Goudsche Courant, maandag 18 maart 1901

HEROPEND de Grootste Goedkoopste en Soliedste Magazijnen van TAPIJTE Gordijnstoffen Karpetten Loopers Vloerzeil en Linoleum TAFELRLEEDEN en BEflANGSELPAPlER AANBKVELEIND FiRHA B DE JONG Gouwe C 185 GOUDA £ Q ZELTINGER Moezel 0 90 OTiöO = cd rm BOURGOGNE 1 10 47 S § S De fiesschen zijn in de prijzen begrepen en worden 43 ets per stuk temggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bj De arma T CREJIAIS Gauda 2 GES Q O H s O SB Hollandsche Cementsleeiifabriek D VELDHUIS HEEFT EN HOUDT STEEDS II VOOKEAAD Ei en Cirkelvormigs Buizsn waterdichte Putten ALLE SOORTEN TEGELS KOEDRINKeOTEN ENZ VRAAGT PllIJSOPOAVE NIEUW ONTVANGEN IN HBT Schoen en Laarzenmagazijn van B VAIT TOITGERLOO Horie Groeiiendaal de Voorjaars Artikelen Prachtige Aanneem Schoenen en voor de Communie g eschikt AANBEVELEND Aan de Stemgereclitigde lidmaten der Ned Her Grem te Gouda De STEMMING over de vraag of de benoeming van predikanten eni zalWÜTen opgedragen aan den Kerkeraad vJ dat daarin op andere wijze zal worden voorzien zal gebonden worden op MAAN DAG 18 MAART k des Toormiddags van tl S uur des namiddags van t 9 uur in de Consistorie en de Kerkroogdenkamer der Qroote Kerk Het resnltaat der stemming zal worden opgemaakt dea avonds dadelijk na afloop De Korkeraad der Ned Herv Gem A WAETENA h t Praese J W BERKELBACH Y p SPRENKEL h t Scriba Goudsche IJzer en Metaalgieterïj v D HARST L Co SPECIALITEITEN TOOK DE LEVERING VAN alle GletwerkcD in IJzer en Koper tegen zeer coBcsriweodeprijies TANDWIEIEN RIEMSGfliJVEN VLlËGWlELeN in alle almetingen worden manner mo dei vervaardigd BOÜWAHTIKELEN RAAMGËWICHTEN ROOSTERBAREN ia Stul Uarslgüss tegen de minst mogelijke prijzen TTxaagTt E x5 so3 êra ve S 5 s D 3 S3 ï s O Cl 8CH0EI MAG AZIJ1 Ei De Roode Laars EM De Goedkoope Winkel zijn beslist de Goedkoopste filolled§le en meest gesorteerde Jllagfazijnen van Gouda en Omstreken ZIE ETALAGE AANBEVELEND J VAU ZOITITEVELD KOOKT MAGNETO 2 CENT güGÏ MOiA HANDWERK 3 CENT in kistjes van 25 50 en 100 stek Flor Ie Silva 4 et Flor de Partagas 5 et Heifnvaarê fielmporteerOe Havana Sigparenmagpazijn Korte Tiendcwe U 2 0mmËÊL 99 a s n 9 S VAK WIJMSAABBEH a o S Kort orerzicht onser Prijscourant H SHERRIES Pale en Gold Dry van al J 16 60 per 12 fiess B ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 = MADERA S droog en zoet 18 12 fl VERMOUTH lo Tnrin 1 50 flesch O BODEGA CHAMPAGNE 1 75 1 a COGNAC i 1 1 75 1 2 25 f 2 75 i 3 25 t 3 75 en 6 S COTCH WHISKY i25 I H BOItIDE TJ2C si § Q O Per Fl Per Ank 46 Fl l 2 a M LISTRAC 1 a 65 Nto t 27 76 1 g i H CHATEAU VALROSE 0 76 31 IS 5 2 St ESTEPHB 0 85 36 ln Z St EMMON 1894 1 42 S S g PAUILLAC 1893 1 25 63 iS S S GRAVES Witte Bordsaui 0 80 34 SP o s a O SAÜTERNE 1 42 IS S mm mm TWEEDE BLAD STADSNIEUWS GOUDA 16 Maart 1901 Benoemd tot ridder in het Legioen van Eer de heer Dr H Ysael de Schepper directenr van de Kaarsenfabriek alhier Geslaagd bij het examen nuttige handwerken te s Gravenhage mej A J de Bock alhier Zondag 17 Maart van 12 tot 8 nor en Maandag 18 Maart ran 8 tot 10 nnr n m zal op de bovenzalen der R K Leesvereeniging eene tentoonstelling gehouden worden van teekeningen vervaardigd op de teekenschool van den N B K Volksbond aid Gonda welke tentoonstelling gratis voor een ieder toegankelijk is en waarbij iedeijt die er belang in stelt nitgenoodigd wordt een kijkje te gaan nemen W j verwijzen onze lezers leden der Ned Herv Kerk naar een in dit nnmmer voorkomende advertentie lyaarbij zij zich moeten uitspreken of voor de eerstvolgende 10 jaren de keuze van predikanten enz door den kerkeraad zal geschieden dan wel door een kiescollege Wij geven hen ernstig in overweging voor een kiescollege te stemmen opdat ook zg een stem in het kapittel hebben en dan niet later kunnen klagen dat zjj aan een leiband gaan Reedwik Maandagochtend had het 10jarig dochtertje van den veenarbeider A V het ongeluk van den draai welke naar haar woning leidt in de vrg diepe wetering te vallen Gelnkkig werd het gevaar waarin het meisje verkeerde door den heer P Poldervaart spoedig opgemerkt die zonder te aarzelen gekleed te water sprong en het genoegen smaakte het kind te redden Roode Kruis Hulpvr Comité AFDEELING GOUDA 1900 1901 Aan leden en belangstellenden geeft bet Bestuur van het Hnlpvr Comité van het Ned Roode Krnis afdeeling Gouda gaarne het verslag van de werkzaamheden en verrichtingen loopende over het achten twin tigste dienstjaar De steun van velen is steeds noodig om te kunnen voortgaan met bede sling Om de bedeeling z66 veel mogelijk rechtvaardig te doen zyn werd op voorstel onzer penningmeesteresse mej N 1 Schelling om meer te handhaven het beginsel dat de vereeniging het Roode Kruis alhier is opgericht ten behoeve van herstellende zieken welke zes weken bedeeld worden en in bizondero gevallen znlks te wijzigen door het Bestnur aangenomen Leden en belangstellenden wordt beleefdelijk verzocht inzage van het verslag te willen nemen opdat door aanbeveling ook weder nieuwe leden mogen gewonnen worden In 1900 mochten 17 leden 4 f 1 een f 2 50 en een a f 2 toetreden wijl door vertrek naar elders of om andere reden eenige leden bedankteu is het toetreden van nieuwe leden zeer gewenscht De ware belangstelling van vele leden ook die der leden buiten de stad is weldadig Met weigemeenden dank wordt vervolgens gaarne melding gemaakt van de volgende giften als naar gewoonte met opgave van tyd plaats en bedrag In Maart mocht ontvangen worden nit Gouda een veldbed 17 Maart uit Beetgumcrmolen f 1 50 Uit Gonda 1 1 10 In Mei f 1 f 1 i Juni mocht van den Heer I van Reedt Dortland het legaat van wijlen den heer Kranenborg te s Gravenhage overleden ontvangen worden groot f 600 5 Juli uit s Gravenhage f 1 7 Juli nit Nnnen souvenir aan mej M H B f 100 30 Oct nit Gouda als vorige jaren de belangrijke gift k f 200 7 Nov uit Leiden l 5 De verloting van de sprei in vorig verslag vei meld als ontvangen mocht de opbrengst f 76 zijn en getrokken worden op No 46 2 October werd daarvan kennis gegeven aan de milde geefster mevrouw R thans te Utrecht In December van eenige belangstellenden 12 soeplijaten mede van de hh G en E eene soeplgst ieder Voor gebruik van veldbed f 1 ontvangen en van J L eene gift S f 1 25 1 Juli van den heer C van B alhier ontyangen tien busjes beschildert met Rood Kruis en Afdeeling Gouda welke op voorstel onzer penningmeesteresse geplaatst werden in Sept biJ tien belangstellenden Gaarne brengen wij openlijk onzen weigemeenden dank aan leden en belangstellenden die door hunne gewaardeerde welwillende gaven en contribntiën ons gesteund hebhen mede aan hh uitgevers der Goudsche Couranten onzen dank voor de welwillende opname van het verslag hen immer bereid vindende wanneer ook noodig Op aanvrage van hh geneeskundigen werden 133 zieken van versterkende middelen voorzien Aan hen werd uitgereikt Aan vleesch voor f 38 46 aan melk voor f 302 69 aan eieren voor 1 15 50 aan herstelling van 2 rnststoelen f 12 De ziekenstoelen ringknssens enz worden door beatnurderessen waar noodig in gebruik gegeven De rekening is nagezien en goedgekeurd door den heer A van Ijsendijk en mevrouw A H van de Velde van Slooten 6 Dec bracht ook ook ons Bestuur hulde aan President Kruger door aanbieding eener bouquet met linten in Transvaalsche kleuren en nam ook deel aan de albumhnlde In Mei aanvaardde mej A Vergeer de taak als bestuurslid voor het ziekenbezoek bare welwillende medewerking is ons bestuur steeds aangenaam Door het bestuur van het Hoofd Comité ontvingen wj de gewone berichten en verslagen welke belangrijk waren Het gewone bedrag werd in Mei aan het HoofdComité door de penningmeesteresse overgemaakt 25 Januari 1901 mocht een copie ontvangen worden van een belangrijken brief door den StaatsPresident der Z Afr Republiek geschreven om persoonlijk hulde en dank aan te bieden aan het Hoofd Comité en het volk van Nederland Met vertrouwen en aanbeveling meenen wg ons verslag over het acht en twintigste dienstjaar te kunnen eindigen onder aanbeveling voor elke gift hetzü in geld oud linnen stoelen of gebruikt beddengoed beleefdelijk in herinnering brengende de z6ü laag mogelp gestelde contributie jaarlijks minstens k f 1 voor het lidmaatschap Het Bestuur Mevr M J ten BOSCH Scboltenj Voorzitteresse Mej N J SCHELLING Penningmeesteres Mej C SALTSEE Secretaresse Mej J M SALTSEH Bestuurslid Mej B TEMMINCK Mej E DE BACKER Mej Am VERGEER VERGADERING V4 Dy GEM ¥tE1UAD VRIJDAG 15 MAART 1901 Vervolg Aan de orde 7 Het voorstel tot verhuur van een stukje grond aan den heer F Herman Fz Ing St No 22 Bij behandeling van dit voorstel verlaat do heer Herman tpelijk de vergadering De heer Donker vraagt of de heer Herman werkelijk recht heeft op dat stukje grond in dat geval toch zou er geen reden ziJn dat de gemeente iets van den verzoeker aanneemt De Voorzitter antwoordt dat de heer Herman zoolang deze leeft eene eigenaardige verhouding tot de gemeente ziJne rechten niet wenscht te doen gelden er bestaat dus geen bezwaar tegen den verhuur De heer van Galen wvjst op de woorden in het verzoek van adressant dat deze zich alle rechten op den in huur gevraagden grond voorbehoudt waar tegenover de heer Bellaart doet uitkomen dat de verzoeker niet ontkent den gemeenscbappelijken eigendom van de gang en dan ook eenvoudig in huur vraagt de helft waarop de gemeente recht heeft In stemming gebracht wordt het voorstel aangenomen met 8 tegen 7 stemmen Voor stemmen de heeren de Raad Bellaart van Iterson Prince van de Velde Dessing Jager en Noothoven van Goor Tegen stemmen de heeren Vingerling Luger Krook Donker Jaspers van Galen en de Lang Bij deze stemming was afwezig de heer Straater De heer Herman keert in de vergadering terug Op voorstel van den heer Noothoven van Goor in verband ook met bezwaren van sommige leden tegen eene avondzitting wordt besloten de punten 8 en 9 te verschuiven tot aan het einde der agenda nadat in antwoord if eene vraag van den heer van Galen gebleken is dat de bedoeling is beide zaken nog in deze zitting af te doen Aïn de orde 10 Het voorstel om in bruikleen te aanvaarden het kerkelijk archief der SintJanskerk van vóór 1573 Ing St No 20 Wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan de orde 11 De voorstellen betreffende den aanlegvan het van Bergen IJzendoornpark Ing St No 18 De heer Vingerling opent het debat met te kennen te geven dat hiJ wat de kosten betreft de voorkeur zou geven aan planB maar om nu wat de keure van een plan betroft tot een beter resultaat te komen stelt spreker voor de zaak te renvoyeeren naar B en W met het verzoek de plannen B en C in handen te stellen van eene commissie van deskundigen om daarover te rapporteereu Da heer van de Velde gevoelt in beginsel veel voor dit uitstel maar heeft bezwaar tegen de uitsluiting van plan A ook op grond biervan dat de ontwerpen van A zoowel als van B zoo weinig in de gelegenheid zijn gesteld afgewerkte plannen in te dienen in tegenoverstelling van de firma Groenewegen die alle medewerking en verlichting heeft ondervonden De heer Vingerling wijzigt nu ziJn voorstel in dien zin dat ook plan A daarin wordt opgenomen De heer Noothoven van Goor kan in de aanneming van hot voorstel Vingerling niets anders zieni dan tpverlics en groote onkosten Daar het hier ook grootendeels betreft een kwestie van feraaak zullen de deskundigen het nooit eens wdrden en het uitbrengen van meerdere rapporten heel wat geld kosten De Voorzitter weerspreekt de uitingen van den heer van de Velde op het pant van ongeljke behandeling der ontwerpers allen zijn op volkomen dezelfde wijze in staat gesteld te doen wat zij in hnn belang noodig achten De heer van do Velde omschrijft nader wat hem is medegedeeld hetgeen hë samenvat in de vraag of aan Groenewegen is gevraagd oen plan te maken f De Voorzitter kan deze voorstelling blijven tegenspreken Van bet begin der zaak af hebbeu zich een aantal deskundigen nit eigen beweging aangemeld en nu is het niet de schuld van B en W dat de plaatselijke deskundigen later zijn gekomen Toen dooi Groenewegen is gevraagd een plan te mogen maken is geantwoord dat hg dat gerast kon doen evenals alle anderen maar dat de beslissmg eerst later zon vallen en in geen geval eenige verbintenis of belofte werd gedaan Voorts wijst de Voorzitter er nog op dat plan B aanvankelijk is ingediend zonder begrooting en dat den ontwerper daarop zelfs nog opmerkzaam is gemaakt De heer van de Velde nu meer bepaald sprekende over de mérites van uitstel wat de zaak zelf betreft ten aanzien van de grondgesteldheid ziet zonder een rapport van onpartijdige deskundigen op tegen de risico die de gemeente loopen kan om het park eenmaal aangelegd in goeden staat te houden Spreker wenscht daarom een degelijk onderzoek naar de grondgesteldheid daar nn het op eene beslissing aankomt het zich verlaten op de geruststellende verzekering van deskundigen dèstps wel plaats heeft gemaakt voor toenemende onzekerheid De heer Bellaart wijat op het resultaat verkregen met het Vondelpark aangelegd op den slebhtst mogelijken grond De heer Noothoven van Goor ziet in de opvatting van den heer van de Velde over den omvang der raotie Vingerling eene uitbreiding daarvan Het gewenschte uitstel beoogt niet een grondonderzoek om over de plaats van het park te spreken daaromtrent is besloten en thans is alleen aan de orde de wijze hoe het park zal worden aangelegd De heer Vingerling voert daartegen aan dat het toch vanzelf spreekt dat do deskundigen bj het beoordeelen van den aanleg rekening zouden moeten houden met den grond en dus ook daarnaar onderzoeken De heer Noothoven van Goor geeft toe dat de plannen moeten worden beoordeeld naar de plaats waar het park komen moet maar nu nog eerst die plaats te gaan beoordeelen dat is niet meer aan de orde De heer van de Velde ligt nader als zijne bedoeling toe dat een deskundig onder oek ook naar de grondgesteldheid eene aanwijzing geven kan of de begrooting van eenig plan betrouwbaar is of dat er eene zekere som biJ zon moeten om tot iets blijvend goeds te komen De heer de Baadt vertrouwt op het rapport der Commissie van fabricage die voor twee derden bestaat uit mannen met de grondgesteldheid in en om Gouda uitstekend op de hoogte hoe zal een beter oordeel te verkrijgen zijn van een vreemdeling De heer Dessing vroeger tegen de aangewezen plaats geweest zijnde heeft begrepen zich te moeten neerleggen biJ het eenmaal genomen besluit Spreker wjst op het onderzoek dat de ingediende plannen van alle kanten hebben ondergaan en meent dat die groote vrees aan nu tegen de grondgesteldheid van andere leden dan maar vroeger uitgesproken had moeten worden Wat het gekozen plan zelf aangaat betreurt spreker het wel dat dat grootere kosten meebrengt maar waar daarvoor het beste is te nomen moest daarover worden heengestapt De heer van Galen hoopt niettemin dat de heer Dessing alsnog voor de motie zal stemmen met herinnering aan diens vroegere houding ten opzichte van den aanleg van een park op die plaats Spreker stelt nog maals in het licht de waarde van een onpaftgdig onderzoek van deskundigen hetgeen ooli eene geruststelling zal zijn voor de Commissie van fabricage In stemming gebracht wordt de motieVingerling verworpen met 9 tegen 8 stemmen Tegen stemmen de heeren de Raadt Herman Bellaart van Iterson Prinee Dessing Straater Jager en Noothoven van Goor Voor stemmen de heeren Vingerling Luger van de Velde Krook Donker Jaspers van Galen en de Lang Aan de orde is nu weer de bespreking van het voorstel van B en W om te besluiten tot plan C waarbij de heer Donker doet nitkomen dat plan B hem het aannemelijkst voorkomt omdat daarmede het legaat niet zou worden overschreden onbekend is dat die ontwerper de eenige is die het voor de begrooting zou willen maken terwijl de andere ontwerpers in geen enkel opzicht het bewijs daarvan hebben geleverd Plan B als van een inwoner der gemeente komt beter doordacht voor De Voorzitter betoogt dat het verschil in kosten met vrü groote zekerheid kan wegvallen daar de heer Oomi als opmaker der begrooting van de grondwerken van plan B heeft verklaard dat het door Groenewegen aangenomen percentage voor den inklink als bepaald te hoog moet worden aangemerkt BiJ waarschijnlijk geen verschil van kosten levert plan C dns grooter waarborgen De heer van de Velde vraagt of de voorziening in de waterverversching bjj plan C door middel van buizen en kolken voldoende is te achten waarop de Voorzitter er op wijst dat het bevestigend antwoord daarop reeds in het rapport is te vinden De heer van Galen herinnert er aai dat bjj steeds is geweest en nog is tegen den aanleg van het park op die plaats maar wat nu meer bijzonder plan C betreft wijst spreker er op dat de aanleg van bot plantsoen aan de Pnnt bewijst dat de heer Groenewegen de eischen van den grond in onze gemeente niet kent De paden liggen hooger dan de bedden hetgeen hier juist andersom moet wezen De heer van Iterson bestrijdt dat en geeft daarvan deze verklaring dat de paden zijn verhard en dus niet zakken maar de bedden steeds opbooging vereischen Als bewijs dat waar deskundigen te sïmen zp steeds gemis aan eenstemmigheid is voert de Voorzitter aan dat op dat punt juist de commissie w s verdeeld het is dus het best dat over te laten aan hen die ondervinding en praktijk hebben op dit gebied In stemming gebracht wordt het voorstel van B en W aangenomen met 9 tegen 8 8 stemmen Voor stemmen de heeren de Raadt Herman Bellaart van Iterson Prince Dessing Straeter Jager en Noothoven van Goor Togen stemmen de heeren Vingerling Lager van de Velde Krook Donker Jaspers van Galen en de Lang Besloten is dus lo Voor den aanleg van het van Bergen IJzendoornpark op d daarvoor aangekochte gronden ter weerszoden van den Winterdp goed te keuren en vast te stellen het plan der heeren Groenewegen en Zoon te Bilt 2o aan deze firma als architect op te dragen do uitvoering van dat plan tegen eene vergoeding voor het maken van plannen teekeningen en begrootingen en het houden van toezicht op de uitvoering van 6 75 ten honderd der kosten van aanleg vermoedelijk bedragende f 40000 3o te bepalen dat de levering van het benoodigde plantsoen en de uitvoering van die werken weljce naar het oordeel der Commissie van bijstand in het beheer der gemeentewerken en van B en W daarvoor vatbaar zijn zal geschieden bjj openbare aanbesteding 4o B en W te mochtigen den aanleg van het gedeelte tusschen den Winterdijk en het Staataspoorwegstation zoo spoedig mogelijk te doen aanvangen 6o tot de voorgestelde flpantieele regeling door wijziging der begribting Aan de orde 8 Het voorstel tot verhuur van een stukje gerioleorden grond aan den heer E Arends lug St No 11 De heer van Galen verklaart eveneens als de vorige maal tegen dit voorstel te wezen mede in verband met het ingekomen adres van Verhoeft waarin een voorbeeld wordt genoemd van een gunstiger afloop van brand dan het geval zou zjjn geweest wanneer deze grond niet publiek toegankelijk was geweest In stemming gebracht wordt dit voorstel aangenomen met 9 tegen 7 stemmen Voor stemmen de heeren de Raadt Herman Bellaart van Iterson van de Velde Straater lager en Noothoven van Goor Tegen stemmen de heeren Vingerling Luger Dessing Krook Donker Jaspers en van Galen Bil deze stemming is afwezig de beer ds Lang