Goudsche Courant, donderdag 21 maart 1901

bouwvertegenwoordiging zal deze eek naar den Raad van State worden gezonden N V d D Naar men nit Deventer aan de N C meldt is dr Kronenberg conrector aan het gymnasium aldaar aangezocht Nederlandsch te doceeren aan Prins Hendrik Gemengde Berichten Een treurige vergissing Aan de Unievcrsiteit te Kiel is weder een jong geleerde op treurige wgze omgekomen Hg strooide aan het ontbijt bg vergissing in plaats van zout arsenicum op zgn brood en was binnen een kwartier een Igk Uit Emmen wordt van 18 Maart aan de P D C gemeld In den afgcloopen nacht werd in het naburige Noord Barge een ellendige misdaad gepleegd De waarnemende nachtwacht Jan Stegen werd met een dikke paal doodgeslagen wel trad do dood niet direct in maar de ontboden arts zag toch direct het ergste in eo moest spoedig het overlgden constateeren Als zeer vermoedeIgke daders zijn opgepakt en hier ieder atzonderltjk opgesloten twee jongelieden K en St De mishandeling moet in koelen bloede en zonder vooralgaanden twist hebben plaats gehad Hoewel niemand bij het feit tegenwoordig was verrieden de daders zich zooveel te moor door hedenmorgen eens naar hnn slachtoffer wior s treurig eind hnn toen nog onbekend was te komen informeeren De verdachte St is uit de wachtkamer van het gemeentehuis waarin hg was opgesloten ontvlucht word in huis weer in arrest genomen maar later op vrije voeten Rechtszaken Door do arrondissoments i echtbank te Rotterdam werden gisteren do volgende vonnissen gewezen J H den T 17 jaar bouwman te Zevenhuizen wegens beleediging van een ambtenaar tot f 5 boete subs 5 dagen hechtenis De 35 jarige arbeider J S te Zevenhuizen was omstreeks 13 November van het vorige jaar bezig mot graafwerk ondor Capelle a d IJsel toen een zijner mede arbeiders op zekeren dag zijn schop vermiste Het bleek al spoedig dat het ontvreemde voorwerp zich in t bezit bevond van S Daar hg voor dien geen schop had bezeten ten minste men had hem aan dat werk niet met een schop gezien was het wei opmerkelijk dat hg na het vermissen van het werktuig zich nu wel eigenaar kon noemen van zoo n voorwerp Beklaagde verklaarde de schop reeds ongeveer twee jaar in bezit te hebben hg had haar gekocht op de oudroestmarkt te Rotterdam Hij wist het wel weorgaansch goed de schop was gemerkt met een S en 4 nullen Het O M hechtte niet veel aan die verklaring Beklaagde had al meer op zijn kerfstok en hoorde als recidivist tegen zich eischen zes maanden gevangenisstraf Nog werd geêischt Directe Sjworwegverblndlngen met ylUA WInterdlenst 1900 AangevangeD 1 October TlJd vai Grewivlefc ƒ X OOTJOA ROTTlEDiMfiM nru 8 81 8 88 08 94 88 67 10 86 11 0 U t ir M7 7 86 7 44 8 14 8 17 8 88 9 14 18 8 10 18 18 40 ll St 8 84 3 lO l 8 81 H 10 88 8 41 4 10 87 7 47 8 07 S SO 8 66 85 10 80 10 46 11 01 11 47 8 46 11 81 11 48 11 09 11 19 I1 J6 10 66 11 86 11 18 ir 11 86 6 01 ir V 6 11 Kut ir r 6 18 H g K 9 8 3 61 4 03 6 87 6 41 6 39 1 68 6 10 7 8 0e 6 80 ir r 7 6 aÜ ii 1 n Uui Exïr ln b l l a 1 Op de Wmo ign Zondi Huidig Oini dig ndilgnli t toarbili tt T t d 6 H TOtoggl teg itri maklpnii U HaUmdMii Spo r L tilr rappltaMl WwJii 1 4U mud 1 1 10 1 17 1 86 3f 5 io i8 10 08 U BO 18 84 46 BOTTIBDAM 90UD4 Ti 18 80 18 38 g o 9 48 1 48 4 39 1 64 4 4 6 41 86 8 14 1 46 3 46 4 08 4 34 6 86 6 04 ir 46 4 44 I M 61 8 08 ji ir l 1 09 8 09 S 3i l ti 4 0 4 84 8 07 6 18 6 45 6 84 L Ixtn lujiplMieathcwiji Tu di Comp sie der Wigou Lit Botteidim Beun Rotterdtm D P itotterduii U Oapelle Ni uworksrk Itoordrwlit Boida t Afl ii 1 1 9 klun Mtn luUlen IWilUti op d ii lc ip km irt gnriand wordm B HolltiJiel pour 8 8 18 9 47 10 16 11 81 11 46 19 10 10 86 10 38 10 48 10 49 11 6 1J 06 18 81 8 04 8 84 60 S9 10 08 10 19 QOUDA DBN HAAOfiio rerw 9 11 81 10 00 10 1 10 8 11 8 18 16 18 86 18 68 1 68 8 81 8 46 4 1 4 60 6 88 8 4 6 81 7 89 V n ll 1 10 5 08 1188 1 81 1 9 8 8 41 lo 88 10 48 llll 18 08 l 46 18 66 1 40 8 80 48 4 16 4 46 6 81 6 66 8 16 4 7 67 6 047 087 16 7 i i38 669 j3 44 lO U U 6 106 18 8 1 80 8 0 9 7 4 0 4a6 4 7 6 8 M Ml 7 1 7 9 6110 0 Voorburg 6 88 3J J l so 4 88 6 48 10 11 Joet im Zeg 6 68 jji 6 1l 6 64 10 98 Z l Mo 6 08 1 1 j 3 j 3j j 3 4 4 7 06 7 81 8 09 8 8 46 lO SS 10 6 S O O U A i II S T 1 K D A ri Mn oa lk 19 8 11 8 81 9 88 10 80 10 6 18 0 1 10 8 86 8 81 4 07 4 48 6 1 6 96 8 48 8 61 lO l ln S7 11 08 Amit W 8 01 8 68 9 i 10 10 11 04 18 48 18 67 1 87 8 8 4 H 4 67 6 S 036 44 9 86 10 8 11 08 11 69 AiMtO 8 1 1S 9 87 10 86 11 1 1081 10 8 18 8 40 4 87 6 1 6 46 8 9 i8 10 1011 18 18 14 E ni Hirmmii ltnim a 8 o o r ü 1 l 1 E G l H t vm verM 10 69 18 00 18 87 8 16 3 1 4 88 ll U I SI 11 84 9 40 i t 10 49 11 47 18 88 1 09 S iS 3 4 6 04 i 68 81 7 10 7 38 86 8 11 7 88 S SO 7 00 7 64 8 08 10 14 tiiut 0 6 81 7 16 8 10 1 789 18 9 81 11 18 lt S7 18 6t 8 81 8 10 3 34 4 4i 8 11 6 91 7 09 8 10 9 61 i mi ff 6 84 6 47 7 80 8 85 8 41 9 80 9 46 11 80 11 4 IM 8 40 l 83 8 4a 6 00 6 88 6 36 7 86 8 86 10 08 loud 7 0 7 81 8 18 l 9 89 10 18 10 84 18 51 M 1 8 8 4 18 4 84 6 47 7 18 7 84 8 0 Il 10 14 v ï 8 18 6 58 7 47 8 88 9 80 10 10 10 86 11 88 11 08 1 48 1 03 3 1 4 4 48 6 48 31 7 00 1 68 9 01 6 07 6 44 8 09 9 87 10 88 11 66 11 87 4 8 7 84 9 8 6 8 68 8 17 10 41 1 86 4 33 8 86 10 06 10 48 11 07 9 88 3 64 4 4 6 80 1 T 84 7 48 8 88 9 89 10 07 18 88 11 18 Mf ÏM 7 84 8 80 9 08 9 66 10 64 11 87 18 11 18 61 1 16 40 gorieën tm voorschriften de bouwverordeningen moeten bevatten Het bepaalt o a dat ze kunnen verschillen naar gelang van aard bestemming en ligging der woningen Een amend De Waal Malefljt wil ook onderscheid maken tasichon verhuurde woningen en die door eigenaars en hun gezinnen bewoond Een amend Van Kol Schaper Troolstra wil niet lacnltatieJ maar imperatief voor whriJten doen geven omtrent het aantal bewoners in verband met de ruimte der vertrekken De hSer Passtoors meende dat niet enkel voorschriften omtrent het aantal bewoners maar ook omtrent het aantal gezinnen in woningen moesten gegeven worden daar een groot aantal gezinnen in vele opzichten nadeelig is Hj stelt een amend voor om ook bevoegdheid te geven de voorschriften aan te geven omtrent het aantal gezinnen De comm van voorbereiding juicht de hoofdgedachte van den heer I assloors too maar geeft een andere redactie in overweging ly adviseert tegen aanneming van het amend van Kol omdat de ttjd nog niet is gekomen om dringend op te treden en acht het amend De Waal Malettjt beslist af te raden als gevaarlijk bij besmetting De minister bestreed de amendementen der hecren de Waal en van Kol en achtte het amendement van den heer Passtoors dat in vorm gewijzigd was geheel overbodig Verworpen werden het amendemet Do Waal met 49 tegen 28 stemmen en het amendementvan Kol met 65 tegen 12 steramen Het amendemont Passtoors werd aangenomen met 45 tegen 32 stemmen Art 2 is daarop goedgekeurd Morgenvoormiddag zal do Eaad van State een plechtige vergadering van al zijne leden houden Jer installatie van Z K H den Prins der Nederlanden Hertog van Mecklenburg aan wion zitting on raadgevende stem in den Baad van State verleend is H M de Koningin zal als voorzitster van den Baad dien dag d zitting in persoon leiden en Haar Gemaal in zgn ambt installeeren H M zal daarbfl een installa tierede houden die door Z K H zal worden beantwoord waarna to verwachten is dat namens don Uaad van State do vicepresident van het college jhr mr Schorer biJ deze gelegenheid een toespraak zat houden H M en Haar Gemaal zullen voor het gebouw der Tweede Kamer afstappen aan de vestibule die leidt naar de vergaderzaal van de ministers en van daar naar do ver gaderzaal van den Raad van State worden geleid door eene commissie bestaande uit de twee naar tjjdstip van benoeming oudste staadsradeu en den secretaris van het college Alle leden znllen in ambtsoostuum gekleed ziJn De plechtigheid zal vermoedelijk Donderdag v m ten IIV nur plaats hebben Aan het gebouw lal eene eerewacht opgesteld worden Gisterochtend ging in de Kamer het gerucht dat Minister Goeman Borgesiua ad interim de portefeuille van Oorlog zou overnemen on dat generaal Van Dam van Issolt als Regoeringscommissaris de legerwetton verder zou helpen verdedigen 1 BB8 7 11 door 7 18 T 88 7 88 6 86 7 44 7 86 aoudi Moordreoht Hieuwerkerk C p lle RotterdMi M EolterdamD P Rott rd m B 8 40 8 60 8 87 C6 8 0 8 E4 08 7 68 6 4E 66 4 4 6 80 07 7 18 4 68 6 41 6 01 6 61 6 11 6 04 6 17 8 10 6 88 7 8 7 48 8 87 8 41 8 68 9 0 9 149 08 9 1 7 16 7 88 7 88 7 68 7 68 Qoudi ZeTeoh Moeie 8aaterme TZeg Voorburg H Zo 8nh Mo Oxud 4 07 8 80 6 84 7 48 8 1 8 88 1 48 Utnwhl 6 08 7 04 8 1 Undih Oadev Woerd 8 88 8 6 9 8 Utrooht Woerdel Oudew QOid Een wetsontwerp betreffende de land f 15 boete snbs 10 dagen hechtenis voor P B 33 jaar sjouwer te Nieuwerkerk a d IJsel niet verschenen die op 16 Januari te Ouderkerk a d IJsel verzet zon hebben gepleegd tegen do veldwachters W Zelle en H Mulder die hem wilden arreateeren wegens het verstoren van de openbare orde f 10 boete snbs lü dagen hechtenia voor G E Cz 19 jaar timmerman te Krimpen a d Lek die op 1 Januari 1 1 te Lekkerkerk in het koffiehuis vun C v d Heul in dronkenschap een ruit zou hebben vernield f 10 boete subs 10 dagen hechtenis voor M K hnisvrouw van T P 37 jaar zonder beroep te Gouda die op 24 September 1 1 A Mulder huisvrouw van J Van Dam zon hebben beleedigd Uitspraak over 8 dagen Een Zondag in Gouda Dooa PAUL DV LOÜVRE t Is Zondag de dag des Hoeren t Is nog vroeg in den morgen Weinig menschennog ziet men op straat t Is slechts t knarsen van een raam dat opgeschoven wordt dat men hoort of t opengaan eenor deor of t opgaan van een raamgordgn dat men ziet Dof droevig hol dreunend bromt de zware kerkklok der Sint Jans kerk haar monotoon gezang dat somber dreunend wegsterft in t oneindige blauw den inwoners toeroepend zich ter kerke te begeven Helderder als kinderlach zijn de klokketonen die zich in die sombere melodie mengen de tonen der torenklok die als t ware in jubeltonen uitgalmt haar lied om daarna even somber als bare zuster hare negen slagen te doen boeren als schaamde ze zich zoo pas een jubellied te hebben gezongen Wonder mooi en plechtig zweeft die bonte tonenmengeling over de verlaten marktplaats hier en daar torngkaatsend tegen de huizen Langzamerhand vullen de straten zich met kerkgangers en kerkgangsters eenvoudig net gekleed tbgbeltje in de hand Van tijd tot tijd ziet men paren zusters gedompeld in t sombere zwart hunner kleedg zich langzaam voortbewegend stil stemmig als zijn ze in diepe overpeinzingen gedompeld om straks te ontwaken in t HuisGods waar ze geknield eene vorige bedevan dank zullen richten tot den Schepperdes Heolals Nog altijd galmt de zware klok jhare sombere tonen uit nog altijd ziet men kerkgangers gaan Een wonderlijk gevoel ontwaakt in mgne ziele biJ die kalme plechtige drukte Wéér klinken de jubeltonen van de torenklok de dienst is afgeloopen de straten zgn weer gevuld men begeeft zich hoiswaarts om zich klaar te maken voor de middagwandeling En tusschen de heldere klokketonon hoort men t vroolijk gesprek der huiswaartsgaande menigte Men hoort weer den scherpen doordringenden lach van sommige dienstmeisjes hoog opstijgend uit t verwarde gegons vai menschenstemmen 8 28 10 87 11 081 10 51 8 48 11 01 69 li S9 11 4 1 Deze drukte echter is slechts van korten duur want geen half nar later is de stad ia dezelfde stilte gedompeld als zooeven N4 twaalf is t hier techt druk Dan riet men menschcn van allerlei stand Dames in trippelpas voortzwevend hoeren met hooge hoeden op druk sprekend gesticnleerend jonge dames en meisjes vroolijk babbelend t frisch gelaat versierd door den glimlach om do kersenlippon dienstmeisjes waaronder tal die zich op een lief gezichtje mogen verheugen gevrjjerd of ongevrgerd werklieden zwaar stappend immer kauwend op hnn sigaar t Is een verward gemompel van al die personen dat men hoort en t geschuifel van voeten Nu en dan klinkt de schuchtere lach vaneene jonge dame of de sngdende laeh vaneene meid of de zware bis lach van eenmannelijk persoon De schemering daalt zwart grgzend dra gevolgd door den avond die de gansche omgeving in zgn mantel hult Het zwakke Ucht uit enkele winkels werpt een schemerlicht naar buiten waar eene ongewone drukte heerscht Doelloos drentelt de menigte heen en weer van de Wgdstraat naar den Kleiweg van den Kleiweg naar de Wijdstraat hier en daar staan blijvend voor een winkelraam de dames voor de mode winkels van den heer Wernink waar de onvermoeide handen der lieve winkeldochters steeds bezig zjjn de artikelen op zijn keurigst te etaleeren of voor dien van Wisbrun en Lifman waar de verschillende stoffen den beschouwsters doen watertanden Ginds staan er een paar hoeren voorden boekwinkel van den heer Swartsenburg druksprekend over teen of ander boejcwerk Doch niet alleen dit verlichte gedeelte ia gevuld met wandelaars neen mijne le er8 daarginds daarginds waar de groene hoornen dichtbijeen de omgeving door hnnne schaduwen nog donkerder maken daarginds in t plantsoen daar draagt iedere bank een paar waarin harten wonen die kloppen van liefde Hier leeft poësie hier is t t hart dat spreekt hier ruischt das Lied ohne Worte I Hier leeft poésie zeg ik maar ook proza proza geheel ontbloot van dichterlijke ont Och vraag dien onnoozele banken niet welk een schat van geheimen zg in zich dragen vraag dien zacht ruischende blaren niet de tooneelen die plaats grejien onder faun groen kleed want ik zou zien tranon van gevoel en daaronder vonken van verontwaardiging STADSNIEUWS GOUDA 20 Maart 1901 De majoor P W van do Velde van het 4e reg inf alhier wordt tegen 1 April bevorderd tot luitenant kolonel de kapt B W Mousing van het 2e reg inf te Nijmegen tegen denzelfden datum tot majoor Maandag zijn te Utrecht o a geslaagd voor het examen nuttige handwerken de dames P de Koning A B M Leisikow en A F M Mertens allen te Woerden X 9 18 r 9 38 4 9 63 10 08 IT 6 87 6 89 7 06 7 6 8 81 6 S 8 48 61 7 08 7 86 8 80 8 49 9 47 10 09 10 16 ll l 4 10 81 d L 8 01 8 19 9 17 9 63 8 18 8 84 i 8 88 E P 8 43 8 s6 B 44 10 19 9 66 10 08 10 17 10 8 10 34 10 18 10 43 11 1 10 46 11 11 11 67 Bij Koninklijk Besluit is benoemd tot grif fier bij h t kantongerecht te Woerden mr L Boekhoudt eervol ontslagen rechterlgk ambtenaar wonende toj Hilversum Bï Koninklijk Besluit is met ingang van 1 April benoemd tot schoolopziener in het arrondissement HUlegersberg A A van Elk te Onderkerk aan den IJsel Op Donderdag 21 Maart des avonds te 8 uur zal in bet Militair Tehuis te Schoonhoven eene vergadering worden gehouden vanwege het bestuur der Anti Revolntionaire Kiesvereeniging met het doel samenwerking te verkrijgen tusschen Christenen van verschillende richting met het oog op de a s verkiezingen Tot die vergadering hebben alleen genoodigden toegang Als spreker zal optreden de heer Mr A Slob van Gouda Haastkeoht Ten overstaan van den rgkslandbouwleeraar den heer Mansholt van Dordrecht het bestuur van de afdeeling Gouda van de HoUandsche Maatschappij van Landbouw en de commissie van toezicht uit deze gemeente had Maandagavond het openbaar examen plaats van de 10 leerlingen die gedurende 2 jaar den winterlandbouwcursns alhier hadden bijgewoond Het eiamen liep uitstekend van stapel zoodat de heer Mansholt aan allen het getnigschrift kon uitreiken Vrgdagavond gaf de mnziek voreeniging Prima Volta haar eerste openbare nitvoering in het gebouw Concordia Do verschillende nummers werden prachtig en gehoore gebracht zoodat iedereen den vooruitgang dezer vereeniging roemde De solonnmmers van den directeur met zijne zoons waren uitstekend zoodat iedereen het heerlijk vond dat die nummers bg bet einde van den avond opjveler verzoek nog eens herhaald werden Ook de beide zangnummers van het gemengd koor voldeden zeer goed In èèn woord de uitvoering is uitstekend geslaagd doch hoe kan het ook anders wanneer eene veroeniging zulk een volijverigen directeur aan het hoofd heeft dan moet alles uitstekend marcheeren Het was dan ook geen wonder dat de heer Oldcman b i het einde der uitvoering uit aller naam èn directeur èn de leden van Prima Volta hartelijk dank zegde voor het heerlijke dat wii dien avond te genieten hadden gekregen Een zeer gezellig bal hield vele leden on gonoodigden nog een geruimen tijd bijeen RsKowuK afd Sluipwgk Volgens concessie gedaan in het jaar 1859 waren de ingelanden van de Vrijhoefsche veen en Droogmakerg verplicht dezen polder in het jaar 1900 droog te maken Op verzoek van de ingelanden is door hoogere besturen toestemming verleend van die concessie af te wgken en besloten uitkeering van rente te doen plaats hebben van bet droogmakingsfonds tot den tijd dat mocht worden overgegaan tot het droogmaken van de Reeuwgksche en Sluipwgksche plassen De eerste uitkeering van deze rente heeft il Zaterdag plaats gehad ten huize van den heer K Hoogenboezem De Oasquaestie Met i t oog op het groot belang der zaak velke morgenavond besproken zal worden b de Zaal Nut en Vermaak nemen wg uit het Gas het volgende over waaruit blgkt dat professor Bunte deze zaak grondig heeft onderzocht en dat nit dit onderzoek blgkt dat gas pn hooge lichtsterkte wel hooge gasprijzen medebrengt doch geen noemenswaatdige verbetering in lichtsterkte bg gebruik van gasgloeilicht OVEE DEN INVLOED VAN BENZOL KOOLZUUR EN LUCHT OP DE LICHTSTERKTjyRVN LICHTGAS EN GaRïLOEILICHT door Dr A Smits en G F van Limborgh Tan derMeersch Ben onderzoek omtrent den invloed van een zeker gehalte aan lichtgevende hestanddeelon op de lichtsterkte van gloeilicht was wenechelgk om de vraag te kunnen beantwoorden Heeft wannoor het gloeilicht zonder uitzondering algemeen wordt toegepast het leveren van gas van hooge lichtsterkte nog eenige economische beteekenis De proef die Bnnte 1 ter beantwoording van dezelfde vraag i m werd uitgevoerd met een Aner brander waarvan de luchttoeroor gedurende alle metingen dezelfde vas De lichtsterkte van het gloeilicht verkregen met gas van 15 H K stelde hg bg een gasverbmik van 100 L per unr = 100 Werd in denielfden brander onder volkomen dezelfde omstandigheden gedecarbnreerd gas verbrand 4 2 H K dan bedroeg de licht terkte van het glooUicht 93 terwijl tot 25 0 HX gecaibureerd gas de lichtsterkte 1 Joiira ttr Ëlasbel XT HI 8 629 van het gloeilicht slechts tot 108 opvoerde Hij vond dus dat een stgging van 21 H K overeenkomt met een gloeilichtvermeerdering van 15 of 16 pCt terwijl de stjjging van 15 tot 25 H K slechts een gloeilichtvermeerdering van 8 pCt tengevolge had In zekeren zin is dit reeds oen antwoord op de gestelde vraag doch daar Bunte zooals hij zegt met opzet den toevoer van Incht bij de verschillendo proeven constant hield bleef er omtrent de grootte van de gloeilichtverscbillen nog eenigen twijfel bestaan Het is dnidelgk dat voor gassen van verichillende samenstelling de tot volkomen verbranding noodige hoeveelheid lucht verschillend is Alleen wanneer men in staat il voor elk gasmengsel de gunstigste omstandigheden voor het verkrggeu van een hooge lichtsterkte in het leven te roepen kan men volkomen vergelijkbare getallen verkrggen Hoewel naar onze meening dit ook niet door regeling van den luchttoevoer geheel is te bereiken zgn wg in elk geval toch ai weer een stap verder als wij in staat zijn door bovengenoemde regeling de gunstigste verbranding op te sporen De methode van onderzoek door ons toegepast was als volgt Een gloeilichtbrander 2 met gas van pi m 15 kaarsen brandende en geregeld op 115 Liter gasverbmik per uer werd door middel van een gasvlam van bekende lichtsterkte gephotomitreerd Was op deze wijze de lichtsterkte van het gloeilicht bekend geworden dan werd de gloeilichtbrander op zgn beurt als standaard gebruikt bg het photometreeren van den proef gloeilichtbrander Bg de metingen die voor ons doel het belangrgkste waron vergeleken wij dns twee lichtbronnen met gelgk getint licht hetgeen een zeer scherpe instelling van het scherm toelaat De proef gloeilichtbrander was er een van gewone constructie waarvan wü alleen den luchttoevoer eenigszins hadden laten veranderen en wel zoo dat de maximum luchttoevoer buitengewoon groot was Door verplaatsing van een nauwslnitenden koperen ring kon zg echter tot een willekeurig be drag worden gereduceerd Terwgl eeu van ons photometreerde werd door den ander die stand van den ring opgezocht waarbg de lichtbterkte van het proef gloeilicht een maximum was De lichtsterkte van het gasmengsel werd daarop met den Hollandschen photometer bepaald De verschillende gasmengsels werden in een proetgashouder bereid Wg begonnen met den gashouder te vullen met gedecarbnreerd gas verkregen door het gewone lichtgas eerst te leiden door een wascbflescb met rookend zwavelzuur en vervolgens door een paar waschflesschen met water In de eerste waschflesch werden de lichtgevende bestanddeelen van het lichtgas vastgelegd terwijl door het water in de twee laatsten de SOj damp uit het rookend zwavelzuur afkomstig werd geabsordeerd Gasmengsels van steeds grootere lichtsterkte werden verkregen door successief het gedecarbureerde gas met gewoon lichtgas te vermengen terwijl i de gasmengsels van abnormaal hooge lichtsterkte bereid werden door carbnratie met benzol Hoewel de diffnssie van gassen snel plaats grijpt was het wilde men de gasmengsels dadelijk na hnnne bereiding gebruiken toch wenschelgk het gas in den gashouder sterk in beweging te brengen Ter bereiking van dit doel was in den gashouder een roertoestel in den vorm van een stoombootschroef aangebracht Deze roertoestel was verstelbaar en kon door een kruk met de hand gemakkelijk in sneldraaiende beweging gebracht worden 2 De hier gebruikte Ceroflrmkousjea hadden vóór zij tot het nemen van proeven werden aangewend reeds 48 uren achtereen gegloeid Na deze gloeiperiode is de lichtsterkte gedurende de daaropvolgende 48 uren vrijwel constant Wordt vervolgd Posterijen en Telegraphic BiJ Koninklgk besluit van 8 Maart 1901 no 4 is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau do onderdirecteur der telegraphio A Potte s Gravenhage Benoemd 16 Maart Tot adsistent te Leeuwarden de brievengaarders J J Sgbenga te Har degarijp O T Sprenger te Ubbergen I Mei Tot directeur van het postkantoorte Breda E W L Wilppermann thans hoofdcommies der postergen to Amsterdam Verplaatst 5 Maart De klerk der posterijen en telegraphio 2de klasse A C Bnysert van Amsterdam telegraaf kantoor naar Woerden II Maart Do klerk der posterijen 1steklasse mej O G Haentjens Dekker vanAmsterdam telegrai f kantoor naar hetbgposten telegraafkantoor Commolinstraat aldaar 15 Maart De tüdelijk opziehter der tele graphio L J Hardeman van Hnlshorst naar Papendrecht Werkzaam gesteld wegens opheffing van het bijtelegraafkantoor Rozengracht te Amsterdam 1 Mei Aan het hoofdtelegraafkantoor aldaar de commies der telegraphic 3de klasse E J van Bork Ingetrokken De verplaatsing van den commies der telegraphic 2de klasse J Reyenga van Baam naar Amsterdam en van den commies der telegraphio 3do klasse P J Luteyn van Amsterdam naar Baam op 1 April a s Eervol ontslagen op verzoek 1 April De klerk der telegraphio 2de klasse mej M E S üphoff met langdurig verlof 1 Mei De commies der telegraphic 1ste klasse H J C Konno te Amsterdam Kleiiwf iSlofreii voor HEEEEN KLEEDIÏTG A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA leteuhoim Xo 31 lU iirs Nan AiusU nliiin Vikri siotkr i 7 92 1 1 I a 1 I H 0 8l i 81 u 2 8 0 US 1 UA ET NtPMLiMi Jurt NbcI W S 9 ij itilo liio dltc S Ulo dito dito 3 HoKSaa Ubl Gouill 1881 93 4 Italië Iu3chr Tmiï 1869 81 6 Oom Ohl in pupiBT 1868 6 dito in iilverl668 6 PoETUOAL O 1 mat coupon 8 dito tiolcel 8 RUBUND Obl Dmnonl 1894 4 duo QeooDi 1880 4 dilobi RotUl l889 4 96 dito bij Hop 1889 90 4 dito m goud leeu 1888 6 dito dito dito 1814 6 8 Vl UPA Ferpet irhuld 1881 4 ToHKUlj Gopr tJuuv iuou 1890 4 98 öe luemng Burie D 1 94 Tec leeiiin seneC iTU ZülD ArK Rp V oblg 189 6 100 Mlllco Ob it Soli 1890 6 30 88 881 676 460 BS ViKiïijii A Ohl onl up 1881 AVSTSBUAM ObligKtiea 181 6 8 RoTTWBAH S1 11I leeu 1894 3 NlD N A r Hmilol v Mud Ariinil h Tiib Mij CertiBciaton DehManlBchappvj lito Am Hypotbeekb pnodbr 4V OuU Mij derVorBtent anud b Gr Hypolhiiokl pandbr 4Vi 101 Nederlandsi he bank aand i 194 Ned HandolmaatBch oito N W t Pao Hyp ti pandbr 8 98 Rott Hy ottieekb paodlir 4 Utr Uypotheekb dito 4 101 Ü08TBNR O Bt HonR bank aao l i 81 Rliai Hypolhoiikhaiik pandb 6 Amerika Equi hy poth pandb 4 Maiw L G l r Li n en 6 62 NiD Holl IJ 8po r Mg annd 110 Mij t t Eir l 8t Spw aand 111 Ked Ii d Sii iorwog m aand 817 Neil Zuid fr Spru aand 158 Jito dito Ito 1891 duo 4 100 llAUB Spoori I 1887 9A l obl a 661 Zuid Ital 8p mij A H nbl S 66 Poll Waraohau Wonnen aand lO j RcsL Gr Ru B 8pw M i l obl 4 6 llBal iBche ito aa d Fasiowa dito aand 8 Iwang l ombr dito aand 5 98Vi Kunk Oh AiM 8p kap obl 100 dito dito ohlii 4 9 87 SlW i 81 lOS 104 67 101 108 108 9D 100 117 117 AxEiilJA Cenl Pno SpMii obl 6 Cbic North W p Cv aan I SU ilil dito Win SI Mer obl 7 140 Donrer li Rio Gr Spm cort f a 87 Vi Illinois Oeotral ol i üond 4 109 Loni r kNah imOorv aan 1 94 Meiico N 8p Mil Ie hma 8 104 Mi B KanraB r 4pCt prof aand N York OnlaBio k West annd Pena dto Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud St Paul Minn k Uanit obl Uo Pao Hoof Inn ob ig 6 dito dito Lino Col lo hyp O 6 Canada Can South Ghort r aand ViK C Hallw ti Na lo h d 0 0 Amaterd OmnibuB Mij aand Ned Stad Amsterdam aand i 8tad Eoil8rdM BdY8 I Beloii Stad Ant ej opi 8Ti8V Siad Bru f 9l 86 i HoNo TheiBs h 9f a 1 mM OoETim Staataleetlu ül w l K K OoBt B SaiifS 101 Si AXn 8tad Madnd 8 1868 34 N D Vfr ll ï Ath lDOol eort ISpeclalliell IN Zwarte Stoffen D SAM80i l 366 Staats loteriJ U Klaaae Trekking yan Woensdag 90 Maart No 11877 8000 No 11848 1000 No 76 0 an 10S86 ƒ 400 No 3864 8733 91 6 1146 10160 1U88 1788 en 19976 iedcr 100 PrijMn van 80 99 9719 6190 7336 10008 19196 I6186 17898 111 88 5818 6 93 I9ii08 67 17919 91 2807 19 79 10187 96 16638 97 70 84 65 7417 98 61 74 1806987 89 8 6368 40 SO 11476 99 IslOt 883 96 II 83 10819 18603 I Stl 83 86 3068 78 91 79 18615 16743 47441 58 90 7549 103 8 38 61 18937530 3133 5491 91 10406 39 1 808 48 31 49 84 7641 10 18766 10 98 8987 37 78 49 19818 60 HS46 3806 78 7 3 1 50 49 16903 78 80 66 6517 7868 66 88 7 184448 98 86 7976 86 1S90 86 79 646 3491 6610 8 10601 87 16040 18605 63 86 98 80 0 19 40 84 18681 761 91 6703 0 81 13 04 86 81 87 3691 8 8130 49 97 96 18711 71 46 6807 8801 84 69 16116 98 97 77 99 36 86 13184 16800 47h27 79 61 39 9 13319 16896 67 41 3611 6999 48 94 13326 16401 60 78 76 86 831 10688 13401 SI 68 99 83 7i 40 10893 13539 64 18898 1014 99 6037 83 10947 53 99 69 7 3788 5U8 6419 II 60 16509 19098 81 S8 2 18 48 88 90 85 93 90 22 82 71 11019 96 27 19111 1206 86 8 72 33 13623 99 6 41 6 39 8506 68 96 16611 49 67 3994 51 18 85 40 81 19409 74 4000 81 27 11194 78 86 45 7 86 621 57 1 249 13736 16728 1U669 98 88 6330 8698 61 66 47 196801816 4ii 66 i 9 4 13809 09 80 89 4137 6 76 11389 19 16806 19119 33 V8 79 8926 39 18903 96 48 46 4200 6406 68 11440 19 48 68 84 29 6502 87 64 14004 48 7 1467 70 17 98 84 16 IMy 19817 1588 4435 20 9002 11500 52 91 35 1614 4542 66 30 13 14120 7036 67 17 81 68 41 11699 26 1 19776 86 4692 6868 74 lli96 82 17128 20190 82 47 6724 913 46 66 86 8090197 54 68lO 51 58 14386 38 18 U63 83 69 0 66 14463 17878 37 9 4769 71 9974 71 60 83 46 81 4803 16 92 73 14 96 17306 60 1913 86 6900 9866 76 89 38 60 38 4923 16 9419 79 14 87 174i7 63 47 48 54 70 87 14835 66 11 69 50 69 18 11866 48 17576 80318 067 7t 99 9708 7i 77 96 49 2 41 6071 7076 23 11971 14900 1 788 98 6 79 7110 9809 76 38 38 20404 76 5117 37 66 83 86 56 61 2314 46 89 9901 18064 1 001 VO 20 29 73 56 7918 48 76 15929 1780 20685 8446 61 18 69 79 15356 10 20837 60 88 67 10001 98 80 St 20983 AIIVEliTElNTIi iN Telepliooimet Goiida Abonnement f 40 per jaar voor perceolen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Bjjks Intercommunaalhuroau Op 1 Maart 119 verkregen abonnementen Jontracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMAEKT A V 4 M BERG Slager tiendeweg d 73 EERSÏK KWALITEIT RtlNDVLEESCH Concurreerende Prjjzen BIEFSTUK 55 et per 5 Ods Aanbevelend A y D BERG TIENDEWEO D 73 UOPjk POIK OUDB m SCHIEDAMxMEB GEIfEVEE Merki NIGHTCAP Verkrijgbaar by M PEETER8 Jz N B Als bowija rm eohtheid ii oaohet en kurk steeda rooraiau van den naaia der Firma P HOPPE