Goudsche Courant, woensdag 20 maart 1901

30ste Jaargang Donderdag SI Maart 1901 No 8451 fiOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon if ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefo an Xo S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desv rlangd met bglevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Grerard finksen Cuisinier Westliaven 182 SCHIEDAMMEI GENEVEE Merk NIGHTOAF VerkriJBbMr biji M PEETERS Jz N B Al bewij tan echthoici il oaobet eo kurk steodi Toortiea ran den na m der Kum P HOPPK Bl Wie werkeiyk prjjB stelt ee UEIHEI IJIK te hebhen laat zich fotografoeren in de fotografttche ELuHttlnrtchHug STTJIDIO m I V D WAitLI§l Fl SINGEL 661 Paiit Expellcr Dertig JUS wordt dit midiA met Temweend Buoae ala tüutilleiide inwnjTiiii aeii reod tege Blieuin aek liolit Tertoi len rertroowMi Kas lette op het tebnetamerl Aiiierl Ad l J6 76o eiiliOaiell In 4e meeete intbekeiL Te Ameterduii M XJlotk Oé I ben TM Tsjll m Bendere 3 a it t t Bnlii Gebroeders STEEITSMA Bloemisten GOUDA BIEDEN AAN Winterharde VoUegrondsplanten do mooiste en goedkoopste bloeiende planten voor den tnin thans planten om gedurende den zomer mooie bloomen te hebben VERDER PRACHTIGE mwmi aini ilhiu r i i steeds ruim voorzien van Kamerplanten en afgesneden Itloemen TELEPH No 114 Tc Huur of Tc Koop ora terstond te aunvaarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 a CB O O o 1 Kort overzicht oneer Prijscourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless HOODE en WITTE PORTWIJNEN e e l MADEKA S droog en zoet 18 U VERMOUTH lo Turin 1 BODEGA CHAMPAGNE l COGNAC i f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 8 25 i 3 75 en POTCH WHISKY 25 o CL SS Per FI Per Ank 45 Fl I g LISTHAC i 1 65 Nto f 27 75 vZ H CHATEAU VALR08E 0 76 31 2 B St ESTEPHE 0 85 36 gg 2 St EMILION 1894 1 2 I S PAUILLAC 1898 1 25 53 MH S GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 g P O o a SAUTEENE 1 42 o O ZELTINGER Moezel 0 90 87 50 t BOURGOGNE 1 10 47 P De fiessdien zijn in de prjjzen begrepen en worden 4 3 ets per stok ternggenomen Bjj elke hoeveelheid verkrijgbaar bjj De flrma T CREBAIS Gouda Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van koude of overlading van de 1 maag door het gebruik van slechte moeielijk te verteeren te warme of te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglpen als Maiigkntarrh Maagkramp MaagpIJnen moelelijke gpijii i vertering of ver lljming op den hals gehaald hebben zij hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan do voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen ziJn Het is uBsrt ttrioR aoRz ruiósnsaijn Wtt Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke geneeskrachtig bevoni dene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijsverteerings organen van den mensch zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het j bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt be vorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tp gebruiken van Kruidenw n worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdVnkt Men moet dus niet talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die bü chronische maagziekten des te heviger I optreden worden dikwijls m eenlge malen drinken genezen irovcfrtnrkïnir onaangename gevolgen daarvan als V CA a VUppiUg benauwdheid koliekpijnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spijsvertering en ver wijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen I Schraal bleek uitzien bloedarmoede verval van krachten I zijn meestal do gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelijke toestand van de lever Bij gebrek aan eetlust evenals herhaalde hoofdpijnen slapelooze nachten treedt een voordurend 1 ziekelijke toestand in KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke attesten en dankbetuigingen bewta en dit t KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen i Fl 1 50 en 2 in de Apotheken van Gouda Ondewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aatl nderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenhage enz alsook in klle grooto eu kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 en meer flesschen Kruidenw n tegen origineele prgzen naai alle plaatten Tan Nederlind Voor namaak wordt gewaarschuwd I Hen vcrlanqe uiisluiieml 9V Hubcri Dllrich scbe Kruidenwijn Mijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zijn bestanddeelen zgn Malagawijn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wijn 240 0 Atlas bessensap 150 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel aniis alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeswortol 10 0 Deze bestanddeelen J worden vermengd Hollaiulsche Ceinentsleeiifabriek D VELDHUIS HEEFT EN HOUDT STEEDS IN VOORRAAD Ei en Cirkelvormige Buizen waterdichte Putten ALIE SOORTEN TEGELS KOEDRINKGOTEN ENZ rBAAQT PBUaOPGAFS ADYERTEïlTIilN in aUe Courajiten worden aanMnomen door het Advertentie Bureau van A BKINIiMAN ZOON friotemps NOUVEAUTÉS Wg verzoeken de Dames die ons ge fllosreetd modealbum voor het Zomemeixoen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HH JOLES JALÜZOT C Paris Hetzelve wordt dan omgaand gratie en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrp van alle kosten aan hui met 5 verhooging Keixpeditie kanloor te Rozendaal N U rnkmÊaÊatÊtÊtÉÊmtmmÊmÊÊtmÊmÊÊÊmÊmm TUeny i Wendnbaliia iu do geheele wereld beleend eq I i geroeiüd OnorertrofiPen middel te n alle Horst l Onr Let er üaatzlekten ent Inwendig Izoowel als ook uitwendig in bijna nlle EiektegeraUen met goed erolg aan te wendefl Prü per flacon i 1 per postl I IS TUnry s Woadtntlf bezit een alsnog ongekende genee8krae ht en beilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarroUe operatie geheel oTerbod Het deze zalf werd een 14 aar oud voor ongeneesU k f ehouden lieengezwel en onlanus een bijna 28 aar kankeriyden genezen Breiiit genering en Terzachting der pynen bi wonden ontstekingen eüJs Tan allerlei aard Prijs por pot f 1 60 per po8t f 1 60 Centraal Depot voor Nederland A potbekrr IIËIVKI tlSltEI S Bokin A msterd lD Wur geeltdepdt ii l e t 11e men directun diebchutun potluki dti A THlfcRBÏ in Pregnd bel KohlUcli leiterreieh Geilere proipeotiu te ootbie eiLby bet 0M treal l p6t Sntiu okin 8 Ameterdun Wie Keker zyii ini d Eebte Elkel CacaO te ontTallgu t4Hmennat ld en ut vel pnEfoemiiigen tn den handel ekoman onder de nim des nitvioders Dr Hlohaelia Tamtiidigd p do beet maohinea is het varsldb ramd étritUinemnit van Oabt Btoll wmtdk tt XnSm ilMm JDrinielt eliy BikelreacsLO la vlcrkintoi dchml Sece Bibl Gno b mit DMlk lohMkt OM u ngwi i BMi gnODdo drank Tsor donljjkBohnfarmk een i 2 thedtpto na t poBder Toor eea taq Ohoodoli JUs gmutommp drank bjj fHnl diarrhee ikcjits net water tt aiM V Ka I G n tuh rt eBmor V Hf Bédwwl land lulhii latteiiMtdl Amnterdam Kalvet tr it lOJ FBMSCHE STOOIIYEBVEBIJ ehemische WaSsclieri TA H OPPEüHElMËII 19 Kruiakade Botterdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt voor ÖOUDA de Beer A YAN Oü Az Specialiteit voor het itqomea en Terveit vaü He üeeren en DamMgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het itootaen tta plncWmantels veeren bont enz Gerdynen tafelkleeden eni werden naar de nieuwste en laatste methode geteifd Alle goederen hetits geMMnnd f geverfd worden oasehsdelgk tóor de tnOBdneid volgens staal be aifcb i Druk van A BEINKMAN 4 Zn Gouda BultenlaBdscb Overzicht In het Lagerhuis deelde minister Chamberlain mede dat commandant generaal Louis Botha aan lord Kitchener per brief liet weten dat hü niet geneigd is aan zjn regeering tot ernstige overweging aan te bevelen de vredesvoorwaarden die lord Kitchener in opdracht had hem aan te bieden Botha voegde daarbö dat zijn regeering en zijn hoofdcommandanten in zijn inzichten deelen Deze Sverklaring is wel het belangrijkste bericht sinds vele dagen over den oorlog ontvangen Het is belangrijk in twee opzichten De woorden terms which Kitchener was instructed to offer him geven de bevestiging van de reeds meermalen door ons uitgesproken overtuiging dat niet de Boeren maar de Engelschen de besprekingen hebben geopend en dat is na al het geschetter van Engelsche ministers over den eenigen eisch Toor den vrede de onvoorwaardelijke overgave een sterk teeken van zwakheid En het feit dat de Boeren klaarblijkelijk na enutige beraadslaging de besprekingen afbreken en zich niet geneigd verklaren om te onderhandelen op de aangeboden voorwaarden is een meer afdoend antwoord op de Engelsche zegeberichten der laatste dagen dan ellenlange vertoogen e De Standard verneemt nit Durban dat daar verluidt hoe de Boeren den graanoogst welke zg na Prinsloo s overgave uitzaaiden nu in den westelijken Vrijstaat binnenhalen De Expres verneemt nit LourengoMar ques dat de Boeren voortgaan m C treinen op de Delagoalijn te doen ontsporen Sedert de bezetting van Komatipoort door de Engelschen hebhsn zU er 21 doen verongelukken Zondag deden zij weer een trein ontsporen tusschen Belfast en Middelburg waarbij zij vjjf man van het escorte gevangen namen en alle aanwezige goederen medevoerden Er staat een Boerenkorp te Nelspruit De Portugeezen hebben zes Engel chen gearresteerd die probeerden in TransTaal te komen De Times verneemt nit Koornspruit dat de Engelsche operaties die ten doel hadden Fourie te omsingelen mislukt zijn De Wet heet tusschen Kroonstad en Winbnrg te staan Generaal lan Hamilton hield eergisterenarond een redevoering en drnkte zjjn minachting voor de HolUndsche taal in ZuidAfrika nit en zeide dat deze toch op den d ur niet kon ooncnrreeren met het Engelsch Naar spreker s opinie behoorden de Boeren FEVILLEIOJM WILSKRACHT is Magdalena had Ëgon naar een hoogen berg wilton brtngeii van waar jnen een grootsch uitzicht had over het beroemde zandsteengebergte over tal van andere bergen kloven en afgronden zij had xich veel van zijne opgetogenheid voorgesteld en gevoelde weinig lost om haar plan te kt n varen De oude man las hare gedachten op haar gelaat hij wist welk een overzettelijken wil het meisje had n iwndde lich tot den heer 4ie bij haar was en vroeg smeekend Breag gij heer haar het roebetooze tan haar plan onder het oog een verschrikkelijke sneeuwstorm heeft van nacht in het gebergte gewoed met donderend geraas zijn de massa s sneeuw van de hoogten en van de toppen der bergen neergestort wie kan zien welke wegen vrq zijn welke onder de sneeuw zijn bed lv n 1 Hij wendde zich weer tot Magdalena en sprak met bevende stem Hebben wij niet reeds enmaftl een ongeluk beleefd genadige freule Denk aan onzen Konrad I Bgon greep Magdalena hand en vroeg haar Laat o ditmaal van uw voornemen afzien de erraring van den ouden man moet het richtsnoer zijn van onzen wil I aat ons onzen tocht uitstellen Magdalena 1 kriigsgevangenen niet naar Ceylon of St Helena te worden gezonden maar naar Canada om daar aan den Paciflcspoorweg te werken De Fransche Kamer is met de behandeling van de wet op de vergunningen bepaald een heel eind opgeschoten Art 13 van ontwerp is eindelijk aangenomen Alle amendementen en het ziJn er zoo eenige geweest waren een veor een behandeld en afgestemd en ten slotte heeft eergisteren de groote meerderheid zich met het artikel vereenigd Een artikel dat trouwens van regeeringszijde ook heel wat gedaanteverwisselingen had ondergaan Eergisteren nog werd er een verandering in het voorgestelde artikel aangebracht en de commissie had zich met den nieuwen tekst vereenigd hetgeen Pion deed uitroepen de commissie verandert zoo wat eiken dag van redactie De eerste paragraaf van art 13 bepaalde dat elke congregatie toestemming moest hebben door een speciale wet die de voorwaarden waaronder zij werkzaam is zal vaststellen Die bijzondere wet moest meende de commissie ook de wijze van ontbinding van de congregatie omschrijven Maar Waldeck Rousseau wilde die kwestie liever in de algemeens wet uitgemaakt zien en hiJ stolde daartoe een tekst voor volgens welken de congregatie zal kunnen worden ontbonden biJ besluit in den ministerraad genomen Die tekst waarmede de commissie zich h d vereenigd kwam eergisteren in behandeling Lerolle bestreed het artikel met de bekende argumenten Hij beweerde dat do opheliing van de geestelijke vereenigingen inbreak zou maken op materieele zoowel als geestelijke belangen hjj noemde de diensten op die de congregaties en de missionarissen aan het land bewezen en bestreed het ontwerp dat naar hij zeide gevaarlijk was voor de godsdienstige vrijheid de vrijheid van geweten de vrijheid van den familiekring en de vrijheid van onderwgs Thierry stelde voor op den regel van voorafgaande goedkeuring hij de wet een uitzondermg te maken voor de congregaties met weldadige doeleinden of die zich wetenschappelijke of godsdienstige zendingen naar den vreerade en de Fransche koloniën ten doel stelden doch het amendement vond slechts 251 voorstanders tegen 303 die er tegen waren Eindelijk kwam de eerste paragraaf van het artikel in stemming in tweeën gesplitst want GaillardBencel had voorgesteld het tweede gedeelte die de voorwaarden waaronder zij werkzaam is zal vaststellen te Nog altijd besluiteloos keek zij hem kalm en nadenkend aan sloeg daarna den blik op den onthatsten grijsaard en zeide 0m uwentwil zie ik n mijn voornemen af Ruckert Daarop keerde zij zich tot Egon een lachje speelde om haren mond een zonnestraaltje verhelderde haar lief gelaat zij legde hare hand op zijn arm en fluisterde Hij is altijd onnoodig bezorgd om mij de goede oude man t is om Konrad die zooveel van mij hield en voor mij zorgde Toen sprak zij terwyl zij tusschen £ gon en Ruckert gmg staan 2k oal3 gij wilt Bal het gebeuren maar naar huis rijden wij nog niet Wij gaan myne oude kindermeid opzoeken ik ben in weken niet bij haar geweest Dat mag toch wel niet waar vadertje f Ongaarne maar toch ietwat minder bekommerd antwoordde de oude man Dat zal beter gaan doch ook dit moet met beleid en voorzichtigheid ondernomen worden Neem mijn knecht mede hij In geen geval riep Magdalena waarora met liever nog tien man er bij Egon 1 het is een gebaande weg wij rijden bergopwaarts in een halfuur zijn wij boven Egon wierp den grijsaard een vragenden blik toe hij zag dat deze zijne schouders ophaalde en sprak op erastig i toon tot Magdalena Is het niet beter dat wij wandelen Of is dat voor u te ver Lieve hemel hoogstens een uur dan zijn wij boven Vooruit nu maar anders beraadslagen wy tot aan den middag en moeten dan naar huis Vroolijk en opgewekt begonnen zij den tocht laten vervallen Het eerste gedeelte van het artikel werd met 303 tegen 229 stemmen goedgekeurd het amendement van Gaillard Bancel werd afgestemd De tweede paragraaf kon zonder hoofdelijke stemming onder den hamer doorgaan Alicot stelde daarop voor aan het artikel toe te voegen Ten aanzien van de congregaties bestaande op het oogenblik van de afkondiging van deze wet zal de autorisatie worden verleend bg besluit in den staatsraad genomen De linkerzijde kwam heftig tegen dit voorstel in verzet waarby zooals ook de Trouillot de voorzitter van de commissie deed opmerken nu voor de vierde maal hetzelfde werd voorgesteld wat reeds driemaal door de overgioote meerderheid was algewezen Het eind was ook ditmaal verwerping al ib de meerderheid nu slechts heel klein geweest 274 tegen 262 De Spaansche Ministerraad besloot de verkiezingen voor de nieuwe Kamer te bepalen op begin Mei de bijeenroeping zal plaats hebben begin Juni Verder nam de Ministerraad het belangrijke besluit dat de belastingkantoren zullen worden aangeschreven dat do kloosters waar men ngverheid uitoefent gewoon zullen worden belast Daarmee zou een der grooto grieven van het volk worden weggenomen Verspreide Berichten Fbiskruk Dank zg den hevigen regen is hot giseren te Marseille aan de kaden weder rustig gebleven doch ter arbeidsbeurzo kwamen een tweeduizendtal stakers die toch niets beters of nnttigers omhanden hadden bijeen en de bakkers schonen zich in verband met het min gunslige weder voor betoogingen en in de open Incht ook nog maar eens bedacht te hebben ze hebben heel bezadigd een commissie van negen leden belast met een onderzoek naar de wenscheljjkheid van en de kans op een algemeene staking en de sociaal democratische burgemeester van Marseille die graag ook zijn boterhammetje op tgd heeft heeft reeds omvangrgke maatregelen genomen om te voorkomen dat hg en zijn hroodetende medehnrgeren omkomen van honger ten gelieve van de aangesloten en gemeene zaak makende arbeiders I Peiteiyk heeft nog geen enkele corporatie een stevig besluit genomen ten aanzien van de algeheele nederlegging van den ar Magdalena steeds vooruit den steilen berg op Hoe zullen zij terugkeeren Op vele plaatsen was de weg met sneeuw ijs en steenen overdekt doch met eenige inspanning kon men hem toch begaan Üp eenigen af tand zag men aan drie kanten door tamelijk hooge bergen tegen ruwe winden beschut en ingesloten het huisje van de oude kindermeid voor zich vDaar is hetl riep Magdalena watzal zij blij zijn als zij mij zoo onverwacht bij zich ziet Hallo I nep zij met luider stem nam een sprong om over een hoop besneeuwde steenen heen te komen stapte op een stukje ys gleed uit en viel op den grond Verschrikt ijlde Egon tot haar Zij kan zich niet erg bezeerd hebben met die gedachte troostte hij zich Waarom overwoog zulk eene doodelijke bleekheid haar gelaat Waarom liet zij het hoofd zinken op den beineeuwden grond Op zijn angstkreet Magdalena wat scheelt er aan P Hebt gij u bezeerd r gaf zij met zwakke stem ten antwoord terwijl er een flauw glimlachje om hare bleeke lippen speelde t Is niets Egon ik sta dadelijk op De poging mislukte Egon help mij even geef mij uwe hand riep zij smeekend Hah overeind viel zij met een kreet van pijn weer neder Met de oogen den afstand berekenend tot aan het huis maakte hij plan het meisje derwaarts te dragen Wel was Egon von Bernsdorf niet zoo bijzonder aterk toch wilde hg daartoe eene poging doen h wal alleen maar bang dat hij haar pijn beid doch de vakvereenigingon houden de algemeene staking toch wel degelijk in gedachte waarvan samenkomsten van besturen en commission het klaar bewijs zjjn Btslbse Door den Brusselschen gemeenteraad is gisteren met 23 tegen 10 stemmen besloten dat de electrische tram op de boulevards in het centrum der stad om redenen van aesthetiek ondergrondsche geleiding zal krijgen De sociaal democraat Bertrand had in de Kamer betoogd dat de beweging in de pers vóór bovengrondsche leiding niet gansch en al onbaatzuchtig was BINNENLAND STATEN G ENEKAAL T W K K n K U M M E B Zitting van Dinsdag 19 Maart Bij de paragraaf Woningwet rakende de voorschriften aan woningen te stellen komt de heer Van Dedem op tegen do wjjde strekking der artikelen verplichtende tot het maken van bouwverordeningen Op het platteland kunnen die hooge eischen voor woningbouw niet gesteld worden Minister Borgesius constateerde dat in vele gemeenten reeds zulke bouwverordeningen bestaan dat volstrekt niet op het platteland dezelfde eischen zullen moeten gesteld worden voor woningbouw als in groote gemeenten terwijl bovendien dispensatie kan worden verleend van verschillende eischen Art 1 bepaalt dat de gemeenteraad voorschriften vaststelt betreffende de eischen waaraan moet worden voldaan bg woningbouw vernieuwing van gebouwen en voor bestaande woningen zoomede nopens behoorlijke bewoning De heer Van Karnebeek stelde een amendement voor om die voorschriften te beperken tot die geëischt door het belang der gezondheid de veiligheid on wat de bewoning betreft ook de zedelijkheid Do heer Drncker en de Minister bestreden het amendement aangezien daardoor overweging van andero eischen b v van welstand zonden zg n uitgesloten De heer Pijnappel zou het zeer betreuren dat de gemeentebesturen aesthetische eischen gingen stellen doch de minister betoogde dat de practische welstand en andere eischen vaak samengaan en het artikel chicanes wil voorkomen Araendt Van Karnebeek verworpen met 37 tegen 32 stemmen Art 1 wordt goedgekeurd Art 2 regelt in bijzonderheden welke cate zou veroorzaken Magdalena zeide hij teeder wik zal u naar dat huis dragen Dat kunt gij niet Egon was het antwoord doch ala gij de oude vrouw hierheen wilt roepen zal ik u zeer erkentelijk zijn Hij kuste hare hand ijlde heen en vond de oude kindermeid bezig aan den haard Het bleek onmogelrjk zich vooi haar verstaanbaar uit te drukken zij begreep geen woord van hetgeen hij verlangde en antwoordde onophoudelijk terwijl zij met de hand een alwijzend gebaar maakte en het grijze hoofd schudde Ik draag niemand ik kan niet I Egon werd ongeduldig bezon zich een oogenblik en sprak toen langzaam Magdalena s naam uit Eindelijk werd de vrouw opmerkzaam volgde hem tot aan de deur en keek in de richting waarin hij met zijne hand wees Magdalena s geroep Lieve Mona bereikte door een gunstigen luchtstroom haar oor en met een luiden gil spoedde zij zich naar de menschelijke gedaante die daar op den grond lag De oude vrouw struikelde herhaalde malen enEgon stond duizend angsten uit dat zij zou vallenGelukkig bereikte zij behouden Magdalena kustehare handen en sprak haar deelnemend toe Booreene jarenlanhe veelzijdige ervaring met dergelijke ongevallen bekend ontdekte de oude Monaal ras dat hare lieve Magdalena d n voet hadgebroken dicht boven den enkel Zij hoopte datde pijn lang hare geheele zijde en in het hootd waarover zij klaagde het gevolg waï van de onzachte aanraking uiet stukken hard ijs bij harenval Wordt vervoigiL