Goudsche Courant, maandag 18 maart 1901

Maandag 18 Maart 1901 l o 8454 30ste Jaargang mmm mmrni Meuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TelebiOB Ko S ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woi den berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd lelefiiaii o S9 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN s p er s Cu s o © L m M ttKRU Slager TIE IDEWEG 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concurreerende Prijzen lEFSTUK 55 et per 5 Ods Aanbevelend A T D BERG ÏIENDEWEG D 73 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ I H chemische Wasscherij I TAS H OPPEWHEljmSB 19 Kruiskade Rotterdam I öebreretetrd door Z M den Koning I der Belgen Boofddepöt Toor GOUDA de Heer A VAN O Az Specialiteit Toor het toornen en verren vsn I alle üoeren en Dameagarderoben alsook alle 1 KmdöTgoederen Speciale inrichting TOor het toom B Tan I ploche manteU Teeren bont enz Gordgnen tWelkleeden eni worden naar de I nieuwate en laatste methode geTertd I Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd 1 worden onechsdelgk TOor de gezondbeid I Tolgens staal bewerkt Druk van A BKÏNKMAN Zn Goud Heden avond Opning f N 2 VAN DE S lm O ë o Grootste Goedkoopste eo Solielsto Hagazynen VAI J TAPIJTEIV Gordijnstoffen Karpetten Loopers Vloerzeil en Linoleum TAFELKLEEDEN E BEHANGSELPAPIER AANBKVELEISD Firma B DE JONG Gouwe C 18 5 GOUDA Gebroeders STEEUSMA 1 Bloemisten GOUDA BIEDEN AAN Winterharde VoUegrondsplantsii de mooiste en goedkoopste bloeiende planten voor den tain thans planten om gedarende den zomer mooie bloemen te hebben VEEDER PRACHTIGE ii iiiii nMi Steeds ruim voorzien van Kamerplanten en afgesneden Kloemen TELEPH No 114 Te Huur of Tc Hoop om terstond te ahnvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Tnrtsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en lïeelaandoening binnen den kortst mogel jken tp te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiyen Borst lionigExtract f E L I A 1 T II E nit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK G DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij XuïTeptische Tairdpoeder en Anllscptiich Moudlincluu van IC CASSÜIO Tandarts te Gouda OVERAL VEEKRUGBAAR Agent voor Nederland G IJSSBfcpiJN Jla5wstraat Gouda t Hal iMM oiuohaddylMa an p Sl mikkalrkitepoeUmUdilTeocHeUN nWt ea vooral iUniM iiKliidtraeIio a rki ll L la de Apiiralaw van C II yilar 4 Ca MK Berlin B tll 8tr l4 MantoBa oe ImS op naam eo fabdalumiTlc rtm ïli l hiio Hi l u l l gir rM iu iif aMeraal D pQtfey W vdamtBa ilnlim ADYEUTEITlEïf in alle Toiiranteii worden aangenomen door het Adverlenlle Barean v A BKINKBAN MN Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D MIKBinS Kleiweg B 100 Oouda E H VAN MILU Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht FINK8E NieuwerhrkadlJiel A N vis ZEaSEN Aoon4o i J Th TORKEN flo t op B ï WIJK Oudewairr H ROLLMAN Bodegraven A SCBEEE Haatlreeht P W t EDE Oud water K tas der ÖEl IDEN te Beeuwijk P t d SPEK Moercap ee D T D STAR Waddinqeveen Wed v HOLST Waddingsmen Dit No beslaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD BullenlaBdsch Overzicht In een pas gehouden toespraak tot zijn volgelingen verwierp De Wet volstrekt de onderhandelingen die gevoerd worden in Transvaal De avondbladen vernemen d d heden uit Standerton dat de vendels onder French voor het oogenblik halt maken hangende de onderhandelingen tnsschen Kitchener en Botha In het Lagerhuis deelt Chamberlain mede dat er een regeling wordt ontworpen van voldoenden omvang om te hulp te komen aan de in nood verkeerende trouwe onderdanen die door den oorlog in Zuid Afrika hebben geleden en aan de te nooddruttige Boeren De bedoeling is dat de kosten zouden drukken zoo er een belasting voor moet ontstaan op de Transvaal en Oranjekolo niën In het Hoogerhuis antwoordde Wolsely op Lansdowne s kritiek over zju beleid als opperbevelhebber Hfl bestreed de tegen hem gerichte beweringen doch gaf toe de kracht der Boeren onderschat te hebben Dit was echter toe te schröven aan de omstandigheid dat de Boeren een hardnekkigheid hebben ontwikkeld die niet overeenstemt met onze vroegere ondervinding Ten slotto vroeg Wolseley openbaarmaking van de stukken door hem over deze zaken geschreven Landadowne handhaait de jnistheid van zijn vroeger oordeel over Wolseley Na een levendig debat werd het verzoek om publicatie van de stukken met 62 tegen 38 stemmen verworpen Het ontwerp van het nieuwe Dnitsche toltariel is volgens berichten uit Berlin aan de Bonds regeeringen verzonden Het onderzoek zal hier niet zoo spoedig zjjn afgeloopen daar het ontwerp loopt over 1300 artikelen Eerst na dit onderzoek kannen instrnctién gegeven worden aan de Bondsgevolmachtigden Men hoopt echter dat het ontwerp voor Pinksteren in den Rgksdag in eerste lezing zal komen en naar een commissie worden verzonden De tweede lezing zou in den herlst plaats hebben Byzondorheden over het ontwerp heeft men nog niet te weten kunnen komen Het gewrijf en geschrijf r h onderhoud tusschen den groothertog van Hessen en den sociaal democratischen afgevaardigde duurt voort FEViLLEJO lV WliSKRACHT 72 Lang nog sprak hij in dien trant steeds zachter werden de woorden geuit eindelijk eindelijk viel hij in een diepen vasten slaap Nu was het oogenblik aangebroken waarop de trouwe bewaker zich kon verwijderen Nog onder den indruk van hetgeen hij zooeven vernomen had kwam Habicht bleek en ontdaan in zijne woning terug Had hij tyd tot beraad gehad dan zou hij om zijne vrouw te sparen haar niets hebben medegedeeld doch hij was nog zoo vervuld van datgene waarran hij getuige geweest was dat hij nch van hare dringende vragen niet kon afmaken en alles verhaalde Beiden overwogen wat hun plicht hen gebood te doen en kwamen overeen een besluit dat hun gemoed tot kalmte bracht tto hun zoon de beslissing over te laten Bij owe gelegenheid sprak ook Habicht s vrouw over hetgeen hare bezorgdheid gaande maakte dejonWiui waren altgd samen en het zou toch niet voor oe eerste maal zijn dat zulk een vertrouwelijke omgang op eene vereeniging van hart en ziel uitliep Wat zou hun heer en meester daarvan zeggen Zijn toorn zou zich het eerst aan hèn doen gevoelen zelfa hun eenige won het kon hem xijne betrekking kosten Ontkennend schudde de onde man het grijze De Koln Ztg brengt in verband met het gebeurde te Darmstadt een voorval in herinnering uit het eerste regeeringstijdperk van keizer Wilhelm Toen de arbeidersconferentie te Berlgn vergaderd was genoot een van de roerigste maar verstandigste werkliedenleidörs de glazenwasscher Buchholtz de eer dat do Keizer hem aan zijn tafel noodigde Buchholtz kwam in een zwarte jas hij had den hofmaarschalk medegedeeld dat hj geen rok bezat De Keizer onderhield zich zeer vriendelijk met Buchholtz en ook de Keizerin richtte herhaaldelijk minzame woorden tot den sociaaldemocratischen glazenwasscher De sociaaldemocraten zijn na dien tjjd nooit meer met Buchholst weggeloopen hij ia nooit sooiaaldemocratich candidaat geweest voor den gemeenteraad of den Riksdag Een tijdlang heeft Buchholtz nog een rol gespeeld bö de organisatie van ziekenfondsen enz maar daarna is hij geheel op den achtergrond gedrongen De sociaal democraten vergaven het hem niet dat hg ten hove had gedineerd Toen verscheidene sociaal democratische leden van den Berlijnschen gemeenteraad deel hadden genomen aan de begrafenis van Porckenbeck brak er een storm van verontwaardiging los die hen noodzaakte hun mandaat neer te loggen Hoeveel is er echter sedert die tijden veranderd zegt de Kolnische Den algevaardigde von VoUmar heeft niemand liet ooit kwalijk genomen wanneer hü zooals men vertelt mot zijn vrouw voor het hek van zijn villa ging staan om den prins regent als deze voorbijkwam te groeten De vakvereenigingen van Berljn waarvan de meerderheid tot de uiterste elementen van de sociaal democratische partg behoort hebben dezer dagen wel beproefd om een protestvergadering te houden tegen het kapitalistische hoffithige partijbestuur maar er kwam geen storm van afkeuring los toen een der leden sprak over het onderhoud tnsschen Ulrich ea den groothertog vairH asen Tien jaren geleden zuu de eene protestv gadenng op de andere gevolgd zijn De aociaal democratiache partij is trouwens veranderd in de plaats van den geest van Hasselmann en Most is die van Heine von VoUmar Auer en anderen gekomen Maar juist nu de sociaal democratische partij haar ongemanierdheid en revolutionnair karakter wat heeft afgelegd en niet meer zoo gevaarlijk is voor de maatschappij is zj naar de Kdlnische vreest zooveel te gevaarlijker geworden voor de andere partjjen Het ministerie Sagasta ondervindt reeds de eerste moeilijkheden Er zjn onlusten te hoofd en antwoordde o Vitouw wat ik u heb medegedeeld maakte het nooHig dat wij samen raadpleegden uwe bekom memisNMmt mij overV bodig en onredelijk voor Wij kmanen toch db deur niet sluiten voor de dochter van nzen gebieder en onzen aanstaanden meester nief gelasten nooit weer onzen dorpel te overschrijden Gij zijt een best wijt dat zich gaarne uit voortreffelijke bedoehngen met andermans zaken bemoeit en zooals vrouwen plegen te doen in een onschuldig samenzijn reeds huwelijken en bruiloften vooruitziet I Habicht s vrouw wilde dit natuurlijk met erkennen zij liet den lip hangen als ware zij beleedigd doch dit duurde niet lang en zij spraken af van deze vrees hun zoon mets te doen blijken en daarover geen woord te spreken De oude Habicht ging nog eene korte poos ter ruste zijne vrouw begaf zich aan hare huishoudelijke bezigheden en kon de gedachte niet uit haar hoold stellen dat de mannen volstrekt geen scherpzinnigheid bezitten en het gevaar eerst zien als het er is en er geen kans meer bestaat het at te wenden De goede vrouw had voor haren gebieder m ér angst dan voor de geheele wereld zij overwoog of het ook in aller belang gehandeld zou zijn als zij haren heer hare vrees bekend maakte Doch wie kon en zou die taak op zich nemen in geen geval haar man evenmin haar zoon I Men kon op den toornigen gebieder weinig aan hij kon de vertrouwelijke mededeeling evengoed alsongeroepen inmenging beschouwen en dan Habiht s vrouw ontroerde bij de gedachte dan kon hax Ripoli in Catalonië schijnt allea in wanorde wegens een economische crisis In de gehaele provincie hebben de meeste fabrikanten hna inrichtingen gesloten daar zjj zeggen wegens de maatregelen van het laatste conservatieve Kabinet hun waren niet van de hand te kunnen doen Bg de verkiezingso winding komen dus die economische verwikkelingen zeer te onpas voor het minis terieSagasta Hoe Sagasta zich er uit zal redden P Het volk gaat gebukt onder drukkende belastingen De industrie lijdt er onder Sagasta is wel een knap financier maar het practisch toepassen zijner maatregelen zal hem toch zeer moeilijk vallen Wellicht kan hiJ zich spiegelen aan het nieuwe Italiaanache Kabinet Zanardelli dat onder ongeveer gelijke oiistandigheden aan het bewind kwam Zanardelli volgde ook op een conservatief ministerie dat niet voor zijn taak berekend was en het land niet uit zijn flnancieele moeilijkheden kon redden In Spanje is de taak van het kabinet nog moeilper doordat het een anti clericale beweging moet beteugelen De heer Sagasta zal dan teTens moeten beslissen of hij van de diensten der linker democratische zijde za gebruik maken De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn voor het nieuwe ministerie gunstig geweest Er werden 232 liberalen tegen 191 cmuwvatieven gekozen terwijl zj die noch tot do rechter noch tot de linkerzijde behoaren slechts weinig zetels tellen Het is goed er de aandacht op te vestigen dat die verkiezingen onder pressie der prefecten en burgemeesters benoemd door het oude conservatieve kabinet z jtt gehouden Verspreide Berichten Feaskkuk De voorstanders der werkstakingen A outrance in de Republiek schijnen op het oogenblik wel over een groote macht en een aanzienlijken invloed te beschikken te enover de maasa der werklieden want ich teMontceau les Mines noch te Maria er een bepaalde ommekeer ten goed waar te nemen En dat hoewel de ernst van den staat van zaken niet te weervalt en de mijnondernemers te Montceau Ivoor den dag waren gekomen met voordellen waarvan de premier die tnasoheiipersoon was het beate verwachtte vooj een spoedige hervatting van den arbeid Er wordt nn op de meetings der stake te Montceau verteld dat er enkele hoyTderdtallen stakers weggezonden zullen irden goede bedoehng wel eens een groot onheil voor haar gezin ten gevolge hebben Zij wilde de zaak toch maar liever op haar beloop laten haren man zijn zin geven en zich met hetgeen gebeuren kon met langer het hoofd breken Doch een oog in t zeil zou zij houden en haren braven man overtuigen dat zij vfel voorzien had wat gebeuren zou Zij was juist gereed om aan wat anders te gaan denken toen er zóó hard op bet venster getikt werd dat zij verschrikt de pas gezette koffie op den haard plaatsende naar het venster ijlde t Was Mandalena trots de dikke sneeuwjacht was zij al in rijcostuum voor het raam staande riep zij vriendelijk Moeder hoe is het van nacht met mijn vader geweest f Bij het aanbreken van den dag heb ik telkens aan zijne deur staan luisteren ik zou wel gaarne naar bjnnen zijn gegaao doch ik hoopte dat hij in slaap wab gevallen vreesde hem wakker te maken en liet het dus Wat heett Habicht u omtrent mijn vader verteld i Habicht s vrouw voelde zich een klein weinigje schuldig was verlegen met hare figuur en antwoordde niet terstond daardoor vreesde Magdalenadat er iets bijzonders wrs gebeurd en vroeg dus ontsteld Hij is toch niet erger Neen neen genadige freule Goddank niet t Is zooals gij hooptet uw vader is tegen den morgen in een rustigen slaap gevallen Ongeveer een paar uur geleden is mijn man thuiigekomen en heelt zich op mijn verzoek nog een poosje te slapen gelegd tiVaX is goed hernam het meisje de aanval heeft zeker lang geduurd i vroeg zij peinzend DUITBOHLAMD Keizerin Friedrich schijnt het naar omstandigheden nogal wel t maken gisteren heeft zjj een rijtoer van twee uur gemaakt in open rijtuig in gezelschap van haar lijfarts nabij Kronberg Zoodra de keizer die mooi vooruitgaat geheel hersteld is zal hem een bijzondere deputatie uit Londen namens koning Edward komen vertellen dat er in Engeland een verandering van regeeriug heeft plaats gevonden wat de keizer geacht kan worden wel reeds te weten en dan reist deze voorname deputatie naar Petersburg om den czaar hetzelfde te gaan aanzeggen BINNENLAND STATEN G ENEKAAL r Kf E iS O K u im B B Zitting van Vrpag 15 Maart Het algemeen debat over de Woningwet wordt aangevangen De heer Schaper schetste den onhojidbaren toestand der arbeiderswoningen het ergste in de steden vooral in Amsterdam met zjjn kelderwoningen terwijl de kleinste woningen niet alleen het slechtst maar ook het duurst zijn Er zijn arbeiders die in philantropiachs stichtingen l i of 1 6 en daarbuiten tot 1 3 van hun inkomen verwonen moeten Uit de toelichting van dit ontwerp bigkt van de moedeloosheid en de onmacht die eigenlijk is de bankroetverklaring van de kapitalistische maatscbapij Bezien in het licht der tegenwoordige maatschappelijke toestanden acht hg het zwakke punt van bet ontwerp dat bet te veel overlaat aan den willekeur der gemeentebesturen die wel veel kannen doen volgens het ontwerp maar de vraag is of zjj het zullen doen Het kiesrecht is onvoldoende om de gemeenteraden samen te stellen zó6 dat de sociale toestanden gebaat zullen worden Zjj die medewerken als Kamerlid tot deze wet zullen als gemeenteraadsleden niets doen De hooldfout i dat er geen verplichting bestaat voor de gemeentebestnren om zelf te boawen of bet particulier initiatief krachtig te steunen Althans had het ontwerp de gemeenten moeten verplichten voor haar eigen beambten woningen te bonwen Ook wordt tot de sterke stimulans gemist voor de gemeenten om gronden te koopen voor woningbouw en ontbreekt het verbod van verkeop van gemeentegrond tenzij onder zeer bejierkende regelen Toch is de wet een stap in de goede Eer zij antwoord had gekregen sloeg Magdalena met de gemakkelgkheid der jeugd van droefheid tot vreugde over en juichte Moeder als de aanval zoo lang geduurd heeft keeren zij misschien nooit weder het wordt heden zeker een goede dag voor mij hier heb ik een brief uit het gesticht De dokter schreit mij dat mijne lieve Konrad naar mij gevraagd heeft en my laat groeten Ik gevoel mij zoo gelukkig dat ik u iets durf te vragen Gij hebt slechts te bevelen genadige freulle antwoordde Habicht s vrouw terwijl zij met welgevallen het lieve jonae meisje aankeek dat een kleur kreeg terwijl zij haar verzoek deed hoor n Ik zou gaarne aan uw tatel met u willen oltbijton zeide zij 0 Daar het niet meer zoo koud is hebben wij de heer von Bernsdorf en ik gisteren avond afspraak gemaakt om heden morgen een groote wandelrit te doen l aa7 ginds is alles nog in ritst zonder koffie en ontbijt zult gij mij toch niet laten gaan vroeg zij volkokomen overtuigd gelijk een kind dat kan dat haar verzoek onverwijld zou worden ingewilligd yZeker niet genadige freule I kom toch binnen t immers alles uw eigendom Haastig deed zij dit zeggende de deur open en noodigde het jonge meisje in het aangenaam verwarmde vertrek plaats te nemen De ontbyttatel keurig netjes voor drie personen gedekt zag er met het onberispelijke servies de goudgele boter het warroe brood en de dampende geurige koHIie erg uitlokkend uit flTordt venvelgd