Goudsche Courant, dinsdag 19 maart 1901

1 r U a U f K 1 L a 1 ae leria B 10 69 18 00 19 87 1 16 3 18 4 89 6 63 89 7 10 7 86 S 26 10 87 U OI 11 16 9 88 7 86 10 51 11 84 8 40 S 9 6 11 7 88 8 43 11 01 11 47 19 39 1 09 3 03 41 6 04 6 30 7 00 7 64 8 08 6U 1 89 H l Directe SiHtorwegverblndtngen met GOUDA WtnterdieDSt 1900 AaDKevaogeD 1 October Tijd vaa firenwick I I f l 7 86 8 91 8 88 9 03 9 84 9 83 9 67 10 36 8 0 f I ff ff 8 60 ff j ff ff ff ff 8 67 ff ff ff ff 9 08 9 9 9 46 10 18 B i 7 86 7 44 8 14 8 17 8 38 9 14 10 09 ff ff ff 84 ff ff ff ff 8 8v 1 J ff 8 iO 8 66 9 8J 10 30 8 46 OUD HOTTIRDAMiio ru 11 20 18 18 19 63 1 87 8 18 8 30 8 68 4 39 4 64 6 93 8 18 ff ff f ff 6 01 ff ff ff ff 6 11 g ff ff ff ff 6 18 ff g 8 39 8 61 4 08 6 87 6 4 6 8 1 68 6 10 ff ff 06 6 80 ff ff 10 18 10 40 11 8110 19 ff 10 80 ff 10 3 7 ff 10 45 U OI 11J7 ff 11 81 ff 11 48 Allfftn U BB 8ff kluaa Zlitra ïybfltaten g Op doie tninea lün Zonda Mundajt Diiudig Mndugwho rotoorblljettffa toof de Sa kl Torkrtjgbaar tegen eakelea rraokcprgt B IJeilandiake Spoer L Extra lappleineat hew i 1 alleea DUida 7 47 8 07 KOTTKBOAH SOnOl Tiaa Tem 18 30 18 38 7 ff V ff 8 d 8 84 9 00 1 43 1 64 ff 88 8 14 ff ff ff i ss 8 08 1 09 8 09 8 3 6 41 6 04 I aenltatiet op den leop kaa niet ganksad vordea E Helludeelia ipoor L Extra inpplemeatbewiji laa de Compagnie der Wegoae Liti QQODA UKN RAAS nee rerea 9 11 9 11 10 00 10 10 10 89 11 38 18 16 18 96 19 88 1 68 8 81 8 46 4 19 4 60 6 98 ff f I 11 11 ff 1 10 ff f ff 8 0 U 1 81 ff ir ff ff ff ff II ff l M ff ff ff 8 87 ff 9 88 9 49 10 88 10 48 11 41 18 08 18 46 18 66 1 4U 8 80 8 48 4 16 4 46 i 88 6 88 i L 8 01 8 89 9 17 9 63 1 18 4 84 i 8 88 E 8 48 8 Si 4t n l9 lUage 6 38 6 04 7 09 7 16 7 89 8 8J 8 66 9 0J 9 44 10 1111 86 11 86 18 06 1 80 8 40 8 67 4 00 4 16 4 87 6 88 6 82 7 017 4 7 66 8 18 9 6110 80 Voorburg 6 88 j 10 17 1 86 4 48 6 88 9 67 Zo latm Z g 6 68 J 10 88 1 50 4 SS 43 10 11 Zeffeiih Mo 6 08 10 43 8 91 S IM fi 64 10 88 Oiuda 14 SI 7 88 7 48 f 07 01 9 18 80 10 11 10 S4 11 66 18 03 18 34 8 18 3 0 S M t7 4 49 81 6 4 7 06 7 31 09 8 88 8 46 10 88 10 6 Faenltatief ep den leep kaa aiet gerekend woffdaa d Harraouikatrein alleea Ie en Sa kleiae extra hatalen L Behalrecea biljet le kl eea anpplemnat bewu GOUD A A MSTERDaM rlea vena iouda 6 19 8 11 8 Si 9 88 10 80 10 69 19 08 1 10 9 86 8 85 07 4 43 6 19 99 8 48 9 61 0 l9 lii S7 11 06 AmaLW 8 01 8 68 9 10 10 11 04 18 48 18 67 1 67 8 88 4 114 67 6 a0 6 0J6 44 9 86 10 3 11 03 11 6 Amat C 8 H 13 9 87 10 86 11 1 1 03 l l l 8 18 8 40 4 87 6 1 6 46 e 8 t M 10 O 11 13 18 14 Vmit C 6 82 7 16 8 10 a 6 t l3 8l 11 18 18 87 8 40 9 81 t lO 8 8t 4 4 6 11 6 91 7 09 8 10 9 61 Ima W 6 34 6 47 7 80 8 9i 8 4i 9 80 45 11 80 19 49 1 08 8 ll ü ii 8 49 6 0 6 98 86 7 85 8 85 10 06 l tiicia 7 08 7 81 8 18 9 9 9 89 19 18 10 8 18 51 1 96 8 8 8 4 18 4 84 6 47 7 16 7 64 8 09 18 11 81 10 14 10 49 j 6 18 6 89 7 47 8 83 9 90 10 10 10 56 U S8 19 09 I 6 07 6 44 8 0 10 38 11 66 19 87 6 88 6 68 8 17 10 41 l 85 a g d 43 3 OH s l 4 I 4 48 i 8 6 6 7 00 7 68 0I 9 36 10 06 10 46 t 9 7 84 8 11 07 ♦ 83 9 26 tA 7 08 7 14 8 30 tl Oe 9 66 10 54 11 17 19 11 18 61 16 40 3 64 4 6 90 6 18 7 84 7 49 8 9 89 10 07 10 88 11 88 Jongelieden die geon aanspraak iiebben op vrijstelling van dat examen eu het op prijs stellen tot het reservekader toe te trediTi moeten zich vó6r den 21en Juni e k tot deelname aan het bedoelde examen hebben aangemeld bij den hootdofflcior voor het reservekader te s Gravenhage Pararaaribostraat no 11 Die aanmelding getchiedt door de inzending van eene kennisgeving model B waarvan het lormniiur is opgenomen in het hierboven aangehaalde No der Staatscourant en bovendien op aanvrage verkrijgbaar is ten bnreelo van den hoofdoüicier voor het reservekader Bii die kennisgeving moet voorts vrorden overgelegd een extract uit het geboorteregister of een ander authentiek stak waaruit de leeftijd van den adspirant blijkt De aandacht wordt er in het bijzonder nog op gevestigd dat de gelogenhcid tot het afleggen van het hierbedoelde examen slechts éénmaal per jaar wordt opengesteld en dat ieder die in den loop van dit jaar n jaar oud wordt en niet onder is dan 24 jaar aan dat examen kan deelnemen Wie iAlichtingen wenscht hetzg omtrent het examenprogrammu hetzij omtrent den dienst de verdeeling van den dienstujd of andere bijzonderheid den kaderrebervist betreffende kan zich daartoe wenden tot den hoofdofficier van het reservekader Uit de iigdedeelingen van den voorzitter van het plaatselijk comité te Botterdam voor bet Nationaal Geschenk aan H M de Koningin bii Haar huwelijk blijkt dat de provincie Noord Holland f 53 000 Zuid Holland f 60 732 Zeeland f 9126 Utrecht f 19 603 Limburg f 7020 OverJBel f 13 540 Drente 1 4732 Noord Brabant f 16 408 Gelderland f 27 348 Friesland f 11 21 3 Groningen f 6311 bijdroegen voorts dat nog inkwam uit Engeland 1 214 uit België f 1526 en uit Duitsohland f 41 te zamen f 230 312 Het hootdcomité deed ztjn keuze in overleg met H M de Koningin Moeder Men schrijft aan de N E Ct Eene nieuwe regeling overwegende tot benoembaarheid van ambtenaren bjj den administratieven dienst in Indië heeft de minister van koloniSn een wetsontwerp tot verhooging van de Indische begrooting nog Toor het dienstjaar 1901 voorbereid en dit bij den Raad ran Btate ingezonden Hoogstwaarschijnlijk zal het binnenkort de Tweede Kamer bereiken Intnsschen vernemen wij dat het verzenden aan den Baad van State reeds geruimen tijd geleden geschiedde zoodat voor het spoedige bereiken van de Tweede Kamer de reserve moet worden gemaakt dat het ontwerp niet zoo ongunstig door het hooge staatscollege ziJ ontvangen dat de indiening bij de StatenQeneraal voorgoed uitblijft Het wetsontwerp is alvorens het bjj don Raad van State werd ingediend ook tor kennis gebracht van het college van curatoren der Leidsche nniversitoit hetgeen verband hondt met s ministers bedoelingen om voor de opleiding van voor den administratieven dienst in Indie bestemde ambtenaren aan de hoogeschool te Leiden te regelen 1 Oonda 6 68 7 11 Mgordreoht door 7 18 VieawerVerli 7 88 0 pelle 7 86 Satterdua M 6 86 7 44 RotterdamD P Eotterdam ü g g 8 09 S 64 08 Rotterdam Beun g g g 6 41 g Rotterdam D P ff ff i tt ff Rotterdam U M CtO M7 T lt 8 Oapella 4 68 6 41 Niiuverkerk 6 01 6 61 Moordrecht 6 11 8 04 Boilda 6 17 10 6 88 7 39 8 04 i AUeaa la aa 8 UaMa extra betalen i Gouda 8 87 8 41 ZoveDh Moerc 8 68 9 0 Voorburg 9 14 a Hagk 9 08 9 19 B M 6 84 7 48 8 16 9 07 8 80 8 88 8 48 6 08 Uonda Oudew Woerd UtreoU 8 J8 7 04 8 18 8 68 9 89 Utrecht Woenlea Oudow Ott ida Zonder den juisten inhoud te kennen van ket wetsontwerp van den minister van koloniën meenen wij te woten dat het de be doeling is om van de te Leiden reeds aan de hoogeschool aanwezige krachten gebruik te miken en deze v in elders aan te vullen met de dan nog ontbrekende Ëeeds wordt de naam van een der oud boogleeraren aan de Indische Instelling in verband met dit den minister toegeschreven voornomen genoemd n 1 van prof J Heeres Het Koninklijk Echtpaar heeft het tegen a s Maandag voorgenomen bezoek aan H M de Koningin Moedor uitgesteld tot een anderen dag in den loop der volgende week Da uitkomsten der jongste volkstelling voor de provincie Utrecht deel VI zijn thans door het Centraal Bureau voor de Statistiek bij Gebr Belinfante openbaar gemaakt Evenals by de roods verschenen deelen over Noord Brabant en Zeeland ztJn de gegevens omtrent de beroepstelling en de woningstatistiok voor later bewaard Van 72 gemeenten der prov utrecht heeft Montfoort de kleinste oppervlakte slechts 145 hectaren zjj heeft dan ook een zeer dichte bevolking nl 12 3 inwoners per hectare Nog dichter echter i de stad Utrecht bevolkt nl met 14 2 por hectare De gemeente Odp heeft het geringst getal inwoners slechts 428 of 0 66 per hectare Het laagste verhoudingscijfer kwam voor in Ondenrijn 0 42 per hectare utrecht met 102 086 en Amersfoort met 19 089 hadden te zamen bijna de helft van de bevolking der provincie welke in t geheel 251 034 bedroeg waarbij 4070 meer vrouwen dan mannen Verder heeft de provincie nog 4 gemeenten boven 6000 inwoners Zeist 8717 Baarn 6957 Rlionen 5645 euVoenendaal 5345 In deze 6 grootKto gemeenten bestond de bevolking uit 70 926 mannen en 76 813 vrouwen dns 5887 vrouwen meer zoodat in de 66 overige gemeenten het getal mannen dat der vrouwen met 1817 overtrof Er waren 9 met minder dan 500 17 met 501 lOOü inwoners De provincie telde op 31 Dec 1899 1 gehuwde vrouw die slechts 15 jaar oud was 7 van 16 jaar 10 van 17 31 van 18 en 72 van 19 jaar onder de mannen waren 5 van 18 en 16 van 19 jaar reeds getro uwd Zelfs waren er 1 weduwnaar van 18 en 2 van 19 jaar telkens 1 weduwe van 18 en 19 jaar De beide oudste inwoners een weduwnaar en een weduwe telden elk 97 jaar Bij de kerkelijke statistiek vinden wij o a vermeld dat 1142 mannen en 762 vrouwen tot geen kerkeiyke gezindte behoorden De Minister van oorlog gevolg gevende aan zijn reeds dadelgk na het Kamervotum opgevat voornemen heeft naar ten stelligste kan worden bericht thans zijn ontslagaanvrage uit ziJn ambt aan H M de Koningin ingezonden Door de regeering is thans naar aanleiding van de bekende Groningsche abattoirquaes tie de door haar toegezegde wijziging der Hinderwet aan de Tweede Kamer ingediend 11 08 11 0 11 19 11 86 11 86 1 1 10 1 17 1 18 10 66 u ie 11 86 11 80 18 34 10 08 9 0 9 48 9 18 9 47 11 81 11 46 18 10 10 16 10 8a 10 33 10 43 10 49 9 89 10 08 10 1 11 6 1J 06 18 31 10 14 Voorgesteld wordt een aanvulling van art 4 dezer wet nl de bepaling dat door den gemeenteraad in het belang der openbare orde veiligheid of gezondheid bij plaatselijke verordening kan worden verboden eene der in art 2 genoemde inrichtingen op te richten te hebben of te gebruiken indien in de gemeente eene inrichting aanwezig is waarin belanghebbenden onder bjj de verordening vast te stellen voorwaarden het bedrgf kunnen uitoefenen waartoe eene inrichting als by de verordening werd verboden werd vereischt In verband hiermede wordt tevens wijziging van eenige andere artikelen voorgesteld In de Memorie van Toelichting gaat de regeering de bedoelde qnaestie en het daarmede in verband staande bekende arrest van den Hoogen Eaad van 11 Februari jl in t kort na en zij herinnert er aan dat naar de meening van den Hoogen Baad de genoemde verordening der gemeente Groningen niet in het kader vin art 4 sub 2e der Hinderwet valt De regeering voegt hieraan toe Intnsschen blijkt uit de naar aanleiding van de verschillende ontwerpen van wet waarvan de laatste leidde tot de wet van 2 Juni 1875 Hinderwet tusschen Staten Generaal en regeering gewisselde stnkken en evenzeer uit de in de in de Staten Generaal gevoerde discussien dat naar de meening van den wetgever art 4 der Hinderwet de mogelgkheid opende om te kunnen geraken tot de oprichting van openbare slachthuizen waarvan het gebruik voor alle vleeschhouwers verplicht is Dit wordt ook door den Hoogen Raad geenszins ontkend doch wel dat nu de tekst dier wet met die bedoeling niet wel is overeen te brengen die bedoeling kan gelden boven den tekst Nu naar het oordeel van den Hoogen Raad derhalve niet bg plaatselgke verordening kan worden geregeld hetgeen volgens den wetgever van 1875 bij zoodanige verordening moest kunnen worden geregeld en het hoogst wenschelijk is dat vooral in grootere gemeenten openbare slachthuizen worden opgericht is het noodzakelgk om den tekst der wet te wijzigen waartoe dit onderwerp strekt De veroeniging ter bevordering van de Nederlandsche Visscherg heeft een rondschrgven verzonden aan de waterschappen en polderbestnren in Nederland waarin de hoop wordt uitgesproken dat 4e nieuwe wet op de visscherg die in het voorjaar de Kamers zal bereiken meer waarborgen zal bieden tegen de brutale wijze waarop stroopers optreden en waardoor een doelmatige exploitatie der polderwaters wordt belet Mocht de wet niet aan de biliyk gestelde eiscben voldoen dan zal de Veroeniging trachten na verschijning van het ontwerp daarin verbetering te brengen en rekent op de medewerking der besturen bovengenoemd om haar daarin te stennen Een rede door den heer Anderheggen indertgd uitgesproken waarin de visscherg als boerenbedrijf wordt aanbevolen is biJ het rondschrijven gevoegd Belangrijk is de volgende mededeeling Als gevolg aan den door de Veroeniging gegeven raad hebben vele eigenaars van waters proeven genomen met het uitzetten van snelgroeiende karpers van Gallicische en Boheemsche rassen De verkregen uitkomsten hebben alle verwachtingen zelfs de onze verre overtroffen 7 17 7 48 7 67 ff ff ff ff 4 3 ff ff ff 4 47 8 46 S 46 4 08 4 34 6 86 ff ff ff ff ff ff ff ff 61 ff f ff ff 6 0S 4 06 84 6 07 6 18 6 4 6 4 ff 6 81 7 89 6 16 6 49 7 67 Jonge Gallicische karpers in de vestingwaters van Spaarndam uitgezet zgn in 16 maanden tijds gegroeid van omstreeks 35 gram tot PI en 5 pond por stnk In de polders Snel en Polanen waarin in Maart 1899 32 000 stuks door den heer G Kuyten te Woerden zgn nitgezet zijn bg deze groote hoeveelheden einde 1900 teruggevangen op een gewicht tusschen 8 en 7 pond per stuk Exemplaren dezer beide proefnemingen zijn tentoongesteld in het Aquarium van den Amsterdamschen dierentuin Natura Artis Magistra De NederlandscheHeide Maatschappö heeft op de Veluwe vijvers ingericht waar jaarljjlis deze soorten bfl honderddniienden geteeld kunnen worden Eveneens is dit het geval bg den vischteler J A Hasselbach te Zwaanspreng bg Apeldoorn terwijl ook hoeveelheden van het buitenland worden ingevoerd door den heerG Kuyten te Woerden Zoodat het gemakkelijk is deze jongo vischjes te verkrijgen In de gister te Utrecht gehouden vergadering van vrgzinnigdemocraten is vastgesteld het volgende verkjezingsprograjn Ten einde de komende verkiezingen voor do Tweede Kamer zooveel mogelgk dienstbaar te maken aan de verwezenlgking van bovenstaande beginselen stelt de vrgzinnigdemocratische partjj bij die verkiezingen op den voorgrond Grondwetsherziening in dien zin dat mogelgk worde a invoering van algemeen kiesrecht voormannen en vrouwen met toepassing van het beginsel van evenredige vertegenwoordiging b eene samenstelling van de Eerste Kamer in den geest van punt I der beginselverklaring Indien en zoolang die Grondwetsherziening niet bereikbaar is verlangt ig voor het eerstkomend wetgevend tijdperk de totstandkoming van Verplichte verzekering tegen ziekte invaliditeit en ouderdom Wettelijke regeling van bet arbeidscontract Herzioning der Armenwet Naasting van de spoorwegbedrijven en exploitatie daarvan door den staat Verbetering van den rechtstoestandder vrouw Onder degenen die de vergadering haddon bijgewoond werden o a opgemerkt de leden der Tweede Kamer mr E Fokker mr J A van Gilse mr A Kerdgk mr E E van Raalte In de huishoudelijke vergadering werden gekozen tot leden van het bestuur de hoeren H Snijdera Middelburg C V GerriUen Amsterdam prof mr M W F Treub Amsterdam prof mr W L P A Molengraafl Utrecht C A Zelvelder Heerenveen F Mol Den Haag mr Z van den Bergh Amsterdam P W J van Hassel Utrecht mevr W L Verslnys Poelman Amsterdam De benoeming eener commissie van redactie en voor het ontwerpen der statnten en programma werd aan dit bestuur overgelaten Gemeng de Berichten i ff ff 10 88 ff 8 46 10 1 8 ff 4 ff 68 10 08 ff 19 0 10 1a 11 08 X ff 6 17 f ff 9 18 6 87 ff ff 6 89 7 06 7 59 8 81 3J ff ff ff m 6 46 ff ff ff 6 61 ff 7 09 7 96 1 80 8 48 9 47 10 IS 10 43 11 8 9 6 10 08 10 1 10 80 10 84 10 11 11 11 87 Nabg Saint Etienne Frankrijk is een mfn gedeeltelgk onder water geloopen Een Ijjk is reeds gevonden en i mijnwerkers werden te voorschijn gebracht van wie er een in hopeloozen toestand verkeert Men meent angstkreten te hebben gehoord in de gangen Het heet dat nog 10 of 11 mijnarbeiders worden vermist Eergistermorgen in de vroegte ïijn hg een brand in een woonhuis in deEngelache stad Norwood i personen om het leven gekomen Een vrouw werd met groote moeite gered Eene jonge dame van Berlijn die eergisteren over de straat ging en eene boa droeg aan welks niteinde een opvallend groote vossenkop hing werd door een grooten lachtershond woedend geworden op het zien van het vermeende dier aangevallen Het meisje vluchtte verschrikt maar de beweging van den vossenkop maakte den hond nog woedender Hij sprong voor d voeten van het vluchtende meisje en deed haar mallen Toen beet hg haar geweldig in de hand en indien voorbggangers haar niet waren ter hulp gesneld zou zg ongetwijfeld erg zijn toegetakeld geworden Kapitein Joalland die na het uiteenspatten der expeditie Voulet Chanoine het overschot van die expeditie bijeenbracht en zooveel mogelgk haar taak voortzette is in Frankrijk teruggekeerd Hg heeft in Kanem ten oosten van het Tsjad meer verdragen gesloten met de hoofden en het land onder Fransch protectoraat geplaatst Toen do expeditie vervolgens naar Kpnakry terugkeerde ontmoette zij de uit A gerië komende expeditie Fonreau Lamy en later nam zij deel aan den aleg bg Koesseri waarin majoor Lamy sneuvelde STADSNIEUWS ÖOUDA 18 Maart lyOl Naar wü vernemen zal de heer Henri M Dekking journalist te Rotterdam schrijver van het tooneelspel Groote Dagen Donderdag 28 Maart optraden in het Dep Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Voor de acte nuttige Handwerken slaagde heden te s Hage de dames 0 A Brinkman van Qonda en G Berman van Gonderak Bil Kon Bes is C W Chr Th Visser met ingang van 25 dezer benoemd tot burgemeester der gemeente Alphen Zuidholland met gelijktijdige toekenning van eervol ontslag als burgemeester der gemeente Wonseradeel Het leven eener Vrouw Wie kent de uitdrnkking niet Ik heb als een martelaar geleden Evenwel de folte ringen van een martelaar duren gewoonlijk niet lang nauwelijks een oogenblik op z n hoogst een uur Op de een of andere wijze verdwijnt het Igden spoedig In meer dan een geval van marteling bestaat er zelfs geen pijn Dit komt door dat de grootste lichamelijke aandoeningen met meer of minder geduld verdragen worden Wij zgn menscheIgker dan onze voorooders wiJ verbranden onze geljjken niet meer De onmeedoogende Natuur faalt evenwel nimmer ons te bestraffen telkens wanneer wg ons niet aan hare wetten houdln zij l eeft zulks steeds gedaan en zal zulks blijven doen Hoevele personen zijn er niet die niet door de natuur begunstigd zgn en ondanks een geregeld leven veel lijden te doorstaan hebben zoo was het ook met de volgende persoon gesteld Niet gedurende een nur niet gedurende een geheele dag maar gedurende jaren verdroeg jnflr de wed Ververs te Kaatsheuvel Noordhrabant zoo goed mogelijk als zoo vele anderen de folteringen van het kwaad pijnen iu de ingewanden en zijden benauwdheden maakten haar bet leven ondragelijk Zij leed ook aan maagpijn op die wijze ontbrak het voedsel aan haar lichaam Op zekeren dag vernam zg door het lezen der vele genexingen dat er een middel tot redding bestond dat in gevallen als het hare onovertreftelijk was Zij had reeds zoovele ïSiddelen genomen dat zg aarzelde ook dit nieuwe middel te nemen doch zg besloot er toe over te gaan en bestelde eenige doosjes der echte Pink Pillen van Dr Williams Nauwelijks had ik een doos genomen of ik gevoelde mij wat beter Oordeelt mgne vreugde want na verloop van eenige tijd nam deze beterschap toe en werd ik van dag tot dag dikker Dank de Pink Pillen kan ik mjj met meer lust om mgne zaken bekommeren ik zal ze een ieder aanraden voegde ziJ onzen verslaggever toe die zich van hetgeen hier voorafgaat persoonlgk overtuigd heeft De Pink Pillen ign een loo wel woik dadige als krachtige spierversterker zij doen eveneens verdwijnen bloedarmoede bleeklucht neurasthenie maagaandoeningen lenden pgnen rheumatiek en algemeene verzwakking zoowel bij den man als bij de vrouw Prijs f 1 75 de doos f 9 per 6 doozen Verkrijgbaar bij Sïabiui Steiger 27 Rotterdam hoofddepothouder voor Nederland en Apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrijgbaar voor Gouda en omstreken bij Wolff Co West Haven 198 Gouda Wacht ü evtnwel voor de namaahiU vertekaf u de echti Pink Fitten atteen bij den Heer Suae bitié te Rotterdam of bij de depothoudere dit onder de attesten in de couranten zijn aangegeven Aite andere pertonen verkoopen goedkooperê zoogenaamde Pink Pillen zulke is slechts om het publiek te bedriegen Onze verslaggever vernam op verschillende plaatsen in Nederland hoe de personen er ingeloopen zijn en hoegenaamd niet de minste uitwerking dezer nagemaakte Pink Pillen ondervonden h dden onnoodig te zeggen dat deze personen spoedig met het gebruik der echte Pink Pillen weder zijn begonnen l Het namaaksel d Pink Pillen heejt nog nooit iemand genezen Wfcv w ij Afbeelding der doos w A Wi 366 Staats loterij la Klasio Trekking van Maandag IS Mtart No 6497 19611 en 148 03 itder loOO No 14809 00 No 10323 en 17609 led er 9 0 No 336 en 19789 eder 100 Prijzen vau 20 8 S090 5676 5176 11269 13436 15738 18409 43 3318 6619 34 7i 77 61 35 113 61 5740 90 11342 78 81 49 81 64 70 mi 64 5 15894 89 48 833 5853 40 86 13678 16939 73 386 0 66 6 11402 88 4S 8657 380 3tl9 78 75 28 9 91 88 89 65 5906 8316 8 13703 16 02 18613 43 8580 11 80 38 a 66 74 690 61 079 rO 58 94 16123 76 6 0 338 l 6111 56 7t 60 49 1872 1 16 06 f2 7 8448 I ene 67 50 71 13 S 14 62 66 1706 13823 76 02 48 3 83 8649 28 0 162 9 188 7 861 8t3l 78 0 31 48 36 1 0 7 7 8 H 878 84 13912 42 22 903 037 92 04 97 46 63 24 80 63 6437 93 11321 4 6307 U181 i 81 3J 8801 29 77 SO 19260 044 il 44 8901 11990 14098 90 19861 48 4111 6560 61 12005 1 162 6491 56 8 1 18 86 83 43 14 05 165 6 94 1109 9 99 9076 88 U 88 19 117 89 8 6717 2 99 1 166S0 19J01 3 58 25 9 09 1214i 20 16745 4 1800 4i 3 80 87 58 6j 16802 18 8 98 86 76 12239 86 14 31 95 438 6810 9338 H 14846 16904 44 49 4481 1 493 12801 li406 17062 68 1460 3 49 9514 3 33 17205 70 1685 61 70J0 56 7 82 67 80 40 89 67 60 78 1 571 72 93 45 90 96 61 19401 94 90 1917 1631 98 7117 6 8 44 14631 1 382 19861 1718 4508 8t 9883 64 66 87 91 41 66 72110 9928 9 14198 17 a 2 19906 1973 70 2S 41 12598 14905 w lOOOO 81 82 36 10014 1 627 27 17628 6 88 4640 68 71 36 46 45 5 J 81 Si 7347 10148 48 65 17764 2 UOl 49 62 69 66 12714 94 89 96 108 4793 C7 91 68 16023 99 9 2201 4811 85 98 12330 76 17800 20204 42 72 405 10206 67 83 69 62 48 4934 68 1290L 96 79 203 9 66 44 7548 96 16146 17992 88 98 60 47 84 91 36 60 2408 76 7 14 13028 96 8 71 9648 6070 7734 18144 96 18067 99 60 5102 74 10411 68 16200 113 80411 62 16 3 28 18216 15405 2 2721 31 7801 61 31 ï6 ISlOi 27 2879 76 16 83 43 64 8 20628 74 6871 8110667 46 16608 88 30 84 6311 7937 10717 46 9 18203 70 8983 40 82 10816 1380 1 40 27 9S 87 67 8000 41 14 44 29 20731 36 6408 36 67 40 S 88 4t 3019 12 7t 11000 89 15609 183Q8 89 61 60 8611136 13408 98 19 20 65 84 70 8106 48 8 16700 34 20047 se 6669 86 49 INGEZONDEN Geachte Stadg enooten De Commissie van de veroeniging Tot heil des Volks die in den afgeloopen winter getracht hebben arme kinderen wel te doen deelen U met dankbaarheid mede dat ziJ daarin gelukkig zjjn geslaagd Dertien weken lang konden wjj dagelijks een groot getal arme kleine kindereu van degeljjk voedsel voorzien Nogmaals dank voor de ons toevertrouwde milde gaven die wij zoo zninig mogelgk hebben besteed en waarvan zooals D bekend is verantwoording wordt gedaan aan de Veroeniging Tot Heil des Volks Een ieder die daarin belang stelt kan hiervan inzage bekomen Wij betuigen tevens onzen dank aan de geachte Bedactie van dit blad die zoowel willend onze belangen onder uwe aandachtbracht en wenschen voorts u allen Heil Namens de Commissie H A TOEN Nieuwe tSlofTen voor HEEHEIT KLEEDIÏÏG A VAN os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepketan ¥ ii iJt iir s van Aiiislonlaiu Slotkrs 7 i 1 92 Vikra 8 B 91 l Iu 90 81 81 u 24 8 607 96 9 96V 14 MAAET NuUMLiNU Cert Wed W S 21 dito dito due 3 dito dito dito 3 HoiiSffi OM Gou l 1881 934 tai ie l i ohr fiQK 1869 81 6 OoBTiNK Obl in papier 1868 6 dito in e Ivor 1868 6 PoiTUQAL OhI met coupon 8 dito tickiil 3 aveuND Ubl Bmneol 1804 4 duo Qecoiis 1880 4 dito bi Rolhs 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito IQ oud leeu 1883 6 ditn dito ditu 1884 6 Vl 93 24 27 100 SU lB 88 88 676 460 5 101 194 98 101 91 62 110 UI 817 15 100 561 104 95 dPAMjB Perput eGhuld 1881 4 TlliKiij Osjir Caui leen 1390 i Ge Ifeumx aurio D Gee leem n aerieO ZoiDAraKp V oblg 189 iMliioo Ob t Sell 1890 6 Vknizdrla Obl ouli j 1881 Ambteroau ObliKatieu 1896 3 EoTTBEDAH Ste t leen 1894 3 Ked N Afr Uiniltiiev aand jArendHb Tab My Oertifiraten 1 ÜehMaatsobapfiy ditoAm Hypoltieekb paudbr 4l Ciilt M der Voretenl aand e Gr Hypoibt ekb pandbr 4l i Nederlaiida be bank aand i Ned Hande maatich oito N W k Pac Hyi pandbr 3 Rott Hy olt ei kb panillT 4i Utr Hypotbeekb dito 4 ÜoatBNR O Bt HünfE bauh aaa l jRUBL Hypotheekbank paiidb 5 Ahbrika Ek ut Uy poth pan Ib 4 Maxw L G Pr Li n en 6 Sku lloll IJ Spo r My aand Mij t t Ëx t V 8t Spw aand Ned Ii U SfionrwflK m aandNeil Zuid Afr Spm aand 6 illto dito hto 1891 duo 4V Irauj Spoor I 18 7 9A l lol l l Zuid IiLLSpiniij A H obl 3 PoLi N WarBRhKU Weenen aand BvBL Gr Ru B 9p r Mij l obl 4 Bal isohe ito na d 98 lOÜ 211 140 8 il 102 04 104 31 81 103 104 101 108 101 91 100 117 117 101 84 Fa lowa dito aand 6 j Iwaï g I ombr ditu aand 5 Kursk Ch Azo 8p kap obl 4 ititu dito ohliir 1 Akr ika Oeni P o SpMijobl 6 Chic 8e North W p Cv hhu I dit dito Win St i eter obl 7 Deuver k Eio Gr Spin eert v a llinoia Ceotral oli i i KOud 4 Louiev Sc Na hvitli Car v aan Mexiro N Spw M i Ie hyp a 6 Miaa ganraii V 4pCt pref aaod N ïork OutHB o U West a iud Penn dto Ohio obliR 6 Oregon lalif i hyp in jïoud St Paul Minn Ii Uanit obl On Pao Hoof lijn obiR 8 dito dito Liiio Col Ie byp O 6 Oanada Can South Cliert T aand Vin 0 RallK 8t Na Ic h d o O Amalerd Omoibufl Mij aand Rottflrd Tramwey MaalB and Kbd Stad Amaterdam aand 9 i tad RoUerdam aand 8 BlLoil Stad Antwerpen 1887 8 Sjad Brnaael 1886 8 HoHO TbeisB RegallrGoBelBch 4 Ooanni Staataleenif I860 6 K K Ooit B 0r l380 8 S ANjr Stad Madrid 8 181 8 NïD Ver B x Avb Spoel nortl iSpeciplIlell IN Zwarte Stoffen U SAM80M Afloop der Openbare Verkooplng van Onroerende Goederen gehouden den 18 Maart ten overstaan van Notaris G C Fortugn Droogleever Huis en erl aan de Turfmarkt k J Maree voor I 6010 Pakhuis en eri aan het Nonnenwater k J de Jong Wzn voor i 2075 Eotfiehuis en woonhuis aan den Bleekerisin gel opgehouden Perceel weiland in de Middelwillens k E J V d Heyden voor 12400 Woonhuis en erl aan de Heerenkade k Wed G Hoadgk voor 12400 Huis en erf in de Boomgaardetraat k A van den Hondel voor f 935 Broodbakkerg aan de Nieuwe Haven opgehouden Huis en erf aan den Groeneweg k I Cats voor f 1450 Veemarkt te Eotterdam Maandag i8 Maart igoi Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijren waren voor ic kwaliteit 33 ae kwal 30 3e kwaliteit 117 cent per half Kilo Vette varkens redelijke aanvoer ie kwaliteit 15 xe kwahteit 25 3e kwaliteit 34 cent per half kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 32 ade kwaliteit 30 3de kwahteit j6 cent per hall KI Schapen weinig aangeroerd De handel was voor alïcs vlujt pnjshoudend VERSCHEIDENHEID Vrijdag waren op alle openbare gebouwen te Washington da vlaggen halfstok gebracht wegens den dood van dön gewezen president Harrison Het Witte Huis is voor bezoekers gesloten en Mac Kinley ontvangt slechts de allernoodigste boEoeken De President h eeft Harrison s overlijden bg proclamatie bekend gemaakt en een maand rouw voorgeschreven Donderdagavond zou hg naar Indianapolis vertrekken om de begrafenis bil te wondn ADVEIITENTIEN Telephooniiet Qoiidaa Abonnement f 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het ret is aangesloten aan hèt Rijks Intercommunaalbureau Op 1 Maart 119 vorkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMAEKT Hi Wie werkelijk prgs stelt een te hebben laat zich fotografocren in de Votograffltche Ëiun UurtcMlng STTJIDZO Tap I V D W iALl § Fl SINGEL 661 Pain ExptlUr § aiioud flaotdu d i Tcrtroawtto op het bbnekuDBrk iakti Ad l ï6 7öo eiiM tt d fl in d meeet ftpotbeken Te AmBtenUm bii Uloth CJébui TM TarU Banders ook i nlvtto ir PJkRXO S Dtittg ji i wordt dittniddal met TMntHflod bqoom kU pjjDVtiUmd uwnimii Mii waad tacsa Bfa uutiak Jieh tTirliondl md pi Q 1b dan IrSqEnl M ORAIflM MA ASINS DU Printeips NOUVEAUTÉS WiJ verïoeken de Dames die ons goïUusreerd mode album voor het Zomeriielxoen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM JULES JALÜZOT 4 C P ris Hetzelve wordt dan omgaand gratlH en franco toegezonden Bestellingen van at 25 francs vrg van alle kosten aan hui met o verhooging Reexpedilie kantoor te Kozcniiiial N U