Goudsche Courant, zaterdag 23 maart 1901

Maandag 35 Maart lUOI No 8460 iOsle Jaargan f if t JMeufVS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IritroM jM st fi l Be üitg ave deiier Courant geschiedt dag lijl5 l f D ttiet uitzondering van Zon en Feestdagen K De prijs per drie maanden is 1 25 franco fèé l post 1 70 yr Mv 1 Afzonderlgke Nommers VlJf CEBTEBfc Telefoon No UW ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel mee 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vaa Advertentiën tot 1 uur des middf hij fGij kunt gaan en over hetgeen ik zeide na denken Mgne dochter weet mets van hetgeen ik u heb voorgesteld Ga nuj uwe tegenwoordigheid IS my eene beleediging zij prikkelt mijne woede Zonder een woord geantw ferd te hebben bereikte Egon met wankelende schreden de deur ver iet de kamer en stond voor Magdaleua die haten vader weder voor de eerste maal een bezoek wilde brengen Haar aanblik op dit oogenblik was alier minst m staat om bedarend op hem te werken Onderzoekend rustten hare mooie oogen op zijn bleek gelaat zij nam hem by de hand en voerde hem naar hare eigen kamer Lietdevol legde zij hare handen op zijne schouders en sprak fluisterend Egon ik weet wat mijn vader van u verlangd heeit onze vriend de brave Habicht heelt mij daarop bereid tiet draaide Ëgon voor de oogen in zijn hart kampico allerlei aandoeningen in zijn binnonstedeed zich eene stem hooren die hem aan Magdalena s droevf ervaringen herinnerde Hij kon niet ontkennen dax haar blik m de laatste dagen vaak vol liefde op m geslagen hem eene pijnlijke zorg bereid had ï oib mocht h haar eene meuwe smart veroofzaken r Als door een toovtrslag te voorscïiijf gero pe stond AngeUca plotseling voor zijne oogén EAi ander beeld was verbleekt Zyn benauwde bomt j hijgde naar adem Hg poogde zich zeljftn cfieesteV te worden keek Magdalena diep in e iOgcn omhelsde haar als een broeder en sprak met tranen m het oog iMagdaletia gij verdient een hart dat u onverdeeld toebehoort het mijne is sedert lang niet meer vrij en bemint waar BERICHT VAN INZET DE BOÜWMANSWONING ELISABEÏSEOETE in Bloemendaal bö Oonda ite m addiiiixveeu te samen groot IS Hectaren 10 Aren 1 CentMre is in boA gebrack ali volgt perc 1 Woning met 3 24 a 60 c Land op i 9500 2 4 h 47 a 28 eiland op 8100 3 3 h 67 a 34 c liand op 7600 4 3 h 67 a 69 c ijand op 7700 te IsameiTf 32900 en het perceel li eilaud in den Wint rdijlt te GO O DA groot 1 hectare 33 are t 00 centiaren is als bouwterrein in bod gebracht als TOlgt perc 5 f 940 perc 16 1 760 6 760 16 780 7 740 17 720 8 740 18 720 9 720 19 700 10 740 20 700 11 940 21 700 12 1020 22 680 13 1000 780 en 23 760 14 te samen l 14900 De combinatie en afslag der porceelen bip bepaald op VONDEUOAO liH HAART 1901 des middags te It oren In het hotel DE ZALM aan de Iarkt te Qonda Verhoogingen worden tegen 10 dor verhooglom aangenomen en alle inlichtingen betreliendo deie verkoop ziJn te bekomen ten kantore van den Notaris G C FORTUIJN DE006LKEVEE te Oonda Openbare Yerkooping ten onverstaan van den Notaris G C FORÏUUN DR008LEEVER op BONDEED AG 28 MAAET 1901 des morgens te M nren onmiddellijk na de tegen dat nur aangekondigde a I s 1 a g van EH abethHhoeve in het Hotel de Zalm aan de Markt van Een perceel best WEILAND met de daarop nanweiige SCHUUR liggende in den Winterdjjk te Waddinxveen In de nabijheid van de op dien dag te verkoopon BLISABETHSHOEVE groot 2 Hectaren 44 Aren 62 Centiaren Terstond te aanvaarden Het perceel is dagelijks te bezichtigen Nadere inlichtingen geelt voornoemdeNotaris JTORTÜIJN DROOQLEEVER te Gouda ael roedersSTEEITSMA Bloemisten iOl JJA BIEDEN AAN Winterliardo Vollegrondsplanteii do mooiste en goedkoopste bloeiende planten voor don tnin thans planten om gedurende den zomer mooie bloemen te hebben VERDER PRACHTIGE riihiiiihn nni steeds ruim voorzien van Kamerplanten en argesneden llloemeo TELEPH No 114 v H l beitt onKih d lyk H n p Êk makk l kit0 pootimlddet yoor He rea en vooral damM tn Kindtnchouiwcrk l da Appratuw van C M IHIlar k C B tla B lltll tr 14 Mmi latta load op naam an fabriakamark ty htm HikaMn la uamva Hlaidirtaa a aai a aaMaaal ir ir w aa a n a KENNISGEVING DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten Dat in voldoening aan art 31 van het Reglement van Schieland le veikiezing van HOOFDINGELANDEN en HOOFDINOELANDENPLAATSVERVANGERS voor de districten als hieronder nader vermeld zal plaats hebben op Donderdag den 4 April 1901 van des voor middags ten 9 tot des namiddags ten 2 ure in de hoofdplaatsen der kiesdistricten als bij art 25 van meergenoemd reglement zijn aangewezen te weten voor het Ie kiesdistrict te Overschie in de Uitspanning de Vergulde Koefsmagen voor het 2e kiesdistrict te Bleiswijk in het Gemeentehuis voor het 3e kiesdistrict te Nieuwerkerk aJd Yssel in het Gemeentehui en voor het 4e kiesdistrict te Moordrecht mede in het Gemeentehui en wel In het Iste District Voor den Heer P N HOOGERBEUGGE Boofdingeland volgens rooster N HEEMSKERK Hoofdingeland Plaatêvermnger van aftVeding In het 2de District Voor den Heer H BEEDGOM HoofdingeUmd volgens rooster C L J BOS JJoofdingeland Plaatmenanger van aftreding In het Sde District Voor den Heer D P VAN CAPELLES Hoofdingeland volgens roostef E HOOÖENDIJK Az floofdingeland PhaUnenanger van altrediiigi In ftet 4de District Voor den Heer P VRIJLANDT HoofdingeUmd volgens rooster J DE JONG Y Jz Hoofdingeland PhaUvmangrr van aftreding En voorts in het tweede district voor een Hoofdingeland en in het derde district van een Hoofdingeland PlaaUvervanger ter voorziening in de vacaturen rebpectievelijk ontstaan door het bodanken van den Heer Mr J G PATI JN en van den Heer 7 E VAN VOORTHüYSEN die beiden in 1905 aan de beurt van aftreding zonden z n geweest Dijkgraaf en Hoogheemraden van Sehioland De Secretaris Rentmeester De Dijkgraaf C J VAILLANT P D KLEIJ Voor Maaglijders A AN allen die zich door het vatten van koude of overlading van do 1 maag door het gebruik van slechte moeielijk te verteeren te warme of te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze een maagljjden nX niigkinarrli Mnaqkriimp MangpIJnen irKteieHJke hiiIJhverterliig of rertlijmliig op den hals geliaald hebben z j hiermede j een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelöko werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn Het ia t uSert llriaR goRa ruióenmjn Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke geneeskrachtig bevon 1 dene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijs verteenngs organen van den m nsch zonder een laxeermiddel te zijn Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten zuivert het bloed van bedorven ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming van gezond bloed Door het op juisten tijd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in t begin onderdrukt Men moet dus met talmen er eene proef medete doen Symptomen als hoofdpijn oprispen zuur in de maag opzetting misselijkheid met braken die bü chronische maagziekten des te heviger optreden worden dikwijls na eenige malen drinken genezen X Aretnnnïno onaangename gevolgen daarvan als V crSI lip lIlg benauwdheid koliokpgnen hartkloppingen slapeloosheid aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen KRUIDENWIJN heft verstopping op bevordert de spflsvertering en verwpert door een zachten stoelgang onbruikbare stoffen uit maag en darmen Schraalbleek uitzie bloedaimoede verval van krachten zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering onvoldoende bloedvorming en een ziekelijke toestand van de lever B j gebrek aan eetlust evenals herhaalde hootdppen slapelooze nachten treedt een voordurend i ziekelpo toestand in KRUIDENWIJN wekt do verzwakte levenskrachten op KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust bevordert de spijsvertering prikkelt de stofwisseling bespoedigt de bloedvorming brengt de geprikkelde zenuwen tot rust on schenkt den zieke nieuwen levenslust Talrijke altenten en dankbetuigingen beteijten dit W f KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen iFl 1 50en2 in de Apotheken van Gonda Oudewater Schoonhoven Bodegraven Woerden Alfen Aarlanderveen Voorburg Leiden Rotterdam s Gravenbage enz alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie NoordHolland en geheel Nederland in de Apotheken Ook verzendt de Firma WOLFF Co drogisten Westhaven Gouda 3 on meer flesschen Krnidenwiin tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland Voor namaak wordt gewaarschuwd I Hen Terlanqe uilsluilend 9V lluheri l llrich SCtie KnildenWiJO MiJn Kruidenwijn is geen geheimmiddel zijn bestanddeelen zijn Malagawijn 450 0 Wijngeest 100 0 Glycerine 100 0 Roode wijn 240 0 Atlas bessensap 1 0 0 Kersensap 320 0 Manna 30 0 venkel anfis alantswortel Amerik krachtwortel gentiaanwortel kalmoeawortel 10 0 Deze bestanddeelen worden vermengd ADYERTENTIM in alle CouraEten worden aangenomen door het A verlenli Bureaa vu A UHl KllllV ZOON 4 titlV n MM S 1 a g e i tieihewkg n 73 EERSTE KWALITEIT RUNDVLEESCH Concnrreerende Prijzen BIEFSTUK 55 et per 5 Oos Aanbevelend A V D BERG TIENDEWEG D 73 Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkander staande prachtigö Pakhuizen gelegen te Gouda aan de Turlsingel Te bevragen Lange Tiendew jg D 29 ORAlfXm HAwASlXfB UU FriDtemps NOUVEAUTÉS Wij verzoeken de Dames die ons geiUnsroerd mode album voor het Zumemei o noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HM JULES JALUZOT C Piris Hetzelve wordt dan omgaand grutl en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrii van alle kosten aan huis met 5 o verhooging Reibipedltie kanloor te Itozcndaal N B FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ KB ehcMiiscbe Wiissiclierij VAN H OPPKIIIËIMER 19 KruiKkade Botterdam öebrevetecrd itoor Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heet A VAN OH Az Specialiteit voor het Rtoomon en vurren tui alle UeereD en Üamesgarderobeu alsook aUe Kinderfj oederen Speotale innchtiug voor het stoom n van plaohemantela veeren bont enz Oordynen tafelkleeden enx worden naar da Dienwste en laatste methode evertd Alle goederen hetzg gestoomd of geverid worden onschsdel k voor de gezondceid volgens staal bewerüt Zenuw en ülaagflijders wordt nit oTertnigïngf als een werkelgke halp ÏQ den nood het boek aD IWTolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL S Boekh Zaltbommel Druk van A BRINKMAN Zn Gouda Dit Ko beslaat uit Twee Bladen EERSTE BLAU Bniteolaodscti Overzicht Gisteren is het Kngelsch blauwboek openbaar gemaakt over de vredeaonderhandelingen tusschen Kitchener en Botha DA 2S n F niari seiad Kitchener aan Uilner dat mevrouw Botha hem bg haar terugkomst een brief van haar man had gegeven waarin Botha Kitchener s mondelinge boodschap bi twoordde Kitclieuer s boodschap bevatta de mededeeling dat hg bereid was desverlaugd met Botha overleg te plegen mits de kwestie van onathaokelgkheid der Boerenrepublieken niet ter conferentie besproken werd Mevrouw Botha verzekerde Kitchener dat dit naar Botha s meening van zelf sprak hg had dit punt tegenotet de aanvoerders der Boeren uiteengezet Mllner Zond dit telegram aan Chamberlain die den 23en terngseinde Ik ben bigde dat Botha onderhandelingen wil en ik hoop dat zgn begeerte oprecht is dan zal hg ons volkomen bereid vinden hem tegemoet te komen op alle punten individeele belangen betreffende Ons toekomstig beleid tegenover de Boerenrepublieken hebben wU reeds uiteengezet Milner seinde den 27en Februari aan Chamberlain dat de conferentie tasschfg Kitchener en BÓtha den 28en teUiddelburg zon plaats vinden Kitchener seinde de i Isten Maart aan Brodrick Ik h b een lang onderhoud gehad met Botha Botha leek goedgezind en begeerig naar vrede Hg stelde vragen op vele punten zeggende dat hg die aan de Boerenregeering moest voorleggen Mocht de Boerenregeering die goedkeuren dan zon Botha naar den O V S gaan ten einde machtiging van de Vrgstaatsche regeering te vragen Dan zouden de Boeren den oorlog eindigen en al hun wapens inleveren Botha ifeide verder dat de Boeren m staat waren den oorlog nog eenigen tgd voort te letten maar Botha wist niet zeker of vrede mogelijk zon wezen zonder onafhankelijkheid Botha deed een krachtige poging om onafhankelgkbeid toegezegd te krggen maar Kitchener weigerde discussie over dit punt verklarende dat dan een herhaling van den oorlog mogelgk zou zgn Toen werd het onderwerp losgelaten Botha voerde tien punten aan in de eerste plaati het toekomstig bewind van de republikeinen Botha verlangde bizooderbeden die Chamberlain niet geleverd Uad Kitchener zeide te gelooven dat na het einde van den oorlog een kroon FEVILLEIOX WIL SKRAC HT 78 Hij weriite veel hield zijn dagboek bij voor sijn verre vrienden gevoelde zich thuis in ïijn nieuwen werkkring en genooi al het aangename waann hij xi h thans verheugen mocht met vroolijk hart Zeer werd hij verrast toen hij op zekeren dag des morgens vroeg eene ofhcieele uitnoodiging ontving van tijnen oom om hem te bezoeken Na overleg met den rentmeester werd die uitoooditP l ook in ofïicieele termen aangenomen doch de tijd van bet bezoek een uur later gesteld Niet sonder ontroering betrad Egon von Bernsdorf het ve blijt van zijn oom een knecht liet hem binnen hij stond voot den geweldige Ëgon vond hem zeer veranderd zijn uit icht boesemde hem medelijden in Met eene koele houding ontving dt ruwe zieke den jongen man hij vroeg hem een en ander werd toen plotseling onrustig en ongedttldig en zeide dat hij zich met Ëgon s tegenwoordigheid verzoend had en dat het alleen van hem zeTven athmg in nog nadere betrekking van bloedverwantschap te treden Ontsteld keek £ gon zijn oom in diens loerende 0 n Die wömxlen waren slechts voor ééne uïtteggiog vatbaar Egon voelde zich verlegen be chaamd en terwijl zijn oom dis verlegenheid als het lannemen van zijn vocnntel beicbouwde zeide kotoniebestnur de Engelsche bezetting zon vervangen namelgk een uitvoerend bewind bggestaan door een gekozen raadgevende volksvertegenwoordiging later zou hierop de parlementaire regeeringsvorm volgen Botha scheen tevredengesteld maar drong aan op onmiddellgke invoering van den parlementairen regeeringsvorm daarenboven verlangde Botha voor de Boeren het recht een geweer te bezitten om zich te kunnen verdedigen tegen de Kaffers Kitchener antwoordde dat de Boeren daartoe vergunning zouden krggen mits zg verlof vroegen en zich lieten inschrijven De parlementaire stukken toouen dat de voorwaarden welke door Botha verworpen zgn de volgende waren Bg overgave van alle Boerenstrgdmachten zal Z M s Be geering straffeloosheid verleenen in Transvaal en de Oranjerivierkolonie maar met de Britsche onderdanen die tot Natal en de Kaapkolonie bebooren zal zg handelen volgens de bizüudere wetgeving die voor de kolonies geldt in den tegenwoordigen oorlog De krijgsgevangenen op St Helena Ceylon en elders zullen naar hun land worden teruggebracht De militaire administratie zal worden vervangen door een kroonkolonioregeering terwijl tenslotte zelfregeering zal worden toegestaan De eigendommen der kerken publieke fondsen en weezenfondsen zullen geëerbiedigd worden De Engelsche en Hollandsche talen zullen gelijke rechten hebben Z M s regeering kan zich niet rerantwoordelgk stellen voor de chnlden der rroegere repnblikeinsche regeeringen maar is bereid een som toe te staan die een mlllioen sterling niet te boven gaat ter betaling van eischen tot schadeloosstelling der Boeren Zg wil voorti de landbouwers welke tijdens den oorlog schade hebben geleden door leeniugen helpen Geen oorlogsbelasting zal aan de landbouwers worden opgelegd De burgers die om bescherming door middel van vuurwapens vragon zullen vuurwapens mogen dragen met bizondere vergunning en na registratie Een beperkt stemrecht zal worden verleend aan db kaffers wanneer een vertegenwoordigende regeeringsvorm is mgesteld De wettelijke positie der gekleurde personen zal gelijk ziJn aan die in de Kaapkolonie Uit de stukken blijkt verder nog Kitchener zegt in een verslag van het onderhond op 28 Februari te Middelburg dat hy weigerde de kwestie van onafhankelijkheid aan te roeren Botha wenschte onmiddellgk een representieve regeering maar scheen voldaan met de voorgestelde bestunrsregeling van een kroonkolonie Botha vroeg ot de Boereu geweren mochten houden als be scherming tegen naturellen Botha hechtte veel waarde aan de vraag of Engeland de wetteijMc goedgekeurde schulden van de ropnbliejten met inbegrip van de in den oorlog gemaakte schulden zou overnemen Botha scheen niet afkeerig van het voorstel om de kolobitle tebellen van kiesrecht te berooven Mijner zendt dfen 3den Maart aan Chamberlain de voorwaarden die Kitchener aan de band gedaan had Kitchener had Botha straffeloosheid voor de strijdende aangeboden behoudens ontneming van het kiesrecht aan alle Engelsche onderdanen die aan Boerenkant hadden gevochten Miluer maakt bezwaar tegen straffeloosheid voor koloniale rebellen immers dit zou eeh betreurensw iardige uitwerking hebben in de Kaap en Natal Den 6en kabelt Chamberlain aan Milner zeggende dat er een volledige overgaaf moet plaats hebben van alle Boeren en niet alleen van Botha Chamberlain stemt in met Milner ten aanzien van het ongewauschte van straffeloosheid voor rebellen Ch zegt Alleen de burgers uit de kolonie lonie d w z de republieken die krijgsgevangenen zijn zullen naar Zuid Afrika teruggezonden worden De vreemdelingen moeten naar hun eigen land terug De regeeriSg kan het rocht op de afkondiging vaUjjle krggswet waar die noodig blgkt niet prijsgeven Daarom machtigt zij Milner te zeggen Het militaire bestuur zal eindigen op het vroegst mogelijke tgdstip in plaats van Kitchener s voorstel De krtjgswet zal dadelijk ophouden Chamberlain acht Kitchener s belofte om de wettelgke schulden van de repoblieken te betalen zelfs die welke gedurende de vijandelgkheden zg aangegaan als gevaarlgk hg stemde er achter in toe een millioen beschikbaar te stellen tot betaling van de aanspraken die voor do rechtbank erkend worden Ten aanzien van de bescherming van de Boeren tegen de Kaffers zegt Ch goed te vinden dat de gekleurde bevolking in de positie blijft waarin zg voor dan oorlog verkeerde Hilner legt den 9den in liin antwoord aan Chamberlain dat zoowel hg als Kitchener gekant z n tegen de door Ch voorgestelde invoeging van de woorden door leening achter de clausule betreffende het overnemen van den schnldenlast daar de Boeren dan zouden vreezen dat zg in de klauwen der regeering kwamen Milner en Kitchener waren daarom overeengekomen de woorden weg te laten wegens de uadeelen vau verder uitstel Eigenlijk oorlogsnieaws is er niet veel schijnlijk hopeloos I Hartstochtelijk omklemden hare arnpen deo jongen man met trillende stem sprak ziJ uit den grond haars harten iHeb dank Egon voor uw verttouwen Laat mij u bekennen dat gtj mij zeer lief zijt dat ik u hoogacht maar dat mijne ziel toch nog meer vervuld is net het beeld myna ongelukkigen broeders dan met u Niet gedwongeö niet tot mijna smart en toch liever niet was tk de uwe geworden Laten wij als broeder en zuster elkander trouw zijn E on Hun verbond een zeldzaam was voor het leven gebloten Weinige uren later trof een doodsbencht allan die m het het huis des gebieders verblijf hielden Hun heer en meester was na een overvloedigen maaltijd na het overdadig genot van rwiiren wijn dood op zijn bed gevonden Egon en Magdalena waren den Almachtige dankbaar dat zij nog geen onderhoud met hem hadden gehad en hun verzet tegen zijn wil m geen enkel opzicht aan dit onverwachte voorval schuld had In deze sombere dagen was het antwoonl op Eton s brief van Graaf WaWemar eene ware verüwikking voor betden In den bnel werd ooIe Magdalena s naam genoemd en de wenach te kennen gegeven dat men haar welke Egon toen alleen nog maar uit de verhalen van den rentmeester kende ook al gast op dpn Feisenburg zou mogen begroeten om er onder justina s liefdevolle toewijdmg eene poore vergoeding voor veel leed te vinden Verder schreef Graat Waldemar dat Hermann in de residentie was en eene prachtige betrekkmg had gekregen dis bij weldra hoopte t aanvaarden dat zgn en kan men ook niet verwachten met het oog op den toestand waarin het Engelsche leger verkeert De Standard bericht uit Pretoria dat vierhonderd Boeren onder Pretorins en Trichardt een goederentrein hebben aangevallen tusschen Balmoral en Brugspruit Op den trein bevonden zich honderd Kaffers van welke de Boeren er in koelen bloede vjf neerschoten Heel natuurluk Hel Engelsche geschnt te Balmoral en te Brugspruit schoot hevig doch vruchteloos op de terugtrekkende Boeren die twee volgeladen wagentjes met voorraad medevoerden De Central News meldt uit Pretoria dat ees kleine afdeeling Boeren Zaterdagavond met een pompom op het station Voreeniging aan de Vaal schoot Er zijn Boerenkorpsen gezien benoorden Kroonstad maar bet is onbekend of zij bij de Wet bebooren Van bet sneuvelen van Philip Botha wordt door de Engelschen veel ophef gemaakt De opperbevelhebber in het oosten van Transvaal heet zooals men zich herinnert Louis Doornberg waar Philip Botha sneuvelde digt bjj Prieska in het westen der Kaap kolonie Ook daar wordt dus nog gevochten al geven de Engelschen er nooit bericht van Verspreitie Berichten FUÜKRIJK Nu Déronlède zich niet beroemd heeft kunnen maken door een duel terwijl hjj doorzicht genoeg heeft om te weten dat het met blageeren en intrigeeren op den duur toch niet gaat heeft hg te Bordighera op Italiaanschen bodem nabjj Nizza maar weder eens een redevoering afgestoken Het plebesciet dat is je ware I riep Dérouléde hartstochtelijk uit Van de royalisten moet hü al even weinig hebben als van de parlemeutaristen steunend op de grondbeginselen van 1789 zal hü strgden tegen een regeering welke een Dreyfuszaak en een Panama zaak heelt voortgebracht De hoofdredacteur der Figaro de heer De Rodays verkeert in uiterst gnnstigen staat hoewel de kogel uit het pistool van ziJn tegenstander nog immer in i n diJ zit Beloik Koning Leopold is nauwelgks te Brussel teruggekeerd nit het zuiden over Pargs leelgk door Influenza aangetast doch hoewel hjj eergiiternamiddag de automobielen tentoonstelling te Brussel niet heeft kunnen bezoeken en dr Tbiriar ten paleiza ontboden huwelgk tegen het einde vim Mei of het begin van Jum bepaald was en dat hij niets vuriger wenschte dan dat zijn eenige vnend die hem zoo goed als een broeder was daarbij tegenwoordig zou zijn Gij moet daarop rekenen Egon schreef de Graal want zonder u is bij ons geen vroolijk familiefeest denkbaar Den brief dichtvouwend sprak hij Dat kunnen wy nu nog niet beslissen Magdalena I Binds dien tijd waren vele weken voorbij gegaan door den dood des gebieders was het werk scbier verdrievoudigd het eerst werd beraadslaagd over den bouw van nieuwe fabrieken en hospitalen en werden de plannen daarvoor vastgestelcT Alle contracten moesten vernieuwd worden alle bepahngen herzien Met inspanning was Egon bezig maar ook met hooge ingenomenheid Magdalena zijne lieve zuster had zioh na haars vaders dood nog vaster aan hem aangesloten Zij die tot nu toe zijn vrienden waren geweest wilden tbaos als zijne onderhoongen zich op een afstand houden doch dat kwam niet met tijne bedoeling overeen zoodat hij daarvan niets wilde hooren t Was verstandig gezien Niets weerhield hem thans zijne goederen te verlaten hij het alles in de beite handen achter Magdalena werd aanvankelijk aan de zorg der familie Habicht toevertrouwd en maak te zich daar gereed tnt de reis naar de residentie die ZIJ in gezelschap Van Egon en eene damt van leeftijd zou aanvaarden Wordt vtmolgd