Goudsche Courant, zaterdag 23 maart 1901

Zaterdag S3 Maart 1901 398te Jaargang No 8459 DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeUrean a t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nomm rs VIJF CENTEN Telefoon No At ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inicending van Advertentiën tot 1 uur des midd SMA o tri A VoUegrondsplantsn de mooiste en goedkoopste bloeiende planten Toor den tnin thans planten om gedurende den zomer mooie bloemen te hebben VERDEK PEACHTIÖE EN Steeds niim Toorzien van Ktmerplinten en afgesneden llloemen TELEPH No lU Te Huur or Te Koop om terstond te ahnraarden twee naast elkander staande prachtige Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Tarfaingel Te berragen Lange Tiendeweg D 29 Wie zeker oja u d Ecbte Eikel Cacao te jtrangen leumenxMteld o u T l prcebemiagen in den handel gekomen ondet des luuia dei ultrindera Dr MiobaeliB Tormdigd op de beete maohisee ia hel wertldberaend Mabbliaaement ras 0 bl £ StoUwarok t Kenln tlwlM JDrinieljaelIf Cikel eacao la Tlarkantan bano JkuSSUt OiCM ia BMt DMlk ebokt ma ugsoaaw gezonde ditnk toot d lUkeoli gebrnik een k herierde na t pceder toot en kop Ghoeoble Ut geneeeknoUlge drank b J erel Tan diurhee tlnhts net water t MbnUm TerkTijgbaar by de TOMBiMMt a Apothakan eni eLV 0 V 85 flenenelTWttgenwo l w w IMir land Julhn Matteflklodl Amiiterdam Kalveistraat 108 y A VAIV l K MU Slager TIEilDEWEG 73 EEKSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concurreerendo Prijzen BIEFSTUK 55 et ptr 5 Ons Aanbevelend A D BERG TIENpEWEG D 73 tfOjPA fOIKB OUDJC f 8CHIEDAMMEK eENEVEE Merk NlOHTOAl VerkrÜRlxur bjji M PEETERS Jz N B Al bawji ru Mhth id ii outlet en kurk iteedi roor 1190 vsn leu navB der Finu P HOPPB KENNISGEVING DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten Dat in voldoening aan art 31 van het Reglement van Schieland de verkiezing van HOOFDINGELANDEN en HOOFDINOELANDENPLAATSVERVANGERS voor de districten als hieronder nader vermeld zal plaats hebben op Donderdag den 4 April 1901 van des voormiddags ten 9 tot de namiddags ten 2 ure in de hoofdplaatsen der kiesdistricten als bij art 26 van meergrenoemd reglement zijn aanffewezen te weten voor het Ie kiesdistrict te Overschie m de JiMpanning de Vergulde Koels wagen voor het 2e kiesdistrict te Bleisroijk in het Gemeentehuis voor het 3e kiesdistrict te Nieuwerkerk aid Yssel in het Gemeentehuis en voor het 4e kiesdistrict te Moordrecht mede in het Gemeentehuis en wel In het Iste District Voor den Heer P N HOOGEEBEÜGGB Hoofdingitand Tolgena rooster N HEEMSKEEK ffoo dingaland Plaalntnmigtr Tan aftreding In het 2de District Voor den Heer H BEEÜGOM BoofdingtUmd Tolgeni rooster C L J BOS Hoofdingeland Plaatmermmcier van aftreding In het 3de District Voor den Heer D P VAN CAPELLEN Hoofdingeland Tolgens rooste E HOOGENDIJK Az Hoo dingtlaHd PloMtnenanger Tan aftreding In het 4de District Voor den Heer P VEIJLANDT Hoofdingeland volgens rooster J DE JONG Y Jz Boo dingeland Phatmenanger van aftreding En voorts in het tweede district voor een Hoofdingeland en in het derde district Tan een Hoofdingeland Plaatmermmger ter voorziening in de vacaturen respectievelijk ontstaan door het bedanken van den Heer Mr J G PATIJN en van den Heer J E VAN VOOETHUYSEN die heiden in 1905 aan de beurt van aftreding zouden zijn geweest Dijkgraaf en Hoooheembaben van 8chieland De Secretaris Rentmeester De Dijkgraaf G J VAILLANT P D KLEIJ H fyr t ipif t 1f il mmmmmmm i o e h tt nb ote praepAraten van Oifino l ar nflA diiii ettfcii htl eeBTntt rkendtKXNA WUNteECttfw lrtt VUIIld i arUUIIC ji bijHndercn U tolw enea cebralcaan eüurt ileebti pUfverlnlDc xenuwhoofdpifn ter T ti tln lu zUktc of kriamb l koorti en b re eevolgeu QUINaXaROCHE £ RRUGlNEÖiC la het bijumder tegen Bloedcebrek BlMktucht Icwaltn van Krltltctaen leaftyd u VerkriJEbtM in fltcoia i 1 90 en l PJIf l f paft To lMwm verrterken Mn6en am animatk voordagelijkKligeb uik v wv y vooral Yoor kinderen iwakken en kUeracWlge settcUen teer ttn te b velen AU geoeeakracbtige draak bij itoofnltsen der tpijaverterlagiorcaneii ea dlarrbée ook Toor tule linE n en kleine kinderen PnisptrlÉni H Kkt I 70 i H Kgr 0 M H K r 0 W J r Melksuiker T j S i t è h Asthma Cigaretten y rr r ioV i e r L SJLSa 1 W doosje i 0 80 en 15 6Q TfltnarlnHf RnnhntiQ i Ruit purgatief tegm VMttoppinc Aun Toor kinderco bewijzen üt Tvnanode Uonboni Bn KRAEPEI IEN HOLM belingnjke diensten d r de Tom Yoor hel kind bececrl ljll en de meek aangenaam ii n i per dooije 0 90 en O ÖO Qalmlalr PacétlloC l e n n kend als het BESTE huimlddel jailTliaK l ilMlIICS j Hoeat Verkoudheid en Ketlptjn bet U een ammoploaaeod an venacbtend middel by tiltnemendlield uualuitend in ttthm nonttm MM Ap9tJUIt ri tm Itrtfitltm KRAEPELIEN HOLM Hoüeveranciers ZEIST éÜllttM j gffisM a es o o u s I Il Q flcKhjes verknjgbaar Prij 0 80 per flcschje KtCo a e 9 wiJ isri3 A 3srr Erj A K E2T Kort ovenilcht onser Prljioourant SHEEEIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 ess 15 18 1 50 1 75 5 2 25 12 12 flesch EOODE en WITTE POETV IJNEN MADEEA S droog en zoet tr u 9 1 VEEMOÜTH la Tnrin BODEGA CHAMPAGNE COGNAC i f 1 75 l 2 25 l 2 75 I 3 COTCH WHISKY I 3 76 en BORIDB TJX a Per Fl Per Ank 45 Fl t n 66 Nto i 27 75 gj 31 LISTEAC e lis CHATEAU VALEOSE 0 75 St ESTEPHE 0 85 0 s St EMILION 1894 1 2 PADILLAC 1893 126 58 o 2 GEAVES Witte Bordeaux 0 89 84 êSAÜTEENE 1 42 ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 BOÜEGOGNE 1 10 47 De fiesBchen zjjn in de prijzen begrepen en worden i 3 ets per stok teruggenomen By elke boevoelhcid verkrijgbaar by De flrma T CREBAfil Gonda Druk Tan A BBINEUAN Zn Oooda NOUVEAUTÉS Wg verzoeken de Dames die ons geniusreerd modealbnm Toor het Zomemeixoen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan 11 JDLES JALDZOT C Ptris Hetzelve wordt dan omgaand grati en franco toegezonden Bestellingen van al 25 francs Trjl van alle kosten aan huil met S j verhooging Reeipedltie kintoor te RoiCDduI N B EENISDEFOTTMTm Heu in wordt verzocht op t HERK te letten UIT HKT MaOUEIIM TAV BAVENSWAAYZOiXEiV QORINCHEM Deze THEEËN worden af l rerd in Teizegelde pakjes van ime I een half en een Ned ima met Termelding Tan Nommer ae Prjif Toonien ran serenstaanri Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoerinK ran geeerde orders aaubeveiende J C BUL voorheen J BEEEBAAET ImS FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ vu eheiuisobe WAsseberU TAS H OPPENIIEIMER 19 KruUkade Botterdam QebrsTsteoKl door Z H den Koning der Belgen Boofddeptt voor GOUDA de Heat A VAN OS Az Specialiteit Toor het atoomen en verren Tan alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het stoomfn na plachemantels yeeren bont enx Gordgnen tafelkleeden enz worden naar da nieawste n laatste methode geverid Alle goederen hetz gestoomd of geverfd worden onsehsdelnk voor de gezondUeid Tolgens ataal bewerkt Piiii Expelier si i Dariif dhoiilal Mat 1 a na aii M d aiaaas als lüuUM i fri atafawa taiae Bhnaaa ltak AiktJMo M flj M ka @ i m y aA la dm I M llOttVMLi MM IMM M MdatawrkjJtakaat UflM na mmZia bw TU ïeS k l takCiJMadn Ondergeteekende beveelt zich beleefd Uli TOor de IcTcring van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Part jen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke sohotela en alles wat tot bet koksvak behoort desrcrlangd met bfllevfiriBg van servies züver tafeUimiBit enz ens Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 HIEZCRSlLIJiST Burgemeester en Wethouders der Gemeente Gouda Gelet op Art 28 der Kieswet Breneen ter algemeene kennis dat de Lijst aanwijzende de personen die binnen deze Gemeente bevoegd zijn tot het kiezen van lacden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal van de Provinciate Staten en van den Gemeenteraad door hen op nieuw is vastgesteld en dat deze Lijst met de Lijsten der namen en Toornaraen van hen die van de Kiezerslijst zijn afgevoerd en van hen die daarop zijn gebracht van den 23n Maart tot en met den 2in April a 3 van des voormiddags 10 tot des namiddags I ure ter inzage van een ieder op de Plaatselijke Secretarie nedergelegd en tegen betaling der kosten in atdruk verknjgbaar gesteld wordt Voorts wordt herinnerd dat een ieder bevoegd is tot en met den I5n April verbetering van de vastgestelde kiezerslijst te vragen op grond dat hij zelf of een ander in strijd m t de wet daarop voorkomt niet voorkomt of met behoorlijk voorkomt en dat de verzoeken om verbetering die met de noodige stukken vnj iijn van zegel bij hen moeten wdrden ingediend Gouda den aan Maart 1901 Burgemeester en Wethouders voBrooemd R L MARIENS De Secretaris BROUWER schietoefSnHT De Bnrgemeester van Goada maakt bekend dat door Zvjne Excellentie den Minister van oorlog is bepaald lo In elke garnizoensplaats waar kan worden geschoten mot scherpe patronen wordt gelegenheid gegeven tot hot schieten hetzjj met infanterie geweer heizy met kara bgn door de onder 3o bedoelde personen 2o In de garnizoenen waar Infanterie Testing Artillerie Pontonniers of Cavalerie ia gelegerd wordt in onderw zend personeel en in materieel door die korpsen voorzien 3o Aan de schietoefeningen kunnen deelnemen de kaderreservisten de miliciens met groot en winterverlof en voorts alle mannelijke ingezetenen van 16 tot 24 jarigen leeftijd die niet in het leger onder de wapenen zijn onder beding evenwel dat zij die niet als militair hebben gediend om tot de oefeningen te kunnen worden toegelaten moeten deelnemen of met gunstigen uitslag deelgenomen hebben aan het voorbereidend militair onderricht De oefeningen znllen worden gebonden op het terrein aan den Kotterdamschen diJk des Zaterdags in Mei en Angnstus van 12 7 nnr n m en in Juni en Juli van 12 8 nnr FEViLLE ÈOM WnSERÜiCHT 77 Het onHfcval had nog grooter kunnen zijn naast God s goedheid heb ik aan u brave oude misschien mijn dierbaar leven te danken De pijn der kranke nam toe Egon hield nog altijd hare hand dïo koortsachtig gloeide in de zijne hij verbeidde met groot verlangen het oogenblik van aankomst in Habicht s woning Eindelijk was men thuis Onder aanwijzing van den geneesheer werd Magdalena zachtkens opgetild en naar hare kamer gedragen Habichl en zijne vrouw stonden reeds gereed haar te ontvangen Weent niet sprak het meisje sacht blijkbaar was zij vermoeid tot het brave echtpaar het had veel erger kunnen zijn Gij wilt raij wel oppassen niet waar moeder Habicht En zorg gij Habicht goed voor mijnen vader zeg hem dat ik rij wel ben en hem hartelijk goên nacht laat zeggen O nog iets I riep zij terwijl Habicht zich reeds verwijderde igroet ook den heer von Berosdorf hij i mijn eenige bloedverwant en mag mij morge wel een bezoek brengen Verscheiden dagen was Magdalena erg riek rij had jware kou gevat en de dokter schreei volstrekte rust voor de kamer moest donker gehouden elke aandoening vermeden worden zij gevoel ZJ die aan bedoelde schietoefeningen wenschen deel te nemen worden uitgenoodigd zich daartoe aan te melden vóOr 5 April a s ter Secretarie dezer Gemeente Gonda 21 Maart 1901 De Burgemeester voornoemd K L M ABTEN8 BüiieiiliindM h Uvnrztcbt Lord Lansdawne verklaarde dat Ensland heeft voorgesteld en Engeland er in beeft toegestemd de troepen van beide partgen nit het betwiste terrein bjj Tientsin onder oppertoezicht van Waldersee terug te trekken terwgl alle kwesties over titel en eigendom worden voorbehouden aan een onderzoek van de twee regeeringen Uit Peking hetzelfde bericht Na eene conferentie waaraan Waldersee deelnam hebben de generaals Barrow en Wogak besloten dat de Engelsche en Rnssische troepen zonden worden teruggetrokken van het betwiste terrein by Tientsin om vijf uur in den morgen en dat do werken aan de spoorlijn zonden worden geschorst totdat de kwestie langs diplomatieken weg zal zijn opgelost Nu de vredesonderhandelingen afgebroken zijn hebben de Boeren in het Z O van de Republiek krachtig den strijd weder opgevat De Daily Mail verneemt dat de Boeren aan de lyn naar Delagoabaai drie treinen deden derailleeren Zij maakten twee Engelsche officieren en 7 man krijgsgevangen doch lieten hen na korten tijd weder vrij En volgens een telegram uit Durban wordt er hevig gevochten in de nabijheid van Standerton Het Engelsche garnizoen van Vrede heeft die plaats moeten ontruimen en heeft schuil gezocht bij het commando van generaal Campbell Doch deze was ook niet in staat veel voor de verdreven Engelschen uit Vrede te doen Hü was toch toen hij Standerton verliet in zulk een hevigen strijd geraakt dat hij volgens een bericht uit Engelsche bron terugkeerde met 200 zieken en gewonden Een groot aantal Boerenafdeelingen bevinden zich in de nabijheid van Standerton Hierbij komt nu nog dat in het Engelsche leger voortdurend meer ontevredenheid merkbaar wordt Een telegram uit Kaapstad maakt melding van het volkomen gebrek aan ontzag dat de koloniale troepen hebben voor de Engelsche ofScieren Deze hebben zich geheel onbekwaam getoond om hunne manschappen te leiden en in de hand te houden De koloniale troepen de rich te ziek om zich tegen iets te verletten Egon von Bernsdorf had haar nog niet w per gezien verscheiden malen op een dag vroeg hij in de voorkamer naast hare ziekekamer hoe het ging en gaf blijk van zijne deelneming door allerlei oplettendheden en verrassingen Hij was druk aan den arbeid die hem telkens meer belangstelling begon in te boezemen Met den rentmeester en diens ouders met den postmeester en zijn gezin verkeerde hij op d n meest vriendichapjtelijken voet Wa3 Magdalena maar weer beter 1 dacht hg telkens weer waat hij miste haren om gang zeer Van zijn oom had hij niet den minsten last de oude Habicht sprak nu en dan over hem en deelde hem mede dit als een goed leeken beschouwde dat rijn gebieder nooit meer Egon s naam noemde en zijne aanwezigheid vergeten had naar het scheen In een vertrouwelijk oogenblik sprak hij ook o er i en dag toen zijn heer en meester door zijn leelijk woorden zulk een zwaar vermoeden bij he u had doen rijzen Egon lachte en stelde Habicht gerust die om zijnentwii reeds menig anstig uur doorleefd had Acht dagen waren sedert het ongeval dat Magdalena getroffen had vetloopen zij zou zoo had de dokter gezegd den volgenden morgen van bed op eene gemakkelijke sofa gedragen mogen worden en zich den tijd met een handwerkje of het ontvangen van bezoek mogen korten Magdalena was erg blijde met deze vergunning en zond Habicht s vrouw die haar trouw verpleegd had terstond naar Egon met de aangenaoaen tijding en eene uitnoodiging om haar te be en zelfs de Kaapsche troepen kannen slechts recruten krijgen onder de besliste voorwaarde dat zjj niet onder bevel zullen staan van de Engelsche officieren Ook de Canadeezen hebben zich voor eenigen tijd ernstig over de Engelsche officieren beklaagd Be Star is van oordeel dat ieder humaan sterveling dit betreurenswaardige eind der onderhandelingen oprecht zal bejammeren Voordat de papieren over de zaak zyn openbaar gemaakt is bet onmogelijk te zeggen wat de oorzaak der mislukking is geweest Alles wat we weten zegt het blad dan is dat de zwakke schijn van hoop verdwenen is en dat deze niet te eindigen oorlog een nieuwe fase is ingegaan Do 3tar raadt vervolgens aan te wachten tot de bedoelde papieren zgn verschenen alvorens een van beide partijen te veroordeelen en niet het voorbeeld te volgen van de Jingopers en de Boerenleiders met modder te werpen zooals de Times doet mot de beide presidenten en de Wet terwijl zj het eene oogenblik Botha voorstelt als een onverzoenlijke en koppige krijgsman die zijn onwillige volgelingen dwingt zijn land verder in de ellende te dompelen en dan als een goede ziel die het slachtoffer is van de onverzoeniyke koppigheid zijner ondergeifihlkten At blad wyst er ten slotte op dat bij alle onzekerheid dit vaststaat dat de offlcieele en niel otflcieele oorlogsberichten nog even leugenachtig zijn als op den eersten dag toen het eerste schot gevuurd werd en dat de toestand der Boeren nog lang niet zoo wanhopig is of ze zien nog kans om door te vechten tenzj men aannemen wil dat de voorwaarden zoo hard en onredelitk zijn geweest dit de Boeren den dood boven zulke condities hebben verkozen in welk geval men trotsch zonde zijn een Boer te wezen De Manchester Guardian zegt ook dat overal het mislukken der vredesonderhandelingen met groot leedwezen zal worden vernomen Het blad heeft echter van den aanvang af gevreesd dat Engeland z jn beste tradities en zjju toekomst in de waagschaal stelde met dezen oorlog en dat het den Boer letterlijk de ziel uit het lichaam zal moeten scheuren v66r ze zullen toegeven De tegenstanders doet men slechts recht wanneer men gelooft dat ook zij hot raislnkken der onderhandelingen betreuren De Boeren lijden niet minder en vooral de Boerenvroowen dragen niet minder ronw dan men in Engeland doet Slechts een verheven beginsel kan de menschen in een wor zoeken Habicht spoedde zich naar rijn meester om hem de blijde mare te brengen Diens rawe vraag Wat gaat dat mij aan ontstemde hem in hooge mate alleen jarenlange gewoonte weerhield hem zyn strengen meester iets ongepasts te zeggen De volgende dag wf nauw aangebrokeo of men zag in Magdalena s kamer de luiken geopend de gordijnen weggeschoven een paar uur later was ZIJ er lelve Vexxni gekleed eene lansïe japon van fijn wit laken met blauwe zijde gevoerd en met een blauw lint om het midden vastgebonden viel tot over hare voeten eene lichte rijden deken lag over hare knieën Haar prachtig zwart haar was losje op haar achterhoofd saaragebonden de weelderige lokken golfden door niets weerhouhouden tot over hare schoudersHe wangen waren met een licht blo e gekleurd door het verlangen naar haar liefste bezoek allen die haar in deze dagen van dienst waren geweest moesten binnenkomen om haar toe te spreken Voor ieder had zij een geschenk en een paar woorden der erkentelijkheid en velen hadden nog fiooit het huis huns meesters zoo blijde verlaten als dezen morgen Toen allen rich verwijderd hadden maakte Habicht vrouw de opmerking d Freule Magdalena ga nu toch wat rusten anders neemt de dokter zijn woord dat gij den gcheelen dag op de sofa rooogt doorbrengen bepaald weer terug Zie daar hebt ge t al wie tikt er nu weer I vroeg de zorgzame verpleegattr half boos ZachtI kens riep rij fBinnea steling als deze doen volharden en dat verdient den eerbied van lederen Engelschman Wanneer het waar is dat Sir Alfred Milner s aanblöven een der Engelsche voorwaarden was dan behoeft men overigens zichom die reden over de verwerping al niet teverbazen De M G knoopt aan deze meeuing ten slotte een van Engelsch standpunt gezien weinig optimistische beschouwing over het vermoedelijk verloop van denoorlog vast hoewel zij overtuigd is dat waar de Kapenaars niet zjjn opgestaan engeen Enropeesche oorlog dreigt de Boerengeen kans meer hebben hnn onafhankelijkheid terng te winnen De Daily News constateert dat de oorlog die door Chamberlain in September jl alt over werd betiteld nog lang niet nit is Zi valt ook heftig den censor aan die zij voor t grootste deel aansprakelp hondt voor de ontelbare leugens over Zuid Afrika waaronder de herhaalde verzekering dat Botha zich wilde overgeven een voorname plaats inneemt Alle Engelschen alle Hollanders alle voorstanders van den vrede behooren de mislukking te betreuren van doze onderhandelmgen die zonder twijfel van Kitchener zijn nitgegaan naar het blad meent Maar betreuren is niet veroordeelen Integendeel men moet eerbied koesteren voor deze dappere ridderlijke vaderlandslievende mannen die voor hun land vechten zooals alle Engelschen behalve de Jingo s het ook zonden doen De D N stelt Chamberlain en niet minder Salisbury met zijn onverantwoordelijke tergende taal voor de mislukking aansprakelijk Tan het Spaansche liberale Ministerie begint men toch iets liberaals te ontdekken Op de belastbaarstelling van de industrieën in de kloosters is gevolgd de intrekking van de beperkende voorschriften welke den leeraars en hoogleeraars werden gegeven ten opzichte van het hnn bij de grondwet gewaarborgde recht om vrg hnn philosophische wetenschappelijke en godsdienstige denkbeelden te uiten De maatregel is genomen na talrijke verzoekschriften van leeraars in de provinciën a Ook in Portugal begint men nit angst liberaal vertoon te maken Het offloieelo blad publiceert een besluit waarbij aan de districts besturen wordt opgedragen onderzoek te doen naar de Orden in hun gebied die zich aan het kloosterleven wijden en haar organisatie Deze Instellingen zegt het De deur ging open en een kreet van vreugde Egon zijt gij daarl heette den jongen man welkom Beiden waren zeer verblijd dat rij elkander weer zagen Moeder Habicht keek naar buiten het raam uit schudde bedenkelijk haar grijze hoofd en dacht Als dat niet klaar komt I Magdalena riep haar liet haar diep bewogen een portret ziei en vroeg haar Moeder llabichtf wie is dat Groote bemel riep deze ontroerd dat is onze jonge meester onze Konrad I Magdalena wees op Egon en zeide Hij bracht het roede hij heeft het voor mij geschilderd terwijl ik ziek was Hij vroeg moeder Habicht verbaasd fNaar dit miniatuurportret was het antwoord Gij kent het moedertje Ëgon was bijzonder in zijn schik met het feit dat zijne verrassing zoo goed was geslaagd Voor Magdalena en Egon braken thans een paar weken aan van hoogst gezelligen omitang Magdalena verveelde zich geen oogenblik Egon kortte haar op uitnemende wijze den tijd terwijl hij aan zijn arbeid wa hield rij rich met eenig handwerk bezig als hij in bare kamer was maakten zjf muziek en zongen Ook las hij haar voor of schaakte met haar Onophoudelijk sprak rij over haren broeder w e hij bij haar geweest dan zou zij niets meer te wenschen hebben gehad dan had er aan haar geluk niets meer ontbroken En Egon lV0rdt vtrwigd