Goudsche Courant, maandag 25 maart 1901

Prijsverlaging Melk Van af 24 MAART ii s is de Melkprijs tot nadere aankondig ing als volgt Yolle Zoele Melk 7 et per Liter Ceroomde Melk 3 jPoomkaraemelk 3 DE GODDSCHE MELRINRICHTING Hoofdprijs fis 60 la000 Op 1 APRIL trekken de Turksche Loten met hoofdprijzen van frs 600 000 of naar verkiezing een fraaie Rentenierswoning met grooteo Tuin Koetshuis Stalling Woning voor den Koetsier een Landauwer met 2 prachtige Hongaamche Merries gekruisdras en bovendien 25 gulden per week levenslang Voorts prijzen van th 60 000 lO OOO 6000 3000 en honderden anderen van frs 1000 en minder minste prijs frs 4 XI Zoolang de voorraad strekt zijn voor deze trekking verkrggbaar heele aandeelen voor f il OO halve aandeden voor f 1 00 Naar buiten tegen toezonding van postwissel of postzegels aan jr VAN OIJE Kleiweg iio 9 te Gouda Directe SpoorwegverblDdlngeD net GOUDA Wloterdleist 1900 AanKevangeo 1 October TUd vat ttreeivlel l eoDOt ROTTIXDAMTiM Tim ir i hts 0 67 10 11 11 01 U tt li ia II IS l tl i lS S0 S tS 89 14 5 11 1 19 T IT T lt T i l i lT I U O U lO OI it tO 0 ll tt 14 1 1 01 I 1 10 fry l ll ut t ir r f f 1 17 I U I t t ut U IO 11 14 l ll i S t ll 08 1 17 1 41 1 89 T 47 1 07 w w a l ll t w w 1 10 a w 7 48 y I 1 08 S IO 7 57 AIUm 11 n klM bin kilWtü 1 Of iim tuil j l J s lfa iH nl l i gMln wtourtilutun ym i U H urbijsl togn hit TriiUprgi B HoUultaki Sfow i lun n l n t Wvgii 1 tUtta ObHl XOTTIIOAH QOnDA Tla nm r f t 1 1 4 ll ll 1 14 10 11 11 11 11 41 11 10 SS 1 14 1 41 S 4I f 10 18 l S 10 48 I n 08 F It t 11 11 11 011 11 11 1 09 1 0 1 81 1 01 e S T ll 1 40 f 9 41 t ll 9 1 1 47 3J t J 8 84 9 00 9 89 10 01 10 11 h dtMli r lu la p ku Miaaknl inrti B BaUudaki qMr l btn nppluntknjji na la Caa a ab dar Waiaai Uti Ml 1 04 4 10 4 14 1 07 i ia 1 41 1 14 7 01 7 11 1 10 8 411 47 l Oa tO U IMl aOUDA OBNHAASfua nat 7 11 1 87 1 41 9 11 9 11 10 00 10 11 10 19 ll U T ll l ll f 11 11 1 10 t f Ml 7 81 ul f t 11 Ml f f I l f 7 18 9 14 a a H IM a a a l 7 7 11 Ol 9 1 ll 1 4 10 11 10 41 11 41 11 01 11 41 11 11 1 4 I IO l 4t 4 11 4 41 i tl l li Ml I III 17 S ll 1 14 a l ll P 1 41 l 3t 4t BOD A A HSTIIDAII aiaa aacaa ioid t SI l ll I II U II 10 10 10 1 11 011 101 81 t ll 4 07 4 Ui l9 t II 1 41 ll 0 19 10 87 ll Ot AluLW 1 01 l ll 9 Si 10 10 11 04 11 41 18 171 17 8 11 41I4 S7 l 80l 0S8 44 9 Si 10 1 11 01 11 19 Awl a 110 l ll M7 10 11 ll K Hm 1 81 04 7 01 7 18 7 19 8 11 t ll 03 44 10 11 11 11 ll ll ll Ot l tO 1 40 I I7 4 Toofbiif I j 10 17 l t Zo t m Z g l ll 10 11 I IO Z t Bk Mo t 08 10 41 1 01 amiM t m 7 11 7 4 07 0 l 80 10 11 00 4 18 4 17 l ll t ll 7 01 7 4 7 11 8 18 9 11 10 80 4 48 t ll I7 4 18 43 10 11 6 10 14 10 11 17 4 41 S 11 1 4 7 01 7 11 O l lt 1 41 10 1110 1 Bakalvacaa kiljat lajU aaa affla a aaat kawya S ll 4 11 l ll 10 14 t ll 1 04 I IO I OO ï 7 4 41 1 41 t ii T OO 7 18 9 01 V at O Ml T ll 1 10 18 I tl U li 11 17 ll ll 1 11 1 10 8 84 4 41 t 11 t ll T t 1 10 ll AMtk W I I4 t 47 7 10 1 IS I 41 to 9 41 ILIO 11 41 l l 1 40 8 111 49 i O l ll t ll 7 11 1 II 10 01 losda 7 01 7 111 11 11 18 I0 tt li ll Ut l i 4 114 14 1 47 7 U 7 14 1 01 Llf 11 11 10 14 10 4 f f t ll t ll 7 47 t n 9 10 lO l 10 11 11 11 ll Oi 1 41 1 07 8 44 1 09 9 87 10 81 U ii 11 17 I l lt 1 17 10 41 1 I Ml T OI T i4 1 10 I OI ll 10 14 IIJT 8 011 1 4 111 4 H r 4 11 1 40 1 14 4 41 MO It 7 14 I M Mt 7 14 ti achynt het toch geen horigen aanval te wezen want later in den middag ontving de koning den minister van oorlog en s avonds Tas hg aanwezig bjj het den nienwen Dnitschen gezant aangeboden diner en hg voonde ook b j de ontvangst van ledeo van bet diplomatieke corps BINNENLAND STATEN G ENEKAAL T W E K U K u im m H Zitting van Vrjjdag 22 Maart De Voorzitter zal de volgende week voordellen de apoedeiachende zaken af te doen waaronder die met 1 Mei raooten werken zooall de verlenging der wet betreflende het militiecont de tollenovereenkomst met Amersfoort en by tgdige indiening de tjjdeIgke verlenging der drankwet Verder openbare verkeerswegen bevoegdheden der waterschappen muntwezen en paardenfokkerij Daar de Kamer 29 Maart ntteengaat zullen vroegere of avondzittiugen noodig zyn Woningwet Art 9 verplicht de verhuurders van woningen die drie ol minder ter bewoning bestemde vertrekken bevatten aan gemeentebestaren verschillende opgaven te doen De heer Troelstra wil de verplichting uitbreiden tot woningen met vier ol minder woonvertrekken De heer Mackay wil de verplichting alleen vaststellen voor gemeenten door üedep St aan te wgzcn De heer Van Styrum wil met den verhuurder gelgk stellen allen die in eenige hoedanigheid een woning verhuren De hoeren Pijnappel Mackay en Visser wezen op de practischo bezwaren van art 9 De heer KoeHslngh ging in hootzaak mede met het amendement Mackay De heer Drucker namens de commissie en de minister bestreden beide amendementen De minister heeft overgenomen een amen dementVan Styrnm tot rodactieverbetering Het araendement Troelitra Van Kol en Schaper is verworpen met 72 tegen 9 en het amend mentMackay eveneens verworpen met 37 tegen 31 stemmen Art 9 is aangenomen met iO tegen 31 stemmen De artt 10 en 11 zijn goedgekeurd Tegen art 12 bepalende dat drie ol meer meerderjarige ingezetenen bezwaarschriften kunnen indienen tegen ongeschikte woningen opperden do heeren Van Karnebeek en De Savomin Lohman ernstige bezwaren Door don heer Van Karnebeek werd een amendement voorgesteld om de oorspronkelijke redactie te herstellen zoodat de ingeletenon moeten zyn hoofden van gezinnen of afzonderlijk levende personen en de in de bezwaarschriften aangeduide verbeteringen moeten zijn in het belang der gezondheid de veiligheid of de zedelijkheid Dit amendement bestreden door den minister en de commissie van voorbereiding werd verworpen De artikelen 18 tot 26 zijn goedgekeurd Art 14 is aangehouden wegens verschil over de definitie van aansprakelijkheid voor het onderhond der woning 1 Ooudi tl Uoordreoht door Siauverkerk Okpelle t I OI T li Ml j n T ll l ll 7 11 S 40 I IO 1 17 0 t li T 4 totttrdui H aoUerdimD F Sotttrdsm B 1 14 Ml Botttrdam Beun f 0 41 Rotterdam D F t l t Sotttrdun U 41 I IO 1 07 7 11 7 4 OapelU 4 11 1 41 Nteuwetkerk 1 01 l ll Hoordiwht l ll 04 aoada 17 10 t ll 7 81 1 04 i AUm la h la khM utn WMn t Gouda Zerenli Moen SoetarmeerZeg Vowbarg Hag d 0T M l I IO t l4 7 41 l lt l ll 1 48 I OI T 04 8 11 loada Oadiw Wowd UUwkl 1 11 l ll I M UttaOkt Woaldn Oiidt Ooida Dinsdag 1 April te hall twee komt de ontelgeningsparagraaf in behandeling ADVERTENTIKIN öeboren onze Zooa JOHAN ANTONIE SEBASTIAAN LODEWDK A DK08T C J DE08T EOBIKTS Gouda 18 Maart 1901 V D Heer en Mevrouw KVEES LnnsEB bedanken voor de belangstelling bü de geboorte hunner Dochter ondervonden Kraamvisites worden bg voorkeur Maandag 1 April afgewacht lERDEMHEOMSIl Bii vonnis der Arrondissements Kechtbank te sGravenhage van den 8 Januari 1901 is op bet door hen gezamenlijk gedaan verzoek tussohen den Heer LOUIS FSANgOIS REVIÜS en Vrouwe MAEGAHETHA PETRONELLA JACOB i REVIÜS echtgenooten beiden zonder beroep en wonende te sGravenhage nitgesproken tehtUtug van tuf el m bed De procureur van partijen Mr M ZIJNEN de GIER Telepliooiiiiet GoTida Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Egks Mercommunaalburean Op 1 Maart 119 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING op WOENSDA iEN 27 MAART en 3 APRIL 1901 des morgens ten lO nnr bij BËZEMER van de Bouwmanswoning nrs 638 en 638a en ongeveer li Beel tn WEI en HOOILAND in Zuidbroek onder de gemeente Bergambacht verhuurd voor f 1162 per jaar Biljetten en inlichtingen b j Notaria MAHLSTEDE aldaar Pianino gevraagd gebruikt d contant 11 01 11 0 11 1 U lt 11 11 10 11 lO IO 10 01 i I ai 87 l ll l ll 1 40 I OI UI D 111 00 II 10 11 3 1 8 4 11 11 1 0 Br fr onder Lett P ü NED KIOSKEN MAATSCHAPPIJ Elandstr 36 Den Haag Provincie Zuid HoUand aa bIstTdikg Op Maandag den 16den April 1901 des voorniddags te UVi uren zal onder nadere goedkenring door den Voorzitter ol een der Leden van het College van Gedeputeerde Staten der Provincie Znid Holland en in bijzijn van den Hoofd Ingenienr van den Provincialen Waterstaat in Zuid Holland aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te iOravrnhagt worden aanbesteed Het maken van een gedeelte KANAAL tot rectificatie van de Kromme iouwe RAMiwe m oo De aanbesteding z l geschieden bg enkele inichrijving overeenkomstig § 447 der Algemeene Voorschriften vastgesteld door den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid dd 12 December 1895 met wijziging der 3de alinea in dlervoege dat de bllfetten uiterlüte op Zaterdag om 4 uur vóór de besteding in de bu moeten ijn bezorgd Het bestek ligt van af 1 April a s ter lezing aan het lokaal van hot Provinciaal Bestuur van Znid Holland te t Gravenhage en is voorts van af evengenoemd tgdstipop franco aanvrage tegen betaling der kosten te bekomen bü de boekhandelaars firma Gebroeders van Clbbf Spui no 28o te tGravmhoge en door hare tusichenkomst in de voornaamste gemeenten des Rijks Nadere inlichtingen ook omtrent de kosten der besteding enz zijn te bekomen bg den Hoofd Ingenieur van den Provincialen Waterstaat in Zuid Holland J vak deh Vxqt te iGmï enhage terwjjl aanwijzing in loco zal worden gegeven door den Hoold Opzichtor F J HuieGRS te Omda op Dinsdag Woensdag Donderdag en Vrijdag tusschen 9 en 12 uur s morgens ds besteding voorafgaande De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland PATIJN VoorziUer F TAVENRAAT Oriffitr Te Huur of Te Hoop om terstond te aanvaarden twee naast elkapder staande pracMige Pakhuizen 4 47 4 08 4 34 l ll 4 44 4 11 1 1 1 4 l ll 7 1 I 1S 1 4 7 17 B 10 ii et O lt 10 17 10 11 11 01 ll ll T 8 7 81 7 14 I OI 8 48 I I 3S 10 01 10 48 i ll OT 1 11 M ie T ll U U M gelegen te Gouda aan de Tnrfsingel Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Openbare Verkooping Do Notarii H SEOENENDAAL ta iGonda is voornemens on fWOENSDAG 10 APRIL 1901 bij inzet en op WOENSDAG 17 APEIL 1901 bjj afslag telkens dw vooraiddagt U nnr in het Eoffiehnis vu den Heer H Vehbloot Pz te Moereapelle In het open baar te veilen en verknopen Onder Moereapelle IE EOÜWMAHSWOmB No 100 metSCHOüB 2 HOOI of KOOBNBERGEN ERF WERP TUIN en diverse perceelon BOUWLAND in den polder d Honderd Morgen kadaster Nos 4 6 7 145 tot 154 en 992 samen groot 11 hectaren 87 aren 36 centiaren In perceelen en massa s broeder hg biljetten omschreven Aanvaarding de Woning Erf Weri an Tuin 1 Mei 1901 het Land dadelijk ui de toewijzing Betaaldag der kooppenningenIJuni 1901 Nadere informatien verstrekt voornoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda H u l§t ka nip § OUDE Gi i i VEH in direrse rerpAkkingtn Terkrgo bur bg J i l F REUÜEKEII Hooge Gouwe O 9SS Ondergeteekende beveelt zich beleetd 4an voor de levering van DEJEUNERS BINERtt SOl PERS Toor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderiyke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bijlevering van servies zilver tatellinnn enz enz Aanbevelend Gerard Pinkseii Westhaven 182 10 1 10 80 10 17 S 10 80 10 41 11 01 11 41 f 11 11 11 41 M 3 1 1 1 ♦ X 8 iO l lt S f X l ll f 17 r 17 I 7 01 7 1 IJl f f t 4t ra l i 1041 l l lt l 4 l ll 10 01 lO K 10 41 11 l ll 10 01 1 18 K io i n i 4 i t 11 11 11 17 Cuisinier BERICHT VAN INZET DB B0ÜWMANSW0NIN6 ELISABETSEOETE in Bloameodaal bij Gouda te fraddiaxveeo te samen groot IS Hectaren 10 Aren 1 Centiare il in Mi gebracht als volgt n K 1 W i K met 3 h 24f a 60 c Land op f 9500 2 4 h 47 a 28 c Land op 8100 3 3 h 67 a 34 c Land op 7600 8 h 67 a 69 c Land op 7700 te samen f B2900 en bet perceel Wellaud in den Winterdijk te GOUD Al giKiot 1 Heetare 33 aren 60 centiaren is als bou iiterrein in Aod gebracht als volgt ptro 5 f 940 perc 15 f 760 s 760 16 780 7 740 17 720 8 740 18 720 9 720 1 700 10 740 20 700 11 940 21 700 12 1020 22 680 18 1000 en 23 760 14 780 te samen f 14900 tfe eomhlnatle en afslag der perceelen blp bepaüd op DOSüERoAQ ÜS MA ABT 1901 des middags te f uren in h t hètel DE ZALM aan de Markt te Gouda Verhoogingen worden tegen 10 der verkoogtom aangenomen en alle inlichtingen betreffende deie verkoop zijn te bekomen ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DHOOGLEEVEK te Gonda Openbare Yerkooping TE GOUDA ton onvorstaan van den Notaris Ö C FOKTUIJN DROOGLEÈVEE op D0NDEKDA6 28 MAART 1901 des morgens te 19 uren onmiddellijk na de tegen dat uur aangekondigde afslag van Eliiabethiihoeve in het Hotel na Zalh aan de Markt van Een perceel best WEILAND met de daarop aanwezige SCHUUR liggende in den Winterdjjk te Waddinzveen in de nabijbeid van de op dien dag te verkoopen ELISABETHSHOEVE groot 2 Hectaren 44 Aren62 Centiaren Terstond te aanvaarden Het perceel is dagelijks te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notims FOETÜIJN DROOGLEEVER te Goqla ÈpOPTliyf Zn Boomkweekers Bloemisten Zaadhandelaars GOCDÜ FUnko voorraad Bloeiende Planten afgesneden BLOEMEN KAMERPLANTEN VRUCHTBOOMEN STRUIKHEE3TERS CONIFEEEN EOZEN Leveren BOUftüETTEM KBANZEN BLOEMSTUKKEN enz voor iidtro gelegenheid Tuin en Landbouwzaden Belasten zich met ket aanleggen en onderhoiden van Tuinen TELEFOON No 102 OFENEAfiE flBEOOFINB op Dinsdag 26 iMaart 1901 des morgens te 0 oren aan het lokaal wgk K nommer 232 in de Peperstraat te Gouda Meubelen en Huisraad een partij BEHANGSELPAPIER SPIEGELS en nieuw BLIKWERK gewerkt GOUD en ZILVER eu JUWEELEN Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen geeft de Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gonda OPENBARE 7EIIK00FI1 10 Kalfkoi irn 1 V aarkoe 1 breudecn I smalle srlioiiw en Houw en i lclki ri edscha op WOENSDAG 3 APRIL 1901 des morgens te to uren aan de Woning Wijk R No 397 in de Derde Kade te Gonda ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda De goederen zjjn des morgens vóór de verkoop te bezichtigen Pain Expeller s Daitif jav wordt dit mid4 1 Baat Tamaaand mooaa all pqutiUmda marfTmi aaogawawl t K i BhauMllak Jloh t Twfaii ll iai w h daa In ralrM u DO WllrS I pmaNa C i tri I 1 JUudMilSïSJ dan TaitnmwaD Ma latta op lut tabnakauck A katl Adn iO 76o a Ma daI ia d maaata apathakaiL Ta AnatardaD U Uktk déban Tu tvjü m fludera tU tnkfa sttRlmi IN HET QOUDSCH Verliclitiiigs Magazij n De Avoiiditer DUBBELE BUURT zijn heden ontvangen de veel verbeterde GASFOHNÜIZKN met goed werkende OVENS van af f30 en hooger Specialiteit in HARDE en ZACHTE KOUSJES tegen concurreerende prija Zeer billijke voorwaarden voor ABONNEMENT van 6ASQL0EILICHT daar een goede verlichting hoogst aangenaam is en men 4aBrvan verzekerd kan z n Opgaven worden gaarne verstrekt door M M VAX L00 Tel No 117 Qatttter A SS ï rW CAPPEOl Voor dit Ital fabrikaat wordt gegeven Volle garantie van Kleur Sóliditeit en Vorm Alleen verkrijgbaar TBAVSVtlir UTRECHTSCHE Uacliinale Tapijtreiniging Door L GilTDIlHKI Zouder kloppen OPERICHT 1886 Tapijtreiniging is noodig voor zindelijkheid en gexondheti en voor het behoud van de tapijten zelve Onze Machinale Inrichting laat naar eene vernuftige vinding zelfs de lichtste Tapjitsoorten onbeschadigd en maakt ook de zwaarate werkelijk ztotvrij en zuiver Na d ro inlichtingen en uitvoerige CireuUiire met Prijteourant verkrijgbaar aau ons Kantoor bg de meeste Ctrechttehe heeren Behnngers en voor deze omstreken bij de volgenden GouDi Wed G GKAVESTEIJN en Firma B nE JONG Aan alle Kleeden wordt eene kaart gehecht met het ttempH onzer Firma en met dagteekening Utbecht Inrichting Anthmiieitjk KaHtoor Bemuurde Weerd Kaaltlraat 1 ONTVAi Gi iN alle soorten SCHOBli WfltK voor het a i Seisoen en voor het Aannemen iq bet Noordbrabankch Schoen en LaarzeDina zijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten k MntsckappU tot Nat tib t Algemeen Departeneot GOl D t DONDERDAG 28 MAART1901 ten S uur in de Zaal NUT en VERMAAK van do Sociëteit de Reunie op d e O Haven Spreker de Heer Henri M Dekking Jonmalist te Rotterdam PROGRAMMAzal nader worden verspreid De Secretaris WIJNAENDTS Voor nietleden roode kaarten verkrijgbaar è f 0 50 bij de H H TEEPE Gonwe BRINKMAN L Tieadeweg bij DELCHAMBBE Oéucierge Gymnasium s avonds aan de Zaal Leden der Volksleeszaal vr j entree een prachtige Collectie VERNIKKELD Brittannia Metaal llanglampen Ganglantaarns KOOKSTELLÉN enz enz P P filOOlS TIENDEWEQ 59 Voor liet Aannemen ONTNANÖEN in Se cTT eusDe WinM t MARKT A 66 oen prachtige kenze c Heeren Dassen en STRIKKEN Fronts Boorden Hanchetten en OVERHEMDEN Slaché Zijdeg en Garen HAm iCROElK voor Dames en Heeren CORSETTEN in alle maten en prijzen Wille Kokken melgebordiiiiriiestrooken tai Aa ibovelo5 d C A B BANTZ IWGER mialÊm miimmmu ÊÊmmmmimmmÊÊÊmmimi mm mmmmm Be§le adres VOOR EIJWIELEN en beno digdlieden IS G TIESEMA Langs Oroenendaal I 3 Specialiteit in alle REPARATIEN DAMES EN HEËREni RIJWIELEN TEaHUUR Voor den handel zeer voordeelige conditiën Gebroeders STEEÏÏSMA Bloemisten GOUDA BIEDEN AAN Winterharde VoUegrondsplanten de mooiste en goedkoopste bloeiende planten voor den tuin thans planten om gedurende den zomer mooie bloemen te hebben VERDER PRACHTIGE uiuuiii LN steeds mim voorzien van Kaoierplinten en afgesneden Kloemen TELKPH No 114 i Hal baata onehiidal kala au 9 mnkkalvkitapoatamlddal voor Haan hm an ToofaJ imtam an IDndarae h oa n iaailt JiSm ladaAppramiTaaiiC II Milliard C Sfl f Barlla S atll Slrl4 Maolattaioad llfl of nsara en fabrlikameik Varimrikaar ty Haaria iikallan la Hkaaawwft aataalKtaa iar aiaa aaa SnanalDaaall taraaanaa hala