Goudsche Courant, zaterdag 16 maart 1901

Wlüterdleost 1900 AaDgevangeD 1 October Tüd vao fireeiwlel B 4 7 18 7 44 8 14 8 17 8 81 1 14 l ét 10 11 U 4t 11 14 1 14 J 10 19 f 8 81 S 10 8 8 41 4 10 87 I 7 47 8 07 r 8 60 8 6 9 8S 10 80 10 41 11 01 11 47 8 41 11 S1 irvtvir 11 48 f eoSDt ROTTIIDAMTin fnu 11 01 11 11 18 11 68 1 87 1 18 8 80 8 41 4 89 4 64 6 11 t l8 11 09 1 6 01 11 19 1 10 f 6 11 11 18 1 17 6 18 11 86 11 80 11 84 l l 1 89 8 61 4 08 6 17 6 41 89 I 1 68 6 10 tUnn 11 as la Utan Eitra küMilait f Op daia tninaii iga Zoiida llMnaai ag Diaalag nda gaa1ia ntaniUljattan Toor da Sa U rarbiigbaa tagn aikalaa naaktprui B HolUnliaka Spn L aura a i laila t kairija 1 tUin Diia4m BOTTIED4H 90UD4 tiaa Tapa 11 80 11 88 11 81 11 46 11 10 4 89 I t 8 17 f f 4 47 6 41 17 t 1 46 S 48 4 08 4 84 6 16 04 8 19 7 06 7 89 8 11 JT f 4 44 8 K 4 61 4 f 8 01 l 0 4 n 4 14 6 07 6 18 6 4 14 7 01 7 16 6 10 8 41 9 47 10 09 10 16 ll i lUaai la an Uaaaa altpi baUlan IWÜUtial t 1 P gaiakaad wartem B Hallaidiaha apoor iïitra aopj l iiia tbai ia lu da Coi pa ia dai Wa na Lila 10 4 11 11 11 67 1 B O D U A A HSTZRDAU viaa aaraa iouda 3 1 11 9 8S 9 18 10 10 10 6 11 08 1 10 l Mt l8 4 7 4 43 6 19 118 8 48 9 61 10 19 10 87 11 08 AmaLW 8 01 8 6 9 1t 10 10 11 04 11 48 11 17 1 17 S li 4 m 4 67 6 S8 8 03 44 9 86 10 8 11 03 11 69 Amat C 8 1 9 18 9 87 10 16 11 1 1081 10 1 11 8 40 4 17 I 11 6 41 8 9 i8 10 kO 11 18 11 14 VmaLC i 7 16 8 10 9 18 1 11 1111 17 11 60 1 11 8 10 8 84 4 41 8 11 8 SI 7 09 8 10 9 11 iLma W 1 84 8 47 7 10 8 16 8 41 80 9 48 11 80 11 411 01 1 40 8 18 1 49 6 0K 6 19 8 88 7 16 8 18 10 08 loada 7 08 7 81 8 18 9 19 9 19 10 18 10 8t 11 11 1 18 M 8 8 4 18 4 84 1 47 7 18 7 84 8 09 9 11 11 11 1 tegen 39 stemmen Amendement Knyper alleen Zon en Feestdagen aangenomen met 34 tegen 33 stemmen Amendement Pijnappel zonder stemming goedgekeurd In zake de eedsqnaestie is op voorstel van den heer Lohman alleen de aflegging van een belofte gevorderd krachtens welke ook de processen verbaal rechtskracht erlangen Na behandeling der overige artikelen en aankondiging door de commissie van rapporteurs biJ tweede lezing van een nader voorstel omtrent Zon en feestdagen is de eindstemming over de gezondheidswet bepaald op a s Woensdag na de pauze Bij den aanvang der discussie over de woningwet heeft de heer Drncker namens de commissie van voorbereiding de regeering dank gebracht voor hare tegemoetkomende houding De commissie harerzijds is tot gemeen overleg bereid ziJ zal geen principieele amendementen voordragen en hoopt dat ook de Kamer tot samenwerking bereid zal zijn BINNENLAND ST ATEN G EN E U A AL T ir e K it K u M n E R Zitting van Donderdag 11 Ilaart Heden zgn dadelijk de algemeene beraadslagingen aangevangen over de wettelijke regeling van liet Staatstoezicht op de volksgezondheid Dr Knyper hetnigde in het algemeen lijn sympathie mot de door de Regeering voorgestelde organibatie ook op grond van het antirevolutionaire beginsel dat zorg voor de volksgezondheid is recht en plicht der Overheid die beperking der persooniyke vrijheid rechtvaardigt mits die beperking niet te diep ingrgpe in het Uniselijk leven Daarom is hij het voorgestelde algemeene toezicht sympathiek Naar wjj vernemen is een vóór ontwerp gereed betreffende de pensionneering van het personeel zoowel van het openbare als bijzondere onderwijs hier te lande De rijwielbelasting over het jaar 1899 bracht f 128 571 op waarvan f 29 627 in ZuidHalland en f 26 586 in Noord Holland De Minister van Binnenl Zaken kon zich bepalen tot nader betoog der wenschelijkheid der nienwe regeling van het staatstoezicht op de volksgezondheid niet nitslnitend uitgeoefend door geneesknndigon en met zoo gering mogelijke beperking der persoonlijke vryheid der ingezetenen Het algemeen debat is hiermede gesloten De Kamer vereenigt zich zonder stemming met de artikelen regelende den omvang van het staatstoezicht op de volksgezondheid opgedragen aan een gezondheidsraad hoofdinspecteurs inspectenrs en gezondheidscommissiën De Minister van Justitie heeft zjjn Uem V Antw betreffende de wet op het notariaat ingediend Er zijn geen ingrijpende wijzigingeh aangebracht De Uinister bl jft het vrije notariaat en het notariaat bezoldigd Staatsambt bestrijden Kaar s Ministers oordeel is de benoembaarheid van vrouwen niet door de wet uitgesloten De hoeren Roeasingh Malefijt van de Velde en Lohman drongen aan op eedsbeperking en vervanging desnoods door een verklaring voor geneeskundige ambtenaren en commission of wel door den eiscU van onderteekening der procesverbalen door 3 personen De Uinister achtte dit laatste omslachtig en een enkele verklaring onvoldoende met het oog op het wetboek van strafvordering en de kens om de belofte at te leggen zoo ruim mogelijk Bemestin bij Haver Bjj den heer H Vermeulen Hoofdvaart b d Vjjfhuiierweg te Haarlemmermeer was in 98 een bemestingsproefveld aangelegd met haver als gewas Deinrichting was als volgt Perceel I onbemest opbrengst 3i20 K ö haver 4800 K G stroo Perceel II 2000 K ö kalk opbrengst 3400 K G haver 5000 K G stroo Perceel III 2000 K G kalk 600 K G superpboshaat opbrengst 4200 K G haver 5100 K G stroo Perceel IV 2000 K G kalk 600 K S snperphosphaat en 400 K G kainiet opbrengst 3880 K G haver 5500 K G stroo Perceel V 2000 K G kalk 600 K G snperphosphaat 400 K G Kainiet en 300 K G chilisalpeter opbrengst 4400 K G haver 6104 K G stroo Gaan we bovenstaande gegevens na dan kunnen we over t algemeen constateeren dat de bemesting met kunstmest de opbrengst heeft verhoogd maar nit perceelen IV en V blijkt ten duidelijkste dat vooral Chilisalpeter er toe heeft bijgedragen een meerdere opbrengst te verkrijgen van 520 K G haver en 600 K G t ti o geschat op eeue waarde van f 44 80 Stellen we de kosten van de Amendementen Van de Velde tot het doen vervallen der beêediging voor de leden en ecretarissen der gezondheidscommissiën en van den heer Roessingh om voor alle ambtenaren alleen een verklaring te vorderen worden aangehouden De heer ijnappel heeft bezwaar tegen een algemeenen last tot het binnentreden van woningen s nachts en verlangt een bijlonderen last De heer Euyper wensoht voorafgaande kennisgeving aan de bewoners en uitzondering van Zon en feestdagen en de heer Malefeijt wil den secretaris uitzonderen onder opmerking tevens dat de vrjjheid van het binnentreden voor vrouwen tot huisvredeverstoring kan leiden Gelach De Uinister heeft bezwaren waarna i erschillende amendementen worden voorgesteld door den heer Pijnappel om het s nachts binnentreden aan bijzondere lastgeving te binden door den heer Ualefljt om het recht niet te gevea aan de secretarissen geen leden door Dr Knyper om het nit te sluiten op Zon en Feestdagen Het feit dat Joden en Boomschen hier buiten vallen is voor de commissie en den Minister een groot bezwaar waaraan Dr Knyper bereid is tegemoet te komen Amendement Ualefljt aangenomen met 35 Ulrecte SpoorwegverblDdlngen met 6UUDA 9 14 1 Ooud 6 61 7 11 Moordrooht door 7 19 Sieawerkeik 7 18 Cpelia f 7 86 ftoHardam M 16 7 44 BotterdamD F aotterdim B L 9 88 8 88 9 08 40 8 60 8 67 9 C6 9 19 9 46 10 18 10 08 9 67 10 96 8 64 9 08 9 40 9 48 9 18 47 Botteidun Boun Rotterd m D P Boltordam M 4 41 8 80 07 7 18 Capella 4 61 1 41 Niauwerkark 6 01 6 61 Moordreoht 6 11 9 04 aoada 8 1 l 7 68 8 89 si 10 18 10 18 10 88 10 48 10 49 7 48 11 6111 06 11 81 8 04 8 84 9 00 9 89 10 08 10 19 10 68 11 1 11 86 Oonda U 8 87 8 41 Zevenh Moero 7 18 8 68 BMtarmoar Zag 7 8 9 08 Voorburg 7 88 9 14 a Hagfc 7 66 9 08 9 19 eOUDiL D 9 11 9 11 10 00 10 19 10 89 11 81 11 18 11 16 11 68 1 68 11 11 1 10 118 i i r 11 88 1 86 9 99 9 4 10 19 10 48 11 41 11 01 11 46 11 66 1 40 1 10 Haw 6 81 8 04 7 01 7 16 7 89 8 85 8 86 9 0S 9 44 10 1111 16 11 86 18 08 1 80 1 40 8 67 4 00 4 16 VoorLg 6 88 3J l Z Z I tJ Z Z I Z Zoet m Zag 8 61 j Z Z 101 a 89 6 U l D A U T K t G U 1 laa lam 11 00 11 87 1 16 S U 4 31 1 81 1 40 S ï 11 81 1 09 8 118 5 4i 6 04 f r i 9 07 10 14 10 69 11 1 11 14 11 47 9 89 10 14 10 49 Ze enli IB0 oi 9 11 9 80 10 11 10 64 11 66 11 08 11 84 l U 8 09 8 14 4 7 4 41 ï lUf p i l k l W U W H ik tol U laa SaM a t WUIa l BaM OoDda 1 6 10 t S4 7 48 8 18 Oudaw Ktt Woerd 6 48 8 Utrwkt 8 08 7 04 8 18 8 61 18 81 7 47 8 88 9 10 10 10 10 86 11 38 11 01 1 48 8 08 3 19 4 11 4 48 8 07 44 8 09 9 97 10 88 11 86 11 17 4 1 J 8 6 6 17 10 41 1 8 4 88 l 7 08 7J4 8 90 9 01 9 86 10 64 11 17 U ll 11 81 1 1 40 S 6 4 4 10 Utraokl Woeidea Oudair Goid gebruikte salpeter op f 30 dan blijkt ons rnimsdhoots het winstgevende er van Heeft eene volledige bemesting tegenover het onbemeste perceel een meeropbrengst gegeven van 1000 K G haver en 1100 K G stroo ter waarde van f 85 dan is hiervan ruim de helft opgebracht door de Chilisalpeter Gemengde Berichten De heer Charles Galland een der bekendste inwoners van Geneve is overleden Met beperkte middelen stichtte bjj een bankiershuis waar hij een aanzienlj k vermogen in verwierf Hierdoor was bjj in de gelegenheid enorm veel te doen voor kunst voor muziek en de locale emailleer en zilversmidkunst vooral voor weldadige en kerkelijke protestanscbe zaken Zijn geheele vermogen van vijf millioen heeft hiJ aan de stad vermaakt hiervan moeten eenige legaten aan familieleden en nnttige stichtingen worden uitgekeerd Over het kapitaal kan de stad verder onvoorwaardelijk beschikken De heer Galland wordt op kosten van de gemeente begraven F W C Scheer die uit het krankzinnigengesticht te Medemblik ontvluchtte is Woensdag te Amsterdam door de politie gevat en des avonds naar Uedemblik teruggebracht Na ziJn laatste ontvluchting was hij afzonderlijk geplaatst in een cel waaruit hij door een raam heeft weten te ontvluchten De maritieme krijgsraad te Kiel veroordeelde Dinsdag den onderofficier Bóhnke van het zeebataljon wegens ruwe bejegening en mishandeling van den marinier Schlabeck tot vjjf maanden militaire detentie Voor het hof van gezworenen te Darmstadt stonden dezer dagen terecht de zesen twintig jarige daglooner Jakob Danm wonende te Ober Eamstedt en diens echtgenoote wegens gruwelijke mishandeling van bun vierjarig dochtertje dat aan de gevolgen daarvan overleden is Tegen den rader werden 15 jaren tnchthuisstraf en tegen de moeder 5 jaren gevangenisstraf geëischt welke eischen door de rechtbank bekrachtigd werden De onderofficier Albin Max Hochardt van bet 177ste infanterie regiment is onlangs door den krggsraad te Dresden veroordeeld tot dregradatie en twee jaren gevangenisstraf De barbaar schepte er vermaak in den recruten die hem ter opleiding toevertrouwd waren dagelijks oorvegen toe te dienen hen met de vuist in het gelaat te slaan en met de kolf van het geweer in de ribben te stompen Bg het tnrnen stak hij zijn ondergeschikten met een naald in de beenen een der soldaten stak hjj zelf met zijn sabel en hjj ontzag zich niet een anderen te gelasten een groeten met bier gevulden kruik te ledigen Toen aan zgn bevel niet werd voldaan trok d sergeant Z n zakmes en wierp zich op den man met de woorden Hond i cal je doodsteken 7 17 7 48 7 67 1 48 1 64 I S 1 14 4 1 68 1 08 1 09 1 09 1 8 i BN BIAS 1 11 8 48 De manschappen die hem by de superieuren wilden aanklagen dreigde hy in stukken te znllen hakken I 6 49 8 11 7 19 4 60 6 16 6 01 6 18 8 17 6 81 6 66 1 48 4 16 4 46 16 49 7 67 6 11 8 81 7 01 7 41 7 66 1 18 9 61 lO lOl 4 48 18 9 67 8 43 10 11 6 11 64 10 11 6 11 6 4 7 06 7 81 09 8 13 8 46 1 0 S8 10 69 leai 6iljat le kl aas aapplaauat haw a H 1 68 80 7 10 7 88 8 38 10 87 11 08 7 16 10 53 8 11 7 88 8 48 11 01 8 80 7 O0 7 64 8 08 69 ll ll ll S 2 41 7 00 7 68 9 01 1 86 10 06 10 48 7 14 9 18 11 07 1 7 14 7 41 8 1 9 89 10 07 10 81 11 11 STADSNIEUWS ÖOÜDA 15 Maart laOl Het volgende adres kwam heden middag bg den Gtmeenteraad in Gonda 14 Maart 1901 Het mag als een algemeen bekend feit worden aangemerkt dat er reeds gemimen tgd eene zekere mate van ontevredenheid heerscht onder de gasverbrnikers in onze gemeente De klachten over het geleverde gas werden door de leden onzer kamer in particolierea kring reeds herhaaldeiyk vernomen zonder dat de kamer tot heden daarin aanleiding had gevonden zich de zaak aan te trekken Thans echter nu een aantal industrieelen en eigenaars van gasmotoren of gas koffiebranders zich tot onze Kamer heeft gewend met verzoek verbetering te brengen in den bestaanden toestand op dit punt acht de Kamer het zich tot een plicht te trachten het hare er toe bg te brengen om hetzij de klagers tevreden te stellen hetzg de ongegrondheid der klachten aan te toonen De Kamer acht zich geheel onbevoegd om een oordeel uit te spreken over de qnaliteit van het geleverde gas Zg wenscht zich dan ook geheel te onthouden van beschouwingen over de onvoldoendheid van het geproduceerde gas en evenmin in een beoordeeling te treden over de waarde der klachten Zg acht het evenwel bg den tegenWoordigen stand der industrie met name bg het veelvuldig gebruik van werktuigen door gaskracht gedreven eenerzgds en bg het groot finantieel belang der gemeente bg de StedeIgke Gasfabriek anderzgds van overwegend belang dat aan den tegenwoordigen onzuiveren toestand waarin noch de ongegrondbeid der klachten wordt aangetoond noch aan die klachten wordt tegemoet gekomen een einde wordt gemaakt Ëu men mag toch van de gemeente eischen dat zg zonder eenige terughouding de Waarheid in dezen onder de oogen zal zien en publiek maken Zg verkeert tegenover de gasverbrnikers in de buitengewoon bevoorrechte positie van bezitster van een monopolie dwingt zg den gasverbraiker baar product te nemen deze mag dan ookzgnerzgds vorderen dat dit aan billgke eischen van gehalte voldoet Met alle bescheidenheid is de Kamer van oordeel dat de oplossing van dit vraagstuk te vinden is in de oprichting van een con trolestation Zoader over de werking van zulk een controle station in détails te treden meent zy dat het op den weg der gemeente ligt om over te gaan tot het oprichten van een inrichting waar een deiknndig ouafhaukelyk en vertrouwd persoon óen of meermalen in de week die onderzoekingen omtrent de samenstelling en deugdelijkheid van het gas kan doen die hg noodzakelgk acht een persoon van wien men kan en mag verwachten dat hg onpartgdig zgn werk zal verrichten zonder producent of consnment naar de ogen te zien Het ligt in den aard der zaak dat de resultaten van zgn onderzoek in de dagbladen gepubliceerd zouden worden opdat daarnit de gasverbrnikers hunne conclnsien kunnen trekken L 9 11 10 11 9 4a 10 81 i 1 1 01 8 19 9 17 9 688 18 8 14 t 1 88 e ï 9 48 8 i8l 4 10 11 10 18 10 48 11 19 9 6 10 08 10 17 10 19 10 84 De Kamer is van oordeel dat deze wyze van werken bg geringe fiaantieele offers groote voordeelen zon opleveren Verkrygt men toch eenerzgds voor zoover die noodig mocht zgn eene geheel betrouwbare controle op de hoedanigheid van het gas dat de Directeur der Stedelgke G4sfabriek den gemeentenaren levert aan den anderen kant verkrggt men de zekerheid dat indien de onderzoekingen de deugdelgkheid van het gas aantoonen de klachten ongegrond zgn en moeten gezocht worden in oorzaken waarvoor de gemeente noch de Stedelgke Gasfabriek verantwoordelijk zijn Uen maakt derhalve een einde aan de ontevredenheid en heeft de zekerheid dat nauwkeurig op de gasfabricage zal worden toegezien en zulks door een maatregel die weinig kostbaar doch afdoende en voor de betrokken personen niet stuitend is Een ieder toch die goede waar levert kan er geen bezwaar tegen hebben dat men hem op d vingers ziet Het is daarom dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken zich met den meesten aandrang wendt tot uwen Raad met verzoek het daarheen te willen leiden dat van gemeentewege een controle stat on voor bet gas worde opgericht waar een van de gemeente onafhankelgk en vertrouwd oesinndige zghe voor openbaar making bestemde onderzoekingen zal kunnen verrichten De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda W g J W SCHOUTEN Waarnd Voorz Mr M M SCHIM van der LOEFF Secretaris Aan den Baad der gemeente Gouda Sedert lang had de rma B de Jong op de Gouwe het voornemen opgevat hun winkel en magazgn te gaan vergrooten door bytrekking van een tweede gebouw deze verbouwing heeft plaats gehad en heden avond wordt het tapijtmagazgn geopend Bg een bezoek dat wg aan het magazgn brachten bleek het dat het wat inrichting en ruimte betreft met die uit groote plaatsen kan concurreeren en dat men dus niet meer naar elders behoeft om zgne inkoopen te doen De firma B de Jong heeft eene uitgebreide collectie artikelen voorh oden waarvoor men de etalage die voor deze gelegenheid prachtvol is moet raadplegen en het kan met anders of velen znllen by voorkomende gelegenheden dit magazyn bezoeken Wy hopen dat de firma nog lang genot van deze verbouwing moge hebben en dat de clientèle zal toenemen wy vestigen de aandacbt op de uitvoering van den DanSleeraar den heer J de Lange die morgenavond in de Sociëteit Ons GenoegenCeene uitvoering geeft De introductie is zeer laag gesteld f 1 zoodat du voor velen geen bezwaar zal zgn terwgl men zich kan overtuigen van het uitstekend onderricht door genoemden heer gegeven BTot candidaten voor een lid van den gemeenteraad te Krimpen aan den IJssel zgn gesteld de hoeren Simon Boer Jan Otto en Steven Slappendel De stemming zal 20 Maart plaats hebben TOOI BE I1 In plaats van hettooneelspel Aan Flarden gaf men gisterenavond als laatsteVoorstelling in het Abonnement De VeeLOEE Zoo Muziekdrama zonder woorden in 8 bedrgven uit het Fransch van Michel Carr Vroeger is dit werk door het gezelschap Kreakniet en Poolman uitmuntendin verschillende plaatsen gespeeld Evenwelwat mooi is blgft mooi en we zouden het op prys stellen als men ook goede tooneelstnkken van vroegere jaren eene reprisewaardig keurde Het eenige stuk van beteekenis is in dit seizoen voor ons Zooalsde bladeren geweest De overige stukken vielen niet bgzonder in den maak Dit Muziekdrama werd inderdaad artistiek uitgevoerd door allen die daarin op t tooneel meededen De Muziek die in dit geval byzonder fijn D oest wezen was middelmatig vooral de fluitist was in den beginne slecht Dat was jammer want men moet juist door de mnziek meegesleept worden Gelukkig dat het spel der artisten en niet het minst dat van Mevrouw KerckhoTen Jonkers uitstekend was Ze waren allen berekend voor hun moeiIjke taak De gebaren waren zoo duidelgk en spraken zoo levendig tot het publiek dat het niet boter kan Mevrouw Kley heeft ook bijzonder knnstig spel geleverd De droefheid wa op haar gelaat zeer natuuriyk te leien ze ging zoo goed als de anderen geheel in haar rol op Mevrouw Kerckhoven had vele moeUgkheden te overwinnen ze heeft het er schitterend afgebracht en ze werd door het aandachtig publiek zeer gewaardeerd Mevrouw Brondgeest de Vries was bepaald uitmunt nd ia haar geheele optreden en dit was natuurlgk ook het geval met den Heer C van Kerckhoven van wien wg niet anders gewend zgn deze hoer heeft stellig veelzgdige talenten De heer Louis Moor was vooral mooi toen hg zag hoe zyn zoon was opgevroolgkt zgn blgdschap was nitmuntena weerjegeveü Over t geheel is een dergeliik werk voor het publiek nog al inspcnnend maar het loonde de moeite Moge het Kotterdamsche gezelichap onder Van Eijsden een gelukk ge toekomst tegemoet gaan en n Gouda in het volgei d seizoen met sn ios weer optreden flnn spil verdient hei e i vol e VeRGADllllNGV4 DËKeMËGNTËIt44D VRiJDAG 1 1I IABT 1901 llargemees ei de heer K L Ma tens legeuffoordis al e leden De No a en v n de ro ge eii ic6 iu wo den goedjeieurd De Voj i er dee üete o at og ioi bes nit v a 8 Febi i No 100 oe bee E L M itei V ie be oenii lO Burgemeer er de oemetcte De heer va Goor betu g oaarmede une s de Da er er net o emmjogvan de i ïBoeee Ra u je s iootbvoiöoeiingonder ae a ts re ie v ij den wensen dat de Bnr3emee er met zgne jrooi e bekwaamje den werkkra hi log veel len utte der gemeente zal mogen doen De Voorzitter danki den taad voor het gegeven bewgs vau sympathie zich aanbevelende in den steun en meoewerkiag van aLen bg het trachten om zooveel mogelgk in het belang der gemeente tot stand te brengen Verder aeelt de Voorzitter mede dat bg besluit van Ged Staten dd 19 23 Februari j l No 53 deze Gemeente is verdeeld in kiesdistricten voor de verkiezing van Leden voor den Gemeenteraad Voorlezing wordt gedaan van de aoor Ged Staten genomen beslissing De heer Vmgerling beeft in deze beslissing aanleiding gevonden tot bet richten van de volgende vragen aan B en W Is ü bekend en zoo ja of U ook bereid zgt aan don Rand mede te deelen De motieven die Gedeputeerde btdten aanleiding hebben gegeven om van het adres van de meerderheid van het College vau B en W en van de meerderheid van den Raad af te wgken in zake de verdeeling van de Gemeente in kiesdistricten en het getal der voor elk district te benoemen leden en of deze regeling zooals die nu door Gedeputeerde Staten is vastgesteld geschied is op pigeners autoriteit of op advies van een meerderheid of minderheid van het College van B en W Besloten wordt deze interpellatie te behandelen na afloop der agenda Vervolgens deelde de Voorzitter nog mede dat door Gedeputeerde Staten is medegedeeld dat de ryksvergoeding in de kosten van het Lager Onderwys dezer gemeente over 1899 is vastgesteld op f 15486 406 dat door Gedeputeerde Staten zgn goedgekeurd de raadsbesluiten van 22 Februari jl nr 12 en 13 tot wgziging van de gemeentebegrootingen dienst 1900 on 1901 De gedane mededeelingen worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen Sehrgven van de Commissie van Toezicht op het Stedeiyk Museum van Oudheden houdende aanbeveling der te vervullenvacature Ter Verslagen over 1900 van bet BurgerIJk Armbestuur den Archivaris der Gemeente de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwgs de Commiasie vanToezicht op de Stedelgke ZweminriJhtiog endo Commissie voor de Volksgaarkenten Opneming in het gemeenteversllig Schryven van de Commissi voor de Straïverordeningen houdende volrstel totwgziging van de verordening regllende de bouwpolitie Ter visie Sappletoire staat van begrooting vanhet Burgeriyk Armbestuur dienst 1900 Ter visie Schryven van B en W houdende voorstel betreffende verhnnr van een gang aanden heer F Herman Fz Sehrgven van B en W houdende voorstel betreüende afkoop van recognitie doorden heer C K Galdma 4 en 6 zgn gedrukt en voor heden aan de orde Sehrgven van B en W houdendevoorstel om opnieuw vrgstelling te vragenvan de verplichting tot het oprichten oenerBurger dagen avondschool Schryven van B en W houdendevoorstel tot het geven of veranderen dernamen van eenige wegen straten enz Schryven van B en W houdende rapport het verzoek betreffende tot en de plaatsing van een gedenksteen in het Raadhuister berinnering aan het hnwelgk van H M de Eoningin 6 8 Zgn gedrukt aan de leden rondgegedeeld en worden ter visie gelegen Sehrgven van B en W houdendevoorstel tot goedkeuring der rekening van het gemeente pensioenfonds Ter visie Sehrgven van B en W houdendevoorstel tot regeling van het herhalingsonderwgs in verband met de leerplichtwet Ter visie U Schrjven van B en W houdende voorstel tot nade e regeling van den gasprgs Ter visie 12 Schijven van de Kamer van Koophandel en Fabrieken jlbier naai aanleiding van klachten over de hoedanigheid van het iin In handen van B en W om advies 13 Adres van H van Hunnik onderwijzer aan de Ie Burgerschool voor jongens londende verzoek om ontblag wegens vertrek Wordt eervol verleend tegen 1 Juni a s 14 Adres van J A Verhoefl alhier houdende bezwaren tegen de aanvraag van E Arends voor het gebruik van een stuk gerioleerden grond in het Sint Anthoniekloostef Te behandelen gelgk met punt VIII der agenda 15 Sehrgven van den heer Bellaart di arbii te bennen gevende het voornemenom in deze zitting B en W eenige vragen te stellen over den in de dagbladen geannonceerden verkoop als bouwterrein an eenstuk land bg het aan te leggen parkBesloten wardt deze vragen eveneens te beantwoorden ns afloop der agenda Aan de orde 1 De benoeming van een anjbtenaar vanden burgerlgken stand Benoemd wordt de eer R L Martens Aan d3 orde De reken ig over 1900 van do Kamervan Koophandel en Fabrieken De rekening over 1900 van de Bankvan Leening Ing St No 21 De roKeaing over 1900 van de gemeenteg sLbriek Ing St No 19 De suppletoire begrootiiig van het Israël Armbestuur dienbt 1900 Het voorstel om den heer C K Galamatoe te laten tot den afkoop eenor recognitie of erfpacht Ing St No 23 Worden goedgekeurd Wordt vervolgd Beurs van Ainslerduin Vrhrs latkri S l 7 l 2 2 1 KI 92 l 90 81 81 u 24 601 se 9 961 14 MAART ï ïpaaH ti ditü dito lltr 3 dito dito duo S llosma Ubl Qou ll 1881 98 4 Italië liiaoUryTing 1802 81 5 OoaTKlE Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1888 6 PoaTuöAL 01 1 met coupon 8 duo ticket 3 rvi 98 ii4 37 100 SO i 88 88 676 460 101 194 10IV 81 62 110 lil i US 100 661 661 10 V V6 98 100 9 is ill 140 87 108 94 104 7 l ii i I RoêLAND Obl Binnenl 1894 4 duo Oecona lt80 4 dito bil Bolli 188 4 dito bg Hop 1889 80 4 dito in Kood leen 1883 6 dito dito dito 18 4 S ÜPAliJl Perpet aohuld 1881 4 TlllMiJ Qepr Oouv leen 18D0 4 Gei leeninf serie D Gac leemn serie C ZülD AraEp ï oblg 189 Mjuoo üb iit Soh 1890 8 Vkkezdila Obt 4 onbep 1S81 AUBTSADAH Obhgatien 1896 S KoTTSEDiM Sted leeu 1894 8 NSD N Afr H ndels umi Arendsb Tab Mg CerliSoaten Deli Maatschappij dito Arn Hypotheekb pondbr 41 Oult Mij derVor tonl and s Gr Hypotheekb pandbr 4V Nederlandsi he bank aand Ned Handalmaatsoli gito N W k Pao Hyp b pandbr 3 Bott Hypotheekb pandbr VI Utr Hypotheekb dito 4 Ooms Oüst HoDg bank aand Hual Hypotheekbank psndb AimnA K Ut hy poth pandb 4 Maiw L G Pt Lion ert 9 SlB Holl lJ Spoor Mij aand Mij tol Eipl St Sp aand Ned Ind Spoorweg m and I Ned Zuid Afr 8pm aand dito dito ilito 1891 duo 4V ItAU Spoor 1887 89 A Bol I S Znid ltal Spomij A H pbl 8 Pois Warsohai Waencn aand BVBl Gr Rusa Spw Mgd obl 4 Ballisehe dito aai d Faalowa dito aand 6 Iwang llombr dito aand 5 Kurak Oh AïO Sp kap obi dito dito oblie 1 AmalKA Com P o Sp Mij obl 6 Chick North W pi C T aan I dito dito Win St Peter obl 7 PaoTer Rio Gr Spn eert T a lllinoia Central obi i toad 4 LouUr k NaAtilli Cer v ami Mexico N Orajton Calif lo hyp in goud 8 108 104 St FauU Minn k Manit obl ön Pae Uooflyn ob ig dito dito Lino Col Ie hyp 0 6 Caüaua Cau South Chert ïjwnd 87 Vm C Rallw k Na Ic h d o O Aiii lerd Omnibus Mij aand 101 Rortiird Traniwe Maais MaDd Nai Stad Amsterdam aand I 108 tad Boitanlam aand 8 lO BaMn Slad Antwerpen 1887 9 Sad Bruaael 1886 8 100 HoN Theiaa R uilr G solsoh 4 117 O isTaHH ötaaulrenig 1880 6 i 117 K lC Ooti B Cr 1880 8 101 Si aNJ Stad Madrid 3 U 8 I 84 Naii Vir B i Aï Spoel eert lleiiwe l offeu voor HEEHEN KLEEDIITG A vA i os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Tele vltmm o ti VERSCHEIDENHEID De opbrengst der Fransche belastingen over 1900 is zeer tegengevallen Tegenover een geraamd overschot van honderd millioen francs werden slechts 77 millioen ove rgehouden De kleinere opbrengst is geheel te wgten aan lagere ontvangsten voor de indirecte belastingen De meubelbelasting bracht 6 millioen minder op de zegelbelasting 8 millioen de belasting op roerende goedoren 10 millioen de snikerbelasting bleef 6 millioen beneden de raming En de 77 millioen die overgebleven zgn zijn geheel opgeslokt door supplementaire creJieten zoodat de rekening over 1900 met een tekort sluit iSpccialilelt IN Zwarte Stoffen b SAMSOM Iovij rt l tikin Mevrouu l 011PE BLEEKEBSSINGEL vraagt tegen 1 Mei eene Dienstbode van goede getnigen voorzien en voor dadelijk EEITE FOODHÏÏLP i M L4IVGE Gediplomeerd Dansleeraar te Kampen bericht dat 3ijn UITVOERING ZATERDAG 16 MAART 8 avonds 7 uur in lllll IS Ciiffl ZAL PLAATS HEBBEN UW Introducties h f 1 de persoon Het SPREI dat verloot is ten behoeve der KINDERBEWAARPLAATS alhier is is gevallen op Ho lO Tliitnj 8 Wondarbalf m m do geheele wereld bekend en ïoroemd OuoTortroffeu middel tegen iillc U O r 8 1 L o n g L e I e rHaagzirkten enz Imvendig oowel n s ook uitwendig in bijna tlla ziektogevnllen met goed itevolg luu to wenden Pr S per flttCOD I 1 per post t 115 mntf Wsadsfzalf bezit een alsnog onbekende geneeskracht en heikame wurkinjt Maakt moeetal llce pijnlijke u gevaarvolle operatie noheel ovorbottiif Met lere zalf wml een 14 jaar uuU vuur il iieesli k BfehOlldeil beenice wel on onlauiis een bijna ÜJi jaar kankerlijüeii KUiie ieii itrenifj genezing en ïorzachting Iit pijnen by wonden onCstekingen büb Tmi allerlei aard Prija per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Depi t voor Nederland ApothekT nmHl Sl IIËirs Itokm 8 Am t rdam Waw geen depot tl bcBtelle meu direct Mn die Sohutzenaiiotheka dM A l HIKltltY in Pregrodi bel Hohiticb Ueiterreich Geheve oipeetut te aotbieden hij bet Centraal Uep t binden kla S Anuterdaia