Goudsche Courant, maandag 18 maart 1901

R Ct meldt zeer bepaald wegens gewichtige financieele ea andere bezwaren het ontworpen plan in nitvoering te brengen Met het oog op een mogelgk uitbreken van de pest in Londen worden door den Minister van binnenlandsche zaken geneeskundigen gevraagd om eventueel toezicht te honden op personen varende op schepen tusschen Londen en Nederlandiche havens Nieuwe l§ilofreii HEEEElT LEEDmG A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepltonn Xo lÊ Iti urs van Anislerdani Slotkrt 76 A 98 1 92 Dinsdag 10 Maart 1901 30ste Jaargang No 8455 mimm coümmt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken fijWJ Telefoon Ne M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd lelefuou tt M De Uitgave dezer Courantg e iehiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzond eriijke Nommei s VllTF CENTEN Aan de orde 9 Het afwijzend preadvies op liet verzoek van den heer W van Bokknra om uitgang op de zyi achter de Lange tiroenendaal Ing St No 15 De heer van Galen doet hierby het voorstel het verzoek wel in te willigen daar dan de toestand van die zgl die thans nietgtn tig is te noemen zeker veel kans heelt te zullen verbeteren Het voorstel van Galen in stemming ge bracht wordt aangenomen met 11 tegen 6 stemmen Voor stemmen de heeren De Eaadt Vingerling Prince Lager van de Velde Desaing Krook Donker Jaspers van Galen en de Lang Tegen stommen de heeren Herman Bellaart van Iterson Straater Jager en Noothoven van Goor Aan de orde is na de interpellatie Vihgerling waarvan de inbond reeds in ons nammer van gisteren is medegedeeld Het antwoord van den Voorzitter namens B en W is aldus Ter beantwoording van de vragen door den beer Vingerling tot Burgemeester en Wethouders gericht heb ik de eer het volgende namens het College mede te deelen Wat de eerste vraag betreft Gedeputeerde Staten hebben de nieuwe indeeling der gemeente in kiesdistricten vastgesteld by hun besluit van 19 23 Februari No 53 dat aan den Baad is voorgelezen zooals het door Burgemeester en Wethouders is ontvangen het vermeldt geen motieven die motieven zgn ook aan Burgemeester en Wethouders onbekend De wet bevat trouwens voor Gedeputeerde Staten geen verplichting om hunne overwegingen aan wie ook mede te deelen enkel de verplichting om den Raad te hooren alvorens eene nieuwe districtenrerdeeling vast te stellen en aan die ver plichtlng is voldaan Op de tweede vraag zjn Burgemeester en Wethouders als zoodanig niet bereid te antwoorden Volgens Artikel 183 der Gemeentewet zjn Burgemeester en Wethouders wegens het dagelgksch bestuur aan den Raad verantwoording schnldig en geven zy te dien aanzien alle de door den Raad verlangde inlichtingen Artikel 179 der Gemeentewet om rgtt wat tot het dageiyksch bestuur der gemeente aan Burgemeester en Wethouders opgedragen behoort Behoort de nitvoering van Rykswetten door Burgemeester en Wethouders reeds niet tot het dageiyksch bestuur de correspondentie met een hooger College over de uitvoering van Rykswetten door dat hoogere College is in nog sterkere mate buiten het dageiyksch bestuur dor gemeente gelegen Het antwoord op de tweede vraag van den geachten interpellant moeten Burgemeester en Wethouders derhalve schuldig biyven De hoer Vingerling betreurt het dat de gestelde vragen voor zoo wSinig of zoo goed als geen beantwoording vatbaar zgn en kondigt zyn voornemen aan ota in do volgende vergadering eene motie in te dienen teneinde aan deze kwestie eene zekere kwalificatie te geven De door den heer Bellaart gestelde vragen wiens interpellatie hierop aan de orde is luiden aldus lo Is bereids een verzoek ingekomen om op dat terrein een eventueel aan te leggen weg of straat op den voet van Art 13 der bouwverordening te mogen doen aansluiten aan hetzg de Chrabethstraat hetzQ den Winterdyk hetzy aan den KattensingelV 2o Welke voorwaarden zouden aan eene eventueele vergunning tot aansluiting aan een of meer dezer wegen naar het oordeel van UEd B en W moeten worden verbonden P Uit de korte toelichting biykt dat de bedoeling is te weten of het Dngeiyks Bestuur en de Raad het in handen hebben om te voorkomen dat daar woningen verrözen waardoor het toekomstige park er nioj beter op zal worden De Voorzitter dient daarop aan de volgende beantwoording Ik heb de eer namens Burgemeester en Wethouders en na raadpleging van de Commissie van bystand in hot beheer der gemeentewerken als antwoord op de door den heer Bellaart t ot hen gerichte vr igen het volgende mede te deelen Artikel 13 van de Verordening regelende de bouwpolitie luidt Het is vbrbodep op particuliere grondennieuwe openbare wegen en wegen aansluitende aan openbare wegen aan te leggen of bestaande openbare ett aan openbarewegen aansluitende wogen door aan of herbouw te verlengen of uit te breiden tenzümet vergunning van den Raad en in overeenstemming met de daarbg gest Sswor waarden V By deze vergunning bepaalt de Kaa ae rooiiyn het peil en de wjie van bostrannt of verharding en van rioleering van den wem Op het stak weiland tusschen de Ja Verzwolle wetering en het aan to leggen Van Bergen IJzendoornpark biykens de annonce in de dagbladen te vorkoopen in op het perceel afgebakende bouwterreinen kun nen uit den aard der zaak niet meerdere gebouwen gesticht worden zonder dat tevens als toegang tot die gebouwen op dezen particulieren grond een weg wordt aangelegd De grond is aan alle zgden afgesloten toegang tot den grond en den daarop aan te leggen weg kan zooals de geachte interpellant terecht in zyne vraag aanneemt alleen verschaft worden door aansluiting hetzy met den Winterdgk hetzj over andere particuliere gronden met den Kattensingel hetzy met de Crabethstraat alle drie welke wegen zgn openbare wegen Voor die aanslniting is das noodig de vergunning van den Raad Het verzoek om eene derg lgke vergunning is echter tot op heden nog niet ingekomen Wanneer eventueel een verzoek tot aansluiting van een op bedoelden particulieren grond aan te leggen weg aan een der drie genoemde openbare wegen wordt gedaan dan zal de Raad waarschyniyk wel niet de vergunning daartoe weigeren Maar de Raad heeft by een te verleenen vergunning voorwaarden te stellen en te bepalen de rooiiyn het peil en de wyze van bestrating of verharding en van rioleering van den weg waarvoor de aansluiting gevraagd wordt Naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders en van de Commissie van bgstand in het beheer der gemeentewerken zal betreffende de rooilgn moeten worden gevolgd de regel gestald in artikel 14 der Verordening regelende de bouwpolitie nameiyk dat de weg van het punt van aansluiting af eene breedte moet hebben van ten minste 10 M als hy aan beide zgden en van ten minste 7 M als hy slechts aan eene zgdo zal worden bebouwd Het peil van den weg zou noodzakelgkerwgs moeten zgn het peil van den weg waaraan zal worden aangesloten In verband met de omstandigheid dat alleen aansluiting met bestrate openbare wegen mo geiyk is en met het oog op de ondervinding in andere gedeelten der stad opgedaan zon naar onze meening dienen te worden bepaald dat de weg niet zal zyn een grintweg maar eene straat met klinkerbestrating voorzien van eene voldoende rioleering tot afvoer van hemelwater Wat de aan de vergunning te verbinden voorwaarden betreft in de eerste plaats zullen natunrlgkk alle kosten welke van de aansluiting het gevolg zouden zyn voor rekening van de aanvragers zgn Maar er is nog iets en de heide genoemde colleges zgn den geachten interpellant dankbaar dat zy in de gelegenheid zyn gesteld daarop de aandacht te vestigen De omgeving van de Crabethstraat en het te stichten van Bergen IJzendoornpark is het eenige gedeelte der stad waarin voor den bouw van arbeiderswoningen eenregelmatige uitbreiding van de bebouwde kom in verband met de eischsn van het verkeer en en van den welstand nog niet onmogeiyk is gemaakt en de kans van het tot stand komen van een straat of wyk met flinkere woningen nog niet is afgesneden In het belang van de gemeente dat in deze misschien in strgd is met het belang van enkele kleine bouwondernemers moet dus de bouw van arbeiderswoningen in die omgeving en speciaal op den te verknopen particnlieren grond worden verhinderd als dat mogelgk is En In dit geval is het mogeiyk heeft de Raad het in zyn hand door geschikte voorwaarden aan de vergunning tot aanslniting aan een bestaanden openbaren weg te stellen te bevorderen dat langs den op het terrein te maken weg geen arbeiderswoningen doch flinkere huizen verrgzen Burgemeester en Wethouders en de Commissie van bystand in het beheer der gemeentewerken zonden dat doel willen bereiken door als voorwaarde te stellen dat langs den op meerbedoelden grond aan te leggen weg geene buizen zullen worden gebouwd met eene mindere breedte dan 5 M en eene mindere hoogte dan 7 M Ik vertrouw hiermede de vragen van den geachten interpellant volledig te hebben beantwoord Na eene dankbetuiging van den interpellant wordt de vergadering gesloten Gemengde Berichten Men seint uit Enschedé De justitie uit Almelo was gisteren hier om een onderzoek in te stellen in zake een dezer dagen gepleegden moord op K W wiens lyk door een jongen by de Duitsche grens onder Losser is gevonden Het Igk is hier in een ziekenhuis geschouwd In Davos heeft het geweldig gesneeuwd z66 dat de sneeuw in de dalen 1 20 M hoog ligt De postverbindingen jSer postwagen moesten gestaakt worden Talrgke lawine stortten neer op de straatwegen in de bergen Het verkeer kam daar alleen plaats hebben door tunnels in de huizenhooge sneeuwmassa s gegraven Het uitvoerig advies door den Kaad van State over de droogmaking van de Zuiderzee reeds weken geleden uitgebracht ontraadt zooali meo thans aan de N Vrkrs ii 92 91 99 0 s 81 81 ï4 8 80 98 9 U MAAKT I NinnuND Carl Ned W 8 i dilo dito dllc Sdito dito dito S Ho oj Obl Gou ll 1881 88 4 LT iE IriscbrijTiDg 1802 81 5 OosTSNa Obl tn papier 1888 ft dito io silver liaa ft PoKTDOAL Olil met coupon 8 dilo tioket 8 Vil 98 i4 37 100 SO ll 88 881 878 4ft0 5V 101 194 98 101 ISl 68 110 UI 17 158 100 ft61 58 lOl s l KüiLAHD Obl BinDenl 1894 i dilo Oecons 1880 4 dito bij Bolbs 1889 4 dito bg Hop 18 9 e0 4 dito io goud leem 1863 6 dito dito dito 1884 S Bpamje Perpet ichuld 1881 4 TuiKiu Qopr ConT leen 1890 4 Geo leeDiog serie D ree leemn serie G ZciDAraEp V oblg 18 Unioo Üb it 8oh 189g t VieKi zB8Li Obl 4 oDbep lSSl AvsTBRDAH Obligatien 1895 8 RüTTEaüAH Sted leeu 1894 8 Nbd N Afr Handels aand Arandib Tab M Certificaten DeliMaatschappij dito Ara Hypotheekb pandbr 4V Oult Mij der Voratent aand s Or Hypotheekb pandbr 47i Nedertantisi he bank aand Ned Handelmaatach oito N W il Pao Hyp b pandbr 3 Eotl Ky iothe ikb pandbr 4i Ulr liypotbeekb dito 4Vi OoaTRNB Oost Hong bank aand EuBL Hypotheekbank pandb AvBHiKA Equt hy potli pandb 4 Maiw L G Pr Lien eert 6 Nbd HoII IJ Spoor w Mij aand Mij ttt Eip St Spw aand Ned lad Spoorweg ffl aand Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 4 i Italib Spoor I 1887 89A Bol l 3 18 100 811 I 140 37 10 94 104 I 31 jl Vie 108 104 7 101 108 108 99 100 117 U7V 101 Si Znid Ilnl Spwmij A H obl 3 PoLRK Warschau Weenen aand Busl Gr Runs gpw Mij l obl 4 BaMsohe ito aand FaMowa dito aand 6 Ivaijg Pombr dito aand S Kursk Oh Azoir Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Ambbika Cedr Phc Sp My obl G Ghio k North W pr Ct aand dilf dilo Win I eter obl 7 Denrer k Rio Gr Spm oen T a Illinois Central obi iu goud 4 Louisr k Na hvilli Ger r aan l Mexico N Spw Mij Ie hyp a 8 MlBB Kani a v 4pCl pref aand N York Oulasio k Wesl aHud Pcnn dto Ohio oblig 0 Oregon Calif te byp in goud 5 St Paul Minn k Manit obl Uu Pao Hoof Ign ob ig 8 dito dito Line Col Ie byp O ft Cakaua Can South Gbert T aaad Vkh C Rallw k Na lo h d e O A fflsterd Omnibus Mjj aand iSpeclalifelt IN Zwarte Stoffen D SAMSOM Burgerlijke Stand GEBOREN 13 Maart Leentje ouders P L Hofstede en W A van den Berg 14 Pieter Johannes ouders T Huisman en W van den Berg Apolonia ouders P Blok en A Kraayenbrink 16 Comelis Willem ouders B J Harmans en J van Wooning OVERLEDEN 15 Maart A Nieuwenbuisen 3 j A F van den Akker 8 w AI VEIITE TIKI P IOOETlAN Zn Boomkwf ekers Bloemisten Zaadhandelaars GOLDA Flinke voorraad Bloeiende Planten afgesneden BLOEMEN KAMERPLANTEN VRÜCHTBOOMEN STRUIKHEESTERS CONIFEREN ROZEN Leveren BOlftüETTElV KRANZEN BLOEMSTUKKEN enz voor Jedere gelegenheid Tuin en Landbouwzaden Belasten zich met het aanleggen en onderhouden van Tuinen TELEFOON No 102 ONT V A PM GEIN alle soorten SCHOBf WfltK voor hej a s Seisoen en voor het Aannemen in bet NoordbrabanLsch Scboen en Laarzeninagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend O SMITS Alle reparation en aangemeten werk EEN EKSTER OOG kan men gemakkelijk en zonder pijn verwijderen met de beroemde LIkdoorntliicliiiir Terkrggbaar in Flacoos met penseel en gebruiksaanwijzing van V5 cent bij J VA OIJE Kleiweg h 2 Gouda GÖÏröëdërsSTËËFSMA GOUDA Bloemisten BIEDEN AAN Winterharde Vollegrondsplanten de moojpte en goedkoopste bloeiende planten voor den tnin thans planten om gedurende den zomer mooie bloemen te hebben VERDER PRACHTIGE steeds ruim voorzien van Kamerplanten en afgesneden Itloeinen TELEPH No 111 Itoode en Witte Besseiiwijii Aanbevelend FIrraa C LOUaE S wie zeker ajn wu da Ecbte ElKel Cacao te ontvangen iMamengestgld en na vel proefnemingen in den handel gekomen ander des suia des uitvmdffli Dr Miobaells vervaardigd op i beat machines la het wersldb rmnd tebbliasemtnt van Sabra Btollp WOTok te Kenln IicIm Cikel eaesLO in vierkantm Oen BOail Gaciaa is ont nalk gtkaokt at langouB gtzood imk tom daniykioh pbroik een 1 2 heeliptb v i t ptedet voor een kop Chooolala All geneeabaebüge drank by vil van diarrbee iWits net water te lehralhaB Terkrijgbur bjj 4e ToeniMMti H ApotSakan va Vt go V t pmAojt rT êr 5ö cats Oenenulvattgenwoaidigar Mr IMerland JuKus ManenUtdt Amnterdam Kalverstraat 103 I Druk van A BRINKMAN Zn Gouda BultenlaRdsch Overzicht Een telegram uit Kaalspruit aan de Times luidt Men zegt dat Botha de la Key en do Wet den 18en Maart bijeen zullen komen om te beraadslagen over den toestand De guerrilla duurt voort in de Oranje rivierkolonie do spoorweg is in den algeloopen nacht Donderdag op Vrijdag bjj Vantersburgweg vernield ook zijn herders die een kudde bewaakten aangevallen Men zegt dat Eourie 600 man in de buurt van Dewetsdorp vereenigd heelt De geheele telegrafische verbinding tusschen Kaapstad en de oosteiyko provincies der Kaapkolonie beneven met Natal is ge stoord daar de Boeren de telegraaAjjnen hebben doorgesneden Dit bewgst alweer in verband met het betrekkeijk vele dat de laatste dagen over de operaties van Scheepers en Kreutzinger s commando s is medegedeeld welk een last en schade z j de£ugelschen dag in dag uit bezorgen en welk een groote macht aan geregelde troepen zooveel als koloniale verdedigingskorpsen op do heen moet worden gehouden ter wille van de betrekkelijk kleine scharen die zich nog bijna overal in de Kaapkolonie vertoonen Een ander telegram uit Kaapstad maakt melding van een aanval der Boeren op een remontedepot te Bowker s Pirk op Donderdag j l VVaar Bowker s Park preoiei ligt kunnen we niet nagaan we vinden slechts Bowker s Fort dat gelegen is in de Transkei in de oostelijke Kaapkolonie Dit is in zooverre van belai g dat indien deze beide inderdaad een en dezelfde plaats zp hetzoude blijken dat de Boeren al zéér vernaar het oosten zgn doorgedrongen Onmogelijk is het zeker niet nu ze in de buurt van de Koonap en Grootvischrivieren rondtrekken Ze zouden in dat geval tevens aantwee zijden van den spoorweg üaar OostLonden staan wat voor Kitchener s aanvoerwel eens minder bevorderlijk kon blijken Het gevaar voor het verkeer op dien spoorweg is trouwens voortdurend groot zoolangde Engelschen er met hun groote troepenmacht nog niet eens in kunnen slagen de republikeinen uit het land ten oosten vanCradock te verjagen v De Wet s inval moge vrijwillig ol gedwongen opgegeven zjin hij kan tevreden wezen over het werk der kolonne s wie hiJ in December gelegenheid gegeven heeft in de kolonie te trekken on die voor zoover ze FEVILLETOX WIL SKRAC HT s MijrfiBcr von Bernsdort ontbijt ook bij ons zeide Habicht s vrouw om hare verlegenheid te verbergen met neergeslagen blilt ter wijl zij een vierden kop en schotel op tafel zette iDat weet ik antwoordde Magdalena zonder eenigen schroom hij heeft het mij verteld en nijj den raad gegeven toen ik mij beklaagde dat ik sedert het ongeval mijn broeder overkomen steeds alleen moest ontbijten óók naar u te gaan en mij eens voor altijd aan uwen ontbijtdisch te noodigcn Van twee kanten ging er juist op dat oogenblik eene deur open door de eene trad Habicht door de andere Kgon von Bernsdorf de kamer in Beiden hadden Magdalena s laatste woorden gehoord De oude heer sprak terstond een woord dat uit hel hart kwaro en zeide Dat i eene ongekende reugde die gij ons in t vooruitzicht stelt lieve genadige frcuie meteen schooi hij zijn stoel dicht naast den hare en reikte haar de suiner tan Egon drukte Magdalena de hand zag haar blijde in de vriendelijke oogen en sprak dankbaar en voldaan Wat is het toch verrukkelijk lieve bloedverwanten te bezitten Habicht s vrouw zorgde in alle stilte voor de koffie en dacht daarbij lo Die mannen I die daar zijn achtergobloven hem indirect een groote steun moeten zijn bij zijn eigen operaties in den O V S Voornamelök in de Engelsche kranten leeft de hoop op den vrede door de onderhandelingen met Botha nog altgd voort De Daily News houdt vol dat de door haar meegedeelde vredesvoorwaarden niet ver van de waarheid ziJn en acht de kansen op het sluiten van den vrede bemoedigend Hier en daar wordt zelfs waarde gehecht aan de verzekering van Chamberlain in de op kolonisatie Verliefde vrouwen dat de oorlog spoedig uit zal zgn Ook liep te Londen het gerucht dat de Kegeering bevel gegeven had om geen gevangenen meer naar 3t Helena of Ceylon te zenden Wat de mensch wenscht dat ziet hij licht komen Na de milliardon die de oorlog gekost heeft en de waarschijnlükheid dat er nog meer milliarden biJ moeten is het verlangen naar den vrede zeer verklaarbaar Door te vechten in de hoop op een Europeesche verwikkeling is dwaasheid zoo schreef do Ind Beige Woensdag Den volgenden dag liep hier en daar het gerucht dat de onderhandelingen met Botha waren aangeknoopt om de vrge hand te hebben in China iets dat on weinig geloofwaardig voorkwam Maar heden wordt het van vele zijden bevestigd Zoo wordt uit Londen geseind dat de ministerraad besloot aan Sir Alfred Milner op te dragen op vQle punten toe te geven op voorwaarde dat de Boeren onmiddellijk vrede sluiten Do Kliln Z vernam eveneens uit Londen dat verband bestaat tusschen de onderhandelingen in Zuid Afrika en den toestand in China Ook in de regeeringskringen te Berlijn was men overtuigd dat de nieuwe verwikkelingen de afleiding zullen blijken die de Boeren noodig Eindelijk meldt Daily News dat de regeering lord Kitchener heeft gemachtigd te beloven dat aan de republieken geheel vrije instellingen zullen worden verleend Hoever dit bedoeld is f De toestand biedt o i dit gevaar dat Botha onbekend met wat in de wereld omgaat wat spoedig zal toegeven Maar gelukkig is De Wet er ook nog en die heeft naar uit Bloemfontein wordt geseind aan zijn volgelingen verklaard niets van de onderhandelingen te willen weten mannen dal is juist iets voor mijn oudje hij vergeet waar hij slaan moet hij denkt niet aan de gevolgen aan niets denkt hij meer zoodra de freule zich ten onzent vertoont Zij meende het goed de brave vrouw doch het was door allerlei ervaringen hare gewoonte geworden altijd iets aan te merken en altijd iets te voorspellen De oude man kon dat niet dulden vaak had hij zich daarover geërgerd of zijn vrouw uitgelachen Zeer aangenaam liep het ontbijt tot aller genoegen al de rentmeester was reeds een paar dagen geleden op reis gegaan en daarom niet aanwezig Ëgon von Bernsdorf en Magdalena zaten te paard en beraadslaagden nog met den ouden Habicht welken weg zij het boat zouden kunnen rijden om den bergtop te bereiken dien zij bezoeken wilden Hoewel het had opgehouden met sneeuwen was de lucht nog zwaar bewolkt en als de wolken zich ontlastten kon men dichte sneeuwbuien verwachten De oude Habicht ried daarom van de voorgenomen reis af te zien Magdalena wilde daarvan niets hooren en verzekerde dat zij dien weg reeds meermalen gereden had en elke heuvel haar bekend was Met een licht tilqe zette zij haar paard in galop zg keek nog eens om en riep vriendelijk en vroolijk Vóór het middagmaal zijn wij weer thuis I Wat een paar flinke jon menachen zeide Habicht terwijl hij in huis ging Ja ja wacht maar gij zult het wel zien sprak zijne vrouw met waartchiiwende stem als ware zij eene profetes pgij ongelukkige fWat zal ik dan toch zien ocg de oude Habicht min ot meer boos Zou het dan zulk De Frankf Ztg deelt mede dat het ontwerp voor het nieuwe toltarief nog niet aan de regeeringen der staten is toegezonden daar het nog niet definitief is vastgesteld Er zgn moeilijkheden gerezen waarover tusschen de verschillende ressorts van het departement van Snanciën wordt onderhandeld Voor zeker kan het blad reeds mededeelen dat het minimum tarief niet zal worden vastgesteld maar door handelsverdragen onbeperkt gewijzigd dus ook verlaagd zal kunnen worden Ook meent het blad te weten dat het recht om de minimumtarieven te wijzigen uitsluitend aan den Bondsraad zon worden gegeven Deze wijziging van het oorspronkelijk plan dor regeering kan dus de volle ruimte overlaten voor het vernieuwen der handelsverdragen maar zal zeker op heftige tegenkanting van de zgde der agrariërs stuiten Segasta moet van plan zijn de verkiezingen voor de Kamer in Spanje in April te doen houden en dan de Kamer met Mei bg elkaar te roepen Dan kan het adres van antwoord op de troonrede voor de vacantia worden behandeld en is de Kamer vrg met October om dan dadelijk met de begrooting een aanvang te nemen De regeering heeft een schrgven van den bioChop van Grenada ontvangen over de godedienstkwestie Sagasta zal erop antwoorden Sagasta heelt een belangrijke redevoering gehouden waarin hij zijne opvattingen over de sociale kwestie en de godsdienst kwestie heeft uiteengezet Wat het sociale vraagstuk betreft meende Sagasta dat de werkstaking te Gijon was te wgten geweest aan de onverbiddelgkheid der werkgever terwijl het de werklieden zijn geweest die in de conflicten in Catalouië ongelijk hebben Veel werklieden zijn zonder werk ten gevolge von de invoering van betere machinerieën Het is de taak der regeering de gevolgen daarvan te helpen verzachten Wat het economisch vraagstuk aangaat is de regeering van plan de openbare diensten te hervormen en de kosten te verminderen zonder echter het personeel in te krimpen De ambten die worden opgeheven moeten langzamerhand vrjj vallen In de buitenlhndsche politiek zal de regeering neutraal bljjven Verspreide Berichten FaiSKBUK De ex chef van den generalen staf generaal De Boisdeffre ligt aan longaandoening ernstig ziek een groot ongeluk zijn als zij elkander liefhadden en met elkander trouwden Maar onze meester dan die hem haat en hem graag van kant zou willen maken Tegen zijne gewoonte stond de oude Habicht op het punt zijn geduld te verliezen en een scherp antwoord te geven Plotseling bezon hij zich nam zijne vrouw bij de hand en zeide fluisterend zoo dat zij alleen hem hooren kon Hoor eens vrouw misschien was het geval zoo erg niet het zou veel ten goede kunnen keeren het zou als Gods zegen er op rustte b j slot van rekening het beste zijn wat gebeuren kon Ten hoogste verbaasd stond Habicht s wouw haren man aan te kijken zij schudde het hoold en scheen grooten lust te hebben om de zaak nader te bespreken Daartoe had haar raan evenwel geen tijd en ook niet den minaten trek Met een hartelijken lach liet hij hare hand los en riep terwijl hij de deur uitging Vrouw nu hebt gij wcCr wat om over te denken gij zult wel weei een of ander voorgevoel krijgen dat moet ge mij van avond eens nauwkeurig vertellen Min of meer teleurgesteld ging Habicht s vrouw weer aan hare bezigheden het zal wel komen zooali het moet overwoog zij maar ik wil het weten eer het anderen bekend is Als mijn man van avond bij zijn meester is leg ik voor mij de kaart Zeker van hare overwinning vervolgde zij hare dagtaak EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK De tijd van het middagmaal naderde brak aan Terwijl Emile Zola zich zoo uiterstvoldaan heeft getoond over het feit datbij door de amnestie veder erkend werdals lid der orde van het Legioen vanEer heeft De Preisansë heel wat mooier I medegedeeld in verband met de aangewende pogingen om hem ook te herstellen in zijn waardigheid in het Legioenopenlijk verklaard dat hij vrijwillig bedanktheeft en dat zjjn besluit ija deie ouverandelp is De hoofdredacteur der Figaro deheer De Rodas schijnt werkeliUc den jongen graaf Boni de Castellane teTekenentotde mannen van eer en ongeschonden reputatie hy heeft zijn getuigen den heerenPërivien administrateur der Figaro enPrestal president van den raad van toezicht naar den zoo buitengewoon handigen gelukzoeker gezonden en den door dezen ijlings gekozen getuigen graaf De Dion en JoUivat hebben voorgesteld als datumvoor de ontmoeting heden Zaterdag alswapen de pistool en als afstand 26 pas metéén kogelwisseling Dditsobldid Set historische stuk yzer dat den keizer te Bremen tegen het hoofd is geworpen door een ontoerekenbare is door een werkman in een brandkastentabriek herkend als door hem in den vooravond van den aanslag op straat verloren BINNENLAND Van het bouwen van een nieuw Centraalstation te Rotterdam zal de eerste jaren wel niets komen Door de hooge kosten in verband met de groote bezwaren voor de keuze van een geschikt terrein heeft de directie van de Staatsspoorwegen van het grootsche plan waarvan de teekeningen enz reeds gemaakt waren doen afzien Als hulpmiddel is thans een bedrag van f 66 000 toegestaan voor uitbreiding der overkap ing aan het Centraal station richting Schiedam Het toelatings examen tot het reaervekader zal blijkens aankondiging in de Staatscourant van 7 en 18 Maart 1901 no 64 dit jaar worden gehouden op dan 24en Juli e k en zoo noodig op een of meer volgende dagen te Amsterdam Arnhem Assen Breda Deventer B 6ravenhage Groningen den Helder Leeuwarden Maastricht Middelburg Utrecht en Gorinchem en ging voorbij Egon en Magdalena waren van hun wandelrit nog niet teruggekeerd De oude luif jes werden onrustig Habicht s vrouw schreide en herhaalde wel tien keeren dat zij het vooruit geweten had Gloeiend rood kleurde zich de lucht bij het ondergaan der zon scheidende veriichtte zy de besneeuwde toppen der bergen met haar rozigen glans Habicht hield het eindelijk voor zyn plicht zijn heer en meester in kennis te stellen met hetgeen geschied was en maakte zich zonder vrees doch niet zonder hettige gemoedsbeweging tot den tocht gereed De verantwoordelijkheid an hetgeen gebeurd WHS rustte niet op hem want Magdalena was gewoon naar welgevallen over haar tijd te beschikken haar vader had zich nooit om haar bekommerd Door bemiddeling van haren broeder had ig vroeger de beste onderwijzers en onderwijzeressen gehiid zij had uitstekend onderwijs genoten en vlijtig geleerd Zij had nog eene oude sukkelende dame tot gezelschap doch deze had zooveel met zich zelve te doen dat z naar het jouge meiije hetwelk aan hare zorgen was toevertrouwd soms dagen aaneen niet omkeek Wat Magdalena betreft behoetde Habicht dus niet voor een verwijt te Vreezen en mijnheer von Bensdorf was zijn eigen meester Habicht liet zich bij z n heer aandienen werd toegelaten en beleefd welkom geheeten C W0rdt Vervolgd