Goudsche Courant, zaterdag 23 maart 1901

gen niet in het vaarwater Nog een vijftal booten liegen op de reede voor anker Van de Tay zyn alleen de masten zichtbaar Eergi teren kwam een vrouwtje met groote gejaagdheid oen politiebureau te Bmssel binnenvUegen en vertelde daar met horten en stoo en dat in een hnis tegenover het hare e4n man zich had opgehangen Zgn raam stond open en zg had hem Btokstgt aan den munr zien hangen Een inspecteur ging terstond naar het aangewkon adres vond den slentel in het slot van de deur van de bewuste kamer trad binnen len bevond zich in tegenwoordigheid van een rentenier die aan een koord hangende teen teeken van leven gaf De politieman klom zonder tgd te verliezen op een stoel f n was op het punt t koord door te sngden toen hg een geweldigen trap kreeg en met stoel en al omrolde Daarop klonk het uit den mond van den gehangene storamerd tril je me soms den rnggegraat doen breken De inspecteur die nooit voor dezen geweten had dat een doode kon spreken raakte zoo van streek dat by wegliep om zyn chit te waarsshnwen Deze ging dadelgk mee et vond deii rentenier nog aldoor aan het touw bengelen Ik ben niet dood zeide hg naar lyd aan een zenuwziekte en om te gchszen hang ik my van tgd tot tgd op door njiddel van een pas uitgevonden kuustrgk tdestel Er zgn menschen die zich opknoopön om dood te gaan ik knoop mg op om te Joven Dat is toch niet in strgd met de w miinheer de commissaris f Deze rdde bevestigend maar gaf den renten raad vóór hg zich in het vervolg langen eerst zyn raam dicht te doen Upbare Vargadcriog van Gasverbruikers te QO0DA DONDERDAG 21 MAART in ihet lokaal Nnt en Vermaak Te iéhi unr opende de heer Dr H IJssel de Soliepper die presideerde de door een 160 tal belanghebbenden on belangstellenden be20cl te vergadering welke was belegd met het d oel om te komen tot eene adhaesiebetni ing van de zgde der bnrgerg aan het adres van de Kamer van Koophandel gericht tot den Gemeenteraad in zake eene contrOie van de kwaliteit van het gas der Stedelgko Gasfabriek Ook uit naam van de heeren die mede aan de groene tafel hebben plaatsgenomen zegt e Voorzitter betuigen wg onze ingenomenheid met het feit dat zöo talrgk velen igeboor hebben gegeven aan onze oproeping waaruit is af te leiden dat dit onderwerp velen ingezetenen belang inboezemt Ik wensch een oogenblik stil te staan by het f0it dat aanleiding heeft gegeven tot deze bproeping Het is n allen bekend dat den 14en Maart jl vanwege de Kamer van Koophandel een adres is gericht aan den Gomeenteraaf een adres dat zgn aanleiding bad in hot verzoek bg de K v K ingekomen van verschillende verbruikers van het gas geleverd door de stedelgke gasfabriek Die verbruikers behoorden allen tot de ontevredenen over het geleverde gas en hebben Beroepa te Spgkeil AanKevaoi eD 1 October Tyd vaa Vreea 1cb B i 7 17 T 98 7 44 8 14 1 17 5 88 9 14 10 89 10 19 U 40 11 9i 14 J 10 19 8 81 5 10 8 e 8 41 J io sr 7 47 8 07 8 0 8 58 9 85 10 80 10 41 11 01 11 4J 7 48 1 45 U Sl 87 11 48 AUmii 1 n 1 Umm firtn bijkatolan ƒ Op dua tniiiu iiJn ZswIh Uuaaait au Oiaaaas MaawSMSe ratonrbilisttan roar da lia kl rarknigbaw tagaa aakalsB maktprija B HoUandMka Spaar L Bxtn aapplaiaaBt kawija 1 AUeaK OiMdaf 1 4a 4 89 1 84 4 47 9 1 14 1 45 3 45 4 08 4 14 5 15 8 4 44 ir g M 4 61 8 g S ni t e if 5 41 8 17 9 04 8 89 7 05 7 59 8 1 1 8 8 8 48 f 8 51 9 1 85 0 KM i 14 5 07 5 18 5 44 6 14 7 017 18 S BO 3 49 9 47 in 09 10 15 ll M itn opplemaatbaiv a vu da OompanKia der Wagou Lila 5 49 91 7 89 8 01 1 191 17 9 58 I IS 8 84 ia l 8 E 8 43 8 44 10 19 8 15 8 49 7 57 S O U U 4 4 lISTiaDAH tIm ikm rauiti sl 1 11 8 81 9 18 10 80 10 69 U OS 1 10 1 38 8 85 07 4 43 5 19 t 98 8 48 9 51 0 19 10 37 11 08 AButW 8 01 8 58 9 Si 10 10 11 04 11 48 18 17 1 57 8 11 4 1 4 I7 6 38 8 00 8 44 9 35 10 8 11 03 11 50 IAhmLO 8 1 9 13 9 81 10 96 11 1 08 l lll 9 19 8 40 4 17 8 iz 5 45 e 8 9 18 10 0 11 18 18 14 V at C 8 81 7 15 8 10 l t 9 13 9 8111 18 19 17 11 1 11 3 10 3 84 4 46 1 118 11 7 09 8 10 9 11 Imii W 1 84 8 47 7 80 8 15 8 4 9 80 9 48 11 30 18 411 l tO 1 15 1 4 1 6 01 8 18 8 38 7 85 8 15 10 0 ou U 7 01 7 81 8 18 9 19 9 1 11 18 10 8t 19 61 1 81 8 1 4 18 4 841 47 7 18 7 84 8 01 9 11 11 11 nieuwigheid van staatsrecht een miskenning van het Grondwettig re bt dat alleen by verwaarloozing der hnishonding door het gemeentebestnur een ander gezag optreedt zoo zou de antonomie in schijn worden behouden doch in waarheid een geest van verzet in leven worden geroepen Amendement Van Asch van v j k Ede c s hooger beroep van Gedep Staten toekennende aan gemeenteraden op de Kroon heeft voordeelen maar ook nadeelen van omslag Hy zal zich daartegen niet verzetten ook tegen bet amendement Van Kol c s meer waarborgen verlangende tegen willekeurig verkenen van vrgstellingen verzet by zich niet bepaald De heer Urucker ontried ook namens de comra van voorbereiding de amendementen Lohnuin en Koyper en achtte het denkbeeld van den heer De Waal Malefijt van periodieke herziening der bouwverordeningen ongewenscht Do meerderheid der commissie heeft bezwaar tegen het amend Van Kol maar beveelt aan de aanneming van bet amend Van Asch van Wgck om een beroep op de Kroon open te stellen De voorstellers der amendementen verdedigden die nader De heeren Kuyper en De Savornin Lohraan trokken ten slotte honno amendementen in Het amendement Van Asch van Wjck betrekkelijk hooger beroep op de kroon van beiluitcn van Öodepnteerde Staten omtrent bouwverordeningen werd goedgekeurd Aangenomen werd ook het amenderaeotVan Kol hooger beroep op de kroon van dispensatie van beiluiten van Gedeputeerde Staten Daarna zgn de artikelen 7 en 8 goedgekenrd besluit lallen overeenkomstig het decreet van 28 Mei 1834 moeten worden algebchaft Voorts moeten bedoelde bestnren de rtatnten en reglementen opvragen van instellingen voor onderwijs propaganda liefdadigheid onder de leiding van een geestelijke congregatie ol in wier bestnnr leden van dergelijke congregation zitting hebben De instellingen die aan deze lormaliteit zich niet onderwerpen moeten onmiddeligk gesloten worden ten aanzien van de overige zullen de maatregelen genomen worden welke wenschelijk blüken Ook moet het besluit van 6 Ang 1833 worden toegepast waarbij het afleggen van kloostergeloften en noviciaten verboden wordt Verspreide Berichten FulNKElJK Da heer BnJiet die eerlang toch naar den hertog van Orleans gaat heeft verklaard dat het incident met Déronlède niet gesloten Is doch voor Déronlède zon hot toch beter wezen dat er vooreerst maar niet over gesproken en geschreven werd meer en meer blijkt zijn onbetrouwbaarheid 1 Nu is de heer Charles Dnpuy die tijdens den fameusen aanslag in wording premier was kalmweg komen verklaren dat de regeeriag van des patriottenhoofdmans plannen vooraf niets geweten heeft door verraad als anderszins evenmin als van een samenwerking tnsschon volgelingen van Déroulède en royalisten antwo i tenier zon 01 UEOOT BKlTTAimre üeniengde Berichten Men seint uit VUssingen Het itoomscbip Chemnitz van Australië naar Antwerpen heeft gisternacht het op de reede voor anker liggende stoomachip fl y van Antwerpen naar Londen aangevaren De Ttty is gezonken 14 menschen waaronder 3 vrouwen zgn omgekomen van de equipage ziJn twee man gered Het Igk van een t8 jarigen jongen is aangebracht De Chemnitz kreeg voor zoover te zien was geen schade Nader seint men De Chemnitz kwam uit zee bestemd voor Antwerpen en liop de voor anker liggende Tay aan die onmiddeligk zonk De Chemnitz redde drie man De noodsignalen het schieten enz zyn hoe vreemd ook niot door de wachthebbende roeiers van beide loodswezens alhier opgemerkt Eerst gisterochtend toen het reeds dag was zag men het ongeval In een der masten van de Tay hing een Igk Ken Belgische roeiboot ging naar het chip en baalde een 18 jarigen jongen dood uit het want De Chemnitz is in den loop van don ochtend opgevaren naar Antwerpen een geredde moet zich daar aan boord bevinden De twee andere geredden een stuurman en een kok zgn per sleepboot te Vhssingen in de buitoubavcn aangebracht Een arts is naar hen toe De omgekomenen zgn slapende in hnnne kooien verdronken of door koude gestorven De nacht was belder De Tay lag volgens beweren van desl undi Door do commissie voor de oprichting van oen gedenkteoken voor koningin Victoria is eergisteren definitief besloten dat het monument zal geplaatst worden vfi6r het I nckingham paleis Dinsdag a s zal ten stadhuize te Londen een vergadering worden gehouden onder voorzitterschap van den burgemeester en bij die gelegenheid zal de premier lord Salisbury het woord voeren ter beplciting van een zoodanige eering der nagedachtenis Koeds wordt een beeldhonwer genoemd voor de nitvoering BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL T W K U K tJJWKA Zitting van Donderdag 21 Maart Dinsdag U nnr zal de Kamer sectieonderzoek honden over verschillende wetsontwerpen Voorzetting der debatten over de woningwet Aan de orde de artikelen 7 en 8 strekkend om waarborg te geven dat de gemeentebesturen zich van wettelijke verplichtingen zullen kwyten en als dit na zekeren termijn niet is geschied een hooger gezag die taak zal overnemen Ministor fiorgesius betoogde nitroerig het gewicht dezer waarborgen en dat do voorgestelde aoendemonten die waarborgen vernietigen of tot Bchijnvertooning verlagen Het sterkst bestrijdt hy het amend Lohman Het amendement Kuypor wenscht voor elke nalatige gemeente Oen speciale wet aanwijzende een bijzonder gezag Het is een srr Directe SpourweKverblDdlngen met tiUUDik WlDterdirnst 19 9 08 f 8 88 40 8 50 8 57 l 0 fiO0n4 S0TT1BD4HTIW nn 9 8 4 9 18 9 57 10 85 11 08 ll 9 11 18 19 8 1 17 1 18 S SO a 48 4 39 4 54 5 19 8 18 5 01 g gM n w 5 11 ir V 5 18 g S ll 4 03 5 97 5 4 1 89 v 5 10 ff ir Ir 5 10 w t g üouda 8 81 7 U 7 8i 8 11 11 09 11 19 11 18 11 85 Moordrecht door 7 18 t 1 10 1 17 1 18 i i si SiouwerVerk 7 18 i t C pell r 7 88 V 9 45 10 18 10 58 11 18 10 01 11 95 ll t0 11 34 ftoltordus H 8 15 7 44 RotteriUniD P 8 01 8 54 Bottstdam B i 9 08 1 58 0S i B 7 58 9 10 1 48 8 89 9 18 9 47 f f 8 84 9 00 9 89 10 08 10 10 aOTTIKD4M 90004 tIm IMO U 38 10 18 11 81 11 41 18 10 10 98 f lo sa 11 81 lf O 11 81 1 09 Aotterdsm Beun Rotterdam D F fiotterduit M Oftpelle Kieuwerkerk Hoordreoht Souda V ir ir 8 48 8 55 4 41 8 10 8 07 7 18 4 58 1 41 8 01 8 81 8 11 8 04 I 8 17 4 10 8 98 7 89 8 04 8 U IJ D 4 D e N H 4 1 S tlM TarM 10 19 10 89 11 89 11 18 ll l U 5 1 53 11 11 1 10 11 88 1 11 11 18 1 18 10 48 11 41 11 09 19 41 19 11 1 40 9 10 4 50 5 85 5 01 5 18 5 55 t l5 4 45 1 41 i lllMB 1 B la kliaM aitra katllati Fkmltatia op daa loop ku alat garakaid waHan Qoude J 18 8 87 8 41 9 11 9 11 10 00 KeTedh Moero 7 88 8oetermeer Z 7 8 9 08 V Voorburg 7 58 9 14 i Uw 7 18 9 0S 9 19 9 38 9 41 10 8 1 80 1 40 1 57 4 00 4 16 4 17 6 1 8 1i 7 01 7 41 7 56 6 18 9 61 10 1 1 4 43 8 18 9 67 l SO 4 88 f 8 43 10 11 1 01 6 1 X 64 lO U I U 1 09 1 14 4 17 1 41 I 11 5 1 I 7 05 7 31 S 09 8 18 8 45 1 0 88 10 89 £ Bakalveaa ki j Ulkl M aappleauat bavija tHtge 5 818 04 7 08 7 16 7 89 8 1 8 85 9 03 9 44 10 1111 15 11 8119 08 Toorbttrg 5 88 j 10 17 Ïoeteim Zeg 8 81 S 10 89 Zereah Mo 8 03 10 48 Boudi 8 14 8 1 7 88 7 48 07 Ol 9 11 9 80 10 11 10 54 11 65 19 08 U 34 raailUUaC ap das laap kaa niet larakaed arta iQ Han iiiik ti iia Umi la a la U M i a liniM 8 10 8 84 7 48 8 18 9 07 9 19 10 14 10 69 Oudew 8 86 11 18 Woerd 1 48 8 18 U J4 Utrecht 8 08 7 04 8 18 8 11 9 89 10 14 10 49 11 47 tl u t o iL U I K o U i 4h em ff 11 00 11 87 1 18 8 1 4 38 1 68 18 89 7 10 7 8 I iS 10 87 11 01 l si J 16 10 53 1 40 8 9 8 11 7 38 8 48 11 01 T ï i 7 00 88 a OI 9 35 10 05 10 48 7 14 9 8 11 07 9 J8 T M 9 18 9 89 10 07 10 8 11 18 19 81 1 09 8 01 1 4i 5 04 8 30 00 7 54 8 08 11 69 ll ll 11 4e S fli i lt 4 Il 4 48 6 41 a i 4 1 i 4 88 3 40 8 84 4 48 5 80 8 18 7 Utrecht Woerdn Oude Qotda 8 18 8 81 7 47 8 88 9 90 10 10 10 85 11 38 19 09 1 48 6 07 8 44 8 09 9 87 10 18 11 66 11 87 8 11 6 5 8 17 10 41 1 85 1 41 7 01 TJ4 8 80 9 01 9 18 10 I4 IIM 11 11 18 81 l l gemeend het best te doen door by het College van de K v K en F belangstelling te wekken voor deze zaak die zeer zeker algemeene belangstelling verdient In zekeren zin was het feit dat een dorgeiyk adres in werking was mg eene teleurstelling omdat ik zelf ook eene beweging in zake de gasfabriek en de kwaliteit v n bet gas had willen op touw zetten maar waarbg ik nog niet het rechte middel had gevonden om die zaak op praktische wgze aan het roeren te brengen In zekeren zin dus zon ik kunnen zeggen zeggen dat door dat adres het gras mg voor de voeten was weggemaaid Maar naderhand hen ik tot de overtuiging gekomen dat het zoo toch beter is want dat een College als de K v K en F dat een bekend College is zeker op waardige wyze ook dezen tak van ngverheid met betrekking tot de gasverbrnikers zou behartigen En toen nu eenmaal het adres was ingekomen en ik van den inhoud met groote ingenomenheid had kennis genomen toen is het my toch voorgekomen dat alsnog eone byeenkomst van gasverbrnikers wenschelgk was en dat het niet kwaad zon zyn als van hen op eene vergadering als hedenavond eene stem uitging tot het richten aan den gemeenteraad van een adres van instem ning met het adres va de K v K en F Maar nog om eene andere reden heb ik gemeend dat eene dergeiyke byeenkomst baar nut kon hebben Ik heb nl gemeend dat hoezeer de redactie van het adres der K V K algemeene instemming verdient dat adres toch in zeker opzicht eenige aanvulling kan hebben De K v K heeft gezegd zich niet bevoegd te rekenen om g heel en al te oordeelen over de meerdere of mindere mate van gegrondheid der klachten van de gasverbrnikers waarvan zg do tolk is geweest Zy acht zich onbevoegd een oordeel uit te spreken over de kwaliteit van het geleverde gas de Kamer wenscht dus geheel zich te ontbonden van beschouwingen over de onvoldoendheid van het geproduceerde gas en evenmin in eene beoordeeling te treden over de waarde der klachten Ik geloof dat het standpunt der K v K volkomen juist is maar dat het tegelgkertgd Wel wenschelgk is zich hier in deze vergadering nogeens nit te spreken over de ver schillende ervaringen die de gasverbrnikers hebben gehad en waaruit zg afgeleid heb ben dat de kwaliteit van het gas te wenschen overlaat Wanneer ik daartoe in de eerste plaats de hier aanwezige heeren dio wat op bet hart hebben nitnoodig om dat vrijuit hier mede te doelen dan zal ik daarna zeggen wat van mgn kant en van den kant van meerderen in dien zelfden tyd geschied is om een oordeel te krygen over de al of niet gegrondheid van de bestaande klachten Ik zon dus gaarne zien dat de bier aanwezige gasverbrnikers zich geheel vry uitspraken over hunne ervaringen en over alles wat er toe heeft medegewerkt om hen te maken tot ontevredenen wat betreft de kwaliteit van het gas Gaarne zal ik lieoren aan wien ik daarover het woord mag geven Ik maak er nogeens op attent dat het verzamelen van dat materiaal niet anders kan zyn dan een middel om te ko men tot het doel op de meest vreedzame wgze Wy bedoelen eene eerlgke zaak en wg hebben op het oog niet alleen de belangen van de gasverbrnikers maar in het al SHHHIHI 9 19 9 88 9 48 9 53 10 08 lO 8i 9 48 10 81 9 5 10 08 10 17 10 19 10 84 10 18 10 43 11 93 10 48 11 11 11 67 58 fS 01 Q gemeen de belangen van de ihgeietengn van Oouda ruuua a Aan wien mag ik dns het woord geven om zich nit te spreken over zyne waarnemingen ten opzichte van de kwaliteit van het gas De heer d e J o n g Ik heb hier genoteerd het verbruik gedurende de maanden Januari en Februari 1900 en diezelfde maandei in 1901 gedurende dezelfde werkuren en met gebruik van dezelfde gereedschappen Daaruit hiykt dat in Januari en Februari 1900 is verbruikt 3260 M gas en over hetzelfde tijdperk in 1901 3940 M dns een verschil van 680 W Dat zgn de drukste maanden van het jaar en er is ditmaal ook geen uur vroeger of later gewerkt er is steeds dezelfde werktyd geweest van ongeveer tien nur per dag De Voorzitter Hebt u de zekerheid dat in dien tyd door uwe machines niet meer arbeid is verricht waardoor de motor dien u gobrnikte meer gas gevraagd heeft t De heer de Jong Neen den eenen tyd werkt hg op de zagerg den anderen tgd op de cirkelzaag enz maar door elkaar is dat op hetzelfde te berekenen Do Voorzitter En hebt u de zekerbeid dat aan uw motor niets ontbroken heeltr De heer d e J o n g Ik heb dien laten onderzoeken maar er mankeerde niets aan De heer Vergeer Het is ook mg gebleken na rgp onderzoek dat bet gas van tgd tot tyd dunner werd Ik heb notities meegebracht waaruit mgn verbruik blgkt maar ik moet daarby zeggen dat ik op den motor zelf eene bezuiniging heb gevonden van 510 M gas per maand hetgeen den directeur een beetje verwonderd heeft en wat hg graag wilde weten maar wat ik daaraan bedacht had hield ik liever voor myzelf In de maand December 1899 d i van 5 Dec 5 Jan heb ik verbruikt voor t 90 87 en in datzelfde tgdperk 1900 voor J 116 42 dns een verschil van f 26 Maar daarbg komt natuurlgk dat het gas duurder is geworden over 1899 was de prys 4 i et en in 1900 51 et dns dat gaat er at alzoo 110 M meer tegen een gemiddelden prgs van 5 et Maar de bezniniging die ik aan den motor bad gemaakt is daarmede geheel verloren gegaan ik heb daarvoor aangenomen een gemiddeld cyfer van 450 M zoodat ik kom tot een verschil van 560 M in één maand hetgeen ik voor mg niet erg best missen kan 1 28 in één maand een werkman kan er behoorlgk van leven I Ik heb ook eerst de machine onderzocht en toen is mg gebleken dat daaraan niets mankeerde waarna ik zeggen moest dat aan een anderen kant iets niet deugde wat kan ik niet zeggen ik geloof dat er wat te veel Inebt doorgaat maar dat zullen wg hier maar daarlaten Zoolang ik met dien motor heb gewerkt heb ik voortdurend moeten aankloppen om verbetering Dat is zelfs zoo ver gegaan dat ik in de maand van Januari Februari maar I vier meters heb gehad de 5e is nu geplaatst omdat ik daarop heb aangedrongen Dat is een 20 lichts droge meter waarop ik geregeld met 20 vleermuizen moet werken terwgl ik 10 gloeilichten heb op een 10lichts natten meier Iemand die bet beter weet te verklaren kan het zeggen En ook daarmede is niet te vjerken De heer Gonda heeft dat ook onderzocht en nu heb ik eene andere leiding ook gekregen van de fabriek evenals de meters Maar om een bewgs te geven dat onze geachte directeur overtuigd is dat het gas niet al te best is diene het volgeode Onlangs komt de directeur in gesprek met iemand die spreekt over de gasfabriek en vindt dat de directeur zoo kolossaal gevaarIgk woont Verondersteld zegt hy dat de bliksem slaat in dien gasketel dan gebeurt er een groot ongeluk Niet waar dat zon men denken r Maar ik vind het nogal heel leuk gezegd van den directeur die antwoordde dat begrypt n niet goed die ketel Btaat daar niet om my te bebliksemen maar om jelui te bebliksemen Dat is hot antwoord van den directeur lell daarnaar kan worden onderzocht Ik geloof wel dat dat een bewgs is dat die heer zelf er van overtuigd is dat het gas erg min is En als wy daar niet tegen optreden dan hebben we kans dat het nog erger wordt De heer Both Meermalen is het hg mn gebeurd dat het gas van eene slechte Uchtaterkte was Toen is dikwgis op verzoek iemand gekomen met eone pomp om het water uit te pompen en toen was het dat bet kwam omdat er geen water in den meter zat Ik heb echter een geruimen tgd decht licht gehad en ten slotte is gezegd ut ik geen goed licht kon krygen of ik noest gloeikouBJes nemen Nu zou ik toch Uien vragen of men daartoe maar direct moet overgaan om kans te hebben goed licht te krygen En ook zou ik willen vragen ol de bepaling van de hoeveelheid verbruikt gas mistchien ook afhangt van den opnemer Dikwgis is het gebeurd dat een jongen den meter kwam opnemen en ik heb dat niet altïd gevolgd omdat ik niet zoo gemakke Igk kan nagaan of ik korter ol langer licht heb gebruikt Kunnen daarmede soms abuizen worden gemaakt Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOÜDA 22 Maart 1901 De kiesvereeniging Maatschappelgke Hervorming alhier hield eergisteren een vergadering met introduces waarop besloten werd de oude vereeniging te ontbinden en onder deiizelfden naam een nieuwe op te richten geheel overeenkomstig het program der vrgzinnigdemocratiscbe irereeiiiging Er werd een voorloopig comité benoemd bestaande nit de heeren W Roepers P M Van Waas C Van Ardenne H J Van Weelden en J Bojawal Ingekomen waa een schryven van de kiesvereeniging Vooruitgang te Krimpen a d Lek om afgevaardigden te zenden naar eenop 5 April a s in t Poolscb Koffiehuis teRotterdam te honden vergadering van vrgzinnige kiezers uit bel district Gouda Geheelsympathiseerende met het scbrgven dezervereenigmg werd besloten daartoe af te vaardigen de heeren C Van Ardenne en P M Van Waas Het voorloopig comité zal al het mogeIgke in het werk stellen om alle vooruitstrevende vrgzinnigen in de gemeente totaamenwerking nit te noodigen manr rekent daarbg ook op een weinig toenadering hnnnerzyda Aangezien Hugenboltz de candidatunr voor het district Gonda niet kon aanvaarden wegens zgn candidaturen te Haarlem en DenHelder heeft de atdeeling Gouda der S D A P in combinatie met de kiesvereenigingOns Belang dr Gorter van Bussnm candidaat gestold Deze heeft de candidatenr aangenomen Het Volk Naar wy uit goede bron vernemen heeft de Korporaals Gymnastiek en Scbermvereeniging Excelsior besloten eene uitvoering te geven op Zaterdog 30 Maart a s in de zaal Knnstmin der Sociëteit Ons Genoegen Gisterenavond ten ongeveer 10 uur bracht een jongmenscb zyn verloofde huiswaarts welke in de Oude Gouwe woont toen bg op de terugreis nabg de villa van den heer Kersbergen was gekomen bespeurde bg in bet water iets zwarts nadorbg komende dacht hg dat het een hond was hg aarzelde echter niet deed zgn jas nit ging te water en bespeurde toen dat er twee heeren te water waren geraakt een daarvan had bg spoedig op bet droge welke het bazcnpad koos den nSer evenwol was er noch niet uit Zonder aarzelen ging hg andermaal te water en zag toen de tweede tt n de overzyde van do sloot nabg het land ook deze redde hg Beide heeren waren in abnormalen toestand te water geraakt en zouden zeker verdronken zyn indien het jongemensch daar niet was gepasseerd te Wadinu een ds J E Douma Ksniprai a d IJssel By de gisteren gehouden stemming voor een lid van den gemeenteraad zyn uitgebracht op de hoeren J Otto 38 S Boer 36 en op S Slappendel 31 stemmen zoodat een herstemming moet plaats hebben tnsschon de heeren J Otto lib en S Boer antir üleiiwe l§ltofreu voor HEEHEN KLEEDIIG A VAN OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Velephoott o 11 beurs van Auislenlaiii Vikr 90 81 84 0 98 9 98 ülotkri 7 921 11 MAAST NlD lJ D U rt Nad W 8 91 1 dtlu dito dltc 3 rtito ituo dito 3 HoHSia Ubl Gourll 1881 98 4 lTA3 n iDHohr TiDg IS89 81 5 OoiTwa Obl m napier 186l 6 dito in E lier 1888 5 PoarooAL Ot l met coaiion 8 dito ttflkt 3 ÏAl r 100 Suaulls ObI Binnenl 1894 4 duo Qiicona ISBO 4 dito bil Buthl 1889 4 dito b j Hop 1889 90 4 dito ia goad leen 1883 6 dito liito dito 1884 5 AMJS Perpet Bchutd 1981 4 Tuaiiu Qept Coui leen 1890 4 Oe tr ening aerie D Gee leenin ierieO ZdisA Bp T oblg 159 Mluoo Ob uil Sell 1890 t 80 88 881 815 460 5 lOlV 194 98 101 91 68 110 lil 917 ls i 100 66 6 i 10 95 Vmritnu OM 4 ooUp 1881 Ahitiu h Obl tiaQ ISVS 8 aOTTKKD ll SW I UuU 1894 3 VtD N A fr H n ie iv unil AMndh Tab My Carufioatei l liMsatMbanfii j ditoAm HjTpotheekb Mudbr 4 1 CuU M derVorttoni a nda flr Hvpott kb pnodbr 4 K lflr ti is be SaitlE aaad Ned Hftude inaattrh aiio H Vl Pao Hyp jMindbr SEntl Hy oUiwkb piiD ll r 4tUtr Uyootheekb dito 4W aosTRN O Ht HotiK htrm aanHü9i Hynotheitibai k pnudb Vmiriki Kqiu hj potK pao Ib 4 Maxw L G t Li n eri 6 Sni Holl IJ Spo T 98 lOIH K t lowa dito aand 6 Iwüi g ombr ii i tiBüii K ur K Ch Azo öp k upa ob u uu obtitr ur ï A C n P o Sp My obl 5 ill 140 3 104 sl 108 Ch0 Vortl Wp Ot i VD 87 aï i 104 it dito Win H ter oM 7 T Biifni Si Hitj dr Sp n r ri v a IIÏF oifiCt DtrHl O i troud 4 li iutnv k Na livilli Cer v ftnit M xi ü N Spw M I fl ttyp a Misk K j V jpCt pr of aandN Ynrk OuiaS o k W ühl b nd V na atd Ohio ohlijt ft Oiygon l ahf hyp ip noiid8t Hnid UiD k MüDit b Ui Pao Hoof I n ib iir 61 101 io 10 J ll 100 117 117 101 34 dHi duo Li c Ci t hv O Canada ja i Hoiith Jb rt v mu VvN C lUlIw t a l h d 0 Ai tHrd Om hun Mij aand Ko l rd Traniw Maa s and Isl Stad ArnxtofiaiD naitd I tftd Ko t r lilt nn S Hnii K Sla m t rpttu l 3 II0N T 1 8 ft KU IrO Wh i ilTEKii M iainl t Tiiii l hA I 5 IC K OOM B Cr 1H8 S S ANj iSiad i§pcclalflell IN Zwarte Stoffen 11 SAiHSOH AÏ VÏillïr1hrNTIi Telephoonnet Gouda Abonnement 40 per jaar voor peroeelen binnen een kring van K M 1 gelogen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Kgka IntercommnnaUbureau Op 1 Maart 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTEE DE VI8CHMAEKT Sociëteit Ons Genoegen OOUDA CONCERT te geven op WOENSDAS 10 APRIL 1901 n m 8 uur door de Dames L JACOBI Sopraan MARIANNE BERTELMAN Pianiste met welwillenile medewerking van den Heer KAKEL ELUOBST Bariton en VOORDII tCnTEW door Jufir D JACOBI allen nit Amsterdam Entree voor leden f 000 Niet ledenl Programma s en tekstboekjes aan de Zaal verkrijgbaar OÏ TVANGKl alle soorten SCHOESWFUK voor het a s Seisoen en voor het Aannemen in bet Noordbrakntsch Schoen en LaarzennnujaziJD Kleiweg E 30 tegenover de KleiwegstoegAanbevelend C SMITS Alle reparatlën en a ogemeteii verk Geeii Ertgelsch maar Eclit BOEEEITBROOD t cent de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 TUerrj i WondirbalttBi ii do geheele worohl bekend en jeroemd OnoTertruffeii middel tegen ille U o r s t L o H g L e I e r laagtlrkte i eni Intvendig oowel als ook uitwendig in bijn lie ziektegeTftUen mot goed Kerolg i n te wondon Pr jg per flacon t 1 per post I 116 Ihiwry a Woadwialf Iwnt eon alsno onitökftutïe HeneeBkraolit on hmlzAino wurkiiig Maakt meestal Ike pgnlyke flu ffevaftrvollo operalïo Rehsül overbodiiï Met de e zalf wenl oen 14 jMr oud vuor oiiKeneeslifk rehoudeii lieeiiïexwet eu oulanüB eeu b na use Itiar k iikerlUd ii ireuezen Urauut miHziug on Terïftpbting der pyuou by wondeu onUtekmgea enz Ta IIüfIoi nanl Prijs per pot f 150 per post f 1 60 leDtnm Mepöt voot Nudürlaiid ApofKokr IIEMtl SIHIIEUS KokmS AiTiBteniam Wair gef II depAt u be t ll taeii direct un dm ehulieiikpothaka riea illlMiHY ia Pregradi bel KofaiUch uterreioh OelieTo iiros ii Ctui te outbieden b het Centraal liepAt baadar okin S Amtterdun Ondergeteekendo beveelt zich beleeid dan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOrPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alïonderljke schotels en alles wat tot hot koksvak behoort desvcrlangd met b levering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 182 StoUwerck sche Borstbonbons gefahrioeerd na vnor bnft van don 1 on üniveisitoit Trof Oelim UoErad Dr Harless Bonn hebben sedert 50 Jaren ab verzachtend muidol egcn hoeeten I heeschheid en aandoening dor ademings 1 organen uitsteekendo diensten bewezen Bij spoedige fifwisaeling van warme 1 en koude lucht is t bijzonder aanbevelens wardig oen bonbon te gebruiken Verpakking Oeolo pakjes 1 2 cent Alom verkrijgbaar IK Paiit ExpelUr Dertig jau wordt dit middat nat TffniMDd raoaea all pgaatUitnA iamngTUii Magtwand tM o Rhatm titk Jich t Twltoodh iid pijn ta dtn iMMaln lu d t w ook W dan TWtroawui M lotte ephat hbckkuMfk inker in im nMft npothekan T6 ijnaterdam bq ülotk CU ban vu Tnyll o Sanders l leow onovetrroflcD I rof I r Liobera welbekend ZmiUW K ACBT ILIXBa Allwn ebt met rabriekamerlt tot Toortdnrende radicale n m latere genezing Tan alle zelfa BI H de meent hardnekkige xenuwjnnfl lekteti vooral outstaan door Ö afdfralingea op jeugdigLnleeftyd enezioK van elke zwakte Bleeh idcht Üenaawdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping MaagpQD slechte sp STertunog Onrermogen Inipotenz Poilatione enz Uitvoerige prospeotassen ij T ieKh R l a i a 8 dttbbalefieacb 11 O riirv I Depot Matth d VeRte Zaltborarael i pul M Cléban k Co Rotterdam I Huppel Grafenhap o I llalmmaai de Jong J Czn Botterdam Wciff k COM ouda on bii aUe drogisten