Goudsche Courant, zaterdag 16 maart 1901

39ste Jaargantjr Zaterdag 16 Maart 1901 No 8453 fiOllMIE COIRMT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No K ADVEUTENTIEN worden geplaatst Van 1 5 regels èi 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd i elefoan S De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Hommers VTJF CEISTEIN V Het t atc onsoluilclykate m k P makkelykatepoetcmlddtlviMriietfel n vooral dasMS tn Klndtnehoenwerkf lidaAppiXuiirvanC a MllllirfcC airlla B tll S r I Mu letU loel op naam en fiibn kimetk by MHne Mieltwvlaiaieawgrt alMtwke Sno e i aiiilr HI el ertmtn UMm Druk van A BRINKMAN Zn Goada Qekoeders STEEUSM A GOUDA Bloemisten BIEDEN AAN WmterliarcLQ Vollegrondsplanteii de mooiste en goedkoopste bloeiende planten voor den tuin thans planten om gedurende den zomer mooie bloemen te hebben VERDEE PEACHTIGE LN m Steeds ruim voorzien van Kamerplanten en afgesneden Rloeinen TELEPH No lU Te Huur of Te üoop om terstond te aunvaarden twee naast elkander staande praclitige Paklniizen gelegen te Gouda aan de Turfaingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Tüüiny s Weadatbalstm ïn do geheele weroUl bekend en f eroem l Ouoyertroffea middel tegen lle Borst l o u K I e V e r naagzlekten enz Inwendig oowel als ook uitwendig in bijna lUe ziektegflTallen met goed nevolg Jnon te urenden PtlJS perflaCOO f t 1 per post 1 1 15 TMnry a Wo dinalf bezit eenaltnog ongekende geneeBkraohi en heiliame werking Maakt meestal Ike pijnlijke en govaarrolle operatie geheel OTerbodig Met deze zalf werd een 1 Jaar oud voor ou fenee8li k tcehouden beenicezwel en onlanus een bijna aa laar kankerlUdèii genezen Brengt genezmg en TerzaoWing der pijnon bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard PrtJs per pot f l BO per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotbekm IIEMIll StNDEHS Rokin 8 Amsterdam WaSP Keen Atn t i belUllo men dir t aan t dieSehutHDSiiotlielte aea A THlUlinï in Pr gpi l b l Hohilatk Otiltrrtich Gelieve proapectus te ontbieden blJ bet Centraai Uepflt iiandera kiaS Amiterdam Nieuw onovetrroften t Prof Dr Llebers wolbekend Alleen echt Biet Fabriekimepk tot voortdurende radicale on lekere genezing v n alle zeli de meest hardnekkige enuwHekteit vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleel ücht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpün slechte spBsvert rinB Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen rrijiprr i eseli fl 1 fl 8 8i dubbele flesoh ntTOil i ep6l Matth d Vefile Zaltbommel Ui poll M Ctóban Co Kotterdam F Happel s Gra enhage llalmmans de Jong J Czn Kotterdam Wcllf Co fiouda m bü alle drogisten 01 jfc POIKJS OÜUU m SCHIEDAMMER GENEVER Merkt NIGHTCAP i MC jjM Verkrijgbaar bqi lEm M PEETEBS Jz IB8I N B A l bewijs van eolitheid is 5 55 p oaolvot en kurk steeds roorC HIED AM zien van den naam der Firms 4i p HOPPE VERLOTING MilTSCUAPPU V O U B S P O E Goedgekeurd bj Kon Besluit naattehappelijk Origineel lot 4 i 1 08 EEK8TE IKEKKING 23 October 1897 No 52 Uapitaal f lOOMOO voor 33 trekkingen Maandag 18 Maart 1901 ilde Groole Verlolingf zonder ielen 21000 Loten welke alle prijzen worden Prjzen van 1 2000 1 1000 1 300 3 van 1 250 2 van i 200 t 150 1 100 5 van t 60 1 30 5 van 1 20 11 van t 15 75 van I 10 enz recht gevende op alle vijf klassen der ni e kj l l iTkil ItTli ltl I J 8 88 orgineel lot kost f 1 08 francotoe OOaSle M AAlöljWlt I zending ingesloten door geheel Nederland na ontvangst postw groot 1 1 13 met reglement i 1 23 UAIk nDRIK Een Bolied gebouwd HUIS met drie Bouenhuixen geHUUr Ur IVIJö legen te Amsterdam verhuurd voor i 700 sjaars en moet alzoo vallen op het nummer waarop de Staatsloterfl de 100 000 uitkeert Alle prszen worden jq ootanteD uUbctaald Voor verdere bijzonderheden raadplege men het Reglement 4 5 Cents Kantoor 1ste Oosterparkstraat 160 te Amsterdam Geopend van s morg 9 tot 8 avonds io uren Directeur J JAC KÜIJTENAAR C it es CL o iCe f Kort overzicht onzer Prijscourant J SHEERIES Pale en Gold Dry van af 1 16 50 per 12 fless HOODE en WITTE POETWIJNEN 15 j m MADEEA S droog en zoet e 1 i a VERMOUTH la Turin e l 0 n ï BODEGA CHAMPAGNE J a v o COGNAC 4 f 1 76 f 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 COTcH WHISKY i M Per Fl Per Ank 46 Fl I g O § LISTEAC 1 n 6B Nto f 27 75 B ► 3 CHATEAU VALROSE 0 75 31 g St ESTEPHE e 0 85 36 g St EMILION 1894 il S 2 g PAÜILLAC 1893 f 5f g S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 gS I IISSr Moezel l i i l ATo l S fi O BOUEGOGNE 1 10 P f De üesachen ziJn in de pryzenbegl epenenwordeni3cts per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij P e flrma T CBEBAS Gouda Het groote aantal zenuwkwalen van zeiii fhootdiiijn af tot do voorafgaande konteekenen van popl8 ie hera nb roerte toe trotBee i nog ftoeda alle mUdolen door demediBcbo wetouuchap aanzewoni Kerat aau den nlenwon tUd komt 4e ewr toe dat uit door hot gftbrulk maken vau den eenvondlRstHti weg nameiljk langs de hnid eone phyHioInglBCliB ontdekking Kodaan lieeft die na honderde proetuemingen thanit over de gebeale wereld verbreid Ib eii terwijl EiJ in woleiiBcliaiipetiJke kniigeD dn hoogBte helungetelling wekt teveoa eene weldaad blijkt to eijn voor de aan ïeunwVwaleii UJdeude meuBclitieid UezH genceawiJM ie nitgevonden door neu gewnsen OffluUr v d Ueaondheit l r Koraan WBiBHiuaun teVilabofen en bematop de on dervlndlug ongedaan In eeno fiO Jartge praktijk I ur wnnschlinr v n In t hoord eenmaal ucr iliiK w rit i 1 nrti eg Mrlilt le tfon n doBrde hnltl onmldarllljk aiii het aeniiwuf flt l iiedt ui dei lil Met deze gcnueflwijze wiTrten werkelijk ai hUterouUe reaolUtea verkregeB eo £ U maakte soovcel opgang dat van ppii door den uitvindpi geschreven werkje OyCR ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare vODrkomlng en oeneilnp binnen kortfl t d reedt fle 511e dmk vere lieneu ie Dit boekje bevat niet alle ii vor het m t publiek vorataanbare verklaringen omUent het wezcu der aieuwere therapie en de daarmede eelfi in waniio ilgit gBvallen veikreKnii iiltweiking m iui ook vindt men dHarin wetcnachapoeMJke ver hniid lliiCflu lUtde iin diBcliesblMih ii dleaaiidezi gi necHWiJze gewijd ijn Eoomede afBclirirt van lal vttii Eetulj rhriftea van hooggeiilaatate gonoexkuiidlg in onder welke P Maniere mad ar prore of aa I da polyklintek tn Parijs me Rougomont 10 Stemoi eber tiiHü dr prakitteerond jeniK alieBr aan het krank iftinlqBii ceatlcttt dn Chacentoii SaeiWUratli Dr Cmn te Slsl In Ürossimnn med dr arrond aria teJohUeien Qr P Foroilier D8 ao h e otei f van dat hoipitaal to Agsri a hüinirath Dr SoliBrmi kaïteal Qiitonreia 3ad Hms Oaraet med de DEnaaihaar direetBiir dar oalwjno f BrrtpButfn he tnrlchllrto voor zenuwlljdara te PB tJ t rua St Honoré 334 Consul von A ohapt aoh mod dr te Curfu Dr Suittach arrend arts A ZklinHi OliaritBtnr ït ieohl mud dr ta Weenon Op C üongBuei te La Farnira Eupa lid van dan Conaeil Central d tiygilna at da Sinti In Frankrijk en vete anderen Aan allen wur enuwitcMtel me ror miuilcr nnntfcdaHii Afann yngennnnadc cenii tarlitl li ld lijden waarvau de keq ekonen lijii otiran sclie hoofdpijn mijrametsotiolQ hoof dpllnj bloedanUrang ipnolaprlkkQliiaarheKl oeiaaijm t alapelooahnld HohamBtlJke onrotl en ontiehatialllke toestand verder alle zi ken dia door beioerte fetioffeu weiden n nog lijden aan de gevolgen daarvim looala ïDrlammlngtn O4 vormoaen tot ipraken rware tonflval moBielilk slikken ali rheld der BHwriDliton met voortdurende piln plnatsolii B iwakto vBriwakkino van oehougen en en aij die re l onder geneeaknndige behandeling gsweeat zijn maar door de bekende middelen als onthoudlugnen en Uoudwaterkntir wrijven elecErifleerün atoomlooi of Keebaden een genezing of lenicmg hunner kwaal gevonden hebVn en ten slotte lij die vr ee jt voel nToor lnToerte tnoi rtoe redea hebben wegen verachijnselen alii iioh aanhoudand angatig vnelen vardeovlng In hal booftt hoofdpljB mat duliellgheld flikkeringenen donker wordon voorde eogen drukkende pijn onder üet veorhoofH luUIna tn laoorBn n twoB en wen krlcbellna In en hot slapen van lianden on voeten aan al dese drie oatwoiita Tan Mimwlijaeir all ook aan lonae melajea lljdenda aan bleekiuoht en kraohtelDoahald ook an geionde lalfs aan Jonsa peraonan die bbI mei het hoofd warknn en geeatelijke reactie willen voarkomen wordt dringend aangeiadea Eicta het boven vermelde werkje aan te aohaffen betwelk op aanrras kuuioo en ft aaeo vet onden wordt door i AmHterdam door M CLESAIV Co HalUgeweg tterdam IT E van 8AKTKN KOLrF Apotheker Korte Hoofeteeg L Vtreeht LOBRV A POIITOV Ondegraoht blJ da Qaardbrng V Ji Op de jongate bvgienniHob inedloinale tentoonetelllng ia de Ikr Wetsainaon iohe 0 bm Uh ooor de MedUoli JnrlJ Mct da aUlveren i Madaflle bafcroanJ Jismdteejkeninff Xet vooral ECHT jnetroode J berlahnstein OmeCTCUKDCK VICTO tUBKOM OBCRIAHMSWII Overal 42£iSft rkriigbaar Sindom 16 MaaUehappIj tot ExploUeMe tan de FietoHa Bron Kantiwr voor Ned rkmO Boompjeê éO Botterdam i PAJEUJ mÊiu fTnr i ii ïi UTT quajsIjS Irinteips NOUVEAUTÉS Wö verzoeken de Dames die ons geïllnstreerd modealbum voor het Zomeriieixoen noch niet ontYangen hebben dit te willen aanvragen aan MM JDLES JAlüZOT C Paris Hetzelve wordt dan omgaand gratia a franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vr van alle kosttfn aan huis met 5 verhooging Reêxpeditie kantoor te llotccda al N H EÈMEEPOT TAN THEE IHtiu wonlt verzocht op t HEUK te letten DIT HBT MaQVZUN TAN N RAVENSWAAYZONE QORINCHEU Deze THEEËN worden afgeleTerd in verzegelde pakjes van viy twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en kPriJB voorzien van nevenstaand IMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J C BlJt voorheen J BBEEBAART Lz Wie zeker zijn wu a Eclite Eikel Cacao te ontvangen teaamengesteld en na vel prcefaei gen in den 1 handel gekomen ondei defi naam dea 1 aitvmdera Dr MiohaeliB verraiirdigd 1 op da best madiines in het irercld roemde Mabbliaaement van OebtJ Stollwarok te ICenlcD alacha Cikel eacao In vlerkantm boann Deze Bibil CHaa ia m t mdk gdaokt 1 ns Mngmam gezande bank tmb d 1 gtjykBch gebruik een t 2 thedeftla Tea I t foia TOOT een hop Chooolata Al 1 geneeabacbtige dtaok bij pmi van I diarrbee tteciitii met water te 1 1 1 iilkrin 1 Yerkrygbaar UJ de tdmbuoiI B Apothekers eni V Ka V U p IM f 130 ato 7555 6en r alTet gBnvroord W c Xtdcriand Julhis MattenktadI Atnnterdam Kalveistraat 103 fEANSCEi STOOMVEEVEEIJ BN hemisolie WassclieriJ ViB H OPPËRiHElMËR 19 KruUkade Rotterdam Qebrevetaord d or Z M den Koning dei Belgen HoofddepSt voor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en üameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n vaa plnohemantela veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enz worden naar at nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverM worden onschadelSk voor de gezonduew volgen taal bewerkt Buttenlandsch Overzicht De Engelschen leven nog steeds in de hoop dat Botha zich zal overgeven Is het vandaag niet dan zal het toch morgen gebeuren en anders stellig overmorgen Maar de kans daarop schjjnt niet groot nn blpt dat zelfs bladen als Daily News geen flauw begrip hebben vau de verhoudingen van de voorwaarden Daily News toch meldt dat do regeering amnestie heeft beloofd aan Steyn en De Wet den president on den legerbevelhebber van een staat even onafhankelijk als Engeland zelf Bravo Maar wat zon Daily News wel hebben gezegd als Bismarck in 1870 aan Napoleon III en aan Mac Mahon amnestie had beloofd f Zou Daily News dat niet een dwaasheid hebben gevonden Maar da geesten zijn nu eenmaal verward Niet minder groot is de verwarring in de Engelache pers over de beteekenis van een capitulatie Botha heeft alleen militair gezag en geenpolitiek dat heeft Schalk Burger En al slootSchalk Burger namens de Transvaal vrede dan blgveu Stejjn en De Wet vrj om in den Vrptaat te doen wat zö willen i De Transvaal mag geen vrede sluiten die den Vröstaat bindt n 4it ul Transvaal ook niet doen Tegenwoordig trekt in de liberale kringen van Londen de zending van den onlangs uit Kaapstad daar aangekomen Merriman den gewezen minister van financiën in het kabinetSchreiner zeer de aandacht Zooals men eet is hem door z jn partö opgedragen in Engeland te werken voor het herstel van den vrede in Zuid Afrika Merriman die slecht te spreken is over de Engelsche wijze van oorlogToeren is Engelsehmau van geboorte en werd in Engeland opgevoed Zgn vader waa bisschop van de Engelsche kerk in Örahamstown in ZuidAfrika Eerst minister van de Engelsche Kroondoneinen in de Kaapkolonie nam de zoon in het Kabinet Schreiner tot de kabinets ontbinding van het vorige jaar het ministerschap waar Sedert 26 jaar is hg lid van het Kaapsche Parlement H is egt de Voss Ztg oen zeer beschaafd ernstig en zeer sympatiek man van bijna 60 jaar Met hem is zijn hoogstbeschaafde beminnelijke vrouw overgekomen door wier aderen HoUandsch bloed strtomt Niemand ook de grootste jingo niet zal FEVILLEIOX WÏLSKEACHT 70 Reeds in hunne jeugd heeft het verschil tusschen de beide rocders zich geopenbaard dacht Egon hij bleei nog lang op de schilderij staren en koos deze kamer voor sijne huiskamer Het eerste wat hij deed was een langen uitvoerigen brief te schrijven aan Graaf Walderaar hij deelde hem al zijne ontmoetingen mede en sprak van zijn plan om na eene betrekkelijk korte poos terug te keeren en de familie vpn Felaburg met zijne komst te verrassen Toen vfoeg hij oi men een paard voor hem wilde zadelen en reed naar het posthuis om er den brief zelf af te geven en eene spoedige verzending te verzoeken I e postmeester zond den brief met een expres bode verder want met den gewonen postlooper lou de verzending bijzonder langzaam zijn gegaan Egon deelde den verstandigen man het gebeurde bij zijne ontmoeting met zijnen oom mede en vertelde hem wat hij met Habicht had gesproken hij sprak over tijn plan om dra weer te vertrekken als hij eerst ietwat beter op de hoogte van een en ander was Dit plan goedkeurend maakten de heeren de afspraak dat de postmeester Ëgon eiken middag kunnen zeggen dat het den Engelsehmau Merriman aan trouw jegens Engeland heeft ontbroken Het is nu zijn streven namens zgn partij in de Kaapkolonie de meerderheid vormt in het Engelsche lagerhuis gehoord te worden om zoo mogelijk een einde te maken aan den oorlog Vroeger heeft evenzoo Franklin gesproken voor het Engelsche parlement over de kwes tiePennsylvanié Koebnck en de Canadeesche aangelegenheden Zal het Merriman nn vergund worden zijne zending uit te voeren Het is de vraag hoe de houding van de liberale partij tegenover hom zal zyn Deze is verdeeld en haar ontbreekt de moed Lord Salisbury heeft gezegd en Chamberlain heeft het in een onderhoud met Merriman herhaald Geen spoor van onafhankelijkheid zullen wu aan de BoerenStaten laten Zal nn de gezamenlijke liberale partij moed genoeg hebben het daarheen te leiden dat Merrinian in het Lagerhuis gehoord wordt f De Afrikaander party wilde eerst volledig herstel der onafhankelijkheid der Z A Bep maar toen Merriman meende daarop niet te knnnen ingaan heeft men hem de handen meer vrijgelaten Een door hem mogelijk geachte oplossing is de instelling van een besehermheerschappij over die Staten met behoud van een binnenlandschen republikeinschen regeeringsvotm voorbeelden hiervan zün de Vffreenigde Staten van Indië en de Duitsche Hanaesteden Voor een kring van Engelsche eniersche leden van het Lagerhuis heeft Merriman den tegenwoordigen toestand van Zaid Afrika den diep ingewortelden haat tegen Engeland bii het jonge geslacht in de Kaapkolonie geschilderd Men hoopt nu dat wat ook de beslissing der meerderheid in het Lagerhuis moge zijn de liberale partij zich niet zoo diep zal verlagen dat zjj het den heer Merriman laat ontbreken aan een krachtige en gemeenschappelijke ondersteuning In Zweden wordt evenals in menig ander land reeds sedert jaren een strijd gevoerd om de uitbreiding van het kiesrecht De arbeiders die in Zweden nog geheel van het kiesrecht ziJn uitgesloten wenschen ook d l aau het bewind De Zweedsche Kamer bestaat uit 230 leden van wie er 80 worden gekozen door de steden en 150 door de landbewoners kiezers z Ju de Zweden die 21 jaar oud zijn een bezit hebben van duizend kronen waarde sinds v if jaren een land bebouwen van zesduizend kronen waarde of cenjaar zou bezoeken om te zamen met Habicht hunnen toekomstigen gebieder van allei op de hoogte te stellen Minder bezwaard van gemoed keerde Egon terug nauw had hij een eindweegs gereden of hij Bag een meisje met groote moeite den berg afklimmen Dat is Magdalena dacht hij en zich haar droevig lot herinnereade reed hij snel naar den voet des bergs sprong van zijn paard en beklom den berg haar reeds van verre de hand toestekend Van den rentmeester had ztj gehoord dat hij gekomen en wat er gebeurd was j behalve de vreugde bij het ontmoeten van haren eenigen bloedverwant gevoelde het meisje de verplichting om haars vaders ruwe bejegening goed te maken wMagdalena 1 riep Rgon haar vriendelijk toe Egon von Bernsdorfl antwoordde zij kinderlijk en onbevangen nam de haar toegestoken hand en zag hem met hare groote donkere fluweelen oogen aan alsof zy elkander jaren gekend hadden de lieflijkheid harer verschijning liet niet na indruk op hem te maken Hij vergezelde haar op weg naar het huis en van toen af zagen zij elkander dagelijks De morgenuren werden voor rijden en wandelen aangewezen s middags werkten zij samen die gemeenschappelijke arbeid bracht Egon op de hoogte van veel dat hem onbekend was 3 Avonds ontmoetten zij elkander bij de ouders van den rentmeester waar zij Habicht zelf ook aantroffen Ook diens bruid een beminnelijk eenvoudig meisje werd vaak afgehaald om hun gezelschap te deelen zij bleet dan niet zelden een paar dagen op het landgoed lijkech inkomen kunnen aanwijzen van 800 kronen Het aantal kiezerb was in 1899 309 899 of ongeveer 6Vi procent van de bevolking Ss dert eenigen tp heeft de liberale partj zicbp sterk voor de nitbreiding vau hetkiesreoat geïnteresseerd bij de verkiezingen van 1899 heeft ziJ do uitbreiding van het stemrecht gemaakt tot een partiiquaestie en dientengevolge ecu betrekkelgk groeten aanhang gewonnen m de steden Van de 230 leden der Kamer behooren er 88 tot de liberale partij Ku is in de laatste dagen de kiesrechtqnoestie plotseling op den voorgrond getreden door de besprekingen in de Kamer over de milttaire hervormingen De linkerzgde wil wej toestemmen in de grootere eisohen die va de voorgestelde hervorming het gevolg zijijf wanneer zij als compensatie daarvoor uit reiding krggt van het stemrecht Dfze eisch van de liberale kamergroep wordt thi s openlijk gesteund door kroonprins Oustad den zoon van koning Oscar In een oa prhoud met een redacteur van Aftonbladet Kroonprins zich over dekiesrechteiding uitgelaten op een wjjze die in ieke kringen zeer de aandacht trekt Hij laarde daarbij dat naar zjjn overtuiging streven der liberale partü om uitbreiding het kiesrecht te verkrygen volkomen gevaardigd is en hij zeide tevens dat b j eti tegen had zoo die uiting openbaar werd gemaakt Deze uiting zal de liberale partij zeker sterken in den moeilijken strijd dien zjj ondernomen heeft een strijd die door de groote meerderheid der conservatieven in de Kamer zeer verzwaard wordt In Japan dreigt een miuisterieele crisis omdat de Senaat geen lust heeft wat de Kamer wel gedaan heeft de nieuwe belastingen toe te staan tot dekking der kosten van de Chineesche expeditie De Mikado heelt reeds tweemaal de zitting verlengd verklaard om te trachten den Senaat nog tot andere gedachten te brengen De Grondwet laat geen verdere verlenging toe zoodat als de Senaat niet toegeeft het Kabinet Ito zal moeten aftreden daar van ontbinding van den Senaat geen verandering is te wachten Men acht het ook niet onmogelijk dat de Kegeering eenvoudig de Kamers naar huis laat gaan en een tgd lang zonder Parlement regeert Egon had zijn oom nog niet wedergenen maar hem vaak met weerzin hooren brullen en razen De omgang tusschen Egon en Magdalena werd bij den dag hartelijker niet zonder bezorgdheid lag de oude moeder van den rentmeester het twMtil aan zij had beide lief gekregen en dacht slechts aan haar geluk als zij zich hunne toekomst voorstelde Vooral waa zij bang voor den strengen gebieder die in zijn prikkelbaarheid en woede den jongen man haatte en diens tegenwoordigheid niet dan met den grootsten tegenzin duldde Zij had dit van haren man vernomen die vaak s avonds een paar uur btj aijnen heer moest doorbrengen als deze door zijn aanvallen gekweld werd die in angstige vizoenen bestonden welke hem benauwden en de vrees wettigden dat hij daarin blijven zou Zoolang zij duurden mocht de oade Habicht de kamer niet verlaten Van sterven wilde zijn meester met hooren do forache gebieder was bang voor den dood en beschouwde ieder als zijn vijand die daarop eene zinspeling maakte Habicht kende hem door en door en wist dat vriendelijke woorden op hem niets vermochten en dat zoodra hij zich iets beter gevoelde zijne razernij toenam hij bleef daarom voortdurend zwijgen en deed geen enkele poging om invloed op hem te oefenen Magdalena s aanbod om bij haren vader te blyven ter zijner verpleging was eens en voor altijd van de hand gewezen zijn ongelukkige zoon had een enkele m hem de vergunning afgedwongen om bij hera te mogen blijven toen dit onmogelijk waa geworden stond hij het alleen den ouden Habicht toe De aaavallen hadden zich den laat Verspreide Berichten FaiNKRIJK In verband met de aanneming der begrooting en meer in het bijzonder met de goedkeuring der marine uitgaven heeft de minister van dit departement De Lanneasan onverwijld den aanbouw doen ter hand nemen van één kruiser twee torpedojagers en drie onderzeesche booten oprgkswerven terwijl op particuliere werven op stapel gezet zijn elf torpedo s en acht torpedojagers De gepantserde kruiser zal den naam voeren van Victor Hugo te Toulon gebouwd worden en moet in 1905 gereed zjjn Het monster zal 12 550 ton meten bij een lengte van U6 5 m en een breedte van 21 40 m De snelheid moet 22 knoopen bedragen en de kosten zullen totaal bedragen De nieuwe preiident van den Parjjschen raad de heer Dausset heeft bg deaanvaarding van zijn ambt eergisteren verklaard dat hij hoopte den raad in het vervolg meer uitsluitend doende te zien aan administratief werk en minder zich te zienvergooien aan de politiek de geest vanvervolging van uitsluiting moet plaatsmaken voor verdraagzaamheid vrijzinnigheid rechtvaardigheid en vrijheid Do man spreekt als een boek moge het zoo zgn inderdaad tot heil der Seinestad en in het belang van de goede relatiSn tusschen den raad en de staatsregeering I Het loopt te Marseille in velerlei opzicht mis Tengevolge van de werkstaking heeft de Compagnie des Messageries maritimes besloten haar kantoren naar Genua over te brengen Marseille zal nog altgd het uiteinde der lijn bljjven maar het laden en lossen zal voorloopig althans plaats hebben te Genua De Laos die pas is binnengekomen heeft reeds bevel ontvangen in de Italiaansche haven te lossen Dit is een zware slag voor den handel van Marseille En een viertal andere maatschappijen twee Fransche en twee vreemde volgen dit voorbeeld DlHTSOHLillD De keizer van meening dat jeugd eu aanhankelijklieid beloond moeten worden heeft den Duitschland vriendschappelSkgezinden koning Mataafa op Samoa een opperhootdstaf vereerd als bewijs van ztjn welwillendheid sten tijd nadat zijn zoon mar het gesticht was gebracht met korte tusschenpoozen herhaald en waren in zooverre verergerd dat terwijl tot nog toe als zij geweken waren de zieke weer volkomen op krachten en bij zijn volle verstand geweeat was de laatste keeren een toestand van dolheid was achtergebleven waarin hij alles uitsprak wat er in zijne ziel omging zonder dat hij zicb daarvan later iets meer herinneren kon Een paar dagen geleden had Habicht s heer en gebieder een hevigen aanval ehad Habicht had bijna den ganschen nacht bij hem doorgebracht eindelijk was tegen den morgen rust ontspanning en onbewust droomen gevolgd dat droomcn openbaarde zich in onsamenhangende woorden Medelijden met den streogen meester vervulde het hart van den goeden oude wanneer hij over zijn zoon sprak en het verlangen naar zgn terugkeer uitte ontsteld trad Habicht van het ziekbed terug aU de zieke in korte onsamenhangende woorden eerst Magdalena en vervolgens Egon von Bernsdorl verwenschte en hunne namen noemde met een haat en een toom die het ergate voor de toekomst deden duchten en zelfs de mogelijkheid eener misdaad niet buiten sloten Wees gerust Konrad aprakhij opgederopten toon ik zorg voor u I Als hij nog langer blijft schiet ik hem dood neen neen I niet schieten sprak hij bevreesd maar doodsteken neenl neen niet steken bij den wijn daar vind ik hem Wees gerust mijn zoon nooit zal nooit mag de gehate eigenaar worden van hetgeen u behoort