Goudsche Courant, vrijdag 22 maart 1901

ülrectc Spourwegverblndlngen mei ttUUÜA Wlnterdienst 1900 AaoKevangeD 1 October TUd vii fireeivtcb eoVDt KOTTIIDlUTiia irM 11 0 11 1 1 18 l tl l 7 1 18 8 80 8 4 4 89 4 B4 i 1 18 T 17 7 7 44 8 14 8 17 1 81 14 18 10 1 11 4 11 118 01 14 3J 10 1 f r 8 11 f Kf lO SO 8 18 t t 8 41 J 10 87 I f 1 8 8 11 4 08 8 7 S 41 8 89 7 47 8 07 r 8 t0 8 i 9 81 10 0 10 41 11 01 ll ll 1 88 1 10 7 8 1 4 11 11 f 0 f 0 7 87 11 48 f dl Sa U nrkrggbur tagn aibUi Tncktprgi H HoUuduki Spgu X ailn nppluHl ktinjt l tUm DiMi BOTTÏÏDiM 90DDA Tin Tim U SO 1 48 U 8 1 84 10 18 11 11 11 48 11 10 88 I410 8 8 10 88 l 8 10 4t f 8 0 10 4 11 61 l 0 1I H 1 0 1 00 I IS UT r l 8 17 8 04 8 1 7 01 7 8 8 11 1 8 f l 4 8 68 f 18 IMl 6 07 6 18 6 41 i4 l n 7 l I SO l 41 47 10 0 lO ll if Aui l U l Ul ItoüMW t l P t 8 t 8 rt J H Uiari pw l t p U l i 8 Omft te Way Lit eODDA DEN BiaSfu Tam 10 1 10 8 11 81 lt 18 1 8 ll BS 1 61 1 11 8 46 4 19 4 0 6 16 f 11 11 1 10 f f UI l l 11 88 1 88 9 88 9 4 10 8 10 41 U 41 11 0 1 46 11 66 1 40 l l S 4 8 11 7 41 4 16 6 8 16 4 7 67 8 o B D 1 A MIIIBDAII ii aa o d 8 8 8 11 6 8H 1 10 10 10 6 U 08 1 10 M 4 7 Ai 6 1 6 48 1 lO i 10 81 11 88 AuLW 8 01 8 68 Si 10 10 11 04 11 48 18 11 1 17 8 4 H 4 67 6 6 8 08 44 9 86 10 8 11 08 11 6 Aut a 1 9 18 JI 10 l ll l 1 08 1 10 8 1 1 40 Of 6 IJ 6 48 O 8 10 40 11 18 18 14 n 8 04 7 0 7 16 7 8 8 8J 1 66 9 08 4t Ul ll 11 16 11 81 11 08 1 80 1 40 1 67 4 01 4 16 4 17 6 11 8 11 7 01 7 41 7 66 8 18 61 10 17 1 88 4 4t 61 J In M 1 60 4 11 05 111 48 1 01 8 1 14 8 11 7 18 7 4 1 07 0 9 1 80 10 11 10 64 11 6 11 08 11 84 li 8 0 8 4 4 7 4 6 tl 1 4 7 06 7 81 6 09 S ll 8 4t 10 88 10 6 ra laap kaï aial garakaiid niclaa fl Hamaaitatraln allaa la m a Maaa aitt at la 1 t Bdttlnaaa Wljal ialkl ap a ut kawija 1 68 1 0 8 81 7 16 8 10 8 18 9 18 1 n l U 8J 18 88 1 1 10 a 84 4 4 1 11 8 11 7 0 8 10 t1 Lgu W I I4 6 47 7 80 8 6 I 41 80 9 4 11 80 11 481 01 40 8 11 8 49 6 0H 6 18 8 88 7 6 6 10 08 Iloada 1 01 7 81 8 11 9 1 l 10 18 10 84 18 11 IJ l i 4 11 4 84 1 47 7 18 7 64 I O I lt UJi 6 11 8 80 7 00 18 8 8 7 47 8 8 9 80 10 10 10 6 11 88 U O 1 48 S OS J l 4 I 4 4 B 4 7 00 7 88 0l SB 10 06 10 48 6 07 6 44 8 0 9 87 10 88 1UB6 1 J J JJ Z Z 1 Z Vt Z Z m lol 7 M M T l i lU 11 11 1 1 40 8 64 4 48 SJO 8 18 7 4 I 4I I l 10 87 lO M 11 88 morgen t Öravenhago weer verlaten met den trein van 5 22 Aankomst Apeldoorn 8 14 Naar wiJ vernemen zal alleen Prins Hendrik in de volgende maand naar Schwerin gaan om tegenwoordig te ziJn bjj de aanvaarding der regeering door den ongen Hertog van Mecklenburg H M de Koningin zal Haar Uemaal alsdan niet vergezellen maar het Koninklijk Echtpaar denkt in Mei een bezoek aan Schwerin te brengen Het verslag der commissie door den minister van justitie benoemd om advies uit te brengen over de maatregelen welke tot verbetering van de politie in Nederland kunnen strekken is ingediend Volgens betrouwbare inlichtingen heeft de Ministerraad zich eerst Dinsdag beziggehouden met eene bespreking van de voorzieningen noodig geworden door do ontstagname van den minister van oorlog die jl Vrjidag nog in de vergadering met zjjn ambtgenooten tegenwoordig was maar van het oogenblik dat hy deraissionnair werd de littingen niet meer bywoont De afd Delft der vereeniging Volksweerbaarheid zal ecu tweetal gymnastlekklassep oprichten een voor jongens van 13 tot 15 en een voor jongelingeji van 16 en 17 jaar D C voor alio politieke partijen de groote stadszaal beschikbaar te atcllen verworpen met 16 tegen U stemmen en daarna aangenomen het voorstel van de flnancieele commissie om de zaal beschikbaar te stellen voor allen nitgezonderd de sociaal democraten met 16 tegen 11 stemmen BINNENLAND ST ATEN GEN EU A AL T W K K Ê K H M n ft H Zitting van Woensdag 20 Mflart Het debat wordt voortgezet over art 3 der woningwet categoriön van voorschriften door gemeenteraden Do beer Dracker bestreed namens de commissie van voorbereiding do amendementenVan do Velde strekkende 1 om eennieuwe categorie op te nemen namoiyk eischen aan bj don bonw te bezigen materialen te stellen en 2 bij bestnnrsmaatregel voorschrillen te kannen doen vaststellen omtrent don afvoer van water en vnil en do beschikbaarheid van drinkwater zoo ze meer dan een gemeente betreffen en medewerking van waterschappen noodig is en geweigerd wordt Tegen Dr Knyper s amendement had d commissie in beginsel goen bezwaar dat ten aanzien der vernieuwing van woningen alloen die voorschriften toepasselOk worden verklaard die met hot te vernienwen gedeelte verband honden Gemengde Berichten Te Amsterdam is inbraak gepleegd by een nitgebannen Transvaler die aan het Oude Kerkplein een sigarenzaak had gevestigd Hot is gebleken dat behalve vele sieraden goud en zilver ook geld was gestolon met name ïransvaalsch goud Hierby waren onder meer 6 dakaten van een pond anno 1900 die men weet het hooger in waarde zyn als zgnde dit de laatsto mot den beeldenaar van president Kroger Ook eenige zeldzame Transvaalsche kettingen worden vermist Zilveren lepels waarop namen waren gegraveerd lieten de inbrekers liggen Uit Sneek wordt aan de Leeuw Ct geschreven Vreemde geruchten doen hier thans de ronde die als ze waar zyn wel eenige overeenkomst vertoonen met de bekende treurige zaak te Appeltern afgespeeld In de wat afgelegen Woudvaartsbmirt Wonen drie gezinnen samen in één huis die allen in zekere mate niet vreemd schynen aan godsdienstwaanzin Het il gebleken dat er van de vele geruchten twee feiten waar zyn ten eerste n l dat de familie niet werkt en ook niet wil werken daar zg bedanken voor werkzaamheden hun aangeboden terwyi een jongen van één dier gezinnen by den kleermaker is weggenomen waar hy werkzaam was In een vroegere woonplaats moeten ze ook zoo iets hebben vertoond in de meening dat d raven hen zonden spyzigen Verdei ia geconstateerd dat ze ongeveer te middernacht zich naar buiten begeven mol oen licht voorop schynen De minister van binnenlandsche zaken heeft overgenomen het amendement Conrad om als eene categorie voorschriften te noemen die betreffende het hoogtepoil van den vloer der beneden woonvertrekken Ook wordt overgenomen bovenomschreven amend Kuypor De amendementen Van de Velde bestreed de minister bepaald evenals het amend Kerdyk om de te maken voorschriften omtrent privaten ook ten aanzien van bestaande woningen toepasselijk te verklaren Amend Van de Velde levering materialen verworpen mot 62 tegen 15 stommen Amend Kerdyk privaten verworpen met 14 tegen 33 stemmen Andere amendementen ingetrokken Art 3 goedgekeurd Art 4 regelt de vrijstellingen door Ged Staten te verleenen voor niet langer dan 5 jaar loowel van voorschriften omtrent bouw als woning De heer Roessingh achtte het dispensatierecht te ruim De Minister meende dat God Staten zeer streng zouden nagaan of de reden tot vr8stolling bestaat eenmaal dispensatiorecht invoerende moet dit niet te beperkt zp Bii art 5 bevattende het verbod tot oprichting of vernieuwing van oen gebouw zonder vergunning van burg en VVeth word uitvoerig gedebatteerd De minister bestreed do araendementen der hoeren Do Klerk en Nolting verbiedende ingebruikneming van eon nieuw of geheel vernieuwd gebouw zouder vergunning Het wetsontwerp regelende het staatstoezicht op de volksgezondheid is zonder hoofdeiyke stemming aangenomen H M do Koningin en Prins Hendrik znllen 7 SI 8 11 l 88 i7 1 8 6 7 11 door 7 18 7 18 I 8B a li 7 44 III Uoudi MQonlrcobt iieuverVgik Capolle Kotterdui M RotterdamD F Eolterdum B il oa 11 1 11 18 11 88 8 18 08 14 S 40 8 80 1 17 1 18 8 B7 0 08 l t 4i 10 18 lO tt 11 18 11 18 11 10 11 84 8 0 8 84 B 0S 10 08 AUim It n toUiw Bstn kubaUlan Of iim tniin ign ZialH Umdii Dtiudi i nda Klu ntowbil tUii g 7 88 I tO 1 48 Eotterdm Beun Rottsrdam D F Rottordam M 0 p ll Hieuwerkerk Hoordraobt Soada ♦ 8 61 1 8 9 18 47 7 48 4 48 8 80 6 07 7 18 4 6 1 41 1 6 01 8 1 8 11 04 8 17 6 10 8 7 8 ll 9 11 10 00 8 87 8 41 8 68 9 0 14 9 08 9 19 7 18 7 18 7 8 7 68 7 68 Ooud SsTeoh Moero Soetsniwer Zog Voorburg HiMte H 6 Voorbarg 6 Zoateim Zag 6 Zereah Mc dwid ri lltaUaI ap i O i u t u ra 1 00 V 87 16 1 81 1 4011 81 1 0 8 08 T B 8 i 9 07 3 4 8 10 14 10 60 11 18 11 14 11 47 aolda I 0 8 84 7 41 8 18 0 d w 1 81 Wo d 8 48 8 18 UtMollt 8 08 4 8 18 8 6 9 8 10 14 10 4 8 S 8 4 s Utraokt Woanlta Oude Qoida 8 04 8 14 00 S 10 08 10 1 ze naar iets te zoeken Hen verdiept zich hierover in vreemde gissingen die we maar niet zullen neerschrgven en meent dat het nacbtelgke zoeken in verband staat met het overiyden van een kind uit die familie onlangs gestorven Ook wordt medegedeeld dat een ongeveer 20 jarige dochter steeds gesluierd zit te wachten op ja ook al weer gissingen Anderen weten Weer te vertellen dat ze zeer godsdienstig op hun wgze en in t zwart gekleed te zamen zitten en dat er een offer gebracht moet worden Wat er van die praatjes recht waar is kan niemand ophelderen De politie is begonnen zich de zaak aan te trekken De ongrgpharen De Wet Do vindingrgkheid der Parysche straatventers om hun waren smakelgk aan te prgzen is algemeen bekend maar te Londen is er een die het van hen wint Deze vernuftige baas slentert langs het strand en biedt den voorbggangers een gesloten enveloppe te koop aan waarop gedrukt staat Portret van den Boerencommandant De Wet Den Btniver Een voorbgganger komt aan koopt de enveloppe doet ze open en vind niets Woedend snelt hy naar de venter Maar waar is De Wet nu Hebt u hem dan niet gevonden P Wel neen 1 Dat komt omdat die dnivelsche ventzelfs nit envelloppes ontsnapt Het publiek lacht om den voorbgganger die zich glings uit de voeten maakt De Gasquaestie Vervolg De resaltaten door ons verkregen zgn in de volgende tabel saamgevat Lichtsterkte van Gasmeng Lichtsterkte van het gloeilicht in sel het gasmengsel in Eng St kaarsen No Eng St Kaarsen verbruik 115 Liter per nar i ± 6 t 9 iJ5 2 8 4 100 6 3 10 2 102 2 4 13 0 104 8 5 26 0 108 5 6 21 0 113 9 De analyses van de verschillende gasmengsels gaven het volgende Gasmengsel No 1 0 3 4 5 6 Koolzuur 1 5 1 6 1 5 1 6 1 6 1 6 Lichtgevende be standdeelen 1 3 1 9 2 2 2 6 3 0 3 6 Zanrstof 0 1 0 2 0 4 0 3 0 4 03 Koolmonoxyde 8 3 8 0 7 6 7 3 7 5 7 4 Methaan 30 3 29 5 29 9 29 7 29 6 29 8 Waterstof 56 0 56 4 55 3 55 1 55 1 54 6 Stikstof 2 8 2 4 3 1 2 9 2 9 2 7 f f 4 89 t 4 47 4 08 4 34 6 11 f 4 44 4 61 4 Ó V 4 6 0 6 18 I 7 1 8 6 66 L lO SOf II 67 J 43 10 11 lt S4 10 H 8 10 11 01 7 10 7 80 t 88 J 16 7 88 8 48 7 64 8 01 n l 10 87 lO SI 11 01 11 Uit de eerste tabel volgt dat terwgl de lichtsterkte van bet gasmengsel van 5 tot 21 kaarsen steeg de lichtsterkte van het gloeilicht van 98 26 tot 113 9 kaarsen op liep Een stijguig van 16 kaanen lichtsterkte van het gaa heeft doa een gloeilichtvermeerdering van 15 6 kaarsen tengevolge hetgeen rond 16 pCt nitmaakt Daar deze verhouding ook bg de tasschen gelegen gasmengsels zich bg benadering handhaaft kannen wg zeggen dat wanneer de lichtsterkte van het gas met 1 kaars toeneemt de stgging in lichtsterkte van het gloeilicht pi m 1 pCt bedraagt Of men das gas van 13 of van 16 kaarsen lichtsterkte gebruikt het lichtgevend vermogen van het gloeilicht ondervindt hiervan slechts geringen invloed Hierbg is echter ondersteld dat mea door regeling van den luchttoevoer de gunstigste verbranding opzoekt De vraag hierboven gesteld moet dos op de meest stellige wgze ontkennend beantwoord worden Met het oog op de regeneratie in sitn was het ook niet geheel van belang ontbloot den invloed na te gaan van een Mker percentage lucht op de lichtsterkte van het lichtgas en op die van het gloeilicht De methode van onderzoek was hierby evenals vroeger Het resultaat was het volgende Lichtsterkte van Lucht Lichtsterkte van het gloeilicht in in vol het gasmengsel in Eng St kaareen pCt Eng St Kaarsen verbruik 115 Liter per nor 10 10 2 72 1 5 11 3 85 2 12 2 90 0 3 13 3 94 0 0 13 5 94 Uit deze tabel volgt dat de relatieve lichtsterkteafname bg het gaslicht bg vermeerdering van het Inchtgehalte afneemt terwgl by het gloeilicht jnist het tegenovergestelde het geval is Kleine hoeveelheden lucht hebben dui relatief bg het gasliebt oen grooteren bg gloeilicht een kleineren invloed dan grootere hoeveelheden Ook in dit opzicht gedraagt het gloeilicht liehgnnt stiger dan het gaslicht Ook hebben wg nog eeuigo proeven genomen om den invloed van koolzanr op de lichtsterkte van liohtgas en op die van gloeilicht te leeren kennen De nitkomsten van deze proeven waren als volgt Kool Lichtsterkte van Lichtsterkte van het gloeilicht in zuur in vol pCt het gasmengsel in Eng St kaarsen Eng St kaarsen verbruik 115 Liter per uur 6 8 9 7 71 4 4 11 3 87 3 6 12 0 94 212 13 3 101 1 5 15 1 102 i l 7 8 4 I8 10 88 i L i Ol l l 17 M 8 18 M 14 i 18 E P 8 48 8 8 9 44 10 1 10 18 1 48 11 1 88 10 08 10 17 lO t 10 14 10 48 11 11 11 17 Hier nemen wg dus hetzelfde verloop waar als bg toevoeging van Incht Ook hier neemt de vermindering in lichtsterkte relatief per 1 vol koolzuur bg het gaslicht wet de koolzunrvermeerdering af en bg h t gloeilicht toe Kleine hoeroelheden Incht en koolzuur oefenen dns in tegenstelling met het gaslicht een zéér geringen invloed uit op de lichtsterkte van het gloeilicht Ook in dit opzicht blgft dus het gloeilicht zjjn gunstig gedragtegenover gloeilicht handhJiven OVEKZICHT DER RESULTATEN Uit onze proeven volgt dat hetcarbureeren van gas voor de gasgloeiverlichting absoluut geen reden van bestaan heeft Het gloeikonsje vraagt niet naar gas van hooge lichtsterkte doch naar een vlam van hooge tamperatonr Daar aan deze vraag kan worden voldaan door gaa van lage ja zelfs van zéér lage lichtsterkte mits men de warmte concentratie vergroot door grooter gasverbmik en drnkverhooging persgas perslucht afzonderlijk of gecombineerd is het niet twgtelachtig welken weg de gasindustrie zal moeten volgen Zooals Bnnte reeds opmerkte zal de photometer langzamerhand zgn plaats aan den calorimeter moeten afstaan die dan voor den gasfabrikant het raadgevend instrument zal zgn Verder is gebleken dat men zonder bezwaar 0 5 1 pet lucht onder het gas kan mengen en dat het voor de gasgloeiverlichting absolunt geen zin heeft bet gas koolxuarvrij ite maken Febr l901 1 N B Het standaardkonsje hier gebruikt was een ander Ceroflrmkoasje als dat bg de vorige proeven aangewend STADSNIEUWS GOUDA 21 Maart 1901 Heden morgen werd door de politie op heeterdaad betrapt een persoon die by de Wed Giessen op de Haven een worst ontvreemde Ned Opera Rotterdam Zondag 24 Maart a s Cavalleria daarna Paljas Gelegenheid tot plaatsbespreking en het nemen van Conponboekjes Donderdag 21 Maart s avonds 7l Sj uur Café Schaakbord 366 Staats loterij 1 KlalM TnkklDg ran Donderdag tl Hwkka 6JS6 1600 i Ho 11744 aa l S94 iedtr 100 N 787 100 PrïjMn van 20 fgl 147 4 82 S14 9806 11788 H456 779 601 1740 91 741 92 11146 16001 17S1S 86 govl 4948 806 101 3 84 15883 18161 463 8100 1809 6934 1 286 IKls 1 6113 18397 88 84 19 7269 10394 11696 168 0 18606 72 41S M98 7814 10401 11606 16410 20 7 4 8 613 1068 9 87 1S548 19027 8 11 t 68 8U2 11164 1 88 4 19486 911 89 08 8336 93 86 tl 1981 1810 SS07 6986 8661 11114 1S 91 16836 206 1407 4011 6139 8613 46 18974 16983 8 1 4814 6806 9611 80 14218 17 11 80976 Ie Elala Se Lijst staat No IDSIO ra c 16828 en No 18681 m e I86in KAR TBERICHTEN Gk Uda 31 Maart ipoi Granen De aanvoer was heden zeer voldoende Er bestond ook goede kooplöst vooral voor de bettre oorten Alleen gerst moest lager orden afgegeven Tarwe Zeeuwsche 7 40 a 7 60 Mindere dito 6 75 i j io Afwijkende 5 30 i ƒ 5 60 Polder 5 75 4 6 50 Rogge Zeeunr che 5 15 a 5 7 5 Polder 5 i 5 5 Buitcnlandsche per 70 kdo 4 70 A 4 90 Gerst Winter 4 4 4 50 Zomer 3 90 4 4 4oChevallier s as k 5 75 Haver per heet 3 80 a 3 50 per 100 kxlo 6 50 i 7 35 Hennepaaad Inlandsche 10 50k 11 Buitenlaadacht 6 50 k f 6 75 Kanarietaad 7 Koolxaad i Erwten Kookerwten 8 75 k 9 50 Niet koekende 4 Buitcnlandsche voer erwten per 80 Kilo 6 a 6 30 BoonenBreinebwnen 8 4 9 50 Witte boonen ƒ 4 Paardeboonen 5 75 4 6 1 $ Duiveboonen 6 75 4 7 Maïs per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 5 40 4 5 50 Foxanian 6 35 4 6 50 Cinqaantine 7 4 ƒ 7JS Vkkuarkt Melkvee weinig aanvoer handelen nryten vrijwel Vette varkens red adnvoer nandel vlug 33 4 34 ct per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel vlug 30 4 31 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel matig 0 90 4 1 50 per week Vette Schapen handel van geen betcekenis 4 Lamschapen aanvoer handel ƒ 4 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 5 4 8 Graskalveren geen aanvoer handel ieta beter 4 Fokkalveren 8 4 16 Kaa aangevoerd ia partijen handel dauw ie kwal 4 ade kwal 19 ♦ dere NoordHoUandache 4 ƒ L Boter redel aanvoer handel gewoon WeibotK 0 90 4 1 00 VER8CHEn ENHEn l Uit een Amsterdamach blad Wegen het Caeciliaconcert wordt Donderdagavond in het Concertgebouw geen concert gegeven In groeten getale trokken de Petersbnrgsche studenten Maandag langs Nefski Prospect om voor de Kazansche hoofdkerk een betooging te honden Maar de autoriteiten hadden znlk een geweldige macht van agenten te voet en te paard gendarmen en kozakken op de been gebracht dat elke oproerige beweging een onmogelgkheid en de betooging letteriyk verstikt werd Alle winkels waren op hoog bevel gesloten De gewapende macht stond in dichte rgen op den middenweg terwyi het publiek de zgwegen moest houden en gedwongen werd door te loopen De kozakken joegen elk begin van samenscholing met zweepslagen uiteen Natnnrlgk weder talryke iuhechtenisncraingen ook van vrouwen en meisjes die over t geheel erger opgewonden waren dan de manlgke betoogers Do rotourbiljetten in rechtstreeksch verkeer met stations der Pruisische Saksische en Oldenburgsche Staatsspoorwegen en van den Main Neckarspoorweg die worden afgegeven Dinsdag 26 Maart a s en volgende dagen door do Maatschappg tot Ejcploitatie van Staatsspoorwegen en de Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappy zgn voor zoover hun geldigheidsduur korter is geldig tot en met Vrgdag 19 April a s De op 6 Maart a s uitgegeven 3 daagsche retourbiljetten naar Belgische stations en omgekeerd zyn geldig tot en met 9 April s Aan t Maggiore meer in t noorden van Italië is den 15n dezer twee uren achtereen een groote hoeveelheid sneeuw gevallen Elck wat wils Onder dezen titel wordi ons het eerste nummer gezonden van een HaUmaandelgkscb Tgdbchrift voor Gym nasium Handelschool Hoogere Burgerscholen en andere inrichtingen van Onderwgs Volgens het Woord vooraf wordt dit blad geschreven niet door leeraren of onderwgzers maar door jongens en meisjes voor jongens en meisjes De redactie verklaart dat het blad zich niet alleen op literarisch gebied maar ook op elk ander gebied zal moeten ontwikkelen Maar men moge wel bedenken dat wy geen standpunt in do journalistiek innemen om aan alles te kunnon voldoen hoewel wg t zooveel mogelgk zullen trachten Dat is zeker bg alle bescheidenheid een stout voornemen vooral als men bedenkt dat de Eedactie uit nog schoolgaande jongens en meisjes bestaat evenals de medewerkers en sters zgn wier hulp zg inroept Wy hopen maar dat het schoolwerk er niet onder zal Igden en dat de tgd besteed aan deze oefening van den geest aan het leveren van proza en poëzie aan het verschaffen van lectuur op ieder gebied waarlijk het wordt aldus gespatieerd beloofd ook niet te kort zal komen aan de zoo hoog noodige oefening van het lichaam In dit eerste nummer vinden wg in een lang gedicht getiteld Vleugels een dichtersdroom de woorden t was voor mg nog te vroeg Zou deze gulle bekentenis niet het beste standpunt in de journalistiek wezen voor jongens en meisjes Burgerlijke Sta id GEBOREN 18 Maart Joban Antonius Sebastiaan Lodewgk ouders A Drost en C Egberts 19 Lintje ouders J Bakker en C van Dam Cornelis ouders J M Bakker en B Solleveld 20 Nicolaas Jacobns ouders C Eeurings en L Trenre 21 Pietje ouders E J Vonk en I Burg OVERLEDEN B Verblauw 9 m BeeawUk GEBOREN Frank Anthonie onders G Verwoerd en G Nonner Johannes ouders P van Wensveen en A deu Houdgker Beurs van Aiiislenlain Vrkrs ülotkrs 7 i II 9H 98 l o 81 81 14 607 98 97 98 87Vi 98 14 il l 100 19 MAAET NioiauiiD U rt Ned W 8 IVildito dito dllc 8 dito dito dito 8 Hoxsii Obl Goudl 1881 98 4 ÏTALis Inachrurmg 1862 81 6 OoariKa Obl in papiar 1868 6 dito ia iilterl 68 6 PoatcoAL Obl met eoapoD 8 dito liakel 3 Soaum Obl Bianenl 1894 4 dito Oeeoai 1880 4 dito bq Botbs 188 4 dito bij Hop 1819 90 4 dito ia goad laoa 1888 6 dito dito dito 1664 6 Hpam Perpet Khold 1661 4 TnaiM Oepr CaDr leen 1890 4 Oer leeoing setia D Oeclemili serie 0 ZeinAn Bp r oblg 1892 6 80 88 ity 76 460 65 101 194 98 101 11 6 1101 Ill 117 158 100 IS 1 661 10 1 181 1001 2 l iU 1407 94 104 s7 108 sï 104 ViKUtriu Obl I on wp 1881 AoBTltUH Obligalien 1896 3 BoTTMDUi atdl leou 1894 3 N D N Afr H n lBis a ii l Arend li Tab Mg CerliSiateu DeUUaauehaopij dito Arn H rpollieekb pandbr 4Vi Cult Mq derVoratenl aaud Or HypolhMkb pandbr 4 Nederlaodarhe bank aand Ned Handelmaataeh aito H Wk Pao Hyp Ii pandbr 8 Rott H lOtheekb paonlir i i Vu Hjiwlhoekb dito 4V Ooarasi O t Honn bank aand Rcil Hypotheekbank paodb I amaiKA E911I hjT poth pan lb 4 Maiw L G Pr lji n en S u Holl IJ 8po r w Mij aand Mij tnl Eip v 8t Spw aand Ned b d Siioorweg m ftaiid Ned Znid Afr Spm aand 6 dito dito iito 1891 duo 4ViIliUl8poor l 1887 B Al olil aZuid lt l 8p mq A H bl 3 ol Warsflbau Weenen aand llral Or Ku a 8pw Mlj l obl 4 Bal isohe itn a dPa towa dito aand 6 Iwaï g hombr dito aand 6 Kimk Ch Azo 8p kap obl ilttu dito ohliir I AnaaiKA Ceni P c Sp Mij obl 6 Ohio k North W p O T uu I dit dito Win t eter obl 7 Oenrer h Rio jr Sp n iiert T a 37 n lliiioia Central on i namH lOl liOuisT h Na hf illi Oor v mn Uexi ü N Spw M Ie liyp a 6 Mtae Ktn a r 4pGt pref aand N Iork Oniaa o il Wen a uil P Dn dto Ohio ohliK 6 OreKOD Calif byp li lioud 8t Paul Min i it Manit ib Uil Pao Hoof lijn ob ig 6 67 101 lil 10 9 11 100 117 117 101 84 dito liito Li c Col Ie hyp O Canaiia Can 8outh ühen v aau l Vrti 0 RaU lNa leh d n 0 An 4tard Omixbua Mg aand Hoitiird Trumwt Maa a and Mail 8tad Amaterilam nand I tad Ku IHr hdi aiind 3 ftti i t 8tal Am erpeli 18 7 i 8 d Brii sel il fl i I lONi Tiieiia R aii Ir O a lsiih i UiBTIKa MtHKlalr entiE 1860 6 K k Onal B O IS 8 SkXi 8lad Madrid 1 I SS Ntll V r B 1 Aï DO l onrt lllpecialilelt IN Zwarte Stoffen D SAM80M nieuwe SlolTeu voor HEEHElSr KLEEDIUG VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA f let k im Xo 11 Ai Vi iiTi i Tii i Terstond gewraagd METSELAAKS voor de SCHOLENBOUW te De W jk door de aannemers POORTMAN en BEOENINK te De Wijk Drenthe Sociëteit Ons Genoegen QOUDA CONCERT te geven op WOENSDAG 10 APRIL 1901 n m S uur door de Dames L JACOBI Sopraan MARIANNE BERTELMAN Pianiste met welwillende medewerking van den Heer KABEL ELHORST Bariton en VOORDIIACHTEW door Jnör D JACOBI allen uit Amsterdam Entree voor leden l 000 Niet leden 1 1 Programma s en teksthoekjes aan de 2a4l vorkr gbaar Teleplióoniiet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rjjks Intercommunanlburenn Op 1 Maart 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Kieuw onovetrroflea Trof Dr Liobera welbekend SSXUW KKACBT tLZZlB AUwii ebt m t F briekimerk tot Tooridarende radicale en tekere genezing tko alle zelfs ÉsH de meeit hardnekkigH stenuw mSBÊ itiekteiif Tooral ontataan door jtf 9 afdwalingei op jeagdigen leeityd Toeale genezing van elke zwakte Bleet lucht Benauwdheid Hootdpya Migraine Hartklopptug MaagpÜD slechte spyBvertering OnTermogeD Impotens Pollutione ena üit Toerige proapectDaaeu I I I r iesoh fl 1 fi 3 fl 9 dubbdeflewh Haf Onfm I Depfit Matth d Vegte Zaltbomraol 1 p6L i M Oléban Co Rotterdam 1 Unppul s Gravenhage 1 lUlinmani de Jong J Czn BoiterdatA Wolff fc Co Oouda on bi alïe droffiaten ThUtrj i Wondirbilf m ia du goheelfl weruld boküsd en rorocmd OnoTurtrotTen middel tegea alle Borst Lontr LeverHiiarzlekteii ns Inwendig zoowel ftls ook uitwendig in hijn ille Ei ktott üvnlloa in t goad i evotg iiin te wundfln l ryB per fiHCOB 1 1 per post I 1 Ift TUirry s Wo dantlf bezit eon alsnog onRokfliitU geneeskracht en heilïiamo working Maakt meoBtal tlke pijulyke m eviiarvolte operatiü gottüut orurbodig Met ik e zalf werd otin 14 jaar oud voor 0U ene68U k KhODdeil beenKeZWel en onlnii 8 een l ijna IfS jiiar kniikeriydfii freuezen Hrenst genezing ea TorzachLing dor pgneu by ifonden ontatekingen eiu Tan allorlnt nant PrUB per pot f 1 50 per post f 1 60 Ceiitraiil Uepöt voor Nederland Apoibek r IIKKHl HlNUKUK Itokin Amaterdam ffur gecii dejiöt ii bcitclle riicii direct aao die rhutzenajmthakt des A rillhllHY 111 i r Krft lii böl RohiUeh flwUrreich QelleTo iroipectiii td nntbieilen by hat Ceutrwl Hqtót tsiudw okiD g AmateriUin B T Wie werkeiyk prüs stelt ee IIKdELMK to hebben laat zich fotografeeren in de B ttoarafi ehe UuntUmriekHng STTJOIO Tan I V I V¥Ay Ll § i I SINGEL 681 ontvai gi l alle soorten SCHOESWPHK voor het a s Selsoen en voor het Aannemen in bet Noonlbrabaglsch Scboen en Laanenniagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Geen Ëiigelsch maar Echt BOEHENBROOD gi OKtit de K a A SLEGT NIEUWE HAVEN 27