Goudsche Courant, maandag 18 maart 1901

richting en zal hg met genoegen meewerken De heer De Waal MaleJjt is dankbaar voor het ontwerp dat getnigt van ijver en bedacht zaamheid In strijd met den heer Schaper acht hij den gekozen weg de juiste niet te veel nadrak te leggen op onbewoonbaarverklaring tonder verband met nieuwe woningbonw Toch acht hij sommige punten in bet ontwerp niet zonder bedenking doch hij bestrpt het denkbeeld van den heerSchaper dat de gemeenten zeil woningen zouden gaan bouwen Wel geeft hij het denkbeeld in overweging om den bonw door vereenigingen te vergemakkelijken Tegen de lormnleering van art 1 heelt hy bezwaar Ook acht hij hot verkeerd dat eigenaren en huurders over een kam worden geschoren De verhouding tusschen Gemeenteraden en God Staten acht hij zonderling geregeld De heer De Savorniu Lohman hulde brengende aan de regeering voor haar pogingen kan niet instemmen met de warme ingenomenheid met het ontwerp en betwijfelt ook zelfs of hjj voor zal kunnen stemmen Zijn hoofdbedenkingen zyn de regeling der onteigening en de quaestie der autonomie De staat regelt niet maar verplicht gemeentebeetaren te regelen en als G6d Staten meenen dat de regeling niet deugt regelen zij in strijd met den wil der gemeenten en de Minister in hoogste ressort Dit is de dood voor alle gemeentelijke autonomie Zoo zal het ontwerp leiden tot verbetering misschien maar ook tot verslechtering ndtrzijds De heer De Klerk verklaarde voor de wet te zijn al erkent hg dat de gemeenten meer tot den bouw van woningen verplicht moesten zjjn De heer Van de Velde achtte ook de autonomie dor gemeenten door het ontwerp aangetast en de uitvoerbaarheid der wet niet boven bedenking De heer De Boer achtte de richting door de regeering ingeslagen verkeerd maar zal toch gaarne meegaan al vreest h i dal het ontwerp voor het platteland een doode letter zal zijn De ministor van blnnenlandsche zaken verdedigde het ontwerp en dankte voor de sympathie Een ideaalstaat is niet te bereiken en den heer Schaper volkomen te bevredigen zal nooit mogelijk zijn De uitvoerbaarheid van het ontwerp staat vast ook op het platteland Daar de bonw van woningen een rijksbelang uil worden kan geen quaestie zgn van autonomie der gemeentebesturen De minister sprak de hoop uit dat deze eerste gewichtige stap in do goede richting zal werden gedaan Spelling Vereniging AFD GOUDA Gisteravond sprak voor deze Afdeling de heer K da Vries hoofd van een school te Enschede Zijn onderwerp wal Het belang van spelling vereenvoudiging voor de lagere school Ten minste zo was het onderwerp opgegeven de spreker had eigenlik iets anders bedoeld nl Eisen van het kinderleven en het hoe van het onderwijs Vóór de pauze toonde spreker op heldere ijie aan welke grove fouten ons huidig onderwijs aankleven en op welke manier Vereenvoudigde Spelling PAXKx r0 i ed Herv Rerk We wenschen de stemg erechtigde leden der Ned Herv Gemeente alhier en vooral hen die meenen dat daarin een te éénzijdig e geest heerscht tengevolge waarvan al zoovelen die Kerk hebben verlaten in het Belang der Gemeente met den meestcn aandrang op te wekken om ilaaildag a § te komen stemmen VÓÓr een HieSCOilegC ter benoeming van predikanten enz EENIGE LEDEN DER NEP HERV KERK KLEINE 2 SPELS OllGELS B Rerjvoor De meegtgeHefde soHedate ÜP DEN DUUR BËVRËDIGE DB en in billijken prijs wedijverende In voorraad TP T X TsTr 2 Magazijn Markt No 97 i l Vi 1 van TEISCa MAY MDBS i Co e a STEMM EN EEPAREEREN L C DELANui VERHUREN INRUILEN fff Te beharen Strijkstokken s v p in te leveren op den laatston Zaterdag der maand Aulisepti§clie Tandpoeder en Antiiepiisch JMondliiicluur van E CaSSOXO Tandarta te Oouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSgELSTIJN Blanwstraat Gonda STORY CLARK MASON HAMLIN CAEPENTEE NEEDHAM ANN ARBOR AMER ORG Co Al deze fabrikaten in voorraad tQoedkoopste en Boliedst adrea voor Vervoer va Inltoedel zoowel binnen als buiten de stad met geiloten wageni S A ORAVESTEIJN Bleekerssingel 287 Wf iroriH tegen Tranaport aehade vemekerd i uirecle Spourwegverblodlngen met GVUÜi WiDterdteist 19U0 Aaof evaDgen 1 October TUd vae 6ree vlcb l QOUD ROTTXRDAMTioa veru 9 14 9 SS 9 57 10 S8 11 01 11 19 11 18 11 58 1 17 1 18 8 80 8 41 4 39 4 54 6 11 1 18 7 17 ir i 7 16 7 44 6 14 8 17 S 3S 1 14 10 11 10 11 10 40 ll lC 8 14 J 10 19 8 81 10 80 r 8 41 J 10 87 7 47 8 07 p e SO 8 58 9 85 10 80 10 45 11 01 11 47 I 8 45 11 81 w K m m w W H 11 48 1 6 51 7 11 7 86 8 11 8 88 dooi 7 18 8 40 7 18 8 50 j 7 86 8 57 8 85 7 44 C6 8 19 9 45 Qondi Moordraoht HieuworVerk 0 p U Rotterdam M EotterdamD P Eotterdam B 1 f 6 01 1 10 f 8 11 r 1 17 f 8 18 r 1 16 3 89 8 51 4 0S 6 87 5 4 6 39 1 68 5 10 06 1 30 8 09 8 54 9 08 AllMD 1 D 8 kltM Bztn kgbeUlm g Op du tnin ii iijn Zoadig Uundag m Diudag MadugHko ntoarbiljflttta Toor d S kl rmrknjgbMr tsgon enkolflB rrMhtprüi H HoUudMho Spoor £ 8ttr iapplomfl t fa wüi 1 AUew DjMdf K0TTERDAll 90nDA Tin 11 80 t 9 K 13 88 I 11 81 11 45 13 10 1 43 1 54 1 36 8 14 1 46 1 68 1 08 1 09 1 09 1 85 7 58 a f 6 45 0 55 4 41 5 10 8 07 7 18 4 63 1 41 6 01 5 51 5 11 6 04 8 17 6 10 6 38 7 8 SAttardam Beura Kottardam D F Aotterdam U Capella Kieuwerkerk Itoordreoht Bouda 6 41 6 04 8 89 3 7 48 4 06 4 84 8 07 5 18 5 45 6 34 7 01 7 36 1 10 8 419 47 10 09 10 16 11 01 8 04 8 84 9 00 9 89 10 08 10 19 i AUnb 1 3 UuM tn betalen o VaenltotieC op Un toop kan niet gerekend werden B BolleadieJie epoor l Bxtre enpplementbewiji en de Compegnie der Wigoai Liti OOGDa DKN HAAGtiee verie O 11 9 11 10 00 10 19 10 59 11 88 11 16 11 16 11 58 1 58 1 31 8 45 4 10 4 50 5 15 5 49 6 11 7 89 11 11 1 10 6 08 11 88 1 11 5 18 ff fff f 11 86 ff Ï 85 f f f ff 5 37 f f f f 9 88 9 4 10 18 10 48 11 41 11 01 11 46 11 55 1 40 3 30 1 48 4 18 4 45 5 88 5 58 6 16 8 49 7 57 8 01 8 89 9 17 9 58 8 18 M 8 14 8 88 E F 8 48 8 56 4 10 19 7 16 7 18 7 88 7 58 7 56 8 S7 8 41 8 68 9 01 9 149 08 9 19 Gouda ZoTenh Moaio 8o termeeiZeg Voorburg G O O ü A A MsTKRDAM fiee eeria Joude 6 9 8 11 8 3 9 13 10 10 10 69 11 08 1 10 1 38 S 15 ♦ 07 4 48 6 19 4 16 8 48 9 61 0 19 10 37 11 06 A nul W 8 01 8 58 9 H 10 10 11 04 13 48 18 57 1 67 8 86 1 4 57 5 80 6 03 6 44 9 8S 10 3 11 03 11 50 Amat O 8 1 9 18 9 8T 10 16 11 1 1 08 I IU 1 18 3 40 4 1T l 5 46 6 8 9 8 10 SO 11 16 11 14 eHam 5 816 041 01 7 15 7 8 8 8S 8 869 08 9 44 10 11 1 I 5 11 86 11 061 801 403 574 004 164 876 386 817 017 41 7 658 18 9 5110 80 Voorburg 5 88 d W 1 86 4 43 6 88 9 S7 enh Mo 6 08 1 43 1 01 5 1 1 6 64 10 88 8 nda 6 14 1 7 18 7 48 07 01 9 11 9 80 10 11 HU r Da U 11 11 1 1 Mee TOTO i H 10 14 10 69 13 00 18 37 1 15 8 11 4 81 4 58 6 80 11 16 1 31 1 11 34 1 40 8 V9 8 11 10 49 11 47 11 31 1 09 8 08 S 4i 5 04 8 30 7 00 i 9 07 H 9 89 8 16 5 10 6 84 7 46 6 8 6 48 8 88 6 08 7 4 8 18 8 61 9 89 Oouda Oidair Wowd Utraoltt lmit C 6 81 7 15 8 10 8 76 9 13 9 31 1 16 11 17 11 50 1 11 8 10 8 84 4 4i 8 11 6 81 7 09 8 10 9 51 Aliu W 5 34 6 47 7 80 8 35 8 45 9 80 9 45 11 80 11 411 06 1 40 8 15 8 49 l O l 6 38 6 86 7 15 1 15 10 08 niouda 7 05 7 81 8 18 9 19 9 3 10 1810 8111 61 1 16 8 8 8 4 184 84 8 47 7 18 7 84 8 01 9 18 11 38 10 14 6 18 6 61 7 47 8 88 9 10 10 10 10 61 11 88 18 01 1 48 S OS 8 19 4 113 4 48 6 41 6 Si 7 00 7 58 9 01 M 10 06 10 48 6 07 6 44 8 09 9 87 10 38 11 56 18 17 4 1 7 84 9 8 11 07 6 11 6 58 8 17 10 41 l 86 4 88 9 36 1 41 7 08 1 14 8 80 0I 9 18 10 84 11 17 11 11 11 81 1 16 t 40 8 61 4 48 i tO 6 16 7 14 7 48 8 16 9 39 10 07 10 88 11 88 Utieokt Woerden Oudav Ooida men te werk zon kunnen gaan hierin grondige verbetering aan te brengen De kinderlike natuur vraagt bezighód en de eerste morgen de beste dat zg m de school komen begint men met tegen hen te zeggen Stiliitten Dit is zeer erkeerd Het Pestalozzi Tróbelse beginsel zegt Arbeid is de grondslag voor de opvoeding Ook het belang van het onderwijs eist dit Het woord moet vervangen worden door de daad Daarmee wil niet gezegd worden dat een nienw vak slojd moet ingevoerd worden maar de handenarbeid moet een integrerend deel uitmaken van het onderwi Het eerste gedeelte van de rede van de spreker was in één woord een herhaling van die welke de heer A H Gerhard verleden jaar gehouden heeft voor de afd Gouda e o van de Bond van Ned Ond Na de pauze sprak de inleider meer bepaaldelik over de vereenvoudigde Spellmg Hierover alleen het volgende typische geval dat de spreker aanhaalde Een der heren van een fabriek te E klaagde in een biief er over dat de jongelui die proefwerk gemaakt hadden om tot die fabriek toegelaten te worden daarin gemiddeld 4 fouten gemaakt hadden Die heer maakte er in zjjn brief zelf 5 Van de gelegenheid tot debat werd gebruik gemaakt door de heren van Uven van der Laan en van den Bosch De heer van Uven vroeg op welke voet de spreker stond met de otorieteiten wat betreft de verwezenliking van zijn ontwikkelde ideeén De heer van der Laan schrjjft duideii i de heer van den Bosch dnideö Do heer van der Laan vraagt nu of zij beiden onwaar ziJn of is één van beiden waar f De heer van den Bosch vroeg wat er te Gouda op het gebied van onderwijs gedaan kon worden om dit onderwgs verbeterd te krjjgen De heer do Vries antwoordde op de eerste spreker dat zjjn otorieteiten hem geen moeilikheden in de weg legden daar zg het geheel met hem eens waren De heer van den Bosch kreeg ten antwoord dat het onderwgs te Gouda om verbeterd te worden ingericht moest worden als dat te Enschede en dat kon wanneer hoofden en onderwijzers het daarover eens konden worden Op de woorden van de heer van der Laan antwoordde spreker ten slotte dat duideiii minder onwaar is dan duide i maar hü gaf toe dat toch beide onwaar waren Echter zuiver foneties schrijven gaat nu noch niet Men kan venwei nu al vaat beginnen met het opruimen van enkele dode tekens zoals de n den man Toen mijnheer van der Laan daarna vroe waarom de vereenvondigers niet in eens een nieuw teken ingevoerd hadden om de stomme klank van lik in duideUk uit te drukken daar toch spreker toegaf dat ook lik onwaar was werd hjj daarop uitvoerig beantwoord door mijnheer van den Bosch die verklaarde dat men niet alle verkeerde dingen in de spelling tegelijk op moest ruimen wijl men dan niets gedaan kreeg maar me moest met sommige dingen beginnen en die onjuistheden waar de menschen weinig of geen fouten tegen maken voorlopig maar niet aanroeren 11 09 11 19 11 16 11 85 11 50 11 84 10 18 10 56 11 16 11 35 9 40 9 48 9 18 9 47 10 16 10 16 10 38 10 48 10 49 11 5319 06 11 81 T Na noch een laatste woord van de inleider werd de mooi geslaagde vergadering die door een 90 personen ongeveer bezocht was gesloten AÖVERTEINTIEIV Tweede Aank ondiging Bö vonnis der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam dd 7 Januari 1901 is uitgesproken de tchetdlng nan tafel en bed tusachen CORNELIA de BRUIN wintelierster wonende te Gonda en FEANS db BRIJ zonder beroep wonende te Rotterdam met alle gevolgen daaraan bjj de wet verbonden De Procureur der verzoekster Mr M M SCHIM ViN dbe LOEPF GOODA Kaashandel Een flink REIZIGER oud 27 jaar ongehuwd bmnenen buitenland bereisd teenacht xijne poaitte te verbeteren Niet ongenegen zoo er niet wordt gereisd behulpz te zgn in Pakhuis of Kantoor Br fr No iOO aan JOH H J T OHLE S Adv Bur Zwolle ZIJN DE Meteor Fneumatisclie DEURSLTJITER meer dan 100 000 apperaten in t gebruik en bijzonder aanbevolen door H H Architekten en deskundigen DRIEJARIGE VOLLEDIGE GARANTIE Deze practische DEURSLUrtEE zgn in alle maten voorhanden in het Magazgn De Avondster DUBBELE BUURT B 13 Tel No 117 Aanbevelend M M VAN L00 Beleefd noodlg ik een elk uwer nit de goede werking van deze nieuwe vinding te komen bezichtigen OFEHBAKE immm op Dinsdag 6 Maart 1901 des morgens te O uren aan het lokaal wgk K nommer 232 in de Peperstraat te Gouda leuMenenïïuisraad een partg BEHANGSELPAPIER SPIEGELS en nieuw BLIKWERK gewerkt GOUD en ZILVER en JÜWEELEN Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien 7 48 7 57 4 89 4 47 3 45 8 46 4 0S 4 84 4 44 4 51 S n 6 15 7 10 7 86 8 96 10 87 11 08 7 15 10 58 7 33 8 48 11 01 7 54 8 08 89 11 18 ll B Nadere inlichtingen geeft de Notaris G C FORTUIJN DRÜOGLEEVEE te Gouda Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DEOOGLEEVER opDonilerilag21 Haart 1901 bij opbod en P t 28 I bijcorabinalie telkens des middags ta It uren in het HStel DE ZALM aan de Markt van De solide ep goed onderbouden EOÜWUAHSWONINS genaamd RLISABETHSHOEVE geteekend F No 39 bestaande in WONING waarin 5 vertrekken STALLING voor 24 Koeien WA6ENHUIS ZOMERHUIS HOOIBERG BOOMGAARD TUIN en eenige perceeien uitmuntend WEI en HOOILAND te zamen groot 15 Hectaren 10 Aren I Centiare staande en liggende in Bloemendaal bij Gouda gemeente Waddinxveen benevens een perceel best T7s7 eilsL3n c5L WEG en WATER groot 1 Hectare 37 Aren 62 Gentiaren in den WinteréUjk te Gouda tuaschen d terreinen van de geamoveerde Loodwitfabriek en het aanteleggen van Bergen IJzendoornPark t welk als op het terrein afgebakende BOUWPëRCECLEII verkocht wordt met het front naar genoemd aanstaand Park De Woning met de Landerijen in Bloemendaal zijn verhuurd aan den Heer J tam DEK HEE voor f 1000 per jaar do Landerijen tot 15 November 1903 en do Woning tot 1 Mei 1904 Zg worden verkocht in 4 perceeien terwijl het Weiland in den Winterdijk zonder huur te aanvaarden is den 15 November aanstaande De perceeien zgn te bezichtigen 18 19 en 20 en 25 26 en 27 Maart 1901 van 10 tot 4 uren Nadere inlichtingen geven voornoemde Notaris FORTUIJN DEOOGLEEVER te Gouda en Notaris BOTEEHOVEN deh HAAN te Amsterdam Te Huur of Te Hoop om terstond te abuvaarden twee naast elkander staande prachtige Faklmizen i 10 11 9 46 10 31 9 11 6 17 6 17 8 19 7 06 7 69 8 81 6 89 6 46 e D V 6 66 9 36 9 46 9 63 10 03 10 18 10 43 11 19 9 56 10 08 10 17 10 19 10 84 10 46 11 11 11 57 gelegen te Gonda aan de Turfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 ORATvDS ItACtAJBlnlf PriDtemps NOUVEAUTÉS WÜ verzoeken de Dames die ons geiUus eerd mode albnm voor het Zomemetxoen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM JULES JAIÜZOT C P ris Hetzelve wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vr j van alle kosten aan hui met 5 verhooging Reëxpedilie kaiitoor te Kozcndaal N It Openl are Yerkooping TE GOUDA ten onverstaan van den Notaris G C FOETUIJN DEOOGLEEVER op MAANDAG 18 MAART 1901 des morgens te elf uren in het Kofflehuis HARMONIE aan de Markt vaa No 1 Een WIINKELHUIS en ERF pan de Wijilstraat te Gouda uit de hand verkocht No 2 Een hecht en sterk ruim ingericht GEBOUW en ERF waarin sedert onheugelijke jaren de Aardappelhandel met goed gevolg is uitgeoefend bestaande m Woonhuis Pakhuis ruime Zolders Keukeu Schuur en Plaats aan de Turfmarkt te Gouda wijk H No 184 hebbende een gevelbreedte van circa 6 Meters en een lengte van circa 30 Meters Te aanvaarden 1 Mei 1901 Door de groote ruimte is het Pand voorzien van Waterleiding tot velerlei doeleinden geschikt No 3 Een goed onderbonden Kantoor Pakhuis en Erf aan het Nonnenwater te Gouda wijk O No 2 groot 1 Are 4 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1901 Nos 4 en 6 Een enkele jaren geleden geheel vernieuwd gunstig gelegen KOFFIEHUIS waarin VMItOUNyiNO annex WOONHUIS en Stalhouderij aan den Bleekerssingel te Gouda wgk R NoB 327 en 328 uitkomende aan de Boelekade groot 2 Aren 41 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1901 of zooveel eerder als met den Eigenaar zal worden overeengekomen Bot goed onderbonden ruim ingerichte van öasen Waterleiding voorziene Pand bevat beneden de Gelagkamer Woonkamer Keuken en ruimen Stal voor 60 Paarden en boven Voorkamer met 3 Slaapplaatsen en 2 Achterkamers elk met 2 slaapplaatsen het annexe Woonhuis bevat 3 Kamers Kettk n en Zolder en is voor f 2 25 per week verhnurd Db perceeien Nos 4 en 5 worden eerst ieder afzonderlijk en daarna gecombineerd geveild en afgeslagen No 6 Een perceel uitmuntend WEILAND liggende in de Middelwillens te Goudai kadastraal bekend in Sectie K No 1442 groot 85 Aren 80 Centiaren met den weg an het water daarvoor Kadastraal bekend gemeente Eeenwjk Sectie H Nos 1403 en 1404 groot 3 Aren 20 Centiaren Terstond te aanvaarden No 7 Een goed onderhouden net ingericht WOONHUIS en EEF een VEIJE POORT daarnaast en een grooten van vele Vruohtboomen voorzienen met KOEPEL aan de Heetenkade te Gonda wijk P No 634 groot 5 Aren 66 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1901 No 8 HUIS en ERF in de Komijnsteeg uit de hand verkochi No 9 Een HUIS en ERF met BLEEKVELD en SCHUDE in de Boomgaardstraat te Gouda wijk RE No 9 Verhuurd bjj de week voor f 1 50 No 10 Een goed onderhouden mim ingericht HUIS en ERF waarin met goed gevolg de BROODBAKKERIJ wordt uitgeoefend en afzonderlijke BOVENWONING ERVEN OPEN PLAATS en SCHUUR aan de Nieuwe Haven te Gonda wijk N Nos 21 en 21a Het pand omstreeks 21 Meters lang van Waterleiding voorzien is beneden verhuurd voor f 3 per week en bevat boven 3 Kamers en Keuken en is te aanvaarden 1 Juli 1901 En No 11 stig gelegen Een goed onderbonden gun HU18 en ERF waarin VERGUNNING aan den Groeueweg te Gouda wijk L No 183 Het Bovenhuis is verhuurd voor 65 cents per week het Benedenhuls is terstond te aanvaarden De perceeien zjjn te bezichtigen 13 14 15 en 16 Maart aanstaande van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen en Notitiën zijn van at U Maart te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER to Gouda MËLk van het hoogste Vetgehalte en van Prima Onvervalschte Kwaliteit wordt met steeds toenemend succes geleverd door De Goudsche Uelk lnrichtin Do VOLLE ZOETE MELK i S et p Liter GEROOMDE MELK il 4 EOOMKARNEMELK 4 3 GEPASTEURISEERDE MELK A 10 cent per LiterSesch Zwarte Kousen Echtkleurig en Ijzersterk SCIIEXK A Z Prijsverlaging BOTER Van af MAANDAG is de prjjs der Boter tot nadere aahkondigiug als volgt GEPASTEURISEERDE EOOMBOTER 70 cent per half Kilo BELEGEN GEASBOTEE zeer geschikt voor keukengebrnik 65 cent per half Kilo Beitelliugen worden tweemaal daags aan huis bezorgd De Goudsche Melk lnrichting m SCHIEDAMiVIEH GENEVEE Merkt NIGBLTCAP Verknjgbaw bij i M PEETER8 Jz N B A la bevijs ran echthaid ii eaohet en kurk iteeds roorsien rui deo naam der Firma P HOFPB zor3 d er veer OP MAAT bij D MIEBIËS Kleiweg E 100 IFsmmörniT De trekking begint MAANDAG 18 MAART a 8 Loten en gedeelten van Luten zöu te bekomen ten kantore van de Collecteurs A C COSIJNyJouwe C 9 bö de Vischmarkt Jhr H A A MEIJER Markt A 97 GOUDSCHE KAAS in diverse kwaliteiten van 1S 40 cent pei alf Kilo LEIDSCHE KAAS s ut per half Kilo en EDAMMEE KAASJES van f l tO p stuk Zijn steeds verkrijgbaar bg De Goudsche IHelk Inrichtlng Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels on alles wat tot het koksvak behoort desrerlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend jerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 Pain Expeller Daztis jaai irardt dit midd l mvt Tarraaaand nooaa all pQHatiUanda iAmfTiaf aasgawaad tatan Bhaun tiak Jloh t TarkoT ih aid rÖ ia dan Inwwnlnif aaa o s dal ook iaAan Tartroawan Hm latta op hat fabriakamack iakari Adn a6 7 o an60a dai in da maaata uatliakML Ta Imatardaa M ülatk Ci4ban vaa Toru an Baadera a l Mevrouw POMPE BLEEKERSSINGEL vraagt tegen 1 Mei eene Dienstbode van goede getuigen voorzien en voor dadelijk EEÜTE NOODHULP Telepliooimet Ciouda Abonnement f 40 per jaat voor perceeien binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Eijka Intercommnnaalbureau Op 1 Maart 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaaraan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT W Wie werkelijk p r jj s stelt een te hebben laat zich fotografeeren in da Votografitche HunMtinrlehUng STTJIDIO m P V D WAALS iFl SINGEL 661