Goudsche Courant, vrijdag 15 maart 1901

t ir BOTTElDilt OOVDl Tiea rarai L 1 Botterdam Beur 6 t 7 18 f 9 40 ll 80 1 43 4 39 17 f ll 10 81 Rotterdam D F 6 66 9 48 11 38 1 54 4 47 6 41 8 17 9 48 10 Jl otterdam M 4 41 6 10 8 07 7 18 7 48 8 8 9 18 9 47 10 18 11 81 11 46 18 10 1 36 1 14 1 46 3 46 4 08 4 34 6 1 6 04 8 19 7 06 7 69 8 11 JT 9 88 Oapello 4 51 41 j 6 01 5 61 S l l 4 4 44 6 89 9 46 Kiauwerkork 10 88 1 8 4 61 1 8 4 r 9 58 Uoordreoht 6 11 8 04 t 10 48 8 08 6 0 8 8 10 01 Soada 5 17 8 10 18 7 8 8 04 8 84 9 00 9 39 10 08 10 19 10 49 11 61 19 0B 19 81 1 0 9 09 1 3 f 0 4 08 4 84 6 07 18 6 46 6 94 7 01 7 16 8 10 8 41 47 10 09 lO U U M i Allen Ie en Se Uaaia axtn belalen raailtnUef ap aODDi DBN HaAOriae reraa Ooada 7 1 8 M 8 41 9 11 9 11 10 00 10 19 10 6 11 81 U IS 11 1 11 61 1 68 1 81 8 46 4 1 4 60 5 16 6 49 8 11 7 1 8 01 8 1 9 17 9 68 9 6 10 18 10 48 11 19 ZeTeuh Moero 7 18 8 68 11 11 J IO 6 09 8 18 M 10 08 8o t rme r Ze 7 89 01 11 11 1 11 6 18 8 84 t 10 17 Voorburg 7 5S 9 14 11 86 1 S6 6 17 1 88 E 10 19 V Hage 7 58 9 08 9 19 9 88 9 41 10 18 10 46 11 41 19 01 11 46 19 66 1 40 1 10 1 41 4 16 4 46 6 81 55 15 49 7 67 8 43 l s i H 10 19 10 84 10 11 11 11 Directe Spoorwegverblndlogen met GOUDA Winterdleist 1900 AaDKevaogen 1 October TUd vaa fireeawich ODDA OTTIl 1U9 U lt 19 8 1 87 1 I I I L 5 51 7 11 7 86 8 11 8 88 9 08 9 14 9 88 9 67 10 85 11 01 0 11 0 8 60 j 11 1 8 57 9 C6 9 19 9 46 10 18 10 66 11 86 8 09 8 64 n l 9 03 10 08 11 85 a d 7 17 7 1 7 44 8 14 8 17 8 88 9 14 18 89 10 19 10 49 11 11 1 14 5J 10 19 8 81 10 80 8 41 X I I0i 7 47 8 07 r 8 0 8 6 SS 10 80 10 46 11 01 11 41 7 18 8 46 11 11 7 67 11 48 1 68 9 06 Alleaa la an la klaaaa Extra bgbatalan g Op den faniaea i n Zondag Maandag en Dinadag jandaagaalie retonrltiljetten voor de 8e kl rerknjgbaar tegen enkelen naektpr a H HoUandialia Spaar L Bxtra anpplement kew a 1 iUcen Diaadiff 0 1 iHage 6 89 8 04 7 017 16 7 89 8 8 8 56 9 03 9 44 10 1111 16 11 86 11 08 1 80 1 40 1 67 4 00 4 15 Voorburg 6 8 j 10 17 1 86 Zo t tm Zeg 6 61 10 81 I SO Zofonh Mo 8 08 10 48 1 01 0 da 8 14 17 98 7 41 07 Ot 9 11 9 80 IO inO S4 11 11 08 U 84 1 11 8 09 8 14 4 17 4 4 FaanlUtief ap den leep kan niot garekend woc4u d Harmonikttrein alleen la en 9 klaaee extra betalen L Bebaln 4 87 18 81 7 01 7 41 7 66 1 18 9 6110 30 4 43 6 88 9 67 4 68 3 10 11 5 1 8 64 10 11 81 4 7 06 7 81 8 O 8 98 8 4 10 38 10 69 een biljet le kl een aappleiBent bewiJB e O D U A i USTEKDIU nee ena ioida S9 8 11 8 81 9 18 10 10 10 6 11 08 1 10 8 38 8 16 4 07 4 48 5 19 16 8 48 9 1 O lO 10 37 11 06 Amat W 8 01 8 68 t t 10 10 11 04 11 48 11 67 1 7 8 81 4 i 4 67 5 39 6 03 8 44 S6 10 8 11 03 11 60 Amat 0 8 1 9 18 8r 10 16 11 1 1081 101 11 1 404 17 6 11 6 45 6 8 8 10 0 11 18 11 14 da eu l ui u 1 BUG M i v 6 10 84 7 46 8 18 07 9 19 14 14 10 69 11 00 11 37 1 15 3 11 5 68 6 80 7 10 7 88 8 16 10 87 11 08 7 16 10 53 8 11 7 38 8 48 11 01 8 80 7 00 7 4 8 08 1 19 ll 41 8 Si 7 00 7 68 9 01 9 36 10 06 10 48 7 14 9 18 U 07 9 88 18 7 14 7 4 ig 9 8 10 07 IS 11 11 8 88 lBBt 0 S 83 7 15 8 10 9 18 8t 11 18 11 17 1 4 9 118 10 8 84 4 41 6 11 11 7 0 8 10 9 61 Amai W 1 84 47 7 80 8 1 8 4l 9 80 45 11 80 11 411 01 1 40 8 18 S 4t i O 6 18 88 7 16 1 15 10 06 losda 7 08 7 81 8 18 9 19 9 1 l l lS 10 8111 51 U6 8 8 4 114 84 1 47 7 18 7 64 8 09 9 11 11 91 6 03 7 04 8 18 8 68 9 89 10 14 10 49 11 4 11 81 1 09 8 08 i ï a Ulmht 18 8 61 7 47 8 88 9 80 10 10 10 66 11 88 11 01 1 48 S OS 3 19 4 19 4 48 6 Woordan 6 07 6 44 8 09 9 87 10 88 11 56 11 17 4 9 Oudaw 6 1 58 8 17 10 41 1 86 4 38 Ooida M 7 08 7 M 8 80 9 01 9 66 10 64 11 17 11 11 11 51 l It 1 40 3 64 4 48 10 geldquestie is de heer Van Eisden meende niet te moeten ingaan op de voorwaarden door den heer Haspels gesteld De N T zal de geheele recette aan den jabilaris ten goede doen komen Een andere grief van den heer Haspels is dat zgn dochter Toor het volgend seizoen niet weer is geëngageerd bij Van Eijsden s geielschap dat meerdere contracten niet heeft vernieuwd Zoo hoorden W j dat Van Zujjlen Jr erenmin was gereëngageerd wat hem te meer troi na de woorden door den heer Van Egsden bg da Igkbaar van den vader gesproken Hbd B9 den aanvang der Raadszitting te Amsterdam deelde gister de burgemeester mede dat aangezien Ged Staten van Noord Holland afwgzend beschikt hebben op zgn verloek om de vernietiging voor te dragen van het Baadsbeslait waarbg wgziging zal moeten gebracht in het stelsel van straiten bg politie en brandweer hg aan H H de Koningin had medegedeeld de grtote verantwoordelijkheid van het bnrgemeesterscbap van Amsterdam niet langer te kannen dragen en daarom van H K ontslag als bnr emeester bad aangevraagd Deze mededeeling werd voor kennisgeving aangenomen Naar men verneemt heeft de Baad van State dezer dagen zgn uitvoerig advies over de plannen tot gedeeltelijke droogmaking der Zniderzee aan de Begeering teruggezonden Ondanks gewichtige Soancieele en andere bezwaren in het coUegie tegen het plan gerezen zon het advies van de meerderheid achter gunstig luiden Uit Botterdam meldt men aan de Tel Het Eotterdamsch Tooneelgezelschap directonr de heer D P van Bijsden gaf Dins dagavoud het mnziekdrama zonder woorden in drie bedrgven De Verloten Zoon l Knfant Frodigne uit het Franscb van Michel Carré fils Het ongewone van zulk een vertooning had der directie een eivoUe zaal bezorgd en met blijkbare belangstelling werden de dingen die komen zonden afgewacht Toen de muziek de introductie begon bleek het dat er onder de toeschouwers waren die niet begrepen dat die muziek zooals bij een opera tot het stuk zelf behoorde Er moest een paar malen door sst stilte geboden worden doch al spoedig vooral toen het scherm opging was men een en al aandacht Toen besefte men dat de mnziek als t ware de woorden aangaf die anders gesproken werden terwijl de artisten slechts door uitbeeldingsknnst de positie aangaven waarin zij verkeerden Het geheel zoowel de muziek als de vertooning liet aan duidelijkheid niets te wenschen over en van het begin tot het eind was men een en al gespannen aandacht Mevrouw Van Kerkhoven Jonkers had in de titelrol een overweldigend sncces dat al reeds begon bg de scène waarin zij Fierrot den brief schreef voor Phrynette bestemd terwijl zij ook verder na iedere aangrijpende scène luide werd toegejaicht Na elK bedrijf moest voorts het scherm 3ki maal omhoog Qonda Sloordreoht door 7 18 Hiauwerkeik 7 88 Oapelle 7 85 Kotterdun H 16 7 44 RotterdamD F Rotterdam B ioodt Oude Woofd Utrwht 6 85 6 48 De heer Louis Moor als de vader van Fierrot Mevr W Kley als de moeder mevr Brondgeest de Vries als Fhrynette de heer C van Kerckhoren als de baron en de heer C van Hees als de zwarte knecht droegen allen biJ tot voltooiing van het succes en gaven bljjk hun rol met de grootste zorg bestee d te hebben Er zat dan ook een uitmuntende gang in de opvoering terwijl den heer Louis Moor voor zgne keurige monteering van het stuk eitra lof toekomt We acbten de keuze van dat mnziekdrama een even gelukkige als voordeelige voor het gezelschap daar het zeker nog tal van volle zalen zal bezorgen Gemengde Berichten Te Lentschan in Hongarije hadden twee officieren elkaar bij ongeluk op een rolscbaatsenbaan aangereden Dat was eenschande die in bloed moest worden uitgewisoht Als wapen voor het dnel werd desabel gekozen Aanstonds bij don eersten gang werd luitenant Enderle de eene beleedigde in den bnik getroffen en zgn tegenpartij luitenant Einer in het gelaat Daarop ontving Exner een houw recht over het gezicht dio zgn neus spleet Het bloed verblindde hem maar nog had hij tijd Bnderle s hart te doorboren Deze stortte ter aarde waarna de secondanten de eer voldaan verklaarden Enderle stamelde nog dank u kapitein tot een officier die hem opbeurde en gaf toen den geest Exner werd met 26 ernstige wonden in bet hospitaal opgenomen Zgn heritet is twijfelachtig Het mooisto van de historie is dat de regimentscommandant zijn tevredenheid heeft betuigd over de dapperheid van deze twee dolkoppen Voor de vierde maal is thans uit het krankzinnigengesticht te Medemblik voortvluchtig F W C Scheer een geboren Bus Men schrijft van ürk De Urker visscher Hoekstra heeft op de Noordzee bij de Zuiderhaaks drijvende gevonden en alhier bij den burgemeester tot onderzoek gedeponeerd een houten kistje welks inhoud door het geopende deksel gedeeltelijk was verloren gegaan De gevonden voorwerpen zjjn een revolver met twee doozen patronen een dolkmes in lederen etui in slechten staat een gedeelte van een zonneschieter twee foto s en een schrgfcahier met opgeloste vraagstukken waarop van buiten geschreven staat Vraagstukken uit de Zeevaartkunde uitgewerkt door P J Kempers Deze bandteekening is oék meermalen binnen in het cahier geschreven Wellicht kunnen de foto s vervaardigd bg Jac S Schotel Sz Botterdam meerdere aanwijzing geven Het eene is het portret eener dame misschien pleegzuster die ook voorkomt op het andere met nog twee dames en een heer Aan de achterzijde is de laatste foto gedateerd Januari 1899 1 1 10 17 1 16 11 80 11 84 B reria 4 31 11 1 11 94 1 81 9 40 8 9 S4 04 Een Pargsche politiecommissaris werd Maandagmorgen gewaarschuwd dat agenten op een bank slapende hadden gevonden een ouden man met langen witten baard die de nationale kleederdracht der Boeren droeg doch wiens kleeren aan flarden hingen en met vuil bedekt waren De commissaris begaf zich naar den politiepost waarheen men den onbekende had gebracht en vond zich tegenover een man van ongeveer 60 jarigen leeftijd groot mager met verstandig en energiek gelaat Hg wilde hem ondervragen doch de vreemdeling beduidde hem dat hij geen Pransch kende De commissaris liet toen een hoteltolk halen die er met moeite in slaagde met den Boer een gesprek aan te knoopen Deze vertelde eerst dat hg sedert drie dagen niets gegeten had Men gaf hem soep die hü gretig opdronk Daarna verhaalde hg het volgende Eigenaar van een hoeve in de omstreken van Pretoria had hij van het begin van den oorlog af dienst gedaan iiuhet leger van generaal Cronjé en deelgeiHmett aan verscheidene veldslagen Te Paardeberg werd hg krijgsgevangen gemaakt en zoo spoedig mogelijk ingescheept naar St Helena Zoodra hg op het eiland was aangekomen besloot hjj het kostte wat het wilde te ontvluchten Hij slaagde er in een stuk hoefgzer machtig te worden dat hg zorgvuldig verborg lederen nacht terwijl zjjn medegevangenen sliepen krabde hg den grond op met het doel een gang te graven waardoor hij zon kunnen ontkomen s Morgens bedekte hg het gat dat spoedig grooter werd met takken en dorre bladeren en geen oogenblik kregen de bewakers argwaan Na drie maanden van taaien arbeid kwam de gang uit buiten het omheinde kamp Op zekeren nacht nadat hg een kleine zak gevuld had met levensmiddelen welke hij met groote moeite had bijeengebracht kroop de moedige grijsaard op zjjn bnik door zijn tunnel Op het oogenblik dat hg het einde bereikte bemerkte hjj op eenige passen van den uitgang een schildwacht Hij wachtte geduldig tot deze zich verwijderd had kwam uit zgn schuilhoek te voorschijn en vluchtte snel Don geheelen volgenden dag bleef hij verscholen in een boschje s Avonds ging hg weer op weg en bereikte spoedig de kust Hij slaagde er in aan boord te komen van een Duitsch koopvaardijschip waar hg zich verborg in de bergplaats voor kolen De Boer bevond zich daar 2 dagen toenk de scheopskok hem achter zakken steenkolen vond zitten De vluchteling smeekte hem hem niet aan de Engelschen uit te leveren De kok was een brave kerel HiJ stelde hem gerust beloofde hem met niemand over zgn aanwezigheid aan boord te zullen spreken zoolang er gevaar was en deelde hem mede dat het schip den volgenden dag het anker zou lichten Een week lang bracht de kok den grijsaard voedsel Op een morgen deelde h j hem mede dat hg den kapitein zou waarschuwen Deze liet den Boer bü zich komen liet hem zijn ontvlnchting vertellen en zeide hem dat bij hem aan boord wilde houden tot Cherbourg waar het schip verscheidene dagen lou blgven D U TIM Taraa 1 18 3 80 8 48 4 39 4 64 18 6 18 01 5 11 j 6 18 a 1 39 8 1 4 08 6 17 5 4 8 89 5 10 H II 9 80 Hat Nadat men te Cherbourg was aangekomen gaf de kapitein zijn passagier eenig geld en ried hem aan naar Parjjs te gaan waar hjj wellicht menschen zou vindon ü voor hem zouden zorgen De arme drommel maakte de reis te voet en Zondag 11 kwam hij uitgehongerd ï uitgeput van vermoeienis te Parijs au Hfl zocht tevergeefs naar het Transva sche consulaat dwaalde op goed geluk il door de stad en viel s avonds in slaap op di bank waar de agonten hem vonden De Boer heet Frans Deplessi is te Pr toria geboren en is 61 jaar oud In het N D heeft mr Verkontorendezer dagen gesproken van Willem deZwijger Dit geeft der Haart Ct ui leidmg het volgende in herinnering tebrengen In den Volksalmanak der Mg tot Nut v t Algemeen 1864 deelt de welbekende Ut toricus wijlen dr B Fruin hierover hetM en ander mee en zegt dat de naam van di Zwijger een scheldnaam is hem door zSne vijanden gegeven Geen bijnaam die det groeten edelen Oranje minder past dan dit van den Zwijger Een ieder die den Pru gekend heeft roemt zgne kalme opgeruimdheid zgn gulheid zijn gemeenzaamheid Om die deugden wordt hj nog na zijndood aan Leicester aan Maurits ten voorbeeld gesteld Niemand die de brieven vanden Prins onbevooroordeeld heeft gelezenzal meenen dat de naam van Zwijger hetkarakter van den man aanduidt De tijdgenooten hebben hem dan ook dien naam niet gegeven Eerst in de tweede helft der 19e eeuw is men vooral m België begonnen hem daarmede te bestempelen meer dan waarschijnlijk overgenomen uit de beschrüvinj van den opstand tegen Spanje van Strada ia welks werk deze bijnaam éénmaal voorkomt in eene anecdote Willem Vader noemden zijne tijdgenooten hem omdat zij van hem hielden als Vader van den Lande Ziedaar den bijnaam dien het dankbare volk aan den eeuigen Willem van Oranje gaf Den naam van Vader van den Lande aldus schreef dr Fruin dien de Prina zich verworven heeft hoeft hg voor een leven van zelfopoffering voor den martelaarsdood gekocht Laten wg hem dan dat duurgekochte eereblgk niet onthouden hem niet noemen bü een anderen naam dan dien het erkentelijke volk hem geschonken heeft allerminst bj den scheldnaam door zgn vijanden voor hem uitgedacht Omtrent den tocht naar Samalanga meldt een officieel telegram uit het bivak Meunaaa Loeëng Samalanga het volgende in hoofdzaak hier te lande reeds bekend Op 1 en 2 Februari werd s vjands positie op Bated Ilië en Asam Koombaug door de marine en het geschut van Nangroé onder vuur genomen Door een kolonne welke tegen de vijandelijke stelling na voorbereiding door artillerievuur oprukte werden vier versterkingen zonder tegenstand genomen waarna het vroegere Batoe Hik dat hardnekkig verdedigd werd door marechaussees een landingsdivisee en infanterie stormenderhand werd Gedurende een woest handgemeen binnen die versterking liet de vgand een vat buskruit springen Vervolgens viel Asam Koembang door de artillerie onder vnur genomen zonder tegenstand van den vgand in onze handen Onzerzijds zgn gesneuveld vijf mindere militairen namelijk de Europeesche fuselier Mentrop drie Amboineezen en een inlander werden voorts levensgevaarlijk gewond de infanterist Ie klasse Lubbers fuselier Dugnmeger en zeven Amboineesche mindere militairen terwijl niet levensgevaarlijk werden gewond de kapitein der mariniers J A Ganw de leluitenant ad judant der inf W van der Wielen de leluitenant der inf J E W Verschnir de onder luitenant G Wieland de Europeesche sergeanten Lutje en van Veldhuizen de Europeesche tamboer Muskens benezens nog twaalf mindere militairen waarvan elf Amboineesche en een inlandsche Van de genoemden bekwamen de luitenant Verschnir en negen mindere militairen brandwonden door de buskruitontploffing De vgand liet 71 dooden met hun wapens benevens enkele vunrmonden in onze handen De geheele vijandelijke stelling is vernield In de eerstvolgende dagen zou door Samalanga worden gepatrouilleerd STADSNIEUWS GOüDA 14 Maart 1901 Wegens het groot aantal candidaten voor het eindexamen dor Hoogere burgerscholen met 5 j c in Zuid Holland ± 200 heeft de Commissaris der Koningin in deze provincie besloten lo dat de eindexamens in Z Holland zullen worden afgenomen door twee commissiën één de Noordelgke te s Gravenhage en één de Zuidelijke te Dordrecht 2o dat de Noordelijke commissie 29 leden zal afnemen de eindexamens der h b s te s Gravenhage Gouda Leiden en Botterdam de Zuidelgke 14 leden die van de h b s te Dordrecht Gorinchem Delft en Schiedam 3o dat de Noordelijke commissie zal bestaan uit twee afdeelijlgen waarvan de eerste afdeeling zal examineeren de candidaten der klassen Va en Vb te s Gravenhage Va te Leiden en Va te Botterdam de tweede afdeeling de candidaten der klassen Vc te s Gravenhage V te Gouda Vb te Leiden en Vb te Botterdam De extraneï zullen over beide afdeelingen worden verdeeld Voorzitter der Noordelijke commissie is Dr Groenman directeur der h b s te s Gravenhage en van de Zuideljjke commissie Dr A van Oven directeur der h b s te Dordrecht Onder de leden der Noordelgke commissie komen o a voor de volgende leeraren alhier A Langerhnizen van Uven A F Oremer J C F Prikken en 3 W F van Meegeren in de eerste afdeeling Dr W Julius J H Scholte H W F Bonte in de tweede afdeeling Op een kantoor hier ter stede werd van tg d tot tp geld vermist dan een kwartje dan weer wat meer totdat eindelijk het geheele bedrag f 286 bedroeg De politie hiervan in kennis gesteld trachtte den dader op te sporen dit ging etenwel niet gemakkelijk met volharding ging zjj te werk en had de voldoening dat zij tamelijk vlug op de hoogte kwam dat een jongmensch met nog drie kameraden meer verteerde dan zij verdienden dus bet vermoeden kreeg dat dat jonge mensch daar niet vreemd aan was Na een nauwkeurig onderzoek gelukte hot den dader tot bekentenis te brengen en wat bleek nu dat hg niet tevreden met het gestelene ook nog een brandbrief had geschreven aan een geacht ingezetene alhier om een bedrag van f 600 te deponeeren bij het Houtmansmonument Deze Mef was geschreven op papier van het eerstgenoemde kantoor en juist daardoor werd de dader gesnapt Te Amsterdam is benoemd tot onderwijzer aan een openbare lagere school de heer L A Hage te Ouderkerk a d IJsel INGEZONDEN t PRIKKAARTEN Volgaarne geef ik hierbij kennis aan mijne stadgenooten dat ik ontvangen heb als opbrengst der prikkaarten f 129 03 Hierbg is ook het geld gerekend dat sommige kinderen van andere scholen die bij mjj eene kaart haalden gestort hebben Ik laat bier volgen een gedeelte uit den brief dien ik ontving van mej Bender mg de goede overkomst der gelden meldende Uit Goud heb ik pi m f 500 mogen ontvangen en Mevr Suringar zette die gelden om in warme jassen pantalons dekens tabak en flanellen sporthemden voor de strgders en de gevangenen op St Helena Uit deze opgave blpt dus wat er met het geld verricht is Niemand heeft thans Bpgt dunkt me dat hg geprikt heeft J TAB Dï PQTTE VEESCHEIDENHEID Een ernstig ongeluk heeft te Duinkerken plaats gehad hjj den bouw van een loods aan de haven Een stelling brak plotseling waardoor 5 arbeiders ernstig gewond werden Een fotografische uitvinding maakt in Zwitserland tegenwoordig groeten opgang Een ingenieur te Geneve Angnste Vautier heeft een fotografie toestel uitgevonden voorzien van een tele objectief waardoor het mogelijk zon zjjn fotografische opnamen te doen op een afstand van 100 K M Met het stelsel zullen proeven genomen worden bij den Zwitserschen generalen staf voor legerdoeleinden Tnsschen Boermond en Swalmen is een werkman die op zijn rijwiel huiswaarts keerde aangerand door een onbekende die hem om geld vroeg en toen dit geweigerd werd hem met een mes eenige verwondingen poogde toe te brengen Gelukkig kon de aangevallene nog de vlucht nemen Toen hij kort daarop met eenige anderen terugkeerde was de aanrander verdwenen hot rijwiel lag nog op den weg Dit is in betrekkelijk korten tgd reed de vierde aanranding op dezen weg Te Kruiningen vroeg een vader twee dagen verlof voor zgn zoontje om van de school weg te blgven Het ventje moest 2 dagen hechtenis ondergaan wegens stroopen I Een buitengewoon muziekfeest zal in demaand April te Mainz plaats hebben n l een Beethoven feest waarin door het Kaiserorkest onder leiding van Weingartner alle symphonieen van Beethoven zullen worden uitgevoerd en waar Bd Eisler en het Heermann Buartet werken voor kamermuziekzullen voordragen Eisler speelt boYendienhet 4e klavier concert prof Heermam het vioollconcort en dr Ludwig Wulner zal met Eisler den cyclus An die feme Geliebte uitvoeren De uitvoeringen hebben plaats op 14 17 18 19 en 20 April in de groote zaal van het Konzerthaus aldaar MAK TÜGBXCHTEM Gouda 14 Maart 1901 Granen Bij belangrijk kleiner aanvoer dan de vorige week was de stemming zeer vast Tarwe Zeeuwbche 7 40 i ƒ 7 60 Mindere dito 6 75 il 7 10 Afwijkende ƒ 5 05 i Si7S Polder 5 75 i ƒ 6 50 Rogge ietmsche 5 25 i ƒ 5 75 Polder ƒ 5 i 5 25 Buitenlandhche per 70 kilo ƒ 4 70 4 ƒ 4 90 Gerst Winter 4 30 4 4 75 bonier 4 35 4 4 80 Chevalher 5 25 i 5 5 Haver per heet 2 90 i 3 40 per 100 kilo 7 i 7 40 Hennepzaad Inlandsche ƒ 10 50 i U Buitenlandsche ƒ 6 50 4 ƒ 6 75 Kanariezaad 7 a 8 Koolzaad a Erwten Kookerwten 8 50 a 9 50 Niet kookende i Buitenlandsche voer erwten per 80 Kilo 6 a 6 25 BoonenBrmneboonen 7 75 i ƒ vVitte boenen 5 4j Paardeboonen s 7i 4 62q Uuiveboonen 6 75 4 Maïs per 100 K 1I0 Bonte Amenkaansche 5 35 4 5 50 Foxanian 6 25 i 6 50 Cinquantine a ƒ Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel en prezen vlug Vette varkens red aanvoer handel vlug 23 4 24 ct per half KG Bfcgen voor Engeland red aanvoer handel vlug 20 4 21 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel matig 0 90 4 1 50 per week Vette bchapen handel vaa geen beteekenis 4 Lamschapett aanvoer handel i ƒ Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 54 9 Graskalveren geen aanvoer handel iets beter ƒ 4 Fokkalveren 8 4 16 1 Kaas aangevoerd 1 7 partijen handel flauw te kwal J5 4 27 50 2de kwal 20 Hollandsche 4 ƒ Boter goede aanvoer handel matig Goeboter 1 05 4 1 10 Weiboter 0 95 4 1 00 Burgen Ij ke Stand 6EB0BEN 12 Maart Daniel Jacob ouders J Verpoorte en N Visser 14 Johannes ouders C Vet en E Hen pVEBLEDEN 13 Maart P van Wilgen 7 1 J Broere huisvr van H A Kuijs 30 j T Gerhards lm BeeuwUk GEBOEEN Huibertje ouders T M do Jager en K van Herk filpeclaliieit IN Zwarte Stoffen D SAMSOM Nieuwe iSloffen voor HEEHEir KLEEDIITG A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA elep ftoaw 31 Beurs van Aiiislerüaiit Slotkri 1 9S 4 U MAiBT I Vrkrs fiMmi iNi rt Ned W S 91 IJi i dito dito dllc 8 92 iililito dito dito S tl uHoNSjE Obl Qoufll 1881 93 i a Italib Insohr vmg 188J 81 i 90 Oo T Obl m papier 1888 I 81 dito ia zil erl888 81 i PoRTUQAL 01 1 met coupon 8 dito tinkel S 84 ülltLAKD Obl Binnenl 1804 1 60 dun Quconi 1880 4 96 dito bil Botha 1889 4 9 dito bq Hop 1889 90 4 96 dito tn oud leen 188S 8 dito dito dito 18 4 l SPiiiJB Perpot chuld 1881 4 671 11 TtiRKBiJ Gepr Cour Iflea 1890 4 98 de leeuing Berie D j t fïec leenin serie C 37 2didAfrKp V oblg 189 I 100 Uliico Ub 11 Soh 1890 8 VlmziijLA Obl 4onliep 1881 1 80 j AvtTiaDAH Obhgatwu 1896 8 88 BoTTEEiiAH Stad leeu 1894 3 88l NsD N Afr H indelsv aand Arend h Tab M j Oenifiralen 675 DeliMaaterhanpg dito 450 Am Kypotheekb pHudbr 41 Ouit My der Vorateni aand bSl Or Hvpoili kb panJbr 4l l lOlV NoderlaiidBi he bauk aaod i 194 Ned Haudelmaatsob oito N WV Pao Hyp b pandbr S 981 Rott Hy otlieekb paudbr IV ütr Hypotheekb dito 4l lOl üoiTllNB O t Hong hunk aand I BI RuBL HypntheHkbauk pandb 6 Ahibika Eqiit hy poth pandb 4 Maiw L O Pr Lmn fort 6 68 Nil Koll IJ Spoor w Mij aand llOl Mij t i Eip St 8pw aand 111Ned lud Spoorweg m aaud S17 Nod Zuid Afr Spin aand 6 158 dito dito dito 1891 duo 4 100 Italië 8poor l 1887 89 A Eol l 3 861 Zaïdlial Sp mü A H obl 3 56i PoLKN Warsohau Wuonen aand lO+ a EtlaL Ot Ru a Spw Mij l obl 4 96 j Bal iBohe ito aa d i Fa iowa dito aand 5 i Iwaï g l ombr dito aand 5 981 KurskCh Azo Sp kap obl 4 100 llUi dito oblie t 9 11 Amerika Cimi P c SpMq obl 6 1 Ckie iiNortb Wp Cv ni 211 dit dilo Win St eter obl 7 140i g Denver liio fir Sp o eert v a 37 i S lllinolB Central otii lil Kond 4 102 Louiav Na hvilli üer v aanil 94 Mexico N Spw M j lo hyp a 6 IO4I MiSH Kanas V 4 pCt pret aand N ïockOnUBoi Weit a uil 8II SI P nn dto Ohio oblig fl Oreiron Clalif hyp it Koud 1081 iq 8t Haul Win i Manit obl dn Pao Hoof lijn ob in 6 m dito dito Line Col lo hyp O 5 Cahaua Clan Souih Chert v aan I 57 Vi N O RallK JiNa loh d 11 0 Amatord OmiiibuB Mq aand 101 Roitord Tramwo Maaia and Nbu Stad Amaterdam aand 9 108 tad Bo terilHin aanil 8 10 BlLQiE Stad Ant erpon 1887 2 9iill Siad BruSBol 1886 3 i 100 HoNO ThoiBB a Bnllr S aelaoh 4 U7I O08TINR Staauleenift I860 5 117 K K OoBl B Cr 1880 8 101 SfANjir Stad Madnd 3 1S68 j 84 N D Ver B i Avli Spool oiirt AOVËRT TIKlN DANKBETUIGING De ondergeteekende betuigt zgnen harteIgken dank aan de Directie van do Onderlinge VeeVerzekering Maatschappij gevestigd te s Gravenhage voor de spoedige en soliede nitbetaling voor een onteigend rund O HOUDIJK Gouderak De trekking begint MAANDAG 18 MAAET a s Loten en gedeelten van Loten 2gn te bekomen ten kantore van de Collecteurs A C COSUN öouwo C 9 bg do Vischmarkt Jhr H A A MBUBB Markt A 97 PAUL EEÏÏGER De EEKENINQ en VEEANTWOOEDINÖ van het HULDEBLIJK namens de verschillende Vereenigingen te dezer stede door eene Commissie uit het Bestuur van VOLKSWEEBBAAEHEID aideeling Gouda op den 8 dezer to üirecut aan President PAUL KBGGEK aangobodon ligt ter inzage van belangstellenden op a 3 DINSDAG 19 DEZEB des avonds tnsschen S en 10 uur in de achterzaal van het Caté De Eomeis De Commissie belast met het nazien der rekening EBNEST HALEWIJN Jhr H A A MEIJEB SFELLING TEREITMO Afd GOlDienOmstrekeD Openbare Vergadering op VRIJDAG 15 MAART s avonds om 8 uur in de Zaal aan de O o s t h a v e n Spreker ia IDE TTRIES SMooUioojd te Enechede Onderwerp liet Itelang eau mpeUtng rereen vouMglng voor de Ijugere School A G A HOFFfflAN ARTS TE GODDA SPEEEKÜUE Werkdagen 1 f uur behalve Donderdags waarop den geheelen voormiddag MINVEEMOGENDEN voortaan alleen Woensdagen Vrgdag morgeu 8 Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS Toor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 L VAIV DEK KËIIU Slager TIEilTDEWKG 13 EBESTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concnrreerende Prgzen BIEFSTUK 55 ct per 5 Ons Aanbevelend A y D BERG TIENDEWEq T = D 73 1 H g Paiit Expeller Dtrtig Mx irordt dit nudiA Bet TUTuaend buoom pVBltillMid WWV TUI ttf hat hhrMlumark Aakti iA l SS 7 o ifiO d fl in dt niMit Mtlulcui Te AnurtorduE In ITUth a fau Tta Tofü mx Bftaders SS MDgnriad togaa RbtOBUttUk floh t Twkwiidh id pqn ia ém f SSmï nig