfde oogenblik kwam Habicht zeer op scien gezant een warme ontvangst bereid Ook gaat de Bnssiche regeeriug voort de betrekkingen met Oostenrijk te verbeteren door nieuwe maatregelen tot rerzekering van de rnst op het Balkanschiereiland Zelfs zon Rusland bg de regeeringen te Belgrado Sofia en Athene hebben aangedrongen op een vermindering van de wapening onder aanbieding de onafhankelijkheid van de drie bedoelde itaten te waarborgen Engeland en Oostenrijk hebben zich vereenigd met dit aanbod dat ook voor de financiën van Servië Boelgarije en Griekenland van belang is De sultan heeft Zaterdag den Russischen gezant bedankt voor alles wat de Russische regeering de laatste maanden in deze richting deed en ook voor de houding van Rusland in zake de voorstellen van prins George tot vervanging der Enropeesche troepen op Kreta door Grieksche Het jWiener Volksblatt komt mot de verrassende mededeeling dat de Oostenrgksche eerste minister dr Von Koerber een nieuwe Grondwet Toor het Oostenrijksche deel der monarchie heeft opgesteld dat door den Keizer is goedgekeurd en dat zal worden afgekondigd indien het blgkt dat de Oostenröksche Rijksraad niet tot geregelden arbeid in staat is Volgens die nieuwe Grondwet zal een Staatsraad worden gevaraid van 80 leden die door den keizer worden benoemd Die Staatsraad zal een raadgevend karakter hebben belast zijn met het opstellen van wetsvoordrachten of met het beoordeelen der ontwerpen die door de Regeering worden voorgesteld De Rijksraad zal bestaan uit twee Huizen evenals thans Het Hoogerhnis of Heerenhuis zal evenals thans worden samengesteld Het zal het recht hebben van initiatief dus om wetten voor te stellen en van veto tegen voorstellen die door de Regeering of den Staatsraad aan het Heerenhuis worden toegezonden Het Huis van afgevaardigden de Tweede Kamer van den Rgksraad zal worden samengesteld uit 200 leden thans 425 gekozen door het kiezerscorps kiezers zullen zijn alle personen die minstens 25 kronen per jaar belasting betalen Het Huis van Afgevaardigden zal het recht hebben wetsontwerpen te bespreken die door de Eegeering den Staatsraad of het Heerenhuis worde ingediend het zal zgn meening daarover kunnen zeggen door middel van resoluties maar het zal niet bezitten lo het recht van amendement of om wijzi ging te brengen in voorgestelde ontwerpen gewonden de kamer in en sprak Genadige heer mijn meester wilde u m t geheel niet ontvangen daarom bleef ik zoo lang weg eindelijk heeft hij er in toegestemd als gij het goed vindt blijf ik in uwe nabijheid Mijn waarde rentmeester antwoordde Egon iwecs met ongerust ik behoef volstrekt niet bang te zijn voor een ontmoeting met dien man want hij heeft mij niets te vergeren ik hem wel Dit zeggende stak Egon rijn arm door dien van den rentmeester boog voor de oudelui beiden verlieten de kamer De woning van zijn oom lag aan den anderen kant van de inrijpoort Hier gekomen maakte de rentmeester Egon s arm uit den zijne los en maakte voor hem eene diepe buiging als wilde hij daarmede te kennen geven dat de genadige heer tegenover zijn ondergeschikte den rentmeester stond Egon begreep hem hij kon niet anders dan den tact van den voortreffelijken man bewonderen De heeren werden door een huisknecht die achter de glazen deur stond ontvangen en aangediend terstond daarop werd een vleugeldeur geopend en bevond Egon zich voor een man met een allerverschrikkeltjkst uiterlijk TWINTIGSTE HOOFDSTUK Als een wild dier in een hok liep hij zonder ophouden heen en weer zijne kleeding hing m lompen om zijn groot torschj onrein lichaam Het groote hoofd met het boratelige haar de blauwroode kleur vau zijn gelaat die doorliep tot over ijn korten nek het voorhoofd met diepe rimpels 2o het recht van veto of verwerping van wiitten die door de drie andere machten Regeeriug Baad van State en Heerenhuis li B goedgekeurd o het recht van initiatief om zeil wette voor te stellen Deze Grondwet üob wanneer ze werd ingevoerd een aanzienlijke verkorting zjjn van de eens door do Oostenrgksohe volksvertegenwoordiging verkregen rechten het zou een reactionaire maatregel zjjn die voor de monarchie ernstige gevolgen hebben zou Want de schuld voor den tegenwoordigen eilex toestand schuilt feitelijk bij de Regeering Badeni heeft door zijn taalverordeniug uitgevaardigd zonder voorkennis van den Bpsraad de Monarchie aan groote gevaren blootgesteld En geen der op elkaar volgende Begeeriugen is krachtig genoeg geweest om die font te erkennen en te polgett langs wetteljjken weg tot een oplossing te komen Thans schijnt Von Koerber het zó6 te willen probeeren In de Fransche Kamer werd de behandeling van de vereenigingswet voortgezet Pelletan hield oen lange scherpe rede die ejgenlijk thuis hoorde bg de algemeene beaiadslaging maar men neemt dat zoo w niet Do tegenstandera van de wet WSB ook zoo PeHetStt weeë er o a op dat men telkens de qnaestie verdraaide om onvoorwaardelijke vrpeid te eischen voor de kloosters Men sprak van het concordaat Dit gaf aan de kerk een begrooting van 50 millioen fr per jaar Sedert vijftig jaar waa dit cijfer geklommen tot 2 milliard welke door den Staat aan de kerk werd uitgekeerd en men verbaasde zich dat de kerk nu ook nog 1 milliard goederen in de doode hand bezat Verspreide Berichten Peiskbuk Van royalistlsche zgde wordt een meeting georganiseerd te Parijs tegen de door Paul Dëroulöde te San Sebastian gehouden redevoering In staat van zaken te Marseille is geen kentering waar te nemen de stakers zoowel als de patroons houden voet bg stuk de leiders der eersten worden naar t heet gesteund door toelagen van bnitenlandsche vakvereenigingen zoodat de rechterlgke autoriteit een onderzoek zal instellen daar men meent dat langs dezen weg vreemde havens be de zware zwarte wenkbrauwen hangende over zijn van toorn flikkerende oogen de leciijke raond zonder tanden het geheele voorkbmen van ruwe onbeschaamdheid inderdaad raen kan zich niets voorstellen méér alschuwweickend En tegenover hem de fijnbeschaafde beminnelijke jonge man grooter tegenstelling is niet denkbaar dan door deie twee menichen gevormd werd De rentmeester stelde Egon von Bernsdorf in den behoorlijken vorm voor fik weet het aij ge behoeft niets te zeggen gromde zijn heer en meester ten antwoord en daarop volgden de onredelijke woorden Te vroeg gekomen ik leet nog Wat wilt ge hier Eer Egon antwoord kon geven krijschte hij met steeds luidere stem op Habicht wijzende Heeft hij al geklapt i Wat heeft hij gezegd Zonder antwoord af te wachten sloeg hg met zijn groote vuist op de tatel stampte met den voet op den grond en tierde dat de kamer er van dreunde Weg 1 schreeuwde hij eindelijk weg ol bij God 1 Hy greep de lange zweep en gereed om te slaan liet hij die een grooten kring beschryven De rentmeester sterker dan de oude man hield zijn arm zoo vast als zat hij in een ijzeren klem waardoor hij zich niet bewegen kon Daarop werd hij bedaarder liet zich naar een grooten stoel brengen op eene der leuningen legde hij de oogen sluitende het zware hoofd neer en sprak geen woord meer Gerust gesteld dat zijne woede thans bedaard was verlieten de heeren de kamer Toen zij buiten de ghuen deur waren vroeg Egon Was hi voordeeld worden ten koste van HarseiUe Ondertusschen doet de prefect van het departement Benches du Bhöne al het moge jjke om de patroons tot concessiSn te nopen in verband met de omstandigheid dat indien er niet spoedig een schikking wordt getroffen vjjftig duizend man zonder werk zullen rondloopen bg gebrek deels aan toevoer van grondstoffen van allen aard en deels door de staking van den afvoer Heel veel illusies behoeft de prefect zich van zijn pogingen bg de patroons niet voor te stellen de voornaamste werkgevers weigeren een nieuwe beraadslaging met de arbeiders voordat dezen den arbeid hebben hervat en de kleine klompjes meuscheu die zoo af en toe weer aan den slag gaan beteekenen niet veel tegenover de massa der stakers terwjjl de voor den staatsdienst in geschreven werklieden de zoogenaamde iuscrits maritimes ook een gering aantal vormen De hoofdeischen der stakers zgn ondertusschen al ingekrompen tot den achtnrigen werkdag en een daggeld van zes francs De Temps vestigt de aandacht op het gevaar voor boycotting van Marseille door de groote Nederlandache Dnitsche en Engelsehe stoomvaartlpen welker pakketbooten Marseille op en uit en op de thuisreis geregeld aandoen doch nu allerlei belemmering ondervinden DmnoHiiin De Reichsanzeiger deelt mede dat de v keizer door de hem te Bremen toegebrachto verwonding zich langen tgd zal moeten ont zien zoodat ook de tegen 22 dezer vastgestelde onthulling van drie groepen in de Siegeaallee te Berip en van het keizerWilhelm standbeeld te Potsdam uitgesteld is moeten worden tot nader order Te Dttren is een vergadering vaiu l500 Boerenvrienden gehouden waarbgl Hwee oerencommandanten als sprekers optraden BINNENLAND STATEN GENEKAAL T W B K o U U M in B m Zitting van Dinsdag 12 Maart Dr Kuyper vraagt heropening van het debat naar aanleiding der jongste regeeringswgziging van art 125 De voorzitter heeft geen bezwaar dit too te staan Alzoo wordt besloten Dr Kuyper vraagt inlichting waaraan de dronken Sedert het ongeluk drinkt hij den geheelen dag Genadige heer ik moet uwe oogen wel openen sprak de rentmeester terwijl hij zich blijkbaar geweld aandeed het kan niet anders In uwe kamers is de kachel aan en staat alles gereed wilt gij terstond het noodige hooren of Terstond I zonder verwyl I ga met mij mede en vertel mij alles wat mij toch niet verborgen kan blijven vin Gods naam dan sprak den rentmeester doch vergeet niet dat ik veel zeggen moet waartoe ik onder andere omstandigheden nooit de vrijheid zou nemen Egon s vertrekken een paar groote kamers die in elkander hepen waren in ouden styl rijk gemeubeld de groote porceleinen kachelsverspreidden eene aangename warmte en gaven aan het geheel iets gczelliga De fraai gebeeldhouwde kasten bijna geheel vol met kostbare boeken openden het vooruitzicht dat het aan afleiding niet onbreken zou Egon had op dit oogenblik oog noch hart voor hetgeen hem omringde anders was het wel aan zijn kunstenaarsblik opgevallen dat er een groot schilderij aan den muur hing in eene kostbare lijst het nam een geheel vak van den muur in en was met een gordijn bedekt De kamers binnenkomend zeide de renemeester