Goudsche Courant, dinsdag 19 maart 1901

39ste Jaargang Woensdag 30 Maart 1901 n T No 8456 DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ito Sf ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vau Advertentiën tot 1 uur des midd Talafaan Ho S9 De üitg ave d zer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CEISTEIN G ekoedersSTEEHSMA Bloemisten GOUDA BIEDEN AAN Wintsrliarde de mooiste en goedkoopste bloeiende planten voor den tnin thans planten om gedurende den zomer mooie bloemen te hebben VERDER PRACHTIGE Steeds rnim voorzien van Kamerplanten en afgesneden Bloemen TELEPH No m Te Huur of Te Koop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande praclitige Pakliuizen gelegen te Gouda aan de Tnrlsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 TUinj i Wondorbalim in do peheolo wereld bekend on I geroemd Onovertroffen middel tegen hIIo Bo r t long Lei er naagzlekten enz Inwemiig ooffol als ook uitwendig in bijna idle Eiektegevallen met goed gevolg aan te wenden Pr per flacuil t 1 per poU t 1 19 TUirty s Wsndetialf bezit enalinog ongeVcnde goneeBkracht en heÜMme werking Mankt meoBtal Ike pijnlijke ira gevaarvolle operatie geheöl overbodiR Mot deze entf werd een 14 ii aroud voor ünii eneesli k rehOUdeil beeilfezwel eu onlattKB eun b na £ 2 jaar knnkerlUdeu irenezeii Hreavt gontjziag en verzachting dar pijnen bij wonden ontstekingen ünz Tan allerlei aard Prys por pot f 1 50 per post f LöO Centraal Dopöt voor Nederland Apotliekrr HKKKI SlKOEKïJ Rokin 8 Imaterdam Wur geen ilepöt is best 11e roDn direct un die hehutzenRpoDieks dei K t HlICKHV lu Pre r I bel DghiUdt Oetterreich Oetiero proapeotua te outbieüeu b hat Csntrul Depdt hsuderi km 8 Amitcrdua Aileuw onovetrroften Frof Dr Liebers wolbekend lUEOW SBACBT SilSSE AIImb echt mat Fibriekameik tot TOortda rende radicale en xekere genezing ran alle zelfs de meest hardnekkige xenmvMiekteUf Tooral ontstaan door afdwalingen op jeagdigen leeftijd genezing van elke zwakte Blee Benauwdheid Iloofdpün Migraine Hartklopping Maagpijn slechte pysvertering Onvermogen Impotenz Pollutioae enz UitToerige prospeciassen l rijapcr I esoh fl 1 ft 2 fl S i dubbeU fiesrli fl OV Ontmnl Depot Mattb r A Vejïte ZaltbororaelÜcpÖta M Cléban k Co ïlotterdam V Uappel sGravenbage J lUlmmani de Jong J Can KotterdamWrlff Co Gouda en bi alle drogiüten Gasverbruikers De onderg etcekenden noodigen de belanghebbende en belangstelltnde ing ezetenen uit tot het bijwonen eener Verjadoring op DOU lei lag 81 JMaarl aanst s a ouds 8 uur inhetiokaai Kul CH Vermaak Oosthaven waar een voorstel zal worden besproken tot het betuigen van instemming met het adres van de KaïUer VUM Koophandel in zake eene controle van de kwaliteit van het gas der Stedelijke Gasfabriek Dr H IJSSEL de SCHEPPER Dr J C SCHONEVELD van deb CLOET Dr A 0 GEITEL J BE JONG J VEKGEEE Geen Kinkhoest Geen Iilfluenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Keeiaandoening binnen den kortst mogelgken ttjd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlncht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmiyenBorst honig Extract iH E L I A M T II E uit do Koninklijke Stoomlabriek DE HONINGBLOEM M H N VAN SCHAIK C DEN HAAG HofieTeranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Jb Co Westhaven 198 Gouda D MÏEBIES KleiweK E lOo mda E H VaN MILU Veerstal B 12Ü te o A BOUMAN J oorrfmAi PINKSE ffffi ZESSEN Schoonhmen J Th TÜIIKEN flo i o BInT i j 7 U EOLLMAN Bodtgravm A 8ÜHEEK Haaétrecht P W t SDE Oud ater K vis due HELIDEN te Heeuwijk P v d SPEK Moercapdle ü V D bTAR Waddtngmeen Wed v HOLST Waddingsveen wmwtmm ï in r rtz mmmrn mm PRAEPARATEN VAN M u n3 LarOChe clitlsetiiTertterkendeKmA WmJtfseiiiwaktt S r I vülwiisenen gebrekur eeUust Mechte pljivmorlng enuwhoofdpljn ter versterking na nekte of kraambed koort en hore revolücn QUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijnmder tegen Bloedgebrek Bleeknitbt kwalen van Krltiachen leeftijd ene Verkrij baar m llacona a X 90 cn l ElKel CflCflO Senaamvanimaak voordagelijkichgeb uik kinderen wakken en klleracbtige geatellen iccr aan te bc ycleu Als geneeakrachtl e drank bii atoornissen der spijsverteringsorganen en dlarrhée ook loor luigelmgen en kleine kinderen I nnperbnit Kgr 1 70 1 Kcr O BO 4 M Kgr O BO ui Melksuiker $ f7 i fv i A j gr o 9o 2 gar AsthmE Ciff retten cigarette U roUoenJe ter bettrij OMUlia V IKai CllCU j j j h j VaUea van Asthma c In doosjes a 0 Ö6 CU 6 50 Tamarinde Bonbons i purgatiep tegen ventopping Aam I beien Migraine Congeatieselc vooral Sok alslalana iroor kindere bewijien de Tamarinde Bonbon Yan KKAEPELIEN 4 HOLM ijclatigriikc diensten daar de vorm voor het kind begeerl ijk en de smaak aangenaam is Triji per doosje 0 90 en 0 60 Salmialf PüQÜIlc Icemeen erkend als het BESTE huismiddel fu V y bi Hoest Verkoudheid en Keelpijn het is Xfijl een sUJmoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uiuluitend in MJi D fleschjes verkrijgbaar Prijs 0 20 per flcschje f t 9 raéparalM pam KRASPrLlEN h HOtK te Zelat jrwif al tn roofMt eM ran 9tiqtMtUn waarop rf naam n tandietüMunff m Mrlrliabaar bij d m4êttt lerk AptitMtitri m Drefitltn KRAEPELIEN ii HOLM Hofleveranciers ZEIST Let voor l op de ECHT liandteeikeninff jnet roode lettezvt L Obeplahnsfr ïn r OmaKUKDtltVieTOKUIBROfl OBemAHIISWII vtVER t Vc LRLA Overal verkrijgbaar Maataehapp tot JExploÜaUe van de rietoHa Brm KatUnw voor JSedwïanO SoamvJa éO Botterdam £ ENI lEFQT7AKTnilIl ll n wordt verzocht op t MERK t letteo ÜIT HBT MAOiZIJN TAX M RAVEXSVVAAY ZÜ E OORINCHEM Deze TH BEEN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van t y Itnw m een half en een A ed oiu met vermelding van Nommer er I Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgen de Wet gèdepo neerd Zich tot de uitvoering van g eerde orders aanbevelende J C BIJL Toorheen J B BEEBAART Lz FRMSCHE STOOMYEEVEEU ekemlselie Wassdiery TA H OPPEWHEIMËR 19 Kruisliade Botterdam door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor QOÜDA de Heei A VAN 0 S Az ripeoialiteit voor het itoomen en TerreuTan alle Beerenen Damesgarderoben alBOok alle Kmdt oederen Speciale inrichting Toor het itoomen Tftn pluche mantels veeren bont enz üordynen tafelkleeden enz worden naar de oieun ste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de ezondheid volgens staal bewerkt f a lter yn wii d Echtel üoKel Cacao te ontvm tMiunengeiteld en na val prceCnemingen ia den liandel gekomen onder dei nua dea nitvinders Dr Miohaelig vemudigd op da beat machinea In het wenldboimnde étebbliiaemant vaa Oebr StoU warok t Keolai lacht Eikel eacao B viwkantoii baan De Bilul Caeaa is mat melk gaboktaana aangenama gezonda dnnk voor dagelijksoh gabrnik een t 2 tlmlaab fa t piBder TOOT een kop Chocolat Alt 1 geneeakraobtiga dnnk by garal Tandiarrhee ileixits met water ta gabrelkea Terkrijgbaar b de TOMiaMiat H 1 Apotheken ans y Ko U Mftaria tlM c 0 90 e a35 GanoraalvwiageiiTrooRUiar Twr HMar hnd Jtilhis MaltenUodt Amnterdam Kalveistraat 103 Geen Engelsch maar EcM BOEHEITBIIOOD iSi cent de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 A VAN DËN BEKIi Slager TIENDEWEC D 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concarreerende Prezen BIEFSTUK 55 et per 5 Ods Aanbevelend A T D BEUG TIENDEWEH D 73 Zenuw en Maag lijders ivordt ttit overtaiging als een werkel ke halp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart ordt d t boekje franco per post toegezonden do0t BLOKFOEL S Boekh Zaltbommel Druk Tan A BRINKMAN ZurtTfloida Bulteiilandscb Overzicbl KReater Terneemt nit Pretoria dat men daar de voornitzichten voor den vrede nog hoopvol acht Men vacht thans de beslissing der Boerenaanvoerders al en mocht deze niet tot een rechtstreeksch gevolg leiden dan is toch thans het ijs gebroken door de Boeren zeil en bespreken zg openlijk het onderwerp van den vrede zonder te vreeien voor represaille maatregelen van hun eigen volk gelgk vroeger het geval was Bet blad Star vestigt de aandacht op aen passage nit lord Lansdowne s redevoering in het Hoogerhnis van Vrijdag Mylords mogan iich herinneren dat op een gegeven WgenbÜk w van de Transvaalsche regeering aen aantal belangrijke concessies hebben verkregen betreffende het kiesrecht Deze woorden zegt de Star vormen leltelgk een formeele temgwijzing van de bewering dat de oorlog gebaseerd zon zijn op de koppige weigering van president Kruger om geen enkele concessie te willen toestaan De jongste berichten nit Znid Afrika vrezen allerminst op een naderend einde ran den oorlog Er wordt de laatste dagen 05vaneMllende pnnten van het oorlogsterrein weer drak gevochten ook in de Kaapkolonie tervfjl ie Zuid Oosthoek van den Vrijstaat wegens militaire redenen door de Engelschen is ontrnirad jnist toen ï oarie een der onderbevelhebbers van de Wet in de bnnrt was Deze is daarop Znidelijk doorgedrongen tot bij de Kaapkolonie waar hy in aanraking kwam met patrouilles nit Aliwal Noord Volgens een later bericht nit Bloemfontein was Fonrie nn noordelijk opgerukt in de richting naar De Wetsdorp waar htj een slag zon aanvaarden Het feit dat Fonrie zoo ver van De Wet is wordt door de Engelschen verklaard nit een twist tneschen beide üit iet Verre Oosten heden geen nieuws matt alles wgst er op dat in de dreigende qna tie oVer het recht op zeker spoorweglijntje Engeland aan Rusland heeft toegegeven Althans de Britsche soldaten zijn niet aanvallend opgetreden om hiüi recht ie handhaven en nn gaan de Bussen voort met den aanleg alsof ziJ de baai waren De EngelBche generaal dorst niet handelend optreden en zoo lazen we in het telegram uit Peking van den 15en de Bussen meenen nn dat zij FEViLLETOX WILSKRA€HY I adat hij verscheideh vragen aangaande den vorigen nacht beantwoord had sprak de oude man niet zonder eene Uchte trilling in zijne stem Genadige heer 1 ïk lieb u nog iets mede te deelen Omtrent mijn Konrad vroeg zijn meester met belangstelling terwijl zijn strenge blik op zijn dienaar rustte Mijnheer de genadige freule juit mij met rust riep hij gramstorig wat gaat zij mij aan Genadige heer sprak de oude man op een toon die zelfs zijn meester tot luisteren dwong ifcaule Magdalena is van morgen met den heer von Berasdorf uitgereden en nog niet teruggekeerd Wij zijn bevreesd dat hun een ongeluk is over Ik aiet lachte schamper zijn meester als ij een ongeluk hadden gehad Habicht ha I dat ton een fortuintje zijn fOenadige heer vergeet niet onze toekpn iedcr en ule Magdalena Toen bij deze woorden als in één adem hoorde uitspFeken had er eene verandering mei den ruwen meester plaats die bepaald het gevolg was van eene gedachte welke plotseling bij hem was opgekcmien en die hij nu vaithield Met een gelaat het pleit gewonnen hebben Dat al ook inderdaad wel het geval z n Vooral als Brittanje thans langs diplomatieken weg de zaak in orde wil brengen kanhet er zeker van wezen dat Rusland aanhet langste eind trekt I In het Lagerhuis heeft de Engelsche regeering ondervraagd door Redmond ook tamelijk duidelijk laten uitkomen dat ze niet durft doorzetten tegenover Rusland De lersche nationalist vroeg 0 a of in geval van een verschil tnsschen de verbonden mogendheden in China de Engelsche officieren het recht hadden geweld te gebruiken of dat zij last hadden zich daarvan te onthouden zonder vooraf der regeeriög te vragen Lord Hamilton antwoordde toen dat hij maar één ding had te zeggen on dat was dat gedurende de operaties in China de Engelsche officieren steeds blijken hebben gegeven van verdraagzaamheid en daarom meende hij was het niet noodig hun instructies te zenden zoolang zij door bleven gaan denzelfden geest te toonen En toen nn Redmond weer vroeg of generaal Barrow dan niet buiten zijn boekje was gegaan door te dreigen gewapenderhand te zullen optreden zei lord Hamilton dat er in de bekende Reuter depêche alleen stond dat generaal Barrow zich slechts bepaald had tot het beschermen van de personen die op het Britsche terrein werkten Van een agfeslïevo hondinf tegenover 4 Russische soldaten was dus niet eens sprake als men den Engelschen minister gelooven mag Nu dat kan wel voorgewend zijn In ieder geval we weten dat generaal Barrow de bedoelingen zijner regeering kennend niet gewapenderhand dorst optreden en zoo is Brittanje voor de zooveelste maal weer gezwicht voor Rusland in het Verre Oosten De botsing van belangen had ditmaal geen gevolgen Maar de Oostersche quaestie duurt voort en blijft zorg baren Al was het maar om de houding van Japan De rede van Oraaf Von Billow over de Chineesche kwestie wordt in de bnitenlandsche bladen op verschillende wijze besproken en uitgelegd Terwijl sommige meenen dat alle zorgen zijn weggenomen en met name in de kwestie Mantsjoerije geen oneenigheid meer is te verwachten zjjn anderen juist van de tegenovergestelde meening dat de woorden van den Dnitschen rijkskanselier een bedreiging aan Rusland bevatten De N Fr Pr meent dat het den spreker volkomen gelukt is de vrees door de Russisch Chineesche overeenkomst over Mand purperrood van opgewondenheid trad hij op Habicht toe greep hem met bevende handen bij den arm wilde spreken doch er kwam geen woord over zijne trillende lippen Habicht bevreesd voor een nieuwen aanval en beducht dat hij zijne tegenwoordigheid van geest zou verliezen riep met luider stem Alraachtige sta mij bij wat wat moet ik doen 2 als de bruisende golven plotseling een dijk doorbreken zoo brak eensklaps eene geweldige inspanning baan voor den stokkenden adem in de borst van den gebieder en met een donderende stem schreeuwde hij Vooruit I al wat beenen heeft om de verlorenen te zoeken en te vinden Wee wee over u als gij ze n iet terug brengt Hoe onbegrijpelijk dit bevel Habicht ook voorkwam het strookte geheel en al met zijne wcnschen ïfij spoedde zich dus voort luidde de alarmklok op wier roepstem het volk van alle kanten kwam opdagen Onze gebieder beveelt klonk het uit den mond van den ouden Habicht en vol angst schaarden allen zich om hem heen om den wil van den gevreesden heer te hooren en te volbrengen Naar alle kanten verspreiden zich de onderhoorigen Telken jare hadden er ongelukken in het gebergte plaats en vaak vond men de ver ongelukten van ghbberigg bergwanden neergestort in diepe Woven daarna in de sneeuw begraven pas na zeer lang tijdsverloop Zoo zeer als men den heer en meester vreesde zoo had men iteeds zijne kinderen liefgehad Het bevel van den gebieder deed zijn ondcrhoorigcn de voeten reppen maar ook eigen smart en be sjoerje gewekt wog te nemen In de betrekkingen tnsschen Dnitschlaud en de andere mogendheden ziet het blad een vre De Standard zegt Na zulke duideljke verklaringen kan er geen twijfel meer ontstaan of Rusland zal moeten verwachten op beslisten tegenstand te stoeten van de mogendheden die door zijn optreden in Mandsjoerije benadeeld zjin Engeland zou in het bijzonder geroepen ziJn er voor te zorgen dat de belofte van onbaatzuchtigheid door alle leden van het Europeosch concert gegeven zoowel naar den letter als naar de bedoeling der woorden gehouden wordt In deze zaak staan wij niet alleen zegt het bl d ofschoon onze taak zelfs al was dit het geval duidelijk zou zijn Duitschland moge niet veel belang hebben bij Mandsjoerije maar het heeft zijne dooi Von Bülow aangegeven goede redenen om niet te gedoogen dat een begin wordt gemaakt met de verdeeling van China De positie van Japan is welbekend De regeering van den Czaar zal ongetwijfeld de noodige bevelen naar het verre oosten zenden ah liJ ziet dat andere mogendheden die bij CUna belang hebben vast besloten zijn hare rechten te doen gelden en er niet voor znlMn terugschrikken daarvoor tot gepaste middelen over te gaan fie Siècle en andere Fransche bladen Sunken in algemeene ultdrakktngen over de kalmeerende tendenz van de rede van Von Bülow terwijl de nationalistische Eclair zegt dat als Duitschland Mandsjoerje aan Bniiand overlaat het EngelschDuitsch verdrag slechts tegen Frankrijk en Japan gericht kan zjjn Ver spreide Berichten Peankkuk Bijzondere maatregelen tegen de dueldwaasheid in de Republiek schijnen minder noodig dan immer v66r dezen zfln het in den regel bü dergelijke Spielerijen met allerlei moordwapenen niet de kogels die doodon het belachelijke dier vertooningen doodt De dwazen die per sé het midöeieeuwsche gedoe dat mot allo gezond verstand strijdt willen handhaven zijn toch niet meer te verbeteren of wel een verbetering in deze zou de moeite niet loonen I Onder den kersverschen indruk nog van den fameusen strijd tusschen den grootschreeuwerigen Déroulède en den heer Buffet welke geéindigd is met een uitwijiinpbevel der helden in dop Déroulède heeft gisteren vóór zjjn vertrek uit Bern naar langbtelling het ergste vreezend met schoppen en touwen gewapend van onaangcstoken fakkels voorzien trok men naar het gebergte Voor dit doel afgerichte honden werden door Habicht het volk nagezonden In de groote poort stond Habicht s vrouw zij weende bitter Nog een paar oogen volgden den stoet oogen waaruit toorn en ongeduld straalden Het was de blik van den ruwen gebieder met dreigend gebalde vuist keek hij hen na die daar met haastigen spoed zich voortjepten Wat had zoo plotseling zijne belangstelling voor het jeugdige iweeul fcaande gemaakt P was het vaderlijke hofde en natuurlijke genegenheid voor den zoon van zijn eenigen broeder dien hij zijn loven zoo grievend had beleedigd Egon von Bemsdort en Magdalena reden welgemoed en vrooiijk voort in de niet te koude frisache morgenlucht Hetjrncisje was niet uitgepraat over haren broeder net Egon den pas ontvangen brief zien en sprak over hare hoop dat hij in eoo verre herstellen mocht dat hij naar huis kon terugkeeren om daar door haar verpleegd tot aan zijn dood te blijven Reeds de gedachte daaraan deed hare donkere oogen van vreugde stralen en roolijkte haar zoo opi dat zij met luider stem een oud volkslied begon te zingen Veirukt door hare volle heldere stem werd ook bij Egon den kenner van muziek en zang die reeds in lang niet meer gezongen had de lust om een lied te doen hooren gewekt en en toen hij inviel terwijl zij zong werd ook Magdalena aangenaam verrast door het t lent van haren neef welk bestaan zij niet vermoedde Zon Italië nog even gauw wereldkundig gemaakt dat by heelemaal niet bang is en dat hy zich op alle eventualiteiten voorbereid houdt hebben de heeren De Rodays en Boni Castellane elkander Zaterdag te Parjs beschoten op het middenterrein van de wielerbaan van Pare des Princes naar aanleiding van het incident ten huize van den heer De Rodays waarbj de verkwistende graal die markiezen zoon en millionnairsdochter echtgenoot is den hoofdredacteur der Figaro met de vuist in het gelaat sloeg Vreemde menschen vreemde zeden T Waarom heeft de verraderlyk overvallen heer Do Rodays niet eventjes om een politieagent getelefoneerd op grond van mishandeling in zijn eigen huis en bnisfredebrenk f Enfin er moest geduelleerd worden meenden de geweldpleger en de mishandelde en als de menschen in zoo iets pleizier hebben moeten ze t zelven maar weten I Züo werd er dan in den namiddag van Zaterdag gestreden tot herstel van eer zooals men dat pleejj te noemen en terwyi de graaf er zonder kleerscheuren of huidbeschadiging afkwam kreeg de beleedigde party o zonderlinge en onrechtvaardige beschikking van het Qodsgerichtl een kogel ij zgn rechtord aan den onderkant wat hem by het zitten nogal hinderiyk moet wezen en een eenigszins vreemd denkbeeld geeK Van s mans bonding biJ de schietory Er vloeide nogal wat bloed doch t zal vermoedeiyk wol afloopen met een dag of wat rust nadat de kogel nit de wond zal zjn verwyderd terwyi de aanstichter van de narigheid onmiddeliyk op den gewonde toeliep en hem vroeg ol het veel pyn deed waarop by hem grootmoedigiyk de hand toestak welke de ander ondanks zyn piJn aannam DmSCHLASB Zaterdag hebben de fieriyngche schoenenen laarzenfabrikanten gedaan gegeven aan alle werklieden die niet bereid waren een verklaring te onderteekenen dat zy de vereeniging van Duitsche schoenmakers niet geldeiyk zullen steunen noch aan de stakende gezellen eenige hulp zullen verleenen Zoowat 2 KK man hebben de verklaring geteekend en konden aan het werk biyven de overigen wier aantal nog niet bekend is zyn ontslagen binnenland H M de Koningin en Prins Hendrik zullen Woensdag da Koningin Moeder een dar onuitputtelijk te zijn in laffe beleefdheden spraken zij het open en rond voor elkander uit hoeveel genoegen het hun deed en zij spraken af in het vervolg dikwijU samen te zingen en een nieuw genot aan hun leven toe te voegen Reeds gcruimen tijd waren zij langzaam bergopwaarts gereden zij hadden eene uitgestrekte bergvlakte bereikt waarop ze eene kleine wonmg vonden met eeu tuintje en een stal voor een paar paarden Daar woonde eerf oude man die van Magdalena s vader uit genade werd onderhouden raei zijn knecht het huisje en den stal had de ongelukkige Konrad had laten bouwen ten dienste van aHcn die de bergen beklommen op onbegaande wegen door het geberge wilden dolen en bij zulk een tocht hun paarden niet konden gebruiken Van den ouden man Ruckert geheeten had def toen hati volwassen knaap altijd bijzonder veel gehouden Van fatsoenlijke afkomst had de man naar het scheen betere dagen gekend hij had den leerzamen knaap leeren rijden en schieten en ook hem wederkeerig liefgekregen Toen zijn vader hem als een der vele onderhoorigen wilde behandelen had hij zich daartegen eerzet en weten te bewerken dat dit iiuiaje werd gebouwd om het Ruckert te doen betrekken Dit altei verhaal de Magdatena haren geleider Toen zij nader kwamen trad een man van hooge jaren het huis uit boog eerbiedig en bood zijne hulp aan Toen hij vernam dat de jonj elui plan hadden hun paarden daar te laten blijven en te voet dieper het gebergte in te gean ried hij met hoogen ernst dat plan af ffffrdt venvolgd