Goudsche Courant, donderdag 21 maart 1901

No 8458 Vrijdag SS Maart 1901 398te Jaargang Te HnarafTe Koop om terstond te abnvaardea twee n ast elkander staande praclitige Pakhmzen gelegen te Oonda aan de Tnrisingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 ftOUDSCHE COIRANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoai Ke M ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vau Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon a St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 i ionderlijke Nommers VIJF CENTEN Sociëteit Ons Genoegen GOUDA CONCERT te geven op WOENSDAQ 10 APRIL 1901 n m S oar door de Dames L JACOBI Sopraan MAEUNNE BEKTELMAN Pianiste met welwillende medewerking van den Heer KABEL ELH0E8T Bariton en VOORDRACHTEN door JnUr D JACOBI allen alt Amsterdam Entree voor leden f 000 Niet ledenl 1 Programma s en tekstboekjes aan de Kaal verkrijgbaar QoliroedorsSTEEITSMA Bloemisten GOUDA BIEDEN AAN WxAtorliarde Vollegrondsplanten do mooiste en goedkoopste bloeiende planten voor den tnin thans planten om gedurende den zomer mooie bloemen te hebben VERDEK PRACHTIGE mniiii fTinünnnaniJi lil steeds rnira voorzien van KamerpltBlen d afgesaeden Hloemen ÏELEPH No 114 Geen Ëngelsch maar EcM BOEEEUBHOOD MX cent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 WAAAsma DU pjkzujra f rintemps NOUVEAUTÉS Wy verioeken do Dames die ons gelllnsreerd mode album voor het ZomemeiMoen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan 11 JDLES JALÜIOT C P Hetzelve wordt dan omgaand gratU en franco toegezonden Bestellingen van al 25 Iranes vrS van alle kosten aan hnii met S U verhooging Reexpedille kantoor te Itotendml N B PaiH Expeller sai Bvttfg JMX wdt dit mid s k i iuttUnd bm Tüg aiM t C A Blicuulllt A t T rtoi dl Mii rV Dtt W rVi tmUu SS ook 1 4mi TWtiottirwi Mm l tte n k iM kiiMck Aataft Ad 0 la da luMi wMlukw 1 Ivitwdu H Oatk CUbw Tta TigrO m Buden i Gasverbruikers De ondergetoekenden noodigen de belanghebbende en belangstellende ing ezetenen uit tot het bijwonen eener Vergadering op ROHderdag 91 Maart aanst s avond § 8 Mur in hetiukaai tlul CU Werinaak Oosthaven waar een voorstel zal worden besproken tot het betuigden van instemming met het adres van de Hailld VOU HOOptaaildel in zake eene contrèle van de kwaliteit van het gas det Stedelijke Gasfabriek Dr H LISSEL de SCHEPPER Dr J C SCHONEVELD vah dee CLOET Dr A C GEITEL J D JONG J VERGEER Geen Kinkhoest Geen Influenza binnen den kortst mogelijken tgd te doen genezen neemt onmiddellök de toevlucht tot de van onds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst hoEigExtract 111 E L I A M T H C uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINOBLOEM van F a d H N VAN SCHAIK C J SCHAIm DEN HAAG Hofleveranciers Om Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoeniug IN HAAG Flacons i 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF C Weithavsn 198 Gouda p JHIEBIBS Kleiweg K 100 Oouda E H VAN MILÜ Veerstal B 12ö te Gouda A BOUMAN Moordrtcht PINK3E Nituuiêrhrkad IJiei A N van ZESdKN Sdioonkmn J Tn T0BK8N Botkiof B V WIJK Oudtieairr H BOLLMAN Bodegraven A SCHEER Haattredd P W t EDE Oudtrcaur K vi DB HEUMN te Reeumjk P t d SPKK MotrcapelU O T D STAR Waddingmen Wed T HOLST Waddingmen Anilseplische Tandpoeder en Aotlgeptiscli Mondtlnetunr van £ CASSOTO Tandarts te Gouda OVKRAL VBRERIJQBAAR Agent voor Nederland G IJSSEL8TIJN Blanwstraat Gouda Het groote aantal zenuwkwalen nn r n rllonfllpiJn af tot de vooritfgAanile keHt pk neii vkb tpapUile han nbero rt to0 trotiterM DOfC itneds alle middelen door de mcdiiii lie wetMtm hap aanK wond Kent aan don olntiwen tüd komt ié enr toe ilat ilJ doar bnt gebruik mtikf n vau den penvoiialK ten weg naaielijk langs de haid eeiie pbvelnlnekrtie outdehhinKKedaaii heeft die na liondeTde iiroatnemiDgeD thauaover de gebeeia wereld verbreid ia en terwijl ay In wetenKchttpiielijke kringen dn hoogste belangiteUlug wekt teveni eena weldaad blijkt tf iIjd voor de aan Eenuwkwalan lildende mnnaRhbeld Deae geneeawijae ia oitgavovdan iloor den g wexi n dfQcker van Uexoudhelt Dr Boman WelnamaDii t Vllihofen en bemat op de on dArvlndlug opgedaan in eene FO Jarlge pritktlik novr wttmmehltit VMn h t h M iiMn prr ilns wmi lrH HMrinpgi s tit clriiln T ii dowrile hiild onniUI4 IIUfc hat sennw rittel u vdf Mfdcrlit Met deie gHneoewiJKa werfleu werknitjk aohitterende raaolUtaa V rkra eB an ij inakkU aoovfel niigang dat van een door dea mtvindar maebrevaa wwki OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE Hare voorkoming an gaeeilng blnn D kort V tlfd reeda de Vla dmk vernrlienen ix Dit boekje hevat niet allean vor bét ffTMta pnhtiek verataatibare verklarIngpQ ovtient het eci ii dei nieiiwcie therapie en da da rDieila lelta lil wanhopige gevallaii vei kregen mtweiking mnarook vindt men itanrtn wetenachappelljke verhniidnlliignii uit de mfdlanho blnilf n dieaan deie g n t w jie gewild kIjd loomede areolirift van tal van getnljraolirifleD van hoogge laatsle geneeHkniidig n onder welke P Maniere ini4 dr froreaior aait j aiykliniek In Par rue neu i inant 10 sTaingrSLHr msd dr Drakllaearand BenetaheRr aan hat kraaktlnntqae ceitloht i ChareiHen SanitnlirMtn Dr Co m te SlBtim Broitmann mtt ir arroml arti ttJohUniea D P FarMtisr iiiiaesh er dl botear vai het hoipit al la Agm HeliHiniralh De Sohartni kaattal QuIenriM tadCipii Dirtti med dr ganeHheir dlrrslaur dir a vana lhirjpeull jho inrlohnng voor lanuwUJdara ta Parijt rue 6t Henaré 3 14 Coninl ven AichirBaoH mod dr te Corfu Or BuikaBh arroad artt da Zirkniti Ofew llikdftt ir III mré ir 1 eitnen Dr c Bongavfl ta La FBrr4 r Eura lid a dan Canaell Central d higital € t dB tnnli Ie Fr nfcr k n vele nndeien Kan nllen wii r ruiiwitent mrcr f mindl r nfuifT d on f x r lMinVi l Bciinwnrliilxlieltl lljilon waarvan de ketiteekenoa lijn onroniioha hoerdiiljn mi raNe lottale hoofdpijn dleetfaedre g rflotaprUtkilDBirhaid ga aaadl llaiclooihald ltDbainill ka enrait en oibehagaUtla ta ta d verder alle tirken dia door beroerU f eb offea weiden an nog lijden aan de gevolgen daairnn looala verlamm na ft oevermogtn tat iprekin rwara tongval aioKelilt ilikkgn alljfheld der güainDnien met wearl durand pin plaiiieïij e iwakte vefiwakkln an leltaugEa aoi alj die r la onder genneakllitdlc behandeling geweeiit sljn maar door de bekeade alddelen ala ODtbou Ungaen n koadwaterknor wrijven rle trlei iron itoonilooi of leebadep gMn geneaing of lanigiiig hnnntr kwaal Kevoudn bebb eu ten alotte eIJ die vrvc n x TW l it T ar b r erte andnartoa ndan bobben wevena veracbUnaelen ala von aankoadaad aat tl va aa vardoavlna la bat b fd haefMJa net dati H bal4i llkkarlnflon tn aonkcr orden uoor da oogoa drakkgado ptfa ader hat vaarbMN aaUlai dt ootm bat vm van krialeilng In on kat Blapoo aa haadaa aa vaatM aan al deia diia Mtaforlla vna wlUidsrSi la ook ft D lonio neialai tl dondo aan MotklttoM en kraehtalaoahald ook an geaonde lairi aan ao a narieaoa die viil not bet hoefd werkra en geeatelljka raactie wUlan voorkoBon wordt diingand Ma gertdaa cich bat bovaa vamalde waTkJ bant aehaffon taetwalk opMwvng kaatateeo aafruee var bAm wordt door AMPt r4iina door M TLBBAX Ce HelUMweg 4t ll U r4un r B tm AMTBRI kOLFV Ipothakfa Korte HoofltMC LDtrcelit LOBBY dl rOHTOK OndKno btj d Qaardbnig F Ü Od Aa tongate kvcfanalBch madlolaale tentoonitelllngta da Dr Wel naa Bn aon I MT da iladUoba JuU m mr iB adlaniA k hrMa4 ADYERTMTIHN in alle CouraJiteE worden aangenomen duor het Adverleiitle Burean vaa A BBllVRMAW ZOOM ui f de IffcforiaJBron te Ober a finsfeiiii Tafeldrank Vanhef Contnklykeffuis der federhném HMeair anovctrroQeo Frof Dr Liab n welbekeod IIIVW SKAeif lLUU Alleen acht mat FaWakntaik tot Toortdnrende radicsle ea lekere genezing teq alle selfe 4e raeeat bardnekkig enuv xiekten roonl ontstaan door afdffiUingea op jengdigen leirftgd focale genezing van elke Kwakte Bleek tucht Benanwdheid Hoofdpgn Miftraine Hartklopfüig Maagpga stedite spgsTertering OnremogflB Impoteni PoUatione nz JitToerige pi oq e tawen lrij if r fabcli fl 1 fl S A 8V dubbel flewb Ontrn l Depit MattU T d Veste Zaltbonomel Otpuli M ClébftD k Co Rotterdam i Happel VGrarenhage iUtmmmii ile Jong J Ceq Eotterdim WclfF k Co nouda en bü alle drogisten FEMSCHE STOOMVEBVERIJ as ebeniiselie Wasseherij VA II OPPEüHEIMËli 19 Kruiskade Botterdam Qebnvetaord doot Z M den Koning der Balgen Boofddepftt voor OOUDA de Beet A VAN Oü Az Öpeoialiteit voor bet Rtoomen eo Terren tho alle ïleeren en Oameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speeiale inrichting roor het too s wfU pla emantals veeren bont de Gord oan ti elUeeden eo worden omt di aienwste en laatste oiiéthode geverid Alle goederen hetsg gestoomd of gevertd worden onichadelgk voor de gecondoetd volgens staal bewerkt StoUwerck sche BorstbonbonB gdabriceord n a voorc brift van den kon üniïeiBitait8 Frt i ücbm Hotrad Dr Harleit Bonn hebben sedort 50 Jaren ak verzachtend middel tegen hoeetea heeeehheid en aandoening aer ademinga organen nitateekeiide diensten bewezen Bij spoedig afwisseling van vanne en koude lucht is t bijzonder Banbevelena wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Goeie pakjes 1 26 o t Alom verkrijgbaar mmum Thitnj i WoadMbaliMB in do geheele wereld bekend en 1 geroemd OnOTertrofflen middel tegen iiile Borst loDf LeverMaagllckten Inwendig lioowel l ook uityenóit in bijnn ille ziektegevallen met goed aevolg iiian te wenden Pr l rflOC n I 1 per poat t l lli TUMty i Wwdifiklf berit eennltnog ongekende genaeikraobt If heilieme werking Ma H meeetal elke pijnlijkeen geïaarvolle operatie geheel overbodig Mei deze Mlf werd een 14 a r OBd voor geBMiUlk tehonden beengeiwel en onlan s een bijna 22 jaar kaikerlU l i geneaen Brengt genejrag en enaeliting der pijnen bij wonden ontettkinfen eni T n allerlei aard PrUa per pot i Isa Pgr opat f UW Centraal DepSt voor Ne lerland Apothekrr HEXKI MMOEBS Bokin 8 Amiterdam W r nea Jeplt bnt mmoiilimtito dl SelititnnpMkeb iu k THlSaRr ia PTimd I l HohitK OMmnA MiiT pniralu oatkMaa k Int C laal JM M k il kia 8 asutenan ONTVANGEN alle soorten SOBOMJIWFHK veer het a s Seisoen en voor het Aaasemeo In het JÜMrênbaalsek SdMn UtReinagaziJD Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegpteeg Aanbevelend G SüflTS Alle reparatifin en aangemeten werk Dnk UD A BBINKMA kZau Qoo l BultenlaBdscb Overzlcbl Weer is een poging der Engelschen om het commando van Kruitzinger gevangen te B men mislukt Om dit échec te verzachten aal wel bet telegram verleiden zfjn waarin gezegd wordt dat het commando zoo goed bereden is Kruitzinger bevond zich In de omstreken van Vlekpoort toen twee Engelsche eskadrons die met een automatisch kanon van Gradock kwamen het vuur op hem openden Daarop trok Kruitzinger naar Magermans waar h j plotseling voor de colonne van De Liale stond Dom had vier kanonnen bö lich en wilde Kruitzinger insluiten Een detachement van 100 man dat belast was met de bewaking van den uitersten linkervleugel veniste zich echter in de richting en nu kou Kraitzinger daardoor de Elandsrivier weer oversteken en zich naar het noordoosten terugtrekken Dit was des te gemakkelijker doordat De Lisle op den steun rekand van kolonel Corringe die echter en nnr te laat aankwam Aan Engelsche zpe werd één man gedood terwgl de verliezen der Boeren altijd volgens de meeoing der Engelschen groot zonden z n daar z gedurende zeven uur door de kanonnen werden bestookt Hen healt meermalen gezegd dat het met het Engelsche leger in Znid Alrika heel treurig is gesteld Vooreerst het klimaat dan de ongeregelde en dikwijls gebrekkige voeding eindelijk het vechten tegen een vijand die overal zijn slag slaat maar zich verspreidt en onvindbaar is wanneer men de plaats nadert waar hiJ kwaad deed dat alles heeft de anders dappere soldaten zoo gedemoraliseerd dat er inderdaad ernstige bedenking is dat het Engelsche leger t niet heel lang meer vol zal kunnen houden Het bealnit van Botha en de andere Boerenbevelbebbers om den strijd voort te zetten in weerwil van betrekkelijk gunstige voorwaarden moeten wij wel opvatten als een bewjjs dat werkelijk die berichten over het EngelBche leger ï egrond zijn althans grootendeels waar Inderdaad waren de Engelsche voorwaarden betrekkeiyk gunstig Wij gaan daarbjj ai op hetgeen de Daily News dezer dagen daarvan meedeelde volgens dat blad afkomstig uit goede bron De vredesvoorwaarden kwamen op het volgende neer lo Behalve Botha ea de zijnen inllen ook Christiaan De Wet at St yn met bun mannen beschouwd worden als oorlogvoerenden De Britsche FEViLLElOX WILSKRACHT 76 Door Mona s en Egon s hnlp meer gedragen dan Qnderatettnd bereikte Magd ena de woning Zij werd op eene capapé aeergelegd en toen zq van hare zware Ueederen bevrijd was gevoelde xij tich meer op iiaar gemak en bekedc het on cval van de grappigste zijde Sgoa kon voor het oogenblik niet meer van dienst xijn hij vraagde derhalve of het niet het v standigst wu dat hij naar huis ging om te vertellen wat er beord was opdat de lijfarts van xijn oom zijn maatregelen kon nemen en met hem teniKkecren om Magdalena te helpen fin a hemels naam doe dat niet 1 riep Magdakna tin geen geval blijt ik hier boven de go e Mona verstaat ttitstekcnd de kunst om een noodverband te len en loo goed als de beste deleter Laat my hier niet alleen Egonit nieckte ii bek mïj d t EgoD itond besluiteloos toch kon hij haar haar venöek ni weigeren en reikte haar als bewijs dat hij hare bedi inwilligde de hand Inmiddeb had Mona van kruiden en meel een dikken brij gckoolu daarmede een linnen lap bestreken en Üiani kwam zij bij Magdalena om dit verband om den pijnlijken voet te leggen i weei Sfoa von Beraadorf hoe bij haar helpen Regeering had vroeger de Vrijstaters reeds als rebellen gebrandmerkt 2o De aanvoerders der Boeren zullen niet in hun persoon noch in hun eigendommen worden aangetast Vroeger werd van Engelsche zijde steeds gesproken van verbanning of ten minste beperking v n de vrijheid van de Boerenaanvoerders 3o Aan de Kaapsche rebellen zal volledige amnestie worden verleend op zijn hoogst zal hun voor den tjjd van vijt jaren het stemrecht worden ontnomen 4o öeld voor den opbouw van hoeven en den aankoop van vee 5o De Republieken zullen zoo spoedig mogelgk worden geplaatst onder een civiel bestuur en aan den Britschen bostuur4er sir Alfred Milner zal worden toegevoegd een raad samengesteld uit mannen van invloed bij de Boeren Louis Botha Schalk Burger De la Eey e a De Boeren haten zeker de Engelschen met grooten haat na de wijze waarop de oorlog van Britsche zijde is gevoerd maar dit kan niet de eenige reden zijn om hun moedig besluit den oorlog voort te zotten te verklaren Dat besluit zal wel degelijk gegrond zijn op hun eigen hulpmiddelen en op hun kennis van den toestand van het Engelsche De debatten over het ontwerp op de Vereeuigingen in Frankrijk beginnen boe i Hg p hiw mmr aan belangrijkheid t verliezen Bij de eindelooze uigemeene beraadülagingen zijn ongeveer alle argumenten voor en tegen het ontwerp in den breede nitgesponnen Wat bjj de artikelen wordt verteld is meest eene herhaling van wat reeds toen en nog telkens daarna opnieuw is betoogd Do KaUier wordt op het oogenblik volop beziggehouden door de te voren toegezegde nationalistische obstructie amendementen was van hunne z jdo gewaarschuwd zonden er worden voorgesteld in b£t oneindige Dieper beteekeuis kan aan de discussies dan ook niet meer worden toegekend Alle amendementen komen op hetzelfde neer Wat het verleenen van bewilliging betreft vergemakkelijking wat het ontnemen van de verleende goedkeuring aangaat bemoeilijking En onder de groote verscheidenheid van congregaties weten dan de nationalisten telkens wel weer een groep uit te kiezen voor welke uitzondering naar zij 7 eggen op het gemeene recht noodzakeIp zon z jn Dan worden daarbij de oude argumenten weer opgerakeld soms in een vér verwijderd verband slechts staande mot het voorgestelde amendement en als bet op stemmen aankomt worden ze alle ongeveer met dezelfde meerderheid verworpen Do moest en dere kon zich aan dien plicht niet onttrekken daar er niemand anders in de buurt was zeer onhandig was hij bij zijn hnlpbetoon zoodat Mona op hem knorde waardoor Magdalena te midden van de pijnlijke operatie toch het lachen haast niet laten kon Als door de meesterhand van een ervaren geneesheer was het verband gelegd op Magdalena s vraag wat Mona over haren voet dacht was het antwoord Kindliet ge moet geduld hebben het been is wel niet erg gebroken maar gij zult uwen voet toch een poosje moeten ontzien wilt geniet dat hij u voor altijd een aankondiger zal iïi r a van mooi en leelijk weer en u weken en maanden beletten om de oude Mona te bezoeken Egon von Bernsdorf verliet de kamer toen zijne hulp niet meer noodig was Magdalena moest wat rusten en Mona zou zoo goed als z maar kon een middagmaal gereed maken Aan den ouden Habicht en zijne vrouw denkende want dat behalve deze no iemand zich om hen bekommerde kon hij met weten overwoog hij hoe hij hun op de beste wijze bericht zou doen toekomen van hetgeen gebeurd was en hoe men Magdalena naar huis zou vervoeren H j maakte allerlei plannen en hoopte ze straks de zieke voor te leggen Door Mona aan tafel geroepen vond hij voor Magdalena s sofa een voortreOelijk bereiden maaltijd gereed staan de patient had geslapen en voelde zich zeer verkwikt Ook Magdalena had overwogen wat er thans gedaan moeat worden Egon i voorstel om haar te verlaten moest thani wel wovden aangenomen doch eenigazins anders dan hjj het had gedacht en voorgedn aannemmg van het ontwerp schijnt niet meer te keeron De nationalisten trachten slechts het oogenblik waarop de beslissing vallen zal zooveel mogelijk te verschuiven Van hun standpunt wellicht terecht Hot ontwerp als het door de Kamer is aangenomen heeft nog een heelen weg af te leggen eer het wet zal zjjn De Senaat zal het zeker nist ongewijzigd aanvaarden Dan komt het weer in de Kamer terug en het spelletje kan opnieuw beginnen En zal in dien langen tijd het ministerie Waldeck Rousseau maar altgd aan het bewind blijven De poging van graaf Waldersee om een einde te maken aan het geschil tnsschen Engelsche en Russische troepen in Tientsin is gebleken volkomen gefaald te hebben De beide partijen die tegenover elkander staan hebben geweigerd toe te geven De Engelschen die zich in de nabijheid van het betwiste gebied hebbon verschanst hebben zelf troepen ontboden uit Takoe om de Indische troepen die met den wachtdienat belast waren te kunnen aflossen Mag men de berichten van de Newyork Herald gelooven dan is de toestand in Tientsin zeer onrastbarend Do troepen van alle natiën zijn onder de wapens De IVansche troepen nemen deel aan hot goscliil ondanks alle ermaningen van hunoe otllcieren Do FramiBo soldaten trokken door do Engelsche concessio schreeavvende Weg mot de Engelschen Daarvan waren vechtpartijen het gevolg waarin verschillende soldaten gewond werden Fransche soldaten grepen den Engelsche kapitein Bogler aan deze verdedigde zich mot zijn vuisten zoolang tot hij hulp krijgen kon van ziJn landgenooten Oeneraal Campbell liet toen de Engelsche troepen aantreden om de Franschon uit het gebied der concessie te verdrijven Thans is een verbodsbepaling uitgevaardigd voor de Fransche troepen om do concossie te betreden De St James s Gazette zoekt een verklaring voor het gebeurde in de redeneering dat China waarschijnlijk tweemaal dezelfde concessie heoft gegeven voor hetzoKde grondgebied Het blad zou wenschen dat aan Engeland werd toegestaan de werkzaamheden voort te zetten en dat het wanneer bjj onderzoek de Russische eischen gerechtvaardigd bleken de eigendomsrechten van Rusland erkennen zon Op het oogenblik schijnt echter de toestand te gespannen om van een kalme bespreking iets te verwachten naar haar oordeel moest hij met verder gaan dan tot den ouden Ruckert daar waren draagbaren en andere hulpmiddelen te vinden die bij dergelijke ongevallen al vaak goede dienaten bewciien hadden l e oude man kon gemakkelijk door zijn knecht mannen laten balen die aan dergetijken arbeid gewoon als thans weer van hen gevorderd xou worden de aangewezen personen waren om hulp te bieden Schreiend smeekte zij dat Egon aan haars vaders huis niets zou laten weten van hetgeen gef eurd was en stelde hem gerust door de verzekering dat zij al meer dan eens te laat voor het middagmaal was gekomen dat men daaraan gewoon was en memand zich dus ongerust zou maken Zoodra de maaltijd afgeloopen was ging Egon op weg met het plan om zoo spoedig mogelijk terug te kecren hij had met allerlei onvoorziene hindernissen te kampen de weg was tamelijk glad en herhaalde malen dacht hij dat hij het spoor bijster waa Dit veroorzaakte telkens oponthoud hij bereikte Ruckert s woning later dan hij zich had voorgesteld Ruckert ontstelde zeer bij het vernemen van het ongeval gelukkig was zijn knecht thuis met bijzonderen spoed en toch duurde bet nog langer dan men gewenscht had werd alles in orde gemaakt nauw stonden de dragers gereed of men toog onverwijld op weg Eindelijk was Monads woning bereikt Magdalena werd in met pelswerk gevoerde reisdckcns gewikkeld op de draagbaar gelegd en zonder dat het volk een oogenblik had uitgerust werd de terugweg aangenomen Verspreide BerichteD Frinkruk Het heet dat lord Carrington die den president der Itepubliek komt kennis geven van de aantreding van koning Edward van Engeland tevens drager is van eene uitnoodiging tot bijwoning der kroningaplechtigheid in het volgende jaar De Fransche gedelegeerde ter vredesconterontio te s Hage de heer d Estournelles is voornemens den achttienden der volgende maand te Weenen een voordracht te houden over de resultaten dier beraadslagingen I Dat zal wel moeten boeten over de negatieve resultaten of anders moet het in plan van dezen diplomaat liggen om aan de Donauoavers eens het nut van dergelijke samenkomsten te doen uitkomen voor do gezelligheid en het aangenaam verkeer I Te Cherbourg is het naar aanleiding van do aankomst aldaar van een veertiental Transvaalsche vrijwilligers die door de Engelschen uitgezet waren tot eon manifestatie ten gunste der Boeren gekomen De muziek in een koffiehuis speelde het Transvaalsche volkslied de aanwezigen stonden op en eenige Engelschen maakten dat ze weg kwamen t was shocking TBettidwvi Het boot dat van een veertigtal candldaten voor den post van redacteur aan het departement van onderwijs een twintigtal direct zjjn afgewezen omdat ze hun opleiding hadden genoten op priesterscholen Wanneer men van een staking als die te Marsoiile zegt dat het alles biJ hetende is gebleven moet dit getuigenis als hoogst ernstig gelden Gisteren hebben de stakers die er nu hun vrouwen in hebbe lgemengd ten getale van 40IX man ter arbeidsbeurze verklaard dat ze willen blijven staken terwijl de patroons hunnerzijds het nut van een conferentie niot inzien daar ze over verdere concession niet wenschen te spreken Gisteren werd er door de stakers een optocht door de stad gehouden met vrouw en kroost onder oen slagregen doch de sociaaldemocratische burgemeester vermocht hun niets anders te geven dan den raad kalm te bljjven I Ddiscuuno De gemeenteraad van EIberfeld IJkt niot bijster verdraagzaam te wezen en aan hot hüor en wederhoor een broertje dood te hebben Zoo word gisteren een voorstel om Egon von lïemsdorf hield de hand der zieke in de zijne nu en dan bemerkte hij dat die hand werd saamjïeknepen een bewijs van pijn die zij wilde onderdrukken Het was het volk niet mogelijk voorzichtiger te zijn nu eens gleden zij uit op de vastgevroren sneeuw dan weer struikelden zij over stukken ijs die zij niet meer konden onderscheiden omdat de lucht bewolks was en eene dichte sneeuwjacht hen belette voor zïcb uit te zien Daarbij ging het in vluggen tred bergafwaarts de vermoeide mannen beefden onder hunnen Iaat de druppelen zweet parelden hen op het voorhoofd Wie beschrijtt Magdalena s gewaarwording toen opeens twee groote honden hare oude vrienden I tegen de draagbaar opsprongen en in vroolijk geblaf hun blijdschap te kennen gaven dal zij de vrouw hadden gevonden De manschappen die door Habicht waren uitgezonden waren Uit voorzorg bij den ouden Ruckert gaan vernemen of hij ook iets omtrent de vermisten kon mededeelen hetgeen hij vertelde weni als eene goede tijding naar het huis van Magdalena s vader bericht Met minder bezwaard gemoed werd de borg beklommen onderweg ontmoette men de verlorenen De fakkels werden aangestoken langzaam ging de toch nog altijd droevig gestemde stoet den berg af Aan den voet dea bergs stond Rüokert Magdalena stak hem den hand toe en zeide W9rdi vemolgd ê