Goudsche Courant, donderdag 14 maart 1901

Vrijdag 15 Maart 1901 No 845S 39ste Jaargang mimm mmm JSieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Telefoon No fit ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advei tentiën tot 1 uur des midd Telefoon o S9 De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 irataco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN aRAJ a S UAdlASXNS DU Irintenips NOUVEAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Zomemeixoen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM JULES JALUZOT C Piris Hetzelve wordt dan omgaand gratU en franco toegezonden Bestellingen van al 25 francs vry van alle kosten aan hni met 3 7 verhooging Reëxpedltle kantoor te Koiendiul N li Geen Ëngelsch maar EcM BOEHENBHOOD gg cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Gebroeders STEEUSMA Bloemisten GOUDA BIEDEN AAN WinterliarcLe Vollegrondsplanteii de mooiste en goedkoopste bloeiende planten voor den tuin thans planten om gedurende den zomer mooie bloemen te hebben VERDER PRACHTIGE rrnisiTniuirjir lUlUUlu nn iiiuuiiniuuiJili Steeds ruim voorzien van Kamerplanten en afgesneden liloenien TEL EPH No 114 Te Huur of Te Hoop om terstond te aunvaarden twee naast elkander staande pracMige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Turfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Wie eker Bijn wu d Echte Eiïel CaCaO ntruigen teaamengesteld en m vtla yrcetbecdDgen in den baodel gekoman ondw de num des uitvinders Dr Miobaells verviaidigd p de best machines in het trereldbensmd ètabbliasement van Qebr £ 8toUwarotc te Kenlen tlsclM Eikcl eacao B vterkintea bansn Decs Sibil CKio ia met cmOc gelDsokt tsne sangensme gezonde 4r sk tooi daniyksoh gebtnik een t 2 tlieelafds vao t poeder voor een kop Ghooolsi Als geneeakracbtige drank by geral van oiarrhee slechts met water ie gebralkeD Terkrygbaar b 4e vowMiml H 1 Apoth kan bl Vi Kol V Xa pwsftMJes f 130 i aso tttSS Tj Oenetaslverlagenwocfdifsr vMr BedarIsod Julhis iattenkluli Amnterdam Ealvetstraat 103 j j tl i HM iatt onichailelykiti en f i makkalykate poeunüdd rov Umtm n vooral l iMi Kln lu l 1 Goudsche IJzer en Metaalgieterij v D HARST É Co TTest OTJID A SPECIALITEITEN VOOR DE LEVEEING VAN alle Gletwerkcn in IJzer en Koper Icgen zeer cooenrreerendeprijzen TAIWIËIËN RIEIttSCHNVËN VLIEGWIELEN in alle aimetingen worden ai o tul er model vervaardigd BOÜWAKTIKKLEN ItJAMGEWICHTEN ROOSTERBAKEN in Stail llars göss tegen de minst mogelijke prijzen TT xastgi I=xljsopg a Tre Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogelijken tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst lionig Extract iH E L I 4 M T II E nit de KoninkiykeStoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hoiieveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF ét Oo Westhaven 198 Ootida D MIEttlES Kleiweg E 100 Gouda B H VAN MILÜ Veerstal B 12B te Gouda A BOUMAN Moordrecht PINK8B Nieuwerterkad JJsel A N van ZESSEN Sc ioonAoven J Th TOKKKN ost op B V WIJK Oudeuiairr B ROLLMAN Bodegraven A 8CHEBK Haaitt echt P W t EDB Oudewater K van dee HEUDEN te Reeuwijk P v d SPEK Moercapelk D T D STAR Waddingmeen Wed v HOLST Waddingsveen i w fr u F Hu i w i vn mnwmwf Door Gerwwh algemeen anbcvolcn Met CcreL iploma en Ooud Bekroond PRAEPARATEN VAN r iilna I Ofrtoll iien l cliUseenTeriterkendefelNA WlJNteeeiinr kte fc UIIIa l at U IIC o tij kiniiertii als Tolwusenen gebrek aan eetluat ilechlt BpitaverierlnK zenuwhoofdpijn ter vetsterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen OUINALAROCHE FERRUGINEUX in het bijionder tegen Bloedgebrek Bteekiucbt kwalen van KrltUchen leettijd en Verkrijgbaar in llaeom i 1 60 en L 17 a1 a votdzaam veraterkend aangenaam¥anïniaak voordflgclijlclchgeb uik i iU 1 IVCI V lV lvF vnoral voor kinderen zwakken en klierachtiee gestellen leer aan te be i vooral voor kinderen zwakicen en klierachtige gestellen v wcii Als geneeskracmige drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrhée ook Toor zuigelingen en kleine kinderen Fn per bnii Kgr ƒ 1 70 i iKp Q 9Q i Kgr O K Cbemlsch Mb1lrcllilr r Speciaal voor Kindervoeding in bussen 4 X Kgl O SO zuivere lYlClliSUIIVCl J gr ƒ 0 60 Kgr 0 36 A c4ll t l a i t fta A rtAtl Het Tooken eencr halTC Cïearetto U ToUoend ter b tri tOilUIIO V IK duig yan de heVigitt aanvallen tw A thma ttc In docjes 0 80 en JO Ó J Tatnni ïriHA RnnhnnQ fruit purgatiep tegen Ve topping Aam 1 gillal limc uVFimyil J belen Migraine Conge8tieaetc vooralookalslaxana TÓÖrVmtleren bewijzen de Tamarinde Bonbons van KRAEPKLIEN HOLM bekngrijke diensten daar de Yorm Yoor het kind begeerlljlc en de sm aak aangenaam is Pnj per dooije 0 00 cn O BO f ra paralen mm KRAEPELIEN k HOLM te Z l t tjtt alttn fourntn nm tUqueliettt f aarnp de naam om katuUetttning Mt rJtr fbaaf tij dt m 4il9 KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Aklfelll Q iltniolr DacéïlloC ilcemeen erkend als het BESTE huismiddel 0 lHIII tKI tSIIIICa jj Hoest Verkoudheid en Keelpyn bet is een alijmoplossend en veriachtend middel bij uitnemendheid uit imtend in Hft D flüchjes verkrijgbaar Prijs 0 20 per flescbjc Aiilisepllicbe Taiidpoeder en Anll8epti§ch Mondtiuctiiur van B AS8VTO TanAarts te Gouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G USSELSTIJN Blauwstraat Goud Vakn IBUSllÜCll Patent H Stollen Warmng Der gronêe Erfolg u ti untare Patent H StoUm arruniM hat Mu $ u rar i Mantn w rthl en Nacltahmungtm g i Htm kauft lah r unuf atetê ncharfen H StoUmt uur en un $ lilract oiiêr In lo o wi EliMhandlunieti k étnan UBSêr Plakat wla nabaaUelMia êuitaliinil M Z JV MM n una Zeugniiaae irtOt nad ffmm ADYERTEÏITlEïf in alle Couranten worden aangenomen door het Adverteiitie Biireaii vao A BKIN MAN ZOON FEANSCEE STOOMVEEVEEIJ BK ehemiscbe WasscherlJ VAM 11 OPPEmilEliHEK Uotlerrlatn tiebravetJurn l r M den RoaiuR lier Belgen Hoofddepèt voor GOUDA de Ban A VAN OH Az Specialiteit voor het toornen en Terreu tui tie Ueeren en DameBgarderoben alsook tUe Kinder oederen Speciale inrichting voor het itoom n tbs pi achemantels veeren bont enz Gord nen tafelkleeden enz worden dut de nienvrete en laatate methode geverfd Alle goederen hetzg geetoomd of gevertd worden onachsdel k voor de gezondtteid volgens staal bewerkt WV Wie werkel k pr js stelt een IIEQELMK te hebben laat zich lotograleeren in d Ê otografttche KuuttlnriehUng STTJIDIO m I V D WAALl El SINGEL 661 GEKN BETER adres voor alle soorten SCHOEN WEEK dan het NoordbraLanLsch Schoen en Laarzenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg OPIIVIIHIIVC van alle Winter Arti kelen in ongesorteerd SCHOENWEEK Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk p w B5 cc T I s Paiti Expeller Swtig jux v iilt dit middel et TVRWwnd BttooM Il püulillngd iumJiviDl uunwMd tecaa BhaoiU tiak JJeh tTartowU uiii rip la din f M nl nif u dvitdHilsSU dAn v tn ow Üm lettt op kM liWetaBMrk AiJiKl 9 AdAJS W in datinawt Hietliakes Xe AmBferdBn M Ubti CUb B TUI Tnju a S nderv Wnlifa l ll lni 6e of luatste ibonncuenta VoaritelUn Donderdag 14 Maart 1901 HET ROTTERBAHSCHE TOOHEELSEZELSCHAP Directeur P D VAN EIJSDEN Wegens ziekte van den Heer F TAETAUD ia plaats van A AN FLARDEN 8e verloren zo of Mnziekdrama ionder woorden in 9 bedrijven van CAERE FILS Maziek vaj WOBMSEE Aanvang acht uur preele gr Gewone bepalingen en prgzen I Drnk van A BEINKMAN Zn Gonda BuUenlaidsch Overzicht Een bizondere zitting van het Kabinet in alle haast bijeengeroepen werd gistermorgen gehouden Naar men zegt was een der redenen van de bijeenkomst de stand der onderhandelingen tusscben Kitchener en Botha In het Lagerhuis heeft Lloyd George aan Ballonr gevraagd of de vredesonderhandelingen algeloopen waren en wat voor uitslag ze hadden gehad Ballour antwoordde Ik kan voor t oogenblik geen enkele inlichting geven Ik zal ze zoo dra mogelgk geven Onder de leden van het Huis gingen allerlei geruchten rond De een meende uit een glimlachje van Ballonr te mogen opmaken dat de regeering heel wat meer wist dan dat zij nog wilde zeggen dat Botha s overgaal als een teit beschouwd kon worden en de overheid reeds maatregelen nam om te voorzien in het onderhond van de vijandelijke troepen die zich zouden overgeven Volgens anderen daarentegen bestond er ernstig verschil van meening tusschen de regeering en Kitchener omdat de generaal naar den zin der regeering de Boeren te ver tegemoet wilde komen Lord Salisbury zeide aan het feestmaal der Kamer van koophandel Het strekt ons volk tot groote eer dat onze eenheid en onze macht niet verminderd zjjn na een worsteling van zooveel maanden Ik betwjtel of een ander volk iets dergelijks zou kunnen doen Van Engeland s handel sprekende drong Salisbury aan op een meer practische opvoeding om het hoofd te kunnen bieden aan tegenstanders die hoe langer hoe gednchter worden Een van onze grootste gebreken zeide hij is onze geringe kennis van vreemde talen Alle handelslieden behooren ten minste Fransch en Dnitsch te kennen Salisbury gelooft niet dat Engeland s handel werkelijk in verval is maar ware dat zoo dan zon hjj dat toeschrijven aan de parlementaire inmenging In elk geval komt het er op aan op onze hoede te zijn men mag niet vergeten dat welvaart altijd tot waakzaamheid noopt Afgevaardigden van het Internatinaal Verbond voor de onafhankelijkheid der Boereu maakten te Parijs een scherp protest tegen den schandelijken oorlog in ZuidAlrika Het zal gezonden worden aan de verschillende Eegeeringen Maar de Eegeeringen bonden geen rekening meer met de volksopinie FEVILLEJOX 7o vHier zal niemand ons storen niemand zetooit een voet in deze karaers en allerminst onzeheer en meester het waren de vertrekken vanuwe grootouders genadige heer sedert den doodvan uwen geeerbiedigen grootvader worden lijlij niet meer gebruikt weken aaneen wordt hieral gestookt ik hoopte Ik dank u mijnheer Habicht viel Egon den rentmeester getrotfcn in de rede met een belang stellenden blik keek hij rond en sprak bi zich lelven tHier heeft mijn vader dus als kind gespeeld Doch voor overpeinzmgen des verledens was het thans de tijd met zoodat htj zich dra tot den rentmeester wendde en ïeide nVertcl nu mijnheer Habicht wat gij te zeggen hebt Genadige heer begon deze lonze tegenwoordige heer en meester was reeds als knaap zooals itf van mijn vader en andere oude menschen tot verontschuldiging gehoord heb bijzonder ftn opvliegend Zijne opvoeding was niet Pdeze gebreken die uwen grootouders veel Ifcrokkend hebben met goed gevolg te beRl 3en Van nature met een krachtig lichaam be gaafd was hij zelts met de beste voornemens niet in staat deze fouten te boven te komen Allerlei onheil is daaruit onstaaa zoadat hij veel meer De zitting van de Fransche Kamer was eergister in hoofdzaak weer gewijd aan de discussie over het amendement van den socialist Zévaès strekkend alle kloosters op te heften De commissie en ook de Eegeering bij monde van den premier Waldeck Bonsseau verklaarden namens de radicale socialisten zich tegen het amendement om de aanneming der wet te verzekeren Hij behield zich echter voor na de aanneming der wet op dit punt terug te komen In de voorafgaande vergadering van de socialisten Was met 25 tegen 16 stemmen besloten eveneens tegen het amendement te stemmen Allemane voerde het woord in de Kamer en gaf eveneens kennis van zijn voorbehoud Het amenderaent Zévaès werd daarop vertvorpen met 515 tegen 3i stemmen De Standard bevat een correspondentie nit Weenen over de Macedonische quaestie Daaruit blpt dat het Macedonisch comité te SoSa een buitengewone bijeenkomst heeft bijeengeroepen op 31 Maart van alle provinciale oomité s Klaarblijkelijk geschiedt dit op verzoek der Begeering die naar aanleiding van Ensland s wenschen aan de Macedonische beweging het gevaarlijke karakter ten minste tijdelijk wil ontnemen In plaats van den woeligen president van het comité luitenant Saratot zal den majoorgeneraal Zontsjef worden benoemd een zeer gematigd man het doel daarvan is om het comité onder toezicht te plaatsen der Eegeering en aan de woelingen die in den laatsten tijd op het Balkan schiereiland voorkwamen een einde te maken In plaats van een militant lichaam wordt dan het comité met zijn afdeolingen schietvereenigingen en schermclnbs een reserve die gebruikt kan worden wanneer Eusland niet langer de oplossing der Macedonische quaestie wil tegenhouden Het is slechts de vraag zegt de Standardcorrespondent of het comité bereid wezen zal der regeering ter wille te zijn Onder de leiding van luitenant Saratof is het comité geworden een militant samenzweerders genootschap dat vooral in zijn optreden tegenover de EoeEeensche Eegeering en koning Carol getoond heeft de bevrping van Macedonië uit handen der Turken als bijzaak en het bevorderen van het Panslavistische idee op het Balkanschiereiland als hoofdzaak te beschouwen De handlangers van Saratof zullen tfeh eerst na zwaren strijd de macht in het comité laten ontnemen Doch slaagt de Bolgaarsche regeering er in om de moeilijkheid op te lossen op een wijze die zoowel Eusland als de andere gevreesd dan bemind werd Dat weet hij zelf maar al te goed en het smartte hem hij noemde de menschen ondankbaar trok zich terug en werd een eenzelvige menschenschuWe persoonlijkheid Doch zijn onstuimig jagend bloed bleet in hem koken de minste tegenspraak ja reeds het uiten van eene andere meening gaf tot ontzettende tooneelen aanleiding Zijn huwelijk was niet gelukkig zijne zachte gade vreesde hem en verkeerde m voortdurenden angst en zorg als zij in zijne nabijheid moest zijn Toen haar tweede kind een dochtertje geboren was sloot de eeuwige slaap hare vermoeide joogen Uit kind werd na den dood barer moeder waardoor onze meester zich nog méér tot de eenzaamheid veroordeeld zag het voorwerp van zijn onnatuurl ijken haat Jaren aanéén moest zij voor zijne oogen verborgen wor den Alleen door een toeval werd het kleine bekoorlijke meisje door haren broeder verscheiden jaren ouder dan zij ontdekt Die knaap toentertijd twaalf jaren oud had reeds in zijne prille Jeugd iets ridderlijks iets edels hij kon wel niet op traaie gelaatstrekken bogen doch zijn uiterlijk was vriendelijk en innemend hoewel zijn vader die alleen hart had voor dit kind en al zijn wenschen geen uitgezonderd inwilligde hem onbeschrijtelijk verwende bleef toch zijn goede aard bewaard En al verzette onze heer en meester er zich met alle kracht tegen dat zijn dochtertje hetwelk § inds in de bergen verscholen werd gehouden m zijn huis zou komen toch moest hij den knaap j ijn zin geven die zijn zuqe liethad haar zelf ging halen en zgn vader dwong zijn kind bij zich te dulden en te zien De lietdc van broeder Aogendheden tevreden stelt en die tevens een de masAt aan de macht van het comité oat langiSmerhand een staat in den staat geworden is dan zal zjj een goed werk verricht hebben meent de Standard correspondent De Times zegt dat t Peking verluidt als zoude de Chineesche regeering besloten hebben de conventie met Eusland betreffende Mantsjoerije voorloopig niet te teekenen Jaar eerst inlichtingen in te winnen m hoeverre sommige mogendheden China louden öiderstennen indien het weigerde De mogendheden kunnen echter niets zeggen voordat China den voUedigen tekst van de conventie met Bnsland overlegt hetgeen het tot dusver nog niet gedaan heeft Ensland s verklaringen ten aanzien van de conventie over Mantsjoerije kunnen geen betrekking hebben op het uit den tekst der conventie medegedeelde welke b v het vreemde kapitaal weert uit de Jasgarsehe spoorwegconcessies en nit mijnconcessies Bovendien doet Eusland reeds alsof China de conventie over Mantsjoerije al geteekend heeft en als zouden de Chineesche forten en tnighulzen gesloopt of overgedragen en de Chineesche kr smacht ontbonden en ontwapend zijn terwijl een Bnssisch generaal te Moekden het burgerlgk gezag uitoefent Inderdaad Ipt de geheime conventie over Mantsjoerije 4 chta een te zjjn van een reeks geheime Bussisch Caineesche overeenkomsten van jongen datum Alteen het bestaan van deze zonde de handelwijze knnnen verklaren van een Eussisch overste onlangs toen deze tegenover Elliot op de wateren rondom de Blonde eilanden aanspraak maakte als Enssische regeering een dubbele rol in China spelen Eenerzijds gaat zij oogenschjjnlijk mede met de westersche mogendheden maar aan de andere zgde toekent zjj achterbaks geheime conventiéa met China waarbij de andere stateu worden buitengesloten Verspreide Berichten f Fbisksijk De veelbesproken Gouverneur Generaal van IndoChina Doumer die te Marseille is aangekomen heeft verklaard dat de jongste incidenten in deze kolonie niet zoo heel veel te beduiden hebbeu gehad dat het er na alles rustig is en dat hij over een maand of drie zeker weer op ziJn post zal terngkeeren een uitlating waaruit vertrouwen spreekt in de stemming van de regeering te zpen aanzien ondanks het gebeurde en zuster nam met de jaren toe bij les en spel waren zij tot huns vaders ergernis steeds bij elkander Zelfs bij die ongelukkige jacht die zijne halsstarrigheid had do9rge2ct en die zoo ongelukkig afliep was zij tegenwoordig zij heeft hem dag en nacht verpleegd tijdens de vreeselijkö ziekte die hem trof en heeft hem zelve weken geleden naar het gesticht gebracht waar de ongelukkige als onherstelbaar is opgenomen De arme Magdalena Zonder moeder zonder verwanten gaat zij alleen haren weg beklimt eiken dag bij alle weer en wind een hoogen berg naar wiens top geen gebaand pad haar voeren kan om te turen in de richting waar het gesticht ligt waarin haar innig gelietde broeder leelt en lijd Vrees voor haren vader die sedert het ongeluk vaak in een toestand van razernij verkeert kent zij niet meer daarvoor heett voor haar het teven te weinig waarde Met kalmte poogt Magdalena haar vader tot bedaren te brengen j het gelukt haar maar zeer zelden Loor het gebruik van den vurigen wijn brengt hij zijn bloed in gisting totdat eindelijk de verdoovmg volgt welke ieder met vreugde tegemoet ziet Hi is in opstand tegen den hemel w i 1 slecht zijn en ziet in u den belager van het eigendom ijna zoons Meer heb ik hier niet bij te voegen genadige heer Diep getroffen had Egon von Bernsdorf naar dit verhaal geluisterd aan de hem aangedane beleediging en aan de droeve gebeurtenissen des verledens dacht hjj niet meer Zïj t ziel was ver De sociaal democratische burgemeester van Marseille heeft tei enover de stakers betoogd dat hg de vrgheid van arbeid zou handhaven doch dat hij tevens gestrongelijk zou toezien op pressie tegenover de stakers tot hervatting van den arbeid Ondertueschen heelt de bnrgemeester in verband met de bedreiging van den president der Eepubliek dat hij niet naar Marseille zal komen indien de staking niet spoedig een einde neemt besprekingen geopend met de stalkera en met de patroons voor een ve gelijk doch tot dusver werken er niet meer dan een paar honderd man die t niets prettig hebben hoewel de gendarmes en de politie hen beschermen tegen geweldpleging De patroons hebben aan den prefect in antwoord op diens pogingen verklaard dat zü met de vertegenwoordigers van het internationale syndicaat niet konden beraadslagen daar de meesten dier mannen vonnissen wegens diefstal en vervalschingen te hunnen laste hebbeu Misschien dat de mededeeling van de zijde der werkgevers dat allen zonder onderscheid weder zollen worden aangenomen wanneer ze zich aanmelden reiultaat zal opleveren 1 K Gkoot Beittahsik Het heet nu weer dat de kroning van den koning zal plaats vinden in Mei of Juni van het volgende jaar waardoor Engeland gedurende bijna anderhalf jaar een ongekroouden koning zou hebben bezeten wat slechts enkele maanden boven het gebruik zou wezenl Ik elk geval zal het dan een mooie vertooning worden voor het kijkgragemenscbdom doch de huurders van huizen te Londen die er voor dit jaar op rekenden zijn leelijk beetgenomen De commissie van 21 voor de civiele lijst zal zich alleen hebben bezig te honden met de toelagen uit de schatkist aan koning koningin den hertog van York en Cornwall en de drie dochters van den koning de overige toelagen zijn vastgesteld voor eeuwig BINNENLAND H M de Koningin en Prins Hendrik zgn voornemens Maandag naar de residentie te gaan en aan H H de Koningin Moedereen bezoek te brengen in haar nieuwe woning Dirk Haspels zal zijn 4Q jarig jnbilé niet vieren met het gezelschap des hoeren Van Egsden maar met de Ned Tooneelvereeniging Oit de N E Ct blijkt dat het een vuld van medelijden met zyns vaders broeder en de gedachte aan het lot van Magdalena eene zijner naaste verwanten had hem meer getroflen dan hij zeggen kon Het hoofd op de borst gezonken bleef hij zwijgend zitten De rentmeester was met onhoorbaren tred op het zware mollige tapijt naar de verborgen schilderijen gegaan had hot gordijn zachtkens weggeschoven en zich toen ongemerkt verwijderd Lang nog zat Egon in gedachten verloren eindelijk begon het zwijgen om hem heen hem op te vallen Hij keek op en aanschouwde het groote doek O Mijn God I riep hij en vouwde de handen als ten gebede terwijl hij in verrukking het meesterstuk aanschouwde waarop eene gelukkige familie was atgebeeld zijne grootouders in de beste jaren van hun leven Zijne ftrootmoeder zat in een leuningstoel en had den arm geslagen om een naast haar staand knaapje wiens hoofd met een rijkdom van weelderige lokken prekend tegen haar schouder leunde ff Dat is mijn vader 1 sprak Egon diep bewogen Terzijde van zijne echtgenoote met de hand op de leuning stond de kloeke breede figuur van Egon s grootvader Zijn schoon en edel gelaat was naar een anderen knaap die op eenigen afstand stond gekeerd het oog waaruit eene groote mate van verstand sprak keetc den knaap ernstig aan dezen stond daar vóór Egon met de zweep in de hand met een bijna gramstoriog trotschen blik Een groote hond lag op den grond en scheen den blijkbaar ouderen grootent knaap de voeten te kussen iTorit vtrvolgd